рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Передмова

Передмова - раздел Право, Кримінальне право України Кримінальне Право Як Галузь Права – Це Система Взаємопов’Яза...

Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності та інших законодавчо визначених суспільних відносин і цінностей; визначають, які суспільно-небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили; регулюють суспільні відносини, які виникають у зв’язку із вчиненням злочину.

Кримінальне право як навчальна дисципліна– систематизована у певному порядку сукупність знань про теоретичні засади кримінального закону та його історичні витоки, про чинний КК України та правозастосовчу практику, про закордонне кримінальне законодавство.

Завданням Кримінального кодексу України, а відтак – і кримінального права, є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам (ч. 1 ст. 1 КК).

У теорії кримінального права виділяються такі його функції: а) регулятивна, яка проявляється у впливі на поведінку людей кримінально-правових приписів, конкретних заборон, що сформульовані КК; б) охоронна, яка пов’язана з безпосередньою охороною тих об’єктів (життя та здоров’я особи, власність, довкілля тощо), посягання на які тягне кримінальну відповідальність; в) виховна – проявляється у формуванні свідомої потреби людини дотримуватися законів; г) попереджувальна (превентивна) – спрямована щодо осіб, стосовно яких виявилася неефективною виховна функція. Вона полягає в погрозі покарання будь-кому з членів суспільства при вчиненні ним злочину.

Практичні зайняття з Особливої частини кримінального права є дещо специфічними, оскільки на них студенти повинні відпрацьовувати навички у вмінні відбивати питання загального характеру через призму конкретного факту. Наприклад, якщо при вивченні прямого умислу у рамках Загальної частини достатньо було відтворити психологічну модель цього виду вини, яка властива всій сукупності якихось однотипних ситуацій, то в рамках Особливої частини необхідно розкрити предметний зміст цього умислу, орієнтованого на конкретний випадок. Питання про форму та вид вини зі сфери абстрактного теоретизування переходить у площину визначення ступеню практичного співвідношення цієї теоретичної моделі та змісту конкретного одиничного факту.

Під час складання практикуму авторами використані наступні джерела:

1. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / Яценко С. С. (кер. авт. кол.), Андрушко П. П., Шапченко С. Д. Та ін.; За ред. С. С. Яценка., 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 592 с.

2. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: Навчальний посібник / За заг. ред. В. І. Осадчого. – К.: Атака, 2002. – 208 с.

3. Кримінальне право України. Особлива частина: Практикум / І. П. Козаченко, О. М. Костенко, В. К. Матвійчик та ін. – К.: „Азимут-Україна”, 2005. – 384 с.

4. Кримінальне право України: Бібліографія. 1991-2002 / Уклали: М. В. Галабала, В. О. Навроцький, С. В. Хилюк. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.

5. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнєцов, О. Ф. Штанько – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 640 с.

6. Завдання для практичних занять з Особливої частини кримінального права України / Брич Л. П., Навроцький В. О. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 135 с.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Передмова

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги