рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Підсумковий семестровий контроль

Підсумковий семестровий контроль - раздел Право, Навчальна програма курсу Адміністративне право України Підсумковий Семестровий Контроль З Навчальної Дисципліни Проводиться У Формі ...

Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться у формі семестрового тестування (заліку) та екзамену. Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальною програмою за семестр.

Студент отримує без проходження підсумкового семестрового контролю оцінку "відмінно" за національною шкалою і відповідну оцінку за шкалою ЕСТ5, якщо він за національною шкалою мав лише, відмінні оцінки в семестрі, виявляв активність на практичних, семінарських заняттях і виконував індивідуальні завдання, а за поточну успішність та модульні контролі за шкалою ЕСТS набрав відповідно 34 та 70 балів;

Підсумковий семестровий контроль як державна семестрова оцінка з навчальної дисципліни здійснюється на підставі перерахування набраних студентом балів із модульного та поточного контролів у державну систему оцінок за національною шкалою та шкалою ЕСТS згідно з наведеною нижче таблицею 1.

Таблиця 1

Кількість набраних за шкалою університету балів Державна семестрова оцінка
За національною шкалою За шкалою ЕСТS
90-100 Відмінно А
75-89 Добре ВС
60-74 Задовільно
  21-59 Незадовільно з можливістю повторного складання   X
  0-20 Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни   Р

На екзамені студент може отримати максимально 30 балів.

 

 

Таблиця розподілу балів, присвоєних студентам:

Модуль 1
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Тест Всього

 

 

Модуль 2
Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Тест (залік) Всього

 

 

Модуль 3
Т.13 Т.14 Т.15 Т.16 Т.17 Т.18 Т.19 КР Всього

 

 

Модуль 4
Т.20 Т.21 Т.22 Т.23 Т.24 Т.25 КР Іспит Всього

 

До складання екзаменів допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план, тобто склали всі заплановані модулі і отримали відповідно позитивні оцінки з усіх навчальних дисциплін, включених до індивідуального плану студента.

Іспит із дисципліни "Адміністративне право України" проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів із дисциплін навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не допускається.

Для оцінювання відповідей студентів із навчальної дисципліни "Адміністративне право України" використовуються наступні критерії:

- відмінному рівнювідповідає теоретично правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; знання та розуміння нормативно - правових актів; вміння правильно тлумачити норми законодавства; чітке володіння понятійним апаратом, вивчення якого передбачене програмою дисципліни; уміння використовувати знання для вирішення практичних задач; вміння аргументувати своє ставлення до дискусійних та неоднозначних проблем.

- доброму рівнювідповідає теоретично правильна, але не вичерпна відповідь, в якій студент показав системне знання програмного матеріалу, однак допустив незначні помилки та неточності, а також показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу дисципліни "Правознавство".

- задовільному рівнювідповідає у цілому правильна відповідь на поставлене питання, в якій студент не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання рекомендованої літератури.

- незадовільному рівнювідповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальна програма курсу Адміністративне право України

Навчальна програма курсу... Адміністративне право України... для бакалаврів спеціалістів Київ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Підсумковий семестровий контроль

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тематичний план курсу
Курс____2_____ Семестр ____3, 4___ Всього годин у семестрах ___135___   № Теми Кількість годин, з них

Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини
Поняття адміністративної норми. Зміст адміністративно-правової норми та її особливості. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою. Структура адміністративно-правово

Тема 3. Адміністративно-правові норми та відносини
Поняття адміністративної норми. Зміст адміністративно-правової норми та її особливості. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою. Структура адміністративно-правово

Тема 5. Державна служба та державні службовці.
Історія формування державної служби як інституту адміністративного права. Поняття та принципи державної служби. Органи управління державною службою. Основні напрямки державної політики у сфері держ

Тема 6. Органи виконавчої влади, як суб`єкти адміністративного права
Поняття та ознаки державного органу. Визначення органу виконавчої влади та особливостей, що його характеризують. Правові основи діяльності органів державного управління. Класифікація органів викона

Тема 7. Форми та методи державного управління
Поняття та класифікація форм державного управління. Структурні форми державного управління. Характеристика правових та неправових форм. Співвідношення між правовими та неправовими формами.

Тема 8. Способи забезпечення законності в державному управлінні
Поняття законності в державному управлінні. Політичні, економічні та організаційні гарантії забезпечення законності. Поняття контролю в державному управлінні, його призначення та види. Сис

Тема 9. Загальна характеристика адміністративної відповідальності
Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності. Загальні та особливі ознаки адміністративної відповідальності. Обставини, що виключають притягнення до адміністрати

Тема 10. Адміністративне правопорушення
Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення та його основні риси: протиправність, винність та караність.

Тема 12. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень
Провадження у справах розгляду звернень громадян.Загальна характеристика конституційного права громадян на звернення. Види звернень. Вимоги, що висуваються до звернень. Стадії пров

Тема 13. Управління в сфері оборони та національної безпеки
Поняття оборони як об'єкта управління. Правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо забезпечення оборони України. Компетенція Верховної Ради України в сфері формування і пров

Тема 14. Управління в сфері внутрішніх справ
Задачі управління внутрішніми справами. Громадський порядок та громадська безпека як об’єкти державного управління. Компетенція Президента України в галузі управління внутрішніми справами. Повноваж

Тема 15 Управління в сфері юстиції.
Визначення державного управління в сфері юстиції. Загальна характеристика розвитку системи юстиції. Завдання юстиції як галузі управління. Система організації управління юстицією. Основні завдання

Тема 16. Управління в сфері закордонних справ
Загальна характеристика зовнішньополітичної діяльності як об'єкту державного управління. Система державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ. Компетенція Верховн

Тема 18. Управління в сфері науки та інноваційного розвитку
Загальна характеристика наукової та науково-технічної діяльності як об'єкту управління. Основні напрями державної науково-технічної політики. Принципи державного управління в сфері науки. Система д

Тема19. Управління в сфері охорони здоров‘я
Визначення охорони здоров'я як об'єкту державного управління. Основні принципи державної політики в галузі охорони здоров'я. Права і обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я. Державні гарантії

Тема 21. Управління в сфері агропромислового комплексу
Характеристика агропромислового комплексу як об'єкту державного управління. Правова основа організації та діяльності агропромислового комплексу країни. Характеристика основних об'єктів управління в

Тема 22. Управління в сфері транспорту і зв’язку
Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України по здійсненню державного регулювання та державного

Тема 24. Управління в сфері фінансів
Загальна характеристика організаційно-правової системи управління фінансами. Компетенція Верховної Ради України в даній сфері економічної діяльності. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері

Тема1. Основи теорії державного управління.
1. Проаналізуйте зміст та співвідношення понять: державне управління та управління державою. 2. Визначте різницю між “управлінням” як самостійним видом д

Тема 2. Адміністративне право як галузь права
1. Визначте, які суспільні відносини складають предмет регулювання адміністративного права. Назвіть основні ознаки таких відносин та приведіть приклади. 2. Визначте, чи охоплюються предмет

Тема 3. Адміністративно-правові норма та відносини
  1. Сформулюйте визначення адміністративно-правової норми та з`ясуйте, в чому полягає її імперативний характер. 2. Визначте структуру адміністративної норми, назвіть її елем

Тема 4. Фізичні особи та об`єднання громадян як суб’єкти адміністративного права
1.Проаналізуйте поняття «адміністративно-правовий статус особи» та «адміністративно-правовий статус громадянина». 2. Що складає зміст адміністративно-правового статусу гро

Тема 5 Державна служба та державні службовці
Розкрийте зміст основних етапів формування державної служби як інституту адміністративного права. Визначте основні напрямки державної політики у сфері державної служби.

Тема 6. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права
1. .Проаналізуйте відмінність понять «органи держави», «державні органи», «владні органи», «органи влади». 2. Визначте, чи є тотожніми поняття „органи державного управління” та „органи вик

Тема 7. Форми та методи державного управління
1.Наведіть визначення категорії „форма державного управління”. 2. На основі аналізу спеціальної та учбової літератури занотуйте у конспект декілька визначень форми державного управління та

Тема 8. Способи забезпечення законності в державному управлінні.
1. Сформулюйте поняття законності державному управлінні. 2. Визначте чим відрізняється режим законності від принципу законності. 3. Складіть таблицю гарантій забезпечення законнос

Тема 9. Загальна характеристика адміністративної відповідальності
1. Дайте визначення адміністративної відповідальності. 2. Складіть наступну таблицю: Особливі ознаки адміністративної відповідальності Ознак

Тема 10. Адміністративне правопорушення
1. Складіть схему елементів складу адміністративного правопорушення, охарактеризуйте їх. 2. Вкажіть норми діючого законодавства за порушення яких до адміністративної відповідальності притя

Тема 11. Загальна характеристика адміністративного процесу
  Сформулюйте поняття та розкрийте ознаки адміністративного процесу. Складіть порівняльну таблицю ознак, що характеризують адміністративний, цивільний та кримінал

Тема 12. Характеристика окремих видів адміністративних проваджень
1. Ознайомтесь з Законом України „Про звернення громадян” та визначте норми, що забезпечують процесуальні гарантії своєчасного розгляду звернень громадян. 2. Проаналізуйте провадження щодо

Тема 13. Управління в сфері оборони та національної безпеки
1. Сформулюйте визначення оборони як об'єкта управління. 2. Визначте правові основи діяльності органів державної влади

Тема 14 Управління в сфері внутрішніх справ
1. Використовуючи Закон України від 26.03.92 «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України», занотуйте основні завдання та склад та компетенцію внутрішніх військ МВС України.

Тема 15. Управління в сфері юстиції
1. Сформулюйте завдання юстиції як галузі управління. 2. Визначте систему органів, що здійснюють управління в галузі освіти. 3. Складіть схему, на якій покажіть існуючі взаємозв`я

Тема 16. Управління в сфері закордонних справ
1. Визначте систему державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ та складіть відповідну схему їх взаємодії. 2. На основі аналізу положення про Міністерст

Тема 17. Управління в сфері освіти
1. Розкрийте зміст державних гарантій реалізації права громадян на освіту. 2. На підставі вивчення Закону України „Про освіту” визначте основні принципи державної політики в сфері освіти т

Тема 18. Управління в сфері науки та інноваційного розвитку
1. На основі опрацювання рекомендованої нормативно-правової бази випишіть у конспект основні напрями державної науково-технічної політики та принципи державного управління в сфері науки. 2

Тема19. Управління в сфері охорони здоров‘я
1. Розкрийте зміст основних принципи державної політики в галузі охорони здоров'я. 2. Складіть таблицю прав і обов'язків громадян у галузі охорони здоров'я. 3. Визначте систему ор

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
Визначте основні принципи промислової політики. Складіть наступну схему:   Міністерство промислової політики

Тема 21. Управління в сфері агропромислового комплексу
1. Охарактеризуйте агропромисловий комплекс як об'єкт державного управління. 2. Розкрийте особливості державного управління селянським (фермерським) господарством. 3. З`ясуйте пов

Тема 22. Управління в сфері транспорту і зв’язку
1. На основі вивчення Закону України „Про транспорт” випишіть визначення транспорту та його види, що входять до транспортного комплексу України. 2.Складіть наступну таблицю:  

Тема 23. Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління
1. Порівняйте галузеве і міжгалузеве управління. 2. З`ясуйте, які органи державної влади є суб’єктами міжгалузевого управління, наведіть приклади. 3. Розкрийте зміст міжгалузевого

Тема 24. Управління в сфері фінансів
1. Дайте визначення об’єкту управління в сфері фінансів. 2. визначте системи органів державного управління в сфері фінансів та складіть відповідну таблицю, показавши взаємозв’язки між орга

Тема 25. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
Охарактеризуйте навколишнє природне середовище як об'єкту державного управління та регулювання. Назвіть безпосередні об'єкти охорони навколишнього природного середовища. На

Теми рефератів
Модуль 1 2. Соціальне управління його характерні риси та види. 3. Державне управління як вид соціального управління. 4. Виконавча влада: механізм

Поточний контроль
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до конкретної роботи, а також рівня і якості виконаних робіт. З

Модульний контроль
Кожний змістовий модуль оцінюється. За кожний модуль студент може набрати максимально 5 балів. Студент вважається таким, що склав модуль, якщо він набрав 12 і більше балів. Якщо студент набрав менш

До всіх тем курсу
1.Авер’янов В. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності // Право України. – 2004. - №1. – С.81-85. 2.Авер’янов В.

Тема 17. Органи виконавчої влади
План 1. Поняття та ознаки державного органу. 2. Визначення органу виконавчої влади та особливості рис, що його характеризують. 3. Правові основи діяльності органів держав

Тема 42. Управління в сфері науки
План 1. Загальна характеристика наукової та науково-технічної діяльності як об'єкту управління. 2. Принципи державного управління в сфері науки. 3. Система державних орга

Тема 45. Управління агропромисловим комплексом
План 1. Правова основа організації та діяльності агропромислового комплексу країни. 2. Характеристика основних об'єктів управління в сфері агропромислового комплексу. 3.

Тема 47. Управління транспортом
План 1. Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління. 2. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України по здійсненню державн

Тема 50. Національний банк України в системі органів управління фінансами.
  План 1. Основні завдання Національного банку України. 2. Функції і права Національного банку України. 3. Взаємодія Національного банку України з іншими ор

Тема54. Управління в галузі зовнішньоекономічної діяльності
План 1.Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності як об'єкту державного управління. 2.Основні принципи державної політики в сфері зо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги