рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Господарське право

Господарське право - раздел Право, Київський Національний Університет Імені Тараса Шевченк...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультету

Кафедра господарського права

 

 

Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

 

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

  для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"  

З М І С Т

 

Передмова

Форми проведення поточного та підсумкового контролю

2.1. Поточний контроль.

2.2. Модульний контроль.

2.3. Підсумковий контроль.

3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Господарське право»

Зміст дисципліни «Господарське право» за темами.

Змістовний модуль 1.

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.1.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

4.1.3. Зразки тестового контролю.

Змістовний модуль 2.

4.2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.2.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2.

Змістовний модуль 3.

4.3.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

4.3.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

4.3.3. Зразки тестового контролю.

Змістовний модуль 4.

4.4.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.4.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

Змістовний модуль 5.

4.5.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

4.5.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

Нормативно-правові акти.

Спеціальна література.

Список використаних скорочень.

 


Передмова

Вступ. Дисципліна «Господарське право» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Правознавство», що читається в І та ІІ семестрах на 3… Метою і завданнями навчальної дисципліни «Господарське право» є: - опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів господарського права…

Форми проведення поточного та підсумкового контролю.

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видами… При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень… Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:

Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4, ЗМ5). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування.

Модульним тестуванням завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Протягом першого семестру виконується 2 модульних тестування, протягом другого семестру – 3 модульних тестування.

Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів.

 

Підсумковий семестровий контроль

Кожний семестр завершується комплексним підсумковим модулем (контролем) у формі заліку (перший семестр) та іспиту (другий семестр). Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 40 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох (в першому семестрі) і трьох (в другому семестрі) модулів та підсумкового семестрового контролю (заліку – в першому семестрі й іспиту – в другому семестрі) за наступною формулою:

 

І семестр

  Змістовний модуль 1 (ЗМІ) Змістовний модуль 2 (ЗМ2) Комплексний підсумковий модуль (залік) Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти 20% k1=0,2 40% k2=0,4 40% k2=0,4 100% 20+40+40
Максимальна оцінка в балах
Оцінка (бали)

 

ІІ семестр

  Змістовний модуль 3 (ЗМ3) Змістовний модуль 4 (ЗМ4) Змістовний модуль 5 (ЗМ5) Комплексний підсумковий модуль (іспит) Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти 15% k3=0,15 15% k4=0,15 30% k5=0,3 40% k2=0,4 100% 15+15+30+40
Максимальна оцінка в балах
Оцінка (бали)

 

Шкала оцінювання

    Т е м а Лекції (к-ть год.) Семін. заняття (к-ть год.) Самост. робота (к-ть год.) …    

Зміст дисципліни «Господарське право» за темами.

Змістовний модуль 1.

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

 

Лекція 1. Тема 1. Господарська діяльність (2 год.)

1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя.

2. Поняття та ознаки господарської діяльності.

3. Принципи здійснення господарської діяльності.

 

Лекція 2. Тема 1. Господарська діяльність (2 год.)

1. Види господарської діяльності.

2. Класифікації господарської діяльності за різними критеріями.

3. Комерційна господарська діяльність.

4. Некомерційна господарська діяльність.

 

Лекція 3. Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю (2 год.)

1. Поняття, значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Рівні та форми регулювання господарської діяльності.

2. Державний рівень організації та керівництва господарською сферою країни.

3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.

 

Семінарське заняття 1. Господарська діяльність та управління нею (2 год.)

1. Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення

2. Види господарської діяльності

3. Управління господарською діяльністю

4. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання.

5. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею.

6. Особливості управління господарською діяльністю в комунальному секторах економіки.

Вирішення ситуацій та відповіді на запропоновані тести.

Завдання для самостійної роботи:

· Визначити спільні та відмінні ознаки комерційної та некомерційної господарської діяльності.

· Пояснити необхідність здійснення управління господарською діяльністю.

· Виявити спільні та відмінні риси (1) управління господарською діяльністю на рівні країни та регіонів (щодо суб’єктів господарювання всіх форм власності) і (2) управління господарською діяльністю суб’єктів права державної та комунальної власності.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[1]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[2]), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 2-3, 5, 13, 15, 20, 27, 33, 40, 41, 46, 51, 58, 68-70, 81, 90, 93, 99, 101, 106, 110, 117-120, 136, 141-142, 154, 157, 162, 164, 166-168, 170, 196, 213.

Спеціальна література (с/л): 2, 18, 34, 76-77, 88, 121, 130, 135-136, 141, 143, 145, 184, 191, 194, 206-207, 210, 223, 265, 296, 315, 325-326, 335, 347-349.

Приклади тестів для експрес-тестування (тести та інші завдання розробляє викладач, який веде семінарське заняття):

Тест 1

В яких випадках має місце господарська діяльність?

А. Вирощування овочів на присадибній ділянці з метою задоволення потреб сім’ї, а надлишків – для продажу?

Б. Надання банком фінансових послуг своїм клієнтам.

В. Вирощування в підсобному господарстві крупного підприємства овочів та птиці, які використовуються для потреб робітничої їдальні.

Д. Контроль з боку органу ліцензування за дотриманням підприємствами ліцензійних умов.

Тест 2

Для якого виду господарської діяльності притаманні такі ознаки?

· здійснення діяльності щодо виробництва товарів (робіт, послуг);

· реалізація зазначених товарів на платній основі;здійснення зазначеної діяльності не для власних потреб виробника;

· здійснення зазначеної діяльності на професійній основі;

· основна мета діяльності – задоволення суспільних потреб у певних товарах (роботах, послугах) безвідносно від її прибутковості.

Варіанти відповідей:

а) благодійна діяльність;

б) підприємницька діяльність;

в) господарська некомерційна діяльність.

 

Тест 3

Які з названих осіб вправі здійснювати підприємницьку діяльність?

А. Заступник голови виконкому міської ради.

Б. Державний виконавець.

В. Слідчий прокуратури.

Г. Індивідуальний підприємець (громадянин-підприємець).

Д. Господарське міністерство (відомство).

 

Тест 4

Які з названих дій належать до таких, що забезпечують реалізацію господарсько-організаційних (господарсько-управлінських) повноважень:

А. Відвантаження продукції підприємства покупцеві.

Б. Затвердження акціонерним товариством статуту створеного ним дочірнього підприємства.

В. Укладення між двома підприємствами передконтрактної угоди (протоколу про наміри), яка передбачає укладення в майбутньому низки договорів, спрямованих на реалізацію інноваційного проекту.

Г. Надання банком довгострокового кредиту підприємству для будівництва нових цехів.

 

 

Лекція 4. Тема 3. Господарські правовідносини (2 год.)

1. Поняття, ознаки та види господарських відносин.

2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин.

3. Методи правового регулювання господарських відносин.

 

Лекція 5. Тема 4. Господарське законодавство (2 год.)

1. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання.

2. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.

3. Система господарського законодавства.

 

Лекція 6. Тема 4. Господарське законодавство (2 год.)

1. Господарсько-правові норми: поняття та види.

2. Питання вдосконалення господарського законодавства.

 

Семінарське заняття 2. Господарські відносини та їх правове регулювання (2 год.)

1. Поняття, ознаки та види господарських відносин.

2. Методи правового регулювання господарських відносин.

3. Відмежування господарських правовідносин від суміжних.

4. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Проблеми його вдосконалення.

5. Система господарського законодавства.

6. Господарсько-правові норми: поняття та види.

Вирішення ситуацій та відповіді на запропоновані тести.

Завдання для самостійної роботи: Розв’язання ситуацій[3] на зразок:

Ситуація 1.

При розгляді справи у господарському спорі, провадження у якій було порушено ухвалою від 12 грудня 2003 року, господарський суд застосував союзний нормативно-правовий акт - Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, що був прийнятий 1988 року.

Чи правомірне застосування господарським судом зазначеного Положення?

Які умови застосування на території України актів колишнього СРСР? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

 

Ситуація 2.

Чи є обґрунтованою позиція ПП? Аргументуйте свою відповідь.   Ситуація 3.

Тест 1.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовила акціонерному товариству в реєстрації випуску акцій у зв’язку з унесенням недостовірних відомостей до проспекту емісії акцій та до документів, які подаються для реєстрації випуску акцій. Який метод регулювання господарських відносин застосований в даному випадку?

А. Метод приписів.

Б. Метод рекомендацій.

В. Метод автономних рішень.

Г. Метод координації (узгодження).

Тест 2.

Сільськогосподарський виробничий кооператив відчув потребу у додаткових земельних ділянках для вирощування зернових культур. До якої категорії господарських відносин належать відносини щодо отримання в користування земельних ділянок, що належать до комунальної власності територіальної громади за місцем розташування кооперативу?

А. Господарських.

Б. Природоохоронних.

В. Земельних.

Г. Цивільних.

 

Лекція 7. Тема 5. Поняття господарського права.

1. Господарське право як галузь права.

2. Господарське право як галузь науки.

3. Господарське право як навчальна дисципліна.

 

Семінарське заняття 3. Поняття господарського права. Модульне тестування.

1. Господарське право як галузь права.

2. Господарське право як галузь науки.

3. Господарське право як навчальна дисципліна.

4. Модульне тестування 1.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[6]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[7]), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 13, 147, 164, 168, 196, 226, 307.

Спеціальна література (с/л): 142-144, 194, 206-208, 211, 223, 263, 268, 296, 307, 315, 335, 338, 363.

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

1. Назвіть основні ознаки господарської діяльності.

2. Якими обставинами була викликана поява господарської діяльності як професійної діяльності членів суспільства?

3. Назвіть види господарської діяльності та критерії її класифікації.

4. Які основні відмінності між комерційною і некомерційною господарською діяльністю?

5. Чому господарська діяльність потребує управління? В чому воно проявляється?

6. У чому полягає роль держави у сфері економіки?

7. З допомогою яких форм, методів та засобів забезпечується вплив держави на економічну сферу життя суспільства?

8. Визначить характерні риси господарських відносин.

9. За допомогою яких методів забезпечується регулювання господарських відносин?

10. Які ознаки притаманні господарському законодавству?

11. Визначить місце Господарського кодексу України в системі господарського законодавства.

12. Яким чином можна систематизувати господарське законодавство?

13. В чому полягає особливість господарсько-правових норм?

14. Ваша точка зору щодо основних проблем господарського законодавства.

15. Чим зумовлена необхідність вдосконалення господарського законодавства? Назвіть основні напрями цього процесу.

16. Яку роль відіграє судова практика в системі господарського законодавства та в його удосконаленні?

 

4.1.3. Модульне тестування 1: складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять 1-2, розроблених викладачем, який веде семінарське заняття у відповідній групі. Правильна відповідь на тест оцінюється 1 балом (максимальна кількість балів за модульне тестування – 10 балів).

 

 

Змістовний модуль 3.

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів.

 

Лекція 8. Тема 6. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовід­носин (2 год. )

1. Поняття та ознаки суб’єктів господарських правовідносин.

2. Критерії класифікації та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права).

3. Основи правового статусу суб’єктів господарювання. Їх характерні ознаки.

4. Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

5. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських відносин

 

Семінарське заняття 4. Загальна характеристика суб’єктів господарських відносин (2 год.)

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин (господарського права).

2. Основи правового статусу суб’єктів господарювання.

3. Особливості правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

4. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських відносин.

Завдання для самостійної роботи:

Розв’язання ситуацій[8] на зразок:

Ситуація 1

Громадянин України Петренко В.П. безпосередньо здійснює систематичну (протягом двох років) на власний ризик діяльність по наданню посередницьких послуг у сфері торгівлі (пошук потенційних оптових покупців та продавців) з метою отримання прибутку. Проте Петренко В.П. не зареєструвався як підприємець, оскільки він вважає таку діяльність додатковою до роботи на державному підприємстві, яке несистематично сплачує заробітну плату і змушує працівників шукати додаткові джерела доходів, аби забезпечити своїм сім’ям більш-менш достойні умови життя.

Чи є Петренко В.П. суб¢єктом господарських правовідносин? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

За яких умов фізична особа набуває статусу суб¢єкта господарських правовідносин?

Дайте оцінку діям Петренко В П.

Ситуація 2

Статутом товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Допомога”, формальними засновниками якого є пенсіонер Дроздов К.М. та ветеран Великої Вітчизняної війни Сидоренко В.Н., передбачені такі види діяльності: торгівельна діяльність; посередницька діяльність у сфері оптової торгівлі; надання всіх видів рекламних послуг; постачання природного та скрапленого газу; надання туристичних послуг; виробництво, передача та постачання електроенергії; виплата та доставка пенсій; маркетингові послуги; грошова допомога малозабезпеченим громадянам.

Чи всі із зазначених видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним ТОВ? Відповідаючи на це питання, пошліться на відповідні положення чинного законодавства України.

Чи є підстави для відмови у державній реєстрації ТОВ «Допомога»?

За яких умов таке товариство могло б почати своє функціонування щодо здійснення всіх зазначених в статуті видів діяльності?

 

Ситуація 3

ЗАТ “НДІгазбуд” у зв¢язку із зміною місцезнаходження, зафіксованого у статуті, подало до державного реєстратора документи для його перереєстрації. Державний реєстратор відмовив вищевказаному ЗАТ в перереєстрації, мотивуючи свою відмову тим, що підстави для перереєстрації відсутні, оскільки заявник змінює місцезнаходження в межах одного адміністративного району.

Чи правомірна відмова державного реєстратора?

Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок державної реєстрації та перереєстрації?

В яких випадках здійснюється перереєстрація суб¢єкта підприємницької діяльності?

Дайте оцінку діям державного реєстратора.

 

Експрес-тестування:

Тест 1

Які з названих осіб можуть бути засновниками суб’єкта підприємницької діяльності зі статусом юридичної особи?

а) народні депутати;

б) державні підприємства;

в) державні службовці;

г) особи, позбавлені судом права займатися тим видом діяльності, який має бути основним для підприємницької організації, що засновується;

д) повне товариство;

е) казенні підприємства.

Тест 2

Які з названих осіб несуть відповідальність за відповідність установчих документів господарської організації чинному законодавству?

а) засновники (заявники);

б) державний реєстратор;

в ) засновники і державний реєстратор.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[9]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[10]), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 3, 9, 25, 40, 46, 51, 53, 75, 81, 101, 106, 120, 123, 141, 142, 145, 146, 160, 162, 164, 172, 175-176, 178-182, 186, 191, 213, 234, 244-246, 308.

Спеціальна література (с/л): 16, 75, 76, 99, 100, 115, 137, 139, 155, 162, 167-168, 178-180, 184, 192, 194, 197, 200, 245, 253, 254, 262, 277, 297, 298, 310, 321, 323, 325-326, 354, 358, 365.

 

Лекція 9. Тема 7. Правове становище підприємств (2 год.)

1. Поняття підприємства. Характерні ознаки підприємства.

2. Види підприємств: а) за формою власності (державні, комунальні, колективні, приватні); б) залежно від участі в ньому іноземного інвестора (підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства); в) за кількісними ознаками (малі, середні, великі); г) залежно від виду діяльності (інноваційні підприємства, підприємства народних художніх промислів, будівельне підприємство та ін.).

3. Організаційно-правові форми підприємств (підприємства унітарного і корпоративного типу).

 

Лекція 10. Тема 7. Правове становище підприємств: підприємства державної та комунальної форми власності (2 год.)

1. Особливості правового становища окремих видів підприємств.

2. Підприємства державної форми власності: характерні ознаки. Види державних підприємств та їх організаційно-правові форми. Особливості правового становища державних комерційних підприємств та казенних підприємств.

3. Підприємства комунальної форми власності: загальна характеристика, види (комерційне та некомерційне), форми (унітарне, корпоративне).

 

Лекція 11. Тема 7. Правове становище підприємств: підприємства колективної та приватної власності (2 год.)

1. Підприємства колективної власності: характерні риси, види, форми.

2. Особливості правового становище виробничих кооперативів та колективних сільськогосподарських підприємств.

3. Приватні підприємства: поняття, види, форми. Особливості правового становища фермерського господарства.

4. Специфіка правового статусу орендного підприємства як суб’єкта права колективної власності, що функціонує на базі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу).

5. Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства.

 

Семінарське заняття 5. Правове становище підприємств (2 год.)

1. Поняття підприємства та його основні ознаки

2. Види та організаційно-правові форми підприємств

3. Особливості правового становища окремих видів підприємств

3.1. Правове становище державних підприємств та казенних підприємств.

3.2. Правове становище комунальних підприємств.

3.3. Підприємства колективної форми власності.

3.4. Підприємства приватної форми власності.

Завдання для самостійної роботи:

Розв’язання ситуацій[11] на зразок:

Ситуація 1

· відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного фонду; · участь усіх учасників організації у веденні справ останньої, але при… · демократичний принцип вирішення основних питань діяльності організації за принципом: кожний учасник має лише один…

Ситуація 2

У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні виробництва. Його директор і головний інженер вважали, що це можна зробити лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна державного підприємства на праві користування. Начальник юридичного відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з правом укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої продукції і матеріально-технічне забезпечення цих виробництв.

Розв’яжіть цей спір на підставі норм чинного законодавства.

Які права має державне підприємство щодо використання закріпленого за ним державного майна?

Які питання мають погоджуватися державним підприємством з органом, до сфери управління якого воно входить?

Ситуація 3

Майно державного підприємства “Спецбуд” належить йому на праві господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників ДП “Спецбуд” одну з вантажівок, закріплених за цим підприємством.

Чи правомірне таке рішення керівника ДП “Спецбуд”? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Ситуація 4

ТОВ “Автоматика” відповідно до укладеного договору отримало в оренду цілісний майновий комплекс одного із структурних підрозділів казенного підприємства “Надра”. За позовом прокурора договір оренди між зазначеними підприємствами рішенням господарського суду було визнано недійсним.

Чи вправі казенне підприємство укладати договір оренди цілісного майнового комплексу його структурного підрозділу?

Яким нормативно-правовими актами регулюються відносини щодо оренди державного майна?

В чому полягає особливість майнових повноважень казенного підприємства та правового титулу його майна?

 

Приклад тестів для експрес тестування:

Тест 1

Якому виду державних підприємств (організацій) притаманні такі риси:

· Унітарна форма.

· Мета діяльності – отримання прибутку.

· Предмет діяльності – виробництво продукції виробничо-технічного призначення.

· Можливість визнання банкрутом.

· Належність до сфери управління галузевого міністерства (відомства), що виконує функції власника майна щодо такого підприємства (організації)

Відповіді:

А) державне акціонерне товариство;

Б) казенне підприємство;

В) державне унітарне комерційне підприємство.

 

Тест 2.

Які з нижченазваних підприємств (організацій) можуть створюватися в комунальному секторі економіки:

А) унітарне комерційне підприємство;

Б) виробничий кооператив;

В) товариство з обмеженою відповідальністю;

Г) унітарне некомерційне підприємство;

Д) акціонерне товариство;

Е) фермерське господарство;

Є) господарське об’єднання.

 

Тест 3

Для якої господарської організації притаманні такі риси:

· засновники - щонайменше 3 фізичні особи, які досягли 16-річного віку;

· корпоративна система управління (наявність органів: загальні збори, правління, ревізійна комісія (ревізор);

· відсутність вимог до мінімального розміру майна організації;

· розподіл прибутку між учасниками в залежності від майнової і трудової участі в господарській діяльності організації;

· обов’язкова трудова участь учасників у виробничо-господарській діяльності

Відповіді:

а) акціонерне товариство;

б) товариство з додатковою відповідальністю;

в) повне товариство;

г) виробничий кооператив;

д) товариство з обмеженою відповідальністю

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[12]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[13]), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 3, 5, 9, 120, 17, 23, 25, 40, 46, 48, 59, 67, 134, 145, 146, 162, 164, 172-173, 180, 184, 187, 191, 274, 286, 302, 309.

Спеціальна література (с/л): 12, 52, 53, 75, 77, 84, 85, 99, 184, 194, 200, 202, 205, 225, 239, 245, 262, 325-326, 361/1.

 

Лекція 12. Т. 8. Правове становище господарських товариств (2 год.)

1. Поняття та характерні риси господарських товариств.

2. Класифікація господарських товариств. Поділ господарських товариств на персональні товариства та об’єднання капіталів.

3. Характерні риси персональних товариств та господарських товариств, що належать до об’єднань капіталів.

 

Лекція 13. Тема 8. Правове становище господарських товариств: форми господарських товариств:

1. Повне товариство.

2. Командитне товариство.

3. Акціонерне товариство.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю.

5. Товариство з додатковою відповідальністю.

 

Семінарське заняття 6. Тема 8. Правове становище господарських товариств (2 год.)

1. Поняття та характерні риси господарських товариств.

2. Класифікація господарських товариств.

3. Форми господарських товариств:

3.1. Повне товариство.

3.2. Командитне товариство.

3.3. Акціонерне товариство.

3.4. Товариство з обмеженою відповідальністю.

3.5. Товариство з додатковою відповідальністю.

Завдання для самостійної роботи:

1. Пояснити співвідношення понять «підприємство» і «господарське товариство» з відповідним обґрунтуванням.

2. Яким чином поділ господарських товариств на персональні товариства та об’єднання капіталів відбивається на правовому регулюванні відносин щодо створення функціонування та припинення цих видів товариств?

3. Закриті акціонерні товариства: особливість правового становища та аналіз альтернативних точок зору у науковій літературі щодо доцільності збереження такого виду акціонерного товариства в Україні.

4. Особливість правового становища державних акціонерних товариств.

5. Сучасний стан правового регулювання відносин щодо створення, функціонування та припинення господарських товариств.

6. Актуальні проблеми вдосконалення правового становища господарських товариств.

Розв’язання ситуацій[14] на зразок:

Ситуація 1

Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б характеризувалося:

· незначними вимогами до розміру статутного фонду (капіталу);

· незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів в його діяльності;

· обмеженим рухом учасників;

· можливістю формування виконавчого органу не лише з учасників товариства, а й з найманих працівників.

1. Якому виду господарських товариств відповідають ці ознаки?

2. Які дії мають виконати засновники для реалізації свого задуму?

Ситуація 2

Якими характерними рисами відрізняється повне товариство від решти господарських товариств? В якому обсязі несуть відповідальність за зобов’язаннями ПТ: А) саме… Чи обґрунтованими є заперечення учасників товариства?

Ситуація 3

При створенні повного товариства один з його засновників наполягав на включення до засновницького договору положення про звільнення його від обмежень на користь товариства з огляду на те, що він відмовляється від участі в управлінні справами на користь трьох інших учасників.

Як здійснюється ведення справ повного товариства?

Які обмеження на користь товариства встановлюються законом?

Чи правомірна вимога одного із засновників про звільнення його від обмежень на користь товариства з огляду на його добровільне усунення від ведення справ товариства?

Ситуація 4

При створення командитного товариства двома його засновниками (громадянином Бойко та громадянином Потапенко), перший з яких мав бути повним учасником КТ, а другий – вкладником, уклали засновницький договір КТ, в якому закріпили його назву “Командитне товариство Бойко і Потапенко” та передбачили частки учасників в складеному майні товариства: Бойко 35%, Потапенко 75%.

Яка різниця в правовому статусі повних учасників КТ та вкладників?

Чи відповідає вимогам закону положення укладеного між майбутніми повним учасником КТ та вкладником КТ засновницького договору?

Які наслідки включення імені вкладника до фірмової назви КТ?

Чи встановлює закон співвідношення між часткою (сукупною часткою) повного учасника (учасників) та вкладника (вкладників)?

Як доцільно вчинити за даної ситуації, аби процес заснування КТ відповідав вимогам закону?

 

Ситуація 5

За результатами діяльності акціонерного товариства за рік було отримано 400 тис. гривень прибутку. Яким чином він має бути використаний, якщо:

розмір резервного фонду товариства сформований лише наполовину і становить 100 тис.;

статутом товариства передбачено щорічні відрахування до фондів: матеріального заохочення (в розмірі 30 тис. грн.), інноваційного (в розмірі 60 тис. грн.)?

Яка частина прибутку може бути використана на виплату дивідендів?

Який порядок виплати дивідендів?

Чи правомірним буде прийняття рішення загальними зборами АТ про спрямування всього прибутку на поповнення фондів товариства?

 

Ситуація 6

Акціонер закритого акціонерного товариства «Омега» продав належні йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій підставі, що договором про заснування товариства була передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання акцій товариства, що відчужуються.

Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь.

Дайте оцінку згаданим положенням договору про заснування ЗАТ «Омега».

В чому полягає різниця у правовому статусі (правах та обов’язках) акціонерів відкритого АТ та закритого АТ?

Чи відрізняються своїм правовим режимом акції ВАТ від акцій ЗАТ?

 

Ситуація 7

Акціонери ВАТ «Агроінвест», що в сукупності володіють 8,5 відсотками акцій, поставили перед спостережною/наглядовою радою товариства вимогу про скликання у грудні поточного року позачергових загальних зборів акціонерів у зв’язку із прийняттям правлінням акціонерного товариства рішення, що суперечить інтересам акціонерів і виходить за межі компетенції правління. Спостережна/наглядова рада відмовилася виконати цю вимоги, посилаючись на недоцільність такого кроку у зв’язку із запланованими на березень наступного року черговими загальними зборами акціонерів.

Чи можуть акціонери-ініціатори проведення позачергових зборів скликати такі збори самі?

Якими правами наділено меншість в акціонерному товаристві щодо управління справами товариства?

Який Ви можете запропонувати вихід з цієї ситуації?

 

Ситуація 8

Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус ТДВ? Які характерні ознаки притаманні ТДВ відповідно до закону? Чи є правомірним включення до договору про заснування ТДВ вищезгаданих положень про відповідальність учасників…

Тест 1

В чому полягає відмінність персональних товариств від об’єднань капіталів:

А) правовому титулі майна товариства;

Б) в установчому документі товариства;

В) наявністю/відсутністю у товариства статусу юридичної особи;

Г) порядком державної реєстрації товариства.

 

Тест 2

Які з перелічених ознак не притаманні повному товариству:

А) домінування персональних елементів в товаристві;

Б) наявність органів управління в товаристві;

В) здійснення управління безпосередньо учасниками – всіма або уповноваженими;

Г) наявність в учасників товариства субсидіарної відповідальності за зобов’язаннями товариства;

Д) можливість виключення учасника з товариства у разі порушення ним своїх обов’язків перед товариством;

Е) встановлення обмежень для учасників на користь інтересів товариства.

 

Тест 3

Для якої господарської організації встановлено мінімальний розмір статутного фонду 100 мінімальних заробітних плат?

а) господарського об’єднання;

б) товариства з обмеженою відповідальністю;

в) закритого акціонерного товариства;

г) командитного товариства;

д) повного товариства.

Тест 6

Який мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства?

а) 1500 мінімальних заробітних плат;

б) 1250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) 625 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) 1250 мінімальних заробітних плат.

 

Тест 7

Якій господарській організації притаманні такі ознаки?

· добровільність створення;

· здійснення управління безпосередньо учасниками;

· наявність засновницького договору як єдиного установчого документу;

· можливість підписання меморандуму як установчого документу;

· відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу;

· наявність двох категорій учасників - повні учасники і вкладники?

Варіанти відповідей:

а) виробничий кооператив;

б) товариство з обмеженою відповідальністю;

в) товариство з додатковою відповідальністю;

г) командитне товариство.

Тест 8

Учасники яких господарських організацій не несуть додаткової відповідальності за зобов’язаннями господарської організації, в якій беруть участь?

а) повного товариства;

б) товариства з обмеженою відповідальністю;

в) акціонерного товариства;

г) товариства з додатковою відповідальністю.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[15]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[16]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 9, 16, 17, 25, 33, 55, 63, 123, 124, 141, 159, 160, 162, 179, 186, 193, 205-206, 240, 265, 305, 324-325, 329.

Спеціальна література (с/л): 14, 16. 42-43, 75-77, 80, 91, 111, 121, 137, 149, 155, 158, 166, 168, 178, 182, 184, 192, 223, 231, 234, 238, 245, 251, 273, 297-298, 329, 352, 358, 361, 361/1, 365, 366.

 

Лекція 13. Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання (учасників господарських відносин) – 2 год.

1. Індивідуальні підприємця як суб’єкти господарського права.

2. Кредитні спілки (КС) у сфері господарювання. Наявність у КС статусу фінансової установи, що надає фінансові послуги своїм членам.

3. Благодійні та інші неприбуткові організації. Форми їх участі в господарських відносинах.

 

Семінарське заняття 7. Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання (учасників господарських відносин) – 2 год.

1. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права.

2. Кредитні спілки у сфері господарювання.

3. Благодійні та інші неприбуткові організації.

Завдання для самостійної роботи:

1. Відмінність індивідуального підприємництва від: а) найманої праці за трудовим договором; б) участі в господарській організації; в) засновництва унітарного підприємства.

2. Особливість господарської діяльності кредитної спілки порівняно з діяльністю, наприклад, підприємства у формі виробничого кооперативу.

3. Випадки, коли особисте селянське господарство діє як суб’єкт господарювання.

4. Основні засади участі благодійних та інших неприбуткових організацій в господарських відносинах.

Вирішення ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Яким нормативно-правовим актом регулюється відносини щодо державної реєстрації фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності? Які документи мають подаватися для державної реєстрації індивідуальних… Чи правомірні дії державного реєстратора?

Ситуація 2.

Городянин Мельников А.М. після досягнення пенсійного віку вирішив переїхати до села, в якому колись проживала його мати і залишила йому в спадок хату з присадибною ділянкою 25 соток, і заснувати фермерське господарство з вирощування екзотичних для України страусів та реалізації їх м’яса та яєць, які характеризуються дієтичними властивостями.

Чи має право гр-н Мельников А.М. заснувати фермерське господарство?

Яким нормативно-правовим актом визначається правовий статус фермерського господарства та порядок його створення?

Які умови є необхідними для заснування фермерського господарства?

В якому порядку здійснюється його державна реєстрація?

Чи може існувати фермерське господарство у складі однієї особи?

 

Ситуація 3.

Двоє громадян вирішили скористатися послугами кредитної спілки “Добробут” з метою отримання кредиту для ремонту житла, отримавши відповідну інформацію з реклами, розміщеної в потязі метрополітену.

Якими нормативно-правовими актами визначається правовий статус кредитних спілок?

Чи мають кредитні спілки право надавати кредити будь-яким громадянам, які звертаються до них з відповідним проханням?

Яким особам і за яких умов кредитні спілки вправі надавати кредити?

За допомогою яких механізмів кредитні спілки забезпечують повернення кредитів та відсотків за користування ними?

Чи є кредитні спілки прибутковими організаціями?

За рахунок яких джерел фінансується діяльність кредитної спілки7

Ситуація 4.

Релігійна організація прийняла рішення про створення підприємства з виробництва релігійної атрибутики – як для власних потреб, так і для продажу прихожанам і всім бажаючим.

Чи закріплює законодавство спеціальні вимоги до підприємств релігійних та інших неприбуткових організацій?

В якій організаційно-правовій формі може бути створене таке підприємство?

Який правовий режим майна є, на Вашу думку, найбільш прийнятним для такого підприємства? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Якій організації притаманні наступні ознаки:

· Організація корпоративного типу.

· Власник майна.

· Основний предмет діяльності – надання фінансових послуг своїм членам.

· Управління – за допомогою системи органів, до складу яких входить кредитний комітет.

Відповіді:

А) банк;

Б) кредитна спілка;

В) споживчий кооператив;

Д) колективне підприємство.

 

Тест 2

Яка організаційно-правова форма найбільш прийнятна для здійснення для потреб споживчого товариства підприємницької діяльності за умов: 1) збереження контролю споживчого товариства над таким суб’єктом підприємництва; 2) необтяжливої для споживчого товариства майнової участі в такому суб’єктові підприємництва; 3) відсутності субсидіарної відповідальності у споживчого товариства як засновника за зобов’язаннями створеного ним суб’єкта підприємництва?

А. Повне товариство.

Б. Виробничий кооператив.

В. Унітарне комерційне підприємство.

Г. Закрите акціонерне товариство.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[17]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[18]), 94 (с/л), 95 (с/л), 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 21/1, 84, 120, 129, 132, 141, 142, 306.

Спеціальна література (с/л): 32/1, 160/1, 167, 184, 192, 194, 195, 214/1, 292, 361/1.

 

Лекція 14. Тема 10. Правове становище окремих видів суб’єктів організаційно-господарських повноважень (2 год.)

1. Господарські об’єднання: поняття, види, особливості правового становища.

2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об’єднання.

3. Правовий статус холдингових компаній. Особливості правового становища державних холдингових компаній.

 

Лекція 15. Тема 10. Правове становище окремих видів суб’єктів організаційно-господарських повноважень (2 год.)

1. Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень.

2. Господарські міністерства (інші, підпорядковані Кабінету Міністрів України органи) як органи господарського керівництва та суб’єкти організаційно-господарських повноважень.

3. Організаційно-господарські повноваження Фонду державного майна України.

 

Семінарське заняття 8. Тема 10. Правове становище окремих видів суб’єктів організаційно-господарських повноважень (2 год.)

1. Господарські об’єднання: поняття, види, особливості правового становища.

2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об’єднання.

3. Правовий статус холдингових компаній.

4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень.

5. Господарські міністерства як органи господарського керівництва.

6. Організаційно-господарські повноваження ФДМУ.

Завдання для самостійної роботи:

1. Характерні ознаки суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

2. Види суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

3. Державні суб’єкти організаційно-господарських повноважень.

4. Особливості правового статусу державних холдингових компаній.

5. Недержавні суб’єкти організаційно-господарських повноважень.

6. Поняття та види асоційованих підприємств.

Вирішення ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Будівельні підприємства, що утворилися в процесі приватизації одного будівельного тресту (1992 р.), врахувавши досвід самостійного функціонування і проблеми пошуку суміжників, вирішили створити господарське об’єднання, яке б, з одного боку, дозволяло їм координувати найбільш важливі питання основної діяльності з делегуванням відповідних повноважень об’єднанню, а, з другого боку – зберігало б за ними значний рівень самостійності.

Які види (форми) об’єднань за ступенем централізації управлінських повноважень закріплені чинним законодавством?

Яка форма (вид) об’єднання найбільш відповідає меті засновників і чому?

В якому порядку має створюватися таке об’єднання?

 

Ситуація 2.

Чотири промислові підприємства колективної форми власності, які відчували брак у грошових коштах на виробництво нової продукції, разом з комерційним банком утворили концерн. Відповідно до статуту концерну, затвердженого всіма учасниками, фінансування діяльності учасників здійснює банк, представнику якого належить 51% голосів у зборах учасників об’єднання та виконавчому органі останнього. Статутом також було передбачено право банку накладати вето на вихід учасників з концерну.

Чи правомірна ця умова статуту? Обґрунтуйте свою відповідь.

До якого виду об’єднань належить зазначений концерн?

Чи передбачає закон право виходу з такого об’єднання?

Який порядок виходу учасника з добровільного об’єднання?

Чим відрізняються добровільні господарські об’єднання від державних?

 

Ситуація 3.

Чи досить названих дій ініціаторів для створення ПФГ? Яким умовам має відповідати ПФГ? В якому порядку вона створюється?

Тест 3.

Які з названих рис притаманні промислово-фінансовим групам?

а) відсутність статусу юридичної особи;

б) мета створення - отримання прибутку;

в) засновники/учасники - фізичні та юридичні особи;

г) створюється на добровільних засадах, але на підставі рішення Уряду України;

д) представництво ПФГ здійснюється спеціально створеними органами ПФГ.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[19]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[20]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 9, 47, 55, 58, 75, 160, 162, 164, 172, 175-176, 178, 180-182, 184, 186, 240, 249, 262-267.

Спеціальна література (с/л): 12, 47, 52, 53, 99, 100, 115, 179-180, 197, 205, 216, 238, 254, 261, 321, 325-326, 354, 361/1.

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 2.

Контрольні запитання:

1. Які характерні ознаки, притаманні суб’єкту господарських правовідносин?

2. За якими критеріями здійснюється класифікація суб’єктів господарських правовідносин?

3. Чим відрізняється суб’єкт господарювання від суб’єкта організаційно-господарських повноважень?

4. Які категорії суб’єктів господарювання закріплені в ч. 2 ст. 55 ГК України?

5. Назвіть основні ознаки господарської організації.

6. В якому порядку створюється господарська організація?

7. В чому полягають основні обов’язки суб’єкта господарювання?

8. Чим відрізняється підприємство від інших суб’єктів господарських правовідносин?

9. За якими критеріями класифікують підприємства?

10. Які підприємства належать до категорії малих підприємств?

11. В чому полягають відмінності між підприємством-власником і підприємством-невласником?

12. Що означає поняття “асоційовані підприємства”? Чи можна класифікувати такі підприємства?

13. Назвіть характерні риси відокремленого підрозділу господарської організації.

14. Розкрийте поняття “державне комерційне підприємство”. Чим воно відрізняється від казенного підприємства?

15. Які види комунальних підприємств передбачені Господарським кодексом?

16. В чому полягає специфіка підприємств колективної власності? Чи можна їх класифікувати?

17. З якою метою створюються виробничі кооперативи? Як ця мета відбивається в особливостях правового становища виробничого кооперативу?

18. Чи може приватне підприємство створюватися юридичною особою? Обґрунтуйте свою відповідь.

19. В чому полягає універсальність організаційно-правової форми господарського товариства?

20. Які види господарських товариств Ви знаєте? За якими ознаками здійснюється класифікація господарських товариств?

21. Чим відрізняються персональні товариства від об’єднань капіталів?

22. Чи може створюватися господарське товариство однією особою?

23. Порівняйте правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і закритого акціонерного товариства, зазначивши їх спільні та відмінні риси.

24. Назвіть характерні риси державного акціонерного товариства. Якими нормативно-правовими актами визначається особливість їх правового становища?

25. Чим відрізняється фермерське господарство від селянського господарства?

26. Які суб’єкти здійснюють неприбуткову господарську діяльність?

27. В чому полягає особливість правового становища кредитної спілки?

28. Чим відрізняються суб’єкти організаційно-господарських повноважень від суб’єктів господарювання?

29. Які категорії господарських організацій належать до суб’єктів організаційно-господарських повноважень? В чому проявляється специфіка їх правового становища?

29. За наявністю яких ознак можна виділити суб’єктів організаційно-господарських повноважень?

30. Щодо яких суб’єктів організаційно-господарських повноважень містяться відповідні положення в Законі України від 21 вересня 2006 року “Про управління об'єктами державної власності”?

31. Порівняйте правове становище господарського об’єднання та промислово-фінансової групи (спільні та відмінні риси).

32. За якими критеріями можна класифікувати господарські об’єднання?

33. Чи можна назвати холдингову компанію господарським об’єднанням? Обґрунтуйте свою відповідь.

34. Які характерні ознаки притаманні холдинговій групі?

35. В чому полягає особливість правового становища господарського міністерства (відомства)?

36. Назвіть приклади організаційно-господарських повноважень Кабінету Міністрів України.

 

4.2.3. Модульне тестування 2: складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять 4-8, розроблених викладачем, який веде семінарське заняття у відповідній групі. Правильна відповідь на тест оцінюється 1 балом (максимальна кількість балів за модульне тестування – 10 балів).

 

 

Змістовний модуль 3. Майнова основа господарювання та господарські зобов’язання.

Змістовний модуль 3.

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестового контролю.

 

Лекція 16. Т.11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання (2 год.).

2. Право власності – основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст. 3. Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання:…  

Ситуація 1.

За рахунок яких цінностей може формуватися майнова база ТОВ? Що можна порадити засновникам, маючи на увазі, що (а) один з них був відомим… Які вимоги ставить закон до розміру та складу майна суб’єктів господарювання?

Ситуація 2.

Громадянин Фещенко Г.Л. (економіст за фахом), продавши отриманий у спадок після смерті тітки будинок з присадибною ділянкою розміром 10 соток, вирішив створити приватне підприємство з надання консультаційних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності, маючи намір залучити до цього свого племінника, який чотири роки пропрацював на митниці (згодом він був звільнений за надання приватних консультацій з митного оформлення товарів, що мали проходити через митницю, на якій він працював). Проте виникло питання з правовим титулом майна підприємства – право власності, право господарського відання чи право оперативного управління?

Які правові титули майна можуть бути використані при заснуванні приватного підприємства?

В чому переваги та недоліки цих правових титулів майна з врахуванням специфіки даної ситуації?

Яку пораду можна дати гр-ну Фещенку Г.Л.?

 

Ситуація 3.

Дайте оцінку позиціям учасників цієї ситуації? Які правові титули майна належать до основних, а які до додаткових? В чому різниця між основними правовими титулами майна та додатковими?

Тест 1

Які види цінностей не належать до нематеріальних активів:

А. Фірмове найменування.

Б. Сировина.

В. Корпоративні права.

Г. Бездокументарні цінні папери.

Д. Технологія виробництва верстатів, мала включала кілька інновацій.

Тест 2

Які з наведених характеристик не притаманні цілісному майновому комплексу підприємства:

А. Складна річ.

Б. Нерухомість

В. Річ, визначена родовими ознаками.

Г. Майно господарського призначення.

Д. Індивідуально визначена річ.

 

Тест 3

Якому з правових титулів майна господарської організації притаманні наступні ознаки:

А. Похідне право від класичного права власності.

Б. Можливість володіння, користування, управління та розпорядження майном суб’єктом цього правого титулу.

В. Встановлення обмежень щодо розпорядження майном та використанням отриманих від його експлуатації доходів.

Г. Договірні засади встановлення правового титулу.

Д. Строковість правового режиму – як загальне правило.

Е. Наявність у суб’єкта цього правового титулу власного майна з відмінним правовим режимом.

Варіанти відповіді:

А. Право господарського відання.

Б. Право власності.

В. Право довірчої власності.

Г. Право оперативного управління.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[21]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[22]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 9,

Спеціальна література (с/л):

 

Лекція 17. Т. 12/1. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання (2 год.).

1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки.

2. Особливості правового режиму публічних форм власності.

2.1. Право державної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації.

2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові форми реалізації.

2.3. Правові засади приватизації державного та комунального майна.

 

Лекція 18. Т. 12/2. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання (2 год.).

1. Право приватно-колективної власності:

2. Право колективної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.

3. Право приватної власності на засоби виробництва та форми його реалізації.

4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.

 

Лекція 19. Т. 12/3. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання (2 год.).

2. Особливості управління державними корпоративними правами. 3. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності: поняття та види…  

Ситуація 1.

Чи вправі державна установа здійснювати господарські операції на зразок згаданої (передання в короткострокову оренду частини приміщень в неробочий… Чи має право державна установа розпоряджатися закріпленим за нею майном? Який правовий титул майна встановлений законодавством України для державних установ?

Ситуація 2.

За рішенням Кабінету Міністрів України Державне комерційне підприємство з виготовлення мисливської зброї та набоїв до неї “Мисливство» було передане у комунальну власність. Генеральний прокурор України не погодився з цим рішенням і приніс протест.

Чи підлягає задоволенню протест Генерального прокурора?

Чи містить чинне законодавство обмеження щодо передачі певних об¢єктів з державної у комунальну власність?

Якщо так, то які саме? Обґрунтуйте свою відповідь.

Чи належить виробництво мисливської зброї та набоїв до неї до державної монополії?

 

Ситуація 3.

Казенне підприємство “Смарагд” тричі протягом 6 місяців відмовило своїм постачальникам в оплаті поставленої продукції, мотивуючи свою відмову невиконанням державним замовником зобов’язань за державним контрактом щодо авансування виробництва замовленого устаткування у розмірі 20% суми державного контракту. Кредитори намагалися стягнути заборгованість з майна казенного підприємства, проте господарський суд відмовив у позові.

На якому правовому титулі за казенним підприємством закріплюється державне майно? В чому полягає специфіка правового режиму майна казенного підприємства?

Яким чином кредитору можуть компенсувати свої втрати від невиконання казенним підприємством договірних зобов’язань?

 

Ситуація 4.

Державне акціонерне товариство (ДАТ), створене в процесі корпоратизації шляхом перетворення державного унітарного підприємства у ВАТ і визнане таким, що не підлягає приватизації, в особі голови правління уклало договір про продаж цілісного майнового комплексу структурного підрозділу, балансова вартість якого становила 15% розміру статутного фонду ДАТ.

Чи є державне акціонерне товариство власником майна, сформованого з вкладу засновника, виробленої продукції, отриманих доходів та на інших законних підставах?

Яким нормативно-правовим документом визначаються типові повноваження органів ДАТ, що не підлягає приватизації?

Чи має право голова правління ВАТ самостійно прийняти рішення про продаж цілісного майнового комплексу ДАТ, вартість якого становить 15% розміру статутного фонду ДАТ?

 

Ситуація 5.

ВАТ “НДІ Продпроект” було відмовлено як покупцю об¢єкта приватизації у вигляді цілісного майнового комплексу державного комерційного підприємства “Укрпродбуд” на тій підставі, що 25,5 % статутного фонду ВАТ належить державі.

Які особи не можуть бути покупцями об¢єктів приватизації згідно з чинним законодавством України?

Чи правомірна зазначена відмова?

Що змінилося б у вирішенні цієї ситуації, якщо б частка держави у статутному фонді становила 20%?

 

Ситуація 6.

Чи відповідають прийняті рішення вимогам закону? Які нормативно-правові акти регулюють порядок випуску облігацій та їх правовий… За яких умов випуск облігацій такої сумарної номінальної вартості відповідатиме вимогам закону?

Тест 1

Які з наведених цінних паперів не належать до емісійних:

А. Облігації підприємств.

Б. Акції.

В. Векселі.

Г. Інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.

 

Тест 2

На якому правовому титулі державне майно закріплюється за державною холдинговою компанією?

А. Праві власності.

Б. Праві оперативного управління.

В. Праві господарського відання.

Г. Право довірчого управління.

 

Тест 3

Які способи приватизації належать до неконкурентних?

А. Продаж об’єкта приватизації за конкурсом.

Б. Продаж об’єкта приватизації на аукціоні.

В. Викуп об’єкта приватизації у випадках, передбачених законом.

Г. Продаж акцій створеного в процесі приватизації ВАТ на фондовій біржі.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[23]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[24]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 3, 6, 9, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 29-32, 35, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 75, 78, 79, 81-82, 87, 114, 123, 132, 141, 145, 146, 160, 162, 164, 166, 172, 173, 175-176, 178-182, 184, 194, 202, 209, 210, 212, 228, 240, 250, 281, 285, 297, 304, 310-314, 318-319, 325.

Спеціальна література (с/л): 4, 5, 7, 12, 15, 16, 36, 38, 53, 72, 79, 99, 100, 110-114, 121, 126, 128, 149, 150, 153, 160-162, 166, 175, 177, 197, 202-204, 212, 213, 223, 225, 227, 230, 232, 233, 238, 243, 251, 252, 255, 273, 276, 293, 294, 298, 301, 305, 314, 325-326, 331-333, 339, 343, 343, 356, 365, 366.

 

Лекція 20. Т. 13. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання (2 год.)

1. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення.

2. Підстави класифікації та види господарських зобов’язань.

3. Основні засади виконання господарських зобов’язань.

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

5. Припинення господарських зобов’язань.

 

Семінарське заняття 11. Т. 13. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання (2 год.)

1. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення.

2. Види господарських зобов’язань.

3. Виконання господарських зобов’язань.

4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

5. Припинення господарських зобов’язань.

Завдання для самостійної роботи (2 год.):

Розмежування господарських та цивільних зобов’язань.

Спільні та відмінні риси майново-господарських та організаційно-господарських зобов’язань.

Особливості соціально-комунальних та публічних зобов’язань.

 

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Чи є у Доренка В.Л. зобов’язання перед ЗАТ та його акціонерами? Якщо так, то назвіть підстави виникнення таких зобов’язань. Дайте оцінку положенням… Що є підставами (юридичними та фактичними) для виникнення зобов’язання Доренка… Якщо договір дарування буде визнаний судом недійсним, то які саме дії зобов’язані будуть вчинити брати Доренко?

Ситуація 2.

ТОВ «Будівельник», що спеціалізувалося на оздоблювальних роботах в стилі минулих епох, було визнано в установленому порядку монополістом на регіональному ринку цього виду будівельної продукції. Невдовзі воно отримало державне замовлення на участь в реставраційних роботах стародавнього замку, що входив до комплексу державного історико-архітектурного музею. Проте ТОВ намагалося уникнути укладення державного контракту.

Чи виникає у ТОВ «Будівельник» зобов’язання прийняти державне замовлення та укласти державний контракт? Якщо так, то назвіть юридичні та фактичні підстави виникнення у ТОВ «Будівельник» подібного зобов’язання?

Що може послужити підставою для відмови ТОВ «Будівельник» в прийнятті державного замовлення та укладення державного контракту?

Чи може бути ТОВ «Будівельник» примушене до виконання державного замовлення і відповідно – укладення державного контракту?

 

Ситуація 3.

Міська рада на своєму пленарному засіданні прийняла рішення про залучення розташованих на території міст середніх і крупних підприємств до виконання соціально-комунальних зобов’язань – участі в благоустрої району в грошовій формі або натуральній – виконанні будівельних робіт щодо реставрації старовинної будівлі та шляхового камінного покриття в центрі міста.

Чи відповідає вимогам закону рішення міськради?

Чи є таке рішення підставою для виникнення соціально-комунальних зобов’язань?

В чому полягає специфіка соціально-комунальних зобов’язань, якщо їх порівнювати, наприклад, з податковими зобов’язаннями?

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Чи є підставою для виникнення господарського зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності прийняття органом місцевого самоврядування рішення про обов’язкову участь усіх зареєстрованих на території відповідної громади суб’єктів підприємництва приватно-колективної форми власності у створенні нової паркової зони:

А. Так.

Б. Ні.

В. У разі наявності на це згоди суб’єкта підприємництва.

 

Тест 2

Що не може бути підставою припинення господарського зобов’язання, яке виникло на передбачених законом підставах:

А. Належне виконання зобов’язання.

Б. За згодою сторін.

В. Відмови виконавця від виконання зобов’язання через брак у нього коштів, що виник в результаті застосування до виконавця санкцій за невиконання ним інших договірних зобов’язань.

Г. Зарахування зустрічної однорідної вимоги.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[25]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[26]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 5, 14, 16-17, 40, 48, 51, 55, 67, 82-83, 97, 108, 118, 126, 135, 136, 141, 156, 171, 274.

Спеціальна література (с/л): 32, 33-34, 37, 51, 55-56, 93, 144/1, 148, 215, 223, 244, 264, 276, 350.

 

Лекція 21. Т. 14/1. Господарські договори (2 год.)

1. Поняття та ознаки господарського договору.

2. Функції господарських договорів: регулятивна, координаційна, контрольно-інформаційна, охоронна, планувальна, опосередкування відносин між суб’єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, узгодження економічних інтересів сторін договірного зв'язку з загальногосподарськими інтересами.

3. Критерії класифікації та види господарських договорів.

 

Лекція 22. Т. 14/2. Господарські договори (2 год.)

1. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.

2. Зміст господарського договору. Модель господарського договору, що враховує інтереси сторін в ринкових умовах господарювання.

3. Форма господарського договору. Модифікації письмової форми господарського договору.

4. Забезпечення належного виконання господарських договорів: цивільно-правові та господарсько-правові способи забезпечення належного виконання договірних зобов’язань.

 

Семінарське заняття 12. Т. 14. Господарські договори (2 год.)

1. Поняття та ознаки господарського договору.

2. Функції господарського договору.

3. Класифікація господарських договорів.

4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.

5. Зміст господарського договору.

6. Форма господарського договору.

7. Забезпечення належного виконання господарських договорів.

8. Завдання для самостійної роботи (3 год.)

9. Відмінність господарського договору від цивільного.

10. Принципи господарського договірного права.

11. Зміст господарського договору, що максимально забезпечує врахування та захист прав та законних інтересів сторін договірного зв’язку.

12. Особливості застосування електронної форми господарського договору.

13. Правові засоби, що забезпечують зменшення ризиків сторін договору у разі його невиконання за відсутності вини обох сторін.

 

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Державне підприємство «Авіатор» відмовилося від прийняття державного замовлення до виконання та укладення державного контракту на поставку 20 літаків останньої моделі Збройним Сила України, мотивуючи свою відмову відсутністю виробничої можливості виконання такого значного замовлення протягом одного року. Державний замовник звернувся до господарського суду з позовом про спонукання ДП «Авіатор» до укладення державного контракту.

В чому полягає специфіка державного контракту?

За наявності яких підстав підприємство, для якого укладення державного контракту є обов’язковим, може відмовитись від його укладання?

Дайте оцінку діям державного замовника та Державного підприємства «Авіатор» з посиланням на відповідні норми актів законодавства.

 

Ситуація 2.

ВАТ «Верстатбуд»дало оголошення в місцеву газету про продаж партії верстатів, від яких відмовився їх замовник, за ціною 53 тис. грн. за один верстат (в газеті зазначалося, що ціна є чинною протягом одного місяці від дня публікації, а верстати можуть бути продані цілою партією чи в будь-якій меншій кількості). Через два тижні ПП «Торез» звернулося до ВАТ, маючи намір купити три верстати за вказаною в публікації ціною. Проте представник ВАТ заявив, що вони чекають більш вигідних покупців, які могли б купити або всю партію, або заплатити вищу ціну, ніж була зазначена в публікації.

Чи правомірна відмова представника ВАТ «Верстатбуд»?

Чи свідчить публікація повідомлення про продаж партії верстатів про наявність публічної оферти і відповідно – публічного договору?

Яким в даному випадку має діяти ПП «Торез» з метою захисту своїх прав та законних інтересів?

 

Ситуація 3.

Приватне підприємство (ПП) «А» і ТОВ «Р» уклали договір поставки, за яким ПП прийняло зобов’язання поставити ТОВ автозапчастини до трактора ХТЗ. Проте в договорі не було зазначено: а) асортимент запчастин, б) вимоги щодо їх якості.

Після поставки першої партії запчастин ПП «А» з’ясувало, що поставлена продукція не відповідає усним домовленостям з постачальником щодо її асортименту та якості. Вимогу замінити поставлені запчастини на інші, що відповідають усним домовленостям, ТОВ «Р» проігнорувало.

Чи є цей договір чинним?

Які умови договору є істотними?

Які наслідки відсутності в договорі хоча б однієї з істотних умов?

Чи є правомірними вимоги ПП «А»?

Вирішіть цей спір, посилаючись на відповідні положення актів законодавства.

 

Приклад тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Для яких підприємств прийняття державного замовлення до виконання і відповідно – укладення державного контракту не є обов’язковим:

А. Державне акціонерне товариство.

Б. ТОВ, яке діє на підставі орендованого цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства.

В. Виробничий кооператив.

Г. Підприємство з іноземними інвестиціями, визнане в установленому порядку монополістом.

 

Тест 2

За яких умов доцільним є використання конкурентних способів укладення господарського договору:

А. Терміновість виконання робіт.

Б. Потреба у виявленні виконавця, що може запропонувати новітні технології при виконанні необхідних замовнику робіт.

В. Замовлення містить конфіденційну інформацію, розголошення якої серед кількох претендентів є небажаним для замовника.

Д. Незначна вартість замовлення (постачання).

Е. Відсутність на ринку кількох виробників, які б могли виконати замовлення.

Тест 3

Які наслідки непередання на розгляд суду переддоговірного спору, що залишився неврегульованим в процесі укладання в загальному (або традиційному) порядку господарського договору, що ґрунтується на обов’язковому для сторін державному замовленні:

А. Договір вважатиметься неукладеним.

Б. Договір набуває чинності в редакції протоколу розбіжностей.

В. Договір набуває чинності в редакції автора проекту договору.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела:1 (н/а[27]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[28]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 4, 5, 8, 14, 16, 17, 26, 28, 36, 37, 44, 45, 48, 56, 67, 72, 82, 83, 85, 97, 124, 125, 143-144, 148, 161, 185, 211, 212, 221, 222, 223, 229, 232, 233, 236-238, 243, 258, 274, 279, 286, 291, 331, 333-336.

Спеціальна література (с/л): 10, 13, 18, 19, 22, 24, 26, 31, 33-34, 35-37, 39, 41, 49-51, 54, 55-57, 70-72, 77, 83, 86, 87, 89, 93, 98, 120, 122, 125, 129, 152, 184, 196, 198-199, 203, 217, 219, 222, 223, 244, 269, 270, 302, 317, 320, 346.

 

Лекція 23. Т. 15/1. Окремі види господарських договорів (2 год.)

1. Договори на реалізацію майна: договір купівлі-продажу, договір поставки, договір міни (бартеру), договір контрактації сільськогосподарської продукції, договір енергопостачання.

2. Договори на користування чужим майном: договір оренди, договір лізингу, договір концесії.

 

Лекція 24. Т. 15/2. Окремі види господарських договорів (2 год.)

1. Підрядні договори: договір підряду на капітальне будівництво, договір підряду на проведення проектних і досліджу вальних робіт.

2. Транспортні договори: договори перевезення вантажу, договори транспортного експедирування, договори в прямому змішаному сполученні, інші договори, що віддзеркалюють специфіку певного виду транспорту (фрахтування судна, буксирування, подання та прибирання вагонів та ін.)

Семінарське заняття 13. Т. 15. Окремі види господарських договорів і модульне тестування 3 (2 год.)

1. Договори на реалізацію майна.

2. Договори на користування чужим майном.

3. Підрядні договори.

4. Транспортні договори.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Спільні та відмінні риси договорів купівлі-продажу та поставки.

Складні договори, що опосередковують користування чужим майном.

Організаційні договори на транспорті.

Договори про надання послуг у сфері господарювання.

 

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

За наявності яких підстав державний замовник може відмовити від прийняття виконання за державним контрактом? Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини щодо держзамовлення та… Яку відповідальність передбачає законодавство за відмову державного замовника від закупівлі продукції, визначеної…

Ситуація 2.

Виробничий кооператив з переробки сільськогосподарської продукції «Зоря» (ВК), виходячи з падіння цін на ринку овочів, вніс до свого примірника договору на поставку овочів (капуста, буряк, морква, баклажани, цибуля), укладеного з фермерським господарством “Коломієць” (ФГ), зміни щодо ціни на продукцію, повідомивши про це контрагента в телефонній розмові. ФГ відмовилось від здійснення поставки за новою – зазначеною у примірнику договору покупця (ВК) – ціною. ВК звернувся до господарського суду з позовною заявою про спонукання ФГ до виконання умов договору поставки.

Яке рішення має прийняти господарський суд?

Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до господарських договорів? Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

 

Ситуація 3.

Приватний підприємець на підставі договору оренди, укладеного з КСП «Урожай» на 6 місяців, використовував орендовану вантажівку для перевезення товарів для продажу їх на ринку. Керуючись доцільністю більш ефективного використання вантажівки і скрутним фінансовим становищем, ПП у період, коли вантажівка не використовувалася, здавав її в суборенду іншим приватним підприємцям. При цьому орендар не питав згоди це власника майна, який при укладенні договору відмовився від включення положень про суборенду в текст договору.

Чи правомірні дії орендаря?

За яких умов можлива суборенда?

Яких заходів щодо орендаря має право вжити орендодавець?

 

Ситуація 4.

Акціонерний банк «Інвестбанк» прийняв рішення про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у штаті банку фахівців з проектування та будівництва перед банком виникла проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт тощо.

1. Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і забезпечити захист своїх інтересів на стадіях проектування та будівництва?

2. Який вид договору доцільно використати в даному випадку?

3. Які умови договору забезпечать захист інтересів банку?

 

Ситуація 5.

Підприємство - вантажоодержувач звернулося до господарського суду із позовом про стягнення з автотранспортного підприємства збитків від недостачі 45 ящиків рибних консервів на загальну суму 57 тис. грн., що виникла при транспортуванні вантажу. Судом було встановлено, що представник автоперевізника відмовився складати комерційний акт про недостачу вантажу, а прохання вантажоодержувача надіслати іншого представника для підписання акту залишилися без відповіді. Тому відповідний акт був складений комісією у складі посадових осіб вантажоодержувача і того ж дня надісланий автоперевізнику цінним листом. Автоперевізник відмовився визнати акт, оскільки він не був підписаний його представником і складений не в день прибуття вантажу, а наступного дня.

Дайте оцінку діям сторін.

Яке рішення має винести суд і чому?

 

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які договори є універсальними (використовуються на всіх чи більшості видів транспорту):

А. Подачі та прибирання вагонів

Б. Перевезення вантажу.

В. Каботажу.

Г. Буксирування.

Д. Фрахтування судна.

 

Тест 2

Для яких видів транспорту притаманні наступні договори:

А. Експлуатація залізничної колії

Б. Каботажу

В. Фрахтування

Г. Навігаційний договір

Д. Експедирування.

Відповіді:

1. Річковий транспорт.

2. Повітряний транспорт.

3. Морський транспорт.

4. Залізничний транспорт.

4. Автотранспорт.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[29]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[30]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 5, 14, 16, 17, 26, 44, 45, 48, 56, 60, 67, 72, 82, 83, 85, 87, 115, 122, 124, 125, 156,161, 185, 212, 221- 223, 227, 229, 232, 233, 236, 237, 258, 262, 274, 280, 286, 291, 309, 331-336.

Спеціальна література (с/л): 13, 19, 22, 24, 26, 32, 34, 35, 37, 39, 50-51, 58-62, 65, 69-72, 74, 87, 96, 112, 116, 119, 123, 152, 159, 186, 196, 199, 212, 224, 227, 237, 258, 270-272, 279, 284, 285, 290, 304, 316, 317, 343, 345, 364.

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

1. Яке майно використовується у сфері господарювання?

2. За якими критеріями можна класифікувати майно, що використовується у сфері господарювання?

3. За рахунок яких джерел формується майно суб’єкта господарювання?

4. Який склад майна суб’єкта господарювання (господарської організації)?

5. В чому полягають обов’язки суб’єкта господарювання щодо закріпленого за ним на певному правовому титулі майна?

6. На яких правових титулах може закріплюватися майно за суб’єктами господарювання?

7. Назвіть основні правові титули майна суб’єктів господарювання та похідні. Чим вони відрізняються?

8. За якими суб’єктами господарювання майно закріплюється на праві власності?

9. Чим відрізняються суб’єкти права господарського відання і суб’єкти права оперативного управління?

10. В чому полягають характерні ознаки права господарського використання майна?

11. В яких випадках майно може закріплюватися за суб’єктом господарювання на праві довірчої власності?

12. Які форми права власності належать до публічних?

13. В чому полягає специфіка права державної власності на засоби виробництва?

14. Які форми реалізації права комунальної власності?

15. В чому полягає мета і зміст приватизації державного та комунального майна?

16. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють приватизацію майна?

17. Які способи приватизації забезпечують інвестування підприємств в процесі їх приватизації та економіки в цілому?

18. В чому полягає особливість права приватної власності у сфері економіки?

19. Ваша точка зору щодо права колективної власності та доцільності закріплення його в законі.

20. Розкрийте зміст поняття “корпоративні права”.

21. В чому проявляється специфіка корпоративних прав держави?

22. Які особи можуть здійснювати управління корпоративними правами держави?

23. Чим відрізняється правовий режим цінних паперів у сфері господарювання?

24. За якими критеріями можна класифікувати цінні папери?

25. Які категорії суб’єкти господарювання можуть емітувати облігації?

26. Чим відрізняються акції від облігацій підприємств?

27. Які категорії документів належать до товаророзпорядчих?

28. Чи можна віднести інвестиційні сертифікати до емісійних цінних паперів?

29. Які характерні ознаки правового режиму природних ресурсів у сфері господарювання?

30. Який зміст вкладається в поняття “право промислової власності”?

31. Назвіть категорії (види) об’єктів права промислової власності?

32. В чому полягає особливість правового регулювання використання об’єктів права промислової власності?

33. Який зміст поняття “господарське зобов’язання”?

34. Як класифікуються господарські зобов’язання?

35. Назвіть підстави виникнення господарських зобов’язань.

36. У який спосіб забезпечується виконання господарських зобов’язань?

37. На яких засадах мають виконуватися господарські зобов’язання?

38. За наявності яких підстав можуть припинятися господарські зобов’язання?

39. У чому полягає специфіка господарських договорів?

40. Які функції виконує господарський договір?

41. Назвіть критерії класифікації господарських договорів і відповідно – види договорів згідно з класифікацією за певною ознакою.

42. У чому полягає практичне значення класифікації господарських договорів?

43. Які способи укладення господарських договорів належать до конкурентних?

44. За яких обставин є доцільним застосування неконкурентних способів укладення господарських договорів?

45. Назвіть випадки обов’язкового застосування конкурентних способів укладення господарських договорів.

46. Які вимоги ставляться до змісту господарських договорів?

47. У якій формі можуть укладатися господарські договори? Чи мають певні форми господарського договору модифікації (якщо так, то які саме?)?

48. Яка модель господарського договору ( з точки зору його змісту та форми) найкраще забезпечує належне виконання договірних зобов’язань?

49. Назвіть найбільш поширені види господарських договорів за критерієм економічного змісту та юридичних ознак.

50. Що Ви вкладаєте в зміст поняття “договори на реалізацію майна” і які категорії договорів цього виду можете назвати?

51. Чим відрізняється договір поставки від договору купівлі-продажу?

52. Які характерні ознаки договорів на користування чужим майном?

53. У чому полягає специфіка правового регулювання оренди державного та комунального майна?

54. Чим лізинг відрізняється від оренди? Який вид лізингових договорів має найбільше характерних ознак порівняно з іншими договорами на користування чужим майном (оренди)?

55. У чому полягає особливість підрядних договорів, що використовуються у сфері господарювання?

56. Які види підрядних договорів застосовуються у сфері господарювання?

57. Які санкції застосовуються за порушення зобов’язань за договорами підряду?

58. Назвіть договори, що за своїми ознаками належать до транспортних?

59. Які підвиди транспортних договорів належать до організаційних?

60. Назвіть характерні ознаки договорів перевезення вантажу?

61. В чому полягає специфіка обслуговуючих договорів у сфері транспорту? Які категорії транспортних послуг надаються за такими договорами?

3.3. Модульне тестування включає 10 тестів, підготовлених викладачем-керівником семінарського заняття, кожен з який передбачає одну правильну відповідь на поставлене в тесті питання (серед 4-6 запропонованих).

 

Змістовний модуль 4.

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

Лекція 25. Тема 16/1. Господарсько-правова відповідальність (2 год.)

1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

2. Види господарсько-правової відповідальності.

3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності.

 

Лекція 26. Тема 16/2. Господарсько-правова відповідальність (2 год.)

1. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

2. Форми господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків, сплата штрафних санкцій, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції.

 

 

Семінарське заняття 14. Господарсько-правова відповідальність (2 год.)

1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

2. Види господарсько-правової відповідальності.

3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності.

4. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

5. Форми господарсько-правової відповідальності.

Завдання для самостійної роботи (3 год.):

1. Відмінність господарсько-правової відповідальності від цивільної та адміністративної.

2. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» і «господарсько-правові санкції».

3. Мета застосування господарсько-правової відповідальності.

4. Особливості застосування господарсько-правової відповідальності (порівняно з цивільною та адміністративною).

5. Співвідношення понять «неустойка» та «оперативно-господарські санкції».

6. Форми господарсько-правової відповідальності, що застосовуються: 1) у договірних відносинах; б) у недоговірних (в т.ч. вертикальних) відносинах.

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

За одним за таких договорів контрагент ПП ТОВ «Ранок», на думку директора приватного підприємства, не виконав своє зобов’язання щодо поставки… Приватне підприємство звернулося до господарського суду з позовом про… Чи є в даному випадку підстави для застосування господарсько-правової відповідальності?

Ситуація 2.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку відмовила ВАТ у реєстрації інформації про проведення відкритої підписки на акції другої емісії, посилаючись на порушення емітентом законодавства, зокрема, положення про неприпустимість збільшення статутного фонду АТ до повної його сплати (тобто до повної оплати акцій попередніх емісій). ВАТ наполягало на реєстрації інформації, оскільки за допомогою додаткової емісії прагнуло поліпшити свій фінансовий стан і попередити настання неплатоспроможності, що реально йому загрожувала.

Чи належить така відмова до господарсько-правових санкцій? Обґрунтуйте свою відповідь.

Який вид відносин склався в даному випадку між ВАТ і ДКЦПФР?

Які види (форми) господарсько-правової відповідальності можуть застосовуватися у відносинах такого виду?

Чи може ВАТ оскаржити рішення ДКЦПФР?

Наскільки реальні можливості ВАТ задовольнити свої інтереси? Чи є інтереси ВАТ законними?

 

Ситуація 3.

Як проявляється в даному випадку порушення у сфері господарювання? Протягом яких строків може бути застосована господарсько-правова… Які межі господарсько-правової відповідальності?

Тест 1

Які з названих функцій є найбільш характерними для господарсько-правової відповідальності:

А) функція покарання;

Б) попереджувальна функція;

В) відновлювально-компенсаційна функція;

Г) сигналізаційно-інформаційна функція;

Д) координаційна функція

Тест 2

Які з названих санкцій застосовуються лише у вертикальних відносинах:

А) оперативно-господарські;

Б) штрафні;

В) відшкодування збитків;

Г) адміністративно-господарські.

 

Тест 3

Протягом яких строків можуть бути застосовані адміністративно-господарські санкції (як загальне правило):

А) Протягом трьох років з моменту вчинення правопорушення.

Б) Протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності.

В) Протягом одного року з дня виявлення порушення.

Г) Протягом шести місяців з дня вчинення порушення.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[31]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[32]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 5, 6, 14, 16, 38, 48, 51, 53, 68, 101, 108, 110, 118, 119, 130, 136, 141, 204, 255, 258, 264, 315, 329, 333-336.

Спеціальна література (с/л): 32, 33, 34, 37, 39, 55-57, 66, 68, 86, 93, 109, 114, 131, 184, 204, 237, 244, 246, 257, 259, 264, 318, 334, 357, 359, 362.

 

Лекція 27. Т. 17/1. Правове регулювання економічної конкуренції (2 год.)

1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції.

2. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень.

3. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції.

 

Лекція 27. Т. 17/2. Правове регулювання економічної конкуренції (2 год.)

1. Компетенція антимонопольних органів щодо регулювання економічної конкуренції.

2. Види порушень та відповідальність за антимонопольно-конкурентного законодавства.

3. Порядок застосування відповідальності за правопорушення у сфері економічної конкуренції.

 

Семінарське заняття 15. Т. 17. Правове регулювання економічної конкуренції (2 год.)

1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції.

2. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень.

3. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції.

4. Компетенція антимонопольних органів щодо регулювання економічної конкуренції.

5. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавств та порядок її застосування.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Поняття економічної конкуренції та монополізму.

2. Позитивні та негативні риси (прояви) економічної конкуренції та монополізму.

3. Учасники відносин економічної конкуренції.

4. Мета, форми та засоби державного регулювання економічної конкуренції.

5. Поняття, види та прояви недобросовісної конкуренції.

6. Порушення, що безпосередньо спрямовані на обмеження, недопущення, спотворення економічної конкуренції.

7. Прояви порушень, які перешкоджають антимонопольним органам виконувати свої функції (повноваження).

8. Строки та порядок застосування відповідальності за правопорушення у сфері економічної конкуренції.

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Які органи і в якому порядку можуть визнати суб’єкта господарювання монополістом? Що свідчить про наявність у суб’єкта господарювання ринкової влади? Чи праві ВК “Будсервіс” відмовитися від укладення державного контракту на будівництво 20 котеджів в сільській…

Ситуація 2

Комп’ютерна фірма “Софт”, спокусившись на можливість отримання значного доходу та незначними витратами, погодилася випустити велику партію неліцензованих дисків, скопіювавши привезений з Англії останній диск Мадонни, що користувався великим попитом. Всю партію вироблених неліцензованих дисків викупили реалізатори, проте про факт виготовлення та реалізації таких дисків стало відомо фірмі, яка реалізовувала такий диск Мадонни на підставі ліцензійного договору.

Який вид порушення законодавства про захист економічної конкуренції має місце в даному випадку?

До яких осіб можуть бути вжити заходи відповідальності і які саме?

Якими нормативно-правовими актами передбачається відповідальність за подібне правопорушення та порядок застосування відповідальності до порушників?

Ситуація 3

Чотири малих підприємства з виробництва швейних виробів дитячого асортименту вирішили створити об'єднання з метою протидії конкуренції на ринку великим підприємствам. Для цього вони передбачили в засновницькому договорі централізацію повноважень щодо спільного придбання сировини та реалізації вироблених товарів, захисту інтересів підприємств-учасників в державних та судових органах.

Чи можна в даному випадку кваліфікувати дії малих підприємств як економічну концентрацію?

Чи потребують такі дії згоди антимонопольних органів?

Як можна оцінити дії малих підприємств щодо дотримання (чи недотримання) ними вимог антимонопольно-конкурентного законодавства із зазначенням норми конкретного нормативно-правового акту?

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які з названих порушень належать до недобросовісної конкуренції:

А. Зловживання монопольним становищем на ринку.

Б. Неправомірне збирання комерційної таємниці конкурента.

В. Порушення положень погоджених з антимонопольними органами установчих документів суб’єктів господарювання у разі економічної концентрації

Г. Обмежувальна діяльність об’єднань

Д. Дискримінація конкурентів суб’єктом господарювання

Е. Неправомірне використання чужих позначень

Тест 2

Які з перелічених господарсько-правових санкцій не можуть бути застосовані до порушника вимог антимонопольно-конкурентного законодавства:

А. Оперативно-господарські санкції

Б. Примусовий поділ

Г. Відшкодування збитків

Д. Господарсько-адміністративний штраф

Е. Визнання недійсними обмежувальних умов договору

Є. Заборона вчиняти певні дії

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[33]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[34]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 3-5, 14, 47, 48, 53, 69-71, 90, 98, 110, 130, 131, 170, 216, 220, 251, 252, 266, 274, 276, 277, 287, 294-296, 299, 315, 316, 320, 322.

Спеціальна література (с/л): 11, 15, 27, 31, 32, 34, 66, 82, 115, 131, 133, 153, 154, 169, 187, 188, 190, 197, 210, 213, 214, 223, 237, 253, 294, 301, 313, 318, 321, 340, 341, 356-358.

 

Лекція 27. Т. 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності (2 год.)

1. Поняття та ознаки банкрутства. Підстави (юридичні та фактичні) порушення провадження у справі про банкрутство.

2. Законодавство про банкрутство.

3. Сторони в справі про банкрутство. Боржник (банкрут), кредитори. Органи кредиторів

4. Стадії провадження справи про банкрутство.

 

Семінарське заняття 15. Т. 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності (2 год.)

1. Поняття банкрутства.

2. Сторони в справі про банкрутство.

3. Стадії провадження справи про банкрутство.

Завдання для самостійної роботи:

1. Призначення та сфера застосування інституту банкрутства.

2. Вимоги до суб’єктів банкрутства. Особи, які можуть бути суб’єктом банкрутства.

3. Порядок порушення провадження у справі про банкрутство.

4. Підготовче засідання господарського суду у справі про банкрутств.

5. Виявлення кредиторів та осіб, що мають намір взяти участь у санації.

6. Попереднє засідання господарського суду у справі про банкрутств.

7. Підстави для припинення провадження у справі про банкрутство

 

Розв’язання ситуацій на зразок (3 год.)

Ситуація 1

Виробничий кооператив “Рембуд”, перебуваючи протягом року у стані неплатоспроможності через неможливість отримання дебіторської заборгованості з своїх контрагентів, вирішив ініціювати справу про визнання його банкрутом.

Який сенс для боржника ініціювати справу про власне банкрутство?

В яких випадках боржник зобов’язаний ініціювати справу про банкрутство?

Які документи має подати боржник-заявник для порушення провадження у справі про банкрутство?

За наявності яких матеріально-правових умов господарський суд повинен порушити справу про банкрутство?

 

Ситуація 2

ТОВ “Зірка” як кредитор приватного підприємства “Альбатрос” звернулося до господарського суду Черкаської області із заявою про визнання приватного підприємства банкрутом як такого, що протягом 6 місяців не сплачує ТОВ “Зірка” борг у сумі 347 тис. грн. Проте у порушенні справи про банкрутство було відмовлено з тієї підстави, що основні виробничі потужності ТОВ “Зірка” розташовані в Київській області, хоча місцем його реєстрації є с. Чаусове в Черкаській області.

Чи правомірні дії господарського суду?

За наявності яких підстав може бути відмовлено у порушенні провадження у справі про банкрутство?

Які документи має подати кредитор для порушення провадження у справі про банкрутство його боржника?

 

Ситуація 3

За заявою трьох кредиторів державного комерційного підприємства “Машбуд” було порушено провадження у справі про банкрутство і після публікації повідомлення про це в офіційних, визначених законом, органах преси, надійшли заяви ще від 15 кредиторів.

Чи є різниця в правовому статусі кредиторів, які ініціювали справу про банкрутство, та кредиторами, які з’явилися згодом, після публікації відповідного повідомлення?

Яким чином мають бути організовані кредитори, аби бути стороною у справі про банкрутство?

У який спосіб кредитори ухвалюють свої рішення?

Які питання мають погоджуватися з кредиторами (створеним ним органом)?

Крім кредиторів та боржника, які особи беруть участь у справі про банкрутство?

 

Ситуація 4

Чи потрібна згода місцевої ради або її виконкому на подання комунальним підприємством заяви про визнання його банкрутом? Чи може бути комунальне підприємство за наявних обставин визнане банкрутом? … Які підстави припинення провадження у справі про банкрутство?

Тест 1

Які з нижченазваних осіб не можуть бути визнані банкрутом?

а) державні підприємства;

б) філія акціонерного товариства;

в) казенне підприємство;

г) індивідуальний підприємець;

д) господарське товариство;

е) фермерське господарство;

є) комунальне підприємство.

 

Тест 2

Які особи можуть бути арбітражними керуючими у справі про банкрутство:

а) будь-які фізичні та юридичні особи, які мають відповідний обсяг правоздатності і дієздатності;

б) лише юридичні особи, які спеціалізуються на управлінні майном інших юридичних осіб;

в) фізичні особи, які мають статус підприємця;

г) фізичні особи, зареєстровані як підприємці, за наявності відповідної освіти, отриманої у встановленому порядку ліцензії арбітражного керуючого, згоди комітету кредиторів, а також за умови відсутності заінтересованості стосовно боржника та кредиторів, судимості за корисливі злочини;

д) посадові особи підприємства-боржника за їх власною заявою;

е) посадові особи міністерства (відомства), уповноваженого здійснювати управління майном боржника.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[35]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[36]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 14, 18, 126, 234-235, 239, 252, 260, 261, 288, 289, 293, 317, 327.

Спеціальна література (с/л): 20, 21, 32, 40, 117, 118, 127, 128, 223, 248-250, 267, 274, 282, 300, 311.

Лекція 28. Т.19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство (2 год.)

1. Поняття та призначення судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування.

4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування.

5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. Умови та порядок її застосування.

6. Спеціальні порядки застосування судових процедур у справі про банкрутство щодо окремих категорій суб’єктів.

 

Семінарське заняття 16. Т.19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство

2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство. 3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство. 4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство.

Ситуація 1

Після порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ “Свічадо” ухвалою суду був призначений розпорядник майном боржника підприємець Попов В.С, який мав ліцензію арбітражного керуючого і чия кандидатура була запропонована кредиторами. Проте боржник заперечував проти цієї кандидатури, вважаючи Попова В.С. заінтересованою особою (за рік до цього між боржником і Поповим В.С. були встановлені договірні відносини щодо спільного здійснення одного інвестиційного проекту, який досі не завершений, але Попов В.С. відступив свою частку в проекті своєму синові, коли дізнався про намір кредиторів ініціювати справу про банкрутство ТОВ “Свічадо”).

Які вимоги ставляться до розпорядника майном боржника?

З якою метою запроваджується процедура розпорядження майном боржника?

Які функції та повноваження розпорядника майном боржника?

Чи має право боржник за даних обставин наполягати на заміні розпорядника майна?

 

Ситуація 2

Після публікації повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство приватного підприємства “Бриз”, що спеціалізувалося на виробництві копченостей з риби та м’яса, до господарського суду були подані заяви не лише від кредиторів боржника, але й від двох інвесторів, які бажали спільно взяти участь у санації боржника за умови його перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю і отримання значної (від 30 до 50%) частки в його статутному фонді – як компенсацію в ліквідації заборгованості боржника протягом одного року після запровадження процедури санації.

Які умови запровадження процедури санації?

В чому полягає роль кредиторів при запровадженні цієї процедури?

На який термін запроваджується санація?

Які наслідки неефективності процедури санації?

 

Ситуація 3.

В процесі провадження справи про банкрутство ВАТ “Бучанський завод металоконструкцій” після того, як неефективною виявилася процедура санації і відповідно – не був затверджений звіт керуючого санацією, кредитори виявили ініціативу щодо укладення мирової угоди з боржником за умови, якщо він (боржник) погодиться з їх вимогами щодо змісту угоди та строків виконання зобов’язань. Боржник не заперечував, бажаючи уникнути (або хоча відкласти на будь-який термін) визнання його банкрутом.

З якою метою укладається мирова угода у справі про банкрутство?

Які вимоги ставляться до змісту, форми та затвердження мирової угоди?

На якій стадії провадження у справі про банкрутство може бути укладена мирова угода?

Які підстави визнання мирової угоди недійсною?

Чи може бути розірвана мирова угода? Якщо так, то з яких підстав і з якими наслідками для боржника?

Ситуація 4

У зв’язку з неефективністю процедури розпорядження майном боржника та через відсутність підстав для запровадження процедури санації або укладення мирової угоди у справі про банкрутство Приватного підприємства “Роса” була винесена постанова про визнання цього підприємства-боржника банкрутом та запровадження ліквідаційної процедури. Ліквідатором був призначена особа, яка виконувала функції розпорядника майном боржника.

Які функції ліквідатора?

В якому порядку створюється ліквідаційна комісія?

В яких випадках і в якому порядку ліквідатор здійснює продаж майна банкрута?

За рахунок яких активів формується ліквідаційна маса?

Які дії свідчать про завершення ліквідаційної процедури?

Чи є обов’язковою складовою ліквідаційної процедури ліквідація банкрута як суб’єкта підприємництва? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Т е с т и

Тест 1

Які з названих судових процедур найчастіше застосовується у справі про банкрутство?

а) розпорядження майном боржника;

б) мирова угода;

в) санація;

г) ліквідаційна процедура.

Тест 2

В чому полягає призначення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство?

1. У ліквідації банкрута.

2. У відновленні платоспроможності банкрута.

3. У ліквідації заборгованості банкрута.

4. Досягнення компромісу між банкрутом та його кредиторами.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[37]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[38]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 14, 18, 126, 234-235, 239, 252, 260, 261, 288, 289, 293, 317, 327.

Спеціальна література (с/л): 20, 21, 32, 40, 113-116, 127, 128, 223, 248-250, 267, 274, 282, 300, 311.

 

Контрольні запитання до змістовного модуля 4

1. В чому полягає специфіка господарсько-правової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності?

2. Яким чином проявляється державний примус в господарсько-правовій відповідальності?

3. Чи має особливість склад правопорушення для застосування господарсько-правової відповідальності?

4. Відповідно до яких принципів має застосуватися господарсько-правова відповідальність?

5. Назвіть функції господарсько-правової відповідальності, виділивши загальні (характерні для будь-якого виду юридичної відповідальності) та спеціальні (притаманні лише або переважно господарсько-правовій відповідальності).

6. В чому полягає особливість юридичних підстав застосування господарсько-правової відповідальності?

7. Чим відрізняються юридичні підстави застосування господарсько-правової відповідальності від фактичних підстав?

8. В якому порядку застосовується господарсько-правова відповідальність?

9. Протягом яких строків застосовується господарсько-правова відповідальність?

10. Чи є межі застосування господарсько-правової відповідальності?

11. Як співвідносяться поняття “господарсько-правова відповідальність” і “господарсько-правові санкції”?

12. Які Ви знаєте класифікації господарсько-правової відповідальності (господарсько-правових санкцій)?

13. Чим відрізняється легальна (відповідно до Господарського кодексу) і доктринальна класифікація господарсько-правових санкцій?

14. Які форми господарсько-правової відповідальності застосовуються в договірних відносинах?

15. Порівняйте поняття “штрафні санкції” і “неустойка”.

16. В чому переваги і недоліки відшкодування збитків як форми господарсько-правової відповідальності?

17. В яких випадках і в якому порядку застосовуються штрафні санкції?

18. Чим відрізняється неустойка як форма цивільно-правової відповідальності від штрафних санкцій як форми господарсько-правової відповідальності?

19. Які форми господарсько-правової відповідальності застосовуються у вертикальних відносинах?

20. Чи можна класифікувати адміністративно-господарські санкції за критерієм характеру і спрямованості впливу? Обґрунтуйте свою відповідь.

За яких умов і в якому порядку застосовуються оперативно-господарські санкції?

21. Чим відрізняється конфіскація майна (доходу/прибутку) від вилучення продукції, виробленої з порушенням встановленого законом порядку (небезпечної для життя і здоров’я людей; контрафактної, тобто виготовленої з незаконним використанням чужої промислової власності)?

22. Які характерні ознаки планово-госпрозрахункових санкцій?

23. Чим відрізняється штраф як форма неустойки (штрафних санкцій) від господарсько-адміністративного штрафу?

24. Чим викликане запровадження інституту антимопольно-конкурентного регулювання в Україні?

25. Розкрийте поняття економічної конкуренції. В чому полягають її позитивні функції? За яких умов вони проявляються?

26. Чому монополізм вважається антиподом конкуренції? Чи може відігравати монополізм позитивну роль у сфері господарювання?

27. Які категорії осіб є учасниками відносин у сфері економічної конкуренції?

28. В чому полягає зміст державного регулювання у сфері економічної конкуренції?

29. На які органи покладається здійснення функцій щодо регулювання відносинах у сфері економічної конкуренції? В чому полягають повноваження цих органів?

30. За допомогою яких нормативно-правових актів забезпечується правове регулювання відносин у сфері економічної конкуренції?

31. Назвіть види і категорії правопорушень у сфері економічної конкуренції.

32. Розкрийте поняття “економічна концентрація”.

33. За яких умов економічна концентрація вважається правопорушенням?

34. За якими критеріями суб’єкт господарювання визнається монополістом?

35. В яких випадках монополіст вважається таким, що зловживає своїм домінуючим становищем на ринку?

36. Яка поведінка суб’єктів господарювання на ринку визнається недобросовісною конкуренцією?

37. Які дії учасників відносин у сфері економічної конкуренції визнаються антиконкурентними?

38. Назвіть форми господарсько-правової відповідальності, що застосовуються до порушників вимог антимонопольно-конкурентного законодавства?

39. Які адміністративно-господарські санкції застосовуються за правопорушення у сфері економічної конкуренції?

40. В якому порядку застосовується господарсько-правова відповідальність за правопорушення у сфері економічної конкуренції?

41. В чому полягає призначення інституту банкрутства?

42. Які ознаки банкрутства?

43. Розкрийте поняття “суб’єкт банкрутства”.

44. Назвіть матеріально-правові та процесуально-правові підстави порушення провадження у справі про банкрутство?

45. В яких судах розглядаються справи про банкрутство?

46. Чи може ініціювати порушення провадження справи про банкрутство сам боржник?

47. Які категорії осіб беруть (можуть брати) участь у справі про банкрутство?

48. Назвіть категорії суб’єктів господарських правовідносин, які не можуть бути визнані банкрутом. Обґрунтуйте свою відповідь.

49. Які стадії можна виділити в процесі провадження справи про банкрутство?

50. В чому полягає роль кредиторів у справі про банкрутство? В якій формі вони діють? Як приймають рішення, що мають значення у справі, зокрема, щодо запровадження певних судових процедур та призначення арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора)?

51. Які судові процедури застосовуються у справі про банкрутство? Яке їх призначення?

52. Яка з судових процедур є зазвичай обов’язковою у справі про банкрутство? Обґрунтуйте свою відповідь.

53. За наявності яких підстав припиняється провадження у справ про банкрутство?

54. Розкрийте зміст та порядок введення процедури санації у справі про банкрутство.

55. Чим відрізняється мирова угода від решти судових процедур у справі про банкрутство?

56. За наявності яких умов і в якому порядку запроваджується ліквідаційна процедура? Яка особа її очолює? Яке призначення ліквідаційної процедури?

57. В чому полягають правові наслідки визнання боржника банкрутом?

58. Відповідно до якої черговості покриваються борги банкрута?

59. Чим завершується ліквідаційна процедура?

60. Чи може суб’єкт господарювання, визнаний банкрутом, продовжити свою господарську діяльність після завершення ліквідаційної процедури?

61. Для яких категорій суб’єктів підприємницької діяльності передбачаються особливості провадження та застосування судових процедур у справі про банкрутство?

Модульне тестування 4: включає 10 тестів, підготовлених викладачем-керівником семінарського заняття, кожен з який передбачає одну правильну відповідь на поставлене в тесті питання (серед 4-6 запропонованих).

Змістовний модуль 5.

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

Лекція 29. Т. 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин (2 год.)

1. Об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин.

2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями.

3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Обставини, що впливають на правове регулювання господарських відносин, зумовлюючи встановлення спеціальних правових режимів здійснення господарської діяльності.

2. Види господарських відносин, яким притаманна специфіка правового регулювання.

3. Основні засади правового регулювання господарських відносин залежно від їх виду.

 

Лекція 30. Т. 21/1. Правове регулювання біржової діяльності (2 год.)

1. Поняття, ознаки та види бірж.

2. Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов’язки товарної біржі; угоди товарної біржі; правила біржової торгівлі.

Лекція 31. Т. 21/2, 22, Правове регулювання біржової діяльності і комерційного посередництва (2 год.)

1. Особливості правового становища фондової біржі: поняття та предмет діяльності. Вимоги до: а) організаційно-правової форми, статутного капіталу, засновників та учасників, засновницького та внутрішніх документів, біржових угод.

2. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності.

3. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

4. Агентський договір як особливий різновид господарських договорів.

 

Семінарське заняття 17. Т. 21/2, 22, Правове регулювання біржової діяльності і комерційного посередництва (агентських відносин) - 2 год.

1. Особливості правового становища фондової біржі.

2. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності.

3. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

4. Агентський договір.

Завдання для самостійної роботи:

1. Причини появи, функції та види бірж в сучасній системі господарювання України.

2. Загальні (притаманні всім видам бірж) та спеціальні (характерні для певних видів бірж) ознаки.

3. Функції та характерні ознаки комерційного посередництва (агентських відносин).

4. Вимоги до агентського договору та його сторін.

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Громадяни України Петренко, Мироненко, Оргулюк та інші, всього 20 осіб, вирішили створити фондову біржу. При цьому жоден з них не займався торгівлею цінними паперами. Зазначені особи мали намір сформувати статутний фонд біржі у розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи можуть зазначені особи створити фондову біржу?

Які вимоги встановлені законодавством України щодо осіб, які можуть бути засновниками фондової біржі, та до статутного капіталу фондової біржі?

В яких організаційно-правових формах можуть функціонувати фондові біржі?

 

Ситуація 2

Основною метою діяльності товарної біржі “Третє тисячоліття”, як зазначено в її статуті, є отримання прибутку від надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту та пропозиції на товари, тощо.

Дайте визначення поняття “товарна біржа”.

Чи відповідають вказані положення статуту законодавству України?

Чи передбачені законодавством обмеження щодо діяльності товарної біржі?

Чи встановлені в законодавстві вимоги щодо статуту товарної біржі? Дайте обґрунтовану відповідь.

 

Ситуація 3

Назвіть учасників відносин з комерційного посередництва. Які вимоги ставляться до комерційних агентів? Які види агентських відносин можуть бути встановлені в даному випадку?

Тест 1

25 торговців цінними паперами вирішили створити фондову біржу, проте між ними виникла суперечка щодо її організаційно-правової форми. Яку з нижченаведених організаційно-правових форм не можуть застосувати засновники для створення фондової біржі?

А. Акціонерне товариство.

Б. Товариство з обмеженою відповідальністю.

В Товариство з додатковою відповідальністю.

Г. Дочірнє підприємство об'єднання торговців цінними паперами

 

Тест 2

Які з наведених ознак не притаманні агентським відносинам?

А. Здійснення комерційного посередництва на підставі агентського договору.

Б. Можливість встановлення монопольних агентських відносин.

В. Наявність у комерційного агента статусу суб’єкта господарювання.

Г. Можливість укладення комерційним агентом (як стороною агентського договору) угод від власного імені, а не від імені особи, в інтересах якої він діє?

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[39]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[40]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 9, 12, 55, 63, 141, 192, 194, 323.

Спеціальна література (с/л): 30, 33, 34, 44/1, 59, 70, 166, 181, 199, 224, 331, 345.

Лекція 32. Т. 23/1. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.)

1. Поняття і види (нове будівництво, реновація, консервація) капітального будівництва.

2. Способи (підрядний, господарський, підрядно-господарський) та стадії капітального будівництва.

3. Правовідносини з капітального будівництва. Учасники відносин з капітального будівництва. Вимоги до виконавців.

Лекція 33. Т. 23/2. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.)

1. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва. Форми і засоби державного регулювання. Функції та повноваження Мінрегіонбуду України.

2. Будівельне законодавство.

3. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва: відповідальність у договірних відносинах і відповідальність у недоговірних вертикальних відносинах.

Семінарське заняття 18. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.)

1. Поняття і види капітального будівництва.

2. Способи та стадії капітального будівництва.

3. Правовідносини з капітального будівництва.

4. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва.

5. Будівельне законодавство.

6. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Особливість поняття «капітальне будівництво». Значення цього поняття.

2. Характеристика відносин з капітального будівництва щодо суб’єктного, об’єктного складу, прав та обов’язків суб’єктів цих відносин, ступеня та характеру державного регулювання.

3. Система законодавства про капітальне будівництво: оцінка стану та проблем вдосконалення правового регулювання.

4. Договори, за допомогою яких опосередковуються відносини з капітального будівництва.

5. Форми відповідальності, що застосовуються за правопорушення у сфері капітального будівництва в договірних та позадоговірних відносинах.

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Державне акціонерне товариство за рахунок виділених бюджетних коштів мало побудувати нові виробничі потужності. Вартість будівництва - понад 75 млн. грн. Проектно-кошторисна документація була розроблена проектно-вишукувальним інститутом «Промбудпроект».

В який спосіб може здійснюватися будівництво?

Який порядок укладення договорів підряду на будівництво об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів?

Який тип підрядного будівельного договору може бути використаний в даному випадку?

 

Ситуація 2

Комерційний банк «Інвестбанк» прийняв рішення про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у штаті банку фахівців з проектування та будівництва перед банком виникла проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт тощо.

Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і забезпечити захист своїх інтересів на всіх стадіях будівництва (проектування та будівництва)?

Який вид договору доцільно використати в даному випадку?

Якими нормативно-правовими актами слід керуватися в даному випадку?

Назвіть умови договору, що мали б забезпечити врахування та захист інтересів комерційного банку як замовника-інвестора.

 

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Рішенням загальних зборів ВАТ було прийнято рішення про спрямування 25% річного прибутку товариства на добудову двох поверхів до адміністративного будинку ВАТ з метою розташування на одному з цих поверхів конструкторського бюро, а на іншому – їдальні для працівників ВАТ.

До якого виду капітального будівництва належить виконання подібних робіт?

А. Нове будівництво.

Б. Розширення як різновид реновації.

В. Консервація.

Г. Реконструкція як різновид реновації.

 

Тест 2

Чи є державна комплексна експертиза інвестиційних проектів обов’язковою?

А. Так, в усіх випадках.

Б. Лише у разі будівництва за рахунок державних коштів.

В. Проводиться лише щодо об’єктів, які фінансуються за рахунок державних коштів та коштів місцевих бюджетів.

Г. Це є загальним правилом, крім передбачених актами законодавства випадків.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[41]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[42]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 8, 21, 38, 41, 49, 87, 99, 127, 133, 150, 180, 204, 229, 232, 245, 257, 258, 264, 270, 273, 273/1, 274, 292.

Спеціальна література (с/л): 59, 75, 77, 170, 185, 186, 235, 275, 284, 286, 324, 342.

 

Лекція 34. Т.24/1. Т. 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності (2 год.)

1. Значення інноваційної діяльності в сучасній економіці та інших сферах суспільного буття.

2. Поняття: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний продукт, інноваційна продукція, інноваційний проект, інноваційне підприємство, новітні технології, трансфер технологій.

3. Система законодавства про інноваційну діяльність.

Лекція 35. Т. 24/2. Правове забезпечення інноваційної діяльності (2 год.)

1. Інноваційні правовідносини: поняття, суб’єкти та їх види, об’єкти, права та обов’язки учасників, державне регулювання зазначених відносин.

2. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності: позитивні та негативні.

3. Особливості стимулювання діяльності щодо трансферу технологій.

4. Порядок надання фінансової підтримки суб’єктам інноваційних правовідносин.

Семінарське заняття 19. Т. 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності

2. Система законодавства про інноваційну діяльність. 3. Інноваційні правовідносини. 4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.

Ситуація 1

Приватне підприємство “Мрія”, прагнучи отримати фінансову підтримку з боку держави (в т.ч. пільги в оподаткуванні), започаткувало виробництво інноваційної продукції.

Чи досить цього кроку для отримання бажаної підтримки?

За яких умов підприємство може отримати статус інноваційного?

Які види та форми фінансової підтримки Ви знаєте? За яких умов і в якому порядку вона має надаватися?

Ситуація 2

Двоє громадян із значним досвідом науково-дослідної роботи (один – у конструкторському бюро одного з державних підприємств, інший – в державному науково-дослідному інституті) вирішили створити мале підприємство, яке б здійснювало інноваційну діяльність. Але між ними виник спір щодо вибору організаційно-правової форми та типу підприємства.

Що таке інноваційна структура, які бувають типи цих структур та в якому порядку вони набувають цього статусу?

Чим відрізняється інноваційне підприємство від інноваційної структури?

Яку пораду можна дати засновникам з врахуванням комплексу аспектів (наявність у них відповідного досвіду та навичок, відсутність значних коштів і прагнення мінімального ризику від участі в такому підприємстві, наявність інформації про потенційних суміжників і замовників та ділові зв’язки з ними)? Обґрунтуйте свої пропозиції.

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

До якого виду пріоритетних напрямів інноваційної діяльності належать напрями з наступними характеристиками: а) розраховані на реалізацію протягом найближчих трьох - п'яти років; б) спрямованість на інноваційне оновлення промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння випуску нових наукоємних товарів та послуг з високою конкурентоспроможністю на внутрішньому та (або) зовнішньому ринках; в) формуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної
діяльності.

А. Стратегічні.

Б. Середньострокові.

В. Короткострокові.

 

Тест 2

Які умови заборонено включати до договору про трансфер технологій?

А. Перелік складових технологій, що передаються (з визначенням
їх функціональних властивостей та гарантованих показників).

Б. Умови проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення.

В. Заборону використання аналогічних або більш досконалих
технологій та їх складових.

Г. Умови надання консультацій та послуг з проектування,
асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію
технологій, і управлінського персоналу особи, якій передаються
права на технологію та її складові.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[43]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[44]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 8, 13, 27, 29, 30, 41, 61, 80, 134, 139, 153, 161, 163, 187, 199, 200, 214, 231, 241, 253, 272, 275, 303, 328, 330, 331.

Спеціальна література (с/л): 1-3, 6, 9, 23, 58, 59, 81, 105, 138, 146, 147, 220, 239, 289, 309, 322, 330, 343.

 

Лекція 36. Т. 25/1. Правове регулювання фінансової діяльності (2 год.)

1. Поняття та види фінансової діяльності. Професійна фінансова діяльність, її суб’єкти, основні засади державного регулювання.

2. Банківська діяльність: вимоги до банків як суб’єктів професійної фінансової діяльності, банківських операцій, управління банками, здійснення контролю за банківськими операціями.

Лекція 37. Т. 25/1. Правове регулювання фінансової діяльності (2 год.)

1. Страхування: поняття страхової діяльності; нормативно-правове регулювання; вимоги до страхових компаній та їх діяльності.

2. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами як різновид фінансової діяльності та професійної діяльності на фондовому ринку. Вимоги до професійних учасників фондового ринку (організаційно-правової форми, статутного капіталу, предмету діяльності, договорів).

3. Аудит: поняття аудиту, аудитора, порядок набуття статусу аудитора, вимоги до аудиторських фірм. Роль Аудиторської палати в регулюванні відносин у сфері надання аудиторських послуг.

 

Семінарське заняття 20. Т. 25. Правове регулювання фінансової діяльності (2 год.)

1. Поняття та види фінансової діяльності.

2. Банківська діяльність.

3. Страхування.

4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами.

5. Аудит.

Завдання для самостійної роботи:

1. Значення фінансової діяльності у сфері господарювання. Індивідуальна та професійна фінансова діяльність.

2. Банки як суб’єкти банківської діяльності – різновиду фінансової. Вимоги до банківської діяльності. Особливості державного регулювання банківської діяльності.

3. Страхові компанії: особливість правового становища. Державне регулювання страхової діяльності.

4. Суб’єкти аудиторської діяльності: їх правове становище, вимоги щодо здійснення аудиту та надання аудиторських послуг.

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

ТОВ «Фінансові послуги» розмістило в рекламній газеті повідомлення про залучення від населення грошових коштів на «вигідних умовах» та про надання грошей у позику усім бажаючим під «низькі відсотки». На прохання клієнтів показати ліцензію на надання фінансових послуг працівники цього ТОВ відповідали, що вона у сейфі генерального директора, який перебуває у відпустці.

1. Які господарські операції належать до фінансових послуг?

2. Чи встановлені законодавством вимоги до суб’єктів, які надають такі послуги?

3. Які права мають клієнти фінансових установ щодо отримання інформації?

4. До якого органу слід звернутися клієнтам ТОВ «Фінансові послуги» з проханням надати відомості про його легалізацію як установи, що має право залучати кошти громадян та надавати позики (кредити)?

 

Ситуація 2

Троє громадян, один з яких мав сертифікат аудитора, вирішили створити аудиторську фірму, яку мав очолити засновник з найбільшою часткою – 45%, проте без будь-яких навичок та знань (і відповідно – освіти), необхідних для проведення аудиту та надання аудиторських послуг.

1. Які вимоги до аудиторських фірм?

2. Яким вимогам має відповідати особа, яка бажає очолювати аудиторську фірму?

3. Чи встановлює закон співвідношення часток засновників-аудиторів та засновників-неаудиторів?

4. Що необхідно зробити засновникам, щоб створити аудиторську фірму відповідно до встановлених законом вимог.

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

В якій організаційно-правовій формі не може бути створена страхова компанія?

А. Повне товариство.

Б. Акціонерне товариство.

В. Товариство з обмеженою відповідальністю.

Г. Командитне товариство.

Д. Товариство з додатковою відповідальністю.

 

Тест 2

Якому виду професійної діяльності на фондовому ринку відповідає укладення торговцем цінними паперами договорів комісії, доручення щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи:

А. Ділерська діяльність.

Б. Брокерська діяльність.

В. Андеррайтинг

Г. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[45]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[46]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 25, 49, 55, 63, 64, 76, 107, 123, 124, 126, 136, 149-150, 159, 192, 194, 195, 201, 290, 310-314, 318, 319, 329.

Спеціальна література (с/л): 5, 7, 70, 71, 90, 96, 111, 166, 181, 238, 242, 319, 331, 366.

 

Лекція 38. Т. 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії (2 год.)

1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії. Характерні ознаки комерційної концесії.

2. Роль комерційної концесії у сфері підприємництва. Сфери застосування комерційної концесії.

3. Система актів законодавства про комерційну концесію.

4. Договір комерційної концесії за українським законодавством.

Семінарське заняття 21. Т. 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії (2 год.)

1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії.

2. Система актів законодавства про комерційну концесію.

3. Договір комерційної концесії за українським законодавством.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Комерційна конфесія (франчайзинг) як особлива форма організації бізнесу.

2. Переваги та недоліки комерційної концесії порівняно з іншими формами організації підприємництва (створенням підприємства, товариства чи філії, представництва; укладенням договору про спільну підприємницьку діяльність).

3. Порівняйте положення щодо комерційної концесії в ГК та ЦК.

4. Характерні ознаки договору комерційної концесії.

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Українське приватне підприємство (ПП) на пропозицію італійської компанії (ІК) з швидкого виробництва випічки, що працювала за системою франчайзингу, вирішило укласти договір комерційної концесії (франчайзингу), відповідно до ПП отримувало право на використання відповідних технологій, що належали ІК. Постало питання щодо змісту такого договору. Італійський партнер розробив текст договору комерційної концесії відповідно до вимог ГК та ЦК України. Юрист, який обслуговував ПП, наполягав на включенні в договір відповідних положень Закону «Про державне регулювання діяльності щодо трансферу технологій», оскільки предметом договору, на його думку, був трансфер технологій.

Що може бути предметом договору комерційної концесії?

Чи може договір комерційної концесії належати до різновиду договорів про трансфер технологій?

Яку пораду можна дати щодо оптимального розв’язання цієї ситуації відповідно до вимог українського законодавства?

Ситуація 2

Українське ТОВ на підставі договору комерційної концесії, укладеного з іноземною фірмою (ІФ) строком на 5 років, відкрило мережу хімчисток як своїх відокремлених підрозділів, які використовували комплекс належних ІФ прав (торговельну марку, ділову репутацію, комерційний досвід). Через рік ТОВ створило дочірнє підприємство, яке також мало працювати за раніше укладеним договором комерційної концесії. ІФ проти цього заперечувала, оскільки в договорі не передбачалося права користувача на передання іншим особам користування наданого йому комплексу прав за договором комерційної концесії.

1. Назвіть обов’язки сторін за договором комерційної концесії.

2. Позиція якої зі сторін цього конфлікту відповідає вимогам закону? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Які відповідальність передбачена за порушення умов договору комерційної концесії?

 

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Як іменуються сторони за договором комерційної концесії?

А. Концесієдавець і концесіонер.

Б. Правоволоділець і користувач.

В. Покупець і продавець.

Г. Наймодавець і користувач.

 

Тест 2

Що може бути предметом договору комерційної концесії?

А. Право користування цілісним майновим комплексом підприємства, включаючи й його нематеріальні активи.

Б. Надання послуг з планування, розроблення програми досліджень та проектів, а також здійснення або надання спеціальних послуг, потрібних для
виробництва певної продукції.

В. Надання комплексу прав на використання торговельної марки, комерційного досвіду, технології, ділової репутації.

Г.Право на створення (будівництво) об’єкта концесії та здійснення його експлуатації.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[47]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[48]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 29-30, 35, 53, 141, 161, 207, 275, 331.

Спеціальна література (с/л): 9, 17, 58, 59, 81, 140, 156, 165, 182/1, 189, 190, 213, 233, 288, 313.

 

Лекція 39. Т. 27/1. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2 год.)

1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності.

2. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

3. Види зовнішньоекономічної діяльності.

4. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність.

5. Обмеження щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 

Лекція 40. Т. 27/2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2 год.)

1. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: зміст державного регулювання та органи, що його здійснюють.

3. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій.

4. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та право, що застосовується до них.

5. Особливості господарсько-правової відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.

Лекція 41. Т. 28. Правовий режим іноземного інвестування (2 год.)

1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні.

2. Поняття та види іноземних інвестицій.

3. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування.

4. Форми здійснення іноземних інвестицій: корпоративна форма іноземного інвестування; договірна форма іноземного інвестування.

Семінар 22. Т.27-28. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування (2 год.)

1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність та режим іноземного інвестування.

3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування.

4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування.

5. Форми зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування.

6. Договори, що опосередковують зовнішньоекономічну діяльність та іноземне інвестування.

Завдання для самостійної робот (3 год.)

1. Співвідношення понять: «зовнішньоекономічна діяльність» та «іноземне інвестування»; «суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності» та «іноземний інвестор».

2. Особливості правових режимів зовнішньоекономічної діяльності та іноземного інвестування.

3. Порядок використання корпоративної та договірної форм іноземного інвестування.

4. Вимоги до договорів, що опосередковують зовнішньоекономічну діяльність та іноземне інвестування.

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Іноземна акціонерна компанія (ІАК) вирішила заснувати в Україні дочірнє підприємство з 100% іноземним капіталом.

1. Яка організаційно-правова форма може бути використана в даному випадку?

2. Чи присутні в даному випадку всі характерні ознаки зовнішньоекономічної діяльності?

3. В чому полягатиме специфіка такого підприємства?

4. Що необхідно зробити ІАК для створення свого дочірнього підприємства на території України?

Ситуація 2

Австрійське ТОВ і українське приватне підприємство домовилися про спільне будівництво туристичного комплексу в Карпатському регіоні, проте виникло питання щодо форми співробітництва.

1. Які варіанти можна їм запропонувати?

2. В чому переваги та недоліки застосування корпоративної форми (шляхом створення спільного підприємства) та договірної форми співробітництва?

3. Який договір може бути укладений в даному випадку?

4. Чи передбачені чинним законодавством пільги майнового характеру у разі укладення договорів за участю іноземного інвестора?

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які особи не можуть бути іноземними інвесторами відповідно до законодавства України?

А. Юридичні особи, які створені відповідно до законодавства іншого,
ніж законодавство України та проводять інвестиційну діяльність на території України.

Б. Фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця
проживання на території України, не обмежені у дієздатності та проводять інвестиційну діяльність на території України.

В. Не обмежені в дієздатності іноземці, які мають постійне місце проживання в Україні та здійснюють на її території інвестиційну діяльність.

Г. Підприємство з іноземними інвестиціями, зареєстроване на території України.

 

Тест 2

У разі здійснення яких видів зовнішньоекономічної діяльності законодавством України передбачено застосування спеціальних компенсаційних заходів?

А. Спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм.

Б. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

В. Підприємницька діяльність на території України, пов'язана з
наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших
нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України.

Г. Субсидований імпорт.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[49]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[50]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 4, 7, 10, 22, 37, 45, 69-72, 85, 91, 125, 130, 136, 152, 155, 169, 174, 177, 185, 211, 215-219, 291, 330.

Спеціальна література (с/л): 45, 46, 48, 102, 103, 124, 133, 134, 140, 152, 157, 170-173, 193, 199, 218, 221, 247, 272, 280, 287, 299, 306, 328.

 

Лекція 42. Т. 29/1. Спеціальні режими господарювання (2 год.)

1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

2. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

3. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони.

4. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

5. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

6. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах.

Лекція 43. Т. 29/2. Спеціальні режими господарювання (2 год.)

1. Правовий режим концесійної діяльності.

2. Поняття та ознаки концесійної діяльності.

3. Договірні засади здійснення концесійної діяльності.

4. Порядок укладення концесійного договору, вимоги до його змісту та виконання.

5. Підстави та порядок припинення концесійної діяльності.

6. Особливості концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

 

Лекція 44. Т. 29/3. Спеціальні режими господарювання (2 год.)

1. Інші види спеціальних режимів господарювання:

2. Виключна (морська) економічна зона України;

3. Прикордонний режим господарської діяльності;

4. Правовий режим господарської діяльності в охоронних зонах;

5. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства;

6. Спеціальний режим господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;

7. Правовий режим господарської діяльності в умовах воєнного стану

 

Семінарське заняття 23. Т. 29. Спеціальні режими господарювання (2 год. разом з модульним тестуванням 5)

1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.

1.1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

1.2. Система нормативно-правових актів про спеціальні (вільні) економічні зони.

1.3. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.

1.4. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

1.5. Особливості правового регулювання господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах.

2. Правовий режим концесійної діяльності.

3. Інші види спеціальних режимів господарювання.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Мета запровадження спеціальних режимів господарювання та їх види згідно з розділом УІІІ ГК України.

2. Ознаки спеціальних (вільних) економічних зон.

3. Концесійна діяльність: характерні риси.

4. Спеціальні режими господарювання, що враховують надзвичайні умови господарювання, територію, на якій здійснюється господарювання, галузі народного господарства тощо.

Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Приватному підприємцю, зареєстрованому в Закарпатській області, приятель порадив домагатися отримання пільг (насамперед податкових), передбачених Законом України від 22.03.2001 р. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття».

Яким суб’єктам надається пільговий режим господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах?

Якими нормативно-правовими актами передбачаються спеціальний митний режим, податкові пільги для суб’єктів спеціальної (вільної) економічної зони?

 

Ситуація 2

Міська рада на своєму сесійному засіданні ухвалила рішення про передання в концесію строком на 8 років розташованого на околиці міста старого вкрай занедбаного приміщення готелю, що перебував у комунальній власності і потребував реконструкції. Консорціум «Мальовничі міста України» - єдиний потенційний концесіонер, що погодився на реконструкцію та експлуатацію цього готелю, враховуючи значний туристичний потенціал регіону, не був згодний з занадто коротким строком концесійного договору, що пропонувався міською радою.

На який термін може укладатися концесійний договір?

В якому порядку він укладається?

Які істотні умови концесійного договору?

Чи підлягає він реєстрації?

Що необхідно для встановлення концесійних відносин у даному випадку?

Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Які ознаки не притаманні спеціальним (вільним) економічним зонам?

А. Строковість.

Б. Територіальна обмеженість.

В. Створення на підставі Указу Президента.

Г. Спеціальний порядок управління.

 

Тест 2

Який максимальний строк дії концесійного договору відповідно до українського законодавства?

А. 10 років.

Б. 20 років.

В. 30 років.

Г. 50 років.

Д 100 років.

 

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а[51]), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л[52]), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337, (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 4, 6, 22, 37, 40, 42, 42, 43, 58, 65, 71, 73-75, 77, 80, 82, 84, 86, 94-96, 100, 103, 105, 109, 111, 112, 113, 127, 135, 140, 151, 159/1, 163, 165, 187, 197, 208, 214, 227, 231, 247, 254, 259, 282-283, 303, 321, 323.

Спеціальна література (с/л): 24, 29, 45, 47, 48, 63, 64, 140, 163, 173, 183, 199, 201, 226, 247, 308, 348-349.

Контрольні запитання до змістовного модуля 5.

1. Чинники, що зумовлюють спеціальне регулювання господарської діяльності.

2. За якими критеріями класифікуються господарські відносини?

3. Відповідно до яких принципів здійснюється спеціальне регулювання окремих видів господарських відносин?

4. У чому полягає особливість правового становища бірж як господарських організацій?

5. Які функції виконують біржі?

6. Відповідно до якого критерію (критеріїв) можна класифікувати біржі?

7. На підставі яких документів (установчих та внутрішніх) функціонують біржі?

8. У чому специфіка правового становища товарної біржі?

9. Які види контрактів укладаються на товарній біржі?

10. Чим характерний порядок проведення торгів на товарній біржі?

11. Чим відрізняються фондові біржі від товарних?

12. Яку організаційно-правову форму має фондова біржа?

13. В якому порядку здійснюється державна реєстрація фондової біржі?

14. Чим викликане державне регулювання діяльності фондових бірж? Який державний орган виконує ці функції щодо фондових бірж?

15. Яким вимогам повинні відповідати засновники та учасники фондової біржі?

16. За яких умов фондова біржа може бути створена однією особою?

17.У чому полягає специфіка господарських відносин з комерційного посередництва?

18. Якими нормативно-правовими актами регулюються агентські відносини у сфері господарювання?

19. За якими критеріями можна класифікувати агентські відносини?

20. Характерні ознаки агентського договору.

21. Які вимоги ставляться до агентського договору?

22. У чому полягають основні обов’язки сторін агентського договору?

23. Чи можливе поновлення агентських відносин після припинення агентського договору?

24. За які порушення договірних зобов’язань передбачається відповідальність сторін агентського договору?

25. В яких значеннях застосовується поняття «капітальне будівництво»?

26. В яких формах може здійснюватися капітальне будівництво?

27. Види та стадії капітального будівництва.

28. Які основні нормативно-правові акти регулюють відносини, що складаються в процесі капітального будівництва?

29. В чому проявляється комплексний характер будівельних правовідносин?

30. Які категорії осіб беруть участь у будівельних правовідносинах?

31. У чому полягають основні функції спеціально уповноваженого органу у сфері капітального будівництва?

32. В чому проявляється державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва?

33. Мета, зміст та порядок проведення державної експертизи інвестиційних проектів будівництва.

34. В якому порядку здійснюється прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію?

35. Які форми відповідальності застосовуються до порушників законодавства про капітальне будівництво?

36. Які характерні ознаки притаманні інноваційній діяльності?

37. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну діяльність.

38. У чому полягає роль держави як учасника інноваційних правовідносин?

39. Який орган виконує функції спеціально уповноваженого органу у сфері інноваційної діяльності? В чому полягають ці функції?

40. Які складові інноваційних правовідносин?

41. Чим відрізняються інноваційні підприємства від решти підприємств?

42. Яким категоріям інноваційних проектів і в якому порядку надається державна підтримка? У чому полягає ця підтримка?

43. Які організації здійснюють державну підтримку інноваційних проектів?

44. За допомогою яких договорів опосередковуються відносини щодо розробки інноваційних проектів?

45. Які специфічні риси притаманні договорам про трансфер технологій? Назвіть різновиди таких договорів.

46. В чому полягає особливість укладення договорів про трансфер технологій?

47. Які форми (види) господарсько-правової відповідальності застосовуються до учасників інноваційної діяльності у разі порушення ними законодавства про інноваційну діяльність?

48. У чому полягає специфіка фінансової діяльності?

49. За якими критеріями і на які види можна класифікувати фінансову діяльність?

50. У чому полягає зміст державного регулювання у сфері фінансової діяльності? За допомогою яких органів здійснюється таке регулювання?

51. Які характерні ознаки банківської діяльності?

52. Поняття, види та організаційно-правові форми банків.

53. Роль Національного банку України в регулюванні банківської діяльності.

54. Поняття, види та порядок здійснення банківських операцій.

55. Поняття та ознаки страхової діяльності.

56. Вимоги, яким має відповідати майнова база страхової компанії.

57. Розкрийте поняття договору страхування.

58. У чому полягає специфіка посередництва у здійсненні операцій з цінними паперами?

59. Які суб’єкти здійснюють таку діяльність?

60. Назвіть характерні ознаки торговців цінними паперами.

61. В чому полягає роль саморегулівних організацій на фондовому ринку?

62. На який орган покладають функції щодо державного регулювання на ринку цінних паперів? Назвіть основні функції цього органу.

63. Розкрийте поняття аудиту. З якою метою застосовується аудит?

64. За якими критеріями класифікується аудит?

65. У чому проявляється особливість аудиторської діяльності?

66. Які вимоги ставляться до аудиторів?

67. В яких організаційно-правових формах можуть створюватися аудиторські фірми? Яким вимогам повинна відповідати аудиторська фірма?

68. У чому полягає роль Аудиторської палати?

69. Особливість комерційної концесії як різновиду підприємницької діяльності.

70. З якою метою і на яких засадах встановлюються відносини з комерційної концесії?

71. В яких випадках може застосовуватися комерційна субконцесія?

72. Які нормативно-правові акти регулюють відносини щодо комерційної концесії?

73. Охарактеризуйте договір комерційної концесії.

74. З якою метою в договір комерційної концесії включаються обмежувальні умови? В чому вони полягають?

75. У чому полягає особливість припинення договору комерційної концесії, укладеного без зазначення строку дії договору?

76. Розкрийте поняття зовнішньоекономічної діяльності.

77. Чим відрізняються поняття «зовнішньоекономічна діяльність» і «зовнішньоекономічна операція»?

78. За допомогою яких нормативно-правових актів забезпечується правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

79. За якими критеріями і на які види можна класифікувати зовнішньоекономічну діяльність?

80. У яких формах може здійснюватися зовнішньоекономічна діяльність?

81. Які обмеження встановлені законом щодо певних видів зовнішньоекономіч­ної діяльності? Яка мета таких обмежень?

82. Які категорії осіб можуть бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності? У чому полягає особливість їх правового статусу?

83. Назвіть характерні риси правового режиму зовнішньоекономічної діяльності.

84. З якою метою здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

85. Які органи здійснюють державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

86. Мета, принципи та зміст державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності.

87. За якими критеріями класифікують зовнішньоекономічні договори?

88. У чому полягає специфіка зовнішньоекономічного договору?

89. В якому порядку розглядаються спори, що виникають у процесі виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)?

90. Характерні ознаки іноземних інвестицій.

91. Які категорії осіб можуть виступати у ролі іноземного інвестора?

92. У чому полягає специфіка правового становища іноземного інвестора?

93. В які об’єкти можуть вкладатися іноземні інвестиції?

94. У чому полягає корпоративна форма іноземного інвестування?

95. Чи може поєднуватися корпоративна та договірна форма іноземного інвестування? Обґрунтуйте свою відповідь.

96. Чим відрізняється іноземне підприємство від підприємства з іноземними інвестиціями?

97. З використанням яких договорів може здійснюватися іноземне інвестування?

98. Які правові режими можуть застосовуватися до іноземних інвесторів в процесі здійснення ними інвестування на території України?

99. За допомогою яких договорів іноземний інвестор може здійснювати інвестування на території України?

100. Чим викликана необхідність встановлення спеціальних режимів господарювання?

101. Які види спеціальних режимів господарювання передбачені Господарським кодексом України?

102. У чому полягає особливість правового режиму спеціальних (вільних) еко­номічних зон?

103. Чи існують істотні відмінності між С(В)ЕЗ та територіями пріоритетного розвитку?

104. За якими критеріями і на які види класифікуються С(В)ЕЗ?

105. В якому порядку створюються С(В)ЕЗ?

106. У чому полягає специфіка управління С(В)ЕЗ?

107. У чому проявляється особливість правового статусу суб’єкта С(В)ЕЗ? В якому порядку набувається він набувається?

108. Назвіть характерні риси концесійної діяльності?

109. Які категорії осіб беруть участь у відносинах, пов’язаних з концесійною діяльністю?

110. Охарактеризуйте концесійний договір: поняття, сторони, порядок укладання, зміна та форма.

111. В чому полягає особливість договорів концесії щодо об’єктів державної та комунальної власності?

112. Чим характеризується правовий режим господарської діяльності у виключній (морській) економічній зоні?

113. Які правові режими господарювання передбачають значні обмеження для суб’єктів господарювання з метою захисту публічних (державних та суспільних) інтересів?

 

Модульне тестування 5 складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять.

  Нормативно-правові акти: 1. М 1-5 – Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України. - 1996.– № 30.– Ст.…

Спеціальна література

1. М 5 Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін та ін.; НАН України. Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2007. – 327 с.

2. М 1, 5 Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави. Монографія / За ред. Задихайла Д.В. – Харків, 2006. – 256 с.

3. М 5 Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами. – К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. – 129 c.

4. М 2 Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.

5. М 2 Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні: Монографія. – Харків: Косилон, 2004. – 326 с.

6. М 5 Андрейцев В. В. Проблеми позадоговірної відповідальності в інноваційних відносинах // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні наукт. Випуски 45-48. – 2002.- № 48. - С. 281-288.

7. М 2 Андрєєв Д. О. Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2008. – 21 с.

8. М 3 Андріанов М.В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов'язань: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 17 с.

9. М 5 Андросова О.Ф., Череп А.В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Моногр. – К.: Кондор, 2007. – 354 c.

10. М 3 Аномалії в цивільному праві України: Навчально-практичний посібник /Відп.ред. Р.А. Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912 с.

11. М 4 Анохіна І.О. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Автореферат дис…канд.юрид.наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2005. – 18 с.

12. М 2 Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2006. – 20 с.

13. М 3 Апопій І.В. Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 16с.

14. М 2 Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20с.

15. М 2, 4 Архипова М. І. Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 19с.

16. М 2 Атаманова Ю. Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта: Монография. – Харьков, 2004. – 208 с.

17. М 5 Атаманова Ю.Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 128 с.

18. М 1, 2 Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико- правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 19с.

19. М 3, 5 Бабіч І.В. Договір переробки давальницької сировини: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2006. — 20с.

20. М 4 Банкрутство в Україні. Нормативна база (3-є вид.) / Упоряд. Роїна О.М. – К.: «КНТ», 2006. – 248 с.

21. М 4 Банкрутство. Правозастосування та судова практика / Упорядник Грек Б.М. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 304 с.

22. М 3 Барабаш А. Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2004. — 18с.

23. М 5 Баранов О.Г. Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності : Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.01.01/ Нац. акад. наук України. Держ. установа "Ін-т економ. та прогнозування". -К., 2006.-20 с.

24. М 5 Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. Автореферат…канд..юрид.наук /КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2008. – 20 с.

25. М 5 Безклубий І. Банківські правочини. Монографія. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.

26. М 3 Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с.

27. М 4 Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- Донецьк, 2001.- 19 с.

28. М 2 Бейцун І. В. Об’єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз Автореф. Дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 18 с.

29. М 5 Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ "Яворів") : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03/ Одес. нац. юрид. акад. . – О., 2005. – 21 с.

30. М 5 Белов В. Н. Коммерческое представительство и агентирование (договоры).– М.: Финансы и статистика, 2001.– 256 с.

31. М 3, 4 Беляневич В. Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: Навч. посібник.- К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.- 304 с.

32. М 1-3 Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

33. М 2 Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- № 1.- С. 12-15.

34. М 3 Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник.- К.: Наукова думка, 2002.- 279 с.

35. М 1, 3 Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

36. М 5 Бєляєва А.П. Принцип свободи договору у правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Харків, 2005. – 20 с.

37. М 2 Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства.- СПб: Юридический центр Пресс, 2002.- 282 с.

38. М 3 Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

39. М 2 Бервено С. Н., Яроцкий В. Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине.- Х.: Право, 2001.- 512 с.

40. М 3 Білоус Ж.А. Дійсність господарських договорів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20с.

41. М 4 Бірюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних держав. Автореф. дис... канд. юрид. наук.- К., 1999.- 20 с.

42. М 3 Блащук А.М. Припинення договірних зобов'язань у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20с.

43. М 2 Блюмхардт О. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19с.

44. М 2 Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. – К.: Наукова думка, 2003. – 160 с.

45. М 1 Бобкова А.Г., Дутов М.М. О некоторых результатах принятия и применения Хозяйственного кодекса Украины: Брошюра / ИЭПИ НАН Украины. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 22 с.

46. М 5 Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.

47. М 5 Бобух І.М. Становлення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.10.01/ НАН України Рада по вивч. продуктивних сил України. – К., 2003. – 21 с.

48. М 5 Богатырев А. Г. Инвестиционное право.– М., 1992.– 272 с.

49. М 5 Богдан О.В. Правовий режим морських просторів Чорноморсько- Азовського басейну: перспективи розвитку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.11/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 21 с.

50. М 5 Богуславский М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование.– М., 1996.- 445 с.

51. М 3 Боднар Т.В. Формування і реалізація господарських зв`язків в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. Автореф. дис... канд. юрид. наук.- К., 1994.- 24 с.

52. М 3 Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань в цивільному праві. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

53. М 3 Боднар Т.В. Договірні зобов’язання у цивільному праві (загальні положення): навч.посібник. – К.: Юстиніан, 2007. – 280 с.

54. М 2 Бондаренко І.М. Правова регламентація господарської діяльності казенних підприємств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2001. — 18с.

55. М 2 Борисова В.І., Баранова Л.М., Ігнатенко В.М., Первомайський О.О., Сиротинко С.Є. Правові проблеми комунальної власності: Монографія / За заг.ред. В.І.Борисової. – Харків, Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 144 с.

56. М 3 Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.

57. М 3 Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах.- М.: Наука и техника, 1967.- 260 с.

58. М 3 Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть?- М.: Экономист.- 1990.- 175 с.

59. М 3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая. Общие положения: Изд. 2-е испр.- М.: Статут, 1997.- 848 с.

60. М 3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества.- М.: Статут, 2000.- 800 с.

61. М 3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг.– М.: Статут, 2003.– 1055 с.

62. М 3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры в сфере транспорта.– М.: Статут, 2004.– 910 с.

63. М 3 Булгакова І.В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

64. М 3, 5 Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 536 с.

65. М 5 Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних ( вільних) економічних зонах України : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.04/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 21 с.

66. М 5 Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 184 с.

67. М 3 Вакулович Е.В. Договір оренди транспортних засобів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 19с.

68. М 3-4 Біла Р.Л. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України. Автореф.дис... канд. юрид. наук. - Одеса, 1995.

69. М 3-4 Валитов С.С. Конкурентное право Украины: Учебное пособие. – Донецк: Норд-пресс, 2005. – 384 с.

70. М 1 Васильєв Г.А. Реалізація господарського законодавства за допомогою засобів прокурорського впливу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України. — Донецьк, 1997. — 17с.

71. М 3 Васильєва В.А. Правове регулювання відносин за договором консигнації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 19с.

72. М 3, 5 Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг: Монографія. – Івано-Франківськ, 2006. – 345 с.

73. М 3, 5 Васильєва В.А. Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання посередницьких послуг: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 31с.

74. М 2, 3 Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19с.

75. М 3 Виговський О.І. Правове регулювання застави цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19с.

76. М 5 Вікарчук О.І. Концесія у трансфрмаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук.08.01.01/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 17 с.

77. М 2, 5 Вінник О. М. Правові питання діяльності підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних підприємств та організацій житлово-комунального господарства України). Автореферат дис… канд.юрид.наук. – К., 1995. – 28 с.

78. М 1, 2 Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія.- Київ: Атіка, 2003. – 324 с.

79. М 1-3, 5 Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: Юридична думка, 2005. – 568 с.

80. М 1-5 Вінник О.М. Господарське право: Навчальн.посібник. 2-е вид.змін.і доповн.). – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

81. М 2 Воловик В.В. Вексель як об'єкт цивільних прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 19с.

82. М 2 Воловик О.А. Інтереси господарських товариств: проблеми правового забезпечення в корпоративних відносинах: Монографія. – Луганськ, 2006. – 132 с.

83. М 5 Высоцкий Д.Е. Правовые формы объектов инновационной деятельности / НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исследований. – Донецк: Вебер, 2007. – 117 c.

84. М 3-4 Галянтич М.К. Адміністративно-правові питання захисту промислової власності в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України. — К., 1999. — 19с.

85. М 3 Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 17с.

86. М 2 Гаєцька-Колотило Я.З. Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 22с.

87. М 2 Гафурова О.В. Права та обов'язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20с.

88. М 3, 4 Гелевей О.І. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20с.

89. М 3 Герасименко О.О. Забазпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2004. — 19с.

90. М 1 Герчикова И. Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и внутрифирменное: Учебное пособие.– М.: Изд-во «Консалтбанкир», 2002.– 704 с.

91. М 3, 4 Герц А.А. Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 17с.

92. М 5 Гетманцев Д.О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

93. М 2 Глібко С.В. Сутнісні ознаки акціонерного товариства: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України. — Х., 1995. — 17 с.

94. М 2 Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 23с.

95. М 2-4 Головань І.В. Правова робота і захист прав підприємців: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 168 с.

96. М 1-5 Господарське право: Практикум: Навчальн. посібник. 2-е видання / Пронська Г.В., Щербина В.С., Вінник О.М., Беляневич О.А. та ін. За ред. проф. Щербини В.C. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 416 с.

97. М 1-5 Господарське право України: Підручник / За ред. Гайворонського В.М. і Жушмана В.П. – Харків: Право, 2005. – 382 с.

98. М 2, 3, 5 Гостюк В.І. Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 16с.

99. М 3 Грамацький Е.М. Договір зберігання у цивільному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20с.

100. М 3 Гриджук Д. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. – К.: Оріяни, 2002. – 324 с.

101. М 2 Гринюк Р.Ф. Правовий статус комунальних підприємств в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2001. — 20с.

102. М 2 Грудницька С.М. Правовий статус об'єднань підприємств у промисловості: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України. — Донецьк, 1997. — 24с.

103. М 2, 4 Гура М.В. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20с.

104. М 5 Гарасюк О. А. Передумови та економічна доцільність формування офшорних зон в Україні. Автореферат дис. … канд. екон. наук.– К., 2001.– 19 с.

105. М 5 Гуриненко О.М. Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м. Києва): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.05.01/ Київськ. нац. екон. ун-т. -К., 2004.-17 с..

106. М 5 Гуськова О.В. Удосконалення управління діяльністю підприємств за участю іноземного капіталу: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.06.01/ Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. -Луганськ, 2004.-20 с.

107. М 5 Гуменюк Д.О. Фінансове стимулювання інноваційного розвитку України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.01.01/ Наук.-дослід. фін. ін-т при Мінфіні України. - К., 2006.-20 с.

108. М 5 Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право: Ученик. – М.: ЭКСМО, 2006. – 688 с.

109. М 2, 5 Демчак Р.Є. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні : Автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр. 25.00.02/ Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2005. – 21 с.

110. М 2 Демченко Н.С. Договір купівлі- продажу об'єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 20с.

111. М 2 Демченко Т.С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно- правовими нормами: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 20с.

112. М 2, 4 Денчук Р.О. Адміністративно-правова охорона комунальної власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2006. — 19с.

113. М 2 Деревянко Б.В., Грудницька С.М. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових групп у сфері підприємницької діяльності: Монографія / За заг. ред.. М.К. Галянтича. – К., НДІ ППП АПрН України, 2005. – 176 c.

114. М 3 Деркач Е.М. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом. Автореферат дис…канд..юрид.наук/12.00.04. – Донецьк, 2007. – С. 20.

115. М 4 Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України.- 1999.- № 4.- С. 88-89.

116. М 4 Джунь В.В. Концептуальні засади реформи інституту неспроможності // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1999.- № 2.- С. 182-184.

117. М 4 Джунь В. В. Сучасні тенденції розвитку та визначальні риси законодавства про неспроможність // Вісник господарського судочинства.- 2002.- №. 3.- С. 155-160.

118. М 4 Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід і особливості становлення в Україні: Монографія. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.

119. М 2 Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001.- 256 с.

120. М 2, 4 Дзіс С.А. Проблеми авторського права в сфері новітніх комп'ютерних технологій: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 16с.

121. М 3 Діковська І.А. Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19с.

122. М 3 Договірне право. Загальна частина: Підручник / За ред.. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

123. М 1, 2 Дойников И. В. Правовое регулирование государственного предпринимательства: Учебно-методическое пособие.– М., 2001.– 112 с.

124. М 3 Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2007. — 20с.

125. М 3 Дроздова Н.В. Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 22с.

126. М 5 Дудін Т.М. Формування системи державної підтримки іноземного інвестування на регіональному рівні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управ. 25.00.02/ Нац. акад. держ. управ. при президентові України. Харків. регіон. ін-т держ. управ.. -Х., 2006.-20 с.

127. М 3 Дутов М.М. Правове забезпечення розвитку електронної комерції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2003. — 17с.

128. М 2 Духневич А.В. Правове становище кредитних спілок в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 20с.

129. М 3, 4 Дякович М.М. Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

130. М 3-4 Єфімов О.М. Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20с.

131. М 3 Жеков В.І. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2006. — 20с.

132. М 1 Железняк Н.А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2005. — 21с.

133. М 3-4 Журик Ю.В. Розгляд Антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія. – Кам`янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006. – 148 с.

134. М 1 Загайнова С. К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения.– М.: Изд-во НОРМА, 2002.– 176 с.

135. М 1, 4 Загнітко О. П. Державно-правове забезпечення захисту вітчизняного товаровиробника (порівняльно-правове дослідження). Автореферат дис…канд.юрид.наук.- Донецьк, 1999.- 21 с.

136. М 5 Задыхайло Д. В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых актов с комментариями по состоянию на 10.04.2002 г.– Х.: Эспада, 2002.– 751 с.М1 Задихайло Д. Конституційний економічний порядок: проблема систематизації нормативно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 4 (47). – С. 127 – 137.

137. М 1 Задихайло Д. Мобілізаційна стратегія економічного розвитку в контексті правового господарського порядку: постановка питання// Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 1 (48). – С. 158 – 168.

138. М 2 Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків, 2003. – 688 с.

139. М 5 Законодавство України у сфері інноваційної діяльності: Зб. законодавчих актів. За станом на 25 травня 2007 р. Офіц. вид./ Верховна рада України; Україна. Верховна Рада. – К.: Парламентське вид., 2007. – 151 с.

140. М2 Захарченко А.М. Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – Донецьк, 2007. – 20 с.

141. М 1, 5 Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования: теоретические вопросы и направления модернизации: Монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований.-Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2007.-327 с.

142. М 1-2, 5 Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг.ред В.І.Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

143. М 1 Знаменский Г. Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: Цель и средства.– К.: Наукова думка, 1980.– 188 с.

144. М 1 Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективы развития.– К.: Наукова думка, 1996.– 63 с.

145. М 1 Знаменський Г.Л. Не повторювати помилки минулого // Юридичний вісник. – 2005. - № 52 (31.12.2005). – С. 12.

146. М 3 Зобов`язальне право: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів юридичних вузів і факультетів університетів / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та ін.; за ред. О.В. Дзери.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- 912 с.

147. М 1 Исаев И. А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы).– М.: Юридическая литература, 1986.

148. М 5 Інноваційна діяльність в Україні: Моногр./ А.М. Гуржій, Ю.В. Каракай, З.О. Петренко та ін.; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформ. – К., 2006. – 151 с.

149. М 5 Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів: Моногр./ С.В. Онишко, С.О. Єгоров, Ю.М. Черненко та ін. За заг. ред. Ю.П. Доценка; Держ. податк. адмін. України. Нац. акад. держ. податк. служби України. НДІ фін. права. – К., 2006. – 195 с.

150. М 3 Иоффе О. С. Обязательственное право.- М.: Юридическая литература, 1975.- 880 с.

151. М 2, 3 Калаур І.Р. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 20с.

152. М 2 Камышанский В. Право собственности: пределы и ограничения.- М.: Юнити, 2000.- 303 с.

153. М 5 Канаєва М.О. Формування інноваційної інфраструктури в Україні: Автореф. дис. .... канд. екон. наук. 08.02.02/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006.-20 с.

154. М 3, 5 Кафарський В.В. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання. Автореферат дис… канд. юрид. наук. – К., 2006. – 20 с.

155. М 2-4 Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2000. – 19 с.

156. М 4 Каштанов О.С. Правовий захист від антиконкурентних дій в економічній конкуренції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 16с.

157. М 1-2 Квасніцька О.О. Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 19с.

158. М 5 Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу): Монографія. – Харків: КП «Друкарня № 13», 2006. – 161 с.

159. М 5 Кібенко О. Р. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій в Україні (міжнародно-правовий аспект). Автореферат дис… канд. юрид. наук.- Х., 2000.- 22 с.

160. М 1-2 Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія “Юридичний радник”. – Х.: Страйд, 2005. – 432 с.

161. М 3, 4 Клепікова О.В. Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

162. М 1-2 Клименко О.М. Особливості правового становища держави як суб'єкта приватного (цивільного) права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 22с.

163. М 2 Коваль Е. Особенности правового статуса физического лица как субъекта предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 5.- С. 18-21.

164. М 2, 4 Коваль І.Ф. Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Донецьк, 2005. – 20 с.

165. М 2, 3 Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2006. – 18 с.

166. М 5 Колонтай С.Н. Привлечение инвестиций в природоохранную деятельность биосферных заповедных территорий Украины/ Одесск. гос. экологич. ун-т. – О., 2005. – 183 с.

167. М 1 Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (проект) // Економіка та право. – 2006. – 2 (15). – С. 5-16.

168. М 4 Коваль И.Ф. Защита деловой репутации субъектов хозяйствования антимонопольными органами Украины: Монография. – Донецк: Изд-во НОРД-ПРЕСС, ДонНУ, 2006. – 190 с.

169. М 2, 5 Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.

170. М 2 Кооперативне право. Підручник / За ред. чл.-кор. НАН України В. І. Семчика.- К.: Ін Юре, 1998.

171. М 2 Корпоративне управління / За ред. проф. І.Спасибо-Фатєєвої. – Харків: «Право», 2007. – 500 с.

172. М 4 Корчак Н.М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996. — 25 с.

173. М 5 Коссак В.М. Правове регулювання строків у будівництві.- К.: Будівельник, 1991.- 144 с.

174. М 5 Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект).– Л.: Центр Європи, 1996.– 215 с.

175. М 5 Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні.- Львів: Центр Європи, 1999.- 244 с.

176. М 5 Коссак В. М., Бек Ю. Б., Чабан О. М. Науково-практичний коментар до Закону України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець».– Львів, 2000.– 144 с.

177. М 5 Коссе Д.Д. Особливості правового режиму оподаткування суб' єктів спеціальних економічних зон в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.12.00.07/ Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2005. – 18 с.

178. М 2 Коструба А.В. Коносамент як цінний папір: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — 19с.

179. М 3 Кот О. О. Перехід прав кредиторів. Історія. Теорія. Судова практика. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 160 с.

180. М 1, 2 Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. – К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»., 2006. – 463 с.

181. М 2 Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства. Монография. – Харьков: Основа, 2005. – 236 с.

182. М 2 Кравець І. Господарські об’єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища // Підприємництво, господарство і право. – 2006 - № 5. – С.79-81.

183. М 2 Кравець І. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів організаційно-господарських повноважень // Підприємництво, господарство і право. – 2006 - № 3. – С.201-206.

184. М 3, 5 Кравченко Ю. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. – К., Дакор, КНТ, 2008. – 664 с.

185. М 2 Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.

186. М 3-5 Кривошеїна І.В. Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 18с.

187. М 5 Крупа Л. В. Спеціальний режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження). Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– Х., 2000.– 20 с.

188. М 1-2 Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.

189. М 5 Кубко Е.Б., Пилипенко А.Я. Совершенствование хозяйственного механизма в строительстве (организационно-правовые вопросы).- К.: Наук.думка, 1983.- 206 с.

190. М 3 Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. К.; Наукова думка, 1993.- 159 с.

191. М 4 Кузьмін Р.І. Антимонопольне регулювання в господарчому праві Японії: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України. — Донецьк, 1997. — 24с.

192. М 4 Кузьміна С.А. Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2000. — 18с.

193. М 2 Кулініч О. О. Інформація з обмеженим доступом як об'єкт цивільних прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2006. — 20 с.

194. М 4 Кулішенко В. С. Захист від неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання у конкуренції. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Донецьк, 2003. – 17 с.

195. М 1 Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности.– М., 2001.– 212 с.

196. М 2 Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: ДП»Юридичне підприємство «Аста», 2004. – 328 с.

197. М 5 Лабин Д. К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.– М., 2001.– 380 с.

198. М 1, 2 Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты.– М.: Юристъ, 1997.– 140 с.

199. М 2 Лебідь В.І. Правове становище особистих селянських господарств в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 21с.

200. М 3 Лідовець Р.А. Змішані договори в цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2005. — 19с.

201. М 2 Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: монографія. – К.: Юрінком Інтер., 2008. – 240 с.

202. М 3 Луць В. В. Основные проблемы своевременного заключения и исполнения хозяйственных договоров. Автореферат дисс. … докт. юрид. наук. – Харьков, 1975. – 40 с.

203. М 3 Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

204. М 2 Лямцева Т.В. Правове забезпечення виробничо-господарської діяльності державних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2001. — 20с.

205. М 5 Ляшенко В.И., Толмачева А.Ф. Специальные режимы хозяйствования на территориях приоритетного развития Донбасса: вопросы теории и практики : Моногр./ НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Юго-Восток, 2005. – 220 с.

206. М 2 Мавліханова Р.В. Виробничі кооперативи як суб'єкти цивільного права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.

207. М 2 Майданик Р. А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 502 с.

208. М 2, 4 Максіменцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2006. – 19 с.

209. М 1, 2 Мамутов В.К. Предприятие и вышестоящий орган. - М.: Юрид. лит., 1969.

210. М 1 Мамутов В. К. Экономика и право: Сб. научн. трудов.– К.: Юринком Интер, 2003.– 544 с.

211. М 1 Мамутов В.К. Развитие хозяйственного законодательства и хозяйственной мысли в суверенной Украине // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб.науч.тр./ НАН Украины.ИЭПИ; Редкол: Мамутов В.К. (отв.ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд, 2005. – С. 12-36 с.

212. М 1 Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн.– К.: Ділова Україна, 1996.– 352 с.

213. М 2 Марчинський В.Г. Правовий статус довірчого товариства як суб'єкта цивільно-правових відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 23с.

214. М 1, 4 Мамчур Л.В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 20с.

215. М 1 Матвєєв Г. Потрібні кодекси – Цивільний і Підприємницький // Віче.– 1995.– № 4.– С. 27–29.

216. М 5 Медвєдєва О.А. Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб’єктами. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Харків, 2005. – 20 с.

217. М 2, 4 Мельник О.М. Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 36с.

218. М 4 Мельник С.Б. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2001. — 20 с.

219. М 1 Мельник С. Б. Деякі правові аспекти діяльності некомерційних організацій в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 2. – С. 56-58.

220. М 3 Мельников В. С. Институт сделки в российском гражданском праве: современные подходы и проблемы.- М.: МГИ им. Дашковой Е. Р., 2001.- 274 с.

221. М 5 Мерзляк А.В. Механізми державного управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект: Монографія/ Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: УАДУ, 2002. – 299 с.

222. М 3 Мережко А. Договор в частном праве. – К.: Юстиниан, 2003. – 176 с.

223. М 5 Мережко А. А. Транснациональное торговое право.– К.: Таксон, 2002.– 464 с.

224. М 3, 4 Михальнюк О.В. Цивільно-правове регулювання поруки: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18с.

225. М 5 Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність України. Вектор розвитку: Моногр./ А.В. Гриньов, О.М. Шершенюк, С.В. Овчаренко; Харк. нац. авт.-дор. ун-т. – Х.: ХНАДУ, 2008. – 206 c..

226. М 3, 5 Мілаш В. С. Захисні застереження в зовнішньо-економічному договорі: Монографія. – Полтава, 2004. – 180 с.

227. М3 Мілаш В.С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. Монографія. – Харків, 2007. – 440 с.

228. М 1-4 Мілаш В.С. Господарське право: курс лекцій у двох частинах. Частина перша. – Харків: Право, 2008. – 496 с.

229. М 3, 5 Моісєєв Ю.О. Укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 17с.

230. М 2, 3 Мороз М.В. Правові питання оренди майна державних підприємств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 20с.

231. М 5 Мостовенко С.В. Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03/ НАН України Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2005. – 21 с.

232. М 2, 3 Мусієнко В.В. Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 20с.

233. М 1-5 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За ред. Г.Л.Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

234. До всіх модулів (М1-М5) Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1920 с.

235. М 2 Назарова Ю. Е. Участие правами промышленной собственности в хозяйственных обществах. – Харьков: Эспада, 2002. – 88 с.

236. М 2 Нецька Л. С. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 20с.

237. М 3 Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – К.: Юрінком Інтер. – 2006. – 544 с.

238. М 2, 4 Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с.

239. М 2 Онуфрієнко О. І. Правове регулювання випуску та обігу емісійних цінних паперів в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2000. – 18 с.

240. М 5 Організація будівництва: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Ушацький С.А., Шейко Ю.П., Тригер Г.М. [та ін.]. – К.: Кондор, 2007. – 520 c.

241. М 5 Орлюк О.П. Банківське право: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

242. М 3, 4 Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20с.

243. М 1, 2, 5 Остапович Г. М. Державний контроль на ринку цінних паперів України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07/ Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – 21 с.

244. М 5 Павленко І.А. Інноваційне підприємство у трансформаційній економіці України: Моногр./ Держ. вищ. навч. закл. "Київськ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2007. – 242 с.

245. М 5 Патора-Висоцька З., Книш Д. Малий бізнес і прямі іноземні інвестиції: Моногр./ НАН України. Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2006. – 207 с.

246. М 1 Пашков В.М. Напрямки оптимізації господарсько-правового забезпечення суспільних відносин у галузі охорони здоров`я: Монографія. – К.: МОРІОН, 2006. – 360 с.

247. М 5 Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 176 с.

248. М 2 Пересунько С.П. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- К., 1998.- 16 с.

249. М 3, 4 Печений О.П. Прострочення виконання договірного зобов'язання: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 20с.

250. М 1-2 Пилецкий А.Е. Теоретические проблемы предпринимательской правосубъектности в смешанной экономике. Монография.- М.: ЧеРо, 2005.-336 с.

251. М 3 Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру: Монографія. – К.: Юстиніан, 2006. – 424 с.

252. М 5 Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.

253. М 4 Поляков Б. М. Процедура банкротства в Украине: теория и практика.- Донецк: Изд-во «Донбасс», 2001.- 480 с.

254. М 4 Поляков Б. М. Совершенствование правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства) в Украине.- Донецк: Донбасс, 2001.- 340 с.

255. М 4 Поляков Б.М. Практика розгляду справ про банкрутство. – К.: Юридична практика, 2006. – 336 с.

256. М 2 Порошенко П. Державне управління корпоративними правами в Україні. Теорія формування правовідносин. Монографія. – К., 2000. – 206 с.

257. М 2 Посполітак В. В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- К., 2001.- 20 с.

258. М 2, 4 Правові аспекти злиття та поглинання в Україні. Практичний працівник // Александров Д.К., Бартощук А.В., , Войцехівська т.а. та ін. – К.: Юридическая практика, 2006. – 120 с.

259. М 2 Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні. Монографія / За заг. ред. Галянтича М.К. – К., 2005. – 224 с.

260. М 2 Право власності в Україні: Навч. посіб./ О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ін.; За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.

261. М 5 Правове регулювання іноземних інвестицій: Підручник для студентів вищ. юрид. закладів і фак. / В.М. Коссак, В.Н. Денисов, Н.С. Кузнєцова та ін. / За ред. В. М. Коссака.– К.: Українська правнича фундація, 1999.– 174 с.

262. М 4 Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

263. М 3 Притыка Д.Н., Осетинский А.И. Правовое регулирование поставок. - К., 1989.-255 с.

264. М 4 Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 636 с.

265. М 3 Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Монографія. – К.: «ЕксОб», 2003. – 280 с.

266. М 1-2 Пронская Г.В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем.- К.: Вища школа, 1985.

267. М 2 Пронская Г.В. Современные тенденции развития основного производственного звена в отраслевом управлении народным хозяйством в республике // Отраслевое управление в республике (организационно-правовой аспект).- К., 1991. - С. 87-115.

268. М 1 Пронська Г. Про професіоналізм і моральність у науковій дискусії // Закон і бізнес.– 1997.– № 37.– С. 6; № 38.– С. 6.

269. М 3 Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Монографія. – К.: «ЕксОб», 2003. – 280 с.

270. М 1, 2 Пушкін О., Селіванов В. Про співвідношення проектів Цивільного і Господарського (Комерційного) кодексів України // Урядовий кур’єр. - 1995.- 26.09.- С. 7.

271. М 4 Радзивілюк В.В. Санація як судова процедура банкрутства: порівняльно-правове дослідження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 17с.

272. М 4 Радзивілюк В.В. Судова процедура санації: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 116 с.

273. М 1 Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць. – К., 2006. – 318 с.

274. М 3 Рев`юк Н.В. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку. Автореферат дис…канд. юрид. наук. – Донецьк, 2006. – 19 с.

275. М 2-3 Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 280 с.

276. М 3 Різник В.С. Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2006. – 18 с.

277. М 3, 5 Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров.– Изд. 2-е, испр. (2-1 завод).– М.: Статут, 2004.– 352 с.

278. М 2 Рябота В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств. Монографія. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 159 с.

279. М 4 Рябцева Я.Г. Правовий статус арбітражного керуючого: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18с.

280. М 5 Сазонова Л.І. Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей : Автореф. дис. .... канд. екон. наук. 08.07.03/ Харківська нац. акад. міського господарства. – Х., 2006. – 21 с.

281. М 2-5 Саєнко В. В. Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2002. – 20 с.

282. М 2 Самойленко А. В. Суб’єктний склад внутрішньо-господарських відносин: деякі правові аспекти // Юридична Україна. – 2006. - № 4. – С. 65-71.

283. М 1-5 Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник. З-е вид., перероб.і длопов., К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.

284. М 3 Свистун Л.Я. Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 18с.

285. М 5 Свірідова Н.Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України: Моногр./ Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. -Луганськ, 2004.-163 с.

286. М 1 Свобода П. Вступ до Європейського права / Пер.з чеської. – К.: «К.І.С.», 2006. – 280 с.

287. М 4 Сгара Е.В. Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 17с.

288. М 3, 5 Семерак О.С. Правове регулювання та захист іноземних інвестицій (за законодавством України, Угорщини, Польщі та Словаччини).- Ужгород, 2000. – 164 с.

289. М 3, 5 Сеник С.В. Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 19 с.

290. М 3 Сергієнко В.В. Правове регулювання договорів на поставку нафти: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2001. — 20с.

291. М 5 Сердюченко Н.Б. Управління ризиками інвестиційної діяльності будівельних організацій (на прикладі холдингової компанії " Київміськбуд "): Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.07.03/ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. . – К., 2005. – 21 с.

292. М 5 Сиволап Л.А. Іноземний капітал в економіці України в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.05.01/ Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004.-20 с.

293. М 5 Сидоров Я.О.Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно- правовий аспект): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.03/ Нац. ун-т внутр. справ. -Х., 2004.-20 с.

294. М 5 Симсон О.Э. Инвестиционные и инновационные правоотношения: Перспективы развития публичной и частной сфер: Монография. – К.: Концерн «Видавничий Дым «Ін Юре», 2005. – 416 с.

295. М 3 Січко Д.С. Правова природа лізингу в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 19с.

296. М 3 Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 25с.

297. М 2 Славова Н.О. Кредитні спілки: поняття, класифікація, загальна характеристика // Вісник господарського судочинства. – 2007. - № 5. – С. 147-149.

298. М 2 Слипченко С. А. Право доверительной собственности. Монография.- Харьков: Консум, 2000.- 176 с.

299. М 2-4 Сляднєва Г.О. Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 16с.

300. М 1 Смирнова К.В. Джерела права Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20с.

301. М 1 Советское хозяйственное право: Учебник / Под ред. Побирченко И. Г.– К.: Вища школа, 1985.– 335 с.

302. М 2 Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Монография.- Харьков: Право, 1998.- 251 с.

303. М 2 Спасибо-Фатєєва І. В. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (збірник статей).- Харків: Видавничий дім “Райдер”, 2002. – 172 с.

304. М 5 Спекторов Ю.І. Стратегії просування іноземних компаній в Україну (на прикладі франчайзингу) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.05.01/ НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. -К., 2006.-18 с.

305. М 4 Степанов О.О. Господарсько-правові засоби попередження банкрутства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 20с.

306. М 2, 4 Стефанчук Р.О. Цивільно- правовий захист честі, гідності та репутації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 17с.

307. М 3 Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання. За заг.ред.І.І.Балаклицького. – К.: Юрисконсульт, 2007. – 611 с.

308. М 1 Судебная практика как источник права / Коллектив авторов.– М.: Юристъ, 2000.– 160 с.

309. М 3 Сукманова О.В. Господарський договір про надання консультаційних послуг: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2005. — 17с.

310. М 2 Суханов Е.А. Лекции о праве собственности.- М.: Юрид. лит., 1991.- 240 с.

311. М 5 Сухий О.О. Іноземне інвестування в умовах ринкової трансформації економіки України: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.01.01/ Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2004. – 21 с..

312. М 1 Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К., 2006. — 20 с.

313. М 5 Таран Л. В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование). Монография. – Харьков, 2004. – 255 с.

314. М 5 Тарасенко Т. В. Державне стимулювання інноваційного підприємництва в трансформаційній економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.00.01/ Харківськ. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 16 с..

315. М 2 Титова О. В.. Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 19с.

316. М 4 Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти / За наук. ред. В. М. Гайворонського.- Х.: Консум, 1997.- 192 с.

317. М 1 Томкіна О.О. Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2005. — 21с.

318. М 2-4 Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 20с.

319. М 2 Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Санкт- Петербургский гос. ун-т. — СПб., 2003. — 24с.

320. М 1 Торговый свод СССР.– М.: Издание Комиссии по внутренней торговле при СТО, 1923.– 129 с.

321. М 3 Транспортные договоры. Учебно-практическое пособие / Залесский В. В.- М., 2001.- 312 с.

322. М 5 Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні: Монографія. – К.: КИТ, 2005. – 216 с.

323. М 4 Туйськ І.І. Антимонопольні правоохоронні засоби: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2003. — 19 с.

324. М 3, 5 Тульчевська Н.В. Договір банківського депозитного рахунка: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 18с.

325. М 2 Удовиченко О. С. Функції установочного договору в господарських товариствах: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України. — Х., 1995. — 16с.

326. М 2 Уманців Г.В. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці. – К.: Альтер-прес, Віра-В, 2002. – 430 с.

327. М 5 Управління інноваціями в сучасній організації: Моногр./ В.А. Євтушевський, М.О. Канаєва, О.І. Жилінська та ін.; Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Нічлава, 2006. – 359 с.

328. М 2 Уркевич В. Ю. Правові проблеми становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 20с.

329. М 5 Усовершенствование экономических структур строительной отрасли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям: Материалы международной научно-практической конференции (Харьков, 17-19 окт. 2005 г) ./ Гос. ком. Украины по вопросам жил.-ком. хоз-ва. Глав. упр. образования и науки Харьк. обл. гос. администр. Харьк. горисполком. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х., 2005. – 144 с.

330. М 1-2 Устименко В. А. Правове регулювання взаємовідносин міської ради з суб'єктами підприємництва: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1995. — 27 с.

331. М 1-2 Устименко В.А. Городская собственность и городское хозяйство: Монография. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 352 с.

332. М 3, 5 Федорченко Н.В. Договір доручення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 21с.

333. М 5 Федорчук Д.Е. Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.04/ НАН України Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2003.– 19 с.

334. М 2 Фесечко Л. І. Правове регулювання додаткового випуску акцій акціонерними товариствами: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 20с.

335. М 5 Фінансове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні: Моногр./ А.Я. Кузнєцова, Г.В. Возняк, О.В. Дубовик, Н.В. Тувакова; Нац. банк України. Львівськ. банківськ. ін-т. – Л.: ЛБІ НБУ, 2006. – 367 с.

336. М 2, 5 Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг): учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед./ А.Б. Кондрашихин и др.. – К.: Центр учеб. лит., 2008. – 373 с.

337. М 2, 4 Халаїм Н. О. Правова охорона промислових зразків в Україні. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2000. – 17 с.

338. М 2 Харицький В. П. Державні цінні папери як об’єкти цивільних прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03/ Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2006. – 20 с.

339. М 4 Харченко П.Г. Адміністративно-правові заходи забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції в діяльності органів Антимонопольного комітету України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2005. — 19с.

340. М 1 Хозяйственное право: Учебник / Под общ. ред. Лаптева В. В. М.: Юридическая литература, 1983.– 528 с.

341. М 1-5 Хозяйственное право: Учебник / Под общ. ред. академика Мамутова В. К.- К.: Юринком Интер, 2002.- 970 с.

342. М 1-5 Хозяйственное право Украины: Учебник. Изд-е 2-е, перераб. / Под ред Васильева А.С., Подцерковного О.П. – Харьков: Одиссей, 2006. – 496 с.

343. М 1 Хозяйственный (Коммерческий) кодекс Украины. Проект.– К., 1995.

344. М 3 Цюра В.В. Речові права на чуже майно: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 136 с.

345. М 1, 4 Черемнова А.І. Правове регулювання комерційної реклами в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 17 с.

346. М 4 Чернелевська О.Л. Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 16с.

347. М 5 Чертков О. Ю. Будівельно-інжинірингові фірми як основа модернізації організації будівництва: автореф. дис. ... канд. техн. наук. 05.23.08/ Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2007. – 19 с.

348. М 2-5 Чобот О.А. "Ноу - Хау" та договір на його передачу: Автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Університет внутрішніх справ. — Х., 1994. — 24с.

349. М 2 Чуваков В.Б. Правовая природа ценных бумаг: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Санкт-Петербургский гос. ун-т. — СПб., 2004. — 24с.

350. М 3 Чуркін О.В. Правове регулювання договорів купівлі-продажу, які укладаються на фондовій біржі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20с.

351. М 3 Чучковська А.В. Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв'язку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 20с.

352. М 1 Цитович П. Учебник торгового права.– К.: Оглоблин, 1891.– 300 с.

353. М 1, 5 Шаповалова О.О. Правове забезпечення підтримки та розвитку господарювання: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 280 с.

354. М 1, 5 Шаповалова О.В. Оновлення господарського законодавства у світлі вимог сталого розвитку: Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2007. – 240 с.

355. М 2, 5 Шем'яков О.П. Правове регулювання використання та охорони надр: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. — 19с.

356. М 3 Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2005. — 20с.

357. М 2 Шеремет О. С. Правове регулювання організації і діяльності повних товариств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2006. — 20с.

358. М 1-5 Шершеневч Г. Ф. Курс торгового права. В 4-х томах.– СПб., 1908.

359. М 2 Шиткна И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно-прак. издание. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 648 с.

360. М 3 Шишка О.Р. Договір на створення та розповсюдження реклами: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.

361. М 2, 4 Шишка Р.Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 37с.

362. М 2, 3 Шуба Б. В. Відповідальність учасників господарського товариства як засіб захисту інтересів його кредиторів (порівняльно-правовий аналіз німецького і українського права): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2005. — 20с.

363. М 4 Шуміло І. А. Відповідальність за порушення законодавства про захист конкуренції. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- Донецьк, 2001.- 18 с.

364. М 2 Щербакова Н.В. Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ. Монографія. – Донецьк, 2006. – 257 с.

365. М 4 Щербина В. С. Попередження господарських правопорушень.- К.: Либыдь, 1993.- 132 с.

366. М 1-5 Шербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 656 с.

367. М 2 Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України.- К.: Юрінком Інтер, 2001.- 160 с.

368. М 2 Щербина В.С. Суб’єкти господарського права. Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.

369. М 1 Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність).– К.: Оріяни, 2002.– 112 с.

370. М 3 Якубівський І.Є. Договір фінансового лізингу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2003. — 17с.

371. М 2 Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. Автореферат дис… канд. юрид. наук.- Донецьк, 2000.- 20 с.

372. М 2, 5 Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Харків: Право, 2006. – 544 с.

 

 

Список скорочень

ЦК України – Цивільний кодекс України ВР України – Верховна Рада України КМ України – Кабінет Міністрів України

– Конец работы –

Используемые теги: гос, арське, право0.054

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Господарське право

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
Правове регулювання відносин власності одним з найважливіших напрямків нормативно дяльності держави. За допомогою права держава регулює належність тих або.. Сукупнсть даних правових норм, що регулюють відносини власності, визначають.. Володіння закрпілення матеріальних благ за конкретними власниками індивдами та колективами, фактичне утримання речі у сфері..

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Господарське право
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. полтавський національний технічний університет.. імені юрія кондратюка..

Питання з екзамену "Господарське право"
Арбітражний суд - незалежний орган для вирішення спорів між юридичними особами, держвними органами. Він виконує такі функції 1 Захист прав та законих інтересів учасників.. Це дає можливість не тільки вирішити конкретні спори, але і визначити тенденцію господарських відносин, проводити..

Господарське право
Донецький національний університет.. Економічний факультет.. кафедра Прикладна економіка затвердженО Радою економічного факультету..

Господарське право
Львівський державний університет внутрішніх справ.. Г В Смолин Господарське право України Навчальний посібник ге видання..

Господарське право
Кафедра цивільного господарського.. права та процесу..

Господарське право
Суб єктами господарської діяльності Господарський кодекс України визначає учасників господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність.. Суб єктами господарювання, відповідно до ст. 55 ГК є 1 Господарські.. Відповідно господарське законодавство загалом можна визначити як систему нормативних актів, які згідно із законом є..

Что такое право. Правоотношения. Право и человек. Право и государство. Человек и государство. Семья. Родители. Дети
Тема Что такое право.. Что такое.. Формы источники права Система законодательства..

Право убежища и международное право
Одним из важнейших институтов такой защиты является право убежища. Войны, международные конфликты, многочисленные социальные катаклизмы, которые.. В отечественной и зарубежной литературе имеются многочисленные определения.. В XX столетии оно стало одним из общепризнанных положений международного права и предусмотрено Всеобщей декларацией..

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам