рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теми семінарських занять

Теми семінарських занять - раздел Право, Трудове право як самостійна галузь права     5.1. Для Студентів Денної Форми На...

 

 

5.1. Для студентів денної форми навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА 1. Поняття та предмет трудового права. 2. Метод трудового права та його правові особливості. 3. Місце та значення трудового права у системі національного законодавства. 4. Принципи та функції трудового права. 5. Система трудового законодавства та система трудового права.   НОРМАТИВНЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 1. Правові особливості розробки та використання законодавства про працю. 2. Класифікація джерел трудового права та її системний характер: · за органами правотворчості (вищі, центральні, місцеві та локальні); · за формою (закони, укази, постанови, розпорядження, накази, інструкції, положення, правила, рішення та інші); · за сферою дії (державно-нормативні, галузеві-відомчі, локальні); · за ступенем узагальненості (кодифіковані, комплексні, конституційні та інші); · за юридичною силою (закони та підзаконні акти). 3. Місце та роль Конституції України у регулюванні трудових правовідносин. 4. Місце та роль міжнародних правових актів у регулюванні трудових правовідносин. 5. Особливості договірного засобу регулювання трудових правовідносин.  
2. СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 1. Поняття та зміст суб’єкту трудового права. 2. Взаємодія сторін трудового правовідношення та суб’єктів трудового права. 3. Загальні види суб’єктів трудового права: · державні органи управління як суб’єкти трудового права; · підприємства, організації та установи (власник та уповноважений ним орган) як суб’єкти трудового права; · громадянин (робітник) як суб’єкт трудового права; · органи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю як суб’єкти трудового права; · юрисдикційні органи як суб’єкти трудового права; · профспілкові або інші, уповноважені трудовим колективом, органи як суб’єкти трудового права; · роль та значення суб’єктів трудового права у реалізації виробничо-трудових відносин.   СИСТЕМА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА 1. Поняття трудового правовідношення, його сторони та зміст. 2. Правові підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. 3. Права та обов’язки сторін трудових правовідносин. 4. Правовідношення, які тісно пов’язані з трудовими: – право відношення з працевлаштування та забезпечення зайнятості; – право відношення з організаційно-управлінської діяльності; – право відношення з охорони праці; – право відношення з нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю; – право відношення з розгляду та вирішенню трудових спорів (конфліктів) та інші.  
3. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА КОЛЕКТИВНІ УГОДИ 1. Поняття, сторони та зміст колективного договору. 2. Форма, строк та сфери дії колективного договору. 3. Порядок укладення колективного договору. 4. Поняття та рівні колективної угоди. 5. Відповідальність сторін за порушення чи невиконання умов колективного договору, угоди.  
4. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 1. Поняття зайнятості та працевлаштування громадян та їх загальні форми. 2. Правові підстави та порядок вивільнення працівників. 3. Поняття безробітного та його правовий статус. 4. Гарантії та компенсації забезпечення конституційного права на працю. 5. Загальні види та порядок виплати компенсацій при втраті роботи.
5. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) 1. Поняття, сторони та зміст трудового договору. 2. Загальні види ті форми трудового договору (контракту). 3. Правова характеристика окремих видів трудових договорів. 4. Контракт – особлива форма трудового договору. 5. Порядок укладання трудового договору (контракту). 6. Порядок оформлення та ведення трудової книжки. 7. Випробувальний строк. 8. Порядок зміни умов трудового договору: 9. Атестація та відсторонення від роботи: порядок їх застосування. 10. Правові підстави для припинення трудового договору (контракту). 11. Особливості правового регулювання припинення трудового договору за загальними підставами. 12. Правові підстави та порядок розірвання трудового договору за ініціативою працівника. 13. Правові підстави розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу. 14. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового комітету. 15. Порядок оформлення звільнення. Вихідна допомога. 16. Правовий захист працівників при незаконній відмові у прийомі на роботу, при незаконному переведенні, при незаконному звільненні з роботи. 17. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про працю при прийомі, переведенні та звільненні працівників. 18. Порядок та правові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи третіх осіб.  
6. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ 1. Поняття та загальні види робочого часу: а) нормальна тривалість робочого часу; б) скорочений робочий час; в) неповний робочий час та його види; г) надурочний робочий час – його особливості; д) нічний робочий час. 2. Відхилення від норм робочого часу, особливості їх правового регулювання. 3. Види режимів робочого часу. Облік та контроль використання робочого часу. 4. Поняття та загальні види часу відпочинку: · перерви протягом робочого дня; · міжзмінні перерви; · щотижневі перерви; · святкові та неробочі дні; 5. Поняття, види та порядок надання працівнику відпусток.  
7. НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ 1. Нормування праці, поняття та види норм. 2. Поняття та структура заробітної плати. 3. Державно-правове та договірне регулювання оплати праці. 4. Тарифна система: поняття та структурні елементи. 5. Загальні форми та системи оплати праці. 6. Поняття та призначення преміальної системи оплати праці. 7. Поняття та правові підстави гарантій. 8. Правове регулювання основних видів гарантійних виплат та доплат: – для працівників, які займають виборні посади; – для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу; – для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; – для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці; – для працівників, які були направленні на медичне обстеження. 9. Поняття та правові підстави для компенсацій. 10. Правове регулювання компенсаційних виплат та доплат: – при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; – при переїзді працівника з його власної ініціативи; – при направленні працівника у службове відрядження; – при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі. 11. Обмеження утримань з заробітної плати.  
8. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 1. Поняття та основні умови настання матеріальної відповідальності. 2. Загальні види матеріальної відповідальності працівників та особливості їх правового регулювання: – обмежена матеріальна відповідальність; – повна матеріальна відповідальність; – підвищена матеріальна відповідальність; – колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 3. Порядок визначення та відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником підприємству. 4. Матеріальна відповідальність власника або уповноваженого ним органу за шкоду, завдану майну та здоров’ю працівника. 5. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства про працю.   ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1. Поняття та методи встановлення трудової дисципліни. 2. Правове регулювання правил внутрішнього трудового рас порядку. 3. Основні види порушень трудової дисципліни та засоби впливу на порушників. 4. Засоби суспільного впливу на порушників трудової дисципліни. 5. Засоби заохочення за сумлінне відношення працівників до трудових обов’язків. 6. Порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.  
9. ОХОРОНА ПРАЦІ 1. Поняття та зміст охорони праці. 2. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці. 3. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань. 4. Правове регулювання охорони праці жінок. 5. Правові гарантії з реалізації жінками конституційного права на нешкідливу та безпечну працю: а) при прийомі на роботу вагітних жінок, жінок, які мають малолітніх дітей, дітей-інвалідів; б) при переведеннях та звільненні вище вказаних категорій жінок; в) при наданні щорічних основних, додаткових та соціальних відпусток. 6. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства з охорони праці жінок. 7. Правове регулювання охорони праці молоді: а) при прийнятті на роботу: б) при переведенні та звільненні з роботи: в) при наданні встановлених законодавством відпусток. 8. Правові гарантії з реалізації молодими працівниками, включаючи неповнолітніх, конституційного права на безпечну та нешкідливу працю. 9. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства з охорони праці молоді, включаючи неповнолітніх.   ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) ПРАЦІВНИКІВ 1. Поняття підготовки та перепідготовки працівників. Умови поєднання праці з навчанням. 2. Основні види та форми підготовки та перепідготовки працівників. 3. Організація та правове регулювання виробничого навчання. 4. Правове регулювання та основні пільги для тих, хто навчається у середніх та професійно-технічних закладах освіти. 5. Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах на вечірній та заочній формах навчання.  
10. ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) 1. Поняття та причини виникнення трудових спорів. 2. Основні види трудових спорів та особливості їх правового регулювання. 3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів (КТС). 4. Порядок та особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах загальної юрисдикції. 5. Порядок та особливості вирішення колективних трудових спорів.
11. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 1. Поняття та основні види трудового колективу. 2. Права та обов’язки трудового колективу, як суб’єкту трудового права. 3. Загальні повноваження та форми діяльності трудового колективу. 4. Взаємодія трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.   ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИРОБНИЧО-ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ 1. Виникнення та призначення профспілок у трудових правовідношеннях. 2. Конституційне право працівників на об’єднання у професійні спілки або інші органи, які їх замінюють. 3. Поняття та правовий статус профспілок у виробничо-трудовій діяльності. 4. Права та обов’язки профспілок у сфері трудових відносин. 5. Здійснення профспілками загального контролю за дотриманням законодавства про працю.  
12. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 1. Поняття та зміст державного нагляду за додержанням законодавства про працю. 2. Система органів державного нагляду. 3. Порядок здійснення державного нагляду. 4. Поняття та зміст контролю за додержанням законодавства про працю. 5. Система органів державного контролю та порядок його здійснення. 6. Система та порядок здійснення суспільного контролю за додержанням законодавства про працю.   МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 1. Поняття та основні завдання міжнародного трудового права. 2. Загальні принципи та джерела міжнародного трудового права. 3. Суб’єкти міжнародного трудового права та сфери їх діяльності. 4. Міжнародна організація праці, її структура та особливості правової діяльності. 5. Регулювання прав громадян України за кордоном та прав іноземних громадян в Україні.  
  Разом

 

 

5.2. Для студентів вечірньої форми навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА 1. Поняття та предмет трудового права. 2. Метод трудового права та його правові особливості. 3. Місце та значення трудового права у системі національного законодавства. 4. Принципи та функції трудового права. 5. Система трудового законодавства та система трудового права.   НОРМАТИВНЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 1. Правові особливості розробки та використання законодавства про працю. 2. Класифікація джерел трудового права та її системний характер: · за органами правотворчості (вищі, центральні, місцеві та локальні); · за формою (закони, укази, постанови, розпорядження, накази, інструкції, положення, правила, рішення та інші); · за сферою дії (державно-нормативні, галузеві-відомчі, локальні); · за ступенем узагальненості (кодифіковані, комплексні, конституційні та інші); · за юридичною силою (закони та підзаконні акти). 3. Місце та роль Конституції України у регулюванні трудових правовідносин. 4. Місце та роль міжнародних правових актів у регулюванні трудових правовідносин. 5. Особливості договірного засобу регулювання трудових правовідносин.   СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 1. Поняття та зміст суб’єкту трудового права. 2. Взаємодія сторін трудового правовідношення та суб’єктів трудового права. 3. Загальні види суб’єктів трудового права: · державні органи управління як суб’єкти трудового права; · підприємства, організації та установи (власник та уповноважений ним орган) як суб’єкти трудового права; · громадянин (робітник) як суб’єкт трудового права; · органи державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю як суб’єкти трудового права; · юрисдикційні органи як суб’єкти трудового права; · профспілкові або інші, уповноважені трудовим колективом, органи як суб’єкти трудового права; · роль та значення суб’єктів трудового права у реалізації виробничо-трудових відносин.   КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА КОЛЕКТИВНІ УГОДИ 1. Поняття, сторони та зміст колективного договору. 2. Форма, строк та сфери дії колективного договору. 3. Порядок укладення колективного договору. 4. Поняття та рівні колективної угоди. 5. Відповідальність сторін за порушення чи невиконання умов колективного договору, угоди.  
2. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) 1. Поняття, сторони та зміст трудового договору. 2. Загальні види ті форми трудового договору (контракту). 3. Правова характеристика окремих видів трудових договорів. 4. Контракт – особлива форма трудового договору. 5. Порядок укладання трудового договору (контракту). 6. Порядок оформлення та ведення трудової книжки. 7. Випробувальний строк. 8. Порядок зміни умов трудового договору: 9. Атестація та відсторонення від роботи: порядок їх застосування. 10. Правові підстави для припинення трудового договору (контракту). 11. Особливості правового регулювання припинення трудового договору за загальними підставами. 12. Правові підстави та порядок розірвання трудового договору за ініціативою працівника. 13. Правові підстави розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу. 14. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового комітету. 15. Порядок оформлення звільнення. Вихідна допомога. 16. Правовий захист працівників при незаконній відмові у прийомі на роботу, при незаконному переведенні, при незаконному звільненні з роботи. 17. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про працю при прийомі, переведенні та звільненні працівників. 18. Порядок та правові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи третіх осіб.  
3. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ 1. Поняття та загальні види робочого часу: а) нормальна тривалість робочого часу; б) скорочений робочий час; в) неповний робочий час та його види; г) надурочний робочий час – його особливості; д) нічний робочий час. 2. Відхилення від норм робочого часу, особливості їх правового регулювання. 3. Види режимів робочого часу. Облік та контроль використання робочого часу. 4. Поняття та загальні види часу відпочинку: · перерви протягом робочого дня; · міжзмінні перерви; · щотижневі перерви; · святкові та неробочі дні; 5. Поняття, види та порядок надання працівнику відпусток.   НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ 1. Нормування праці, поняття та види норм. 2. Поняття та структура заробітної плати. 3. Державно-правове та договірне регулювання оплати праці. 4. Тарифна система: поняття та структурні елементи. 5. Загальні форми та системи оплати праці. 6. Поняття та призначення преміальної системи оплати праці. 7. Поняття та правові підстави гарантій. 8. Правове регулювання основних видів гарантійних виплат та доплат: – для працівників, які займають виборні посади; – для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу; – для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; – для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці; – для працівників, які були направленні на медичне обстеження. 9. Поняття та правові підстави для компенсацій. 10. Правове регулювання компенсаційних виплат та доплат: – при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; – при переїзді працівника з його власної ініціативи; – при направленні працівника у службове відрядження; – при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі. 11. Обмеження утримань з заробітної плати.  
4. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 1. Поняття та основні умови настання матеріальної відповідальності. 2. Загальні види матеріальної відповідальності працівників та особливості їх правового регулювання: – обмежена матеріальна відповідальність; – повна матеріальна відповідальність; – підвищена матеріальна відповідальність; – колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 3. Порядок визначення та відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником підприємству. 4. Матеріальна відповідальність власника або уповноваженого ним органу за шкоду, завдану майну та здоров’ю працівника. 5. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства про працю.   ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1. Поняття та методи встановлення трудової дисципліни. 2. Правове регулювання правил внутрішнього трудового рас порядку. 3. Основні види порушень трудової дисципліни та засоби впливу на порушників. 4. Засоби суспільного впливу на порушників трудової дисципліни. 5. Засоби заохочення за сумлінне відношення працівників до трудових обов’язків. 6. Порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.  
5. ОХОРОНА ПРАЦІ 1. Поняття та зміст охорони праці. 2. Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці. 3. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань. 4. Правове регулювання охорони праці жінок. 5. Правові гарантії з реалізації жінками конституційного права на нешкідливу та безпечну працю: а) при прийомі на роботу вагітних жінок, жінок, які мають малолітніх дітей, дітей-інвалідів; б) при переведеннях та звільненні вище вказаних категорій жінок; в) при наданні щорічних основних, додаткових та соціальних відпусток. 6. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства з охорони праці жінок. 7. Правове регулювання охорони праці молоді: а) при прийнятті на роботу: б) при переведенні та звільненні з роботи: в) при наданні встановлених законодавством відпусток. 8. Правові гарантії з реалізації молодими працівниками, включаючи неповнолітніх, конституційного права на безпечну та нешкідливу працю. 9. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства з охорони праці молоді, включаючи неповнолітніх.   ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) ПРАЦІВНИКІВ 1. Поняття підготовки та перепідготовки працівників. Умови поєднання праці з навчанням. 2. Основні види та форми підготовки та перепідготовки працівників. 3. Організація та правове регулювання виробничого навчання. 4. Правове регулювання та основні пільги для тих, хто навчається у середніх та професійно-технічних закладах освіти. 5. Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах на вечірній та заочній формах навчання.  
6. ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) 1. Поняття та причини виникнення трудових спорів. 2. Основні види трудових спорів та особливості їх правового регулювання. 3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів (КТС). 4. Порядок та особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах загальної юрисдикції. 5. Порядок та особливості вирішення колективних трудових спорів.  
  Разом

 

5.3. Для студентів заочної форми навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА 1. Поняття та предмет трудового права. 2. Метод трудового права та його правові особливості. 3. Місце та значення трудового права у системі національного законодавства. 4. Принципи та функції трудового права. 5. Система трудового законодавства та система трудового права.   КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА КОЛЕКТИВНІ УГОДИ 1. Поняття, сторони та зміст колективного договору. 2. Форма, строк та сфери дії колективного договору. 3. Порядок укладення колективного договору. 4. Поняття та рівні колективної угоди. 5. Відповідальність сторін за порушення чи невиконання умов колективного договору, угоди.   ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) 1. Поняття, сторони та зміст трудового договору. 2. Загальні види ті форми трудового договору (контракту). 3. Правова характеристика окремих видів трудових договорів. 4. Контракт – особлива форма трудового договору. 5. Порядок укладання трудового договору (контракту). 6. Порядок оформлення та ведення трудової книжки. 7. Випробувальний строк. 8. Порядок зміни умов трудового договору: 9. Атестація та відсторонення від роботи: порядок їх застосування. 10. Правові підстави для припинення трудового договору (контракту). 11. Особливості правового регулювання припинення трудового договору за загальними підставами. 12. Правові підстави та порядок розірвання трудового договору за ініціативою працівника. 13. Правові підстави розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу. 14. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового комітету. 15. Порядок оформлення звільнення. Вихідна допомога. 16. Правовий захист працівників при незаконній відмові у прийомі на роботу, при незаконному переведенні, при незаконному звільненні з роботи. 17. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про працю при прийомі, переведенні та звільненні працівників. 18. Порядок та правові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи третіх осіб.  
2. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ 1. Поняття та загальні види робочого часу: а) нормальна тривалість робочого часу; б) скорочений робочий час; в) неповний робочий час та його види; г) надурочний робочий час – його особливості; д) нічний робочий час. 2. Відхилення від норм робочого часу, особливості їх правового регулювання. 3. Види режимів робочого часу. Облік та контроль використання робочого часу. 4. Поняття та загальні види часу відпочинку: · перерви протягом робочого дня; · міжзмінні перерви; · щотижневі перерви; · святкові та неробочі дні; 5. Поняття, види та порядок надання працівнику відпусток.   НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ 1. Нормування праці, поняття та види норм. 2. Поняття та структура заробітної плати. 3. Державно-правове та договірне регулювання оплати праці. 4. Тарифна система: поняття та структурні елементи. 5. Загальні форми та системи оплати праці. 6. Поняття та призначення преміальної системи оплати праці. 7. Поняття та правові підстави гарантій. 8. Правове регулювання основних видів гарантійних виплат та доплат: – для працівників, які займають виборні посади; – для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу; – для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; – для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці; – для працівників, які були направленні на медичне обстеження. 9. Поняття та правові підстави для компенсацій. 10. Правове регулювання компенсаційних виплат та доплат: – при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; – при переїзді працівника з його власної ініціативи; – при направленні працівника у службове відрядження; – при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі. 11. Обмеження утримань з заробітної плати.   МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 1. Поняття та основні умови настання матеріальної відповідальності. 2. Загальні види матеріальної відповідальності працівників та особливості їх правового регулювання: – обмежена матеріальна відповідальність; – повна матеріальна відповідальність; – підвищена матеріальна відповідальність; – колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 3. Порядок визначення та відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником підприємству. 4. Матеріальна відповідальність власника або уповноваженого ним органу за шкоду, завдану майну та здоров’ю працівника. 5. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства про працю.   ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1. Поняття та методи встановлення трудової дисципліни. 2. Правове регулювання правил внутрішнього трудового рас порядку. 3. Основні види порушень трудової дисципліни та засоби впливу на порушників. 4. Засоби суспільного впливу на порушників трудової дисципліни. 5. Засоби заохочення за сумлінне відношення працівників до трудових обов’язків. 6. Порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.   ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) 1. Поняття та причини виникнення трудових спорів. 2. Основні види трудових спорів та особливості їх правового регулювання. 3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів (КТС). 4. Порядок та особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах загальної юрисдикції. 5. Порядок та особливості вирішення колективних трудових спорів.  
  Разом

 

 

5.4. Для студентів заочної форми № 2

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) 1. Поняття, сторони та зміст трудового договору. 2. Загальні види ті форми трудового договору (контракту). 3. Правова характеристика окремих видів трудових договорів. 4. Контракт – особлива форма трудового договору. 5. Порядок укладання трудового договору (контракту). 6. Порядок оформлення та ведення трудової книжки. 7. Випробувальний строк. 8. Порядок зміни умов трудового договору: 9. Атестація та відсторонення від роботи: порядок їх застосування. 10. Правові підстави для припинення трудового договору (контракту). 11. Особливості правового регулювання припинення трудового договору за загальними підставами. 12. Правові підстави та порядок розірвання трудового договору за ініціативою працівника. 13. Правові підстави розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу. 14. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового комітету. 15. Порядок оформлення звільнення. Вихідна допомога. 16. Правовий захист працівників при незаконній відмові у прийомі на роботу, при незаконному переведенні, при незаконному звільненні з роботи. 17. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи за порушення законодавства про працю при прийомі, переведенні та звільненні працівників. 18. Порядок та правові підстави розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи третіх осіб.   РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ 1. Поняття та загальні види робочого часу: а) нормальна тривалість робочого часу; б) скорочений робочий час; в) неповний робочий час та його види; г) надурочний робочий час – його особливості; д) нічний робочий час. 2. Відхилення від норм робочого часу, особливості їх правового регулювання. 3. Види режимів робочого часу. Облік та контроль використання робочого часу. 4. Поняття та загальні види часу відпочинку: · перерви протягом робочого дня; · міжзмінні перерви; · щотижневі перерви; · святкові та неробочі дні; 5. Поняття, види та порядок надання працівнику відпусток.   НОРМУВАННЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ 1. Нормування праці, поняття та види норм. 2. Поняття та структура заробітної плати. 3. Державно-правове та договірне регулювання оплати праці. 4. Тарифна система: поняття та структурні елементи. 5. Загальні форми та системи оплати праці. 6. Поняття та призначення преміальної системи оплати праці. 7. Поняття та правові підстави гарантій. 8. Правове регулювання основних видів гарантійних виплат та доплат: – для працівників, які займають виборні посади; – для працівників, які призвані на строкову або альтернативну службу; – для працівників, які були направленні для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва; – для працівників, які знаходяться у встановленій законодавством відпустці; – для працівників, які були направленні на медичне обстеження. 9. Поняття та правові підстави для компенсацій. 10. Правове регулювання компенсаційних виплат та доплат: – при переведенні працівника на інше підприємство та в іншу місцевість з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; – при переїзді працівника з його власної ініціативи; – при направленні працівника у службове відрядження; – при використанні працівником власного спеціального одягу, спеціального інструменту, спеціальної їжі. 11. Обмеження утримань з заробітної плати.   МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 1. Поняття та основні умови настання матеріальної відповідальності. 2. Загальні види матеріальної відповідальності працівників та особливості їх правового регулювання: – обмежена матеріальна відповідальність; – повна матеріальна відповідальність; – підвищена матеріальна відповідальність; – колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 3. Порядок визначення та відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником підприємству. 4. Матеріальна відповідальність власника або уповноваженого ним органу за шкоду, завдану майну та здоров’ю працівника. 5. Відповідальність власника або уповноваженого ним органу за порушення законодавства про працю.   ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1. Поняття та методи встановлення трудової дисципліни. 2. Правове регулювання правил внутрішнього трудового рас порядку. 3. Основні види порушень трудової дисципліни та засоби впливу на порушників. 4. Засоби суспільного впливу на порушників трудової дисципліни. 5. Засоби заохочення за сумлінне відношення працівників до трудових обов’язків. 6. Порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень.   ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) 1. Поняття та причини виникнення трудових спорів. 2. Основні види трудових спорів та особливості їх правового регулювання. 3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів (КТС). 4. Порядок та особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у місцевих судах загальної юрисдикції. 5. Порядок та особливості вирішення колективних трудових спорів.  
  Разом

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Трудове право як самостійна галузь права

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. національний університет одеськА юридичнА академіЯ.. МиколаївськИЙ комплекс..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теми семінарських занять

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Робоча програма навчальної ДИСЦИПЛІНИ
         

Опис навчальної дисципліни
  Форма навчання Курс Семестр Лекції Практичні (семінарські) Всього ауд. год. К

Мета та завдання навчальної дисципліни
  Трудове право, як одна з провідних галузей, відмінюється високим динамізмом. Рухомість норм трудового законодавства забезпечується змінами у системі політичних і, насамперед, економ

ТЕМА № 7
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) Поняття та сторони трудового договору. Загальні види та функції трудового договору. Форми та строки трудового договору. Правові підстави та пор

Робочий час та час відпочинку
Поняття, зміст та основні види робочого часу. Поняття нормального робочого часу. Особливості правового регулювання скороченого робочого часу. Особливості правового регулювання неповного робочого ча

Гарантії та компенсації
Нормування праці – необхідна умова та міра організації та оплати праці. Поняття та основні види норм праці: – норми часу; – норми виробітку; – норми обслуговування;

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Поняття та умови настання матеріальної відповідальності. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності у трудовому праві на відміну від матеріальної відповідальності у цивільному,

Охорона праці
Поняття та зміст охорони праці. Організація охорони праці та забезпечення здорових та безпечних умов праці. Охорона праці як один з інститутів трудового права, яке регулює: – правила з орг

ТЕМА № 14
ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) Поняття та причини виникнення індивідуальних трудових спорів. Основні види індивідуальних трудових спорів та їх правове регулювання. Органи, які

Міжнародне регулювання праці
Поняття та загальні завдання міжнародного трудового права. Загальні принципи та джерела регулювання міжнародно-трудових відносин. Загальні параметри співвідношення конституційного права, трудового

Структура навчальної дисципліни
  Назви змістових тем Кількість годин денна форма вечірня форма заочна форма заоч

Самостійна робота
№ з/п Назва теми Кількість годин д/ф в/ф з/ф з/ф № 2 1

Зайнятість населення та працевлаштування
Поняття, зміст та суб’єкти зайнятості в Україні. Поняття та правовий статус безробітного. Поняття, умови та порядок виплати допомоги по безробіттю. Зайнятість населення т

Методичні рекомендації
Контрольна робота повинна бути виконана студентом письмово та особисто. До перевірки допускаються контрольні роботи бажано надруковані за допомогою комп’ютерної техніки з дотримання наступних вимог

Контрольна робота № 1
Завдання 1. Трудове право як самостійна галузь законодавства України. Завдання 2. 12 січня 2010 року у відділ кадрів заводу «Океан» звернувся токар 4-го р

Контрольна робота № 2
Завдання 1. Співвідношення нормативно-правового і локально-договірного способів регулювання трудових відносин. Завдання 2. Денисов С.М. був прийнятий на р

Контрольна робота № 3
Завдання 1. Місце і роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємства, установи, організації. Завдання 2. Мітіна К.Р. працювала на швейній

Контрольна робота № 4
Завдання 1. Місце і роль профспілок у трудових правовідносинах. Завдання 2. Наказом по підприємству було звільнено 4 працівника з наступними формулюванням

Контрольна робота № 5
Завдання 1. Колективний договір, його поняття, сторони, зміст і порядок укладання. Завдання 2. Петров В.І. був прийнятий на роботу в будівельний трест у в

Контрольна робота № 6
Завдання 1. Трудовий договір – найважливіша підстава виникнення трудових правовідносин. Завдання 2. Студентка четвертого курсу заочного відділення педагог

Контрольна робота № 7
Завдання 1. Контракт як особлива форма трудового договору. Завдання 2. За розпорядженням начальника будучастку муляр Липин А.Д. був притягнутий до виконан

Контрольна робота № 8
Завдання 1. Трудова книжка – основний документ працівника. Завдання 2. Інженер Саблин В.В. знаходився у службовому відрядженні з 6-го по 16-е квітня 2010

Контрольна робота № 10
Завдання 1. Правове регулювання робочого часу. Завдання 2. Молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту Гущин В.П. 5 березня 2010 року був

Контрольна робота № 11
Завдання 1. Правове регулювання часу відпочинку. Завдання 2. Слюсар-механік 4-го розряду Комов А.В. був переведений на посаду слюсаря-інструментальника 3-

Контрольна робота № 12
Завдання 1. Правове регулювання гарантій та гарантійних виплат. Завдання 2. На суднобудівний завод звернулися з заявами про прийом на роботу і дістали зго

Контрольна робота № 13
Завдання 1. Заробітна плата та особливості її регулювання. Завдання 2. На час відпустки начальника планового відділу Руденко І.І. на її місце – у порядку

Контрольна робота № 14
Завдання 1. Правове регулювання матеріальної відповідальності працівників. Завдання 2. Технік збірного цеху автозаводу Сергєєв І.І. 9 лютого 2010 року под

Контрольна робота № 15
Завдання 1. Трудова дисципліна – важлива умова співвідношення інтересів сторін трудового договору. Завдання 2. У навчальний заклад, що функціонує на базі

Контрольна робота № 16
Завдання 1. Правове регулювання охорони праці. Завдання 2.Слюсар Бондаренко П.І. при обробці деталі допустив поломку станку. За наказом власника бухгалтер

Контрольна робота № 17
Завдання 1. Правове регулювання охорони праці жінок. Завдання 2. З дозволу майстра цеху маляр Філіппов І.І. не вийшов на роботу після обідньої перерви. На

Контрольна робота № 18
Завдання 1. Правове регулювання охорони праці молоді. Завдання 2. Наказом по заводу від 12 липня 2010 року Смирнов В.І. був призначений інженером-конструк

Контрольна робота № 19
Завдання 1. Правове регулювання підготовки працівників, що поєднують роботу з виробничим навчанням. Завдання 2. Касир Лебедєва А.І. була прийнята на робот

Контрольна робота № 20
Завдання 1. Правове регулювання підготовки працівників, які отримують середню та професійно-технічну освіту. Завдання 2. Секретар-друкарка заводоуправлінн

Контрольна робота № 21
Завдання 1. Правове регулювання підготовки працівників, що одержують вищу освіту на заочній формі навчання. Завдання 2. Майстер виробничої ділянки Сизов П

Контрольна робота № 22
Завдання 1. Правове регулювання виникнення індивідуальних трудових спорів, їх основні види. Завдання 2. Слюсар ремонтно-механічних майстерень Горин І.П. 3

Контрольна робота № 23
Завдання 1. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів. Завдання 2. Мінаєва В.І. була прийнята у податкову інспе

Контрольна робота № 24
Завдання 1. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у судових органах. Завдання 2. Реалізатор Макарова В.І. була переведена за медичним висновком

Контрольна робота № 26
Завдання 1. Правове регулювання пенсійного забезпечення. Завдання 2.Бухгалтер кондитерської фабрики Почтаренко В.К. була переведена на посаду головного бу

Контрольна робота № 27
Завдання 1. Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю. Завдання 2. При проходженні виробничої практики на суднобудівному заводі студент Морс

Контрольна робота № 28
Завдання 1. Державний контроль за дотриманням законодавства про працю? Завдання 2. Петренко Д.А. працювала касиром залізничної станції Одеської залізниці.

Контрольна робота № 29
Завдання 1. Правове регулювання колективних трудових спорів (конфліктів). Завдання 2. Інженер-технолог Антоненко А.І., що має 15-літній безперервний стаж

Контрольна робота № 30
Завдання 1. Правове регулювання строкових трудових договорів. Завдання 2. Робітник Димов В.І., проробивши на будівництві великого об’єкту протягом 2-х рок

Контрольна робота № 31
Завдання 1. Звільнення працівників за власним бажанням, що уклали строковий та безстроковий трудовий договір. Завдання 2. Здійснюючи загальний контроль за

Контрольна робота № 32
Завдання 1. Відхилення в організації й оплаті праці та їх правове регулювання. Завдання 2. Робітник Терехов І.Д. був прийнятий на роботу в інструментальни

Контрольна робота № 33
Завдання 1. Порядок укладення трудового договору. Завдання 2. Токар-відрядник 4-го розряду Тимофєєв І.П. протягом червня та липня 2010 року успішно викону

Контрольна робота № 34
Завдання 1. Правове регулювання переведення на іншу роботу. Завдання 2. Лікар-педіатр Симонова В.І. подала заяву про звільнення за власним бажанням і прос

Контрольна робота № 35
Завдання 1. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності. Завдання 2.Робітниця кондитерської фабрики Рябенко П.А. була переведена за виробничо

Контрольна робота № 36
Завдання 1. Правове регулювання обмеженої матеріальної відповідальності. Завдання 2. Лідіна А.Е. при співбесіді з директором ательє дістала згоду на прийн

Контрольна робота № 37
Завдання 1. Соціально-правовий захист жінок у виробничо-трудовій галузі. Завдання 2. У результаті виробничої травми фрезерувальник Численко І.І. був визна

Контрольна робота № 38
Завдання 1. Соціально-правовий захист молоді в соціально-трудовій галузі. Завдання 2. Робітниця розрахункового відділу підприємства Торина Н.І. була відсу

Контрольна робота № 39
Завдання 1. Правове регулювання зайнятості населення. Завдання 2. Лаборант парфумерної фабрики Кисельова Г.І. звернулася до директора фабрики з заявою про

Контрольна робота № 40
Завдання 1. Правове регулювання оплати праці. Завдання 2. Секретар-друкарка Куликова Н.Н. подала заяву про звільнення за власним бажанням, попередивши вла

Контрольна робота № 41
Завдання 1. Суб’єкти трудового права: поняття, основні види. Завдання 2. Реорганізація економічного відділу підприємства не зменшила кількості його праців

Контрольна робота № 42
Завдання 1. Нормативні акти та договори, що регулюють трудові правовідносини, як джерела трудового права. Завдання 2. Електрозварювач Пилипчук І.П., навча

Контрольна робота № 43
Завдання 1. Звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Завдання 2. Працівникові Бойко М.Л., інвалідові ІІ групи, була нада

Контрольна робота № 44
Завдання 1. Правове регулювання виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Завдання 2. Працівникові збірного цеху суднобудівного заводу Потап

Контрольна робота № 45
Завдання 1. Правове регулювання колективної (бригадної) матеріальної відповідальності працівників перед підприємством, організацією, установою. Завдання 2.

Контрольна робота № 46
Завдання 1. Правове регулювання працевлаштування громадян України. Завдання 2. При виході у чергову відпустку (1 лютого 2010 року) фрезерувальник Іванченк

Контрольна робота № 47
Завдання 1. Порядок оформлення звільнення працівника (вихідна допомога; трудова книжка). Завдання 2. Слюсарі Міщенко І.П. та Рощин Д.І. працювали надурочн

Контрольна робота № 48
Завдання 1. Пільги та гарантії, встановлені законодавством про працю з вагітності та пологам і з догляду за дитиною. Завдання 2. 27 січня 2010 року наказо

Контрольна робота № 49
Завдання 1. Державні органи, як суб’єкти трудового права, їх правові особливості. Завдання 2. При підведенні підсумків виконання умов колективного договор

Контрольна робота № 50
Завдання 1. Міжнародно-правове регулювання праці – поняття. суб’єкти, принципи й основні джерела. Завдання 2. Бухгалтер Кірсанова В.І. у грудні 2009 року

Методичні рекомендації
Курсова робота повинна бути виконана студентом письмово та особисто. До перевірки допускаються курсові роботи бажано надруковані за допомогою комп’ютерної техніки з дотримання наступних вимог: форм

Тем для написання курсових робіт
1.Предмет трудового права та його специфіка. 2.Особливості методу та функцій трудового права. 3.Принципи трудового права та їх с

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  11.1. Нормативно-правова література: 1.Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141; 2.Кодекс законів про пра

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  Сайти державних органів влади та місцевого самоврядування і міжнародних установ:   Верховна Рада України (офіційний портал) – http://iportal.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги