рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Трудове право як самостійна галузь права

Трудове право як самостійна галузь права - раздел Право,   Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України ...

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту України

національний університет «одеськА юридичнА академіЯ»

МиколаївськИЙ комплекс

Кафедра цивільно-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Л.В. Ємельянова

___________________________

«____»____________ 2012 року

Робоча програма навчальної ДИСЦИПЛІНИ

       

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

   

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Трудове право, як одна з провідних галузей, відмінюється високим динамізмом. Рухомість норм трудового законодавства забезпечується змінами у системі… У сучасних умовах в світі працюють п’ять провідних ринків, одним з яких є… У міжнародних відносинах приорітетнішими стають договірні зв’язки як на загальнодержавному, так і на локальному рівні,…

ТЕМА № 1

ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА

Поняття трудового права. Предмет та зміст трудового права. Метод трудового права. Державно-правовий та локальний засоби регулювання трудових правовідносин. Функції трудового права. Загальні принципи трудового права. Види принципів трудового права та їх особливості. Система трудового права та система трудового законодавства. Завдання та призначення трудового права.

 

ТЕМА № 2

НОРМАТИВНЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Поняття, різновиди та особливості джерел трудового права. Система джерел трудового права та їх класифікація:

· за органами правотворчості (вищі, центральні, місцеві та локальні);

· за формою (закони, укази, постанови, розпорядження, накази, інструкції, положення, правила, рішення та інші);

· за сферою дії (державно-нормативні, галузеві-відомчі, локальні);

· за ступенем узагальненості (кодифіковані, комплексні, конституційні та інші);

· за юридичною силою (закони та підзаконні акти).

Єдність та диференціація трудового законодавства. Місце та роль Конституції України у регулюванні трудових правовідносин. Місце та роль міжнародних правових актів у регулюванні трудових правовідносин. Особливості договірного засобу регулювання трудових правовідносин.

 

ТЕМА № 3

СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Поняття та зміст суб’єкту трудового права. Загальні види суб’єктів трудового права:

· державні органи управління як суб’єкти трудового права;

· підприємства, організації та установи (власник та уповноважений ним орган) як суб’єкти трудового права;

· громадянин (робітник) як суб’єкт трудового права;

· органи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю як суб’єкти трудового права;

· юрисдикційні органи як суб’єкти трудового права;

· трудовий колектив як суб’єкт трудового права;

· профспілкові або інші, уповноважені трудовим колективом, органи як суб’єкти трудового права;

· роль та значення суб’єктів трудового права у реалізації виробничо-трудових відносин.

 

ТЕМА № 4

СИСТЕМА ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ТРУДОВОГО ПРАВА

Поняття та види правовідносин у трудовому праві. Суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин у галузі трудового права. Поняття, суб’єкт, об’єкт та зміст трудового право відношення. Трудова правосуб’єктність суб’єктів трудового право відношення. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Правовідношення, які тісно пов’язані з трудовими:

– правовідношення з працевлаштування та забезпечення зайнятості;

– правовідношення з організаційно-управлінської діяльності;

– правовідношення з охорони праці;

– правовідношення з нагляду та контролю за додержанням законодавства пр працю;

– правовідношення з розгляду та вирішенню трудових спорів (конфліктів) та інші.

Діалектичний зв’язок та взаємодія трудових та інших правовідносин в управлінської та виробничо-трудовій діяльності.

 

ТЕМА № 5

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА КОЛЕКТИВНІ УГОДИ

Поняття, сторони та зміст колективного договору. Правові підстави та порядок укладення колективного договору. Сфери дії колективного договору. Порядок вирішення розбіжностей з умов колективного договору. Форма та строки дії колективного договору. Порядок реєстрації та час набрання чинності колективним договором. Контроль за виконанням колективного договору. Відповідальність сторін за порушення або невиконання умов колективного договору. Поняття, сторони та зміст колективної угоди. Основні види (рівні) колективних угод. Співвідношення колективного договору та колективної угоди.

 

ТЕМА № 6

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Поняття зайнятості громадян. Соціально-правові особливості зайнятості населення. Поняття працевлаштування та його загальні форми. Поняття, правові підстави та порядок вивільнення працівників. Пільги та компенсації при вивільненні працівників. Переважне право залишення на роботі при вивільненні. Правовий статус безробітного. Поняття безробітного та яка категорія населення не вважається безробітною. Правові підстави та порядок надання допомоги по безробіттю. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу при вивільненні працівників та порушенні конституційного права на працю.

 

ТЕМА № 7

Поняття та сторони трудового договору. Загальні види та функції трудового договору. Форми та строки трудового договору. Правові підстави та порядок… – з неповнолітнім; – з молодим спеціалістом (робітником);

ТЕМА № 8

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

· робота у вихідні дні; · робота у неробочі та святкові дні; · надурочна робота.

ТЕМА № 9

НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ

– норми часу; – норми виробітку; – норми обслуговування;

ТЕМА № 10

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

 

ТЕМА № 11

ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Поняття та зміст трудової дисципліни. Основні умови та завдання укріплення трудової дисципліни. Взаємний обов’язок власника або уповноваженого ним органу та працівників з забезпечення трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Положення, статути, колективні договори, трудові договори (контракти) та їх роль у регулюванні рівня трудової дисципліни. Сумлінне відношення працівників до своїх трудових обов’язків та засоби заохочення. Основні види порушень трудової дисципліни. Засоби морального, суспільного, дисциплінарного, матеріального впливу на порушників трудової дисципліни на підприємстві. Порядок накладення та зняття дисциплінарного стягнення на працівника, який порушив трудову дисципліну.

 

ТЕМА № 12

ОХОРОНА ПРАЦІ

– правила з організації роботи, направленої на забезпечення охорони праці та техніки безпеки; – норми з виробничої санітарії та системи стандартів безпеки праці; – правила та норми, які встановлюють забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

ТЕМА № 13

ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) ПРАЦІВНИКІВ

Правове регулювання поєднання виробничо-трудової діяльності з навчанням. Основні види та форми навчання. Особливості правового регулювання організації та проведення виробничого навчання без відриву від виробництва. Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у середніх закладах освіти. Особливості правового регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти. Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах 1-го, 2-го, 3-го та 4-го рівнів акредитації за заочною формою навчання. Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються в аспірантурі та знаходяться у творчій відпустці. Правовий захист працівників, які поєднують виробничу працю з навчанням. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення конституційних прав працівників, які поєднують працю з навчанням.

 

ТЕМА № 14

Поняття та причини виникнення індивідуальних трудових спорів. Основні види індивідуальних трудових спорів та їх правове регулювання. Органи, які… –у примирній комісії; –у трудовому арбітражі;

ТЕМА № 15

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Поняття та основні види трудового колективу. Загальні повноваження та форми управлінської діяльності трудового колективу. Правовий статус трудового колективу, його права та обов’язки. Функції трудового колективу. Взаємодія трудового колективу та власника або уповноваженого ним органу. Взаємодія трудового колективу та окремих працівників. Загальні принципи здійснення самоуправлінської діяльності трудового колективу. Взаємна відповідальність власника або уповноваженого ним органу та трудового колективу за порушення законодавства про працю.

 

ТЕМА № 16

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧО-ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ

Поняття та завдання профспілок та інших органів, які їх замінюють. Функції профспілок у трудових відносинах. Нормативно-правове регулювання діяльності профспілок. Правовий статус профспілок, їх права та обов’язки. Роль профспілок у розробці, прийнятті та реалізації колективного договору. Повноваження профспілок у розслідуванні нещасних випадків на підприємстві, в установі, організації. Відповідальність профспілок при здійсненні ними загального контролю за додержанням законодавства про працю.

 

ТЕМА № 17

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Поняття державного нагляду та його правові особливості. Система органів державного нагляду за додержанням законодавства про працю. Попереджувальний та поточний державний нагляд. Порядок здійснення державного нагляду. Поняття та зміст державного контролю. Система органів державного контролю та сфера їх дії. Порядок здійснення державного контролю. Суспільний контроль за додержанням законодавства про працю та основні його форми. Місце та роль профспілок та інших органів, які їх замінюють, у здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю. Правове регулювання відповідальності за порушення законодавства про працю, умов колективного договору, умов трудового договору (контракту).

 

ТЕМА № 18

МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

–Генеральної конференції; –Адміністративної ради; –Міжнародного бюро труду.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

   

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

  5.1. Для студентів денної форми навчання № з/п Назва…  

САМОСТІЙНА РОБОТА

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

7.1. Теми рефератів за темами лекційних занять:

 

До теми 1. Трудове право як самостійна галузь права

Предмет трудового права та його специфіка.

Особливості методу та функцій трудового права.

Принципи трудового права та їх система.

Трудове право, як окрема галузь права.

Сукупність правовідносин, як предмет трудового права.

 

До теми 2. Нормативне та договірне регулювання трудових правовідносин

Поняття та система джерел трудового права.

Особливості системи джерел трудового права.

Локальні нормативно-правові акти, як джерела трудового права.

До теми 3. Суб’єкти трудового права

Поняття та особливості суб’єктів трудового права.

Правовий статус працівника, як суб’єкта трудового права.

Поняття роботодавця та його правовий статус.

Правове регулювання діяльності профспілок к в Україні.

Суб’єкти трудового права.

 

До теми 4. Система правовідносин у сфері трудового права

Поняття трудового правовідношення, його сторони та зміст.

Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.

Загальна характеристика правовідносин, які тісно пов’язані з трудовими.

 

До теми 5. Колективний договір та колективні угоди.

Поняття та зміст соціального партнерства.

Поняття та значення колективного договору.

Колективні угоди в системі джерел трудового права.

 

До теми 6. Зайнятість населення та працевлаштування

Поняття та правовий статус безробітного. Поняття, умови та порядок виплати допомоги по безробіттю. Зайнятість населення та поняття «працевлаштування».

До теми 8. Робочий час та час відпочинку

Поняття та види робочого часу.

Поняття та види режимів робочого часу.

Поняття та правове регулювання часу відпочинку.

Правове регулювання відпусток за законодавством України.

Робочий час та його режим.

Час відпочинку та його види.

 

До теми 9. Нормування та оплата праці. Гарантії та компенсації

Поняття та гарантії оплати праці в Україні.

Поняття та методи (рівні) регулювання оплати праці в Україні.

Форми і системи оплати праці.

Правове регулювання тарифної системи оплати праці.

Поняття та структура заробітної плати за національним законодавством.

Оплата праці при відхиленні від нормальних умов.

Відповідальність за невиконання норм законодавства про оплату праці.

Гарантійні та компенсаційні виплати в системі оплати праці.

Оплата праці: загальні принципи та порядок її здійснення.

 

До теми 10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

Поняття, підстави та умови настання матеріальної відповідальності за трудовим правом України.

Поняття, види та особливості матеріальної відповідальності працівників.

Порядок визначення розміру та відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

Поняття та особливості матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду заподіяну працівнику.

Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю.

Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівнику.

 

До теми 11. Дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність

Поняття та методи забезпечення трудової дисципліни.

Поняття, види, підстави та порядок застосування заохочень в трудовому праві України.

Поняття, підстави та умови застосування дисциплінарної відповідальності працівників.

Поняття, види та порядок застосування стягнень за порушення трудової дисципліни.

Поняття «дисципліни праці» та дисциплінарна відповідальність.

 

До теми 12. Охорона праці

Поняття, зміст та гарантії в сфері охорони праці.

Обов’язки роботодавця по забезпеченню безпечних та здорових умов праці.

Державне управління та нагляд за охороною праці.

Порядок розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

Поняття та порядок застосування відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.

Особливості правового регулювання праці жінок за законодавством України.

Особливості правового регулювання праці молоді за законодавством України.

Охорона праці: гарантії та заходи з охорони праці на підприємствах.

 

До теми 13. Підготовка та перепідготовка (підвищення кваліфікації) працівників

Правова регламентація поєднання праці з навчанням.

Характеристика видів та форм підготовки та перепідготовки працівників.

Правове регулювання та основні пільги для тих, хто навчається у середніх та професійно-технічних закладах освіти.

Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах на вечірній та заочній формах навчання.

 

До теми 14. Трудові спори (конфлікти)

Поняття, види та причини виникнення індивідуальних трудових спорів.

Способи вирішення індивідуальних трудових спорів.

Порядок судового розгляду та вирішення індивідуальних трудових спорів.

Поняття та види колективних трудових спорів (конфліктів).

Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за законодавством України.

Поняття та порядок здійснення страйку.

Індивідуальні трудові спори.

Колективні трудові спори (конфлікти).

 

До теми 15. Місце та роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємств

Поняття та основні види трудового колективу.

Правовий статус трудового колективу, як суб’єкту трудового права.

Взаємодія трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

 

До теми 16. Професійні спілки та їх роль у виробничо-трудовій діяльності колективу

Історія виникнення та розвиток профспілкового руху.

Поняття та правовий статус профспілок у виробничо-трудовій діяльності.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю що здійснюють профспілки.

 

До теми 17. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

Система органів державного нагляду за додержанням законодавства про працю та охорону праці.

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та охорону праці.

Система та порядок здійснення суспільного контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці.

 

До теми 18. Міжнародне регулювання праці

Поняття, принципи та джерела міжнародного трудового права.

Суб’єкти міжнародного трудового права та сфери їх діяльності.

Міжнародна організація праці, її структура та особливості правової діяльності.

 

 


МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

 • лекційні заняття;
 • семінарські заняття;
 • самостійна підготовка;
 • індивідуальні та групові консультації.

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

 • усне опитування;
 • письмові роботи (індивідуальні самостійні роботи, реферати та ін.);
 • розв’язання практичних задач;
 • вирішення тестових завдань;
 • колоквіум;
 • контрольні роботи;
 • курсові роботи;
 • екзамен.

 

 

9.1. Варіанти контрольних робіт з перевірки знань студентів заочної форми навчання

 

Методичні рекомендації

Контрольна робота складається з чотирьох завдань: одне теоретичне та три практичних. Теоретичне завдання студентом повинно бути висвітлено повно,… Розподіл контрольних робіт проводиться під час установчих занять згідно… КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПОВИННА БУТИ ЗДАНА НА КАФЕДРУ ЗА МІСЯЦЬ ДО ПОЧАТКУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ.

Контрольна робота № 1

Завдання 2. 12 січня 2010 року у відділ кадрів заводу «Океан» звернувся токар 4-го розряду Анісімов В.І. із проханням прийняти його на роботу. Наказ… З якого числа виникли у Анісімова В.І. трудові правовідносини з заводом… Чи правомірний наказ про зарахування Анісімова В.І. на посаду токаря 4-го розряду?

Контрольна робота № 2

Завдання 2. Денисов С.М. був прийнятий на роботу в конструкторське бюро інженером-конструктором 2-й категорії з місячним випробувальним терміном.… Чи правомірно був звільнений Денисов С.М.? Які строки випробування встановлені трудовим законодавством і для яких категорій працівників випробувальний термін не…

Контрольна робота № 3

Завдання 2. Мітіна К.Р. працювала на швейній фабриці швачкою-мотористкою. За висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) вона була переведена… Дайте визначення поняття «переведення» та розкрийте його зміст. Чи правомірне переведення Мітіної К.Р., дайте правову оцінку переведення за медичним висновком.

Контрольна робота № 4

Завдання 2. Наказом по підприємству було звільнено 4 працівника з наступними формулюваннями: - звільнений у зв’язку з вступом на навчання у ВНЗ; - звільнений у зв’язку зі скороченням штатів;

Контрольна робота № 5

Завдання 2. Петров В.І. був прийнятий на роботу в будівельний трест у віці 16-ти років. Через 6 місяців йому була надана чергова відпустка в розмірі… Чи правомірні дії власника будівельного тресту? Через який період після початку роботи й у якому розмірі надається чергова відпустка неповнолітнім працівникам?

Контрольна робота № 6

Завдання 2. Студентка четвертого курсу заочного відділення педагогічного університету Ромина Ю.П. звернулася за місцем роботи з заявою про надання… Розкрийте особливості правового регулювання неповного робочого дня, тижня. Чи правомірне прохання студентки Роминої Ю.П.?

Контрольна робота № 7

Завдання 2. За розпорядженням начальника будучастку муляр Липин А.Д. був притягнутий до виконання надурочних робіт. Протягом трьох робочих тижнів… Який порядок залучення працівників до надурочних робіт? Назвіть установлені законодавством норми надурочних робіт на одного працівника.

Контрольна робота № 8

Завдання 2. Інженер Саблин В.В. знаходився у службовому відрядженні з 6-го по 16-е квітня 2010 року. При розрахунку командировочних йому були… Розкрийте зміст компенсаційних виплат. Чи правомірний похідний розрахунок командировочних виплат Саблину В.В.?

Контрольна робота № 10

Завдання 2. Молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту Гущин В.П. 5 березня 2010 року був звільнений за скороченням штатів, а 6… Який порядок звільнення працівників за скороченням штатів? Чи правомірні дії власника науково-дослідного інституту у відношенні до Гущина В.П.?

Контрольна робота № 11

Завдання 2. Слюсар-механік 4-го розряду Комов А.В. був переведений на посаду слюсаря-інструментальника 3-го розряду в зв’язку з відключенням… Визначите правові підстави переведення в зв’язку з виробничою необхідністю? … Чи правомірні дії власника у відношенні Комова А.В..

Контрольна робота № 12

Завдання 2. На суднобудівний завод звернулися з заявами про прийом на роботу і дістали згоду на оформлення: - підліток 15-ти років, після закінчення 10-ти класів; - звільнений з Армії в запас офіцер;

Контрольна робота № 13

Завдання 2. На час відпустки начальника планового відділу Руденко І.І. на її місце – у порядку заступництва – була призначена економіст цього… Які правові особливості регулювання заступництва ? Чи правомірні дії власника підприємства ?

Контрольна робота № 14

Завдання 2. Технік збірного цеху автозаводу Сергєєв І.І. 9 лютого 2010 року подав заяву про звільнення за власним бажанням. Однак 16 люього цього ж… Розкрийте особливості звільнення працівників за власним бажанням при укладенні… Чи правомірні дії власника автозаводу?

Контрольна робота № 15

Завдання 2. У навчальний заклад, що функціонує на базі ремонтного заводу, надійшли дві обчислювальні машини вартістю в 2,5 тис. гривень кожна.… Розкрийте правові підстави для настання повної матеріальної… Чи правомірні вимоги власника до Рєпіна І.Т.?

Контрольна робота № 16

Завдання 2.Слюсар Бондаренко П.І. при обробці деталі допустив поломку станку. За наказом власника бухгалтерія повинна була утримувати щомісяця з… До якого виду матеріальної відповідальності привели дії Бондаренко П.І.? Чи правомірне розпорядження директора підприємства?

Контрольна робота № 17

Завдання 2. З дозволу майстра цеху маляр Філіппов І.І. не вийшов на роботу після обідньої перерви. Начальник цеху порушив питання про звільнення… Які види дисциплінарної відповідальності передбачає КЗпП України? Чи правомірні дії начальника цеху?

Контрольна робота № 18

Завдання 2. Наказом по заводу від 12 липня 2010 року Смирнов В.І. був призначений інженером-конструктором заводського конструкторського бюро з… Які системи оплати праці встановлені трудовим законодавством? Чи правомірні вимоги інженера-конструктора Смирнова В.І.?

Контрольна робота № 19

Завдання 2. Касир Лебедєва А.І. була прийнята на роботу з неповним робочим днем, тривалість якого складала 6 годин з відповідною оплатою. При… У чому особливості регулювання неповного робочого дня? Чи правомірні дії власника?

Контрольна робота № 20

Завдання 2. Секретар-друкарка заводоуправління Кулікова А.І. 12 липня 2010 року подала заяву про звільнення за власним бажанням. Після закінчення… Порядок звільнення з ініціативи працівника і чи знаходите Ви порушення… Чи правомірні дії власника заводоуправління?

Контрольна робота № 21

Завдання 2. Майстер виробничої ділянки Сизов П.П. за вихід на роботу у нетверезому стані був звільнений за п. 7 ст. 40 КЗпП. Сизов П.П. з рішенням… Який порядок звільнення працівника за порушення трудової дисципліни? Чи правомірні дії власника у відношенні Сизова П.П.?

Контрольна робота № 22

Завдання 2. Слюсар ремонтно-механічних майстерень Горин І.П. 3 березня 2010 року був запрошений як донор на станцію переливання крові. При… Якими пільгами користуються донори? Чи правомірні дії власника у відношенні Горина І.П.?

Контрольна робота № 23

Завдання 2. Мінаєва В.І. була прийнята у податкову інспекцію на посаду податкового інспектора на період використання Лунєвою О.П. соціальної… Розкрийте соціально-правовий статус Мінаєвої В.І.. Чи правомірні вимоги Лунєвої О.П.?

Контрольна робота № 24

Завдання 2. Реалізатор Макарова В.І. була переведена за медичним висновком в зв’язку з вагітністю на посаду касира. Одержавши заробітну плату за… Який порядок переведення працівників на більш легку роботу за медичним… Дайте компетентну консультацію Макаровій В.І.

Контрольна робота № 26

Завдання 2.Бухгалтер кондитерської фабрики Почтаренко В.К. була переведена на посаду головного бухгалтера цієї ж фабрики без її згоди. Виражаючи… У чому правові особливості переведення працівника на іншу постійну роботу . … Чи правомірні дії власника кондитерської фабрики у відношенні переведення Почтаренко В.К.?

Контрольна робота № 27

Завдання 2. При проходженні виробничої практики на суднобудівному заводі студент Морського університету Іванов Д.І. одержав травму, у результаті… Який порядок оформлення виробничого травматизму? Дайте компетентну консультацію студенту-практиканту.

Контрольна робота № 28

Завдання 2. Петренко Д.А. працювала касиром залізничної станції Одеської залізниці. У зв’язку з виробничою необхідністю її перевели на ту ж посаду… Чи правомірно рішення про переведення касира Петренко Д.А.? Дайте компетентну консультацію касирові Петренко Д.А.?

Контрольна робота № 29

Завдання 2. Інженер-технолог Антоненко А.І., що має 15-літній безперервний стаж роботи, була звільнена за скороченням штатів з виплатою вихідної… Порядок звільнення працівників скороченням скороченню штатів? Чи правомірні дії керівника підприємства у відношенні інженера-технолога Антоненко А.І.?

Контрольна робота № 30

Завдання 2. Робітник Димов В.І., проробивши на будівництві великого об’єкту протягом 2-х років, подав заяву про надання йому чергової відпустки за… Який порядок надання чергової відпустки? Чи правомірно рішення керівника підприємства?

Контрольна робота № 31

Завдання 2. Здійснюючи загальний контроль за дотриманням законодавства про працю на суднобудівному заводі було встановлено: неповнолітні… Яка тривалість робочого дня і тижня встановлена законодавством про працю… Чи правомірно надання чергової відпустки у листопаді та грудні Семенову І. і Кучерову Б.?

Контрольна робота № 32

Завдання 2. Робітник Терехов І.Д. був прийнятий на роботу в інструментальний цех з випробувальним терміном на один місяць . Проробивши два тижні,… Які терміни випробовування при прийомі на роботу встановлені законодавством… Чи правомірні дії робітника Терехова І.Д.?

Контрольна робота № 33

Завдання 2. Токар-відрядник 4-го розряду Тимофєєв І.П. протягом червня та липня 2010 року успішно виконував роботу токаря 5-го розряду, а заробітну… Чи правомірні вимоги токаря Тимофєєва І.П.? Складіть проект наказу про оплату виконаного завдання Тимофєєвим І.П..

Контрольна робота № 34

Завдання 2. Лікар-педіатр Симонова В.І. подала заяву про звільнення за власним бажанням і просила оформити звільнення в тижневий термін у зв’язку з… Розкрийте особливості звільнення працівників за власним бажанням. Чи правомірні вимоги лікаря Симонової В.І..

Контрольна робота № 35

Завдання 2.Робітниця кондитерської фабрики Рябенко П.А. була переведена за виробничою необхідністю в інший підрозділ фабрики строком на 2,5 місяці з… Який порядок переведення за виробничою необхідністю? Чи правомірні дії керівника фабрики?

Контрольна робота № 36

Завдання 2. Лідіна А.Е. при співбесіді з директором ательє дістала згоду на прийняття її в ательє як бухгалтера. У бесіді Лідіна А.Е. повідомила, що… Які правові гарантії при прийомі на роботу? Який порядок прийому на роботу?

Контрольна робота № 37

Завдання 2. У результаті виробничої травми фрезерувальник Численко І.І. був визнаний інвалідом ІІІ-ї групи і розпорядженням керівника підприємства… Який порядок переведення працівника на більш легку роботу (за медичним… Чи правомірні дії керівника підприємства?

Контрольна робота № 38

Завдання 2. Робітниця розрахункового відділу підприємства Торина Н.І. була відсутня на роботі у зв’язку із хворобою з 6 квітня 2010 по 24 червня… Який порядок звільнення у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю. Чи правомірні дії керівника підприємства?

Контрольна робота № 39

Завдання 2. Лаборант парфумерної фабрики Кисельова Г.І. звернулася до директора фабрики з заявою про надання їй неповного робочого дня, мотивуючи… Правові підстави і порядок надання неповного робочого часу. Чи правомірні дії директора фабрики?

Контрольна робота № 40

Завдання 2. Секретар-друкарка Куликова Н.Н. подала заяву про звільнення за власним бажанням, попередивши власника за два тижні. По закінченню 2-х… Який порядок звільнення працівників за власним бажанням? Чи правомірні дії секретаря друкарки Куликової Н.Н.?

Контрольна робота № 41

Завдання 2. Реорганізація економічного відділу підприємства не зменшила кількості його працівників, залишився в колишньому обсязі і фонд заробітної… Який порядок звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП? Чи правомірні дії керівника підприємства?

Контрольна робота № 42

Завдання 2. Електрозварювач Пилипчук І.П., навчаючись у 11 класі вечірньої школи, звернувся до начальника цеху з проханням надати йому один день у… Які пільги надані законодавством про працю працівникам, що поєднують роботу з… Чи правомірні дії керівника підприємства?

Контрольна робота № 43

Завдання 2. Працівникові Бойко М.Л., інвалідові ІІ групи, була надана чергова відпустка тривалістю в 26 календарних днів. Не погодившись з рішенням… Який порядок надання чергової відпустки? Чи правомірні дії власника?

Контрольна робота № 44

Завдання 2. Працівникові збірного цеху суднобудівного заводу Потапенко В.І. – студентові 3 курсу сільськогосподарської академії заочної форми… Який порядок надання відпустки працівникам, що поєднують роботу з навчанням? … Чи правомірні дії власника?

Контрольна робота № 45

Завдання 2. Знаходячись у соціальній відпустці з догляду за дитиною Ісаєнко Л.І. влаштувалася на роботу в інше підприємство з неповним робочим днем,… Який порядок виплати допомоги на дитину? Чи правомірні дії власника?

Контрольна робота № 46

Завдання 2. При виході у чергову відпустку (1 лютого 2010 року) фрезерувальник Іванченко П.І. попросив розділити тривалість відпустки на 2-і частини… Який порядок поділу щорічної відпустки на частині? Чи правомірні вимоги Іванченка П.І.?

Контрольна робота № 47

Завдання 2. Слюсарі Міщенко І.П. та Рощин Д.І. працювали надурочно протягом 2-х тижнів з ліквідації аварії на підприємстві. Понаднормова робота була… Порядок оформлення і компенсації надурочних робіт? Чи правомірні вимоги і дії Міщенко І.П. та Рощина Д.І.?

Контрольна робота № 48

Завдання 2. 27 січня 2010 року наказом керівника підприємства були зараховані на роботу з випробувальним терміном: - старший бухгалтер; - юрисконсульт;

Контрольна робота № 49

Завдання 2. При підведенні підсумків виконання умов колективного договору було встановлено: – розрахунковий відділ протягом трьох місяців несвоєчасно видавав заробітну… – відділ головного механіка, якому за умовами договору було внесено в обов’язок забезпечення охорони праці і техніки…

Контрольна робота № 50

Завдання 2. Бухгалтер Кірсанова В.І. у грудні 2009 року двічі виходила на роботу на 1 годину пізніше встановленого внутрішнім розпорядком часу.… Дайте правову оцінку діям бухгалтера Кірсанової В.І.? Розкрийте особливості правового регулювання ненормованого робочого часу.

Методичні рекомендації

Теоретичний та практичний рівень курсової роботи повинен свідчити про вміння студента самостійно вивчати, аналізувати та узагальнювати навчальний,… Обсяг курсової роботи повинен бути 30-35 сторінок тексту (не враховуючи… Розподіл курсових робіт проводиться під час установчих занять. Порядок розподілу тем курсових робіт полягає у…

Перелік

Тем для написання курсових робіт

2.Особливості методу та функцій трудового права. 3.Принципи трудового права та їх система. 4.Поняття та система джерел трудового права.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;
 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);
 • інформаційні Інтернет-ресурси (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів; нормативна база України; інтернет-ресурси он-лайн бібліотек).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

11.1. Нормативно-правова література: 1.Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141; 2.Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст.…

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Сайти державних органів влади та місцевого самоврядування і міжнародних установ:   Верховна Рада України (офіційний портал) – http://iportal.rada.gov.ua/

Зміст

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ................................................................................................ 3

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ................................................................... 4

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ..................................................................................... 5

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ................................................................................... 11

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ..................................................................................................... 12

5.1. Для студентів денної форми навчання......................................................................... 12

 

5.2. Для студентів вечірньої форми навчання.................................................................... 16

 

5.3. Для студентів заочної форми навчання........................................................................ 20

 

5.4. Для студентів заочної форми № 2................................................................................. 22

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА...................................................................................................................... 25

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.......................................................................................................... 29

7.1. Теми рефератів за темами лекційних занять................................................................ 29

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ......................................................................................................................... 32

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ......................................................................................................................... 32

9.1. Варіанти контрольних робіт з перевірки знань студентів

заочної форми навчання....................................................................................................... 32

 

9.2. Тематика курсових робіт для перевірки знань студентів

заочної форми навчання № 2................................................................................................ 68

 

9.3. Питання для підготовки до екзамену........................................................................... 70

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ....................................................................................................... 71

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.................................................................................................. 72

11.1. Нормативно-правова література................................................................................. 72

 

11.2. Базова література.......................................................................................................... 76

 

11.3. Допоміжна література.................................................................................................. 77

 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ............................................................................................................. 81

 

– Конец работы –

Используемые теги: трудове, право, Самостійна, галузь, права0.077

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Трудове право як самостійна галузь права

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Конституционное право как отрасль права: понятие, предмет, методы правового регулирования, система, роль и место в системе российского права
В науке конституционного права сложилась методолгия определения.. Прежде всего нормы кп регулируют основы конституционного строя см главу Конституции Исключительно в предмет..

Конституційне право – провідна галузь права України
КП провідна галузь національного права норми якої регулюють найважливіші суспільні відносини в усіх сферах суспільного життя під час здійснення.. КП має специфічні якісні ознаки відноситься до публічного права його.. КП закріплює основні принципи констит ладу визначає права і свободи людини територіальний устрій держави систему..

Предмет горного права, метод горного права, основные источники горного права. Этапы развития российского законодательства о недрах
Часть предмет горного права метод горного права основные источники горного права.. часть этапы развития российского законодательства о недрах.. формирование и развитие горного права российской империи начала го века..

Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
Там же, где закон владыка над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага какие только могут даровать государствам.. Без издания законов и других НПА государство не могло бы управлять поведением.. Правовое государство не нашло полной реализации ни в древности, ни в средние века, ни в новейшее время. Идея о..

Место административного права в правовой системе РФ. Источники и система административного права
Общественные отношения регулируемые административным правом.. методы и функции административного права..

Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод понятие гражданского права
Понятие гражданского права.. предмет гражданского.. и система гражданского права как отрасли права..

Административное право: ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ – СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Принято различать четыре формы управленческой деятельности издание нормативных актов управления издание индивидуальных ненормативных.. Рассмотрим первый пункт Акт государственного управления это официальное.. Акты управления являются разновидностью управленческих решений, с помощью которых осуществляется управление..

Разграничение понятий конституционного права как системы правовых норм отрасли права, как науки и как учебной дисциплины.. 2 2. Источники конституционного права в зарубежных странах.2
Источники конституционного права в зарубежных странах.. материальная и формальная фактическая и юридическая конституция в.. принятие изменение и отмена конституций в зарубежных странах..

Понятие уголовного права: науки и отрасли. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права
Понятие уголовного права.. Задачи науки уголовного.. Предмет уголовного..

0.046
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам