рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Стадії провадження в справах про адміністративні проступки

Стадії провадження в справах про адміністративні проступки - раздел Право, Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України Система Стадій І Етапів Провадження В Справах Про Адміністративні Проступки....

Система стадій і етапів провадження в справах про адміністративні проступки.

Адміністративне розслідування.

Розгляд справи про адміністративний проступок та винесення рішення у справі.

Перегляд постанови у справі про адміністративний проступок. Виконання постанови.

Вивчення даної теми слід розпочати з того, що провадження у справах про адміністративні проступки проходить декілька стадій, які органічно пов'язані одна з одною. Слід мати на увазі, що стадія являє собою відносно самостійну частину провадження, яка, поряд із загальними завданнями провадження, має притаманні тільки їй власні завдання.

Як правило, в адміністративній науці виділяють чотири стадії:

1) адміністративне розслідування;


>>>56>>>

2) розгляд справи та прийняття постанови у справі;

3) перегляд постанови в порядку оскарження або опротестування;

4) виконання постанови.

Кожна зі стадій складається із послідовно здійснюваних дій, тобто її можна, в свою чергу, поділити на етапи. Перша стадія — стадія адміністративного розслідування включає в себе такі етапи, як: а) порушення справи; б) встановлення фактичних обставин; в) процесуальне оформлення результатів розслідування; г) направлення матеріалів для розгляду за підвідомчістю.

Студент повинен знати, що підставою для порушення адміністративної справи є скоєння особою діяння, яке має ознаки адміністративного проступку. Від підстави слід відрізняти привід, в якості якого можуть бути заяви громадян, повідомлення підприємств, установ, організацій, преси та ін. На стадії розслідування справи повинні бути встановлені фактичні обставини скоєного проступку, які можна розділити на три групи. До першої відносяться обставини, які мають безпосереднє значення для вирішення питання про наявність чи відсутність складу проступку. Другу групу складають обставини, які мають значення для вирішення питання про вид і розмір стягнення. Третя група — обставини, що стосуються причин і умов, які сприяють скоєнню проступку та їх попередженню. Адміністративне розслідування закінчується оформленням протоколу про адміністративний проступок, крім випадків, передбачених ст. 258 КпАП України, зокрема: порушення водіями правил експлуатації транспортних засобів, перевищення водіями транспортних засобів швидкості, недотримання вимог дорожних знаків, порушення правил перевезення людей та ін. за умови: а) покарання накладається і стягується на місці скоєння проступку; б) накладається таке стягнення як штраф або попередження; в) особа не оспорює факту проступку і стягнення, що накладається на неї.

Важливо мати на увазі, що другою стадією є стадія розгляду справи про адміністративний проступок. Згідно зі ст. 213 КпАП України справи про адміністративні проступки розглядаються адміністративними комісіями; виконкомами селищних, сільських рад; судами; органами внутрішніх справ та іншими уповноваженими органами (ст. ст. 222/1 — 244/8 КпАП України). За характером компетенції тільки адміністративні комісії є спеціальними орга-


>>>57>>>

нами адміністративної юрисдикції, оскільки їхнє призначення — розгляд справ про адміністративні проступки. Слід зазначити, що зараз мова йде про доцільність існування цих комісій (див. Концепцію реформи адміністративного права України) з точки зору поглиблення професіоналізму розгляду адміністративних справ і скорочення кількості органів, що мають право розглядати такі справи, з передачею цих справ судовим органам. Всі інші органи здійснюють адміністративно-юрисдикційну діяльність поряд з іншими функціями: управління, контролю, регулювання, нагляду та ін., тобто розгляд справ про адміністративні проступки не складає основного змісту їх діяльності.

Вивчаючи стадію розгляду справи слід звернути увагу на те, що вона включає в себе наступні етапи: а) підготовка справи до розгляду; б) аналіз зібраних матеріалів, обставин справи; в) прийняття постанови; г) доведення постанови до відома. При підготовці справи до розгляду державному органу (посадовій особі) необхідно вирішити наступні питання: чи відноситься дана справа до його компетенції; чи правильно складені протоколи та інші матеріали справи; чи повідомлені учасники про час та місце розгляду справи; чи витребувані необхідні додаткові матеріали; чи підлягає задоволенню клопотання учасників провадження.

Важливе значення на даній стадії має з'ясування: чи був вчинений адміністративний проступок, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів на розгляд громадським організаціям.

В результаті розгляду справи виноситься постанова про:

1) накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених ст. 24/1 КпАП України;

3) про припинення справи.

На останньому етапі даної стадії постанова доводиться до відома (див. ст. 285 КпАП України).

При вивченні даного питання слід особливу увагу звернути на строки розгляду справ про адміністративні проступки, передбачені ст. 277 КпАП України, зокрема: загальний — 15 днів, скорочені -


>>>58>>>

1 день (ст. 44 "Незаконне вироблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах", ст. 173 "Дрібне хуліганство", ст. 185 "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування щодо охорони громадського порядку, військовослужбовця "та ін.). З дні (ст. 157 "Дрібна спекуляція", ст. 160 "Торгівля з рук в неустановлених місцях" та ін.), 5 днів (ст. 51 "Дрібне розкрадання державного або колективного майна", ст. 176 "Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виготовлення" та ін.), 7 днів (ст. 101 "Порушення, зв'язані з використанням газу" та ін.).

Необхідно мати на увазі, що третя стадія — перегляд постанови в порядку оскарження або опротестування — включає в себе такі етапи як: а) оскарження, опротестування постанови; б) перевірка законності постанови; в) прийняття рішення; г) доведення рішення до відома. Серед всіх стадій провадження у справах про адміністративний проступок — це єдина факультативна стадія. Вона виступає як гарантія законності і обгрунтованності прийняття рішення у справі. Процесуальними підставами для перегляду постанови у справі є: скарга особи, щодо якої винесено постанову, скарга потерпілого, протест прокурора. Слід звернути увагу на те, що адміністративне законодавство (ст. 288 КпАП України) передбачило два шляхи для оскарження прийнятої постанови: а) вищестоящий орган; б) суд. При цьому існують два варіанти оскарження, а саме: альтернативний і послідовний. Альтернативний варіант передбачає, що право вибору органу (або суд, або вищестоящий орган) для направлення скарги належить особі. Послідовний варіант проявляється в тому, що закон передбачає право оскарження спочатку в один орган (вищестоящий), а потім у другий (суд).

При розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративний проступок, орган (посадова особа) перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне із наступних рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скрагу або протест без задоволення;

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову і закриває справу;


>>>59>>>

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про адміністративну відповідальність, з тим, щоб стягнення не було посилене.

Кінцевою, четвертою, стадією провадження у справах про адміністративний проступок є виконання постанови по справі, яка складається з етапів: а) звернення постанови до виконання; б) фактичне виконання; в) закінчення виконання. Провадженню щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень присвячений 5 розділ КпАП України (ст. ст. 298-328).

При вивченні даного питання необхідно звернутися до навчального посібника проф. Є. В. Додіна "Исполнение постановлений о наложении административных взысканий" (Одесса, 1999).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України

Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Стадії провадження в справах про адміністративні проступки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
Поняття адміністративного права. Історичний аспект виникнення і розвитку адміністративного права. Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна. Предмет і мет

Механізм адміністративно-правового регулювання
Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. П

Механізм адміністративно-правового регулювання
Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. П

Державна служба та державні службовці
Державна служба як правовий інститут адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин

Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
Соціальне управління. Поняття та сутність державного управління. Принципи та функції державного управління. Суб'єкти державного управління. Рівні державного упра

Форми державного управління
Поняття і види форм державного управління. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і

Адміністративно-правові методи державного управління
Поняття і види адміністративно-правових методів. Методи прямої і непрямої дії. Заохочення як метод державного управління. Стимулювання як метод державного управління. Пон

Адміністративно-правові резкими
Поняття і види спеціальних адміністративно-правових режимів. Правовий режим надзвичайного стану. Правовий режим воєнного стану. Режим надзвичайної екологічної ситуації.

Адміністративно-правовий примус
Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права. Види адміністративно

Адміністративна відповідальність
Адміністративна відповідальність як правовий інститут адміністративного права. Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права. Поня

Адміністративний процес
Тенденції становлення та розвитку адміністративно-процесуального права. Поняття, принципи і структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття

Провадження в справах про адміністративні проступки
Поняття і правові засади провадження в справах про адміністративні проступки. Завдання і принципи провадження в справах про адміністративні проступки. Поняття та класифікація доказів у про

Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
Поняття, сутність національної безпеки. Правові засади управління національною безпекою. Система органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова н

Адміпістративно-правове забезпечення управління обороною
Правові засади управління обороною. Організаційні засади управління обороною. Військова служба як вид державної служби. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства

Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
Правові засади управління внутрішніми справами. Система органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами. Служби в органах внутрішніх справ. Державний пожежний нагл

Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
Організаційно-правові засади управління юстицією. Система і структура органів юстиції та їх повноваження. Особливості проходження служби в органах юстиції. Державна виконавча служ

Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
Поняття і правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю. Система органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження. Особливості проходження дипломати

Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
Правові засади управління економічною сферою. Система органів управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. Державне регулювання підприє

Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно!" діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції
Правові засади антимонопольно)' діяльності та розвитку добросовісної конкуренції в Україні. Система і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимо

Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
Поняття та правові засади управління митної справи. Система митних органів та їх повноваження. Юрисдикційні повноваження митних органів. Митний контроль. Митні режими. Ос

Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
Правові засади управління фінансами і кредитуванням. Система органів управління фінансами і кредитуванням та їх повноваження. Фінансовий контроль: поняття, особливості. Адміністра

Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
Правові засади управління агропромисловим комплексом. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх повноваження. Форми і методи управління агропромисловим комплексо

Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
Правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів. Система органів управління використанням і охороною природних ресурсів. Державний контроль у сфері управлінн

Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
Правові засади управління транспортом. Система органів управління транспортом та їх повноваження. Особливості управління морським, залізничним, повітряним, автомобільним транспортом.

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
Правові засади управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових тов

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
Правові засади управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових тов

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом, їхні по

Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
Правові засади управління соціальним захистом населення. Система органів управління у сфері соціального захисту населення. Адміністративно-правовий статус органів соціального захисту населення.

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
1. Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом. 2. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом.

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з адміністративного права
1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністративного права — це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного п

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з адміністративного права
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбаченим навчальним планом вивчення курсу "Адміністративне право України". її виконують студенти третього курсу заочної

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги