рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Правове регулювання банкрутства

Правове регулювання банкрутства - раздел Право, Господарське право Поняття Неплатоспроможності І Банкрутства. Досудові Процедури Відновлення Пла...

Поняття неплатоспроможності і банкрутства. Досудові процедури відновлення платоспроможності боржника. Учасники в справах про банкрутство. Умови, порядок і наслідки порушення справи про банкрутство.

Судові процедури, які застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання

Поняття та зміст захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Підстави захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

Способи та форми захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

 

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України

Правова основа обмеження монополістичної діяльності і підтримки конкуренції в Україні. Система органів Антимонопольного комітету України, їх повноваження і компетенція.

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

 

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Поняття і правова основа зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, їх права і обов’язки. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

Відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин

Поняття і правова основа банківської діяльності. Правовий статус суб’єктів банківської діяльності. Умови і порядок здійснення банківської діяльності

Відповідальність за порушення законодавства про банківську діяльність

Поняття кредитування та кредитів. Форми і види кредитів. Кредитні договори та способи забезпечення їх виконання.Порядок відкриття та обслуговування банківського рахунку суб’єкта господарювання. Правове регулювання готівкових та безготівкових розрахунків.

 

Тема13. Правові основи біржової діяльності в Україні

Поняття, ознаки та види біржової діяльності. Законодавство про біржову діяльність. Правила біржової торгівлі. Біржові угоди.

Правовий статус товарної біржі. Правовий статус фондової біржі.

 

Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності

Поняття та загальна структура безпеки господарської діяльності. Внутрибанківські засоби та системи економічної безпеки у сфері кредитування. Страхова справа як фактор підвищення економічної безпеки. Правовий режим надання і захисту інформації з обмеженим доступом.

 

Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів

Державне управління якістю продукції, товарів, робіт та послуг. Стандартизація і сертифікація як засоби державного впливу на господарську діяльність. Державний контроль за дотриманням стандартів, норм і правил.

Порядок та способи захисту прав споживачів.

Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про стандартизацію і сертифікацію.

 

Навчальна і методична література:

1. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.

2. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-е вид., змін. та доп.- К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

3. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – Атіка, 2005. – 624 с.

4. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» . – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.

5. Господарське право: Практикум / В.С. Щербина (кер.авт.кол.), Г.В. Пронська, О.М. Вiнник та iн; за заг. ред. В.С. Щербини. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрiнком Iнтер, 2005. – 416 с.

6. Господарське право: Навчальний посібник у схемах і таблицях /За заг. ред. канд. юрид. наук доц. Шелухіна М.Л. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

7. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти /В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського тп В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

8. Зельдіна О.Р. Спеціальний режим господарювання: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 112 с.

9. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: У 2 ч. – Ч. 1. – Х.: Право, 2008. – 496 с.

10. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол.авт. О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

11. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2008. – 600 с.

12. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право. Навч. посіб. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2005. – 912 с.

13. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

14. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред.. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – 3 – изд., перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2008. – 488 с.

15. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Е.И. Харитонова, Е.О. Харитонов, В.Н. Косак и др; Под ред. Е.И. Харитоновой. – Х.: Одиссей, 2007. – 852 с.

16. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

17. Щербина В.С. Господарське право України: Підручник. – 3-е вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 657 с.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Конституція Україні: Закон Україні від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 3. – Ст. 78.

3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

4. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991рр. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 1. – Ст. 1.

5. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 4. – Ст. 59.

6. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 482.

7. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

8. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

9. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

10. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

11. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

12. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.

13. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.

14. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2003. – №18-22. – Ст. 144.

15. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

16. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 5. – Ст. 35.

17. Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності: Закон Україні від 11 вересня 2003 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

18. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон Україні від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2005. – № 48. – Ст. 483.

19. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

20. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15 березня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 34. – Ст.291.

21. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності // Закон Україні від 5 квітня 2007 р. // Відомості Верховної Ради Україні. – 2007. – № 17. – Ст. 44.

22. Про акціонерні товариства: Закон України від 18 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50-51. – Ст.384.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Донецький національний університет.. Економічний факультет.. кафедра Прикладна економіка затвердженО Радою економічного факультету..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Правове регулювання банкрутства

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Правовий статус господарських товариств
Поняття та види господарських товариств. Установчі документи господарських товариств. Основні права та обов’язки засновників та учасників господарських товариств. Органи управління господарських то

Модульне планування
На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 академічних годин (5 кредитів), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 академічних годин, в тому числі 14 лекцій та 6 прак

План практичних занять
  Практичні заняття проводяться по основних темах дисципліни. Практичні завдання розроблені згідно навчальній програмі курсу. Їх виконання здійснюється студентами індивідуально з обго

Загальна характеристика господарського права
Питання для самоперевірки 1. Розкрийте поняття і систему господарського права. 2. Охарактеризуйте метод господарського права. 3. Назвіть види джерел госп

Правовий статус господарських товариств
Питання для самоперевірки 1. Дайте визначення поняття «господарські товариства». 2. Охарактеризуйте види господарських товариств та визначте їх відмінні риси.

Правове регулювання банкрутства
Питання для самоперевірки 1. Визначте відмінність таких понять як «неплатоспроможність» і «банкрутство». 2. Розкрийте зміст досудових процедур відновлення платосп

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги