рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України - раздел Право, Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне Право України: Навчал...

Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну "Адміністративне право України" та спецкурси "Організація державної служби України", "Управління в адміністративно-політичній сфері", "Адміністративно-процесуальне право", "Організаційно-правові засади державного контролю в Україні", "Організація дозвільної системи в Україні", "Адміністративна відповідальність", "Організаційно-правові засади антимонопольно!' діяльності в Україні" та ін.

ББК 67.621(4Укр)я73

К382 УДК 342.9(477)(075.8)

Автори: доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України С. В. Ківалов,

кандидат юридичних наук, доцент Л. Р. Біла

Рецензенти: доктор юридичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України Є. В. Додін;

кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Одеського інституту внутрішніх справ

Рекомендовано до друку Вченою радою Одеської національної юридичної академії.

Протокол № 2 від 5 жовтня 2001 р.

1303020200-003

К--------------------- Без оголош.

7694-2002

© С. В. Ківалов, ISBN 966-7694-53-4 Л. Р. Біла, 2002

Зміст

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"....................................................................................................... 6

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"___________............................................................................... 10

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.................................................................. 10

Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України................................................................................................................ 10

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання..... 13

Тема 3. Суб'єкти адміністративного права................................. 16

Тема 4. Державна служба та державні службовці...................... 23

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління 27

Тема 6. Форми державного управління...................................... 31

Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління......... 34

Тема 8. Адміністративно-правові резкими................................. 36

Тема 9. Адміністративно-правовий примус................................ 40

Тема 10. Адміністративна відповідальність................................ 42

Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві 46

Тема 12. Адміністративний процес............................................. 48

Тема 13. Провадження в справах про адміністративні проступки 51

Тема 14. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки 54

Тема 15. Резким законності і дисципліни у державному управлінні 58

Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади 61

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА................................................................. 64

Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою................................................................................................. 64

Тема 18. Адміпістративно-правове забезпечення управління обороною 67

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами................................................................................................. 70

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією 74

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю......................................................... 76

Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою.................................................................................................... 78

Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно!" діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції...................................... 81

Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою................................................................................................................ 83

Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням....................................................................................... 85

Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом............................................................................................. 87

Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів............................................................. 89

Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом 91

Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою................................................................................................................ 92

Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення................................................................................. 94

Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом................... 96

Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення................................................................................................ 99

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ........................................... 101

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА................................................................ 101

Тема 1.Поняття, предмет, метод і система адміністративного права 101

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання... 101

Тема 3. Суб'єкти адміністративного права............................... 102

Тема 4. Державна служба і державні службовці...................... 102

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління 103

Тема 6. Форми державного управління.................................... 103

Тема 7. Адміністративно-правові методи................................. 104

Тема 8. Адміністративно-правові режими................................ 104

Тема 9. Адміністративно-правовий примус.............................. 104

Тема 10. Поняття, ознаки і підстави адміністративної відповідальність 105

Тема 11. Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу 105

Тема 12. Провадження у справах про адміністративні проступки 106

Тема 13. Режим законності і дисципліни у державному управлінні 106

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА............................................................... 107

Тема 14. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою та обороною........................................................................ 107

Тема 15. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами............................................................................................... 107

Тема 16. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією 108

Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою.................................................................................................. 108

Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням..................................................................................... 109

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою.............................................................................................................. 109

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення............................................................................... 110

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом................. 110

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для заліку)....................... 111

5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)................................................................................ 114

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА............................................................. 119

7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА............................................................. 129

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"................................................................................................... 131

9. КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (без додатків)...................................................................................................................... 191

10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*...................................................................................................... 250

 


>>>7>>>

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

(для студентів денної, заочної, очно-заочної, післядипломної форм навчання)

    Факуль-          
    тети держ-          
    управлін- Інститут        
Назва В ня, судово-прокурорський, адвокатури і муніципального Інститут європейського Заочна форма навчання Після-дипломна форма Очно-заочна форма
теми С цивіль- управ- права   навчання навчання
  Ь ного 1 ління        
  О підпри-          
  Г ємн. права          
  о ауд   ауд   ауд   ауд   ауд   ауд  
    л п ср л п ср л п ср л п ср л п ср л п ср
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1 . Поняття, місце і роль                                      
адміністративного права в системі права                                      
України - - - - - -
Тема 2. Механізм адміністративно-                                      
правового регулювання - - - - -      
Тема 3. Суб'єкти адміністративного                                      
права - - - - - -
Тема 4. Державна служба та державні                                      
службовці - -  
Тема 5. Поняття, сутність, принципи і                                      
функції державного управління - - - - - -   -
Тема 6. Форми державного управління - - - - - -   -

 


>>>8>>>

 

їх
Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління                
Тема 8. Адміністративно-правові режими                       4'
Тема 9. Адміністративно-правовий примус            
Тема 10. Адміністративна відповідальність      
Тема 1 1 . Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві                  
Тема 1 2. Адміністративний процес -  
Тема 13. Провадження в справах про адміністративні проступки                
Тема 14. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки   _ _     _   _  
Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні                
Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади                    
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою            
Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління обороною __ __ __ __ _ __ _ __

 


>>>9>>>

 

НІ у
Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами            
Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією _ _ _            
Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю                  
Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою  
Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно'! діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції                 ,ч
Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою                  
Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами та кредитуванням                   1  
Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом                   -    
Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів                  
Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 


>>>10>>>

 

(>
Тема 29 Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою        
Тема ЗО. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення                
Тема 3 1 . Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом                      
Тема 32. Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері соціального захисту населення            
Всього

>>>11>>>

2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України

Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна. Предмет і метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного… Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна.

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання

Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. Поняття джерел адміністративного права, їх види та система. Співвідношення… Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх…

Тема 3. Суб'єкти адміністративного права

Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. … Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування.

Тема 4. Державна служба та державні службовці

Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і… Управління державною службою.

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління

Поняття та сутність державного управління. Принципи та функції державного управління. Суб'єкти державного управління.

Тема 6. Форми державного управління

Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і… При вивченні данної теми необхідно мати на увазі, що форма державного управління — це зовнішній вияв конкретних дій,…

Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління

Заохочення як метод державного управління. Стимулювання як метод державного управління. Поняття дозвільної системи. Поняття і стадії дозвільного провадження.

Тема 8. Адміністративно-правові резкими

Правовий режим надзвичайного стану. Правовий режим воєнного стану. Режим надзвичайної екологічної ситуації.

Тема 9. Адміністративно-правовий примус

Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права. Види адміністративно-правового примусу: заходи адміністративного попередження,… Вивчення даної теми слід розпочати з того, що адміністративно-правовий примус є одним із видів державно-правового…

Тема 10. Адміністративна відповідальність

Поняття і ознаки адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Поняття, ознаки і склад адміністративного проступку.… Особливості адміністративної відповідальності колективних суб'єктів.… Система адміністративних стягнень.

Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві

Поняття і ознаки дисциплінарно-правового примусу в адміністративному праві.

Поняття, особливості і підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві.

Дисциплінарне провадження в адміністративному праві.

При вивченні даної теми слід мати на увазі, що дисциплінарна відповідальність регулюється нормами як трудового, так і адміністративного права. У відношенні до деяких категорій працівників тільки норми трудового права встановлюють дисциплінарну відповідальність, стосовно такої категорії, як державні службовці — норми і трудового, і адміністративного права, а щодо військовослужбовців, працівників міліції, СБУ та ін. — тільки норми адміністративного права.

Підставою для настання дисциплінарної відповідальності може бути дисциплінарний проступок, тобто шкідливе протиправне винне діяння (дія чи бездіяльність), що полягає у невиконанні або неналежному виконанні працівником своїх службових обов'язків, а рівно іншому порушенні службової дисципліни, за які законом передбачена дисциплінарна відповідальність; адміністративний проступок (див. Закон "Про боротьбу з корупцією") або порушення морального характеру (див. статтю 14 Закону "Про державну службу").

Слід звернути увагу на те, що дисциплінарна відповідальність за нормами адміністративного права настає: — у порядку, встановленому законами України (див. закони "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" та ін.);


>>>48>>>

- відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку (див. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів);

- на підставі дисциплінарних статутів та спеціальних положень, чинних в окремих галузях і сферах державного управління (див. Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, Дисциплінарний статут прокуратури України, Дисциплінраний статут органів внутрішніх справ та ін.).

Дисциплінарне провадження являє собою врегульовану законодавством діяльність уповноважених суб'єктів щодо застосування дисциплінарних стягнень при дотриманні прав і законних інтересів винних осіб.

Слід мати на увазі, що дисциплінарне провадження характеризується наступними принципами: законності, гласності, об'єктивної істини, демократизму, рівності всіх перед законом, економічності, оперативності, доцільності та ін.

У дисциплінарному провадженні виділяють наступні стадії:

порушення дисциплінарного провадження;

дисциплінарне розслідування;

розгляд дисциплінарної справи і винесення рішення;

виконання прийнятого рішення;

перегляд рішення за скаргою;

перегляд рішення в порядку нагляду.

При вивченні даної теми слід звернутися до дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук І. О. Картузо-вої "Дисциплінарна відповідальність державних службовців", яка є в читальному залі бібліотеки академії.


>>>49>>>

Тема 12. Адміністративний процес

Поняття, принципи і структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття і види адміністративно-процесуальних норм.

Тема 13. Провадження в справах про адміністративні проступки

Поняття та класифікація доказів у провадженні в справах про адміністративні проступки. Поняття і предмет доказування в справах про адміністративні… Учасники провадження. Строки у провадженні. Органи, уповноважені розглядати… Заходи адміністративно-процесуального забезпечення.

Тема 14. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки

Адміністративне розслідування. Розгляд справи про адміністративний проступок та винесення рішення у справі. … Перегляд постанови у справі про адміністративний проступок. Виконання постанови.

Тема 15. Резким законності і дисципліни у державному управлінні

Поняття режиму законності і дисципліни у державному управлінні. Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. Поняття контролю та його види.

Звернення громадян, судове оскарження незаконних рішень, дій органів державної влади та їх посадових осіб як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

При вивченні даної теми, слід усвідомити, що забезпечення законності передбачає необхідність створення системи її гарантій, а саме: загальні передумови (політичні, економічні, ідеологічні, організаційні, юридичні) і спеціальні юридичні, організаційно-правові засоби забезпечення законності (контроль і державно-правовий примус).

Слід мати на увазі, що основними способами забезпечення законності і дисципліни є контроль, нагляд і звернення громадян. Контроль — це основний спосіб забезпечення законності, головними напрямками здійснення якого є: а) додержання планової, фінансової, ціноутворюючої, договірної, технологічної, виконавчої, трудової та ін. видів державної дисципліни; б) використання державних


>>>60>>>

ресурсів; в) виконання вимог природоохоронного законодавства; г) підбір і розміщення кадрів у державному секторі; д) виконання соціальних програм та ін.

При вивченні сутності контролю, необхідно звернути увагу на його зміст:

- спостереження за функціонуванням підконтрольного суб'єкту, одержання об'єктивної інформації про виконання ним правил і доручень;

- аналіз зібраної інформації, виявлення тенденцій, причин, розробка прогнозів;

- прийняття заходів щодо запобігання порушень законності і дисципліни, шкідливих наслідків, шкоди, в тому числі припинення протиправних дій з метою недопущення нових порушень;

- обліку конкретних порушень, визначення їх причин і умов;

- виявлення винних, притягнення їх до відповідальності. Більш детально стосовно контролю див. тему 16.

Важливе місце відводиться нагляду за дотриманням законності і дисципліни у державному управлінні. Контроль слід відрізняти від нагляду (див. тему 16). Нагляд буває судовий, прокурорський та адміністративний. Судовий контроль здійснюють: Конституційний Суд України, суди загальної компетенції та арбітражні суди (див. Конституцію України, закони "Про Конституційний Суд України", "Про арбітражний суд", "Про судоустрій").

Важливим для студента є розуміння того, що адміністративний нагляд є найбільш об'ємним і різноманітним і суттєво відрязняється від судового і прокурорського нагляду тим, що:

- контролюючий суб'єкт є суб'єктом виконавчої влади;

- основною метою є забезпечення безпеки громадян, суспільства, держави ( а судового і прокурорського — забезпечення законності в країні);

- має спеціалізований характер, тобто направлений на дотримання спеціальних правил (санітарних, ветеринарних, пожарних, митних та ін.);

- проводиться систематично за конкретним об'єктом;

- здійснюється, як правило, суб'єктами державної виконавчої влади, наділеними надвідомчими повноваженнями;

- пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу.


>>>61>>>

Адміністративний нагляд здійснюється з метою охорони відповідних суспільних відносин як від правопорушень, так і від об'єктивно-протиправних дій і стихійних явищ.

При вивченні даної теми слід звернути увагу та такі види адміністративного нагляду як:

— адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі (див. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі");

— державний санітарно-епідеміологічний нагляд (див. Закон України "Про забезпечення санітарного епідемічного благополуччя населення");

- державний нагляд за безпекою дорожного руху (див. закони "Про міліцію", "Про дорожний рух"; Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС України, Типові правила взаємовідносин міліції з учасниками дорожнього руху та власниками транспортних засобів;

- державний пожежний нагляд (див. закони "Про міліцію", "Про пожежну безпеку", Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів Державного пожежного нагляду;

— державний геодезичний нагляд (див. Положення про Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України) та ін.

Важливим способом забезпечення законності в державному управлінні є право громадян на звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм власності, громадських об'єднань. Це право регламентується Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", Положенням про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні та ін. При вивченні даного питання слід звернути увагу на поняття та види звернень, права та обов'язки особи, що подала звернення, та органу (посадової особи) яка розглядає його, специфіку провадження по розгляду звернень громадян.


>>>62>>>

Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади

Поняття, сутність та зміст державного контролю. Принципи державного контролю.

Види державного контролю у сфері виконавчої влади.

Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері державного управління.

При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що контроль — це явище багатогранне і різнопланове. Він може бути охарактеризований як форма або вид діяльності, як принцип, як функція. Контроль у сфері державного управління, враховуючи його суть, можна охарактеризувати як самостійний вид роботи. Слід зазначити, що в умовах реформи системи органів державного управління, змінюється сутність державного контролю. Оновлення його сутності полягає в тому, що на перший план, при його здійсненні, висувається питання: чому так виходить і що треба зробити, щоб досягти кращого результату. У минуле відходить інших підхід — виявити і покарати за допомогою контролю.

Виходячи із тих завдань, що стоять перед контролем, можна виділити такі основні принципи контролю: законності, відповідальності контролюючого органу, субординації у службових відносинах контролюючих органів, плановість у діяльності контролюючих органів, систематичності контролю, професіоналізму, об'єктивності, неупередженості, гласності, взаємодії контролюючих органів, допомоги підконтрольному об'єкту.

Функція контролю у державному управлінні полягає в аналізі та співставленні фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені перед ними, відхиленнями у виконанні поставлених завдань та причин цих відхилень, а також оцінкою діяльності й доцільності саме такого шляху.

При уясненні даного питання слід звернути увагу на співвідношення таких понять, як "контроль", "нагляд", "моніторинг". Стосовно перших двох понять, слід зазначити, що єдиної думки з приводу їх співвідношення, в адміністративній науці, немає. Деякі вчені


>>>63>>>

дотримуються думки, що контроль і нагляд це — різні поняття, інші (О.Ф. Андрійко) вважають, що контроль — це родове поняття, а нагляд — похідне від нього, яке має свої характерні ознаки, до яких, зокрема, відносяться: а) перевірка дотримання правових норм, спеціальних правил, здійснюється на об'єктах, що знаходяться під адміністративним наглядом; б) організаційна непідпорядкованість об'єктів органам, що здійснюють адміністративний нагляд.

Сутність державного контролю неможливо уяснити без характеристики його видів. Залежно від критеріїв класифікації виділяють:

— обсягу контролю та характеру контрольних поноважень: загальний та спеціальний;

— часу проведення: попередній, поточний (оперативний) і наступний;

— організаційних взаємозв'язків контролюючого і підконтрольного об'єкту: зовнішній (парламентський, президентський, судовий) і внутрішній,

— за обсягом спостереження, аналізу і перевірки діяльності: загальний і спеціальний;

— організаційної підпорядкованості між контролюючим і підконтрольним: відомчий (галузевий) і надвідомчий. Парламентський контроль, передбачений Конституцією України, здійснюється Рахунковою палатою, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та постійними і тимчасовими контрольними комісіями, які можуть створюватися при необхідності. Президентський контроль в Україні здійснюється за допомогою спеціального Контрольного управління у складі Адміністрації Президента України.

Судовий контроль (див. тему 15).

Слід мати на увазі, що для відомчого контролю характерними є: а) організаційна підпорядкованість того, кого контролюють, тому, хто контролює; б) стосується різних сторін діяльності підпорядкованого суб'єкта; в) обмежується заходами адміністративного впливу. Надвідомчий контроль характеризують наступні ознаки: а) організаційна підпорядкованість між контролюючим і підконтрольним відсутня; б) як правило, торкається конкретної функції чи певної сторони управлінської діяльності підконтрольного; в) конт-


>>>64>>>

ролюючий орган може вдатися до примусових заходів, або ж звернутися з поданням результатів контролю у відповідні державні органи.

Державний контроль можна класифікувати в залежності від його змісту чи напрямків здійснення на банківський, податковий, фінансовий, статистичний, контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, контроль за виконанням управлінських рішень та ін.

Необхідно звернути увагу на те, що система органів контролю в Україні є досить складною. Ці органи мають різну організаційну форму та правове положення в системі органів виконавчої влади. Провідне місце серед них належить функціональним центральним органам, для яких контроль є основною функцією щодо непідпоряд-кованих в адміністративному порядку державних органів і організацій. Вони мають право приймати у межах своєї компетенції обов'язкові для міністерств, відомств, підприємств і організацій акти, давати обов'язкові для виконання вказівки (Антимонопольний комітет України, Державний комітет статистики та ін.).

До системи органів контролю відносяться державні інспекції — спеціальні органи в системі державного управління, що здійснюють надвідомчий контроль, а сфера їх діяльності й владні повноваження поширюються на суб'єкти незалежно від їх відомчої підлеглості.


>>>65>>>

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою

Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. Охорона державного кордону. Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки.

Тема 18. Адміпістративно-правове забезпечення управління обороною

Військова служба як вид державної служби. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний… При вивченні даної теми слід мати на увазі, що оборона — це система політичних, економічних, соціальних, воєнних,…

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами

Служби в органах внутрішніх справ. Державний пожежний нагляд. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією

Система і структура органів юстиції та їх повноваження. Особливості проходження служби в органах юстиції. Державна виконавча служба: організаційно-правові засади, завдання, система… Організація роботи нотаріату.

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю

Система органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження. Особливості проходження дипломатичної, консульської служби.… Вивчення даної теми студентам слід розпочати зі статті 18 Конституції України, яка закріпила, що зовнішньополітична…

Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

Форми і методи управління економічною сферою. Державне регулювання підприємницької діяльності. Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у сфері… Вивчення даної теми слід розпочати з того, що економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають "сфера…

Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно!" діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції

Система і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимонопольних органів. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного… При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що антимонопольно законодавство відносно нова галузь…

Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою

Митний контроль. Митні режими. Особливості проходження служби в митних органах.

Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням

Фінансовий контроль: поняття, особливості. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки у сфері… При вивченні даної теми слід усвідомити, що правовими засадами здійснення управління фінансами і кредитуванням є…

Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом

Система органів управління агропромисловим комплексом та їх повноваження. Форми і методи управління агропромисловим комплексом. Державний контроль в… Адміністративна відповідальність за проступки в агропромисловому комплексі.

Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів

Система органів управління використанням і охороною природних ресурсів. Державний контроль у сфері управління використанням і охороною природних… Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону природних ресурсів.

Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом

Особливості управління морським, залізничним, повітряним, автомобільним транспортом. Державний контроль на транспорті. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки на транспорті.

Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових товариств. Управління Одеською національною юридичною академією. Державний контроль за… При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що Конституція України в статті 53 закріплює право громадян на…

Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення

Санітарно-епідеміологічний нагляд. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони… Вивчення даної теми слід розпочати з правових засад управління охороною здоров'я, які визначаються Конституцією…

Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом, їхні повноваження. Організація управління в кінематографії. Організація управління телебаченням і радіомовленням.

Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення

При вивченні даної теми слід уяснити, що правовими засадами управління соціальним захистом населення є Конституція України, Основи законодавства… Важливо знати, що центральним органом управління соціальним захистом населення… >>>101>>>

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1.Поняття, предмет, метод і система адміністративного права

1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права.

2. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

3. Поняття і сутність предмету адміністративного права.

4. Метод адміністративного права.

5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства.

6. Роль і значення адміністративного права в умовах побудови демократичної, правової, соціальної держави Україна.

Література: 1, 5,6, 7,9,10,17,20,21,22,39,52,60, 76,80,96,107, 116,119,138 та інші.

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання

1. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його елементи.

2. Поняття і особливості адміністративно-правових норм.

3. Види і структура адміністративно-правових норм.

4. Реалізація адміністративно-правових норм.

5. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі, за колом осіб.

6. Джерела адміністративного права. Адміністративний договір як джерело адміністративного права.

7. Поняття, особливості і види адміністративно-правових відносин.


>>>103>>>

8. Склад адміністративно-правових відносин. Адміністративні право- і дієздатність.

Література: 1, 9,10,17, 76, 77, 80, 81, 96,107,119 та інші.

Тема 3. Суб'єкти адміністративного права

1. Поняття і ознаки суб'єкта адміністративного права. Фактори, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права.

2. Адміністративно-правовий статус громадян України.

3. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців.

4. Адміністративно-правовий статус органів державної виконавчої влади: Кабінету Міністрів України, міністерств, відомств, інших центральних органів зі спеціальним статусом, місцевих державних адміністрацій.

5. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування.

6. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ і організацій.

7. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.

8. Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій.

Література: 1,3,4,9,17, 76,80,96,107,163,179, 205, 209, 236,241, 242,258,261,266,275,375,376,377,404,429,460,476,494, 511,513,514, 517, 522, 526, 534, 536, 537, 548.

Тема 4. Державна служба і державні службовці

1. Державна служба — інститут адміністративного права.

2. Поняття, ознаки, принципи і види державної служби.

3. Поняття та особливості державно-службових відносин.

4. Поняття і види державних службовців. Права і обов'язки державних службовців.


>>>104>>>

5. Порядок проходження державної служби. Присяга державного службовця. Атестація державного службовця. Особова справа державного службовця. Підстави припинення службових відносин.

6. Юридична відповідальність державних службовців.

Література: 1,9,17,35,41,42,64,67,69, 76, 79,80,95,96,105,107, 124,125,207,227,255,269,337,345,373,379,381,398,403,405,448,467, 475,482,483, 533, 535, 578, 584,606,621, 623,630,631.

Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління

1. Поняття і сутність державного управління.

2. Принципи державного управління та їх характеристика.

3. Функції державного управління.

4. Рівні державного управління.

5. Стадії державного управління.

Література: 1, 2, 9,17,42, 76, 80, 94, 96,107.

Тема 6. Форми державного управління

1. Поняття і види форм державного управління.

2. Поняття та особливості актів державного управління. Відмінність актів державного управління від інших юридичних документів.

3. Класифікація актів державного управління.

4. Вимоги, що висуваються до актів державного управління. Нікчемні та заперечні акти.

5. Поняття та сутність адміністративного договору.

Література: 1,2,9,17,42,43,76,80,96,107,123,157,168,197,207, 230, 242, 266, 335, 343, 349.


>>>105>>>

Тема 7. Адміністративно-правові методи

1. Поняття і види методів державного управління.

2. Переконання як метод державного управління.

3. Стимулювання як метод державного управління.

4. Методи прямого і непрямого адміністративного впливу.

Література: 1, 2,9,17, 76, 80, 96,107, 297, 306, 353, 364, 368, 370, 378, 386, 426, 624 та інші.

Тема 8. Адміністративно-правові режими

1. Поняття, особливості і види спеціальних адміністративно-правових режимів. Змістовна і формальна сторони спеціальних адміністративно-правових режимів.

2. Правовий режим надзвичайного стану.

3. Правовий режим воєнного стану.

4. Правовий режим охорони Державного кордону України.

5. Правовий режим секретності.

6. Спеціальні митні режими.

Література: 1,9,17,62, 76,80,96,107,113,131, 277,279,290,292, 299,401,407,438,465,472,491,492, 505, 599,612 та інші.

Тема 9. Адміністративно-правовий примус

1. Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу по адміністративному праву.

2. Поняття, особливості та характеристика заходів адміністративного попередження.

3. Поняття, особливості та характеристика заходів адміністративного припинення.

4. Співвідношення адміністративного затримання, приводу і доставления.

5. Методика проведення особистого догляду та догляду речей.

6. Порядок застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї як засобів припинення адміністративного проступку.


>>>106>>>

Література: 1, 9,17, 38, 76, 77, 80, 96,107, 283, 293,409,425,427, 431, 433, 477, 579, 598, 605, 633, 634 та інші.

Тема 10. Поняття, ознаки і підстави адміністративної відповідальність

1. Поняття і ознаки адміністративної відповідальності.

2. Нормативна підстава адміністративної відповідальності.

3. Процесуальна підстава адміністративної відповідальності.

4. Адміністративний проступок як фактична підстава адміністративної відповідальності.

5. Ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування адміністративного проступку і злочину.

6. Система і види адміністративних стягнень.

7. Порядок накладення адміністративних стягнень.

8. Особливості адміністративної віповідальності неповнолітніх і колективних суб'єктів.

Література: 1,8,9,17, 23,63,65,66, 76, 79,80,92,96,98,107,120, 126,146,147,227,234,239,273,279,284,295,303,304,305,432,435,442, 446, 506, 507, 581, 591, 616 та інші.

Тема 11. Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу

1. Поняття і принципи адміністративного процесу.

2. Поняття та види адміністративно-процесуальних норм, проблеми і перспективи їх систематизації.

3. Адміністративно-процесуальні відносини.

4. Види і структура адміністративного процесу.

5. Стадії адміністративного процесу, їх характеристика.

6. Учасники адміністративного процесу.

7. Адміністративна юстиція.

Література: 1, 9,17, 40, 76, 80, 96, 99,107,118,121,122 та інші.


>>>107>>>

Тема 12. Провадження у справах про адміністративні проступки

1. Поняття і правові засади провадження у справах про адміністративні проступки.

2. Стадії та етапи провадження у справах про адміністративні проступки, їх характеристика.

3. Учасники провадження у справах про адміністративні проступки та їх адміністративно-процесуальний статус.

4. Поняття і види доказів. Докази і джерела доказів. Поняття, сутність і предмет доказування у справах про адміністративні проступки.

5. Строки у провадженні. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки.

Література: 1,9,17,49,50,51,74,76,80,96,107,117,146,147,212,239, 273,279,304,432,435,442,446,453,474,506,584,591,610,616,626таішігі.

Тема 13. Режим законності і дисципліни у державному управлінні

1. Поняття режиму законності і дисципліни у державному управлінні.

2. Поняття контролю, його види.

3. Характеристика парламентського, президентського, судового контролю за дотриманням законності у сфері виконавчої влади.

4. Співвідношення внутрішнього і зовнішнього, відомчого та надвідомчого контролю.

5. Види спеціального контролю та їхня характеристика.

6. Поняття та види нагляду у сфері виконавчої влади. Прокурорський та адміністративний нагляд. Види адміністративного нагляду та їх характеристика.

7. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності у сфері виконавчої влади. Поняття та види звернень.

8. Провадження по розгляду звернень громадян.

Література: 1,9,17,42,44, 56, 73, 76,80,96,107,132,133,172,190, 210,214,235,236,247,251,350,351,365,385,406,447,462,469,487,505, 509, 532, 551, 580, 583, 602, 624 та інші.


>>>108>>>

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 14. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою та обороною

1. Поняття, сутність та правові засади управління національної безпеки.

2. Система органів управління національною безпекою та їх повноваження.

3. Організаційно-правове забезпечення охорони державного кордону. Адміністративна відповідальність за порушення державного кордону.

4. Організаційно-правові засади управління державною безпекою. Контроль за органами державної безпеки.

5. Організаційно-правові засади управління обороною.

6. Поняття та особливості військової служби.

Література: 1,9,17,42, 76,80,96,107,110,157,170,171,177,254, 261,262,263,264,265,269,277,279,288,307,308,341,355,356,361,407, 437, 438, 523, 599, 612, 633 та інші.

Тема 15. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами

1. Правове забезпечення управління внутрішніми справами.

2. Система органів внутрішніх справ.

3. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України.

4. Особливості проходження служби в органах внутрішніх справ.

5. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху.

6. Державний пожежний нагляд.


>>>109>>>

7. Внутрішні війська як складова охорони громадського порядку і громадської безпеки: завдання, права, обов'язки.

8. Адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку і громадської безпеки.

Література: 1,9,17, 76,80,96,107,110,111,157,174,193,194,198, 201,253,259,300,374,400,409,425,427,433,440, 512, 525, 553,585,586, 587, 588, 596, 597, 598, 609, 612 та інші.

Тема 16. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією

1. Правові засади управління юстицією.

2. Система і структура органів юстиції та їх повноваження.

3. Особливості проходження служби в органах юстиції.

4. Організаційно-правові засади і завдання державної виконавчої служби.

5. Реєстрація актів громадського стану.

6. Організаційно-правові засади нотаріальної служби.

7. Служба громадянства та реєстрації фізичних осіб.

Література: 1,9,17, 76,80,96,107,110,189,196,206,255,349,362, 380, 428, 436, 480, 503, 600, 613, 618 та інші.

Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

1. Правові засади управління економічною сферою.

2. Система і повноваження органів державної виконавчої влади по управлінню економічною сферою.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування по управлінню економічною сферою.

4. Форми і методи управління економічною сферою та їх характеристика (реєстрація, ліцензування, сертифікація та ін.).

5. Державний контроль і нагляд в економічній сфері.

6. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства в економічній сфері.


>>>110>>>

Література: 1,9,11,12,13,17,36,42, 76,80,96,107,134,158,159, 161,169,238,239,297,353,363,368,370,378,389,430,484,486,490,499, 518, 549, 590, 603, 607 та інші.

Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням

1. Правові засади управління фінансами і кредитуванням.

2. Органи управління фінансами та їх повноваження.

3. Управління в галузі бюджетної діяльності.

4. Управління системою оподаткування.

5. Управління кредитуванням.

6. Фінансовий контроль.

7. Адміністративна відповідальність за порушення фінансового законодавства.

Література: 1, 9,17, 29, ЗО, 31, 76, 80, 96,107,132,133, 242, 266, 268, 270, 310, 339, 352, 357, 372, 375, 376, 394, 406, 423, 456 та інші.

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

1. Правові засади управління освітою і наукою.

2. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження.

3. Адміністративно-правовий статус освітніх закладів.

4. Управління Одеською національною юридичною академією.

5. Адміністративно-правовий статус наукових закладів і наукових товариств.

6. Державний контроль за діяльністю органів освіти.

Література: 1,9,17, 42, 71, 76,80, 96,108, 219, 230, 242, 250, 260, ЗОЇ, 366,392,434,451,452,455,456,457,458,463,473,495, 504,508,515, 538, 539, 541, 611, 634, 636 та інші.


>>>111>>>

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення

1. Правові засади управління охороною здоров'я населення.

2. Система органів управління охороною здоров'я населення та і'х повноваження.

3. Санітарно-епідеміологічний нагляд.

4. Організаційно-правові засади медичного страхування.

5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо охорони здоров'я населення.

Література: 1,9,17,42, 76,80,96,107,152,210,242,274,286,293, 388, 396,454,462,498, 502, 505, 540, 543, 557, 629 та інші.

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

2. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом. 3. Організація управління кінематографією. 4. Організація управління телебаченням і радіомовленням.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Курсова робота з адміністративного права — це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з… Кращі курсові роботи можуть бути рекомендовані для участі в конкурсах наукових… Курсову роботу з адміністративного права виконують:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

її виконують студенти третього курсу заочної і післядипломної форм навчання. Контрольна робота складається з трьох завдань: 1. Теоретичне завдання. Воно являє собою питання з адміністративного права, яке необхідно висвітлити обсягом не менше…

– Конец работы –

Используемые теги: Навчальний, План, дисципліни, адміністративне, право, України, Робоча, Програма, дисципліни, адміністративне, право, України0.11

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Кримінальне право»
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі.. Кафедра цивільних та кримінально правових дисциплін..

Навчальна програма по самостіному вивченню дисципліни Кримінальне право України
Київський національний економічний університет.. ім Вадима Гетьмана.. Криворізький економічний інстиут Кафедра Правознавство..

Навчальна програма курсу Адміністративне право України
Навчальна програма курсу.. Адміністративне право України.. для бакалаврів спеціалістів Київ..

Робоча програма навчальної дисципліни кримінальне право України. Особлива частина
Харківський національний університет імені в н каразіна.. кафедра кримінально правових дисциплін юридичного факультету..

робоча навчальна програма з дисципліни Кримінальне право (Особлива частина)
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.. Кафедра кримінально правових дисциплін..

Конституційне право України як навчальна дисципліна
Рекомендовано Вченою радою Академії адвокатури України.. Затверджено Міністерством науки і освіти України лист від червня р за.. Конституційне право України як навчальна дисципліна..

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне публічне право
Київський національний університет.. мені тараса шевченка.. нститут міжнародних відносин..

Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни історія України за вимогами кредитно-модульної системи навчання київ
Навчально науковий інститут права та психодогії.. кафедра гуманітарних дисциплін..

Навчальна програма з дисципліни Податкове право
Харківський національний університет внутрішніх справ.. Сумська філія..

0.047
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам