рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Самостійна робота

Самостійна робота - раздел Право, Трудове право як самостійна галузь права № З/п Назва Теми Кількі...

№ з/п Назва теми Кількість годин
д/ф в/ф з/ф з/ф № 2
1. Трудове право, як самостійна галузь права. Вивчити рекомендовану літературу до семінарського заняття з цієї теми та приділити увагу особливостям поняття та предмету трудового права. Визначити особливості регулювання трудових правовідносин. Знайти параметри, які визначають специфіку трудового права та відмінюють його від інших галузей права (цивільного, адміністративного та ін.).  
2. Нормативне та договірне регулювання трудових правовідносин. Вивчити рекомендовану до семінарського заняття літературу. Звернути увагу на об’єктивний процес розробки, прийняття та використання нормативних актів у трудовій сфері. Знайти систему джерел та систему законодавства трудового права. Усвідомити твердження про єдність та диференціацію трудового законодавства. Знайти та пояснити діалектику нормативного та договірного способів регулювання трудових правовідносин.  
3. Суб’єкти трудового права. Вивчити рекомендовану до цієї теми літературу. Усвідомити поняття та зміст суб’єкту трудового права, а також поняття та зміст сторін трудового правовідношення. Відповісти на питання: чи всі суб’єкти трудового права можуть бути сторонами трудового правовідношення?  
4. Система правовідносин у галузі трудового права. Вивчити рекомендовану до цієї теми літературу. Визначити, у чому істотний зміст трудового правовідношення. Встановити, які правові підстави призводять до виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Розкрити діалектичний зв’язок та взаємодію трудових та інших правовідносин в управлінській, виробничо-трудовій та соціальній сферах діяльності.  
5. Колективний договір та колективні угоди. Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу, особливу увагу приділити Закону України «Про колективні договори (угоди)» від 01 липня 1993 року. Усвідомити поняття сторони колективного договору, поняття сторони угоди. Розкрити зміст співвідношення колективного договору та угоди. Необхідно уточнити правове навантаження ст.15 КЗпП України про обов’язкову повідомну реєстрацію колективного договору.  
6. Зайнятість населення та працевлаштування. Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу, особливу увагу приділити Закону України «Про зайнятість населення» від 01 березня 1991 року та Закону України «Про зайнятість наслення» від 05 липня 2012 року. Звернути увагу га змістовну сторону понять «зайнятість» та «працевлаштування». Дайте правовій коментар ст. 493 КЗпП України, включаючи поняття «вивільнення» та «звільнення». Виходячи з загальних положень Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 року, – дати правову оцінку гарантій та компенсацій для безробітних.  
7. Трудовий договір (контракт). Вивчити рекомендовану літературу до цієї теми семінарського заняття. Усвідомити у чому сутність припинення та розірвання трудового договору. Якими параметрами визначається письмова форма трудового договору та у чому сутність контракту? Вивчити порядок укладання трудового договору між двома фізичними особами. Згідно ст.40 КЗпП України власник або уповноважений ним орган має право чи обов’язок здійснити свою ініціативу на звільнення працівника? У чому, на Ваш погляд, правові особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника згідно ст.ст. 38 та 39 КЗпП України? Яку роль відіграють профспілкові та замінюючи їх органи при прийнятті та звільненні працівників? Дайте правову оцінку участі та ініціативи третіх осіб при розірванні трудового договору (контракту).  
8. Робочий час та час відпочинку. Вивчити рекомендовану літературу з цієї теми семінарського заняття, особливо Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 року. Дайте чітку правову характеристику скороченого та неповного робочого часу, та особливостей їх правового регулювання. Аналогічно дослідити особливості правового регулювання ненормованого та надурочного робочого часу. Вивчити порядок надання додаткової оплатної відпустки у зв’язку з навчанням працівників у вищих навчальних закладах. Дайте правовий коментар ст.25 Закону України «Про відпустки» – про надання працівнику обов’язкової відпустки без збереження заробітної плати. Аналогічно проаналізуйте ст.26 цього ж Закону – про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін та дайте правову оцінку практики підприємств з цього питання, яка склалася на сучасному етапі.  
9. Нормування та оплата праці. Гарантії та компенсації. Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу, особливо Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року. У чому сутність державного та договірного регулювання оплати праці? Дайте правовий коментар ст.22 Закону України «Про оплату праці» про гарантії дотримання прав працівника на оплату його праці. Дайте змістовну характеристику понять: «мінімальна заробітна плата», «прожитковий мінімум», «вартісна величина межи малозабезпеченості». Визначити істотну характеристику змісту гарантій та компенсацій. Привести практичні приклади гарантійних виплат та доплат. Аналогічно зробить відносно компенсаційних виплат та доплат.  
10. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу. Визначте, чи будь-яке завдана працівником матеріальна шкода підприємству є матеріальною відповідальністю? У чому специфіка матеріальної відповідальності у трудовому праві та її відмінність від матеріальної відповідальності у цивільному, адміністративному, кримінальному та інших галузях права? Особливості матеріальної відповідальності підприємства перед працівником у сучасних умовах.  
11. Дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність. Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу. Проаналізуйте зміст понять «трудова дисципліна» та «дисципліна праці». Визначте загальні умови, які сприяють укріпленню трудової дисципліни. Складіть параметри трудової дисципліни та відповідальності, включаючи суспільну відповідальність.  
12. Охорона праці. Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу. Виходячи з загальних положень Закону України «про охорону праці» – необхідно визначити основні форми забезпечення охорони праці. Керуючись Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 р. № 256 «Про затвердження переліку важких робіт та робіт їз шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких заборонено використання праці жінок» – визначте рішення проблеми охорони праці жінок у сучасних умовах. Охорону праці молоді необхідно дослідити у двох напрямках: а) неповнолітня молодь; б) молодь до 28-и років включно. Питання працевлаштування та звільнення неповнолітніх працівників – ст.ст. 196, 197, 198, 199 КЗпП України. Види відповідальності власника або уповноваженого ним органу за порушення конституційних прав, законодавства про охорону праці.  
13. Підготовка та перепідготовка (підвищення кваліфікації) працівників. Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу. При дослідження основних форм та видів підготовки та перепідготовки працівників необхідно акцентувати увагу на найбільш ефективних параметрах та найбільш повно врегульованих трудовим законодавством. Виділите особливості правового регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах незалежно від рівню акредитації на заочній формі навчання. Яка відповідальність передбачена трудовим законодавством за порушення власником або уповноваженим ним органом конституційних прав працівників, які поєднують працю з навчанням? Вивчити ст. 15. Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року.  
14. Трудові спори (конфлікти). Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу. Звернути увагу на процесуальну сторону розглядання індивідуальних трудових спорів у Комісії з розгляду трудових спорів та в органах судової влади. Вивчити ст.ст. 17, 22, 23, 24, 28 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою з’ясування наступних принципових положень: а) страйк, як крайній засіб вирішення спору; б) визнання страйку незаконним; в) підстави для заборони проведення страйку, місце та роль у вирішенні цього питання Президенту та Верховної Ради; г) наслідки для учасників проведення незаконного страйку.  
15. Місце та роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємства. Вивчити рекомендовану до цієї теми семінарського заняття літературу. Звернути увагу на основні положення, які визначають правовий статус трудового колективу та його взаємодію з власником або уповноваженим ним органом – з одного боку та окремими працівниками – з другого. Вивчити положення про сутність загальних принципів здійснення трудовим колективом самоуправлінської діяльності.  
16. Професійні спілки та їх роль у виробничо-трудовій діяльності колективу. Вивчити рекомендовану до цієї теми семінарського заняття літературу, особливо Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 19 вересня 1999 року. Встановити: чи порушений правовий статус профспілок у зв’язку з відсутністю в них права законодавчої ініціативи? У чому сутність та призначення співпраці профспілкових організацій з державними структурами та роботодавцями? Розкрити основні параметри твердження про незалежність профспілок.  
17. Державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю. Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу. З’ясуйте чіткі параметри, зміст та правове призначення слідуючи понять: а) державний нагляд; б) державний контроль; в) суспільний контроль. Що зближує та що відмінює державний нагляд та державний контроль, включаючи механізм діяльності їх соціальної системи органів. Вивчить основні форми суспільного контролю за дотриманням законодавства про працю. Взаємодія державного та суспільного контролю.  
18. Міжнародне регулювання праці. Вивчити рекомендовану з цієї теми семінарського заняття літературу. Дослідить взаємодію вітчизняного та міжнародно-правового регулювання виробничо-трудової сфери, спираючись на положення ст. 9 Конституції України та ст. 81 КЗпП України, які закріпили пріоритетність міжнародно-правового регулювання трудових правовідносин.  
  Разом

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Трудове право як самостійна галузь права

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. національний університет одеськА юридичнА академіЯ.. МиколаївськИЙ комплекс..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Самостійна робота

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Робоча програма навчальної ДИСЦИПЛІНИ
         

Опис навчальної дисципліни
  Форма навчання Курс Семестр Лекції Практичні (семінарські) Всього ауд. год. К

Мета та завдання навчальної дисципліни
  Трудове право, як одна з провідних галузей, відмінюється високим динамізмом. Рухомість норм трудового законодавства забезпечується змінами у системі політичних і, насамперед, економ

ТЕМА № 7
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) Поняття та сторони трудового договору. Загальні види та функції трудового договору. Форми та строки трудового договору. Правові підстави та пор

Робочий час та час відпочинку
Поняття, зміст та основні види робочого часу. Поняття нормального робочого часу. Особливості правового регулювання скороченого робочого часу. Особливості правового регулювання неповного робочого ча

Гарантії та компенсації
Нормування праці – необхідна умова та міра організації та оплати праці. Поняття та основні види норм праці: – норми часу; – норми виробітку; – норми обслуговування;

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Поняття та умови настання матеріальної відповідальності. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності у трудовому праві на відміну від матеріальної відповідальності у цивільному,

Охорона праці
Поняття та зміст охорони праці. Організація охорони праці та забезпечення здорових та безпечних умов праці. Охорона праці як один з інститутів трудового права, яке регулює: – правила з орг

ТЕМА № 14
ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) Поняття та причини виникнення індивідуальних трудових спорів. Основні види індивідуальних трудових спорів та їх правове регулювання. Органи, які

Міжнародне регулювання праці
Поняття та загальні завдання міжнародного трудового права. Загальні принципи та джерела регулювання міжнародно-трудових відносин. Загальні параметри співвідношення конституційного права, трудового

Структура навчальної дисципліни
  Назви змістових тем Кількість годин денна форма вечірня форма заочна форма заоч

Теми семінарських занять
    5.1. Для студентів денної форми навчання № з/п Назва теми Кількість годин

Зайнятість населення та працевлаштування
Поняття, зміст та суб’єкти зайнятості в Україні. Поняття та правовий статус безробітного. Поняття, умови та порядок виплати допомоги по безробіттю. Зайнятість населення т

Методичні рекомендації
Контрольна робота повинна бути виконана студентом письмово та особисто. До перевірки допускаються контрольні роботи бажано надруковані за допомогою комп’ютерної техніки з дотримання наступних вимог

Контрольна робота № 1
Завдання 1. Трудове право як самостійна галузь законодавства України. Завдання 2. 12 січня 2010 року у відділ кадрів заводу «Океан» звернувся токар 4-го р

Контрольна робота № 2
Завдання 1. Співвідношення нормативно-правового і локально-договірного способів регулювання трудових відносин. Завдання 2. Денисов С.М. був прийнятий на р

Контрольна робота № 3
Завдання 1. Місце і роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємства, установи, організації. Завдання 2. Мітіна К.Р. працювала на швейній

Контрольна робота № 4
Завдання 1. Місце і роль профспілок у трудових правовідносинах. Завдання 2. Наказом по підприємству було звільнено 4 працівника з наступними формулюванням

Контрольна робота № 5
Завдання 1. Колективний договір, його поняття, сторони, зміст і порядок укладання. Завдання 2. Петров В.І. був прийнятий на роботу в будівельний трест у в

Контрольна робота № 6
Завдання 1. Трудовий договір – найважливіша підстава виникнення трудових правовідносин. Завдання 2. Студентка четвертого курсу заочного відділення педагог

Контрольна робота № 7
Завдання 1. Контракт як особлива форма трудового договору. Завдання 2. За розпорядженням начальника будучастку муляр Липин А.Д. був притягнутий до виконан

Контрольна робота № 8
Завдання 1. Трудова книжка – основний документ працівника. Завдання 2. Інженер Саблин В.В. знаходився у службовому відрядженні з 6-го по 16-е квітня 2010

Контрольна робота № 10
Завдання 1. Правове регулювання робочого часу. Завдання 2. Молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту Гущин В.П. 5 березня 2010 року був

Контрольна робота № 11
Завдання 1. Правове регулювання часу відпочинку. Завдання 2. Слюсар-механік 4-го розряду Комов А.В. був переведений на посаду слюсаря-інструментальника 3-

Контрольна робота № 12
Завдання 1. Правове регулювання гарантій та гарантійних виплат. Завдання 2. На суднобудівний завод звернулися з заявами про прийом на роботу і дістали зго

Контрольна робота № 13
Завдання 1. Заробітна плата та особливості її регулювання. Завдання 2. На час відпустки начальника планового відділу Руденко І.І. на її місце – у порядку

Контрольна робота № 14
Завдання 1. Правове регулювання матеріальної відповідальності працівників. Завдання 2. Технік збірного цеху автозаводу Сергєєв І.І. 9 лютого 2010 року под

Контрольна робота № 15
Завдання 1. Трудова дисципліна – важлива умова співвідношення інтересів сторін трудового договору. Завдання 2. У навчальний заклад, що функціонує на базі

Контрольна робота № 16
Завдання 1. Правове регулювання охорони праці. Завдання 2.Слюсар Бондаренко П.І. при обробці деталі допустив поломку станку. За наказом власника бухгалтер

Контрольна робота № 17
Завдання 1. Правове регулювання охорони праці жінок. Завдання 2. З дозволу майстра цеху маляр Філіппов І.І. не вийшов на роботу після обідньої перерви. На

Контрольна робота № 18
Завдання 1. Правове регулювання охорони праці молоді. Завдання 2. Наказом по заводу від 12 липня 2010 року Смирнов В.І. був призначений інженером-конструк

Контрольна робота № 19
Завдання 1. Правове регулювання підготовки працівників, що поєднують роботу з виробничим навчанням. Завдання 2. Касир Лебедєва А.І. була прийнята на робот

Контрольна робота № 20
Завдання 1. Правове регулювання підготовки працівників, які отримують середню та професійно-технічну освіту. Завдання 2. Секретар-друкарка заводоуправлінн

Контрольна робота № 21
Завдання 1. Правове регулювання підготовки працівників, що одержують вищу освіту на заочній формі навчання. Завдання 2. Майстер виробничої ділянки Сизов П

Контрольна робота № 22
Завдання 1. Правове регулювання виникнення індивідуальних трудових спорів, їх основні види. Завдання 2. Слюсар ремонтно-механічних майстерень Горин І.П. 3

Контрольна робота № 23
Завдання 1. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії з розгляду трудових спорів. Завдання 2. Мінаєва В.І. була прийнята у податкову інспе

Контрольна робота № 24
Завдання 1. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у судових органах. Завдання 2. Реалізатор Макарова В.І. була переведена за медичним висновком

Контрольна робота № 26
Завдання 1. Правове регулювання пенсійного забезпечення. Завдання 2.Бухгалтер кондитерської фабрики Почтаренко В.К. була переведена на посаду головного бу

Контрольна робота № 27
Завдання 1. Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю. Завдання 2. При проходженні виробничої практики на суднобудівному заводі студент Морс

Контрольна робота № 28
Завдання 1. Державний контроль за дотриманням законодавства про працю? Завдання 2. Петренко Д.А. працювала касиром залізничної станції Одеської залізниці.

Контрольна робота № 29
Завдання 1. Правове регулювання колективних трудових спорів (конфліктів). Завдання 2. Інженер-технолог Антоненко А.І., що має 15-літній безперервний стаж

Контрольна робота № 30
Завдання 1. Правове регулювання строкових трудових договорів. Завдання 2. Робітник Димов В.І., проробивши на будівництві великого об’єкту протягом 2-х рок

Контрольна робота № 31
Завдання 1. Звільнення працівників за власним бажанням, що уклали строковий та безстроковий трудовий договір. Завдання 2. Здійснюючи загальний контроль за

Контрольна робота № 32
Завдання 1. Відхилення в організації й оплаті праці та їх правове регулювання. Завдання 2. Робітник Терехов І.Д. був прийнятий на роботу в інструментальни

Контрольна робота № 33
Завдання 1. Порядок укладення трудового договору. Завдання 2. Токар-відрядник 4-го розряду Тимофєєв І.П. протягом червня та липня 2010 року успішно викону

Контрольна робота № 34
Завдання 1. Правове регулювання переведення на іншу роботу. Завдання 2. Лікар-педіатр Симонова В.І. подала заяву про звільнення за власним бажанням і прос

Контрольна робота № 35
Завдання 1. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності. Завдання 2.Робітниця кондитерської фабрики Рябенко П.А. була переведена за виробничо

Контрольна робота № 36
Завдання 1. Правове регулювання обмеженої матеріальної відповідальності. Завдання 2. Лідіна А.Е. при співбесіді з директором ательє дістала згоду на прийн

Контрольна робота № 37
Завдання 1. Соціально-правовий захист жінок у виробничо-трудовій галузі. Завдання 2. У результаті виробничої травми фрезерувальник Численко І.І. був визна

Контрольна робота № 38
Завдання 1. Соціально-правовий захист молоді в соціально-трудовій галузі. Завдання 2. Робітниця розрахункового відділу підприємства Торина Н.І. була відсу

Контрольна робота № 39
Завдання 1. Правове регулювання зайнятості населення. Завдання 2. Лаборант парфумерної фабрики Кисельова Г.І. звернулася до директора фабрики з заявою про

Контрольна робота № 40
Завдання 1. Правове регулювання оплати праці. Завдання 2. Секретар-друкарка Куликова Н.Н. подала заяву про звільнення за власним бажанням, попередивши вла

Контрольна робота № 41
Завдання 1. Суб’єкти трудового права: поняття, основні види. Завдання 2. Реорганізація економічного відділу підприємства не зменшила кількості його праців

Контрольна робота № 42
Завдання 1. Нормативні акти та договори, що регулюють трудові правовідносини, як джерела трудового права. Завдання 2. Електрозварювач Пилипчук І.П., навча

Контрольна робота № 43
Завдання 1. Звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Завдання 2. Працівникові Бойко М.Л., інвалідові ІІ групи, була нада

Контрольна робота № 44
Завдання 1. Правове регулювання виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Завдання 2. Працівникові збірного цеху суднобудівного заводу Потап

Контрольна робота № 45
Завдання 1. Правове регулювання колективної (бригадної) матеріальної відповідальності працівників перед підприємством, організацією, установою. Завдання 2.

Контрольна робота № 46
Завдання 1. Правове регулювання працевлаштування громадян України. Завдання 2. При виході у чергову відпустку (1 лютого 2010 року) фрезерувальник Іванченк

Контрольна робота № 47
Завдання 1. Порядок оформлення звільнення працівника (вихідна допомога; трудова книжка). Завдання 2. Слюсарі Міщенко І.П. та Рощин Д.І. працювали надурочн

Контрольна робота № 48
Завдання 1. Пільги та гарантії, встановлені законодавством про працю з вагітності та пологам і з догляду за дитиною. Завдання 2. 27 січня 2010 року наказо

Контрольна робота № 49
Завдання 1. Державні органи, як суб’єкти трудового права, їх правові особливості. Завдання 2. При підведенні підсумків виконання умов колективного договор

Контрольна робота № 50
Завдання 1. Міжнародно-правове регулювання праці – поняття. суб’єкти, принципи й основні джерела. Завдання 2. Бухгалтер Кірсанова В.І. у грудні 2009 року

Методичні рекомендації
Курсова робота повинна бути виконана студентом письмово та особисто. До перевірки допускаються курсові роботи бажано надруковані за допомогою комп’ютерної техніки з дотримання наступних вимог: форм

Тем для написання курсових робіт
1.Предмет трудового права та його специфіка. 2.Особливості методу та функцій трудового права. 3.Принципи трудового права та їх с

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  11.1. Нормативно-правова література: 1.Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141; 2.Кодекс законів про пра

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  Сайти державних органів влади та місцевого самоврядування і міжнародних установ:   Верховна Рада України (офіційний портал) – http://iportal.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги