рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина - раздел Право, Кримінальне право України Нормативні Акти: Конституція України. Берн...

Нормативні акти:

Конституція України.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.). 31 травня 1995 р. Україна приєдналася до цієї конвенції у вигляді Паризького акта від 24 липня 1971 р., зміненого 2 жовтня 1979 р.

Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 р. Набула чинності для України 23 грудня 1993 р.

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин від 2 грудня 1961 р., переглянута в м. Женеві 10 листопада 1972 р. і 23 жовтня 1978 р. Україна приєдналася до Конвенції 2 червня 1995 р.

Московська угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав від 24 вересня 1993 р. Ратифікована Україною 27 січня 1995 р.

Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 18 жовтня 2001 р.

Закон України “Про Центральну виборчу комісію” від 17 грудня 1997 р.

Закон України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 січня 1998 р.

Закон України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р.

Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 3 липня 1991 р.

Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р.

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” в редакції від 22 березня 2001 р.

Закон України “Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р.

Закон України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 р.

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 р.

Закон України “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 р.

Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. (ст. ст. 20, 29, 30–34, 38, 47).

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” від 16 листопада 1992 р. (ст.ст. 18, 26, 35).

Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р.(ст. ст. 2, 6, 38).

Закон України “Про інформаційні агентства” 28 лютого 1995 р.

Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р.

Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 5 листопада 1991 р.

Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 р.

Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р.

Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 р.

Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р.

Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р.

Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р.

Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від 5 липня 1994 р.

Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” від 23 березня 2000 р.

Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р.

Закон України “Про освіту” від 23 травня 1991 р.

Рішення КС у справі про тлумачення терміна “законодавство” № 12-рп від 9 липня 1998 р. (п. 4 мотивувальної частини)

Рішення КС у справі про свободу утворення профспілок № 11-рп від 18 жовтня 2002 р.

Рішення КС у справі про платні медичні послуги № 15-рп від 25 листопада 1998 р.

Рішення КС у справі про безоплатну медичну допомогу № 10-рп від 29 травня 1998 р.

Постанови Пленуму ВСУ:

Постанова ПВС № 7 від 26 вересня 1990 р. “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій”.

Постанова ПВС № 9 від 1 листопада 1996 р. “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”.

Постанова ПВС № 2 від 7 лютого 2003 р. “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи”.

Література:

Барабаш О. Л., Кальченко С. В. Підкуп як спосіб перешкоджання вільному здійсненню виборчого права: матеріально-правові аспекти злочину та процесуальний порядок його встановлення // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 4 (38). – С. 51 – 54.

Галузин А. Уголовно-правовая защита авторских и смежных прав // Законность. – 2001. – № 5. – С. 23 – 25.

Гура М. Кому потрібна кримінально-правова охорона авторського права // Юридична газета. – 2004. – № 9 (21), 14 трав. – С. 14.

Коваль А. Порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України): позиція сторони захисту у кримінальних справах // Адвокат. – 2004. – № 2. – С. 22 – 25.

Козлов А. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав // Законность. – 2003. – № 10. – С. 30 – 31.

Коноваленко В. Срок по программе // Бизнес. – 2003. – № 29 (548), 21 июл. – С. 99 – 100.

Короткова Л., Вихров О. Підвищувати відповідальність батьків за виховання дітей // ПУ. – 1996. – № 4. – С. 46 – 48.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

Лихова С. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України // Право України. – 2002. – № 2. – С. 115 – 119.

Лихова С. Конфіденційна інформація як об’єкт кримінально-правової охорони // Прокуратура, людина, держава. – 2005. – № 4 (46). – С. 45 – 53.

Лихова С., Морозюк С. Захист інтересів сім’ї кримінально-правовими засобами // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 10 (40). – С. 60 – 67.

Лобань Д. Механізм та порядок застосування положень ч. 3 ст. 175 КК України // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 11 (41). – С. 25 – 28.

Лысенко Д. Нелицензионное ПО: как избежать ответственности // Бухгалтерия. – 2003. – № 4 (523), 27 янв. – С. 71 – 75.

Марисюк К. Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору // Право України. – 2003. – № 9. – С. 31 – 34.

Мачковский Л. Г. Охрана личных, политических и трудовых прав в уголовном законодательстве России и зарубежных государств. – М.: РУССО, 2004. – 304 с.

Медіна Л. П. Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих прав громадян України (ст. ст. 157, 158, 159 КК України): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Київ, 2004. – 20 с.

Миронова Е., Завидов Б. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав // Законность. – 2000. – № 3. – С. 34 – 35.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 c.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. Ред. С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.)

Плешкова Н. ПО: легитимность использования // Бухгалтерия. – 2003. – № 4 (523), 27 янв. – С. 66 – 71.

Соп’яненко О. Додержання законності при притягненні до кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю // Вісник прокуратури. – 2001. – № 3 (9). – С. 35 – 39.

Тагієв С. Р., Мазур М. В. Право на вільні вибори в рішеннях Європейського суду з прав людини // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 9 (49). – С. 31 – 34.

Хахуда Ю. Насильство як спосіб перешкоджання здійсненню виборчого права // Право України. – 2003. – № 4. – С. 102 – 103.

1. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належно-

сті або ставлення до релігії (ст. 161 КК).

2. Порушення недоторканості житла та приватного життя (ст. ст. 162, 182 КК).

3. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. ст. 164, 165 КК).

4. Незаконні дії щодо усиновлення (ст. 169 КК). Розголошення таємниці усиновлення

(ст. 168 КК).

5. Злочини проти трудових прав громадян (ст. ст. 172 – 175 КК).

6. Кримінально карані порушення права інтелектуальної власності (ст. ст. 176, 177 КК)

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Кримінальне право України

Запорізького національного технічного університету.. О О Дудоров Д В Каменський..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Кримінальне право як галузь права – це система взаємопов’язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, які: мають форму кримінальних законів; прийняті для правового забе

Занять з Особливої частини кримінального права
  Глибокі знання кримінального права неможливі без обов’яз­кового поєднання пасивного (як правило) надбання студентом пев­них знань на лекції з його активною і наполегливою підготовко

Поняття особливої частини кримінального права україни. Кримінально-правова кваліфікація злочинів
Література: Андрушко П. Кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12 (30). – С. 48 – 55. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначают

Злочини проти основ національної безпеки україни
  Нормативні акти: Конституція України. Віденська конвенція про дипломатичні відносини від 10 квітня 1961 р. Ратифікована СРСР 11 лютого 1964 р.

Злочини проти життя і здоров’я особи
Нормативні акти: Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту

Злочини проти волі, честі та гідності особи
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. Ратифікована

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
Нормативні акти: Конституція України. Кримінально-процесуальний кодекс України (ст. 27). Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приво

Злочини проти власності
  Нормативні акти: Конституція України. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. Закон України “Про визначення розміру збитків, з

Злочини у сфері господарської діяльності
Нормативні акти: Господарський кодекс України. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. Закон України “Про цінні папери і

ЗАНЯТТЯ № 1
1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). В

Злочини проти довкілля
Нормативні акти: Конституція України. Конвенція ООН про континентальний шельф від 29 квітня 1958 р. Ратифікована СРСР 20 жовтня 1960 р. Закон України “Пр

ЗАНЯТТЯ № 2
1. Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК). 2. Знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245 КК). 3. Незаконне полювання (ст. 248 КК). 4. Незаконне зайняття рибним, звіри

Злочини проти громадської безпеки
Нормативні акти: Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 199

Злочини проти безпеки виробництва
Нормативні акти: Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. Закон У

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Нормативні акти: Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. Закон України “Про трубопр

Злочини проти громадського порядку та моральності
Нормативні акти: Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 р. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. Закон України “Про о

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Нормативні акти: Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1998 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.

Злочини у сфері службової діяльності
Нормативні акти: Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. Ратифікована

Злочини проти правосуддя
Нормативні акти: Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23 грудня 1993 р. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Нормативні акти: Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 р. Підписана УРСР 29 серпня 1956 р. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики (“П

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги