Конспекты

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Конспекты

Конспекты - здесь можно скачать или скопировать материал при условии соблюдения авторских прав его правообладателя.Конспекты Все работы.

Опорний конспект лекцій: Предмет і метод статистики
Опорний конспект лекцій з дисципліни найменування лекцій та їх короткий зміст тема.. тема.. предмет і метод статистики..

 1. З дисципліни
 2. Предмет статистики
 3. Основні категорії статистики
 4. Методи статистичного дослідження
 5. Статистичного спостереження
 6. План статистичного спостереження
 7. Види статистичного спостереження
 8. Суть статистичного зведення
 9. Класифікації та групування
 10. Принципи формування інтервалів груп
 11. Статистичні таблиці, їх види та правила побудови
 12. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
 13. Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання
 14. Характеристика відносних величин.
 15. Середні величини, умови наукового їх застосування.
 16. Середня арифметична, основні її властивості.
 17. Приклад.
 18. Середня гармонійна, її різновиди і сфера використання.
 19. Приклад.
 20. Характеристика середньої геометричної та середньої квадратичної величини.
 21. Система статистичних показників.
 22. Ряд розподілу – основа аналізу закономірностей розподілу.
 23. Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана.
 24. Сутність та показники варіації.
 25. Характеристики форми розподілу.
 26. Суть вибіркового спостереження.
 27. Похибки вибірки.
 28. Визначення обсягу вибірки.
 29. Статистична перевірка гіпотез.
 30. Загальний зв’язок явищ. Види зв’язків. Завдання статистичного вивчення зв’язку.
 31. Кореляційний і регресійний аналізи статистичного зв’язку соціально-економічних явищ.
 32. Показники тісноти зв’язку.
 33. Нелінійні залежності.
 34. Побудова багатофакторних моделей.
 35. Види динамічних рядів.
 36. Основні показники рядів динаміки.
 37. Середні показники динаміки.
 38. Виявлення тенденцій розвитку явищ.
 39. Характеристика сезонних коливань, методи їх вимірювання.
 40. Види індексів.
 41. Методологічні принципи побудови агрегатних індексів.
 42. До агрегатної форми.
 43. Ндекси середніх величин: змінного складу; фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв’язок.
 44. Характеристика територіальних індексів.
 45. Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови.
 46. Графіки порівняння статистичних величин.
 47. Зображення структури явищ і структурних зрушень.
 48. Графічне зображення динаміки статистичних показників.
 49. Контрольно-планові графіки.
 50. Графіки просторового розміщення явищ.

Дисциплина: безопасность жизнедеятельности человека оказание доврачебной медицинской помощи при ЧС
Тема оказание доврачебной медицинской помощи при чс.. план конспект практического занятия.. дисциплина бжч..

 1. Вопросы занятия
 2. Оказание ПМП в неотложных ситуациях
 3. Характерные признаки жизни и наступления смерти
 4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
 5. Алгоритм оказания первой помощи пострадавшему, если он находится в состоянии клинической смерти
 6. Для проведения непрямого массажа сердца необходимо строго соблюдать следу ющие шесть правил.
 7. Как спасти человека при поражении электрическим током или молнией
 8. Алгоритм оказания помощи пострадавшему при истинном (синем) и бледном утоплении
 9. Оказание первой помощи людям при обмороках
 10. Оказание первой помощи пострадавшему при травматическом шоке
 11. Как оказать помощь пострадавшим с обширными ожогами
 12. Как оказать помощь пострадавшему при аллергической реакции
 13. Алгоритм оказания помощи в случае аллергической реакции
 14. Опасные сердечно-сосудистые состояния

Варіант 1
Питання навести методику розрахунку показників використання основних фондів.. в конспекте.. тести..

 1. Питання 1. Перелічити кадровий склад та його особливості для промислового підприємства.
 2. Питання 2.Навести методику розрахунку нормативу виробничих запасів.
 3. В) у грошах.
 4. Питання 1. Пояснити джерела поповнення оборотних коштів підприємства.
 5. Питання 2. Навести методику розрахунку показників використання оборотних коштів та методи впливу на їхнє покращення.
 6. В) необхідних інвестицій для закупівлі обладнання при здійсненні капітального будівництва.
 7. Питання 2. Дати характеристику виробничім фондам підприємства та вказати на особливість їхньої структури у випадку непромислового підприємства.
 8. Питання 1. Навести та пояснити методи оцінки та обліку основних фондів підприємства.
 9. Питання 1. Навести методику розрахунку нормативу запасу сировини та матеріалів.
 10. Питання 2. Знос та амортизація основних фондів.
 11. Нормирование оборотных средств
 12. Питання 2. Форми зносу основних фондів. Методика визначення залишкової вартості основних фондів.
 13. Питання 1. Незавершене виробництво та методика розрахунку нормативу запасу незавершеного виробництва.
 14. Питання 2. Основні виробничі фонди підприємства та їхня класифікація. Методи оцінки та обліку основних фондів.
 15. Питання 1. Фізичний та моральний знос основних фондів, амортизація основних фондів.конспект Понятие износа основных фондов
 16. Питання 2. Джерела поповнення оборотних коштів.
 17. В) відпочинку через свята та вихідні
 18. Питання 1. Дати визначення основним виробничім фондам та пояснення до нього.
 19. Питання 2. Пояснити особливості ненормуємих оборотних коштів за характером прогнозування їх змін.
 20. Вопрос 1 Дати визначення основним виробничім фондам та пояснення до нього.
 21. Вопрос 2 Пояснити особливості ненормуємих оборотних коштів за характером прогнозування їх змін.
 22. Вопрос 1 Порівняти характер участі у виробництві основних та оборотних фондів.
 23. Вопрос 2 Навести та пояснити показники виробничої програми.
 24. Вопрос 2 Визначення та класифікація оборотних виробничих фондів.
 25. Вопрос 1 Показники виробничої програми в радіоприладобудуванні.
 26. Вопрос 2 Розрахунок річних амортизаційних відрахувань для різного типу обладнання.
 27. Вопрос 1 Вартісні показники виробничої програми підприємства. Методика розрахунку.
 28. Вопрос 2 Показники використання оборотних коштів
 29. Вопрос 1 Дати визначення потужності підприємства та одиниць виміру, що використовують.
 30. Вопрос 2 Кадровий склад підприємства. Категорії персоналу промислового підприємства
 31. Вопрос 1 Основні виробничі фонди. Методи оцінки та обліку основних фондів.
 32. Вопрос 2 Професія, спеціальність, кваліфікація. Способи удосконалення рівня підготовки кадрів підприємства.
 33. Вопрос 2 Знос та амортизація основних фондів підприємства.
 34. Ж) у вигляді амортизаційних відрахувань, відповідно до норми амортизації.
 35. Вопрос 1 Особливості структури оборотних фондів у випадку підприємств, що надають послуги
 36. Вопрос 2 Фізичний та моральний знос основних фондів підприємства. Особливості розрахунку амортизації для різних груп основних фондів.
 37. Вопрос 1 Виробнича програма підприємства. Особливості визначення та одиниці виміру.
 38. Вопрос 2 Показники використання основних фондів підприємства та особливості їх значень для енергетичних підприємств.
 39. Вопрос 1 Класифікація основних фондів підприємства. Активна та пасивна частини основних фондів.
 40. Вопрос 2 Виробнича потужність підприємства. Зіставлення виробничої потужності та виробничої програми для визначення управлінських рішень.
 41. Вопрос 1 Показники виробничої програми підприємства.
 42. Вопрос 1 Класифікація оборотних фондів. Особливості класифікації оборотних коштів у випадку підприємства, що надає послуги.
 43. Вопрос 2 Одиниці виміру виробничої програми та виробничої потужності.
 44. Ж) у вигляді амортизаційних відрахувань, відповідно до норми амортизації.
 45. Вопрос 1 Джерела поповнення оборотних коштів підприємства
 46. Вопрос 2 Вартісні показники виробничої програми підприємства. Методика розрахунку.
 47. Питання 1. Методи визначення норм амортизації для різних типів обладнання
 48. Питання 2. Показники виробничої програми підприємства.
 49. Питання 1. Знос та амортизація основних фондів. Розрахунок амортизаційних відрахувань для різного типу обладнання.
 50. Питання 2. Потужність підприємства та одиниці виміру потужності.
 51. Питання 1. Пояснити особливості структури основних фондів радіо- та приладобудівного підприємства.
 52. Питання 1. Показники використання основних фондів підприємства
 53. Питання 2. Показники використання оборотних фондів підприємства.
 54. Питання 1.Особливості класифікації оборотних фондів у випадку радіо- приладобудівного підприємства.
 55. Питання 1. Структура заробітної плати. Види та системи оплати праці.
 56. Питання 2. Приклади класифікації витрат на виробництво та реалізацію товарів або послуг.
 57. Питання 1. Одиниці виміру продуктивності праці.
 58. Питання 1. Методика розрахунку чисельності персоналу в умовах промислових підприємств.
 59. Питання 2. Тарифна система оплати праці та її особливості.
 60. Питання 1. Навести методику розрахунку оплати праці робітника-відрядника.
 61. Питання 2. Структура собівартості товарів та характерні особливості елементів структури
 62. Варіант 35
 63. Конспект
 64. Питання 1. Ефективність виробництва та основні критерії її оцінки.
 65. Питання 2. Види тарифів на електричну енергію та їхнє призначення
 66. Показатели рентабельности
 67. Питання 2. Пояснити призначення фіксованих та регулюємих цін та межі застосування.
 68. Питання 1. Види прибутку та особливості їхнього обліку.
 69. Конспект
 70. Виды прибыли и оссобенности ее учета
 71. Виды цен и их назначение
 72. Питання 1. Види собівартості та особливості їхнього обліку.
 73. Питання 2. Особливості застосування фіксованих та вільних цін на продукцію та послуги.
 74. Питання 1. Головні напрямки підвищення продуктивності праці
 75. Питання 2. Основні калькуляційні статті при визначенні собівартості окремого виробу.
 76. Питання 1. Головні чинники, що впливають на рівень прибутковості виробництва.
 77. Питання 2. Особливості розрахунку при різних формах оплати праці.
 78. Питання 1. Техніко-економічні показники роботи підприємства.
 79. Питання 2. Особливості розрахунку при почасовій формі оплати праці.
 80. Питання 1. Тарифна системи оплати праці.
 81. Питання 2. Ефект та ефективність виробництва.
 82. Питання 1. Відрядна форма оплати праці(как я поняла – сдельная).
 83. Питання 2. Показники ефективності виробництва.
 84. Питання 1. Почасова форма оплати праці.
 85. Питання 2. Показники рентабельності виробництва і продукції.
 86. Питання 1. Відрядна форма оплати праці.
 87. Билет №48
 88. Питання 2. Механізми регулювання рівня зарплати в умовах ринку.
 89. В) кваліфікації працівника.
 90. Питання 1. Пояснити призначення тарифів та приклади застосування.
 91. Питання 2. Види прибутку підприємства.
 92. Питання 1. Структура заробітної плати. Види та системи оплати праці.
 93. Питання 2. Методика розрахунку чисельності персоналу в умовах промислових підприємств
 94. Питання 1. Класифікація витрат виробництва за статтями калькуляції.
 95. Питання 2. Техніко-економічні показники діяльності підприємства.
 96. Питання 1. Форми та системи оплати праці на промисловиму підприємстві.
 97. Питання 2. Методики розрахунку вартості неминучих технологічних втрат.
 98. В) залишаються без зміни.
 99. Питання 1. Головні напрямки підвищення продуктивності праці.
 100. Питання 2. Основні елементи собівартості продукції та послуг.
 101. Питання 1. Види цін та їхнє призначення
 102. Питання 2. Навести методику розрахунку кількості працюючих в умовах промислового підприємства
 103. Питання 2. Приклади класифікації витрат на виробництво та реалізацію товарів або послуг.
 104. А) за статтями калькуляції; б) за економічними елементами
 105. Питання 1. Тарифна система оплати праці та її особливості.
 106. Питання 2. Методика розрахунку чисельності персоналу.
 107. Питання 1. Види цін та їхнє призначення.
 108. Питання 2. Навести методику розрахунку кількості основних та допоміжних виконавців.
 109. Питання 1. Розрахунок витрат за спожиту електричну енергію в умовах промислових підприємств.
 110. Питання 2. Ефективність виробництва на основні критерії її оцінки.
 111. Питання 1. Основні виробничі фонди та їхня класифікація.
 112. Питання 2. Рентабельність виробництва на основні критерії її оцінки.
 113. Питання 1. Капіталовкладення та інвестиції у виробництво.
 114. Расчет эффективности инвестиций.
 115. Питання 2. Види прибутку та особливості їхнього обліку.
 116. В) залишаються без зміни.
 117. Питання 1. Визначення ефекту та ефективності.
 118. Питання 2. Види собівартості та особливості їхнього обліку.
 119. Питання 1. Основні калькуляційні статті при визначенні собівартості окремого виробу.
 120. Питання 2. Головні напрямки підвищення продуктивності праці
 121. Питання 1. Пояснити особливості структури основних фондів радіо- та приладобудівного підприємства.
 122. Питання 2. Показники використання оборотних фондів підприємства.
 123. А) фізичним; д) моральним; .
 124. В) по степени ликвидности оборотные средства подразде­ляются на быстрореализуемые и медленно реализуемые.
 125. Питання 2. Показники виробничої програми радіо- приладобудівного підприємства.
 126. Структура заработной платы
 127. Питання 2. Приклади класифікації витрат на виробництво та реалізацію товарів або послуг.

Практическое занятие № 4 творчество М. Цветаевой: Тематика и поэтика
Творчество м цветаевой тематика и поэтика.. место цветаевой в историко литературном процессе связь ее творческого.. конспект статьи о клинга поэтический стиль м цветаевой и приемы символизма притяжение и отталкивание..

 1. Неоромантические черты лирики Цветаевой. Противостояние поэта и толпы как один из магистральных сюжетов ее поэтического мира (цикл «Поэт»).

Основи стандартизації і сертифікації
Одеський національній економічний університет.. основи стандартизації і сертифікації.. конспект лекцій..

 1. Частина 1
 2. Мета, принципи та задачі стандартизації
 3. Сутність та об’єкти стандартизації
 4. Організація робіт зі стандартизації
 5. Контрольні запитання та завдання
 6. Технічне регулювання та види стандартизації
 7. Види стандартів
 8. Структура національного стандарту та його позначення
 9. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація
 10. Технічні умови
 11. Контрольні запитання та завдання
 12. Призначення і цілі міжнародної стандартизації
 13. Міжнародні організації стандартизації, їх завдання та функції
 14. Порядок застосування та позначення міжнародних стандартів
 15. Організація стандартизації в рамках Європейського Союзу
 16. Контрольні запитання та завдання
 17. А. Нормативна література
 18. Б. Навчальна література
 19. В. Додаткова література

Числовая последовательность и ее предел. Предел функции
Задание на срс.. теоремы о бесконечно малых и о пределах функций конспект по графику.. решение задач по теме идз стр..

 1. Активный раздаточный материал

Конспект лекцій з курсу статистики. Предмет і метод статистики
Конспект лекцій з курсу.. статистики.. слово "статистика" походить від латинського слова status..

 1. Поняття статистики.
 2. Категорії статистики.
 3. Метод статистики.
 4. Основні задачі статистики на сучасному етапі.
 5. Суть та організаційні форми статистичного спостереження.
 6. План статистичного спостереження.
 7. Види статистичного спостереження.
 8. Способи одержання інформації.
 9. Помилки спостереження.
 10. Статистичне зведення.
 11. Статистичне групування.
 12. Ряд розподілу.
 13. Статистичні таблиці.
 14. Поняття, види і одиниці виміру абсолютних величин.
 15. Поняття і одиниці виміру відносних величин.
 16. Ціль, призначення і види відносних величин.
 17. Види середніх величин та способи їх обрахування.
 18. Середня гармонічна (гармонійна).
 19. Властивості середньої (математичні).
 20. Середні структурні.
 21. Нормований середній бал.
 22. Статистичне вивчення варіації.
 23. Поняття про ряди динаміки.
 24. Види рядів динаміки.
 25. Аналітичні показники ряду динаміки.
 26. Добуток ланцюгових темпів зростання становить базовий темп зростання.
 27. Середні показники динаміки.
 28. Розрахунок тенденції.
 29. Суть та функції індексів в статистичному аналізі.
 30. Ндивідуальні індекси.
 31. Агрегатні індекси.
 32. Агрегатні індекси.
 33. Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу.
 34. Розрахунок середнього геометричного індексу ціни.
 35. Ндекси середніх величин.
 36. Поняття і суть вибіркового методу, причини і умови його застосування.
 37. Види і способи вибіркового спостереження.
 38. Визначення середньої і граничної помилки репрезентативності.

Опорний конспект лекцій: предмет і метод статистики
Опорний конспект лекцій з дисципліни найменування лекцій та їх короткий зміст тема.. тема.. предмет і метод статистики..

 1. З дисципліни
 2. Предмет статистики
 3. Основні категорії статистики
 4. Методи статистичного дослідження
 5. Статистичного спостереження
 6. План статистичного спостереження
 7. Види статистичного спостереження
 8. Суть статистичного зведення
 9. Класифікації та групування
 10. Принципи формування інтервалів груп
 11. Статистичні таблиці, їх види та правила побудови
 12. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
 13. Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання
 14. Характеристика відносних величин.
 15. Середні величини, умови наукового їх застосування.
 16. Середня арифметична, основні її властивості.
 17. Приклад.
 18. Середня гармонійна, її різновиди і сфера використання.
 19. Приклад.
 20. Характеристика середньої геометричної та середньої квадратичної величини.
 21. Система статистичних показників.
 22. Ряд розподілу – основа аналізу закономірностей розподілу.
 23. Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана.
 24. Сутність та показники варіації.
 25. Характеристики форми розподілу.
 26. Суть вибіркового спостереження.
 27. Похибки вибірки.
 28. Визначення обсягу вибірки.
 29. Статистична перевірка гіпотез.
 30. Загальний зв’язок явищ. Види зв’язків. Завдання статистичного вивчення зв’язку.
 31. Кореляційний і регресійний аналізи статистичного зв’язку соціально-економічних явищ.
 32. Показники тісноти зв’язку.
 33. Нелінійні залежності.
 34. Побудова багатофакторних моделей.
 35. Види динамічних рядів.
 36. Основні показники рядів динаміки.
 37. Середні показники динаміки.
 38. Виявлення тенденцій розвитку явищ.
 39. Характеристика сезонних коливань, методи їх вимірювання.
 40. Види індексів.
 41. Методологічні принципи побудови агрегатних індексів.
 42. До агрегатної форми.
 43. Ндекси середніх величин: змінного складу; фіксованого складу і структурних зрушень; їх взаємозв’язок.
 44. Характеристика територіальних індексів.
 45. Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови.
 46. Графіки порівняння статистичних величин.
 47. Зображення структури явищ і структурних зрушень.
 48. Графічне зображення динаміки статистичних показників.
 49. Контрольно-планові графіки.
 50. Графіки просторового розміщення явищ.

З дисципліни екологія
Горлівський автотранспортний технікум державного вищого навчального закладу донецький національний технічний університет.. к о н с п е к т лекцій.. з дисципліни екологія..

 1. Передмова
 2. Сторія становлення екології як науки.
 3. Сторія становлення екології як науки.
 4. Питання для самоконтролю
 5. Поняття середовища існування. Водне, ґрунтове, повітряне середовище.
 6. Екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів, їх вплив на живі організми. Абіотичні фактори.
 7. Абіотичні фактори.
 8. Біотичні фактори, форми біотичних відносин.
 9. Антропогенні фактори.
 10. Питання для самоконтролю.
 11. Типи взаємовідношень між популяціями.
 12. Поняття про екологічні системи.
 13. Чисельність і густота популяцій
 14. Народжуваність і смертність
 15. Типи взаємовідношень між популяціями.
 16. Питання для самоконтролю.
 17. Поняття про біосферу.
 18. Структура біосфери. Жива речовина. Розподіл життя у біосфері
 19. Енергетичний баланс біосфери
 20. Стабільність біосфери. Ноосфера, управління біосферою
 21. Питання для повторення.
 22. Тютюновий дим, його вплив на стан атмосфери.
 23. Атмосфера - повітряна оболонка Землі, її загальна характеристика.
 24. Моніторинг атмосферного повітря.
 25. Тютюновий дим, його вплив на стан атмосфери.
 26. Питання для самоконтролю.
 27. Гідросфера – водна оболонка Землі. Споживання води
 28. Забруднення гідросфери та його наслідки. Очищення стічних вод
 29. Охорона водних ресурсів
 30. Питання для самоконтролю.
 31. Проблема сміття та твердих відходів у світі та в Україні.
 32. Ерозія ґрунтів, її причини, методи запобігання ерозії.
 33. Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення.
 34. Проблема сміття та твердих відходів у світі та в Україні.
 35. Значення рослин у житті людини.
 36. Червона книга. Заповідна справа.
 37. Значення тварин у природі та у житті людини.
 38. Питання для самоконтролю.
 39. Еколого-економічні засади раціонального природокористування
 40. Правова система управління.
 41. Питання для самоконтролю
 42. Традиційні джерела енергії.
 43. Порівняльна характеристика екологічного впливу ТЕС, ГЕС, АЕС.
 44. Альтернативні джерела енергії.
 45. Заходи по енергозбереженню.
 46. Питання для самоконтролю.
 47. Автомобільний шум та заходи по його зниженню.
 48. Оксид вуглецю
 49. Вуглеводневі сполуки.
 50. Оксиди азoтy
 51. Сполуки сірки
 52. Сполуки свинцю
 53. Альдегіди
 54. Сажа i канцерогени
 55. Продукти фотохімічного синтезу
 56. Автомобільний шум та заходи по його зниженню.
 57. Зменшення шуму автомобілів.
 58. Питання для самоконтролю.
 59. Альтернативні автомобільні двигуни і палива.
 60. Нормування шкідливих викидiв автомобілів та їх двигунів.
 61. Автотранспортні засоби, що відпрацювали свій термін і їх складові.
 62. Альтернативні автомобільні двигуни і палива.
 63. Використання видобувних і супутніх палив.
 64. Використання палив, отриманих з відновлювальних ресурсів.
 65. Використання традиційних нафтових палив з добавками.
 66. Питання для самоконтролю.
 67. Поняття глобальних проблем і усвідомлення екологічних проблем і усвідомлення екологічної проблеми як глобальної.
 68. Наукова й суспільна діяльність Римського клубу: пошук шляхів запобігання екологічній катастрофі.
 69. Питання для самоконтролю
 70. Аналіз природних небезпечних явищ та ймовірність їх виявів.
 71. Аналіз природних та техногенних небезпек і прогнозування їх розвитку.
 72. Основні джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища України.
 73. Сучасна екологічна ситуація в Україні.
 74. Сторія становлення концепції збалансованого розвитку.
 75. Питання для самоконтролю
 76. Список рекомендованої літератури.

ММ автомат калашникова АК-74 РКП-74
Сборник.. опорных конспектов..

 1. Назначение
 2. Неполная разборка автомата АК-74
 3. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада.
 4. У пулемета пламегаситель.
 5. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
 6. Общее устройство.
 7. Назначение и устройство частей (механизмов) АК-РПК и принадлежностей.
 8. Работа частей и механизмов АК-РПК
 9. Работа частей и механизмов при заряжании
 10. Работа частей и механизмов при стрельбе
 11. Возможные задержки при стрельбе их причина и способы устранения.
 12. Хранение и сбережение автоматов и патронов
 13. Порядок контрольного осмотра АК-РПК курсантами
 14. Порядок контрольного осмотра АК-РПК офицерами
 15. ПИСТОЛЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
 16. Присоединить затвор к рамке.
 17. Общее устройство
 18. Рамка со стволом и спусковой скобой.
 19. Ударно спусковой механизм.
 20. Рукоятка с винтом.
 21. Принадлежности к пистолету
 22. Мм пистолетный патрон состоит из гильзы, капсюля, порохового заряда, пули.
 23. И способы их устранения.

Конспект лекцій «міжнародний маркетинг»
Сумський державний університет.. конспект лекцій м і ж.. зміст с лекція методологічні основи міжнародного..

 1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 2. Лекція 1 Методологічні основи міжнародного маркетингу
 3. Примітка
 4. Примітка
 5. Лекція 2 Середовище міжнародного маркетингу
 6. Приклад 2
 7. Приклад 3
 8. Примітка
 9. Приклад 4
 10. Лекція 3 Міжнародне маркетингове дослідження
 11. Лекція 4 Сегментація світового ринку
 12. Приклад 5
 13. Лекція 5 Стратегія виходу на міжнародний ринок
 14. Примітка
 15. Вибір стратегії виходу на зовнішній ринок.
 16. Лекція 6 Планування комплексу маркетингу при роботі на міжнародному ринку
 17. Лекція 7 Товарна політика на міжнародному ринку
 18. Приклад 6
 19. Лекція 8 Технологічна політика на міжнародному ринку
 20. Лекція 9 Політика ціноутворення на міжнародному ринку
 21. Приклад 7
 22. Лекція 10 Міжнародні маркетингові комунікації
 23. Лекція 11 Міжнародні канали розподілу і пересування продукції
 24. Лекція 12 Економічні розрахунки в міжнародному маркетингу
 25. Лекція 13 Управління міжнародним маркетингом
 26. Список основної літератури
 27. Список додаткової літератури
 28. Усіх форм навчання

Войны богов и людей конспект
Карта проекта мастерская конспекты статьи фото архив web ссылки.. захария ситчин.. войны богов и людей конспект..

 1. Часть 2
 2. Часть 2

Ля справочный раздел, разнообразные игровые задания и обширный список литерату­ры по всемизучаемым разделам
История образования и педагогической мысли таблицы схемы опорные конспекты учеб пособие для студ высш учеб заведений м изд во.. в пособии в сжатом и наглядном виде в соответствии с требованиями государствен ного образовательного стандарта изложен..

 1. I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА
 2. II. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ
 3. III. ИСТОРИЯ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
 4. IV. ИСТОРИЯ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИКИ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
 5. V. СОВЕТСКАЯ ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА
 6. VI. ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ В ИХ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
 7. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
 8. ТАБЛИЦЫ, КОНСПЕКТЫ И СХЕМЫ
 9. Для кшатриев (воинов, правителей)
 10. Конфуцианский период
 11. К знанию
 12. ПЕДАГОГИКА ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ
 13. СОКРАТ (ок. 469-399 гг. до н.э.)
 14. МУЖЕСТВО
 15. Платон (427—347 гг. до н. э.)
 16. МАРКФАБИЙ КВИНТИЛИАН (42 г. - ок. 118 г.)
 17. Воспитание до школы
 18. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ И ПРАКТИКА РАННИХ ХРИСТИАН
 19. Блестящий стилист, талантливый проповедник, незаурядная личность.
 20. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ АБУНАСЫР МУХАММЕДА АЛЬ-ФАРАБИ (873-950)
 21. Цели и методы воспитания
 22. Отрицал врожденность
 23. ВОСТОЧНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ О ВОСПИТАНИИ
 24. ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ВИЗАНТИИ (V в. до н. э. - XV в.)
 25. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
 26. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ВИЗАНТИИ
 27. ВЫСОКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
 28. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
 29. ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Во всех учебных заведениях преподавание велось на латинском языке.
 30. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СУД
 31. ВОСПИТАНИЕ И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
 32. Приверженность античной культуре.
 33. ФРАНСУА РАБЛЕ (1494—1553) — французский писатель-гуманист, был священником, профессором анатомии.
 34. ПЕДАГОГИКА ЭРАЗМА РОТТЕРДАМСКОГО (1467—1536)
 35. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ТОМАСА МОРА (1478—1535)
 36. Педагогические взгляды
 37. ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА (1568—1639)
 38. МАРТИН ЛЮТЕР (1483—1546)
 39. Академии
 40. Образование учителей
 41. ПЕДАГОГИКА ИЕЗУИТОВ построена на прагматических основах
 42. СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ НА РУСИ В VI - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII В.
 43. Девочки
 44. ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НА РУСИ
 45. Бытовая
 46. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИ
 47. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ и ее задачи в деле религиозного воспитания
 48. ДОМОСТРОЙ
 49. БРАТСКИЕ ШКОЛЫ НА УКРАИНЕ И В БЕЛОРУССИИ В XVI—XVII ВВ.
 50. Взгляды на воспитание и обучение
 51. Основополагающие моменты, идеи
 52. ДЖОН ЛОКК (1632—1704), английский философ эпохи Просвещения
 53. ДЖОН БЕЛЛЕРС (1654-1725), английский экономист, социальный реформатор, утопист
 54. Физический труд
 55. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ-МАТЕРИАЛИСТОВ XVIII В.
 56. ЖАН ЖАК РУССО (1712-1778), теоретик свободного естественного воспитания
 57. Педагогические взгляды
 58. ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО РУССО
 59. ЭМИЛЬ, ИЛИ О ВОСПИТАНИИ
 60. ИММАНУИЛ КАНТ (1724-1804)
 61. ИОГАНН ГЕНРИХ ПЕСТАЛОЦЦИ (1746-1827)
 62. Методики
 63. Основные работы
 64. РОБЕРТ ОУЭН (1771—1858), английский социалист-утопист
 65. Отдельные мысли
 66. Вечерние лекции
 67. Продолжение таблицы
 68. Не возражал против наказаний.
 69. ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ АДОЛЬФ ДИСТЕРВЕГ (1790-1866)
 70. Об обучении
 71. Основное требование
 72. ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР (1820-1903), английский философ-позитивист
 73. КАРЛ МАРКС (1818-1883) И ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС (1820-1895)
 74. ШКОЛА И ПЕДАГОГИКА РОССИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ
 75. Экономист и публицист
 76. Философ, художник, историк, просветитель
 77. ИВАН ИВАНОВИЧ БЕЦКОЙ (1704-1795)
 78. ГРИГОРИЙ САВВИЧ СКОВОРОДА (1722-1794),украинский философ, поэт, просветитель-гуманист
 79. Педагогические взгляды
 80. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РУССКИХ ЦАРЕЙ
 81. ПЕТР I (родился в 1672 г.)
 82. АННА ИОАННОВНА (родилась в 1693 г.)
 83. СОВЕТЫ ЕКАТЕРИНЫ II
 84. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ XVIII В.
 85. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ В XVIII В.
 86. Академия наук (1725 г.)
 87. I СОСЛОВНОСТЬ.
 88. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
 89. СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 90. УНИВЕРСИТЕТЫ
 91. АКАДЕМИИ
 92. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДОБРОЛЮБОВА
 93. ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПЕДАГОГ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ УШИНСКИЙ (1823-1870)
 94. Дидактика Ушинского
 95. Урок и методы обучения
 96. ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ (1831-1886)
 97. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРФ (1834-1883)
 98. ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ СТОЮНИН (1826-1888)
 99. НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ БУНАКОВ (1837-1904)
 100. АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОГОРСКИЙ (1840-1917)
 101. ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (1828-1910)
 102. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
 103. Медицинские учебные заведения.
 104. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАЧАЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ В РОССИИ
 105. Национальная начальная школа
 106. Дошкольное и семейное воспитание в педагогике П.Ф. Каптерева
 107. ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
 108. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
 109. КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ВЕНТЦЕЛЬ (1857-1947), русский педагог, теоретик и пропагандист свободного воспитания
 110. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 111. Через выражение
 112. ГЕОРГ КЕРШЕНШТЕ(А)ЙНЕР (1854-1932)
 113. Трудовая школа Формирование характера
 114. Американский философ, педагог и психолог, представитель субъективно-идеалистической, прагматической философии и педагогики педоцентризма.
 115. МАРИЯ МОНТЕССОРИ (1870-1952)
 116. ВАЛЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА
 117. Направление в педагогике
 118. Принципы воспитания
 119. Гуманистическое
 120. Взрослые не должны сердиться на детей, потому что это не исправляет, а портит.
 121. На этих этапах
 122. И РЕЛИГИОЗНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В РУССКОЙ ПЕДАГОГИКЕ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX В.
 123. Суть антропологии, лежащей в основе его философии воспитания
 124. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ (1856-1919), философ, писатель, педагог, литературный критик
 125. Педагогические идеи и вклад в психологию
 126. ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ (1853-1901)
 127. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЯЕВ (1874-1948)
 128. ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ (ОТЕЦ ПАВЕЛ) (1882-1937)
 129. Николай Константинович Рерих, художник, ученый, писатель, общественный деятель
 130. СОВЕТСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ШКОЛА
 131. ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ СОРОКА-РОСИНСКИЙ (1882-1960), русский и советский педагог-гуманист
 132. ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСКИЙ (1918-1970)
 133. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СССР В 1917-1919 ГГ.
 134. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В СССР В 1922-1926 ГГ.
 135. ВОСПИТАНИЯ
 136. С последующими изменениями
 137. СОВЕТСКАЯ ШКОЛА
 138. Высшая школа (4—5 лет)
 139. Вечерняя сменная
 140. Синтетически-антропологическое течение
 141. Человек как биологический феномен.
 142. Человек как продукт среды.
 143. Провиденциалистское течение
 144. Тоталитарное течение

Понятие отрасли. Отрасль машиностроения
Учреждение среднего профессионального образования поволжский государственный колледж конспект.. содержание..

 1. Поволжский государственный колледж
 2. ПОНЯТИЕ ОТРАСЛИ. ОТРАСЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ
 3. ПОНЯТИЕ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ. ПОНЯТИЕ О ПРЕДПРИЯТИИ КАК ОБЪЕКТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
 5. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
 6. Амортизация
 7. Показатели использования основных фондов
 8. ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ И ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
 9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС И ПРИНЦИПЫ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ
 10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ. ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЛИТЕЛЬНОСТИ
 11. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
 12. ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
 13. Сдельная форма оплаты
 14. Повременная форма оплаты
 15. Тарифная система
 16. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ И ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ
 17. Расчет загрузки оборудования
 18. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
 19. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
 20. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 21. БИЗНЕС - ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ
 22. КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
 23. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
 24. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
 25. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
 26. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
 27. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ
 28. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Основи дискретної математики
О м мартинюк.. основи дискретної математики конспект лекцій для студентів очної та заочної.. затверджено на засіданні вченої ради онпу протокол від..

 1. Дистрибутивність
 2. М1-M2-¼-Mn=-{Mі|1 £ і £ n }={m| існує і єдино і, де 1£і£n, таке, що mÎMі}.
 3. Контрольні запитання
 4. Основна
 5. Основна
 6. Основна
 7. Основна
 8. Основна
 9. Контрольні запитання
 10. Основна
 11. Лема. Суперпозиція скрізь визначених функціональних відношень також є скрізь визначеним функціональним відношенням.
 12. Лема. Відображення j множини А на множину В – взаємно однозначне (бієктивне), якщо воно також ін’єктивне.
 13. Контрольні запитання
 14. Основна
 15. Контрольні запитання
 16. Основна
 17. Підстановки
 18. Функціонали
 19. Функції, що зберігають алгебраїчні властивості
 20. Загальні визначення операцій
 21. Контрольні запитання
 22. Основна
 23. Внутрішній закон композиції
 24. Контрольні запитання
 25. Список літератури
 26. Групи підстановок і кільце множин
 27. Теорема Кели. Усяка кінцева група порядку n може бути представлена групою підстановок n-го ступеня її елементів.
 28. Контрольні запитання
 29. Список літератури
 30. Вибірка елементів
 31. Правило суми і добутку
 32. Перестановки
 33. Сполучення
 34. Рекурентні співвідношення
 35. Біном Ньютона
 36. Контрольні запитання
 37. Основна
 38. Поліноміальні твірні функції
 39. Експонентні твірні функції
 40. Принцип включення і виключення
 41. Розбивки
 42. Контрольні запитання
 43. Основна
 44. Основні визначення
 45. Способи представлення графів
 46. Контрольні запитання
 47. Основна
 48. Зважені (відзначені) графи
 49. Контрольні запитання
 50. Основна
 51. Операції над графами
 52. Контрольні запитання
 53. Основна
 54. Ступінь вершин
 55. Цикломатичне число
 56. Хроматичне число
 57. Множина внутрішньої стійкості
 58. Множина зовнішньої стійкості
 59. Множина зовнішньої стійкості
 60. Контрольні запитання
 61. Основна
 62. Абстрактний автомат
 63. Табличний спосіб
 64. Графічний спосіб
 65. Розширення функцій d і l
 66. Контрольні запитання
 67. Основна
 68. Синхронні й асинхронні автомати
 69. Асинхронні автомати, що тактуються
 70. Перетворення автомата Мура в автомат Мілі
 71. Перетворення автомата Мілі в автомат Мура
 72. Сполучена модель автоматів – С-автомат
 73. Контрольні запитання
 74. Основна
 75. Основна
 76. Основна
 77. Основна
 78. Основна
 79. Контрольні запитання
 80. Основна
 81. Мережі автоматів
 82. Еквівалентні автомати мережі
 83. Основна
 84. Контрольні запитання
 85. Основна
 86. Нормальні форми
 87. Контрольні запитання
 88. Основна
 89. Х1×х2=ù(`х1Ú`х2).
 90. Контрольні запитання
 91. Основна
 92. Контрольні запитання
 93. Основна
 94. Jn-1=(jn-1×xi)Ú(jn-1×`xi).
 95. Контрольні запитання
 96. Основна
 97. Ахі)Ú (a`xi)=a
 98. Контрольні запитання
 99. Основна
 100. Контрольні запитання
 101. Основна
 102. Нтервальне представлення в матричній формі
 103. Спрощення ДНФ за матричною формою Закревського
 104. Контрольні запитання
 105. Список літератури
 106. Формулювання алгоритму побудови максимальних інтервалів для точки
 107. Алгоритм для ДНФ
 108. Контрольні запитання
 109. Список літератури
 110. Лекція 31. Мінімізація систем булевих функцій
 111. Основні визначення
 112. Використання системи булевих функцій для синтезу КС
 113. Точний метод мінімізації систем булевих функцій Барті-Полянського
 114. Нтуїтивний метод спрощення системи ДНФ за матричною формою
 115. Контрольні запитання
 116. Список літератури
 117. Лекція 32. Інтервальні форми та їхні перетворення
 118. Нтервальне представлення в ЕОМ
 119. Основні операції над інтервальним представленням
 120. Контрольні запитання
 121. Список літератури
 122. Лекція 33. Використання інтервальних операцій
 123. Використання операцій інтервального представлення
 124. Використання операцій інтервального представлення
 125. Контрольні запитання
 126. Лекція 34. Булеві рівняння й нерівності
 127. Булеві рівняння
 128. Булеві нерівності
 129. Спільні системи нерівностей і рівнянь
 130. Контрольні запитання
 131. Лекція 35. Булеві різниця, похідні й диференціали
 132. Властивості булевой різниці
 133. Тотожності булевой різниці
 134. Методи знаходження булевой різниці
 135. Подвійна булева різниця
 136. Булеві похідні й диференціали
 137. Контрольні питання
 138. Список літератури
 139. Контрольні запитання
 140. Основна
 141. Основна
 142. Додаткова
 143. Для практичних занять
 144. ТЕОРІЯ МНОЖИН І АЛГЕБРАЇЧНИХ СИСТЕМ4
 145. ГРАФИ78
 146. СКІНЧЕННІ АВТОМАТИ101
 147. Лекція 22. Булеві функції 123

Матеріалознавство конспект лекцій
Макіївський металургійний технікум.. матеріалознавство.. конспект лекцій макіївка підготувала туголукова і г..

 1. Макіївка – 2013
 2. Фізичні властивості
 3. Технологічні властивості
 4. Хімічні властивості
 5. Експлуатаційні (спеціальні) властивості
 6. Фізичні дослідження
 7. Лекція 3
 8. Ручне дугове зварювання
 9. ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ
 10. ЕЛЕКТРОДИ
 11. Ручная дуговая сварка.
 12. НАПІВАВТОМАТИЧНЕ ДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ В АТМОСФЕРІ АРГОНУ
 13. АВТОМАТИЧНЕ ДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ В АТМОСФЕРІ ЗАХИСНИХ ГАЗІВ
 14. Електроерозійні методи обробки
 15. ЕЛЕКТРОІСКРОВА ОБРОБКА
 16. ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНА ОБРОБКА
 17. Електроконтактна обробка
 18. Електрохімічні методи обробки
 19. ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ПОЛІРУВАННЯ
 20. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА РОЗМІРНА ОБРОБКА
 21. Ультразвукова обробка
 22. Лазерна обробка
 23. ТВЕРДОТІЛІ ЛАЗЕРИ
 24. НАКОЧУВАННЯ РІЗІ
 25. НАКОЧУВАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС І ШЛІЦІВ
 26. Обкочують зовнішні й розкочують внутрішні поверхні
 27. КАЛІБРУВАННЯ ОТВОРІВ
 28. ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВІ РІДКИХ ПОЛІМЕРІВ
 29. ДЕТАЛЕЙ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У В’ЯЗКОРІДКОМУ СТАНІ
 30. У ВИСОКОЕЛАСТИЧНОМУ СТАНІ
 31. ЗВАРЮВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
 32. СКЛЕЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
 33. ОБРОБКА РІЗАННЯМ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

З дисципліни астрофізика
Дніпродзержинський державний технічний університет.. конспект лекцій з дисципліни астрофізика..

 1. З дисципліни Астрофізика
 2. Астрофізика як наука та предмет її досліджень
 3. Видима зоряна величина.
 4. В загальному випадку
 5. Показник кольору
 6. Світність та абсолютна зоряна величина. Модуль відстані
 7. Річний паралакс та визначення відстані близьких зірок
 8. Для теплового випромінювання
 9. Болометрична величина зірки
 10. Потенціали збудження та іонізації атомів
 11. Спектральні серії та рекомбінаційні радіолінії
 12. Часові масштаби релаксаційних процесів
 13. Заборонені лінії
 14. Розподіли Больцмана та Максвелла
 15. Ефект Доплера
 16. Рівняння переносу
 17. Коефіцієнт поглинання
 18. Бальмерівський стрибок
 19. Матеріальна єдність світу
 20. Спектральна класифікація зірок та її фізичні основи
 21. Ефекти обертання та турбулентності
 22. Загальна характеристика нетеплового випромінювання
 23. Синхротронне випромінювання
 24. Комптонівське розсіювання електромагнітних хвиль на релятивістських електронах
 25. Розсіювання плазмових хвиль на релятивістських електронах
 26. Загальні відомості про Сонце. Будова атмосфери.
 27. Прояви сонячної активності, що спостерігаються
 28. Радіо – та рентгенівське Сонце
 29. Гідростатична рівновага Сонця
 30. Динаміка зовнішніх шарів Сонця
 31. Умова стійкості гідростатичної рівноваги. Негативна теплоємність зірок
 32. Причини сонячної активності. Магнітні поля плям
 33. Теорія сонячних спалахів
 34. Утворення протуберанців
 35. Джерела енергії Сонця
 36. Діаграма колір – світність.
 37. Залежність маса-світність
 38. Залежність маса-світність
 39. Розв’язування
 40. Політропні моделі зірок.
 41. Умова променевої рівноваги. Основні рівняння теорії будови зірок.
 42. Моделі зірок
 43. Синтез хімічних елементів в надрах зірок
 44. Модель білих карликів
 45. Еволюція зірок
 46. Пульсуючі фізично змінні зірки.
 47. Вибухи наднових зірок.
 48. Пульсари. Нейтронні зірки.
 49. Чорні дірки.
 50. ЛІТЕРАТУРА

Основные блоки ЭВМ, их назначение и функциональные характеристики
Херсонський національний технічний університет.. кафедра інформаційних технологій.. рег конспект лекцій для студентів курсу для..

 1. Конспект лекцій
 2. Микропроцессор
 3. Системная шина
 4. Основная память
 5. Внешняя память
 6. Внешние устройства
 7. Дополнительные интегральные микросхемы
 8. Элементы конструкции ПК
 9. Функциональные характеристики ЭВМ
 10. Производительность, быстродействие, тактовая частота
 11. Разрядность микропроцессора и кодовых шин интерфейса
 12. Тип и емкость оперативной памяти
 13. Наличие, виды и емкость кэш-памяти
 14. Вопросы для самопроверки
 15. Микропроцессоры
 16. Микропроцессоры типа CISC
 17. Микропроцессоры Pentium
 18. Микропроцессоры Pentium Pro
 19. Микропроцессоры Pentium MMX и Pentium II
 20. Микропроцессоры Pentium III
 21. Микропроцессоры Pentium 4
 22. Технология НТ
 23. Технология RAID
 24. Новая маркировка МП фирмы Intel
 25. Микропроцессоры Over Drive
 26. Микропроцессоры типа RISC
 27. Микропроцессоры типа VLIW
 28. Физическая и функциональная структура микропроцессора
 29. Устройство управления
 30. Арифметико-логическое устройство
 31. Микропроцессорная память
 32. Универсальные регистры
 33. Сегментные регистры
 34. Регистры смещений
 35. Регистр флагов
 36. Вопросы для самопроверки
 37. Системные платы
 38. Разновидности системных плат
 39. Чипсеты системных плат
 40. Вопросы для самопроверки
 41. Интерфейсные системы ЭВМ
 42. Шины расширений
 43. Локальные шины
 44. Периферийные шины
 45. Универсальные последовательные шины
 46. Последовательная шина USB
 47. Стандарт IEEE 1394
 48. Последовательный интерфейс SATA
 49. Семейство последовательных интерфейсов PCI Express
 50. Беспроводные интерфейсы
 51. Интерфейсы IrDA
 52. Интерфейс Bluetooth
 53. Интерфейс WUSB
 54. Семейство интерфейсов WiFi
 55. Интерфейсы WiMax
 56. Прочие интерфейсы
 57. Вопросы для самопроверки
 58. Запоминающие устройства ПК
 59. Статическая и динамическая оперативная память
 60. Регистровая кэш-память
 61. Физическая структура основной памяти
 62. DIP, SIP и SIPP
 63. FPM DRAM
 64. RAM EDO
 65. BEDO DRAM
 66. DDR SDRAM
 67. Постоянные запоминающие устройства
 68. Логическая структура основной памяти
 69. Внешние запоминающие устройства
 70. Файлы, их виды и организация
 71. Управление файлами
 72. Атрибуты файлов
 73. Логическая организация файловой системы
 74. Спецификация файла
 75. Размещение информации на дисках
 76. Адресация информации на диске
 77. Накопители на жестких магнитных дисках
 78. Переносные дисковые накопители
 79. Jaz 1Gb, Jaz 2Gb
 80. ZIV1, ZIV2
 81. Дисковые массивы RAID
 82. Накопители на гибких магнитных дисках
 83. Накопители на флоптических дисках
 84. Дисководы Zip
 85. Форматирование дисков и правила обращения с ними
 86. Накопители на оптических дисках
 87. Неперезаписываемые лазерно-оптические диски CD-ROM
 88. Оптические диски с однократной записью
 89. Оптические диски с многократной записью
 90. Цифровые диски DVD
 91. Накопители на магнитооптических дисках
 92. Накопители на магнитной ленте
 93. Устройства флеш-памяти
 94. Вопросы для самопроверки
 95. Видеотерминальные устройства
 96. Видеомониторы на базе ЭЛТ
 97. Монохромные мониторы
 98. Цветные мониторы
 99. Виды развертки изображения на мониторе
 100. Цифровые и аналоговые мониторы
 101. Размер экрана монитора
 102. Вертикальная (кадровая) развертка
 103. Разрешающая способность мониторов
 104. Частотная полоса пропускания
 105. Эргономичность электронно-лучевых мониторов
 106. Стандарт ТСО-99
 107. Защитные фильтры для мониторов и их выбор
 108. Мониторы на жидкокристаллических индикаторах
 109. Плазменные мониторы
 110. Электролюминесцентные мониторы
 111. Светоизлучающие мониторы
 112. Стереомониторы
 113. Видеоконтроллеры
 114. Вопросы для самопроверки
 115. Клавиатура
 116. Графический манипулятор мышь
 117. Принтеры
 118. Матричные принтеры
 119. Струйные принтеры
 120. Лазерные принтеры
 121. Термопринтеры
 122. Твердочернильные принтеры
 123. Сервисные устройства
 124. Сетевые принтеры
 125. Сканеры
 126. Типы сканеров
 127. Векторный.
 128. Дигитайзеры
 129. Основные характеристики дигитайзеров
 130. Плоттеры
 131. Типы плоттеров
 132. Вопросы для самопроверки

Звезды и Земли 24 курс 1 – конспект выполнила РАСА
На сайте allrefs.net читайте: звезды и земли 24 курс 1 – конспект выполнила раса. ч а с т и..

В парах всегда стремятся, чтобы была гармония, поэтому ГАРМОНИЧНЫЕ ПАРЫ ( те, что в сумме дают девятку) будут следующие
Почти стенографическое конспектирование уроков аду начато в июле года видеоуроки го курса скачаны отсюда http yafh narod ru asg html.. содержание фрагмент из урока как получить гармонию негармоничным парам завести как минимум девять детей это..

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАФИКОВ ЖИЗНЕННОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.
 2. Энергетическая активность, т.е. её информационная составляющая – это как политическая система.
 3. СУДЬБОНОСНЫЕ ГОДЫ.

Гимн обращения к Роду
Почти стенографическое конспектирование уроков аду начато в июле года видеоуроки го курса скачаны отсюда http yafh narod ru asg html.. содержание..

 1. Вторая руна – ИНТА (?), выходящая за Поднебесную, означает Истину. Третья руна – Земля. И четвертая – руна Мир.
 2. Эзотерия и экзотерия означают внутреннее и внешнее.

Прояснение сознания
Здравствуйте уважаемые соратники начинаем наше шестое занятие в народном университете здорового образа жизни по методу геннадия андреевича шичко.. откройте ваши конспекты напишите шестое занятие и напишите.. максимально откажусь от очков перечитывать конспект и дополнительную..

 1. Прояснение сознания
 2. График ведения дневника
 3. Техника безопасности
 4. Перечитывать конспект и дополнительную литературу.
 5. Не делать тайны из того, что я сознательно отказался (отказалась) от алкоголя, табака и очков — наш метод основан на правде.
 6. Не производить над собой алкогольных, табачных и очковых экспериментов.
 7. Жить по принципу «Не травлюсь алкоголем, табаком сам и не участвую в отравлении своих соотечественников».
 8. Помнить: невозможно помочь себе, не помогая другим. Помогая другим, я помогаю себе.
 9. Пиратские очки
 10. Тёмные очки
 11. Очки с дырками
 12. Противоположность каждому греху. Добродетель.
 13. Смысл жизни православного человека — Стяжание Духа Святого.
 14. Мы — за сухой закон
 15. Другие вредные привычки
 16. Как в этом случае поступите вы?
 17. Установка в самовнушении против конкретной болезни
 18. Метод Шичко — это метод социально-психологического самоперепрограммирования с помощью написания специальных дневников и самовнушений перед сном.

Алкоголь является сосудозакупоривающим средством, а табак приводит к спазму сосудов
Здравствуйте уважаемые соратники начинаем наше пятое занятие в народном университете здорового образа жизни по методу геннадия андреевича шичко.. откройте конспекты напишите пятое занятие и давайте повторим то о ч м шла.. запишите все алкоголь является сосудозакупоривающим средством а табак приводит к спазму сосудов..

 1. Словарь Шичко
 2. Словарь Шичко
 3. Семь смертных грехов
 4. Православные посты
 5. Брызгать в открытые глаза холодной кипячёной водой.
 6. Строить себе рожи и гримасы напряжения на лице.
 7. Метка на стекле
 8. Бабочка прилетает к вам на брови
 9. На кончик носа
 10. Упражнения с таблицей №1 и №2
 11. Раскачивание пальца» наклонив голову
 12. Расслабить все мышцы глаз.
 13. Закрываем сильный глаз пиратскими очками. Слабым глазом смотрим на себя в зеркало, делаем повороты головой, тренируем ослабленную мышцу.
 14. Смотреть телевизор в «пиратских очках» со щелью.
 15. Читать при хорошем освещении, постоянно себя контролируя. Как только буквы «поплывут» — делать пальминг.
 16. Словарь Шичко
 17. Культуропитейство» — это самая тяжёлая форма алкогольной зависимости.
 18. Не всякий культурнопьющий сопьётся и станет алкоголиком. Но все до единого алкоголики начинали с культурного пития.
 19. Утренний (вечерний) комплекс
 20. Режим ношения очков
 21. Мы — люди трезвой веры

Упражнения на подвижность глаз
Здравствуйте уважаемые соратники начинаем наше третье занятие в народном университете здорового образа жизни по методу геннадия андреевича шичко.. откройте ваши конспекты тетрадки запишите все третье занятие и напишите.. внимание..

 1. Упражнения на подвижность глаз
 2. Предупреждения!
 3. Открытия Шичко в физиологии
 4. Прочь сомнения!!!
 5. Отвечать на все вопросы утвердительными правильными ответами.
 6. Все ответы — от первого лица. «Я», «мне», «моё» — в каждом ответе.
 7. Вредны односложные ответы.
 8. Нельзя сокращать слова в дневнике и самовнушении.
 9. Самовнушение
 10. Упражнения на расслабление
 11. Упражнения на улучшение мозгового кровообращения
 12. Система природного оздоровления Порфирия Корнеевича Иванова
 13. Самокодирование на оздоровление.
 14. Обливание — лучшая профилактика опухолевых заболеваний.
 15. Вода в ведре «заряжена» вами. Она целебная, очистительная.
 16. Ваше понимание терминов «культурно пьющий», «умеренно пьющий», «пьяница», «алкоголик», «трезвенник», «сухой закон». Оценка сухого закона.
 17. Как вы себя чувствуете, как себя ведете, если хотелось выпить, но не удалось?
 18. Что хорошего получили ваши родные и близкие, коллектив в котором трудитесь, общество в целом в результате вашего алкоголепития?
 19. Что будете делать, если откажетесь от спиртного?
 20. Соляризация глаз

Теория зрения Бейтса
Итак здравствуйте уважаемые соратники.. начинаем наше второе занятие в народном университете здорового образа жизни по.. откройте все свои тетрадки напишите второе занятие итак открыли все свои конспекты написали второе занятие и..

 1. А тренировка ослабленных мышц позволит нашим глазам прекрасно видеть на любом расстоянии.
 2. Почему люди имеют вредные привычки и носят очки
 3. Лестница Шичко
 4. Дата заполнения, время начала, окончания дневника.
 5. Словарь Шичко
 6. Упражнения на центральную фиксацию БЕЗ ОЧКОВ

Обрядъ
Культура и традиции курс конспект выполнил кровь и ярость немного..

 1. Любой праздник включает в себя совершение обрядов, действий, ритуалов и игр.

Философия 1 - конспект выполнила РАСА
Почти стенографическое конспектирование уроков аду начато в июле года.. видеоуроки го курса скачаны отсюда http yafh narod ru asg html.. слова мне ранее незнакомые или непонятные отмечены знаком вопроса в скобках конспекты вторично не..

 1. Веданта, она же философия, она же Мудрость Предков.
 2. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ ДУХА.
 3. ЖЕЛТЫЕ.
 4. КРАСНОКОЖИЕ НАРОДЫ.
 5. ЧЕРНОКОЖИЕ НАРОДЫ.
 6. ЗЕЛЕНОКОЖИЕ НАРОДЫ.

Звезды и Земли 6 курс 1 - конспект выполнила РАСА
На сайте allrefs.net читайте: "звезды и земли 6 курс 1 - конспект выполнила раса"

 1. Как пользоваться данной таблицей?

Пояснительная записка к конспектам по Священной Библейской Истории Нового Завета
На сайте allrefs.net читайте: "пояснительная записка к конспектам по священной библейской истории нового завета"

 1. Священной Библейской Истории Нового Завета
 2. Период первый
 3. Иерусалим и Иерусалимский храм
 4. Назарет
 5. Апреля 5 года до н.э.
 6. Назарет
 7. Января 4 года до н.э.
 8. Февраля 4 года до н.э.
 9. Год до н.э.
 10. Назарет
 11. Год н.э.
 12. Через день после встречи со священниками и левитами
 13. Капернаум
 14. Год по Р.Х.
 15. Капернаум
 16. Нагорная проповедь
 17. Галилея
 18. Августа
 19. Незадолго до Пасхи Иудейской
 20. На другой день после хождения по воде
 21. Гора Фавор
 22. На другой день после восхождения на Фавор
 23. Иосафатова долина
 24. Дом одного фарисея
 25. Год по Р.Х.
 26. Дом фарисея
 27. Граница Самарии и Галилеи
 28. Выписать в тетрадь и выучить наизусть
 29. Повторить вопросы
 30. Воскресенье 2 апреля
 31. Вторник 4 апреля
 32. Среда 5 апреля
 33. Сионская Горница
 34. В ночь четверга 6-7 апреля
 35. Дворец первосвященника в Иерусалиме
 36. Помещение синедриона
 37. Пятница 7 апреля
 38. Дворец римского правителя
 39. Часов дня
 40. Крестный путь
 41. Пятница 7 апреля, 3 часа дня
 42. Суббота 8 апреля
 43. Раннее утро
 44. Гора Елеонская вблизи Вифании
 45. Г. по Р.Х.
 46. Остров Патмос
 47. Картографический материал
 48. Список иллюстраций
 49. Перечень мер
 50. Планирование преподавания. Сетка часов

Конспект лекций по FOREX
На сайте allrefs.net читайте: "конспект лекций по forex"

 1. Прямые котировки
 2. Кросс-курсы
 3. Спот-курс
 4. Календарь банковских праздников на рынке FOREX
 5. Фондовые индексы
 6. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ
 7. J A P A N
 8. Денежные агрегаты
 9. J A P A N
 10. Маастрихтский договор о Европейском союзе
 11. Основные положения
 12. Графический метод
 13. Простые Movings
 14. RSI– Relative Strength Index (индекс относительной силы).
 15. Стохастик - stochastik
 16. MACD - Moving Averages Convergence Divergence
 17. Общии положения.
 18. Растяжение волн
 19. Нисходящий клин
 20. Плоские волны
 21. Треугольники
 22. Числа Фибоначчи - математическая основа теории волн
 23. Коэффициенты Фибоначчи и процентные отношения длины коррекции
 24. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 25. Прогноз дневных диапазонов колебания цен
 26. Общие замечания по управлению капиталом
 27. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ЗОЛОТА
 28. Лондонский рынок золота
 29. Рынок золота в Цюрихе
 30. Рынок золота в США
 31. Прочие рынки золота
 32. ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ БИРЖИ

Конспект по сектоведению
На сайте allrefs.net читайте: "конспект по сектоведению"

 1. КУЛЬТ, ДЕСТРУКТИВНЫЙ КУЛЬТ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
 2. Евангелический взгляд на понятие секты
 3. Определение секты в социологии религии и религиоведении
 4. История термина секта в русском богословии
 5. Учение о сектах в свете святоотеческого подхода к ересям
 6. Современные тенденции в сектоведении
 7. АНАБАПТИЗМ
 8. Анабаптистское движение в Швейцарии
 9. Личность Цвингли
 10. Учение об искуплении
 11. Учение о прощении грехов
 12. Учение о крещении
 13. Учение о евхаристии
 14. Учение о Церкви
 15. Развитие анабаптизма в Швейцарии
 16. Анабаптизм в Германии
 17. Главные черты анабаптистского движения
 18. СЕКТА МЕНМОНИТОВ
 19. История менонитов в России
 20. Пиетизм
 21. Распространение менонизма в Киевской губернии
 22. Вероучение меннонитов
 23. Учение об источниках вероучения
 24. Учение об отношении Церкви и государства
 25. Учение о непротивлении злу силой
 26. Организация меннонитской общины
 27. БАПТИЗМ
 28. Баптистская историография о происхождении баптизма
 29. Баптизм в России
 30. Современное положение баптистов
 31. Вероучение ЕХБ
 32. Историческое доказательство несостоятельности баптистского учения о Писании как единственном источнике истины, необходимом для спасения
 33. Учение баптистов о каноне Писания
 34. Православный взгляд о критерии каноничности Писания
 35. Учение баптистов об авторитете Церкви
 36. Либеральный взгляд баптистов на авторитет Церкви
 37. Православный взгляд
 38. Доказательства из Библии баптистского учения о Писании как единственном источнике учения о спасении
 39. Баптизм и Предание
 40. Причины сектантского отношения к преданию Церкви
 41. Православное учение о Предании
 42. Учение о Боге и его отношении к миру
 43. Баптистское понимание оправдания
 44. В пользу их учения о спасении верой и оправдании грехов
 45. Учение о значении добрых дел и синергии в спасении человека
 46. Учение о возможности потери спасения
 47. Учение о священстве и апостольском преемстве
 48. Адвентизм в России
 49. Учение о законе Божьем
 50. Учение о почитании субботы
 51. Разбор учения АСД
 52. Учение об отступлении в Церкви
 53. Апокалипсический образ возвышения папства
 54. Основные признаки второго пришествия и появления в мире остатка
 55. Весть о первосвященническом служении Христа
 56. Вычисление даты суда
 57. Представления об Антихристе и Римских папах
 58. И 8 главы Даниила с реальными событиями
 59. Летоисчисление по книге Маккавейской
 60. О первосвященническом служении Христа
 61. Разбор учения о знамениях и дате второго пришествия
 62. Учение о втором пришествии Христа, первом-втором воскресении, первой-второй смерти и суде
 63. Разбор учения о втором пришествии Христа, первом-втором воскресении первой-второй смерти и суде

Конспект по нравственному богословию
На сайте allrefs.net читайте: "конспект по нравственному богословию"

 1. Митрополит Филарет (Вознесенский)
 2. Действия нравственные и безнравственные. Совесть, три ее функции. Условия нравственного вменения. Прирожденность нравственного закона.
 3. Отражение греховности в душе человека - в сфере ума, чувства и воли. Последовательные стадии - степени греха. Три источника греха.
 4. Нравственный характер. Жизнь христианина как борьба и подвиг. Необходимость духовного бодрствования.
 5. Недостаточность одного внутреннего закона. Значение для нас Закона Моисеева и закона Новозаветного.
 6. Обязанности человека
 7. Добродетели смирения, духовного плача и правдолюбия (1, 2 и 4 зап. блаженства по Ев. Матф).
 8. Анализ Притчи о блудном сыне. Три ступени падения и обращения грешника.
 9. Забота христианина о душе. Развитие ума. Значение светского научного образования. Необходимость образования духовного.
 10. Эстетическое чувство. Отношение христианства к эстетике. Связь красоты и нравственности.
 11. Развитие альтруистических чувств в детские годы. Христианская надежда. Упокоение сердца в Боге и ожидание будущего блаженства.
 12. Упражнение. Самодисциплина. Добрые привычки. Значение принципов в деле выработки воли. Религия, как источник этих принципов.
 13. Необходимость труда. Развлечения и самособранность духа. Молитвы, обеты и зароки как средства преодоления дурных навыков.
 14. Справедливость и ее виды. Превосходство христианской справедливости. Строгость и снисходительность у христианина. Доверие христианина.
 15. Грех зависти и злоречия. Добродетели кротости и миротворчества. Обязанность побеждать зло добром. Греховность мести. Гнев. Греховность дуэли.
 16. Эвдемонизм (эпикурейство) и утилитаризм, философия общего блага. Несостоятельность этих систем морали.
 17. Христианская семья. Взаимные отношения мужа и жены, родителей и детей. Почитание власти - гражданской и духовной.
 18. Семья и государство.
 19. Христианский взгляд на войну (отзывы преп. Афанасия Афонского и св. равноапостольного Кирилла).
 20. Общение имущества в христианстве и в коммунизме. Нарушение справедливости в коммунизме. Идеология христианства к коммунизма.
 21. Богопознание
 22. Молитва
 23. Молитва Господня
 24. Молитва домашняя. Молитва церковная (общественная). Христианские праздники и посты.

Конспект по нравственному богословию
Содержание конспекта по богословию: 1. нравственный закон. 2. греховность человеческого рода. 3. христианская добродетель. 4. богооткровенный закон и др...

Уровнемер ТРЛ/2 фирмы СААБ. Конспект лекций
В этом конспекте идет речь о системе контроля загазованности и о системе газоаналитике..

 1. СКЗ-12 (система контроля загазованности), СГАЭС МХ-52 (системы газоаналитические)
 2. Памятка оператору.
 3. Классификация нефти
 4. Опасные свойства нефти
 5. Классификация взрывоопасных смесей, газов и паров
 6. Релейные защиты и автоматика
 7. Объекты электроснабжения
 8. Основы электротехники
 9. Электрооборудование
 10. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
 11. Электрохимзащита трубопровода
 12. Электродренажная защита
 13. Порядок пуска НПС
 14. Порядок вывода в ремонт насосного агрегата
 15. Действия оперативного персонала при аварийных и нестандартных ситуациях
 16. Действия оператора при аварийной ситуации
 17. План ликвидации возможных аварий (ПЛВА)
 18. Действия диспетчера при понижении или повышении давления, не обусловленным технологическим причинам
 19. Программо-технический комплекс телемеханики
 20. Выдавать наряд-допуск
 21. Архитектура контроллеров
 22. Память состоит
 23. Типы контроллеров
 24. Организация каналов ввода и вывода
 25. Классификация и кодирование сигналов
 26. Устройство промышленных цепей
 27. Система сбора утечек, дренажа.
 28. Система оборотного водоснабжения.
 29. Система маслоснабжения.
 30. Система подпорной вентиляции.
 31. Система вытяжной вентиляции.
 32. Система автоматического пенного пожаротушения НПС.
 33. Система водотушения НПС.
 34. Система хозводоснабжения НПС.
 35. Система теплоснабжения НПС.

Введение в этническую психологию
Введение в этническую психологию. конспект учебного пособия. под ред. ю.п. платонова. 1999..

 1. ЕВРОПЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ О ПСИХОЛОГИИ НАРОДОВ.
 2. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
 3. СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ.
 4. СОВЕТСКАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
 5. ГЛАВА 2. ТРАДИЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИИ ЭТНОСА.
 6. ГЛАВА 3. ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ.
 7. ГЛАВА 4. ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
 8. ГЛАВА 5. ЭТНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ.
 9. ГЛАВА 6. ЭТНИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ.
 10. ГЛАВА 7. ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ.
 11. ГЛАВА 8. ЭТНИЧЕСКИЕ ДИСПОЗИЦИИ.
 12. ГЛАВА 9. ЭТНИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ.
 13. ГЛАВА 10. ЭТНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕКТАЦИИ И НОРМАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
 14. ГЛАВА 11. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
 15. ГЛАВА 12. ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИИ АСПЕКТ В ПЕДАГОГИКЕ.
 16. ГЛАВА 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЭТНОСА.
 17. ГЛАВА 14. РУССКИЕ И СУДЬБА РОССИИ.
 18. ОГЛАВЛЕНИЕ.

Метрология, стандартизация и сертификация
Опорный конспект. дисциплина: метрология, стандартизация и сертификация. авторы: Левина И.Э, Платонова М. Ю..

 1. опорный конспект
 2. Основными преимуществами Международной системы единиц являются:
 3. Метрологические показатели измерительных средств и методы измерений
 4. ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ
 5. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ В МАШИНОСТРОЕНИИ
 6. Система предпочтительных чисел и требования, предъявляемые к рядам предпочтительных чисел.
 7. ВЫБОР ГРАДАЦИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЯДА
 8. Допуски и посадки цилиндрических и плоских соединений
 9. Принципы построения системы допусков и посадок
 10. Виды посадок.
 11. Переходная посадка
 12. Резьбовые соединения.
 13. Система допусков цилиндрических зубчатых передач.
 14. Допуски и посадки подшипников качения.
 15. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений.
 16. Допуски и посадки шлицевых соединений.
 17. ОТКЛОНЕНИЯ И ДОПУСКИ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ
 18. Допуски формы и расположения и их условные знаки
 19. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
 20. Знак соответствия Дерективе ЕС
 21. Сведения о качестве продукции.
 22. Основные цели и принципы систем управления качеством

Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет
Конспекты комплексных занятий по сказкам С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ («Волк и козлята», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Снегурушка и лиса», «Как коза избушку построила» )...

 1. С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ
 2. Развитие мышления, зрительного внимания и грамматических категорий.
 3. Кот, петух и лиса
 4. Ее подружки в лес заманили,
 5. Как коза избушку построила
 6. КОНСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО СКАЗКАМ

Философия истории: методологические проблемы
Им была разработана концепция разумности всемирно-исторического процесса - исторически первая оценка хода истории. Гегель утверждал: "Но.. Путем умозрительного познания в ней доказывается, что разум является как.. На материалистической основе философия истории разрабатывалась К.Марксом.

Космос
Луна Европа Титан Корделия Тритон Земля Юпитер Сатурн Уран Нептун Правильно и быстро собравшая команда получает жетон. Задание 4. Соотнесите.. Подведение итогов: Ведущий: "Команда, получившая большее количество жетонов..

Педагогическая практика (отчет)
Методическая основа: учебник “English. 6th year” Старкова А.П Островского Б.С.; учебник «Я хочу и буду знать английский» Арбековой Т.И пособие по.. Ход урока: 1. Знакомство и организация класса (5 минут). Вступительная речь:.. I’m a last-year student of the faculty of foreign languages in the Chuvash State Pedagogical University. I like to..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6