рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перелік посилань та порядок їх оформлення

Перелік посилань та порядок їх оформлення - раздел Право, Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право» Перелік Джерел, На Які Є Посилання В Основній Частині Курсової Роботи Наводят...

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.

Бібліографічні описи в списку використаних джерел подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у списку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

Бібліографічні описи посилань у списку використаних джерел наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками із вказанням використаної сторінки, наприклад так: [4, с. 49].

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі:

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

2. Кримінальний Кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

3. Кримінальний Кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки: Затверджений Законом Української Радянської Соціалістичної Республіки від 28.12.1960 року // Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1961. – № 2. – Ст. 14.

4. Солдатенко О. Право людини на охорону здоров’я як об’єкт міжнародного, європейського і вітчизняного законодавства // Вісник академії правових наук України. - 2009. - № 1. - С. 167-174.

5. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія / М. І. Хавронюк ; рец.: В. І. Борисов, А. А. Музика, І. К. Туркевич. - К. : Юристконсульт, 2006 (К. : ВАТ "Білоцерковська книжкова фабрика", 13.03.2006) . - 1048 с.

6. Павленко Т. А. Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні [Рукопис] : автореферат дис. ... к.ю.н. : 12.00.08 : захищена 12.06.2008 / Т. А. Павленко ; наук. керів. В. М. Трубников ; офіц. опоненти: В. О. Навроцький, А. О. Яровий ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2008 (Львів : ПП Кундельський Г.Д., 30.04.2008) . - 19 с.

7. Жмурко О. Конституційно-правове регулювання права на охорону здоров’я в Україні та зарубіжних країнах / О. Жмурко // Юридична Україна. - 2011. - № 11. - С. 21-25.

8. Домбровська О. В. Конституційне право на життя людини і громадянина та забезпечення його реалізації органами внутрішніх справ [Рукопис] : автореферат дис. ... к.ю.н. : 12.00.02 : захищена 29.09.2005 / О. В. Домбровська ; наук. керів. А. Ю. Олійник ; офіц. опоненти: А. З. Георгіца, В. В. Кравченко ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005 (К. : Видавничий центр Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, 29.08. 2005) . - 19 с.

9. Сюсюкало В. В. Кримінально-правові аспекти початку життя людини / В. В. Сюсюкало // Шляхи та перспективи розвитку кримінального права України. Юридичні читання : матеріали Всеукр. наук. студентської (курсантської) конф. (м. Одеса, 7 жовтня 2011 р.). - Одеса, 2011. - С. 64-66.

10. Самокиш К. О. До питання про момент виникнення права на життя / К. О. Самокиш // Публічне право. - 2012. - № 1. - С. 352-359.

11. Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини” від 16 липня 1999 року - [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakоn3.rada.gоv.ua/.

12. Денисов С.Ф. Посягання на здоров’я людей під приво­дом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігій­них обрядів (ст. 181 КК України): проблема застосування і пер­спектива удосконалення / С.Ф. Денисов, Д.О. Сіц // Криміналь­ний кодекс України 2001 p.: проблеми застосування і перспек­тиви удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві: Міжнародний симпозіум, 12-13 вересня 2008 р. [Тези і рефе­рати доповідей, тексти повідомлень]. - Львів, 2008. - 352 с. - С.220-228.

 

До додатківдоцільно включати допоміжний матеріал необхідний для повноти сприйняття роботи, зокрема:

Ø Вироки в аналізованих справах із офіційного сайту ВСУ;

Ø Аналіз статистики, діаграми, таблиці, інші матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути віднесені до основної частини.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право»

дніпропетровський.. державний університет внутрішніх справ.. Кафедра кримінально правових дисциплін..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перелік посилань та порядок їх оформлення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Дніпропетровськ–2012
  Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу “Кримінальне право” для студентів ДДУВС. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,

Послідовність виконання курсової роботи
  Курсова робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності: 1. вибір

Визначення теми, предмета, об’єкта, мети та завдань курсової роботи
  Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент обирає ту, яка найповніше відповідає його навчал

Джерела наукової інформації та їх роль у науково-дослідницькій роботі
Для складання списку джерел з обраної теми доцільно використовувати наявні в бібліотеках ДДУВС. Спочатку потрібно опрацювати каталоги, у тому числі електронні каталоги – це розташовані в певному по

Приклад аналізу вироків судів України у кримінальних справах
№ з/п Суд № справи, дата винесення вироку Кваліфікація, санкція норми,класифікаційна категорія Використання спеціальних

Методика написання вступу
Розпочинати вступ варто стислим розкриттям сутності і стану наукової проблеми, її значимістю, у тому числі і для автора роботи та обґрунтуванням необхідності проведення роботи. Далі подається загал

Вимоги до оформлення курсової роботи
Перед тим як роздруковувати з чернетки курсову роботу, її слід старанно ще раз перевірити, уточнити назви розділів, підрозділів, послідовність розміщення матеріалу, обґрунтованість і чіткість форму

Захист курсової роботи
Курсова робота у встановлений термін подається на кафедру загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту ДДУВС для перевірки і рецензування. На кафедрі робота реєструється. Науковий к

Тематика курсових робіт
Теми курсових робіт обираються за першою літерою прізвища студента   Початкова літера прізвища Номер теми, яку студент може обрати

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги