рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методика написання вступу

Методика написання вступу - раздел Право, Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право» Розпочинати Вступ Варто Стислим Розкриттям Сутності І Стану Наукової Проблеми...

Розпочинати вступ варто стислим розкриттям сутності і стану наукової проблеми, її значимістю, у тому числі і для автора роботи та обґрунтуванням необхідності проведення роботи. Далі подається загальна характеристика роботи в нижче поданій послідовності.

Актуальність теми. На основі стислого аналізу вивчення історії питання необхідно висловити свою думку з досліджуваної проблеми, обґрунтувати актуальність та доцільність роботи як для теорії, так і для практики правотворчої діяльності.

При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою курсової роботи є система логічної ув’язки.

Об’єкт дослідження – це вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує для дослідження джерелом інформації або явище, процес, який породжує проблему і прагне вивчення. Об’єкт володіє безкінечними властивостями і зв’язками. Тому прийнято виділяти ще й предмет дослідження, який міститься в межах об’єкта.

Предмет дослідження – це лише суттєві зв’язки та відношення, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного дослідження.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також його кінцевим результатом і шляхами його дослідження, вона співпадає з формулюванням теми. Найбільш відомими є такі формулювання: “теоретично обґрунтувати й перевірити, визначити… ”, “сформувати концепцію…” і т.п.

Завдання. Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно визначити послідовне виконання відповідних завдань:

- вирішення та обґрунтування теоретичних питань проблеми дослідження;

- всебічне вивчення практики з даної проблеми. Накопичення даних, аналіз і систематизація їх;

- обґрунтування системи заходів щодо вирішення проблеми, розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження в практиці.

Методи дослідження. Коротко і змістовно визначається, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Перш ніж приступити до реалізації наукового дослідження необхідно ознайомитись з методологією та методами наукової роботи. Тут важливе все: методика вибору проблеми та теми дослідження, збір та систематизація фактів, історія розвитку проблеми, в основі якої лежить задум (ідея) дослідника. У філософському визначенні ідея – це продукт людського мислення, форма відображення дійсності, в ній міститься усвідомлення мети пізнання, перспектив дослідження та його практичне значення. Ідеї народжуються з практики спостереження навколишнього світу і потреб життя.

Методологія юридичної науки – це а) система підходів і методів, способів і засобів наукового дослідження, а також б) вчення (теорія) про їх використання при вивченні державно-правових явищ.

До складу цієї методології, зокрема, входять:

ü Філософсько-світоглядні підходи (матеріалістичний чи ідеалістичний, діалектичний чи метафізичний, визнання чи заперечення об’єктивних соціальних, у тому числі державно-правових, закономірностей і можливості їх пізнання, здобуття істинних знань щодо них).

ü Загальнонаукові методи, тобто такі, які використовуються в усіх або у більшості наук (наприклад, структурний, функціональний методи, сходження від абстрактного до конкретного, формально-логічні процедури, скажімо, аналіз, синтез та ін.).

ü Групові методи, тобто такі, які застосовуються лише у певній групі наук, наприклад, тільки у суспільнознавстві (скажімо, метод конкретно-соціологічного дослідження).

ü Спеціальні методи, тобто такі, які прийнятні для дослідження предмету лише однієї науки (наприклад, у юриспруденції – це способи уяснення (тлумачення) норм права, своєрідні прийоми узагальнення юридичної практики).

В основній частині курсової роботи, поділеній на окремі розділи, викладають зміст теми дослідження. В кожному розділі повинна бути завершеність змісту, головна ідея, а також тези підтверджені фактами, думками різних авторів, результатами анкетування, експерименту, аналітичних даних практичного досвіду. Думки мають бути пов’язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. Кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, один доказ випливати з іншого. Інакше текст втратить свою єдність. До кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, а по закінченні роботи – формулюються загальні висновки до всієї роботи в цілому.

Висновки розміщують безпосередньо після викладання суті курсової роботи, починаючи з нової сторінки. Висновки повинні бути за обсягом 3-5 сторінок.

У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого стану (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі, можливі галузі використання результатів роботи та на основі здійсненого вище аналізу оформити і аргументувати свої власні висновки, а на їх основі зробити пропозицію щодо покращання існуючого становища. Без висновків та пропозицій дослідження не має ніякого сенсу, тому потрібно поставитись до нього дуже відповідально.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право»

дніпропетровський.. державний університет внутрішніх справ.. Кафедра кримінально правових дисциплін..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методика написання вступу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Дніпропетровськ–2012
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу “Кримінальне право” для студентів ДДУВС. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,

Послідовність виконання курсової роботи
  Курсова робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності: 1. вибір

Визначення теми, предмета, об’єкта, мети та завдань курсової роботи
  Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент обирає ту, яка найповніше відповідає його навчал

Джерела наукової інформації та їх роль у науково-дослідницькій роботі
Для складання списку джерел з обраної теми доцільно використовувати наявні в бібліотеках ДДУВС. Спочатку потрібно опрацювати каталоги, у тому числі електронні каталоги – це розташовані в певному по

Приклад аналізу вироків судів України у кримінальних справах
№ з/п Суд № справи, дата винесення вироку Кваліфікація, санкція норми,класифікаційна категорія Використання спеціальних

Перелік посилань та порядок їх оформлення
Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні

Вимоги до оформлення курсової роботи
Перед тим як роздруковувати з чернетки курсову роботу, її слід старанно ще раз перевірити, уточнити назви розділів, підрозділів, послідовність розміщення матеріалу, обґрунтованість і чіткість форму

Захист курсової роботи
Курсова робота у встановлений термін подається на кафедру загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту ДДУВС для перевірки і рецензування. На кафедрі робота реєструється. Науковий к

Тематика курсових робіт
Теми курсових робіт обираються за першою літерою прізвища студента   Початкова літера прізвища Номер теми, яку студент може обрати

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги