Кесте -Бұйымның сипаттамасы

 

Атауы Едендік плиткалар
1. Саз түрі  
2. Қоспа түрі  
3. Өлшемдері, мм  
4. Массаны дайындау әдісі  
5. Қалыптау әдісі  
6. Су сіңіргіштігі, %  
7. Майысу беріктігі, МПа  
8. Аязға төзімділігі, цикл  
9. Шикі бұйым құрылымы  
10. Ерекше сапасы  

 

2. Іріөлшемдегі керамикалық мен кілемді плиткалар өндірісінің схемасын құрыңдар.

 

Бақылау сұрақтары:

1. Едендік керамикалық плиткалардың түрлері.

2. Едендік плиткаларды өндірудегі шикізатқа қойылатын талаптар.

3. Едендік плиткалар өндірудегі массаны дайындау және қалыптау.

4. Үйлерге арналған плиткаларды әсемдеп әрлеу әдістері.

5. Плиткаларға қойылатын талаптар.

 

Ұсынылатын әдебиеттер.

1. Қаныбеков Ж.К. Керамикалық құрылыс материалдар технологиясы. Оқу

құралы, Шымкент, 2004

2. Г.С.Бурлаков «Основы технологии керамики и искусственных

пористых заполнителей» Изд. «Высшая школа», Москва,1972г, 424с.

3. Волкова Ф.Н. Общая технология керамических изделий.

–М.:Стройиздат, 1989

4.Золотарский А.З., Шейнман А.Ш. Производство керамического кирпича. М.:Высшая школа, 1989

5.Наназишвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции. Справочник. –М.:Высшая школа, 2004

6Сайбулатов С.Ж. Производство керамического кирпича. М.Стройиздат, 1989

7.Сайбулатов С.С. Полусухое прессование керамического кирпича на основе суглинка. Алматы, КазГАСА, 2000.

8.Августиник А.И. Керамика. Л.:Стройиздат, 1975. 591 с.

9.Книгина Г.И., Вершинина Э.Н. Лабораторные работы по технологии строительной керамики и легких пористых заполнителей. М. Высшая школа, 1987.

10.Кошляк Л.Л., Калиновский В.В. Производство изделий строительной керамики. М.:Высшая школа, 1985

11 Павлов В.Ф. Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики. М.:Стройиздат, 1977