рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Правове регулювання банкрутства

Правове регулювання банкрутства - раздел Право, Господарське право Питання Для Самоперевірки 1. Визначте Відмінність Т...

Питання для самоперевірки

1. Визначте відмінність таких понять як «неплатоспроможність» і «банкрутство».

2. Розкрийте зміст досудових процедур відновлення платоспроможності боржника.

3. Назвіть учасників в справах про банкрутство та визначте правовий статус арбітражного керуючого.

4. Охарактеризуйте умови та наслідки порушення справи про банкрутство.

5. Визначте загальний порядок порушення справи про банкрутство.

6. Розкрийте мету, зміст та порядок проведення розпорядження майном боржника, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

7. Розкрийте мету, зміст та порядок проведення санації, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

8. Розкрийте мету, зміст та порядок укладання мирової угоди, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

9. Розкрийте мету, зміст та порядок проведення ліквідаційної процедури, як судової процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство.

 

Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття та зміст захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

2. Охарактеризуйте підстави захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

3. Назвіть способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

4. Визначте порядок самозахисту як форму захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

5. Визначте досудовий порядок захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

6. Визначте судовий порядок захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

 

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте основні нормативно-правові акти, які складають правову основу обмеження монополістичної діяльності і підтримки конкуренції в Україні.

2. Система органів Антимонопольного комітету України, їх повноваження і компетенція.

3. Охарактеризуйте підстави відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. Охарактеризуйте санкції, які застосовуються до суб’єктів господарювання за порушення правил конкуренції.

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте зміст поняття «зовнішньоекономічна діяльність».

2. Охарактеризуйте правову основу зовнішньоекономічної діяльності.

3. Визначте особливості правового статусу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

4. Дайте характеристику правам та обов’язкам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

5. Визначте особливості змісту та порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

6. Охарактеризуйте підстави відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

7. Охарактеризуйте санкції, які застосовуються до суб’єктів господарювання за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

 

Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте зміст поняття «банківська діяльність».

2. Охарактеризуйте правову основу банківської діяльності.

3. Визначте особливості правового статусу суб’єктів банківської діяльності.

4. Назвіть умови здійснення банківської діяльності.

5. Визначте порядок здійснення банківської діяльності.

6. Охарактеризуйте положення про відповідальність за порушення законодавства про банківську діяльність

7. Розкрийте зміст поняття кредитування та кредитів.

8. Охарактеризуйте форми та види кредитів.

9. Визначте особливості змісту та укладання кредитних договорів.

10. Дайте характеристику способів забезпечення виконання кредитних договорів.

11. Визначте порядок відкриття та обслуговування банківського рахунку суб’єкта господарювання.

12. Розкрийте зміст та порядок готівкових та безготівкових розрахунків.

 

Тема13. Правові основи біржової діяльності в Україні

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття «біржова діяльність» та охарактеризуйте її ознаки.

2. Назвіть види біржової діяльності.

3. Дайте характеристику Правилам біржової торгівлі.

4. Визначте особливості змісту та укладання біржових угод.

5. Визначте особливості правового статусу товарної біржі.

6. Визначте особливості правового статусу фондової біржі.

 

Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття «безпека господарської діяльності» та визначте її загальну структуру.

2. Охарактеризуйте внутрибанківські засоби та системи економічної безпеки у сфері кредитування.

3. Охарактеризуйте страхову справу як фактор підвищення економічної безпеки.

4. Визначте способи та порядок надання і захисту інформації з обмеженим доступом.

 

Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте мету та зміст державного управління якістю продукції, товарів, робіт та послуг.

2. Охарактеризуйте стандартизацію як засіб державного впливу на господарську діяльність, шляхом визначення поняття, мети, змісту.

3. Охарактеризуйте сертифікація як засіб державного впливу на господарську діяльність, шляхом визначення поняття, мети, змісту, видів. .

4. Визначте підстави, види та порядок державного контролю за дотриманням стандартів, норм і правил.

5. Визначте порядок та способи захисту прав споживачів.

6. Охарактеризуйте підстави відповідальності суб’єктів господарювання за порушення законодавства про стандартизацію і сертифікацію.

7. Охарактеризуйте санкції, які застосовуються до суб’єктів господарювання за порушення законодавства про стандартизацію і сертифікацію.

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО Оцінювання знань студентів

Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий контроль (семестровий).

Вхідний контроль здійснюється на початку вивчення дисципліни щодо виявлення рівня підготовки студентів.

Проміжний (модульний) контроль практикується на певних етапах (після закінчення викладання змістових модулів) вивчення матеріалу у захисту індивідуальних завдань. Це перевірка знань студента після закінчення логічно завершеної частини навчального матеріалу.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку.

Заліки складаються студентами в період, визначений навчальним планом, в терміни, передбачені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочим тематичним планом на семестр. Заліки складаються студентами усно.

Критерії оцінювання знань студентів

У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними. Виходячи з вимог, що пред’являються, до відповіді, відповідь може бути зарахований не повністю.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Господарське право

Донецький національний університет.. Економічний факультет.. кафедра Прикладна економіка затвердженО Радою економічного факультету..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Правове регулювання банкрутства

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Правовий статус господарських товариств
Поняття та види господарських товариств. Установчі документи господарських товариств. Основні права та обов’язки засновників та учасників господарських товариств. Органи управління господарських то

Правове регулювання банкрутства
Поняття неплатоспроможності і банкрутства. Досудові процедури відновлення платоспроможності боржника. Учасники в справах про банкрутство. Умови, порядок і наслідки порушення справи про банкрутство.

Модульне планування
На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 академічних годин (5 кредитів), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 академічних годин, в тому числі 14 лекцій та 6 прак

План практичних занять
  Практичні заняття проводяться по основних темах дисципліни. Практичні завдання розроблені згідно навчальній програмі курсу. Їх виконання здійснюється студентами індивідуально з обго

Загальна характеристика господарського права
Питання для самоперевірки 1. Розкрийте поняття і систему господарського права. 2. Охарактеризуйте метод господарського права. 3. Назвіть види джерел госп

Правовий статус господарських товариств
Питання для самоперевірки 1. Дайте визначення поняття «господарські товариства». 2. Охарактеризуйте види господарських товариств та визначте їх відмінні риси.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги