рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Фінанси. Бухгалтер в сучасних умовах: Предмет і задачі курсу

Фінанси. Бухгалтер в сучасних умовах: Предмет і задачі курсу - раздел Педагогика, Вступ 1. Предмет І Задачі ...

Вступ

1. Предмет і задачі курсу.

2.Зміст і зв’язок з іншими спеціальними дисциплінами.

3. Законодавчі і нормативні документи.

4. Роль бухгалтера в сучасних умовах.

5. Посадова інструкція бухгалтера

Тема № 1. Основи побудови фінансового обліку

1. Бухгалтерський облік, його мета і основні принципи.

2. Нормативна база бухгалтерського обліку. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

3. Організація облікової служби на підприємстві.

4. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні, та його функції

 

Тема № 2. Облік грошових коштів

1. Нормативні документи, що регулюють порядок ведення касових операцій, грошових коштів на рахунках у банку, грошей в іноземній валюті.

2. Документальне оформлення касових операцій.

3. Порядок отримання грошових коштів готівкою у банку. Касова книга.

4. Облік касових операцій.

5. Порядок відкриття поточного рахунку, бухгалтерська обробка виписок з поточного рахунку.

6. Документування операцій по рахунках у банках.

7. Облік коштів на рахунках у банках.

8. Кореспонденція рахунків з обліку: касових операцій, коштів на рахунках в банках.

 

Тема № 3. Облік дебіторської заборгованості

1. Форми безготівкових розрахунків в Україні.

2. Облік розрахунків з підзвітними особами.

3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

4. Облік розрахунків з іншими дебіторами..

5. Облік розрахунків за виданими авансами .

6. Облік розрахунків за нарахованими доходами.

7. Облік розрахунків за претензіями.

 

Тема № 4. Облік основних засобів і нематеріальних активів

1. Визначення основних засобів, класифікація та їх оцінка.

2. Документальне оформлення руху основних засобів.

3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.

4. Облік надходження, вибуття та списання основних засобів.

5. Методи нарахування амортизації основних засобів та їх облік.

6.Облік нематеріальних активів.

7. Облік інших необоротних, матеріальних та малоцінних активів.

 

Тема № 5. Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій

1. Визначення, види, оцінка та класифікація інвестицій.

2. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

3. Облік довгострокових і поточних інвестицій

4. Облік фінансових інвестицій придбаних з метою наступного продажу.

5. Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення.

5. Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення.

6. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

 

Тема № 6. Облік виробничих запасів

1. Класифікація, оцінка запасів.

2. Організація обліку виробничих запасів.

 

3. Документування господарських операцій виробничих запасів.

4. Синтетичний та аналітичний облік надходження та використання товарно-матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками.

5. Методи оцінки вибуття запасів.

6. Інвентаризація виробничих запасів та відображення в обліку її результатів.

7. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП).

 

Тема № 7. Облік витрат виробництва

1. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства.

2. Основні вимоги до визначення витрат та їх оцінки.

3. Класифікація витрат, об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання.

4. Склад витрат виробництва.

5. Облік витрат виробничої собівартості продукції, послуг.

6. Облік незавершеного виробництва.

7. Аналітичний та синтетичний облік витрат.

8. Зведений облік витрат на виробництво.

9. Методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг.

10. Групування витрат за статтями калькуляції.

 

Тема № 8. Облік готової продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг

1. Поняття термінів «готова продукція», «товари», «роботи, послуги».

2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку готової продукції, товарів, робіт, послуг.

3. Облік реалізації готової продукції.

4. Кореспонденція рахунків з обліку реалізації продукції.

5. Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції.

6. Особливості відображення господарських операцій з обліку виконаних робіт та наданих послуг.

Тема № 9. Облік власного капіталу

1. Визначення, оцінка і функції капіталу та його складові.

2. Формування статутного капіталу на державному підприємстві.

3. Формування статутного капіталу в акціонерному підприємстві.

4. Формування пайового капіталу.

5. Формування додаткового капіталу.

6. Формування резервного капіталу, його використання і облік.

7. Облік вилученого капіталу.

8. Облік неоплаченого капіталу

 

Тема № 10. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

1. Суть і призначення обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів.

2. Облік забезпечення виплат відпусток.

3. Облік забезпечення гарантій та інших зобов’язань.

4. Облік цільового фінансування і цільових надходжень.

 

Тема № 11. Облік довгострокових зобов’язань

1. Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносин.

2. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових кредитів.

3. Обліковий регістр щодо довгострокових позик.

4. Види векселів.

5.Документальне оформлення операцій з векселями.

6.Облік довгострокових векселів виданих.

7.Суть та призначення облігацій.

8. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.

9. Облік довгострокових зобов’язань з оренди.

10. Облік інших довгострокових зобов’язань.

Тема № 12. Облік короткострокових зобов’язань

1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація. 2.Документування операцій з постачальниками і підрядниками.

3. Облік операцій з постачальниками і підрядниками.

4.Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.

5.Облік розрахунків по інших операціях.

6. Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

7. Кореспонденція рахунків по обліку короткострокових позик.

 

Тема № 13. Облік праці та її оплати і відрахувань на соціальне страхування

1. Поняття, види, форми та системи заробітної плати.

2. Законодавчі та нормативні документи для нарахування заробітної плати.

3. Фонд оплати праці.

4. Документальне оформлення операцій з обліку праці та заробітної плати.

5. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати і розрахунків з працівниками.

6. Оплата праці за наднормовий і нічний час, святкові дні, відпусток, час простою.

7. Порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 

Тема № 14. Облік доходів і витрат діяльності підприємства

1. Види діяльності підприємств.

2. Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу та списання.

3. Облік адміністративних витрат (92).

4. Облік витрат на збут (93).

5. Облік інших операційних витрат (94).

6. Облік незалежної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності (98).

7. Облік доходів від реалізації (товарів, робіт, послуг) рахунок 70.

8. Облік фінансових витрат (95).

 

Тема № 15. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування за видами діяльності.

2. Порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат за видами діяльності.

3. Облік результатів звичайної діяльності.

4. Облік результатів надзвичайної діяльності.

 

Тема № 16. Облік розрахунків з бюджетом

1. Види податків і платежів до бюджету.

2. Первинні документи для нарахування податків і платежів.

3. Порядок нарахування податків в бюджет: податок на прибуток, податок на добавлену вартість (ПДВ), податок з доходу фізичних осіб (ПДФО) та інших.

4. Облік податку на додану вартість. 5. Облік податку на прибуток.

6. Облік інших податків в бюджет.

 

Тема № 17. Фінансова звітність підприємства

1. Визначення звітності.

2. Мета складання фінансової звітності.

3. Користувачі фінансової звітності.

4. Вимоги до складання бухгалтерської звітності

Вступ

1. Предмет і задачі курсу.

2.Зміст і зв’язок з іншими спеціальними дисциплінами.

3. Законодавчі і нормативні документи.

4. Роль бухгалтера в сучасних умовах.

5. Посадова інструкція бухгалтера

Предмет і задачі курсу.

Предметом бухгалтерського обліку є продукт підприємства, процес його створення, руху і використання, а також пов’язані з цим грошові, розрахункові й кредитні операції, що мінюють майно та джерела його формування.

Головна задача бухгалтерського обліку – забезпечення достовірною і своєчасною інформацією для прийняття рішень управлінські структури підприємств та зовнішніх користувачів.

 

Зміст і зв’язок з іншими спеціальними дисциплінами

Фінансовий облік є нормативною дисципліною при підготовки молодших фахівців зі спеціальності 5.03050901 „Бухгалтерський облік”. Для глибшого вивчення курсу „Фінансовий облік” студентам необхідно застосовувати знання, які були одержані при вивченні таких дисциплін: „Бухгалтерський облік”, „Економіка підприємства”, „Гроші і кредит”, „Статистика”, „Технологія галузі”,”Фінанси”.

Дана дисципліна забезпечує базові знання для засвоєння інших дисциплін: економічний аналіз, облік і звітність у бюджетних установах, контроль і ревізія, податкова система, казначейська справа, основи аудиту, бухгалтерський облік у галузях економіки, ціноутворення.

 

Законодавчі і нормативні документи

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

2. Національні Положення ( стандарти) бухгалтерського обліку;

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;

4. Інструкція про застосування Плану рахунків рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інші, які регламентують облік по об’єктам обліку.

 

Роль бухгалтера в сучасних умовах

Професія бухгалтера не допускає до себе слабких тілом і убогих душею і знаннями.

Грамотний бухгалтер – це знахідка для підприємства, неграмотний – може звести нанівець всі досягнення підприємства і навіть довести його до банкрутства. Ось чому головний бухгалтер – це друга на підприємстві після його керівника людина.

 

Посадова інструкція бухгалтера

Посадова інструкція бухгалтера повинна містити обов’язки, відповідальність і права бухгалтера. Вона розробляється на самому підприємстві з урахуванням індивідуальних відмінностей підприємства.

Існують рекомендовані (типові посадові інструкції), які регулярно друкуються в спеціальній літературі.

Тема № 1. Основи побудови фінансового обліку

1. Бухгалтерський облік, його мета і основні принципи. 2. Нормативна база бухгалтерського обліку. Національні положення (стандарти)… 3. Організація облікової служби на підприємстві.

Бухгалтерський облік, його мета і основні принципи

Метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове… Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством.… Основні принципи бухгалтерського обліку

Нормативна база бухгалтерського обліку. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України організує розробку і розгляд проектів національних Положень… Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996 – ХIV… Нормативні акти Кабінету Міністрів України та інших урядових органів встановлюють принципи, які необхідно…

Організація облікової служби на підприємстві

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних… Підприємство самостійно: - обирає форму організації бухгалтерського обліку (бухгалтерська служба, послуги спеціаліста з бухгалтерського…

Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні, та його функції

· створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що є обов’язковим для всіх підприємств; · удосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності; · регулювання питань методології бухгалтерського обліку здійснюється

Тема № 2. Облік грошових коштів

1. Нормативні документи, що регулюють порядок ведення касових операцій, грошових коштів на рахунках у банку, грошей в іноземній валюті. 2. Документальне оформлення касових операцій. 3. Порядок отримання грошових коштів готівкою у банку. Касова книга.

Нормативні документи, що регулюють порядок ведення касових операцій, грошових коштів на рахунках у банку, грошей в іноземній валюті

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №4 / Звіт про рух коштів від 21.06.1999р. №398; Закон України «Про внесення змін у Закон України про використання електронних… Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України від 31.03.1999р. №152;

Документальне оформлення касових операцій

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами фізичним особам видається засвідчена відбитком печатки цього… Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або… Виплати заробітної плати, пенсій стипендій проводяться касиром підприємства за видатковими відомостями.

Порядок отримання грошових коштів готівкою у банку. Касова книга

Всі готівкові розрахунки з підприємствами, а також із фізичними особами здійснюються через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок… Протягом одного дня одне підприємство (підприємець) може розраховуватись з… У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену…

Облік касових операцій

301 «Каса в національній валюті» 302 «Каса в іноземній валюті». За дебетом рахунку 30 «Каса» відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом – виплата…

Порядок відкриття поточного рахунку, бухгалтерська обробка виписок з поточного рахунку

Кожне підприємство може мати кілька рахунків у різних банках (один з яких є основним). Рахунки відкриваються з письмового дозволу керівника установи банку. При… Порядок відкриття рахунків

Документування операцій по рахунках у банках

Касові операції оформлюють документами, типові форми яких затверджені наказом Мінстату України № 51 від 15.02,96 р. Надходження і видачу грошей з каси підприємства оформлюють прибутковими й… Касові ордери передаються до виконання касирові підприємства безпосередньо бухгалтером, а не через особу, що одержує…

Облік коштів на рахунках у банках

311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»; 313 «Інші рахунки в банках у національній валюті»;

Кореспонденція рахунків з обліку: касових операцій, коштів на рахунках в банках

  № п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит Внесено на рахунок у… Контрольні питання по темі 1.Дайте визначення грошей.

Тема № 3. Облік дебіторської заборгованості

1. Форми безготівкових розрахунків в Україні. 2. Облік розрахунків з підзвітними особами. 3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

Форми безготівкових розрахунків в Україні

Безготівкові розрахунки — це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів кош­тів, а також перерахування банками з… За безготівкових розрахунків оплатою визнається факт над­ходження коштів за… Безготівкова форма розрахунків пов'язана з готівковою фор­мою. Так, одержуючи перерахування за реалізовану продукцію в…

Облік розрахунків з підзвітними особами

Видача під звіт грошових коштів підзвітним особам і строки та порядок їх звіту перед підприємством регламентуються Порядком ведення касових операцій… Норми відшкодування витрат на відрядження встановлені постановою Кабінету… Видача готівки проводиться з каси підприємства за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими…

Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних цінностей на його адресу від постачальника виставляється "Рахунок-фактура", в якому… Видача покупцю із складу постачальника товарно-матеріальних цінностей… Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним…

Облік розрахунків з іншими дебіторами

Дебіторська заборгованість з операційної оренди в бухгалтерському обліку орендодавця відображається на рахунках іншої поточної дебіторської… Таблиця 2 Кореспонденція рахунків з обліку іншої поточної дебіторської…   № з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит …

Облік розрахунків за виданими авансами

В табл. 3. наведено приклади відображення операцій, пов’язаних з виникненням дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами та її… Таблиця 3 Кореспонденція рахунків по обліку розрахунків за виданими авансами …   № з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит …

Облік розрахунків за нарахованими доходами

  Таблиця 4. Облік операцій, пов'язаних з отриманням інших фінансових доходів …  

Облік розрахунків за претензіями

Одним із важливих завдань обліку є перевірка розрахунків за претензіями за невиконання договірних зобов'язань. Є декілька груп претензій: · до постачальників і підрядників за виявлені під час перевірки їхніх… · до транспортних організацій за нестачу вантажу понад норми природних втрат, що виникла у дорозі, і за зайві…

Тема № 4. Облік основних засобів і нематеріальних активів

1. Визначення основних засобів, класифікація та їх оцінка. 2. Документальне оформлення руху основних засобів. 3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.

Визначення основних засобів, класифікація та їх оцінка

До складу основних засобів включаються матеріальні активи: земельні ділянки, будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та устаткування,… Не належать до основних засобів і враховуються на підприємстві як засіб в… Бухгалтерський облік основних засобів організується відповідно до їх типової класифікації. Ці типові класифікації…

Документальне оформлення руху основних засобів

ОЗ-1 (основні засоби) — акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; ОЗ-2 — акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих об’єктів; ОЗ-3 — акт списання основних засобів;

Аналітичний і синтетичний облік основних засобів

Синтетичний облік ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» в журналі № 4 , відомості 4.1-4.3 . Відповідно до плану рахунків облік основних засобів ведуть на рахунку 10… 101 «Земельні ділянки»;

Облік надходження, вибуття та списання основних засобів

Таблиця 1. Придбання основних засобів (автомобіля) за гроші   № Господарські операції Кореспонденця…  

Методи нарахування амортизації основних засобів та їх облік

У перекладі з пізньолатинської «амортизація»- це «сплата боргів». Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби… При виведенні окремих об’єктів основних засобів II і III груп з експлуатації балансова вартість групи не змінювалась,…

Облік нематеріальних активів

Норми стандарту поширюються на підприємства усіх форм власності, крім бюджетних. Норми стандарту стосуються всіх нематеріальних активів, за винятком… 121 «Право користування природними ресурсами»; 122 «Право користування майном»;

Облік інших необоротних, матеріальних та малоцінних активів

Інші необоротні матеріальні активи — це активи, що мають матеріальну форму, знаходяться в експлуатації більше ніж один рік, поступово зношуються і… Інші необоротні матеріальні активи класифікують на такі групи: - бібліотечні фонди;

Тема № 5. Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій

1. Визначення, види, оцінка та класифікація інвестицій. 2. Облік довгострокових і поточних інвестицій 3. Облік фінансових інвестицій придбаних з метою наступного продажу.

Визначення, види, оцінка та класифікація інвестицій

Зовнішні Капітальні   Внутрішні     Фінансові інвестиції – це активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку(дивідендів, відсотків),…

Облік довгострокових і поточних інвестицій

Віднесення фінансових інвестицій до того чи іншого виду залежить від ступеня впливу інвестора на інвестований суб’єкт господарювання. Виділяють такі… а)інвестиції в асоційовані підприємства – це інвестиції в підприємство, в… б)фінансові інвестиції в дочірні підприємства, тобто такі, що перебувають під контролем материнського (холдингового)…

Облік фінансових інвестицій придбаних з метою наступного продажу

У разі зростання справедливої вартості інвестиції на звітну дату — дооцінка відображається за кредитом рахунка 746 «Інші доходи від звичайної… Методом оцінки за справедливою вартістю на дату балансу оцінюють фінансові… 1) фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати їх…

Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення

Методологічні основи обліку інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення, визначені на сьогодні П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції Фінансові інвестиції в довгострокові облігації передбачають періодичне… Як і інші види придбаних цінних паперів, облігації початково відображаються за собівартістю. Тобто на момент купівлі з…

Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

Згідно з пунктом 11 Положення (стандарту) 12 “Фінансові інвестиції” за методом участі в капіталі оцінюються такі фінансові інвестиції: в асоційовані підприємства (в яких інвесторові належить 25 % акцій (голосів) і… у дочірні підприємства (в яких пакет акцій (голосів) становить більше 25 % статутного фонду); у спільні підприємства…

Тема № 6. Облік виробничих запасів

1. Класифікація, оцінка запасів. 2. Організація обліку виробничих запасів. 3. Документування господарських операцій виробничих запасів.

Класифікація, оцінка запасів

Розрізняють такі групи виробничих запасів: ¨ сировина й матеріали; ¨ купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

Організація обліку виробничих запасів

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’я­зані з їх використанням, та… Основою організації обліку виробничих запасів є їх планово-облікова… Організації аналітичного обліку запасів (за номенклатурними номерами) вирішується з прийманням облікової політики…

Документування господарських операцій виробничих запасів

  Важливе значення для правильного обліку має також порядок оцінки запасів.… Первинною вартістю запасів, які прибрані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: …

Синтетичний та аналітичний облік надходження та використання товарно-матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками

Синтетичний облік виробничих запасів відображається на рахунку 20 «Виробничі запаси». На дебеті рахунка 20 “ Виробничі запаси ” і відповідних субрахунках… За кредитом цього рахунка та його субрахунків відображається інформація про вибуття (списання) запасів на різні цілі…

Методи оцінки вибуття запасів

Важливим моментом при списанні запасів є визначення їхньої вартості. Згідно з П(С)БО оцінки вибуття запасів можуть бути такі: · ідентифікованої собівартості одиниці запасів;

Інвентаризація виробничих запасів та відображення в обліку її результатів

Інвентаризація — перелік, перерахування, зважування, перемірювання в натурі виробничих запасів, що знаходяться в місцях зберігання, та зіставлення… Інвентаризація виробничих запасів провадиться за місцем зберігання та за… Матеріальні запаси під час інвентаризації записуються в описи (типові форми) за кожним окремим найменуванням із…

Тема № 7. Облік витрат виробництва

1. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства. 2. Основні вимоги до визначення витрат та їх оцінки. 3. Класифікація витрат, об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання.

Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства

- ПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”; - ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”; - ПБО 15 “Дохід”;

Основні вимоги до визначення витрат та їх оцінки

Нормами П(С)БО 16 суворо регламентуються умови визнання витрат підприємства . Згідно з пунктами 5-8 П(С)БО 16 витрати визнаються за наступних умов: 1. Зменшення активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім…

Класифікація витрат, об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання

Витрати підприємства можна класифікувати за різними ознаками. Таблиця 1Класифікація витрат Ознаки класифікації ГРУПИ…  

Склад витрат виробництва

   

Облік витрат виробничої собівартості продукції, послуг

До складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) входять: -прямі матеріальні витрати; -прямі витрати на оплату праці;

Облік незавершеного виробництва

До незавершеного виробництва відносяться продукція, роботи, що не пройшли всіх стадій (фаз, переділів) виробництва, передбачених технологічним… Витрати на незавершене виробництво визначаються за даними рахунка 23… На рис. 1 наведена схема, що відображає зміст записів за дебетом і кредитом рахунка 23 «Виробництво».

Аналітичний та синтетичний облік витрат

Аналітичний облік за рахунком 23 «Виробництво» ведеться за видами виробництв, за статями витрат і видами або группами продукції (робіт, послуг), що виробляється за переділами ( етапами) технологічного процессу, за замовними обєктами тощо. На великих виробництвах аналогічний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами відповідальності.

За дебетом рахунка 23 «Виробництво» відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом - суми фактичної вирьобничої собівартості завершеної виробництвом продукції ( за дебетом рахунків 26,27), виконаних робіт та послуг ( у дебет рахунку 90).

 

Зведений облік витрат на виробництво

У зведеному обліку затрат на виробництво усіх виробів відображаються: · фактичні затрати по всій виробничій діяльності підприємства за… · фактична собівартість усієї продукції по калькуляційних статтях.

Методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг

Простий (однопередільний) метод обліку витрат і калькуляції собівартості продукції застосовуються у виробництвах, які виробляють один вид продукції… До промислових підприємств, які застосовують простий метод витрат і… Суть простого (однопередільного) методу полягає в тому, що фактична собівартість одиниці продукції (1 тона вугілля, 1…

Групування витрат за статтями калькуляції

Групування витрат за статтями витрат призначено для організації аналітичного обліку витрат і калькулювання собівартості окремих видів… Витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією робіт (послуг) і управлінням… Прямі матеріальні витрати

Тема № 8. Облік готової продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг

1. Поняття термінів «готова продукція», «товари», «роботи, послуги». 2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку готової продукції,… 3. Облік реалізації готової продукції.

Документальне оформлення господарських операцій з обліку готової продукції, товарів, робіт, послуг

Відвантаження готової продукції замовнику здійснюється на підставі накладної, яка виписується робітником складу і підписується представником покупця… Після відбирання і відвантаження продукції на підставі наказ-накладної, або… Крім відомості випуску готової продукції на підприємстві, відбивають рух готової продукції на складах за відомістю №16…

Облік реалізації готової продукції

Сальдо рахунку 26 «Готова продукція» відбивається в сумі фактичних витрат чи повної фактичної собівартості на початок місяця. Оборот по дебету… Надходження готової продукції з виробництва на склад за фактичною виробничою… Дебет 26 «Готова продукція»Кредит 23 «Виробництво».

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації продукції

Д-т 26 К-т 23 2. Вартість оприбуткованих напівфабрикатів власного виробництва, призначена для реалізації

Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції

Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції наведено в табл. 1   № оп. Зміст господарської операції …  

Особливості відображення господарських операцій з обліку виконаних робіт та наданих послуг

Собівартість продукції, робіт, послуг розраховують за калькуляційними елементами — статтями затрат. Об’єктом калькулювання є собівартість послуги… На підставі товарно-транспортних накладних і подорожніх листів замовники… Собівартість виконаних робіт, послуг на підставі звітної калькуляції списують:

Тема № 9. Облік власного капіталу

1. Визначення, оцінка і функції капіталу та його складові. 2. Формування статутного капіталу на державному підприємстві. 3. Формування статутного капіталу в акціонерному підприємстві.

Визначення, оцінка і функції капіталу та його складові

Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань (К = А – З). Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності,… · довгострокового фінансування,

Формування статутного капіталу на державному підприємстві

Умови та мінімальний розмір статутного капіталу визначається згідно з Законом України «Про господарські товариства». В акціонерних товариствах статутний капітал на момент створення не може бути… Сума статутного капіталу ділиться на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за…

Формування статутного капіталу в акціонерному підприємстві

У зв’язку з тим, що при створенні підприємства зареєстрований статутний капітал формується певний період, для визначення фактичної величини сплати… Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами неоплачених акцій (… В акціонерних товариствах до рахунку 40 можуть бути відкриті субрахунки 401 «Прості акції» та 402 «Привілейовані…

Формування пайового капіталу

Пайовий капітал відображає суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами, і означає, що це сукупність коштів фізичних і юридич­них осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Облік пайового капіталу здійснюється на рахунку 41 «Пайовий капітал». Цей рахунок застосовується тими підприємствами, у яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових внесків (членів можливого товариства, колективного сільськогос­подарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки, інвестиційних фондів тощо) і призначений для обліку і узагальнення інформації про суми пайових внесків.

За кредитом рахунка відображається — збільшення пайового капіталу, за дебетом — зменшення.

Аналітичний облік сум пайового капіталу ведеться за видами капіталу та щодо кожного члена товариства.

 

Формування додаткового капіталу

· Додатково оплачений капітал · Інший додатковий капітал. Додатково оплачений (вкладений) капітал — це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню…

Формування резервного капіталу, його використання і облік

Резервний капітал в АТ створюється у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних… Для обліку резервного капіталу у Плані рахунків призначений пасивний рахунок… Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами, джерелами їх утворення та напрямком використання.

Облік вилученого капіталу

Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не біль­ше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і… За дебетом цього рахунка відображаються суми вкладів, що повертаються учаснику… Учасник зробив грошовими коштами внесок до статутного фонду ТОВ у розмірі 7000 грн. при виході з товариства його…

Облік неоплаченого капіталу

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначений для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом рахунка… Після здійснення усіх внесків учасниками сальдо на рахунку 46 не залишається… Таблиця 2 Бухгалтерські записи з обліку неоплаченого капіталу Зміст господарчої операції Дт …

Тема № 10. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

1. Суть і призначення обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів. 2. Облік забезпечення виплат відпусток. 3. Облік забезпечення гарантій та інших зобов’язань.

Суть і призначення обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів

Про забезпечення для оплати відпусток працівникам згадується у трьох документах: у П(С)БО 11 «Зобов’язання», «Інструкції про застосування Плану… З метою правильного формування показників собівартості продукції (робіт,… - на майбутню оплату відпусток працівникам;

Облік забезпечення виплат відпусток

Створення забезпечення дозволяє розподіляти дані бухгалтерського обліку за допомогою того, що витрати підприємства на оплату відпусток працівників… Для створення забезпечення оплат чергових відпусток працівникам підприємства… В Інструкції №291 пропонується визначати суму забезпечення для оплати відпусток щомісяця як добуток фактично…

Облік забезпечення гарантій та інших зобов’язань

Забезпечення майбутніх витрат і платежів створюється тільки за умови, коли є впевненість у достовірній їхній оцінці й імовірності зменшення економічних вигод у майбутньому в результаті їхнього погашення.

Забезпечення використовуються для відшкодування тільки тих витрат, для покриття яких вони були створені.

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу і в разі потреби може збільшуватися або зменшуватися.

 

Облік цільового фінансування і цільових надходжень

Засоби цільового фінансування і цільових надходжень підприємства можуть одержувати у вигляді гуманітарної допомоги, субсидій, асигнувань з бюджету і… Цільове фінансування і цільові надходження з державного бюджету… Для ведення бухгалтерського обліку наявності й руху коштів цільового фінансування і цільових надходжень…

Тема № 11. Облік довгострокових зобов’язань

1. Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносин. 2. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових кредитів. 3. Обліковий регістр щодо довгострокових позик.

Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносин

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів… Погашення зобов’язання може здійснюватися шляхом: - сплати кредиторові грошових коштів;

Аналітичний та синтетичний облік довгострокових кредитів

Облік розрахунків за довгостроковими кредитами ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики". На дебеті рахунка 50 "Довгострокові… Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки: 501- "Довгострокові кредити банків у національній валюті";

Обліковий регістр щодо довгострокових позик

У Журналі 3 та Відомостях аналітичного обліку 3.1 – 3.6 ведеться облік розрахунків: - з постачальниками та підрядниками, - покупцями і замовниками,

Види векселів

Вексель – це письмове оформлене боргове зобов’язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Розрізняють прості та переказні векселі.

Простий вексель (соло) - письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у визначений строк і в обумовленому місці.

Переказний вексель (тратта) - письмовий документ, який містить простий і нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отримувачу у визначений строк і у визначеному місці.

Простий вексель виписується позичальником із зобов'язанням сплатити борг кредитору. Переказний вексель - це вимога кредитора до позичальника сплатити кошти третій особі - ремітенту.

 

Документальне оформлення операцій з векселями

Аналітичний облік ведеться по кожному виданому векселю і за строками погашення. Порядок бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з вексельним обігом,… Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, обліковуються на рахунку 162…

Облік довгострокових векселів виданих

Відображення в обліку операцій з довгостроковими векселями виданими Таблиця 1 Господарські операції Дебет Кредит …  

Суть та призначення облігацій

Випустити облігації може будь-яке підприємство за рішенням власників у межах 10% статутного капіталу. Для цього воно повинно отримати дозвіл комісії… У сертифікаті вказується номінальна вартість облігації, яку вона досягає на… При розміщенні облігації визначається ставка відсотків за облігацією, що є платою за користування позиковими коштами,…

Аналітичний та синтетичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями

Субрахунок 522 "Премія за випущеними облігаціями" використовується для обліку нарахованих сум премій та їх амортизації до досягнення… Субрахунок 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" використовується… Аналітичний облік облігацій ведеться за їх видами та строками погашення.

Облік довгострокових зобов’язань з оренди

За кредитом рахунка 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавачем за отримані… Окрім вартості об'єкта оренди орендар сплачує орендарю відсотки за… Зобов'язання за нарахованими відсотками облічуються за кредитом рахунка 684 "Розрахунки за нарахованими…

Облік інших довгострокових зобов’язань

  Таблиця 2. Кореспонденція рахунківз обліку інших довгострокових зобов’язань …  

Тема № 12. Облік короткострокових зобов’язань

1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація. 2.Документування операцій з постачальниками і підрядниками. 3. Облік операцій з постачальниками і підрядниками. 4.Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.

Зобов’язання, критерії визнання та класифікація

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11… Згідно з зазначеним положенням зобов’язання визнається, якщо його оцінка може… У бухгалтерську обліку зобов’язання групуються на:

Документування операцій з постачальниками і підрядниками

Основні супровідні документи: залізничні накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати тощо.

У предметній частині документів зазначають найменування матеріальних цінностей, їхні особливості характеристики, кількість, ціну, вартість, а в заголовку - номер договору, назва постачальника, адресу , номер поточного рахунку в банку, адресу банків постачальника і платника, номер і дату доручення одержувача.

 

Облік операцій з постачальниками і підрядниками

Постачальники — це юридичні і фізичні особи, які здійснили для підприємства поставку виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів,… Підрядчики — це юридичні та фізичні особи, які виконали для підприємства… Взаємовідносини підприємства з постачальниками та підрядчиками регулюються раніше укладеними договорами.

Облік операцій з короткостроковими векселями виданими

  Відображення в обліку операцій з довгостроковими векселями виданими Таблиця 1 Господарські операції Дебет Кредит Видано вексель на забезпечення…

Облік розрахунків по інших операціях

До інших поточних зобовязань відносяться такі, що не можуть бути включені до інших статей розділу І\/ балансу «Поточні зобов’язання». Облік таких зобов’язань ведеться на субрахунках:

681 «Розрахунки за авансами одержаними»;

682 «Внутрішні розрахунки»;

683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»;

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями , установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

 

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

  Бухгалтерські проводки по розрахунках з постачальниками і підрядчиками Таблиця 1 Господарські операції Д-т К-т Проведено оплата постачальникам з…

Кореспонденція рахунків по обліку короткострокових позик

Приклад 1. Облік короткострокових позик банку

02.01.2009 р. підприємство одержало від банку позику у сумі 50 000 грн. терміном на 2 місяці під 36% річних. Позику було погашено 01.03.2009 р.

Таблиця 1. Облік короткострокових позик банку

Контрольні питання по темі 1.Дайте визначення короткострокових зобов’язань? 2.Які зобов’язання належать до короткострокових?

Тема № 13. Облік праці та її оплати і відрахувань на соціальне страхування

1. Поняття, види, форми та системи заробітної плати. 2. Законодавчі та нормативні документи для нарахування заробітної плати. 3. Фонд оплати праці.

Поняття, види, форми та системи заробітної плати

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та… Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до… Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за…

Законодавчі та нормативні документи для нарахування заробітної плати

Закон України «Про збори на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.0697р. №400/97 –ВР, зі змінами і доповненнями; Інструкція про порядок розрахунку і сплати страховиками і застрахованими… Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на…

Фонд оплати праці

· заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами; · вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати працівникам… · надбавки й доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених законодавством (бригадирам із…

Документальне оформлення операцій з обліку праці та заробітної плати

  Підставою для нарахування заробітної плати при погодинній оплаті служить… Для нарахування заробітної плати робітникам у разі відрядної оплати служать різні документи: наряди, маршрутні листи,…

Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати і розрахунків з працівниками

по кожнім працівнику незалежно від часу його роботи на підприємстві; - по видах нарахувань; - по джерелах виплат;

Оплата праці за наднормовий і нічний час, святкові дні, відпусток, час простою

Понаднормові години не мають перевищувати 120 годин для кожного працівника в рік. За погодинною системою оплати праці робота у понаднормовий час… Надбавки відносяться до виплат стимулюючого характеру, якими за-охочуються… На підприємстві може бути розроблене і затверджене як складова частина Колективного договору Положення про преміювання…

Порядок нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності

Якщо працівнику встановлено місячний посадовий оклад, то сума заробітку визначається діленням суми окладу на кількість робочих днів (годин) за… При відрядній оплаті праці сума заробітку визначається множенням кількості… З/та робітникам відповідно до законодавства про працю виплачується в дні передбачені нормативним договором.

Тема № 14. Облік доходів і витрат діяльності підприємства

1. Види діяльності підприємств. 2. Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу та списання. 3. Облік адміністративних витрат (92).

Види діяльності підприємств

  Як видно з наведеної схеми, діяльність підприємства підрозділяється на… Відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність…

Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу та списання

До складу таких витрат відносяться витрати на утримання й експлуатацію обладнання та на управління й обслуговування виробництва. Відповідно до Плану рахунків вони групуються за дебетом рахунка 91… Як правило, ці витрати в калькуляції показуються за окремими статтями.

Облік доходів від реалізації (товарів, робіт, послуг) рахунок 70

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий результат від реалізації, а також інші операційні доходи і витрати.

Для обліку операцій, пов’язаних з реалізацією, використовуються рахунки:

70 « Доходи від реалізації»

Рахунок № 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та інші вирахування з доходу.

Для обліку операцій з реалізації готової продукції використовуються такі субрахунки:

- на субрахунку № 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

Дохід від реалізації продукції визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

1. Покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію;

2. Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією;

3. Сума доходу може бути достовірно визначена;

4. Є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Бухгалтерські записи відображення операцій з реалізації готової продукції:

1. Відображено виручку від реалізації готової продукції:

Д-т 36 « Розрахунки з покупцями »

К-т 701 « Дохід від реалізації готової продукції»

2. Відображено нарахування ПДВ:

Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції»

К-т 641 « Розрахунки за податками»

2а. відображення ПДВ у разі отримання попередньої оплати:

Д-т 643 « Податкові зобов’язання»

К-т 641 « Розрахунки за податками»

2б. відображення ПДВ у разі відвантаження попередньо оплаченої продукції:

Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції»

К-т 643 « Податкові зобов’язання»

3. Списання виробничої собівартості готової продукції( за обліковими цінами)

Д-т 901 « Собівартість реалізованої готової продукції»

К-т 26 « Готова продукція»

 

8. Облік фінансових витрат (95)

Крім операційної діяльності підприємство може здійснювати фінансову діяльність .Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. У результаті такої діяльності виникають фінансові витрати.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Облік витрат фінансової діяльності ведеться на рахунку 95 «Фінансові витрати», який є активним призначений для обліку витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами банків, випуском, триманням і обігом цінних паперів, нарахуванням відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу та інших витрат підприємства, пов’язаних із залученням позикового капіталу.

Рахунок 95 «фінансові витрати» має такі субрахунки :

951 «Відсотки за кредит»;

952 «Інші фінансові витрати».

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат, по кредиту – списання на рахунок 79 «Фінансові результати».На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається результат від фінансової діяльності підприємства.

На субрахунку 951 ведеться облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 ведеться облік витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з випуском, утримання та обігом власних цінних паперів;нарахуванням відсотків за договорами кредитування фінансового лізингу тощо.

Первинними документами при відображенні накопичення фінансових витрат є ВКО, виписка банку, довідка бухгалтерії тощо .Списання витрат на фінансові результати оформляється довідкою бухгалтерії.

Інформація по рахунку 95 «Фінансові витрати» відображаються в журналі 5.

Контрольні питання по темі

1.Що таке чистий дохід?

2.Дайте визначення прибутку?

3.Охарактеризуйте умови визнання доходів згідно П (С) БО 15 «Дохід»?

4.Які надходження згідно з П (С) БО 15 «Дохід» доходами не визнаються?

5.Дайте визначення операційної діяльності.

6.Дайте визначення звичайної діяльності.

7.Що таке надзвичайні події?

8.Які доходи входять до складу інших операційних доходів?

9.Які субрахунки має рахунок 71 «Інший операційний дохід»?

10.Яка інформація узагальнюється на рахунках 70-75?

11.За якими ознаками здійснюється на підприємствах аналітичний облік інших операційних доходів?

12.Як класифікуються доходи від фінансової діяльності?

13.Дайте визначення методу участі в капіталі.

14.Яка інформація узагальнюється на рахунку 72?

15.Які субрахунки має рахунок 73?

16.Які доходи входять до складу інших доходів у бухгалтерському обліку?

17.Яка інформація узагальнюється на рахунку 74?

18.Дайте визначення витрат відповідно до П (С) БО 16 «Витрати».

19.Назвіть складові собівартості реалізованої продукції відповідно до П (С) БО 16 «Витрати.

20.Які субрахунки має рахунок 90?

21.Яка інформація узагальнюється на рахунку «Собівартість реалізованих робіт і послуг»?

22.Які витрати входять до складу адміністративних витрат?

23.Які витрати входять до складу витрат на збут?

24.На якому рахунку ведеться облік витрат на збут?

25.У якому журналі узагальнюється інформація про витрати на збут?

26.Які витрати включаються до складу інших витрат операційної діяльності відповідно до П (С) БО 16 «Витрати»?

27.Яка інформація узагальнюється на рахунках 90-95?

28.Які витрати належать до фінансових?

29.Які субрахунки має рахунок 95?

30.Дайте визначення втрат від участі в капіталі.

31.Які витрати обліковуються на рахунку 97?

32.Яка інформація узагальнюється на рахунках 99-98?

33.Як класифікуються надзвичайні витрати згідно з П (С) БО 16 «Витрати»?

34.Які субрахунки має рахунок 99?

 

 

Тема № 15. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування за видами діяльності. 2. Порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат за видами… 3. Облік результатів звичайної діяльності.

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування за видами діяльності

Облік фінансових результатів — прибутків і збитків — здійснюється на рахунку 79 «Фінансові результати». На цьому рахунку збираються чистий дохід та… Розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства… Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від…

Порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат за видами діяльності

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 « Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» і потрапляє до бухгалтерського балансу. Рахунок 79 « Фінансові результати» має такі субрахунки: 791 « Результат основної діяльності»

Облік результатів звичайної діяльності

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та… Основні види господарських процесів - придбання виробничих (торгових) запасів, виготовлення продукції (виконання…

Облік результатів надзвичайної діяльності

Втрати внаслідок таких подій надзвичайної діяльності враховуються під час розрахунку фінансових результатів. Наведені події пов’язані, з одного боку, з витратами, затратами, а з іншого, —… Зіставлення затрат (втрат) та доходів від конкретних подій дають можливість визначити фінансовий результат від…

Тема № 16. Облік розрахунків з бюджетом

1. Види податків і платежів до бюджету. 2. Первинні документи для нарахування податків і платежів. 3. Порядок нарахування податків в бюджет: податок на прибуток, податок на добавлену вартість (ПДВ), податок з доходу…

Види податків і платежів до бюджету

Податки — це обов’язкові платежі, які належить сплатити юридичній чи фізичній особі до державного чи місцевого бюджету. Визначення та погашення зобов’язань перед бюджетом по загальнодержавних… Основними податковими платежами підприємств є: податок на додану вартість, податок з прибутку, акцизний збір,…

Первинні документи для нарахування податків і платежів

- Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.1994р. № 334/94-ВР; - Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1991р. №… - Закон України «Про податок з власників транспортних засобів» від 11.12.1991р. № 1963-XII;

Порядок нарахування податків в бюджет: податок на прибуток, податок на добавлену вартість (ПДВ), податок з доходу фізичних осіб (ПДФО) та інших

Податок з доходів фізичних осіб – це обов’язків платіж. Що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Ставка податку з доходів фізичних осіб склаадає 15 (17%).

Відповідно до чинного законодавства утримуються суми до Пенсійного фонду з нарахованої заробітної плати в установленому розмірі.

 

Облік податку на додану вартість

Платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну. Підприємство справляє податок за формулою:  

Облік податку на прибуток

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” станом на 1 грудня 1999 року (№ 283/97 – ВР), об’єктом оподаткування є прибуток, який… Платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті.… Суми податку на прибуток зараховуються до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податку.

Облік інших податків в бюджет

  Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) мав становити: - по ріллі – 2635*25% =658.15*320 =210 800 грн.

Тема № 17. Фінансова звітність підприємства

1. Визначення звітності. 2. Мета складання фінансової звітності. 3. Користувачі фінансової звітності.

Визначення звітності.

Обліковий процес завершується складанням фінансової звітності про господарську діяльність підприємства. Правові основи з питань складання фінансової звітності регламентуються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(с)БО №1-6,19,25

Фінансова звітність — це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський облік користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень

 

Мета складання фінансової звітності

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» та п. 4. П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» метою складання фінансової звіт­ності є надання користувачам для прийняття рішень повної, прав­дивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприємство повинне дотримуватись вимог П(с)БО, а також Порядку подання фінансової звітності, зат­вердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, який визначає суб’єктів подання звітності, звітний період, склад та терміни її подання. Відповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво підприємства.

 

Користувачі фінансової звітності

Користувачі фінансової звітності

 

Рисунок 1. Групи користувачів бухгалтерської звітності

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

- придбання, продажу та володіння цінними паперами;

- участі в капіталі підприємства;

- оцінки якості управління;

- оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

- забезпеченості зобов’язань підприємства;

- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

- регулювання діяльності підприємства;

- інших рішень.

 

Вимоги до складання бухгалтерської звітності

Головні вимоги до звітності — це обов’язковість подання, державна регламентація, своєчасність складання і подання, простота, зрозумілість і загальна доступність, достовірність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників за різні періоди, доречність, раціональність, економічність і дійовість. Основні вимоги, що висуваються до звітності, наведені на рис. 2

Рисунок. 2 Вимоги для фінансової звітності

 

Фінансова звітність повинна містити дані про:

- підприємство;

- дату звітності та звітний період;

- валюту звітності та одиницю її виміру;

- відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

- облікову політику підприємства та її зміни;

- консолідацію фінансових звітів;

- припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

Фінансова звітність повинна містити дані про:

- підприємство;

- дату звітності та звітний період;

- валюту звітності та одиницю її виміру;

- відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

- облікову політику підприємства та її зміни;

- консолідацію фінансових звітів;

- припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

Рисунок 3. Принципи підготовки фінансової звітності

 

Контрольні питання по темі

1.Назвіть мету і завдання звітності?

2.Що таке фінансова звітність і яке її значення?

3.Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують принципи й методи складання фінансової звітності?

4.На які види підрозділяється звітність підприємства?

5.Які єтапи підготовки до складання річної фінансової звітності?

6.Який порядок подання звітності підприємства?

7.Дайте визначення балансу?

8.Яким нормативно-правовим актом регламентується форма балансу?

9.Скільки розділів і статей включає Баланс за ф. № 1?

10.Дайте визначення активів?

11.Дайте визначення зобов’язанням?

12.Дайте визначення власному капіталу?

13.За яким принципом розміщені статті в активі і пасиві балансу?

14.Яка мета складання Звіту про фінансові результати?

15.З яких розділів складається Звіт про фінансові результати?

16.Як розрахувати чистий дохід?

17.Як розрахувати валовий прибуток?

18.Як розрахувати нерозподілений прибуток?

19.Як розрахувати податок на прибуток ?

20.Яка мета складання Звіту про рух грошових коштів?

21.Яке значення Звіту про рух грошових коштів в управлінні підприємством?

22.Дайте визначення власному капіталу за П(с)БО?

23.З яких елементів складається власний капітал?

24.Дайте визначення Звіту про власний капітал?

 

– Конец работы –

Используемые теги: Фінанси, бухгалтер, сучасних, умовах, Предмет, задачі, курсу0.103

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Фінанси. Бухгалтер в сучасних умовах: Предмет і задачі курсу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса Физика Краткий курс механики: Программа и методические указания по изучению курса Физика / С
Федеральное агентство железнодорожного транспорта... Омский государственный университет путей сообщения...

Лекція 1. Вступ до курсу історії України 1. Курс історії України в системі гуманітарних наук. Предмет, мета та завдання курсу. 2. Періодизація історії України
Лекція Вступ до курсу історії України План...

Организационный этап выполнения курсовой работы 2.1 Примерная тематика курсовой работы . 3 Основной этап выполнения курсовой работы 3.1.1 Назначение и место ученого предмета дисциплины
стр Введение... Введение Реформирование национальной системы высшего образования связанное с введением нового перечня специальностей общегосударственного классификатора...

Социология. Краткий курс Социология. Краткий курс. : ООО Питер Пресс ; Санкт-Петербург; 2007 Социология. Краткий курс Предмет и история социологии Борис Акимович Исаев
Социология Краткий курс... RU http www litru ru bd b Социология Краткий курс ООО Питер Пресс Санкт Петербург...

Предмет и задачи курса Предмет экономики природопользования – это система общественных отношений между людьми по
Q количество продукции... P цена единицы продукции D кривая спроса предельная общественная полезность...

Межпредметные связи в курсе школьного предмета химии на предмете углерода и его соединений
Слеп физик без математики, сухорук без химии . Перед собой поставила следующие цели 1. Проследить и изучить межпредметные связи в школьном курсе… Дать ответ в виде столбиковых диаграмм об относительной ошибке определения. Выявить наиболее доступный способ его получения в условиях лаборатории университета относительно наличия химических…

Предмет и задачи курса Основы идеологии белорусского государства. Понятийный аппарат курса Понятие источников идеологии. Источники идеологии белорусского государства
Предмет и задачи курса Основы идеологии белорусского государства Понятийный аппарат курса... Эволюция содержания понятия идеология и его современное значение Теория... Понятие источников идеологии Источники идеологии белорусского государства...

ТЕМАТИКА КУРСУ ЛЕКЦІЙ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Ввідна лекція. 1.Предмет і завдання курсу. Періодизація історії України
Ввідна лекція... План...

ВОПРОС№1:Предмет, значение и цели курса Истории Белоруссии. Периодизация истории Белоруссии. Источники изучения курса
Проникновение христианства на земли восточных славян началось в веке Крещение Руси соответствовало интересам господствующего класса и укрепление... Поскольку точной даты принятия христианства не существует принята дата... Несмотря на принятие христианства языческие пережитки существовали очень долго и не изжиты до сих пор...

ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Предмет економічного аналізу та його роль в умовах ринкової економіки. Основні поняття, об’єкт і завдання економічного аналізу
ПРЕДМЕТ ОБ ЄКТ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ... Предмет економічного аналізу та його роль в умовах ринкової економіки... Основні поняття об єкт і завдання економічного аналізу...

0.05
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам