рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Занять з Особливої частини кримінального права

Занять з Особливої частини кримінального права - раздел Право, Кримінальне право України   Глибокі Знання Кримінального Права Неможливі Без Обов’Яз­Ково...

 

Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовкою до практичних занять і викладанням свого бачен­ня (на основі відповідних законів, практики їх застосування та лі­тературних джерел) щодо вирішення того чи іншого питання, умін­ня вести аргументовану полеміку, відстоювати свою точку зору на групових заняттях.

Практичні заняття – це набуття студентами навичок застосу­вання кримінального законодавства при вирішенні тієї чи іншої кримінальної справи (задачі).

Студенту рекомендується починати виконувати домашнє зав­дання з відповідей на поставлені теоретичні питання. Для цього слід звернутися до тих джерел, у яких міститься відповідь на такі запитання.

Якщо внаслідок цього у студента виникло певне уявлення про зміст та практичну значимість поставленого запитання, стисла від­повідь на нього має бути викладена в письмовій (тезисній) формі. В письмовій формі має даватися і відповідь щодо розв’язання від­повідних юридичних задач.

Перш ніж приступити до розв’язання задачі з Особливої частини кримінального права, необхідно уважно її прочитати, звернувши особливу увагу на юридичну терміноло­гію, усвідомивши всі обставини, викладені в умові. Розв’язувати задачу потрібно відповідно до точно зазначених обставин. Довіль­на зміна умов або допущення того, що не зазначено в тексті, не дозволяється. Під час проведення занять можна обговорити також інші варіанти задачі. Якщо в процесі з’ясування її змісту вини­кають сумніви щодо певної обставини справи, то слід виходити із загального правила: “будь-які сумніви тлумачаться на користь об­винуваченого або підсудного”.

Щодо розв’язання задач, то студент має назвати всі характерні ознаки кожного еле­мента складу злочину, які містяться у законі або випливають з йо­го змісту, і порівняти з обставинами, зазначеними в завданні. На­приклад, потрібно назвати об’єкт злочину, описаного в законі, та характерні для нього ознаки (предмет злочину) і тут же назвати об’єкт, предмет посягання, вказаний у завданні. Далі слід назвати характерні ознаки об’єктивної сторони описаного в законі складу злочину (дія, бездіяльність, наслідки, причиновий зв’язок, а в дея­ких випадках ще й час, місце, спосіб і обстановку вчинення зло­чину), і порівняти їх з наявністю чи відсутністю таких ознак у завданні. Так само (порівняльним шляхом) встановлюються суб’єктивна сторона і суб’єкт злочину, який аналізується.

Розв’язання задачі доцільно оформити у три етапи.

По-перше, треба визначити формулу кваліфікації, тобто вказати сукупність буквених і цифрових позначень, які вказують на відповідні пункти, частини, статті Загальної та Особливої частин КК. При цьому слід пам’ятати, що із норм Загальної частини КК тільки статті 14, 15, 27 КК України вказуються у формулі кваліфікації. Це допомагає встановити стадію вчинення злочину та вид співучасника. Наприклад, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК – закінчений замах на крадіжку з проникненням у житло, приміщення чи інше сховище або ч. 5 ст. 27, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК – пособництво в умисному вбивстві заручника.

По-друге, необхідно сформулювати обвинувачення, тобто словесно описати всі основні й кваліфікуючі ознаки ознаки складу злочину, що його, на думку студента, вчинила особа, згідно з умовами задачі. Потрібно звернути увагу на те, що у формулі кваліфікації вказується тільки та частина, що найбільш обтяжує відповідальність, а у формулюванні обвинувачення треба вказати всі основні ознаки як основоного складу злочину, так і кваліфікуючі. Наприклад, форма відповіді може бути така: особа вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК, тобто крадіжку в особливо великих розмірах із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.

По-третє, слід аргументовано, з посиланням на нормативні акти та позицію судової практики, пояснити правильність свого рішення. При цьому треба пам’ятати, що відповіді на задачі на кшталт: “так написано в підручнику чи в науково-практичному коментарі” не беруться до уваги. Також слід уважно аналізувати положення постанов Пленуму Верховного Суду України (далі – ВСУ), зважаючи на те, що вони мають лише рекомендаційний характер.

Безпосередньо на практичному занятті студенти можуть до­повнювати відповіді один одного, заперечувати (аргументовано) проти суджень свого опонента, доводити правильність свого розв’язання задачі.

Коли запитання вичерпані, завдання розв’язане, викладач під­водить підсумки диспуту, аналізує його хід, називає студентів, які показали хороші знання, а також вирішує питання, з яких не до­сягнуто єдності думки. Він також оцінює відповіді кожного студен­та, відзначає найбільш аргументовані та юридичне грамотні, звер­тає увагу на мовні огріхи, неправильне вживання юридичних термінів і понять, неточні юридичні формулювання.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Занять з Особливої частини кримінального права

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Нормативні акти: Конституція України. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конве

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги