рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Адміністративне право України

Адміністративне право України - раздел Право, Міністерство Освіти І Науки України ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Альбом схем

 

Харків

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Альбом схем

Навчальний посібник

 

Харків

 

Адміністративне право України. Загальна частина. Альбом схем:Навч. посібник / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 121 с.

 

 

Альбом схем підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни “Адміністративне право України”, затвердженої Вченою радою академії 21 грудня 2001 р. і висвітлено всі основні питання Програми. Схеми альбому показують елементи і види державного управління, його принципи, класифікацію адміністративно-правових норм; дана система суб’єктів адміністративного права; наведена класифікація форм і методів державного управління; поняття і основні риси адміністративної відповідальності; дисциплінарна відповідальність державних службовців; структура адміністративного процесу; прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів та способи забезпечення дисципліни у державному управлінні; поняття і основні елементи адміністративно-правових режимів та їх види; наведені додатки: схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади України та примірний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Альбом розраховано на студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, усіх, хто цікавиться проблемами адміністративного права України.

 

 

Автори: Ю.П. Битяк

В.В. Зуй

В.М. Гаращук

О.В. Д’яченко

І.М. Компанієць

О.В. Константий

В.Я. Настюк

М.М. Тищенко

Ф.Д. Фіночко

О.Б. Червякова

М.Г. Шульга

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії

(протокол № від 200 р.)

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ І

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

2. Ознаки та види соціального управління 11 3. Функції соціального управління 12 4. Система соціального управління 13

РОЗДІЛ ІІ

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ГРОМАДЯНИ

2. Конституційні права та обов’язки громадян у сфері виконавчої влади 28 3. Структура прав та обов’язків громадян 29 3. Звернення громадян 30

ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Поняття та види функцій державного управління 59

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Поняття та види форм державного управління 60

2. Правові акти державного управління 61

3. Вимоги стосовно юридичного змісту правових актів державного управління 62

4. Порядок прийняття правових актів державного управління 63

5. Класифікація актів державного управління 64-65

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ

1. Поняття адміністративно-правових методів 66

2. Види адміністративно-правових методів 66

3. Адміністративні методи державного управління 67

РОЗДІЛ ІV

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності 68

2. Принципи адміністративної відповідальності 69

3. Законодавчі основи адміністративної відповідальності 69

4. Адміністративне правопорушення (проступок), його склад 70

5. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної відповідальності 71

6. Строки накладення адміністративних стягнень 72

7. Адміністративні стягнення та їх види 73

8. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 74

9. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність 74

10. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень 75

11. Адміністративна відповідальність юридичних осіб 76

 

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

1. Поняття та види дисциплінарних стягнень 77

РОЗДІЛ V

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2. Суб’єкти адміністративного процесу 79 3. Принципи адміністративного процесу 80 4. Види адміністративних проваджень 81

РОЗДІЛ VІ

ЗАКОННІСТЬ І ДИСЦИПЛІНА У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ ТА СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Способи забезпечення дисципліни та додержання і застосування законів у державному управлінні 101

Прокурорський нагляд 102

Державний контроль в управлінні 103

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ

1. Поняття і основні елементи адміністративно-правових режимів 104

2. Види адміністративно-правових режимів 105

3. Поняття, види та особливості надзвичайних режимів 106

ДОДАТОК

1. Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади 107-108

2. Примірний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів

районної Київської міської державної адміністрації 109-110

Примірний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів

районної в місті Києві державної адміністрації 111

Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

Обласної державної адміністрації 112-113

5. Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

Севастопольської міської державної адміністрації 114

Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

Районної державної адміністрації 115

Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

районної у місті Севастополі державної адміністрації 116

8. Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

Харківської обласної державної адміністрації 117-118

9. Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 119-120

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ І

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Державне управління і виконавча влада

 

Управління як соціальне явище

В залежності від об¢єктів управління – основні види управління:  

Функції соціального управління

та місця впливу      

Система соціального управління

      суб¢єкт управління

Елементи державного управління

прийняття рішення контроль за виконанням рішення             виконання…  

Характерні риси державного управління

 

- загальнодержавний характер, оскільки воно охоплює найбільш важливі сторони життя держави та суспільства;

- спрямованість на виконання Конституції та законів України (підзаконна діяльність);

- юридично-владний, розпорядчий характер;

- організаційний зміст, за допомогою якого досягаються регулювання і координація спільної праці людей;

- активність і цілеспрямованість, має безпосередніми об¢єктами свого впливу галузі економічного, соціального та адміністративно-політичного будівництва;

- безперервне і постійне здійснення.

 

 

Принципи державного управління

     

Предмет і система адміністративного права

 
 
Адміністративне право – це галузь права (сукупність правових норм), що регулює з метою реалізації завдань і функцій держави суспільні відносини управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої і розпорядчої діяльності органів виконавчої влади, внутрішньо організаційної діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення громадськими організаціями, її органами зовнішніх юридично-владних повноважень

 


Предмет адміністративного права

 


Метод адміністративного права

                    Адміністративно-правовий метод регулювання –…    

Наука адміністративного права

Адміністративне право як наука – складова частина юридичної науки, яка визначається як система державно-управлінських, адміністративних поглядів, ідей, уявлень про закони, які регламентують відносини у сфері державного управління (виконавчої влади), про його соціальну обумовленість та ефективність, закономірностях, реформуванні та тенденціях розвитку адміністративного законодавства, про принципи адміністративного права, про історію та перспективи його розвитку.

 

       
   
Наука адміністративного права (етапи розвитку)
 
 

 

 

 


Адміністративно-правові норми

                Адміністративно-правова норма – правило поведінки, …  

РОЗДІЛ ІІ

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

Громадяни

 

Основи адміністративно-правового статусу громадян

Основи адміністративно-правового статусу громадянина України    

Звернення громадян

 

Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (ст. 40 Конституції України)

 
 

 

 


Основні види звернень громадян

Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства           Права та…  

Правове становище Кабінету Міністрів України

 
 
Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади


 

 


 

Функції Кабінету Міністрів України

  Забезпечує рівні умови всіх форм власності, здійснює управління…  

Органи (установи і організації), підвідомчі Кабінету Міністрів України

за Концепцією адміністративної реформи України

 
 

 

 


Центральні органи виконавчої влади 3. Установи і організації

При Кабінетові Міністрів

       
 
   
Організації, установи, інші структури
 

 

 


Урядові установи і організації

    Система центральних органів виконавчої влади України

Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим

           
   
 
 
   
 

 

 


Компетенція місцевих державних адміністрацій

       
 
   

 

 

       
   
 
Забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади
 
 
Забезпечує законність і правопорядок, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян
 
 
Забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування
 
 
Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці
 
 
Забезпечення державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян
 
 
Забезпечує реалізацію державної політики в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді
 
 
Забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території
 
 
Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями
 

 


Схема

організаційної структури обласної державної адміністрації

за Концепцією адміністративної реформи в Україні

 

 

 


Органи місцевого самоврядування

Система органів місцевого самоврядування

 
 

 


Державні службовці

Поняття, види та принципи державної служби

   

Об’єднання громадян

Поняття та види об’єднань громадян

       

Адміністративно-правові режими

Поняття і основні елементи адміністративно-правових режимів

   

Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади

 


Продовження Додатку 1

“Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади”


ДОДАТОК 2.

Примірний перелік управлінь, відділів, інших структурних підрозділів

Районної Київської міської державної адміністрації

 

 


Продовження Додатку 4

Примірний перелік управлінь, відділів та інших

      Управління у справах преси та інформації …  

Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

Севастопольської міської державної адміністрації

 
 

 

 


 

ДОДАТОК 6.

Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних

Підрозділів районної державної адміністрації

Управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації   Управління (відділ) сільського господарства і…    

Примірний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

Районної у місті Севастополі державної адміністрації

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: адміністративне, право, України0.061

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Адміністративне право України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України
Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Что такое право. Правоотношения. Право и человек. Право и государство. Человек и государство. Семья. Родители. Дети
Тема Что такое право.. Что такое.. Формы источники права Система законодательства..

Навчальна програма курсу Адміністративне право України
Навчальна програма курсу.. Адміністративне право України.. для бакалаврів спеціалістів Київ..

Адміністративне право України
Зміст.. Слово до.. Вступ до академічного курсу РОЗДІЛ..

Адміністративне право України
Прикарпатський національний університет.. імені василя стефаника.. юридичний інститут ославський м і..

Вступ до курсу історії України. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. Періодизація історії України
Лекція вступ до курсу історії України план..

Трудове право України
Трудове право України.. Навчальний посібник.. За редакцією доктора юридичних наук професора П Д Пилипенка Київ..

Навчальної дисципліни конституційне право України
Національна академія внутрішніх справ.. Навчально науковий інститут права та психології.. Кафедра загальноправових дисциплін..

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам