рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом - раздел Право, Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України 1. Правові Засади Управління Культурою, Мистецтвом, Фізичною Культурою, Спорт...

1. Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом.

2. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом.

3. Організація управління кінематографією.

4. Організація управління телебаченням і радіомовленням.

5. Організація управління видавничою справою.

6. Організація управління засобами масової інформації.

7. Організація управління фізичною культурою і спортом.

8. Організація управління туризмом.

Література: 1,9,17,42, 76,80,96,107,151,154,186,199,203,204, 217,225,226,242,243,244,245,248,276,298,371,382,383,384,391,397, 481,556, 614 та інші.


>>>112>>>

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для заліку)

1. Поняття та риси адміністративного права.

2. Предмет адміністративного права.

3. Метод адміністративного права.

4. Система адміністративного права.

5. Джерела адміністративного права та і'х характеристика.

6. Поняття, види та структура адміністративної норми.

7. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні.

8. Основні напрямки реформи адміністративного права України.

9. Дія адміністративної норми в часі, в просторі та за колом осіб.

10. Поняття та види систематизації адміністративного законодавства.

11. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин.

12. Поняття та риси державного управління.

13. Функції державного управління та їхня характеристика.

14. Поняття, види та характеристика принципів державного управління.

15. Поняття та види форм державного управління.

16. Поняття, ознаки та види актів державного управління.

17. Поняття та види методів державного управління.

18. Поняття та види суб'єктів адміністративного права, їхня загальна характеристика.

19. Адміністративно-правовий статус громадян України.

20. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства і біженців.

21. Центральні органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права.

22. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права.

23. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.


>>>113>>>

24. Підприємства, установи, організації як суб'єкти адміністративного права.

25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.

26. Поняття і види державної служби.

27. Ознаки державної служби та їхня характеристика.

28. Поняття і види державних службовців.

29. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права.

30. Право громадян на державну службу та механізм його реалізації.

31. Поняття та риси адміністративної відповідальності.

32. Підстави адміністративної відповідальності та їхня характеристика.

33. Склад адміністративного проступку.

34. Ознаки адміністративного проступку.

35. Об'єкт та об'єктивна сторона адміністративного проступку.

36. Суб'єкт та суб'єктивна сторона адміністративного проступку.

37. Колективні утворення (юридичні особи) як суб'єкти адміністративної відповідальності.

38. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

39. Поняття, види та характеристика адміністративного примусу.

40. Характеристика заходів адміністративного попередження.

41. Характеристика заходів адміністративного припинення.

42. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика.

43. Порядок накладення адміністративних стягнень.

44. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність та їхня характеристика.

45. Характеристика заходів адміністративно-процесуального забезпечення.

46. Поняття, завдання та структура адміністративного процесу.

47. Стадії адміністративного процесу та їхня характеристика.

48. Адміністративно-процесуальні норми: поняття та види.

49. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки.

50. Адміністративно-процесуальний статус свідка та потерпілого.

51. Адміністративно-процесуальний статус адвоката та перекладача.

52. Адміністративно-правовий статус правопорушника та експерта.

53. Поняття та види доказів в адміністративному процесі.


>>>114>>>

54. Поняття та предмет доказування у провадженні в справах про адміністративні проступки.

55. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні проступки.

56. Строки у провадженні в справах про адміністративні проступки.

57. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок.

58. Зміст постанов у справах про адміністративні проступки та їхні види.

59. Протоколи та їхні види у справах про адміністративні проступки.

60. Методика проведення і процесуальне оформлення особистого догляду.

61. Методика проведення і процесуальне оформлення вилучення документів та предметів.

62. Способи забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні та їхня характеристика.

63. Поняття, сутність та види державного контролю.

64. Поняття, сутність та види адміністративного нагляду.

65. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні.

66. Право громадян на звернення та механізм його реалізації.

67. Поняття та види звернень громадян.

68. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

69. Провадження щодо виконання постанови про адміністративний арешт.

70. Провадження щодо виконання постанови про накладення штрафу.

71. Провадження щодо виконання постанови про конфіскацію. /

72. Провадження щодо виконання постанови про сплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безлбсереднім об'єктом адміністративного проступка.

73. Провадження щодо виконання постанови про-позбавлення спеціального права.

74. Провадження щодо виконання постанови про виправні роботи.

75. Провадження щодо розгляду звернень громадян.


>>>115>>>

5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)

1. Адміністративне право в системі права України.

2. Поняття, риси і завдання адміністративного права.

3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи.

4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права.

5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститути адміністративного права.

6. Джерела адміністративного права України та їхня характеристика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративного права.

7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості структури.

8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Україні.

9. Основні напрямки реформи адміністративного права в Україні.

10. Дія адміністративної норми в часі, в просторі та за колом осіб. Порядок дії в Україні законодавства СРСР і міжнародних договорів.

11. Поняття, види та основні тенденції систематизації адміністративного законодавства.

12. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин.

13. Поняття, риси та рівні державного управління.

14. Функції державного управління: поняття, види та їхня характеристика.

15. Принципи державного управління: поняття, види та їхня характеристика.

16. Понятя та види методів державного управління.

17. Поняття, ознаки та види актів державного управління. Вимоги, що висуваються до актів дежавного управління.

18. Поняття та види методів державного управління.


>>>116>>>

19. Поняття і види суб'єктів адміністративного права, їхня загальна характеристика. Обставини, що впливають на коло суб'єктів адміністративного права.

20. Адміністративно-правовий статус громадян України.

21. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства і біженців.

22. Центральні органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права.

23. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб'єкти адміністративного права.

24. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.

25. Підприємства, установи, організації як суб'єкти адміністративного права.

26. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.

27. Правові засади державної служби. Основні напрямки реформування законодавства про державну службу.

28. Поняття, ознаки і види державної служби.

29. Поняття і види державних службовців, їхні обов'язки і права.

30. Право громадян на державну службу та механізм його реалізації.

31. Поняття та риси адміністративної відповідальності. Реформування інституту адміністративної відповідальності.

32. Підстави адміністративної відповідальності та їхня характеристика.

33. Ознаки та склад адміністративного проступку.

34. Колективні суб'єкти (юридичні особи) як суб'єкти адміністративної відповідальності.

35. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

36. Поняття та особливості адміністративного примусу. Співвідношення адміністративного примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права.

37. Характеристика заходів адміністративного попередження.

38. Характеристика заходів адміністративного припинення.

39. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика.

40. Порядок накладення адміністративних стягнень.


>>>117>>>

41. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність, та їхня характеристика.

42. Характеристика заходів адміністративно-процесуального забезпечення.

43. Поняття, структура та завдання адміністративного процесу.

44. Стадії адміністративного процессу та їхня характеристика.

45. Адміністративно-процесуальні норми: поняття та види. Систематизація адміністративно-процесуальних норм.

46. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки.

47. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про адміністративні проступки.

48. Докази в адміністративному процесі: поняття, види та характеристика.

49. Поняття та предмет доказування у провадженні в справах про адміністративні проступки.

50. Обставини, що включають провадження в справах про адміністративні проступки.

51. Строки у провадженні в справах про адміністративні проступки.

52. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок. Випадки, коли протокол про адміністративні проступки не складається.

53. Зміст постанов у справах про адміністративні проступки та їхні види.

54. Протоколи у справах про адміністративні проступки, види та зміст.

55. Методика проведення і процесуальне оформлення особистого догляду та догляду речей.

56. Методика проведення і процесуальне оформлення вилучення документів та предметів.

57. Способи забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні та їхня характеристика.

58. Поняття, сутність та види державного контролю. Відмінність контролю від нагляду.

59. Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність адміністративного нагляду від прокурорського нагляду.


>>>118>>>

60. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні.

61. Право громадян на звернення та механізм його реалізації.

62. Поняття та види звернень громадян. Провадження по розгляду звернень громадян.

63. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності.

64. Провадження щодо виконання постанов про адміністративний арешт, накладення штрафу.

65. Провадження щодо виконання постанов про конфіскацію, виправні роботи, позбавлення спеціальних прав.

66. Правові засади управління економічною сферою.

67. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню економічною сферою та їхні повноваження.

68. Організаційно-правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів.

69. Організаційно-правові засади управління митною справою.

70. Організаційно-правові засади управління фінансами і кредитуванням.

71. Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом.

72. Організаційно-правові засади управління транспортом.

73. Організаційно-правові засади управління підприємницькою діяльністю.

74. Організаційно-правові засади обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності.

75. Правові засади управління соціально-культурною сферою.

76. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню соціально-культурною сферою та їхні повноваження.

77. Організаційно-правові засади управління освітою.

78. Організаційно-правові засади управління наукою.

79. Організаційно-правові засади управління охороною здоров'я населення.

80. Організаційно-правові засади управління культурою та мистецтвом.


>>>119>>>

81. Організаційно-правові засади управління засобами масової інформації.

82. Організаційно-правові засади управління телебаченням і радіомовленням.

83. Організаційно-правові засади управління фізичною культурою і спортом.

84. Організаційно-правові засади управління у сфері соціального захисту неселення.

85. Правові засади управління адміністративно-політичною сферою.

86. Система центральних і місцевих оганів виконавчої влади по управлінню адміністративно-політичною сферою та їхні повноваження.

87. Організаційно-правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю.

88. Організаційно-правові засади управління обороною.

89. Організаційно-правові засади управління національною безпекою.

90. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами.

91. Організаційно-правові засади управління юстицією.

92. Організаційно-правові засади управління закородонними справами.

93. Організаційно-правові засади управління державною безпекою.

94. Організаційно-правові засади управління державною службою.

95. Організаційно-правові засади охорони державного кордону.

96. Організаційно-правові засади охорони громадського порядку і громадської безпеки.

 


>>>120>>>

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України

Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
Поняття адміністративного права. Історичний аспект виникнення і розвитку адміністративного права. Адміністративне право як наука, галузь права, навчальна дисципліна. Предмет і мет

Механізм адміністративно-правового регулювання
Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. П

Механізм адміністративно-правового регулювання
Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. П

Державна служба та державні службовці
Державна служба як правовий інститут адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин

Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
Соціальне управління. Поняття та сутність державного управління. Принципи та функції державного управління. Суб'єкти державного управління. Рівні державного упра

Форми державного управління
Поняття і види форм державного управління. Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і

Адміністративно-правові методи державного управління
Поняття і види адміністративно-правових методів. Методи прямої і непрямої дії. Заохочення як метод державного управління. Стимулювання як метод державного управління. Пон

Адміністративно-правові резкими
Поняття і види спеціальних адміністративно-правових режимів. Правовий режим надзвичайного стану. Правовий режим воєнного стану. Режим надзвичайної екологічної ситуації.

Адміністративно-правовий примус
Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу і примусу, передбаченого нормами адміністративного права. Види адміністративно

Адміністративна відповідальність
Адміністративна відповідальність як правовий інститут адміністративного права. Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права як підгалузі адміністративного права. Поня

Адміністративний процес
Тенденції становлення та розвитку адміністративно-процесуального права. Поняття, принципи і структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття

Провадження в справах про адміністративні проступки
Поняття і правові засади провадження в справах про адміністративні проступки. Завдання і принципи провадження в справах про адміністративні проступки. Поняття та класифікація доказів у про

Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
Система стадій і етапів провадження в справах про адміністративні проступки. Адміністративне розслідування. Розгляд справи про адміністративний проступок та винесення рішення у сп

Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
Поняття, сутність національної безпеки. Правові засади управління національною безпекою. Система органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова н

Адміпістративно-правове забезпечення управління обороною
Правові засади управління обороною. Організаційні засади управління обороною. Військова служба як вид державної служби. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства

Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
Правові засади управління внутрішніми справами. Система органів та їх повноваження щодо управління внутрішніми справами. Служби в органах внутрішніх справ. Державний пожежний нагл

Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
Організаційно-правові засади управління юстицією. Система і структура органів юстиції та їх повноваження. Особливості проходження служби в органах юстиції. Державна виконавча служ

Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю
Поняття і правові засади управління зовнішньополітичною діяльністю. Система органів управління зовнішньополітичною діяльністю та їх повноваження. Особливості проходження дипломати

Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
Правові засади управління економічною сферою. Система органів управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. Державне регулювання підприє

Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно!" діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції
Правові засади антимонопольно)' діяльності та розвитку добросовісної конкуренції в Україні. Система і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимо

Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою
Поняття та правові засади управління митної справи. Система митних органів та їх повноваження. Юрисдикційні повноваження митних органів. Митний контроль. Митні режими. Ос

Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
Правові засади управління фінансами і кредитуванням. Система органів управління фінансами і кредитуванням та їх повноваження. Фінансовий контроль: поняття, особливості. Адміністра

Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
Правові засади управління агропромисловим комплексом. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх повноваження. Форми і методи управління агропромисловим комплексо

Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів
Правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів. Система органів управління використанням і охороною природних ресурсів. Державний контроль у сфері управлінн

Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
Правові засади управління транспортом. Система органів управління транспортом та їх повноваження. Особливості управління морським, залізничним, повітряним, автомобільним транспортом.

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
Правові засади управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових тов

Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
Правові засади управління освітою і наукою. Система органів управління освітою і наукою та їх повноваження. Адміністративно-правовий статус закладів освіти, наукових установ і наукових тов

Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом
Правові засади управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом. Система органів управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом, їхні по

Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
Правові засади управління соціальним захистом населення. Система органів управління у сфері соціального захисту населення. Адміністративно-правовий статус органів соціального захисту населення.

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з адміністративного права
1. Завдання курсової роботи Курсова робота з адміністративного права — це самостійна науково-дослідницька робота студента, мета якої полягає у набутті студентом знань з адміністративного п

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з адміністративного права
Контрольна робота є самостійним видом роботи студента, передбаченим навчальним планом вивчення курсу "Адміністративне право України". її виконують студенти третього курсу заочної

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги