рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Господарське право

Господарське право - раздел Право, Міністерство Освіти І Науки України Донецьк...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради

 
 

 


______________

Г.О.Черніченко

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«Господарське право»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»

Донецьк – 2009

Укладач:к.ю.н., доцент Кущ Л.І.

Рецензенти:д.ю.н., проф. Бобкова А.Г., к.ю.н., доцент Моїсеєв Ю.О.

Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова

 

Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

 

 
 


Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова

 

 

ÓДонецьк: ДонНУ, 2009


Вступ

Опис

 

Розвиток ринкових відносин в економіці України, а також процесу інтеграції в світову економічну систему об’єктивно зумовлює необхідність забезпечення, з одного боку, належного рівня правового регулювання різних видів господарської діяльності шляхом прийняття нових нормативно-правових актів, серед яких особливу роль відіграє Господарський кодекс України, а, з іншого боку, постійного вдосконалення практики застосування норм права в окремих сферах господарювання.

У свою чергу з метою забезпечення належного застосування таких норм актуальним залишається питання підготовки фахівців, які зможуть на високому професійному рівні орієнтуватися в господарському законодавстві та застосовувати правові засоби для підвищення ефективності виробництва. А тому вивчення даної навчальної дисципліни є важливою складовою частиною професійної підготовки студентів магістерської програми «Бізнес-адміністрування».

1.2.Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Програма дисципліни «Господарське право» органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни «Господарське право» має спиратись на ґрунтовні знання з дисциплін: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Економіка підприємств», «Фінансовий менеджмент» та ін.

 

Б) Цілі та завдання

Мета навчальної дисципліни:надання знань щодо господарських правовідносин, правового статусу суб’єктів господарювання, порядку укладання та забезпечення виконання господарських договорів, правових основ захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання тощо, набуття студентами досвіду застосування нормативно-правових актів господарського законодавства.

Основні завданнянавчальної дисципліни:

- вивчення системи господарського права України та чинного господарського законодавства;

- набуття навичок практичного застосування господарського законодавства.

Предмет:господарсько-правові відносини, правове регулювання господарської діяльності.

Студент повинен знати:

- основні джерела господарського права;

- організаційні форми господарювання;

- загальні положення щодо господарсько-договірних зобов’язань та господарсько-правової відповідальності;

- положення про обмеження монополізму та захист економічної конкуренції, про забезпечення якості продукції (робіт, послуг);

- регулювання окремих видів господарської діяльності тощо.

Студент повинен уміти:

- орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які складають господарське законодавство;

- використовувати відповідні нормативно-правові акти, що регулюють відносини, пов’язані з банкрутством суб’єктів підприємництва, захистом економічної конкуренції, забезпеченням якості продукції, робіт, організацією і здійсненням зовнішньоекономічної банківської та біржової діяльності тощо.

 

1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна відноситься до циклу нормативних дисциплін спеціальної підготовки.

Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Господарського права» к.ю.н. Кущ Любов Іллівна.

Методика викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних та практичних занять з застосуванням модульно-рейтингової системи навчання.

 

Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами.

 

 

2. Навчальна програма курсу. Література

Тема 1. Загальна характеристика господарського права

Поняття і система господарського права. Метод господарського права.

Поняття і види джерел господарського права. Господарське законодавство: поняття, ознаки і система.

 

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності

Поняття, ознаки підприємницької діяльності. Загальні принципи підприємництва. Право на здійснення підприємницької діяльності. Організаційні форми підприємництва.

 

Тема 3. Правовий статус підприємств

Поняття та види підприємств. Порядок створення підприємств. Основні права і обов’язки підприємств. Органи управління підприємств. Припинення підприємств або їх діяльності.

Особливості правового статусу державних та комунальних підприємств.

 

Тема 4. Правовий статус господарських товариств

Особливості правового статусу акціонерних товариств.   Тема 5. Правовий статус некомерційних суб’єктів господарського права

Тема 8. Правове регулювання банкрутства

Судові процедури, які застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство. Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання Поняття та зміст захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Підстави захисту прав і законних…

Модульне планування

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Тема Лекції Практичні (семінарські) заняття Самостійна робота Тема 1.…

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття проводяться по основних темах дисципліни. Практичні завдання розроблені згідно навчальній програмі курсу. Їх виконання… Теми. Правовий статус підприємств. Господарсько-договірні зобов’язання.… 1. Порядок створення підприємств. Основні права і обов’язки підприємств.

Тема 1. Загальна характеристика господарського права

1. Розкрийте поняття і систему господарського права. 2. Охарактеризуйте метод господарського права. 3. Назвіть види джерел господарського права.

Тема 4. Правовий статус господарських товариств

1. Дайте визначення поняття «господарські товариства». 2. Охарактеризуйте види господарських товариств та визначте їх відмінні… 3. Дайте характеристику основних прав та обов’язків засновників та учасників господарських товариств.

Тема 8. Правове регулювання банкрутства

1. Визначте відмінність таких понять як «неплатоспроможність» і «банкрутство». 2. Розкрийте зміст досудових процедур відновлення платоспроможності… 3. Назвіть учасників в справах про банкрутство та визначте правовий статус арбітражного керуючого.

– Конец работы –

Используемые теги: гос, арське, право0.06

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Господарське право

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
Правове регулювання відносин власності одним з найважливіших напрямків нормативно дяльності держави. За допомогою права держава регулює належність тих або.. Сукупнсть даних правових норм, що регулюють відносини власності, визначають.. Володіння закрпілення матеріальних благ за конкретними власниками індивдами та колективами, фактичне утримання речі у сфері..

Питання з екзамену "Господарське право"
Арбітражний суд - незалежний орган для вирішення спорів між юридичними особами, держвними органами. Він виконує такі функції 1 Захист прав та законих інтересів учасників.. Це дає можливість не тільки вирішити конкретні спори, але і визначити тенденцію господарських відносин, проводити..

Господарське право
Львівський державний університет внутрішніх справ.. Г В Смолин Господарське право України Навчальний посібник ге видання..

Господарське право
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. полтавський національний технічний університет.. імені юрія кондратюка..

Господарське право
Кафедра цивільного господарського.. права та процесу..

Господарське право
Юридичний факультету.. Кафедра господарського права.. Укладач д ю н проф Вінник О М..

Что такое право. Правоотношения. Право и человек. Право и государство. Человек и государство. Семья. Родители. Дети
Тема Что такое право.. Что такое.. Формы источники права Система законодательства..

Господарське право
Суб єктами господарської діяльності Господарський кодекс України визначає учасників господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність.. Суб єктами господарювання, відповідно до ст. 55 ГК є 1 Господарські.. Відповідно господарське законодавство загалом можна визначити як систему нормативних актів, які згідно із законом є..

Право убежища и международное право
Одним из важнейших институтов такой защиты является право убежища. Войны, международные конфликты, многочисленные социальные катаклизмы, которые.. В отечественной и зарубежной литературе имеются многочисленные определения.. В XX столетии оно стало одним из общепризнанных положений международного права и предусмотрено Всеобщей декларацией..

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам