рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

До всіх тем курсу

До всіх тем курсу - раздел Право, Навчальна програма курсу Адміністративне право України 1.Авер’Янов В. Адміністративна Деліктоздатність Іноземців: П...

1.Авер’янов В. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності // Право України. – 2004. - №1. – С.81-85.

2.Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського адміністративного права // Юридична Україна. – 2005. - №5. – С.31-35.

3.Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. – 2003. -№ 5. – С.117-120.

4.Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. -№ 9. – С.24-31.

5.Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. – 2005. - №4. – С.10-16.

6.Авер’янов В. Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада»: полемічні нотатки // Право України. – 2004. - №5. – С.113.

7.Авер’янов В., Лук’янець Д., Хорощак Н. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки // Право України. – 2004. - №11. – С.11-16.

8.Авер'янов В.Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. -1998. -№8. -С.8-13.

9.Административная юстиция в новых европейских демократиях: Практ. исслед. в сфере адм. права и процесса в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Польше и Украине. –К.: АртЭк; Будапешт: ОСИ/КОЛПИ. -688с.

10.Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - М.,1996.

11.Адміністративна відповідальність за куріння в заборонених місцях // Право України. – 2007. - №4. – С.90-93.

12.Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.

13.Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2005. – 624 с.

14.Адміністративне право України: Підручник / За заг. Ред. С.В.Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. -896с.

15.Адміністративне судочинство / нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів/. – Харків: Ксилон, 2002. – 554 с.

16.Адміністративне судочинство в Україні: Книга друга. Кодекс України про адміністративні проступки (проект) (Серія “Реформа судів України). – Харків: Консум, 2003. – 332 с.

17.Андрійко О.Ф. Стан, зміст і перспективи розвитку адміністративного права України // Часопис Київського університету права. – 2005. - №4. – С. 126-131.

18.Аносенков А. Адміністративно-правове забезпечення права на свободу пересування потребує уточнення // Право України. – 2003. -№ 6. – С.71-74.

19.Армаш Н. Особливості відповідальності керівників органів виконавчої влади // Право України. – 2004. - №12. – С.94.

20.Баклан О. Щодо змін в адміністративному законодавстві України// Право України. – 2003. -№ 9. – С.100-104.

21.Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. -Свердловск. -1989.

22.Бахрах Д.Н. Административное право. - М., 1993, 1997.

23.Бахрах Д.Н., Ренов Э.В. Производство по делам об административных правонарушениях. -М., 1989.

24.Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Видавничий дім “Ін-Юре”, 2002.- 668с.

25.Герасименко Є. Суб'єкт адміністративного проступку //Право України. -1999. -№4. -С. 114-115.

26.Герасименко Є. Форми та види вини при вчиненні адміністративного правопорушення //Право України.-1998.-№7.-С.80-86.

27.Гладун З.С. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

28.Глен Райт. Державне управління. - К., 1994.

29.Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України. – 2003. -№ 7. – С.73-77.

30.Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України.-К., 1995.

31.Горбач О. Адміністративна відповідальність батьків за протиправні дії неповнолітніх // Право України. – 2003. -№ 5. – С.101-103.

32.Горьова С. Класифікація норм адміністративного права: проблеми методології // Право України. -1998. - №12. - С.43-46.

33.Грица Т. Нормативно-правове забезпечення правового статусу відомчого закладу освіти // Право України. – 2004. - №1. – С.102.

34.Гриценко О. Сутність і призначення Рахункової палати: проблемні питання // Право України. – 2004. - №10. – С.106.

35.Гуржій Т. Встановлення ознак суб’єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації // Право України. – 2003. -№ 5. – С.75-80.

36.Гуржій Т. Логіко-філософські категорії і класифікація об’єктів адміністративного делікту // Право України. – 2003. -№ 1. – С.13-17.

37.Дегтярьов О. Паспортна система як спосіб забезпечення права громадян на вільний вибір місця проживання // Право України. – 2005. -№ 2. – С.20-23.

38.Державне управління: теорія і практика. - К., 1998.

39.Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій: постанова КМУ від 16.05.07. - № 749 // ОВУ. – 2007. - №37. – Ст.1497.

40.Деякі питання Міністерства регіонального розвитку та будівництва: постанова КМУ від 16.05.07. - № 750 // ОВУ. – 2007. - №39. – Ст.1545.

41.Диков Г.В. Проблемы создания системы административной юстиции в России (в свете зарубежного опыта) //Государство и право. –2001. -№5. –С.31-41.

42.Диновський Д.М. Проблеми адаптації адміністративного законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Часопис Київського університету права. – 2005. - №3. – С. 102-105.

43.Долежан В. Проблеми правового регулювання організації і проведення масових публічних акцій // Право України. – 2003. -№ 7. – С.84-90.

44.Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. Навч.метод. посібник / За заг.ред. Н.Р.Нижник. –К.: Ін Юре, 1999.

45.Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі // Право України. – 2003. -№ 5. – С.3-7.

46.Європейські принципи адміністративного права: поняття і система // Право України. – 2006. - №10. – С.15-19.

47.Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України // Право України. – 2004. - № 2. – С.72.

48.Зозуля І Управління реформуванням системи МВС України: загальні проблеми // Право України. – 2004. - №11. – С.82.

49.Зозуля І. Українська нація та її безпека: новий погляд на національну безпеку України // Право України. – 2004. - №5. – С.141.

50.Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: наказ МВС України від 22.02.01 №185 // ОВУ. –2001. -№13. –Ст.582.

51.Касынюк В.И. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения. -Харьков.-1997.

52.Кінаш Я Альтернативи заходів адміністративного впливу на неповнолітніх // Право України. – 2003. -№ 4. – С.90-93.

53.Кінаш Я. Трансформація адміністративної відповідальності шляхом застосування способу імперативності // Право України. – 2004. - №5. – С.138.

54.Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України. -2006. -№1. -С.54-57.

55.Коваленко В. Співвідношення понять „право на державну службу” та „право на працю” як наукових правових категорій: постановка питання // Право України. -2006. -№1. -С.103-108.

56.Коваль Л.В. Адміністративне право. - К., 1996, 1998.

57.Ковальчук Ю Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх // Право України. – 2003. -№ 6. – С.111-114.

58.Кодекс адміністративного судочинства України (зі змінами і доповненнями) // ОВУ. - 2005. - №32. – Ст.1918.

59.Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С.В.Ківалова, О.І.Харитонової / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. – Х.: ТОВ „Одісей”, 2005. – 552 с.

60.Кодекс законів України про працю (зі змінами і доповненнями) // DB Ліга: Закон. - kd0001.LHT.

61.Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. X.: 000 «Одиссей». -2004. – 912 с.

62.Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами і доповненнями) // DB Ліга: Закон. - kd0005.LHT.

63.Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: Станом на 1 січня 2001 року// Від.ред. Е.Ф. Демський. –К.: Юрінком Інтер, 2001.

64.Коломієць Т. Публічне право України як підстава адміністративного примусу // Право України. – 2004. - №3. – С.99.

65.Коломієць Т., Гулєвська Г. Етичні засади діяльності державних службовців: передумови та пріоритети правового регулювання в Україні // Право України. – 2006. - №10. – С.60-64.

66.Коломоєць Т. Адміністративний примус у публічному праві як новітній інститут системи права України // Право України. – 2005. -№ 10. – С.3-6.

67.Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу // Право України. – 2003. -№ 2. – С.105-111.

68.Коломоєць Т. Щодо доцільності системного підходу при дослідженні потенціалу адміністративного примусу в публічному праві України // Право України. – 2003. -№ 5. – С.120-124.

69.Колпаков В. Кодекс України про адміністративні правопорушення: пошук нової парадигми // Право України. – 2004. - №7. – С.85.

70.Колпаков В.К. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності // Право України. – 2004. – №1. – С.81-85.

71.Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

72.Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

73.Комзюк А. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини // Право України. – 2004. -№ 4. – С.46-49.

74.Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Велес, 2006. – 48 с.

75.Концепція адміністративної реформи в Україні // ОВУ. –1999. -№21. –Ст.943.

76.Костецький В. Екологічна функція держави та економіко-правовий механізм охорони довкілля // Право України. – 2004. - №1. – С.147.

77.Кравченко О. Про порядок переміщення історичних та культурних цінностей через митний кордон України // Право України. – 2004. - № 7. – С.70.

78.Кубко Є. Про предмет адміністративного права //Право України. -2000. -№5. -С.3-6.

79.Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура // Право України. – 2003. -№ 2. – С.22-26.

80.Кузьменко О. Атестаційні провадження у адміністративному процесі // Право України. – 2005. - №11. – С.14-17.

81.Кузьменко О. Місце дисциплінарних проваджень в адміністративно-процесуальному праві // Підприємництво, держава і право. – 2003. - №11. – С.52-56.

82.Кузьменко О. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.

83.Кузьміна С., Левчук Л. Удосконалення адміністративно-господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів // Право України. – 2004. - № 12. – С.51.

84.Кулага Е. Органи внутрішніх справ України в системі поділу державної влади // Право України. – 2004. - № 9. – С.23.

85.Курило В. Організаційно-правовий аспект застосування зброї і спецзасобів працівниками недержавних охоронних підприємств // Право України. – 2004. - №6. – С.77.

86.Курило Т. Проблеми реалізації законодавства України про охорону культурної спадщини та деякі шляхи її подолання // Право України. – 2003. -№ 3. – С.125-128.

87.Лазарєва Н. Державні послуги у сфері освіти: погляд на питання // Право України. – 2005. - №11. – С.17-19.

88.Лисогор Н. Зміни у законодавстві про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2004. - №1. – С.71.

89.Лук’янець Д. Проблеми застосування конфіскації як адміністративного стягнення // Право України. -2006. -№2. -С.110-112.

90.Майданик О. Організаційно- правові форми здійснення парламентського контролю в Україні // Право України. – 2003. -№ 7. – С.9-14.

91.Майданик О. Поняття і сутність парламентського контролю // Право України. – 2004. - № 10. – С.12.

92.Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. -Луцьк. -2000.

93.Матіос А. Генезис адміністративно-правового статусу посадової особи // Право України. -2006. -№1. -С.33-37.

94.Матіос А. Зміст та сутність адміністративної відповідальності // Право України. -2006. -№2. -С.9-12.

95.Мельник І. Реформування системи служб міліції та особливості застосування нею адміністративного примусу // Право України. – 2005. -№ 2. – С.14-18.

96.Методичні рекомендації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що порушують законодавство про вибори народних депутатів України (під час виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року). – К., 2005.

97.Микитюк М. Запобіжні заходи дорожньо-патрульної служби: основні аспекти проблеми // Право України. -2006. -№2. -С.13-16.

98.Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання //Право України. –2001. -№1. –С.81-84.

99.Мірошник Ю Державна таємниця як складова забезпечення національної безпеки України // Право України. – 2004. - № 9. – С.32.

100.Мозоль В. Щодо розмежування понять «посадова» і «службова» особи податкової міліції // Право України. – 2004. - №12. – С.67-71.

101.Москаль Г. Правовий статус закордонного українця – особливий (спеціальний) вид правового статусу іноземця // Право України. – 2004. - № 10. – С.35.

102.Нижник Н.Р., Олуйко В.М., Яцюк В.А. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект): Монографія.-Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.

103.Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник. – Ірпінь, 2000. – 304с.

104.Никеров Г.И. Административно-процесуальное право США // Государство и право. - 1997. - №12.

105.Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка. -К., 1999.

106.Основи законодавства України про культуру // Закони України. - Т.З. - С.34-44.

107.Основи законодавства України про охорону здоров'я // ВВРУ. - 1993. - №4. - Ст.19; Закони України. - Т.4. -С.219-244; Т.7.-С.263.

108.Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право // Право України. – 2005. - №7. – С.8-11.

109.Пахомова Т. Про закони побудови та функціонування державної служби // Право України. – 2003. -№ 3. – С.21-24.

110.Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

111.Печуляк В. Вдосконалення структури податкових органів у контексті адміністративної реформи // Право України. – 2004. - № 5. – С.63.

112.Пилипенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії // Право України. – 2004. -№ 2. – С.26-29.

113.Питання Державного казначейства: постанова КМУ від 21.12.05. - №1232 // ОВУ. – 2005. № 52. - Ст. 3275.

114.Питання Координаційної ради з питань захисту прав споживачів: постанова КМУ від 28.03.07 // ОВУ. – 2006. №24. - Ст.983.

115.Питання створення територіальних представництв Рахункової палати: постанова КМУ від 18.11.04 №1577 // ОВУ. – 2004. - №46. – Ст.3059.

116.Полешко А. Напрями реформування адміністративного права (за матеріалами другої національної науково-практичної конференції) // Право України. -2000. -№8. -С.35-37.

117.Полешко А. Стан і перспективи реформування адміністративного права (з ІІІ Національної науково-теоретичної конференції) // Право України. – 2003. -№ 7. – С.124-137.

118.Полешко А. Сучасний стан і перспективи реформування адміністративного права (з ІV Національної науково-теоретичної конференції) // Право України. – 2005. -№ 7. – С.15-24.

119.Полешко А. Хід адміністративної реформи в Україні (з науково-практичної конференції) // Право України. – 2003. -№ 4. – С.104-119.

120.Полюхович В. Адміністративно-правовий захист особи у відносинах з органами державної влади // Право України. – 2003. -№ 5. – С.41-47.

121.Примуш М. Право і утворення політичних партій // Право України. – 2004. - № 1. – С.22.

122.Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1.02.94 // ВВРУ. – 1994. - №52. – Ст.455.

123.Про альтернативну (невійськову) службу: 3акон України від 12.12.91 (в редакції від 18.02.99) //ОВУ. –1999. -№10.

124.Про Антимонопольний комітет України: 3акон України від 26.11.93 // ЗУ. -Т.6.-С. 114-124; ОВУ. -2000. -№33. -Ст.1395;-2003. - №52. –Ст.2735. T365900.LHT

125.Про Апарат Прем'єр-міністра України: постанова КМУ від 11.10.06 // ОВУ. – 2006. №42. - Ст.2820.

126.Про біженців: Закон України від 21.06.01 //ОВУ. –2001. -№29. –Ст.1292.

127.Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5.10.95 // DB Ліга: Закон. – Z950356.LHT.

128.Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25.03.04 (в ред.. від 7.06.05) //ОВУ. - 2005. - №33. – Ст.1983.

129.Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21.09.99 // ОВУ. – 1999. - №42. – Ст.2072.

130.Про вищу освіту: Закон України від 17.01.02 // ОВУ. – 2002. - №8. – Ст. 327.

131.Про військовий обов’язок і військову службу: 3акон України від 25.03.92. ( в ред. від 4.04.06) // ОВУ. – 2006. - № 17. - Ст. 1261.

132.Про внесення змін до Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України: постанова КМ України від 24.09.04 №1273 // ОВУ. – 2004. - №39. – Ст.2587.

133.Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.92 // ВВРУ. – 1992. - №29. – Ст.397.

134.Про Воєнну доктрину України: Указ Президента України від 15.06.04 №648 (зі змінами, внесеними Указом від 15.06.04 №800) // ОВУ. – 2004. - №30. – Ст.2005.

135.Про Всеукраїнську студентську раду: Указ Президента України від 22.11.2001 №1128 // ОВУ. – 2001. - №48. – Ст.2131.

136.Про громадянство України: Закон України від 18.01.01 // ОВУ. – 2001. - №9. – Ст.342.

137.Про державний кордон України: Закон України від 4.11.1991 (із змінами і доповненнями) // ВВР. – 1992. - №2. – Ст.5.

138.Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.04 //ОВУ. -2004. -№14. -Ст.956.

139.Про державну виконавчу службу: 3акон України від 24.03.98 // ВВРУ. - 1998. - №36-37. -Ст.243.

140.Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 // ЗакониУкраїни.-Т.5.-С.13-20.

141.Про державну податкову службу в Україні: 3акон України від 4.12.90. // DB Ліга: Закон. – T050900.LHT/

142.Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3.04.03 // ОВУ. - 2003. - №17. – Ст. 740.

143.Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.03 // ОВУ. – 2003. -№25. –Ст.1172.

144.Про Державну службу з питань національної культурної спадщини: постанова КМУ від 15.03.06. - №336 // ОВУ. – 2006. - №11, - Ст..761.

145.Про державну службу: 3акон України від 16.12.93 // DB Ліга: Закон. – T372300.LHT.

146.Про державну спеціальну службу транспорту: Закон України від 5.02.04 // ОВУ. – 2004. - №9. – Ст.522.

147.Про державну статистику: 3акон України від 17.09.92 (в ред. від 13.07.00) //ОВУ. -2000. -№33. -Ст.1398.

148.Про Держану прикордонну службу України: Закон України від 03.04.2003 №661 (із змінами і доповненнями від 19.06.2003 №965) // ОВУ – 2003. - №17. – Ст.740.

149.Про дипломатичні ранги України: Закон України від 28.11.2002. // ОВУ. – 2002. - №52. – Ст.2349.

150.Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 (зі змінами) // ОВУ. – 2001. - №42. – Ст.1881.

151.Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.99 // ОВУ. – 1999. - №19. – Ст.809.

152.Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.06 // ОВУ. – 2006. - №12. – Ст.791.

153.Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.01 //ОВУ. –2001. -№31. –Ст.1338.

154.Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.94// ЗУ.-Т.7.-С. 197-220; ОВУ. 2000. -№33. –Ст.1395; 2003. -№52. – Ст.2735.

155.Про загальну середню освіту: Закон України від 11.07.01 // ОВУ. – 1999. - № 23. - Ст. 1033.

156.Про зайнятість населення: Закон України від 1.03.91 // DB Ліга: Закон. – T080300.LHT.

157.Про залізничний транспорт: 3акон України від 4.07.96 // ВВРУ. – 1996. № 40. – Ст.. 183.

158.Про затвердження дисциплінарного статуту прокуратури: постанова ВРУ від 6.11.91 // ВВРУ. – 1992. - №4. – Ст.15.

159.Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: наказ Головного управління державної служби України від 23.10.00 №58 // ОВУ. –2000. -№45. –Ст.1971.

160.Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: постанова КМУ від 14.04.97 №348 // ЗПУ. -1997.-№4.-С.202.

161.Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення: наказ МВС України від 22.02.01 №185 // ОВУ. –2001. -№13. –Ст.582.

162.Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: наказ МВС України від 21.08.98 №622 // ОВУ. –1298. -№42. –Ст.1574.

163.Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів: наказ МВС України 11.01.99. -№17 // ОВУ. - 1999. - №17. – С.218-227.

164.Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп’яніння в заклади охорони здоров’я для проведення огляду з використанням технічних засобів: наказ МВС України, МОЗ України, Мін’юсту України від 24.02.95 №114/38/15-36-18. REG591.LHT

165.Про затвердження переліку органів ліцензування: постанова КМУ від 14.11.00. -№1698 //ОВУ. –2000. - №46. –Ст.2001.

166.Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах: постанова КМУ від 9.08.01 №980 //ОВУ. –2001. -№32. –Ст.1491.

167.Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату: постанова КМУ від 11.12.06 // ОВУ. – 2006. - №50. - Ст.3314.

168.Про затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: постанова КМУ від 27.06.07. - № 884 // ОВУ. – 2007. - № 48. - Ст. 1983.

169.Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції: Наказ Міністерства юстиції України від 14.02.07. // ОВУ.- 2007. - № 12. – Ст.. 459.

170.Про затвердження Положення про головні управління (управління) у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: наказ Державного комітету технічного регулювання та споживчої політики від 28.11.06 //ОВУ. – 2007. - № 7. - Ст. 260.

171.Про затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів України: постанова КМУ від 4.04.07. - №614 // ОВУ. – 2007. - №26. – Ст.1056.

172.Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі: наказ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України від 19.12.06 // ОВУ. -2007. - №11. – Ст.399.

173.Про затвердження Положення про Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації: постанова КМУ від 22.09.04. - №1264 // ОВУ. – 2004. - №38. – Ст.2517.

174.Про затвердження Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 52. - Ст. 2116.

175.Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України: постанова КМУ постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 52. - Ст. 2104.

176.Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду: постанова КМУ від 23.11.06 // ОВУ. – 2006. - №47. - Ст. 3133.

177.Про затвердження Положення про Державний комітет лісового господарства України: постанова КМУ від 27.06.07. - № 883 // ОВУ. – 2007. - №48. - Ст. 1982.

178.Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України: постанова КМУ від 24.01.07. - № 42 // ОВУ. – 2007. - №6. – Ст.219.

179.Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України: постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 52. - Ст. 2122.

180.Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України: постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 52. - Ст. 2102.

181.Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: постанова КМУ від 26.04.07. - № 667 // ОВУ. – 2007. - №32. – Ст.1296.

182.Про затвердження Положення про Державний комітет України по водному господарству: постанова КМУ від 27.06.07. - № 882 // ОВУ. – 2007. - № 48. - Ст. 1981.

183.Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій: постанова КМУ від 14.02.07. - № 201 // ОВУ. – 2007. - №12. – Ст.419.

184.Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України: постанова КМУ від 27.12.06 // ОВУ. – 2006. № 52. - Ст.3516.

185.Про затвердження Положення про Державний центр соціальних служб для молоді: наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 04.02.2002 № 10 // ОВУ. –2002. -№ 9. –Ст. 430.

186.Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію: постанова КМУ від 18.10.06 // ОВУ. – 2006. № 42. - Ст. 2813.

187.Про затвердження Положення про Державну митну службу України: постанова КМУ від 18.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 53. - Ст. 2163.

188.Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України: постанова КМУ від 26 травня 2007 р. N 778 // ОВУ. – 2007. - №39. – Ст.1564.

189.Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер: постанова КМУ від 28.12.92 // ЗПУ України. -1993. -№1. -Ст.28; -1994. -№10. -Ст.250; УК. -22.10.98; DB Ліга: Закон. – KMP92731.LHT.

190.Про затвердження Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу: постанова КМ України від 24.09.04 №1272 // ОВУ. – 2004. - №39. – Ст.2586.

191.Про затвердження Положення про Державну службу автомобільних доріг України: постанова КМУ від 16.04.07. - № 628 // ОВУ. – 2007. - №28. – Ст.1117.

192.Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України: постанова КМУ від 13.06.07. - № 830 // ОВУ. – 2007. - №44. – Ст.1803.

193.Про затвердження Положення про Державну службу туризму і курортів: постанова КМУ від 13.02.06. - №132 // ОВУ. – 2006. - №7. – Ст..354.

194.Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном: Розпорядження Президента України від 22.10.1992 №166 // Голос України . – 1992. – 10. - №206.

195.Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України: постанова КМУ від 1.11.06 // ОВУ. – 2006. №45. - Ст. 2999.

196.Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: постанова КМУ від 4.10.06 //ОВУ. -, 2006. -№ 40. - Ст. 2687.

197.Про затвердження Положення про Міністерство вугільної промисловості України: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. № 44. - Ст. 2952.

198.Про затвердження Положення про Міністерство економіки України: постанова КМУ від 26.05.07 // ОВУ. – 2007. - №39. – Ст.1563.

199.Про затвердження Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України: постанова КМУ від 12.05.07. - №717 // ОВУ. – 2007. - №37. – Ст.1471.

200.Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: постанова КМУ від 12.07.06 // ОВУ. – 2006. № 28. - Ст. 2022.

201.Про затвердження Положення про Міністерство культури і туризму України: постанова КМУ від 8.11.06 // ОВУ. – 2006. -№45. - Ст. 3010.

202.Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: постанова КМУ від 3.08.06 // ОВУ. – 2006. №31. - Ст. 2237.

203.Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: постанова КМУ від 19.12.06 // ОВУ. – 2006. - № 51. - Ст.3410.

204.Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. № 45. - Ст. 3000.

205.Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: постанова КМУ від 3.11.06 // ОВУ. – 2006. № 44. - Ст. 2949.

206.Про затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики України: постанова КМУ від 7.11.06 // ОВУ. – 2006. № 45. - Ст.2998.

207.Про затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної політики України: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. № 45. - Ст.3001.

208.Про затвердження Положення про Міністерство промислової політики України: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. № 45. - Ст. 2996.

209.Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: постанова КМУ від 2.11.06 // ОВУ. – 2006. - № 45. - Ст. 2997.

210.Про затвердження Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту: постанова КМУ від 8.11.06 // ОВУ. - 2006. № 45. - Ст. 3017.

211.Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: постанова КМУ від 27.12.06 // ОВУ. – 2007. - №1. – Ст.26.

212.Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: постанова КМУ від 14.11.06 // ОВУ. – 2006. - № 45. - Ст. 3020.

213.Про затвердження Положення про Міністра у зв'язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади: постанова КМУ від 7.09.06 // ОВУ. – 2006. №36. - Ст. 2503.

214.Про затвердження Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України: постанова КМУ від 30.07.07. - №977 // ОВУ. – 2007. - №57. – Ст.2279.

215.Про затвердження Положення про Національне космічне агентство України: постанова КМУ від 13.12.06 // ОВУ. – 2006. - № 50. - Ст.3336.

216.Про затвердження Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України: постанова КМУ від 25.07.07. - № 971.

217.Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян: постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.93. // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 144.

218.Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів: постанова КМУ від 5.08.98. - №1238 // ОВУ. – 1998. - №31. - Ст. 1186.

219.Про затвердження Положення про пункти пропуску через Державний кордон: постанова КМ України від 3.08.2000 (зі змінами) // ОВУ. – 2000. - №32. – Ст.1315.

220.Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах: постанова правління Пенсійного фонду України від 30.04.02 // ОВУ. –2002. -№21. –Ст.1063.

221.Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним: постанова КМУ від 23.04.01. -№376 //ОВУ. –2001. -№17. –Ст.747.

222.Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним: постанова КМУ від 23.04.01 №376 // ОВУ. –2001. -№17. –Ст.747.

223.Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: постанова КМ України від 16.06.03 // ОВУ. – 2003. - № 25. - Ст. 1203.

224.Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні: постанова КМУ від 1.11.99. - №2028 // ОВУ. – 1999. - № 44. - Ст. 2188.

225.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: постанова КМУ від 15.02.02 // ОВУ. – 2002. - №8. – Ст.351.

226.Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: постанова КМ України від 13.06.00 // ОВУ. – 2000. - №24.

227.Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад: постанова КМУ від 15.11.06 // ОВУ. – 2006. - №47. - Ст.3131.

228.Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи: постанова КМУ від 11.07.07 // ОВУ, - 2007. - №52. – Ст.2115.

229.Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку: постанова Ради Міністрів Української РСР від 27.02.91.- №49 // ЗП Уряду УРСР. -1991. -№3. -Ст.18.

230.Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки: постанова КМУ від 8.06.04 №746 // ОВУ. – 2004. - №23. – Ст.1554.

231.Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: постанова КМУ від 18.07.07 // ОВУ. – 2007. - № 54. - Ст. 2180.

232.Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: постанова КМУ від 1.08.07. - №996 // ОВУ. – 2007. - № 58. - Ст. 2307.

233.Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 1.08.00. - №188 // ОВУ. -2000. -№34. -Ст.1468.

234.Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів: постанова КМ України від 26.05.04 №671 // ОВУ. – 2004. - №21. – Ст.1420.

235.Про затвердження типових положень про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської, районної державних адміністрацій: постанова КМУ від 25.07.07. - № 967

236.Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації: постанова КМУ від 30.05.07. // ОВУ. – 2007. – № 41. - Ст. 1626.

237.Про затвердження типових положень про Головне управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської, управління (відділ) сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації: постанова КМУ від 12.10.00. -№1546 // ОВУ. -2000. -№42.-Ст. 1786.

238.Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у правах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення: постанова КМУ від 5.09.00. -№1386 // ОВУ. -2000. -№36. -Ст.1540.

239.Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі державної адміністрації: постанова КМ України від 1.02.06. //ОВУ. – 2006. - № 5. – Ст. 220.

240.Про затвердження Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації: Постанова КМУ від 22.08.00. -№1326 // ОВУ. –2000. -№35. -Ст.1489.

241.Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні: Постанова КМ України від 17.07.03. - №1110 // ОВУ. - 2003. - №30. – Ст. 1549.

242.Про затвердження Типового положення про спеціалізовані служби центрів соціальних служб для молоді: наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 4.02.2002 №14 // ОВУ. – 2002. - №15. – Ст.838.

243.Про затвердження Типового положення про управління економіки районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації: постанова КМ України від 10.09.03. - №1441 // ОВУ. - 2003. - №37. – Ст. 1996.

244.Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров’я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації: постанова КМ України від 20.12.00 // ОВУ. -2000. -№51.-Ст.2207.

245.Про затвердження Типового положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації: постанова КМУ від 25.07.07. - № 954 // ОВУ. – 2007. - № 55. - Ст. 2212.

246.Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління: постанова КМУ від 22.02.00 // ОВУ. – 2000. - №8. – Ст.317.

247.Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7.06.96 // ЗУ . -Т.10. -С.303-311.

248.Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.01 //ОВУ. –2001. -№7. – Ст.260.

249.Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: 3акон України від 8.06.00 // ОВУ. -2000. -№28. -Ст.1155.

250.Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю: постанова КМУ від 27.08.04 // ОВУ.- 2004. - № 35. - Ст. 2340.

251.Про заходи щодо запровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22.07.98. - №810 // ОВУ. –1999. -№21. –Ст.943.

252.Про Збройні Сили України: 3акон України від 6.12.91 (в ред. від 5.10.2000) // ОВУ. –2000. -№44. –Ст.1877.

253.Про звернення громадян: 3акон України від 2.10.96 // ЗУ. - Т.11. - С.134-142.

254.Про зв'язок: 3акон України від 16.05.95 // ЗУ.-Т.8. -С.261-276.

255.Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.99 //ОВУ. -1999. -№50. -Ст.2435.

256.Про зону надзвичайної екологічної ситуації: 3акон України від 13.07.00 //ОВУ. -2000. -№32.-Ст. 1340.

257.Про імміграцію: Закон України від 7.06.01 // ОВУ. –2001. -№27. –Ст.1198.

258.Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21.12.06 // ОВУ. – 2007. - №6. – Ст. 207.

259.Про Консульський статут України: Указ Президента України від 2.04.94 №127 // Укази Президента України. - Офіційне видання. –Т.1. –1991-1994. – С.843-864.

260.Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу: Указ Президента України від 20.02.06// ОВУ. – 2006. - №8. – Ст.421.

261.Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: постанова КМУ від 8.08.07. - № 1019.

262.Про ліцензування певних видів господарської діяльності: 3акон України від 1.06.00 // ОВУ. -2000. -№27.

263.Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України від 15.06.04 // ОВУ. – 2004. - №28. – Ст.1850.

264.Про Міжвідомчу координаційну раду з питань промислової політики: постанова КМУ від 28.10.04 №1456 // ОВУ. – 2004. - №44. – Ст.2898.

265.Про міліцію: Закон України від 20.12.90. // DB Ліга: Закон. – T056500.LHT.

266.Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.97 // ВВРУ. - 1997. - №24. - Ст.170.

267.Про місцеві державні адміністрації: 3акон України від 9.04.99 // ОВУ. - 1999. - №18. - Ст.774.

268.Про молодіжні та дитячі громадські організації: 3акон України від 1.12.98 // ОВУ. - 1998. - №51. – Ст.1870.

269.Про наукову і науково-технічну діяльність: 3акон України від 13.12.91 (в редакції від 1.12.98) // ВВРУ. - 1999. -№2-3. - Ст.20.

270.Про Національний банк України: 3акон України від 20.05.99 // ОВУ. - 1999. - №24. - Ст.1087; -2000. -№33. –Ст.1397.

271.Про Національну комісію з питань регулювання зв’язку України: Указ Президента України від 21.08.04. - №943 // ОВУ. – 2004. - №35. – Ст.2319.

272.Про Національну комісію з питань Червоної книги України: постанова КМУ від 8.09.04. - №1176 // ОВУ. – 2004. - №36. – Ст.2399.

273.Про нотаріат: Закон України від 2.09.93 // Закони України.-Т.6.-С. 13-40.

274.Про об'єднання громадян: Закон України від 16.06.92 // Закони України. - Т.З. - С.298-308.

275.Про оборону України: 3акон України від 6.12.91 (в ред. від 5.10.2000) // ОВУ. – 2000. -№44. – Ст.1878.

276.Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.01 // ОВУ. –2001. -№32. – Ст.1449.

277.Про освіту: Закон України від 4.06.91 (в ред. від 23.03.96) // ЗУ. - Т.10. - С.168-192.

278.Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.03 // ОВУ. - 2003. - №29. – Ст. 1433.

279.Про основні напрями зовнішньої політики: Постанова ВР України від 02.07.1993 // ВВР. – 1993. - №37. – Ст.379.

280.Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8.06.00 // ОВУ. –2000. -№27. –Ст.1112.

281.Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.91 // ВВРУ. -1991. -№41.

282.Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.01 // ОВУ. –2001. -№17. –Ст.728.

283.Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України: Указ Президента України від 27.08.03.- №920 // ОВУ. - 2003. - №35. – Ст. 1884.

284.Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 24.12.04. - №1527 // ОВУ. – 2004. - №52. – Ст.3433.

285.Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні: Указ Президента України від 10.06.93. - №198 // Укази Президента України. – Офіційне видання. – Т.1. –1991-1994. – С.813-820.

286.Про Положення про дозвільну систему: постанова КМУ від 12.10.92. // DB Ліга: Закон. – KMP92576.LHT

287. Про Положення про паспорт громадянина України: постанова ВР України //ВВРУ. -1993. - №40. - Ст.305.

288.Про Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 1.03.01 // ОВУ. -2001.- №9. –Ст.350.

289.Про Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: постанова КМУ від 7.09.93 //Урядовий кур’єр. -1993. -16 серпня.

290.Про Положення про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян: постанова КМУ від 26.02.93 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 148.

291. Про Положення про представництво Фонду державного майна України у районі, місті: постанова КМУ від 15.06.94. - №412 // ЗП Уряду України. -1994. -№10. -С.247.

292. Про Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України: постанова КМУ від 15.06.94. - №412// ЗП Уряду України. -1994. -№10. -С.247.

293.Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.01 //ОВУ. –2001. -№14. – Ст.622.

294.Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: постанова КМ України від 29.05.2001 №584 // ОВУ. - №22. – Ст.996.

295.Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.97 // Урядовий кур'єр. - 1997. - 14 червня; 1997. - 6 грудня.

296.Про поштовий зв'язок: Закон України від 4.10.01 // ОВУ. – 2001. -№43. –Ст.1918.

297.Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6.04.2000 // ВВРУ. – 2000. - №21. – Ст.224.

298.Про правовий режим надзвичайного стану: 3акон України від 16.03.00 // ОВУ. – 2000. - №15. – Ст. 588.

299.Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 4.03.04 // ОВУ. – 2004. - №13. – Ст.879.

300.Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4.02.94 // DB Ліга: Закон. – T392900.LHT.

301.Про прикордонний режим: постанова КМ України від 27.08.1998 // ОВУ. – 1998. - №30. – Ст.1127.

302.Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 11.07.01 // ОВУ. -2001. - Ст.1387.

303.Про прокуратуру: 3акон України від 5.11.91 // DB Ліга: Закон. – T178900.LHT.

304.Про Раду з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України: Указ Президента України від 22.03.00 //ОВУ. -2000. -№12. -Ст.455.

305.Про Рахункову палату: 3акон України // Голос України. - 1998. - №13. - 23 січня.

306.Про реалізацію статей 9,11 Закону України “Про політичні партії в Україні: постанова КМУ від 13.07.01. -№840 //ОВУ. –2001. -№29. –Ст.1319.

307.Про розвідувальні органи: Закон України від 22.03.2001 №2331 // ОВУ. – 2001. - №15. – Ст.642.

308.Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України // ОВУ. – 2004. - №1. – Ст.4.

309.Про Секретаріат Президента України: Указ Президента України від 24.01.05 // Урядовий кур’єр. -2005. -№15.

310.Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12. 99 // ОВУ. -1999. -№50. -Ст.2434.

311.Про Службу Безпеки України: 3акон України від 25.03.92 // ЗУ. -Т.З. -С. 141-152.

312.Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.06.01 // ОВУ. –2001. -№26. –Ст.1151.

313.Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України від 21.06.2001 №2558 // ОВУ. – 2001. - №23. – Ст1293.

314.Про стандартизацію: Закон України від 17.05.01 // ОВУ. –2001. -№24. –Ст.1057.

315.Про статус суддів: Закон України від 15.12.92 ( зі змінами і доповненнями) // ВВР. - 1991. - №45. - Ст.599; ОВУ. –2001. -№24, спецвипуск. –Ст.1143.

316.Про судоустрій України: Закон України від 7.02.02 // ОВУ. –2002. -№10. –Ст.441.

317.Про термін дії ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу: постанова КМУ від 29.11.00. -№1755 // ОВУ. –2000. -№48. –Ст.2093.

318.Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України: постанова ВРУ від 7.07.92 // ВВРУ. -1992. -№39. -Ст.581.

319.Про транспорт: 3акон України від 10.11.94 // ЗУ.-Т.7. -С.393-405.

320.Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті: постанова КМУ від 8.09.04 №1190 // ОВУ. – 2004. - №36. – Ст.2411.

321.Про утворення Державного департаменту автомобільного транспорту: постанова КМУ від 30.03.00 //ОВУ. -2000. -№14. -Ст.561.

322.Про утворення державного департаменту з питань адаптації законодавства: постанова КМУ від 24.12.04. - №1742 // ОВУ. – 2004. - №52. – Ст.3447.

323.Про утворення Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації: постанова КМУ від 8.09.04 №1186 // ОВУ. – 2004. - №36. – Ст.2409.

324.Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини: постанова КМУ від 25.03.06. - №367 // ОВУ. – 2006. - №ё3. – Ст.873.

325.Про утворення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю: постанова КМУ від 30.08.00. -№1351 //ОВУ. – 2000. - №35.-Ст.1503.

326.Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: постанова КМУ від 14.06.2002. (із змінами) // ОВУ. – 2002. - №25. – Ст.1210; ОВУ. – 2002. - №52. – Ст.2387.

327.Про утворення Державного департаменту харчової промисловості та продовольчого ринку: постанова КМУ від 4.10.06 // ОВУ. – 2006. № 40. - Ст. 2684.

328.Про утворення Державного комітету України у справах ветеранів: постанова КМУ від 13.02.07. - № 187 // ОВУ. – 2007. - №12. – Ст.413.

329.Про утворення Державної інспекції з контролю якості вугільної продукції: постанова КМУ від 25.01.07. - №60 // ОВУ. – 2007. - №6. – Ст.224.

330.Про утворення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення: Постанова КМУ від 2.06.03. - №789 // ОВУ. - 2003. - №23. – Ст. 1037.

331.Про утворення Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді: постанова КМУ від 27.08.04. - №1125 // ОВУ. – 2004. - №35. – Ст.2339.

332.Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини: постанова КМУ від 17.07.03 // ОВУ. - 2003. - №30. – Ст. 1547.

333.Про утворення Міжвідомчої ради з питань інвестицій та інноваційного розвитку: постанова КМУ від 7.03.07. - № 424 // ОВУ. – 2007. - №18. – Ст.732.

334.Про утворення Національного агентства екологічних інвестицій України: постанова КМУ від 4.04.07. - № 612 // ОВУ. – 2007. - №26. – Ст.1054.

335.Про утворення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України: постанова КМУ від 24.01.07. - № 37 // ОВУ. – 2007. - №6. – Ст.214.

336.Про утворення Українського агентства міжнародного розвитку: постанова КМУ від 6.07.06 // ОВУ. – 2006. № 27. - Ст.1964.

337.Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: 3акон України від 22.06.00 // ОВУ. -2000. -№30. -Ст.1248.

338.Про функціональні повноваження Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів України: постанова КМУ від 4.09.06 // ОВУ. – 2006. №36. - Ст. 2497.

339.Про Цивільну оборону України: 3акон України від 3.02.93 // ВВРУ. – 1993. - №14. – Ст.124.

340.Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 29.05.01 // ОВУ. -2001. -№22. –Ст.985; 2003. -№23. –Ст.1035.

341.Проект концепції реформи адміністративного права в Україні //Український правовий часопис. –1999. –Випуск 4. –С.35-60; DB Ліга: Закон. – D605400.A.LHT.

342.Развадовський В. До постановки проблеми про визначення сутності поняття державного управління безпекою дорожнього руху // Право України. – 2003. -№ 6. – С.90-93.

343.Развадовський В. Функції державного управління транспортною системою України // Право України. – 2004. - №5. – С.121.

344.Решетник Л. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології // Право України. – 2003. -№ 8. – С.81-86.

345.Роговенко Д. До питання про статус Рахункової палати України // Право України. – 2004. - №7. – С.121.

346.Савченко О. До визначення поняття обмеження прав і свобод людини та громадянина у діяльності міліції // Право України. – 2004. - № 8. – С.40.

347.Селіванов А.О. Адміністративне судочинство – новий інститут реалізації судової влади // Право України. – 2005. - №10. – С.2-5.

348.Синьківський М. Юридична відповідальність за порушення ветеринарного законодавства // Право України. – 2004. - №7. – С.99.

349.Ситник Г.П., Олуйко В.М. Організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки України. Навчальний посібник. Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005 – 236 с.

350.Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян України // Право України. – 2004. - № 2. – С.34.

351.Старилов Ю.Н. Как развивалась наука административного права в европейских странах // Журнал российского права. -1999. -№3-4.

352.Стефанюк В. Правові акти управління // Право України. – 2003. -№ 7. – С.3-9.

353.Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та практики // Право України. -1999. -№9. -С.6-9.

354.Судова практика Вищого адміністративного суду України. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 416 с.

355.Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005 р.р.) За заг. ред.. В.Т.Маляренка. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 498 с.

356.Тараненко С. Принцип невідворотності відповідальності особи за порушення Правил дорожнього руху: проблеми теорії і практики // Право України. – 2004. - №3. – С.96.

357.Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України (з міжнародної конференції) // Право України. – 2004. -№ 3. – С.25-28.

358.Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.

359.Тищенко М.М.. Бандурка О.М. Адміністративний процес. – К., 2002.

360.Тищенко Н.М. Административно-процесуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. - Харьков. - 1998.

361.Труш І. Регуляторна політика як важливий елемент державного контролю за додержанням законодавства щодо суб’єктів малого підприємництва // Право України. – 2004. - № 10. – С.53.

362.Федькович О. Роль органів юстиції України в організації та забезпеченні правосуддя // Право України. – 2004. - № 10. – С.22.

363.Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. - М., 1997.

364.Хіміч О. Адміністративно-екологічне правопорушення: проблемні питання // Право України. – 2003. -№ 4. – С.68-72.

365.Хорощак Н. Нове в адміністративному праві // Право України. – 2004. - №8. – С.130.

366.Шаповал В. Конституція України як форма адміністративного права //Право України. -2000. -№1.-С.13-15.

367.Шаповал В. Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування // Право України. – 2004. - №3. – С.82.

368.Шишкін В. Завдання адміністративного судочинства // Право України. -2005. -№11. -С.11-14.

369.Шишкін В. Система установ адміністративної юрисдикції у Франції //Право України. -1996. -№7. -С.43-46.

370.Шпомер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності // Право України. – 2004. - № 2. – С.55.

371.Юридическая процесуальная форма: теория и практика. Под общей ред. Недбайло П.Е., Горшенева В.М. - М., 1976.

372.Янюк Н. Проходження державної служби: деякі питання// Право України. -2000. -№1. -С.108-110.

373.Ярчук О. Патронатна служба в органах державної влади України // Право України. – 2005. - №2. – С.67-69.

 

 

11. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни „Адміністративне право України”

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальна програма курсу Адміністративне право України

Навчальна програма курсу.. Адміністративне право України.. для бакалаврів спеціалістів Київ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: До всіх тем курсу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тематичний план курсу
Курс____2_____ Семестр ____3, 4___ Всього годин у семестрах ___135___   № Теми Кількість годин, з них

Адміністративно-правові норми та відносини
Поняття адміністративної норми. Зміст адміністративно-правової норми та її особливості. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою. Структура адміністративно-правово

Адміністративно-правові норми та відносини
Поняття адміністративної норми. Зміст адміністративно-правової норми та її особливості. Способи регулювання управлінських відносин адміністративно-правовою нормою. Структура адміністративно-правово

Державна служба та державні службовці
Історія формування державної служби як інституту адміністративного права. Поняття та принципи державної служби. Органи управління державною службою. Основні напрямки державної політики у сфері держ

Органи виконавчої влади, як суб`єкти адміністративного права
Поняття та ознаки державного органу. Визначення органу виконавчої влади та особливостей, що його характеризують. Правові основи діяльності органів державного управління. Класифікація органів викона

Форми та методи державного управління
Поняття та класифікація форм державного управління. Структурні форми державного управління. Характеристика правових та неправових форм. Співвідношення між правовими та неправовими формами.

Способи забезпечення законності в державному управлінні
Поняття законності в державному управлінні. Політичні, економічні та організаційні гарантії забезпечення законності. Поняття контролю в державному управлінні, його призначення та види. Сис

Загальна характеристика адміністративної відповідальності
Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності. Загальні та особливі ознаки адміністративної відповідальності. Обставини, що виключають притягнення до адміністрати

Адміністративне правопорушення
Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення та його основні риси: протиправність, винність та караність.

Характеристика окремих видів адміністративних проваджень
Провадження у справах розгляду звернень громадян.Загальна характеристика конституційного права громадян на звернення. Види звернень. Вимоги, що висуваються до звернень. Стадії пров

Управління в сфері оборони та національної безпеки
Поняття оборони як об'єкта управління. Правові основи діяльності органів державної влади і управління щодо забезпечення оборони України. Компетенція Верховної Ради України в сфері формування і пров

Управління в сфері внутрішніх справ
Задачі управління внутрішніми справами. Громадський порядок та громадська безпека як об’єкти державного управління. Компетенція Президента України в галузі управління внутрішніми справами. Повноваж

Управління в сфері юстиції
Визначення державного управління в сфері юстиції. Загальна характеристика розвитку системи юстиції. Завдання юстиції як галузі управління. Система організації управління юстицією. Основні завдання

Управління в сфері закордонних справ
Загальна характеристика зовнішньополітичної діяльності як об'єкту державного управління. Система державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ. Компетенція Верховн

Управління в сфері науки та інноваційного розвитку
Загальна характеристика наукової та науково-технічної діяльності як об'єкту управління. Основні напрями державної науково-технічної політики. Принципи державного управління в сфері науки. Система д

Управління в сфері охорони здоров‘я
Визначення охорони здоров'я як об'єкту державного управління. Основні принципи державної політики в галузі охорони здоров'я. Права і обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я. Державні гарантії

Управління в сфері агропромислового комплексу
Характеристика агропромислового комплексу як об'єкту державного управління. Правова основа організації та діяльності агропромислового комплексу країни. Характеристика основних об'єктів управління в

Управління в сфері транспорту і зв’язку
Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України по здійсненню державного регулювання та державного

Управління в сфері фінансів
Загальна характеристика організаційно-правової системи управління фінансами. Компетенція Верховної Ради України в даній сфері економічної діяльності. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері

Основи теорії державного управління
1. Проаналізуйте зміст та співвідношення понять: державне управління та управління державою. 2. Визначте різницю між “управлінням” як самостійним видом д

Адміністративне право як галузь права
1. Визначте, які суспільні відносини складають предмет регулювання адміністративного права. Назвіть основні ознаки таких відносин та приведіть приклади. 2. Визначте, чи охоплюються предмет

Адміністративно-правові норма та відносини
  1. Сформулюйте визначення адміністративно-правової норми та з`ясуйте, в чому полягає її імперативний характер. 2. Визначте структуру адміністративної норми, назвіть її елем

Фізичні особи та об`єднання громадян як суб’єкти адміністративного права
1.Проаналізуйте поняття «адміністративно-правовий статус особи» та «адміністративно-правовий статус громадянина». 2. Що складає зміст адміністративно-правового статусу гро

Державна служба та державні службовці
Розкрийте зміст основних етапів формування державної служби як інституту адміністративного права. Визначте основні напрямки державної політики у сфері державної служби.

Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права
1. .Проаналізуйте відмінність понять «органи держави», «державні органи», «владні органи», «органи влади». 2. Визначте, чи є тотожніми поняття „органи державного управління” та „органи вик

Форми та методи державного управління
1.Наведіть визначення категорії „форма державного управління”. 2. На основі аналізу спеціальної та учбової літератури занотуйте у конспект декілька визначень форми державного управління та

Способи забезпечення законності в державному управлінні
1. Сформулюйте поняття законності державному управлінні. 2. Визначте чим відрізняється режим законності від принципу законності. 3. Складіть таблицю гарантій забезпечення законнос

Загальна характеристика адміністративної відповідальності
1. Дайте визначення адміністративної відповідальності. 2. Складіть наступну таблицю: Особливі ознаки адміністративної відповідальності Ознак

Адміністративне правопорушення
1. Складіть схему елементів складу адміністративного правопорушення, охарактеризуйте їх. 2. Вкажіть норми діючого законодавства за порушення яких до адміністративної відповідальності притя

Загальна характеристика адміністративного процесу
  Сформулюйте поняття та розкрийте ознаки адміністративного процесу. Складіть порівняльну таблицю ознак, що характеризують адміністративний, цивільний та кримінал

Характеристика окремих видів адміністративних проваджень
1. Ознайомтесь з Законом України „Про звернення громадян” та визначте норми, що забезпечують процесуальні гарантії своєчасного розгляду звернень громадян. 2. Проаналізуйте провадження щодо

Управління в сфері оборони та національної безпеки
1. Сформулюйте визначення оборони як об'єкта управління. 2. Визначте правові основи діяльності органів державної влади

Управління в сфері внутрішніх справ
1. Використовуючи Закон України від 26.03.92 «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України», занотуйте основні завдання та склад та компетенцію внутрішніх військ МВС України.

Управління в сфері юстиції
1. Сформулюйте завдання юстиції як галузі управління. 2. Визначте систему органів, що здійснюють управління в галузі освіти. 3. Складіть схему, на якій покажіть існуючі взаємозв`я

Управління в сфері закордонних справ
1. Визначте систему державних органів, що здійснюють державне управління в галузі закордонних справ та складіть відповідну схему їх взаємодії. 2. На основі аналізу положення про Міністерст

Управління в сфері освіти
1. Розкрийте зміст державних гарантій реалізації права громадян на освіту. 2. На підставі вивчення Закону України „Про освіту” визначте основні принципи державної політики в сфері освіти т

Управління в сфері науки та інноваційного розвитку
1. На основі опрацювання рекомендованої нормативно-правової бази випишіть у конспект основні напрями державної науково-технічної політики та принципи державного управління в сфері науки. 2

Управління в сфері охорони здоров‘я
1. Розкрийте зміст основних принципи державної політики в галузі охорони здоров'я. 2. Складіть таблицю прав і обов'язків громадян у галузі охорони здоров'я. 3. Визначте систему ор

Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
Визначте основні принципи промислової політики. Складіть наступну схему:   Міністерство промислової політики

Управління в сфері агропромислового комплексу
1. Охарактеризуйте агропромисловий комплекс як об'єкт державного управління. 2. Розкрийте особливості державного управління селянським (фермерським) господарством. 3. З`ясуйте пов

Управління в сфері транспорту і зв’язку
1. На основі вивчення Закону України „Про транспорт” випишіть визначення транспорту та його види, що входять до транспортного комплексу України. 2.Складіть наступну таблицю:  

Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління
1. Порівняйте галузеве і міжгалузеве управління. 2. З`ясуйте, які органи державної влади є суб’єктами міжгалузевого управління, наведіть приклади. 3. Розкрийте зміст міжгалузевого

Управління в сфері фінансів
1. Дайте визначення об’єкту управління в сфері фінансів. 2. визначте системи органів державного управління в сфері фінансів та складіть відповідну таблицю, показавши взаємозв’язки між орга

Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища
Охарактеризуйте навколишнє природне середовище як об'єкту державного управління та регулювання. Назвіть безпосередні об'єкти охорони навколишнього природного середовища. На

Теми рефератів
Модуль 1 2. Соціальне управління його характерні риси та види. 3. Державне управління як вид соціального управління. 4. Виконавча влада: механізм

Поточний контроль
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до конкретної роботи, а також рівня і якості виконаних робіт. З

Модульний контроль
Кожний змістовий модуль оцінюється. За кожний модуль студент може набрати максимально 5 балів. Студент вважається таким, що склав модуль, якщо він набрав 12 і більше балів. Якщо студент набрав менш

Підсумковий семестровий контроль
Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться у формі семестрового тестування (заліку) та екзамену. Студент вважається допущеним до підсумкового семестрового контролю, якщо в

Органи виконавчої влади
План 1. Поняття та ознаки державного органу. 2. Визначення органу виконавчої влади та особливості рис, що його характеризують. 3. Правові основи діяльності органів держав

Управління в сфері науки
План 1. Загальна характеристика наукової та науково-технічної діяльності як об'єкту управління. 2. Принципи державного управління в сфері науки. 3. Система державних орга

Управління агропромисловим комплексом
План 1. Правова основа організації та діяльності агропромислового комплексу країни. 2. Характеристика основних об'єктів управління в сфері агропромислового комплексу. 3.

Управління транспортом
План 1. Характеристика транспортного комплексу України як об'єкту державного управління. 2. Повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України по здійсненню державн

Національний банк України в системі органів управління фінансами
  План 1. Основні завдання Національного банку України. 2. Функції і права Національного банку України. 3. Взаємодія Національного банку України з іншими ор

Управління в галузі зовнішньоекономічної діяльності
План 1.Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності як об'єкту державного управління. 2.Основні принципи державної політики в сфері зо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги