рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Передмова

Передмова - раздел Право, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО   Вступ. Дисципліна «Господарське Право» Є Баз...

 

Вступ. Дисципліна «Господарське право» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Правознавство», що читається в І та ІІ семестрах на 3 курсі денного відділення в обсязі 5 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS), в т.ч. 140 год. аудиторних занять (з них 94 лекцій, 46 семінарських занять і 70 год. самостійної роботи (1 семестр: лекції – 56 год., семінари – 16 год., самостійна робота – 36 год.; ІІ семестр: лекції – 38 год., семінарські заняття – 30 год., самостійна робота – 34 год.) і закінчується заліком в І-му семестрі та іспитом в ІІ-му семестрі.

Метою і завданнями навчальної дисципліни «Господарське право» є:

- опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять та інститутів господарського права (господарська діяльність, господарські відносини, суб’єкти господарських відносин, господарські зобов’язання, господарські договори, господарська відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, банкрутство, правові режими господарювання в окремих сферах, галузях економіки, на певних територіях, в особливих умовах тощо);

- формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів господарського законодавства та літератури з господарського права; 2) самостійного розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування господарського законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності (установчих та внутрішніх документів господарських організацій, договорів, претензій тощо).

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Господарське право» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення нормативної навчальної дисципліна «Господарське право» на 3-му курсі закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування іншими господарсько-правовими дисциплінами (Господарське процесуальне право, Правова робота в господарських організаціях, Інвестиційне право, Конкурентне право, Корпоративне право, Право промислової власності та ін.) в процесі подальшого навчання, в т.ч. за програмами підготовки «спеціаліст», «магістр» та в аспірантурі.

Система контролю знань та умови складання заліку та іспиту. Нормативна навчальна дисципліна «Господарське право» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 5 модулів: до першого входять 1-5 теми, до другого – 6-10 теми, до третього – 11-16 теми, до четвертого – 17-19 теми, до п’ятого – 20-29 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Юридичний факультету... Кафедра господарського права... Укладач д ю н проф Вінник О М...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Передмова

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
    для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"   Затверджено на засіданні кафедри господарського права прото

Форми проведення поточного та підсумкового контролю.
2. 1. Поточний контроль: Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видам

Шкала оцінювання
За шкалою Університету (100-бальною системою) Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету Оцінка за шкалою ECTS

Ситуація 2.
Приватне підприємство (ПП) відмовилося виконувати вимоги нормативно-правового акту Державної податкової адміністрації України, оскільки цей акт: 1) з точки зору ПП суперечить податковому законодавс

Ситуація 1
Четверо громадян України віком від 16 до 25 років вирішили створити підприємницьку організацію для спільного здійснення за безпосередньої трудової участі кожного з них ремонтно-будівельних робіт в

Ситуація 2
Повне товариство “Доренко і К” у встановленому порядку було визнане банкрутом. Майна товариства не вистачило для покриття його заборгованості, яка становила 210 тис. грн. (активи товариства – всьог

Ситуація 8
Засновуючи товариство з додатковою відповідальністю три особи (двоє громадян і товариство з обмеженою відповідальністю) уклали договір про заснування ТДВ, в якому передбачили, що засновники-громадя

Ситуація 1.
Громадянин Казахстану Коваленко П.Р., який переїхав на постійне місце проживання на батьківщину свого прадіда в с. Сорочинці Полтавської області, вирішив зареєструватися як підприємець і, сплативши

Ситуація 3.
Промислові підприємства (видобувні, обробні, по виробництву комплектуючих і верстатобудівне), які забезпечували всі стадії виробництва складного устаткування, страхова компанія і акціонерний банк в

Лекція 16. Т.11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання (2 год.).
1. Майно у сфері господарювання. Поняття та види майна, що використовується у сфері господарювання. Порядок використання майна у сфері господарювання. 2. Право власності – основне речове п

Ситуація 1.
Прийнявши рішення про заснування ТОВ з досить поширеним предметом діяльності (оптова та роздрібна торгівля, надання посередницьких послуг у сфері оптової торгівлі; перепакування для потреб роздрібн

Ситуація 3.
На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Мелех» за ініціативою наглядової ради було прийнято рішення про створення дочірнього підприємства унітарного типу (мало здійснювати комерційну діяльність) із зак

Лекція 19. Т. 12/3. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання (2 год.).
1. Поняття корпоративних прав. Загальні засади здійснення корпоративних прав. 2. Особливості управління державними корпоративними правами. 3. Правовий режим цінних паперів у госпо

Ситуація 1.
Державна установа, розташована в престижному районі (в самому центрі міста) передала в оренду строком добре обладнану залу засідань та розташований перед нею вестибуль для проведення приватною фірм

Ситуація 6.
На загальних зборах акціонерів ЗАТ «Майбуття» було прийнято рішення про випуск облігацій сумарною номінальною вартістю 20 млн. грн., що вдвічі перевищувало розмір статутного фонду АТ. Чи в

Ситуація 1.
Акціонер закритого акціонерного товариства Доренко В.Л. подарував належні йому акції, сумарна номінальна вартість яких становить 30% статутного фонду товариства, рідному братові Доренку І.Л. ЗАТ по

Ситуація 1.
Між підприємством з іноземними інвестиціями (ПІІ) “Урал” та державним замовником за результатами проведеного тендеру на визначення виконавця, було укладено державний контракт на поставку продукції

Ситуація 1.
Приватне підприємство (ПП), що спеціалізувалося на посередницькій діяльності у сфері оптової торгівлі, укладало господарські договори у спрощеній формі шляхом обміну факсами, в яких зазвичай визнач

Ситуація 3.
ВАТ «Хімзавод» з початку свого відкриття після реконструкції, що відбулося 1 вересня 1998 р., скидав у озеро, розташоване біля заводу, неякісно очищені стоки. Представники громадськості систематичн

Ситуація 1
Виробничий кооператив «Будсервіс», що спеціалізувався на будівництві жилих двоповерхових котеджів та упорядженні присадибної ділянки з наступною передачею їх замовникові «під ключ», був визнаний в

Ситуація 4
Комунальне підприємство вирішило ініціювати порушення провадження у справі про банкрутство, посилаючись на неможливість виконувати обов’язки перед працівниками щодо вчасної виплати заробітної плати

Семінарське заняття 16. Т.19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство
1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство. 2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство.

Ситуація 3
Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) мало потребу в розширенні ринків збуту та пошуку нових покупів своєї продукції. Головний бухгалтер запропонував ввести посаду агента збуту і покласти на нього в

Семінарське заняття 19. Т. 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності
1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності. 2. Система законодавства про інноваційну діяльність. 3. Інноваційні правовідносини. 4. Заходи щодо стимулювання інновацій

Модульне тестування 5 складається з 10 тестів на зразок наведених до семінарських занять.
    Нормативно-правові акти: 1. М 1-5 – Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України. - 1996.– № 30.

Список скорочень
ГК України – Господарський кодекс України ЦК України – Цивільний кодекс України ВР України – Верховна Рада України КМ України – Кабінет Міністрів України АМК Укр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги