рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право»

Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право» - раздел Право, Міністерство Внутрішніх Справ України ...

Міністерство внутрішніх справ україни

дніпропетровський

державний університет внутрішніх справ

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право» для студентів

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

 

Дніпропетровськ–2012

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу “Кримінальне право” для студентів ДДУВС. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний…   РОЗРОБНИКИ:

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності: 1. вибір теми та написання заяви;

Підготовчий етап курсової роботи

Визначення теми, предмета, об’єкта, мети та завдань курсової роботи

Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент обирає ту, яка… При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те,… Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом…

Джерела наукової інформації та їх роль у науково-дослідницькій роботі

Основні каталоги формуються за принципом алфавіту або за принципом систематизації знань. Крім основних каталогів створюються допоміжні: каталог… Інформація поділяється на первинну і вторинну. Первинна інформація – це вихідна інформація, яка є результатом безпосередніх соціологічних досліджень, статистичних…

Монографія – це наукова праця у вигляді книги, яка містить повне або поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному або декільком авторам. Вона має досить великий обсяг: не менше 50 сторінок машинописного тексту. Розрізняють два види монографій: наукові і практичні.

Наукова монографія – це науково-дослідницька праця, предметом викладу якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. Монографія фіксує науковий пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, слугує висвітленню основного змісту і результатів певного дисертаційного дослідження.

Дисертація наукова кваліфікаційна праця, що пройшла попередню експертизу і подана до захисту на здобуття наукового ступеня в спеціалізованій вченій раді.

Збірник – це видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, присвячених одному напряму, але з різних його галузей. У збірнику публікуються закінчені праці з рекомендацією їх використання.

Для інформаційного пошуку слід використовувати інформаційно-пошукові системи, бази і банки даних, Internet, які стали досить популярним за останні роки. Дані пошуку можуть бути використані безпосередньо, проте частіше вони служать сходинкою до виявлення первинних джерел інформації, якими є наукові праці (монографії, збірники) та інші необхідні для наукової роботи видання.


4. Робота над основною частиною

 

Наступний етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Починати ознайомлення з виданням треба з титульного аркуша, з'ясувавши, де, ким, коли воно було видано. Слід переглянути зміст, який розкриває структуру видання, наповнення його розділів, звернутися до передмови, де розкрито призначення видання, завдання, поставлені в ньому автором.

Читаючи видання, треба уважно стежити за ходом авторської думки, вміти відрізняти головні положення від доказів й ілюстративного матеріалу. Часто статті з наукових збірок складні для сприйняття, тому необхідно їх читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та аргументи, якими автор її доводить. З'ясовуючи це, треба виписати всі необхідні цитати, цифри, факти, умови, аргументи, якими оперує автор, доводячи основну ідею статті.

Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Виписувати цитати треба на одну сторону окремих аркушів паперу стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому матеріалі, систематизувати його за темами і проблемами. Кожна цитата, приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом джерела, з позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал.

Застосування так званих розлапкованих цитат, коли думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики, кваліфікується як плагіат.

Однак це не означає, що студент зовсім не повинен спиратися на праці інших авторів: чим ширше і різноманітніше коло джерел, які він використовував, тим вищою є теоретична та практична цінність його дослідження.

Після конспектування матеріалу необхідно перечитати його знову, щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення. Щоб зібрати матеріал з одного питання разом, можна розрізати ті конспекти, де розглянуто кілька питань з теми дослідження.

Правильна та логічна структура курсової роботи – це запорука успіху розкриття теми.

Готуючись до викладення тексту курсової роботи, доцільно, ще раз уважно прочитати її назву, що містить проблему, яка повинна бути розкрита. Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів. Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину цього питання.

Тема має бути розкрита без пропуску логічних ланок, тому починаючи працювати над розділом, треба відмітити його головну ідею, а також тези кожного підрозділу. Тези необхідно підтверджувати фактами, думками різних авторів, аналізом конкретного практичного досвіду. Слід уникати безсистемного викладення фактів без достатнього їх осмислення та узагальнення.

Думки мають бути пов'язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. Один висновок не повинен суперечити іншому, а підкріплювати його. Якщо висновки не будуть пов'язані між собою, текст втратить свою єдність. Один доказ має випливати з іншого. Для доказу кожного положення треба наводити аргументи.

До кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому.

Перш ніж приступити до реалізації наукового дослідження необхідно ознайомитись з методологією та методами наукової роботи.

 

Курсова робота повинна мати дослідницький характер.

Теоретична частина роботи (15-20 сторінок) складається з перших розділів роботи, має теоретичний характер і пишеться на основі аналізу й узагальнення ряду літературних джерел: монографій, посібників, наукових статей, методичних рекомендацій тощо. Враховуючи, що теми курсових робіт базуються на необхідності дослідити як положення Загальної частини, так і Особливої частини кримінального права, необхідно обов’язково дати теоретичну характеристику обом цим складовим і бажано в окремих підрозділах.

Наприклад, по темі «Співучасть в злочинах проти життя» потрібно:

- в першому розділі рокрити питання: що таке співучасть, її ознаки, форми, види співучасників та особливості їх відповідальності, спеціальні питання співучасті;

- в другому розділі рокрити питання: що таке злочини проти життя, їх види, які їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки;

- в третьому розділі рокрити питання: як саме відображено саме співучасть у злочинах проти життя, наприклад у кваліфікуючих ознаках, які особливості кваліфікації цих злочинів при співучасті тощо;

Автор повинен представити теоретичний виклад з проблеми, що розглядається в роботі, дати власну оцінку узагальненим роботам (ступеня вивченості розглядуваного питання, об’єктивності запропонованих шляхів розв’язання складних питань, залишених без розгляду або не досліджених питань тощо), висловити свою точку зору з досліджуваної проблематики; послідовно, грамотно і логічно обґрунтувати актуальність обраної теми для сучасної діяльності органів внутрішніх справ.

Практична частина роботи (8-10 сторінок) складається з одного розділу «Практична частина» і має дослідницький характер, і виконується на основі проведеного особисто автором збору емпіричного матеріалу (статистичні дані, постанови про порушення кримінальних справ, обвинувальні висновки, вироки, ухвали та рішення судів). Практична частина фактично є аналізом всіх зібраних емпіричних матеріалів.

В практичному розділі роботи у поданій таблиці має бути проведений аналіз мінімум 5 вироків у кримінальних справах даної категорії, які опубліковані на офіційному сайті ВСУ в Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.gov.ua).

В даному розділі також має бути аналіз статистичних даних. Статистичні дані про певний вид злочинів представляються за період 3-5 років з відповідним їх узагальненням. Всі зібрані автором емпіричні матеріали в оригінальному вигляді або точною копією обов’язково включаються в додатки до даної курсової роботи.

Для здійснення аналізу автору необхідно обрати критерії, за якими він робитиме цей аналіз на базі зібраних емпіричних матеріалів.

Наприклад, по темі «Стадії вчинення умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК)» потрібно визначити:

- скільки злочинів, передбачених ч.1 ст.115 КК України було вчинено напевній/певних території/територіях України;

- скільки із них були закінченими злочинами, а скільки припинено на стадії готування або замаху;

- чим конкретно характеризувався кожен етап попередньої злочинної діяльності;

- що в них спільного, а що відмінного (можна згрупувати по спільним рисам);

- як характеризуються особи які вчинювали готування або замах на умисне вбивство, передбачене ч.1 ст.115 КК України, або довели цей злочин до кінця (стать, вік, соціальний статус, професія, мотив, обстановка вчинення злочину тощо);

- які складнощі, на Ваш погляд, виникали при розслідувані цих злочинів, але саме у частині кваліфікації. Що можливо не було враховано або визначено не зовсім вірно, зокрема не відповідає положенням КК України та постанов Пленуму Верховного Суду України;

- якщо всі злочини по зібраних матеріалах були закінченими, то у будь-якому випадку необхідно виділити в них стадії готування та замаху, момент закінчення і надати їм характеристику, яка повинна включати вище наведені критерії.

При цьом, у слід відзначити, що перелік даних критеріїв не є вичерпним і для кожної теми має свої особливості.

Висновки по курсовій роботі (3-5 сторінок) повинні містити власні пропозиції та рекомендації автора з розглядуваної проблеми: прогалини в чинному Кримінальному кодексі України; недоліки кваліфікації злочинів та шляхи їх усунення; проблеми кримінальної відповідальності та пропозиції по удосконаленню кримінального законодавства; проблеми у діяльності органів внутрішніх справ та шляхи їх вирішення.

Додатки до курсової роботи повинні містити всі зібрані емпіричні матеріали (у тому числі вироки у кримінальних справах, які аналізував автор).


Приклад аналізу вироків судів України у кримінальних справах

5. Заключний етап роботи над курсовою роботою   На цьому етапі передбачається написання студентом вступу та висновків до курсової роботи, оформлення списку…

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з Кримінального права

 

на тему № 17 : Стадії вчинення злочину, передбаченого ст.296 КК України «Хуліганство»

 

Студентки групи ЮД -123

підготовки бакалавра

напряму 6.030401 – «Правознавство

Солянік Лілії Олександрівни

Керівник: к.ю.н., доцент кафедри

Дячкін О.П.

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. Дніпропетровськ – 2012 рік


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ ВЧИНЕННЯ УМИСНОГО ЗЛОЧИНУ

1.1. Поняття стадій вчинення умисного злочину. Загальна характеристика закінченого злочину

1.2. Характеристика попередньої злочинної діяльності

1.2.1 готування до злочину

1.2.2. замах на злочин

Висновки до першого розділу

2. ХУЛІГАНСТВО ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

2.1. Об’єктичні ознаки хуліганства

2.2. Суб’єктивні ознаки хуліганства

Висновки до другого розділу

3. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВЧИНЕННІ ХУЛІГАНСТВА

3.1. Особливості кваліфікації хуліганства

3.2. Вплив стадії вчинення хуліганства на його кваліфікацію

Висновки до третього розділу

4. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Висновки до четвертого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

 

 


Вступ є важливою частиною роботи і тому викликає складність при його написанні. У вступі слід коротко викласти оцінку сучасного стану наукової проблеми, новизну та актуальність досліджуваної теми, сформулювати актуальність, зв’язок з науковими програмами, планами, а також мету та завдання роботи, об’єкт і предмет дослідження, обрані методи, розкрити сутність даної роботи та значущість отриманих результатів, зазначити які науковці досліджували дану проблему та до думки яких ви приєднуєтесь. За обсягом він не повинен перевищувати 10% усього дослідження (3-4 сторінки).

Методика написання вступу

Актуальність теми. На основі стислого аналізу вивчення історії питання необхідно висловити свою думку з досліджуваної проблеми, обґрунтувати… При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те,… Об’єкт дослідження – це вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує для дослідження…

Перелік посилань та порядок їх оформлення

Бібліографічні описи в списку використаних джерел подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у списку є… Бібліографічні описи посилань у списку використаних джерел наводять відповідно… Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома…

ВИМОГИ ДО ОФормлення курсової роботи

До формулювань заголовків розділів та підрозділів курсової роботи висуваються такі основні вимоги: стислість, чіткість і синтаксична різноманітність… Шрифт друку повинен бути чітким. Щільність тексту курсової роботи повинна бути… Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи, пункти та підпункти.

Захист курсової роботи

Студенти, які не написали курсову роботу чи вчасно не подали її для перевірки не допускаються до екзаменів. Перевірена робота повертається студенту з рецензією. Рецензія – це не тільки… Курсова робота, що отримала позитивну оцінку, допускається до захисту. В разі серйозних недоліків курсова робота…

Тематика курсових робіт

  Початкова літера прізвища Номер теми, яку студент може обрати А 1, 28, 55, 82, 109, 136, 163, 190 …

– Конец работы –

Используемые теги: методичні, рекомендації, написання, курсових, робіт, курсу, кримінальне, право0.11

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право»

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту курсових робіт по спеціальності "Право"
На сайте allrefs.net читайте: "методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту курсових робіт по спеціальності "право""

Методичні рекомендації з написання курсових робіт з навчальної дисципліни теорія держави і права
Міністерство освіти і науки України.. дніпропетровський гуманітарний університет.. кафедра загальноправових дисциплін..

Методичні рекомендації для виконання курсових робіт на основі індивідуального плану бакалавра
Миколаївський державний аграрний університет.. навчально науковий інститут економіки та управління обліково фінансовий факультет..

Щодо виконання курсових робіт з курсу фінансове право галузь знань
Національний університет державної податкової служби України.. затверджую проректор з навчальної та методичної роботи..

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса физика краткий курс механики: программа и методические указания по изучению курса физика / с
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.. омский государственный университет путей сообщения..

Біологія – наука про живі організми імені В.О.Сухомлинського
Миколаївський національний університет.. імені в о сухомлинського.. кафедра іноземних мов методичні рекомендації з курсу..

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Кримінальне право. Загальна частина»
Івано Франківський університет права.. Імені Короля Данила Галицького..

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»
Національний університет.. харчових технологій.. інноваційні технології галузі методичні рекомендації до виконання курсового проекту технології зберігання консервування та переробки..

Экологическое право. Курс лекций в настоящее время издано немало учебников и учебных пособий по учебной дисциплине экологическое право
Предисловие.. в настоящее время издано немало учебников и учебных пособий по учебной дисциплине экологическое право обязательной для всех юридических высших..

0.073
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам