рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема № 16. Облік розрахунків з бюджетом

Тема № 16. Облік розрахунків з бюджетом - раздел Педагогика, Фінанси. Бухгалтер в сучасних умовах: Предмет і задачі курсу План 1. Види Податків І Платежів До Бюджету. 2. Первинні До...

План

1. Види податків і платежів до бюджету.

2. Первинні документи для нарахування податків і платежів.

3. Порядок нарахування податків в бюджет: податок на прибуток, податок на добавлену вартість (ПДВ), податок з доходу фізичних осіб (ПДФО) та інших.

4. Облік податку на додану вартість.

5. Облік податку на прибуток.

6. Облік інших податків в бюджет.

 

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 за №168/97-ВР

3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств «283/97- ВР від 22.05.97.

4. Закон України «Про податок з доходу фізичних осіб» від 22.05.03. №889-ІV

5. П(с)БО №17 «Податок на прибуток».

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

7. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2008. – С. 718-770.

9. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 414 – 448.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Фінанси. Бухгалтер в сучасних умовах: Предмет і задачі курсу

Предмет і задачі курсу.. Зміст і зв язок з іншими спеціальними дисциплінами.. Законодавчі і нормативні документи..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема № 16. Облік розрахунків з бюджетом

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема № 1. Основи побудови фінансового обліку
План 1. Бухгалтерський облік, його мета і основні принципи. 2. Нормативна база бухгалтерського обліку. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 3. Органі

Бухгалтерський облік, його мета і основні принципи
Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для п

Нормативна база бухгалтерського обліку. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Міністерством фінансів України, регулює питання методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності шляхом затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інши

Організація облікової служби на підприємстві
Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бу

Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні, та його функції
Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні здійснюється з метою: · створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності

Тема № 2. Облік грошових коштів
План 1. Нормативні документи, що регулюють порядок ведення касових операцій, грошових коштів на рахунках у банку, грошей в іноземній валюті. 2. Документальне оформлення касових оп

Нормативні документи, що регулюють порядок ведення касових операцій, грошових коштів на рахунках у банку, грошей в іноземній валюті
Інструкція про роботи по готівковому обороту в установах банків України» / Постанова Правління Національного банку України від 19.02.2001р. №69; Положення (стандарти) бухгалтерського облік

Документальне оформлення касових операцій
Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. Про приймання підприємствами гот

Порядок отримання грошових коштів готівкою у банку. Касова книга
Касові операції здійснюються відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №

Облік касових операцій
Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства призначений рахунок 30 «Каса». Рахунок 30 «Каса» має такі субрахунки: 301 «Каса в національній валюті»

Порядок відкриття поточного рахунку, бухгалтерська обробка виписок з поточного рахунку
Банки відкривають рахунки у встановленому законодавством порядку юридичним особам та іншим суб’єктам підприємницької діяльності, організаціям і установам, фізичним особам на умовах, відповідних зак

Документування операцій по рахунках у банках
В процесі самостійної роботи студент знайомиться з документуванням операцій по рахунках у банках/ Касові операції оформлюють документами, типові форми яких затверджені наказом Мінстату Укр

Облік коштів на рахунках у банках
У бухгалтерському обліку рух коштів на поточному рахунку за даними виписок банків відображується на активному рахунку 31 «Рахунки в банках», що має чотири субрахунки: 311 «Поточні рахунки

Кореспонденція рахунків з обліку: касових операцій, коштів на рахунках в банках
Таблиця 3. Кореспонденція рахунків з обліку: касових операцій, коштів на рахунках у банках   № п/п Зміст операції Коресп

Тема № 3. Облік дебіторської заборгованості
План 1. Форми безготівкових розрахунків в Україні. 2. Облік розрахунків з підзвітними особами. 3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. 4. Облік розрахунк

Форми безготівкових розрахунків в Україні
Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а також між ними і населенням, що зумовлені дією Закону вартості, носять характер грошових розрахунків. Грошові розрахунки здійснюють

Облік розрахунків з підзвітними особами
У процесі діяльності підприємства мають місце господарські операції, які пов’язані з видачею грошей підзвітним особам. Службовці отримують грошові кошти на різні цілі — закупівлю запасів, матеріалі

Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Для обліку розрахунків із замовниками Планом рахунків передбачено рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», де за дебетом відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредито

Облік розрахунків з іншими дебіторами
Інша поточна дебіторська заборгованість – дебіторська заборгованість, яка належить до оборотних активів, але не може бути віднесена до попередніх статей дебіторської заборгованості. Розглянемо прик

Облік розрахунків за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за виданими авансами – сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів. В табл. 3. наведено приклади відображення операцій, пов’язаних з в

Облік розрахунків за нарахованими доходами
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитись з обліком розрахунків за нарахованими доходами   Таблиця 4. Облік операцій, пов'язаних з отриманням інших фінансових д

Облік розрахунків за претензіями
Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами", субрахунок 374 "Розрахунки за претензіями". Одним із важливих завдань обліку є перевірка розрахунків за претензіями за нев

Тема № 4. Облік основних засобів і нематеріальних активів
План 1. Визначення основних засобів, класифікація та їх оцінка. 2. Документальне оформлення руху основних засобів. 3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.

Визначення основних засобів, класифікація та їх оцінка
До основних засобів відносяться необоротні матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання в процесі виробництва чи постачання товарів, надання в оренду іншим особам для здійсне

Документальне оформлення руху основних засобів
Господарські операції з основними засобами на підприємстві оформляють первинною обліковою документацією: ОЗ-1 (основні засоби) — акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних

Аналітичний і синтетичний облік основних засобів
Аналітичний облік основних засобів ведуть по кожному інвентарному об’єкту. Окремим інвентарним об’єктом є закінчений пристрій з усіма приналежностями, або окремий конструктивно відокремлений предме

Облік надходження, вибуття та списання основних засобів
Відображення придбання основних засобів у бухгалтерському обліку наведено в табл.1 Таблиця 1. Придбання основних засобів (автомобіля) за гроші  

Методи нарахування амортизації основних засобів та їх облік
В процесі самостійної роботи студент знайомиться з методом нарахування амортизації основних засобів та їх облік У перекладі з пізньолатинської «амортизація»- це «сплата боргів». З

Облік нематеріальних активів
Облік нематеріальних активів здійснюють відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242. Норми стандарту по

Облік інших необоротних, матеріальних та малоцінних активів
Методологічні засади формування інформації П(С)БО 7 розповсюджуються на облік інших необоротних матеріальних активів. Інші необоротні матеріальні активи — це активи, що мають матеріальну ф

Тема № 5. Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій
План 1. Визначення, види, оцінка та класифікація інвестицій. 2. Облік довгострокових і поточних інвестицій 3. Облік фінансових інвестицій придбаних з метою наступного про

Визначення, види, оцінка та класифікація інвестицій
Інвестиції – це вид майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюють прибуток (доход) або досягають соціального е

Облік довгострокових і поточних інвестицій
Довгостроковими вважаються інвестиції, які утримуються підприємством у період, що становить більше дванадцять місяців, з метою отримання дивідендів, відсотків. Зростання вартості капіталу, а також

Облік фінансових інвестицій придбаних з метою наступного продажу
Інвестиції, які утримуються для перепродажу, повинні бути переоцінені на дату балансу за кожною інвестицією окремо, виходячи з їхньої справедливої вартості. У разі зростання справедливої в

Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення
Метод оцінки фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю застосовують до інвестицій, які утримують на підприємстві до їх погашення. Такі інвестиції здійснюються, як правило, способом придба

Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі
Сутність методу оцінки фінансових інвестицій на дату балансу за методом участі в капіталі охарактеризовано пунктами 11—14 Положення (стандарту) “Фінансові інвестиції”.. Метод участі в капіталі — це

Тема № 6. Облік виробничих запасів
План 1. Класифікація, оцінка запасів. 2. Організація обліку виробничих запасів. 3. Документування господарських операцій виробничих запасів. 4. Синтетичний та ан

Класифікація, оцінка запасів
Важливою умовою раціональної організації обліку виробничих запасів є обґрунтування їх класифікації. Розрізняють такі групи виробничих запасів: ¨ сировина й матеріали;

Організація обліку виробничих запасів
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси регулюються П(С)БО 9 “ Запаси ”. Запаси — це активи, які утримуються підприємством для подальшого продажу за умов звич

Документування господарських операцій виробничих запасів
В процесі самостійної роботи студент знайомиться з документацією господарських операцій виробничих запасів.   Важливе значення для правильного обліку має також порядок оцінки

Синтетичний та аналітичний облік надходження та використання товарно-матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками
У бухгалтерії дані обліку запасів оцінюються за обліковими цінами, за якими ведеться аналітичний облік руху та наявності матеріалів у розрізі однорідних груп .Для ведення аналітичного обліку групи

Методи оцінки вибуття запасів
Списання запасів на виробничі та інші цілі здійснюється на підставі первинних документів. Важливим моментом при списанні запасів є визначення їхньої вартості. Згідно з П(С)БО оцін

Інвентаризація виробничих запасів та відображення в обліку її результатів
Інвентаризація виробничих запасів проводиться згідно з Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розраху

Тема № 7. Облік витрат виробництва
План 1. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства. 2. Основні вимоги до визначення витрат та їх оцінки. 3. Класифікація витрат, об’єкти облі

Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються: - ПБО 1 “Загальні вимоги до фі

Основні вимоги до визначення витрат та їх оцінки
У бухгалтерському обліку витрати відображаються при дотриманні певних умов. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо витра

Класифікація витрат, об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання
Класифікація витрат потрібна для визначення вартості продукції та відповідно для ціноутворення. Велике значення класифікації витрат в управлінні ними і, перш за все, при здійсненні калькуляції собі

Склад витрат виробництва
Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) — основна складова собівартості реалізованої продукції, яка формується протягом звітного періоду на рахунку 23 «Виробництво».  

Облік витрат виробничої собівартості продукції, послуг
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається із виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованих на протязі звітного періоду , нерозподілених постійних загальних в

Облік незавершеного виробництва
Залишки незавершеного виробництва на початок звітного періоду є одним із видів запасів підприємства. До незавершеного виробництва відносяться продукція, роботи, що не пройшли всіх стадій (

Зведений облік витрат на виробництво
Зведений облік затрат на виробництво та визначення фактичної собівартості продукції здійснюється централізовано головною бухгалтерією підприємства в розрізі виробничих підрозділів. У зведе

Методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг
Основним методом обліку витрат і калькуляції собівартості продукції є : простий, позамовний, попередільний. Вони можуть бути, як не нормативними так і нормативними (позамовно-нормативний, попереділ

Групування витрат за статтями калькуляції
Групування витрат за статтями Групування витрат за статтями витрат призначено для організації аналітичного обліку витрат і калькулювання собівартості окремих видів житлово-комунальних посл

Тема № 8. Облік готової продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг
План 1. Поняття термінів «готова продукція», «товари», «роботи, послуги». 2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку готової продукції, товарів, робіт, послуг.

Документальне оформлення господарських операцій з обліку готової продукції, товарів, робіт, послуг
Випуск з виробництва готової продукції і оприбуткування її на складі здійснюється на підставі накладної, яка складається у двох примірниках. Один примірник використовується для оприбуткування проду

Облік реалізації готової продукції
Для обліку наявності та руху готової продукції Планом рахунків передбачено застосування рахунку 26 «Готова продукція». Сальдо рахунку 26 «Готова продукція» відбивається в сумі фактичних ви

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації продукції
1. Фактична собівартість готової продукції, оприбуткована з основного виробництва Д-т 26 К-т 23 2. Вартість оприбуткованих напівфабрикатів власного виробництва, призначен

Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції
  Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції наведено в табл. 1   № оп. Зміст господарської операції

Особливості відображення господарських операцій з обліку виконаних робіт та наданих послуг
Продукція може бути виробом, роботою, послугою. Наприклад до робіт можна віднести будівельні, монтажні, ремонтні і таке інше. До послуг відносять : комунальне, транспортне обслуговування та інші.

Тема № 9. Облік власного капіталу
План 1. Визначення, оцінка і функції капіталу та його складові. 2. Формування статутного капіталу на державному підприємстві. 3. Формування статутного капіталу в акціонер

Визначення, оцінка і функції капіталу та його складові
Майно підприємства складається із різних матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів — носіїв прав власності окремих суб’єктів. Власний капітал — це частина в активах підприємства,

Формування статутного капіталу на державному підприємстві
Статутний капітал, як визначено у П(С)БО-2 «Баланс» — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Умови та

Формування статутного капіталу в акціонерному підприємстві
На підприємствах статутний капітал формується за рахунок внесків учасників (акціонерів) в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі та є їх власністю. Розмір статутного капіталу недержавних пі

Формування додаткового капіталу
У балансі сума додаткового капіталу розкривається двома стат­тями: · Додатково оплачений капітал · Інший додатковий капітал. Додатково оплачений (вкладений) капітал — це

Формування резервного капіталу, його використання і облік
Резервний капітал — сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Резервний капітал в АТ створюєт

Облік вилученого капіталу
Рахунок 45 «Вилучений капітал» призначений для обліку вилученого капіталу, який має бути повернутий у разі викупу власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу або анулювання, а також у разі зм

Облік неоплаченого капіталу
В обліку формування та змін статутного капіталу використовуються активні, регулюючі, контрактні рахунки 46 «Неоплачений капітал» та 45 «Вилучений капітал». Рахунок 46 «Неоплачений капітал»

Тема № 10. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів
План 1. Суть і призначення обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів. 2. Облік забезпечення виплат відпусток. 3. Облік забезпечення гарантій та інших зобов’язань.

Суть і призначення обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів
У господарській діяльності підприємства в зв’язку з подіями або операціями, що вже відбулися, можуть виникати умовні (потенційні) зобов’язання, по яких сума і час майбутніх платежів не визначені. Д

Облік забезпечення виплат відпусток
В Інструкції №291 забезпечення для оплати відпусток згадується у призначенні субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток», на якому ведеться облік сум, що направляються підприємством на створення

Облік цільового фінансування і цільових надходжень
До цільового фінансування і цільових надходжень відносяться засоби, виділені за цільовим призначенням в розпорядження підприємства для проведення відповідних заходів, не пов’язаних з формуванням вл

Тема № 11. Облік довгострокових зобов’язань
План 1. Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносин. 2. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових кредитів. 3. Обліковий регістр щодо до

Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносин
У Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (а також у ПсБО 1 та ПсБО 2) надається визначення зобов’язань як категорії бухгалтерського обліку та фінансової звітност

Аналітичний та синтетичний облік довгострокових кредитів
Для обліку довгострокових зобов'язань у Плані рахунків передбачено Клас 5 "Довгострокові зобов'язання". Облік розрахунків за довгостроковими кредитами ведеться на рахунку 50 &quo

Обліковий регістр щодо довгострокових позик
Операції з одержання довгострокових і короткострокових позик та інші операції, облік яких ведеться на рахунках 50 “Довгострокові позики” і 60 “Короткострокові позики” відображаються у Журналі 2. У

Документальне оформлення операцій з векселями
Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку заповнення показників векселя та їх змісту, порядку видачі та прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів.

Облік довгострокових векселів виданих
Операції з довгостроковими векселями обліковуються на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані». На цьому рахунку ведуть облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за м

Суть та призначення облігацій
Облігація – цінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений у ній те

Аналітичний та синтетичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями
За кредитом субрахунку 521 "Зобов'язання за облігаціями" ведеться облік зобов'язань за довгостроковими облігаціями за номінальною вартістю. За дебетом цього рахунка відображається погашен

Облік довгострокових зобов’язань з оренди
Аналітичний облік зобов'язань з оренди ведеться за кожним орендодавачем та об'єктом орендованих необоротних активів. За кредитом рахунка 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Облік інших довгострокових зобов’язань
Для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами і за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточними зобов’язаннями, призначений рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язанн

Тема № 12. Облік короткострокових зобов’язань
План 1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація. 2.Документування операцій з постачальниками і підрядниками. 3. Облік операцій з постачальниками і підрядниками. 4

Зобов’язання, критерії визнання та класифікація
Зобов’язання — це джерела залучених коштів підприємства, які, крім власного капіталу, формують пасив балансу. Згідно стандарту 2 «Баланс» зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла вна

Облік операцій з постачальниками і підрядниками
Для бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками передбачений рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». За кредитом цього рахунка обліковується виникнення зоб

Облік операцій з короткостроковими векселями виданими
Операції з довгостроковими векселями обліковуються на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані». На цьому рахунку ведуть облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за м

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками
Розрахунки з постачальниками і підрядчиками в бухгалтерському обліку відображається записами, наведеними у табл. 1.   Бухгалтерські проводки по розрахунках з постачальниками

Таблиця 1. Облік короткострокових позик банку
  № з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дебет Кредит

Тема № 13. Облік праці та її оплати і відрахувань на соціальне страхування
План 1. Поняття, види, форми та системи заробітної плати. 2. Законодавчі та нормативні документи для нарахування заробітної плати. 3. Фонд оплати праці. 4. Докум

Поняття, види, форми та системи заробітної плати
Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган ви

Законодавчі та нормативні документи для нарахування заробітної плати
Кодекс законів України про працю від 10.12.91р. №322 – VIII; Закон України «Про збори на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.0697р. №400/97 –ВР, зі змінами і доповненнями;

Фонд оплати праці
Фонд основної заробітної плати: · заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами; · вартість

Документальне оформлення операцій з обліку праці та заробітної плати
Типові форми первинного обліку особового складу № з/п Номер типової форми Назва типової форми П-

Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати і розрахунків з працівниками
Аналітичний облік розрахунків по оплаті праці здійснюється по наступним основних напрямках: по кожнім працівнику незалежно від часу його роботи на підприємстві; - по видах нарахув

Оплата праці за наднормовий і нічний час, святкові дні, відпусток, час простою
Робота в понаднормований час допускається тільки у виняткових випадках при погодженні з профспілкою. Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть залучат

Порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності
Якщо працівнику встановлена погодинна оплата праці, то сума заробітку визначається множенням кількості відпрацьованих за місяць годин на тарифну ставку з урахуванням доплат і надбавок. Окремо визна

Тема № 14. Облік доходів і витрат діяльності підприємства
План 1. Види діяльності підприємств. 2. Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу та списання. 3. Облік адміністративних витрат (92). 4. Облік витрат

Види діяльності підприємств
Діяльність підприємства відповідно до П(с)БО можна подати в наступному вигляді (див. схему): Діяльність підприємства Звичайна

Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу та списання
До собівартості готової продукції включаються, крім прямих витрат, загальновиробничі витрати. До складу таких витрат відносяться витрати на утримання й експлуатацію обладнання та на управл

Тема № 15. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
План 1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування за видами діяльності. 2. Порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат за видами діяльності. 3

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування за видами діяльності
Результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток (збиток) утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство

Порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат за видами діяльності
Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду. Для цього Планом рахунків передбачено рахунок 79 « Фінансові результати».Цей рахун

Облік результатів звичайної діяльності
Звичайна діяльність, в свою чергу, поділяється на операційну та іншу(фінансову та інвестиційну). Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, я

Облік результатів надзвичайної діяльності
До надзвичайної діяльності підприємства відносять операції, які не відбуваються часто або регулярно і відрізняються від звичайних операцій. Наприклад, стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії тощо.

Види податків і платежів до бюджету
Взаємовідносини підприємства з бюджетом визначаються діючою в Україні системою податків та інших обов’язкових платежів. Податки — це обов’язкові платежі, які належить спла

Первинні документи для нарахування податків і платежів
Основними нормативно-правовими документами, які врегульовують питання обрахунку і сплати податків і платежів суб’єктами підприємницької діяльності, є: - Закон України «Про оподаткування пр

Облік податку на додану вартість
Податок на додану вартість – це частина новоствореної вартості, яка сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг. Головна осо

Облік податку на прибуток
Підприємство є платником податку з прибутку, так як воно здійснює діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” станом на

Облік інших податків в бюджет
Земельний податок сплачують власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі, якими є особи, що мають земельну ділянку ділянку у постійному чи тимчасовому користуванні. &nb

Тема № 17. Фінансова звітність підприємства
План 1. Визначення звітності. 2. Мета складання фінансової звітності. 3. Користувачі фінансової звітності. 4. Вимоги до складання бухгалтерської звітності

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги