рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Законодавчо-нормативна база з питань охорони праці

Законодавчо-нормативна база з питань охорони праці - раздел Спорт, Навчальний посібник (для студентів технікумів залізничного транспорту) Ст.43 Конституції України Закріплює, Що “Кожен Має Право На Належні, Безпечні...

Ст.43 Конституції України закріплює, що “кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом”.

Правове забезпечення охорони праці, крім конституційних норм, визначають норми КЗпП України, Закон України “Про охорону праці” від 14.09.1992р. та інші підзаконні правові норми з охорони праці.

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника чи уповноважений ним орган.

З метою ознайомлення працівників з нормами охорони праці проводиться навчання всіх працівників підприємства з питань охорони праці.

Порядок і види навчання, а також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників і осіб, що проходять навчання в установах освіти, встановлені Типовим положенням про навчання питанням охорони праці, затвердженим наказом Держкомнадохоронпраці від 17. 02. 1999 р. № 27

На підприємствах на основі даного Типового положення з урахуванням специфіки виробництва, вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці розробляються і затверджуються керівниками підприємств відповідні положення про навчання питанням охорони праці.

Працівники підприємств під час прийому на роботу і періодично в процесі роботи, а учні й студенти під час навчання, зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Одним з видів навчання є інструктажі. За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяються на:

- вступний (під час прийому на роботу чи в навчальний заклад, під час екскурсії на підприємство, під час проведення робіт на підприємстві працівниками інших підприємств);

- первинний (проводиться на початку роботи безпосередньо на робочому місці при прийомі на роботу, при виконанні нової для працівника роботи, при переведенні з одного місця роботи на інше, відрядженим працівникам, якщо вони беруть участь у виробничому процесі);

- повторний (проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами з урахуванням конкретних умов виробництва, але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на три місяці, для інших робіт – 1 раз на шість місяців);

- позаплановий (проводиться на робочому місці чи в кабінеті з охорони праці – при запровадженні в дію нових чи переглянутих нормативних актів з охорони праці чи при внесенні змін і доповнень до них, при зміні технологічного процесу, заміні чи модернізації устаткування, оснащення, матеріалів чи інших факторів, що впливають на охорону праці, при порушенні працівниками норм охорони праці, що можуть призвести чи призвели до травм, аварій, пожеж і т. ін.);

- цільовий (проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, при ліквідації аварій і наслідків стихійних лих, при проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, розпорядження чи інші документи).

На залізничному транспорті питання охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії регулюються також Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії при виконанні певних видів робіт. Крім Правил техніки безпеки і виробничої санітарії для окремих видів робіт затверджуються типові інструкції з охорони праці окремих професій.

Вимоги з охорони праці включаються в посадові інструкції всіх працівників підприємства з обліком виконуваних ними функцій у вигляді самостійних пунктів.

На підприємства залізничного транспорту поширюються вимоги стандартів та інших нормативно-технічних документів з безпеки праці (ультразвук, вібрація, освітлення, шум, пожежна й електробезпечність, санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони тощо).

Велику роль в оцінці стану і розробці заходів щодо поліпшення умов праці відіграє атестація робочих місць, що проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

З огляду на те, що й у сучасних умовах роботи залізничного транспорту неможливо усунути всі шкідливі й небезпечні умови праці, працівникам, що працюють у таких умовах, гарантуються додаткові пільги, наприклад, забезпечення молоком, надання додаткової оплачуваної відпустки, можливість дострокового виходу на пенсію за наявності необхідного стажу роботи в таких умовах та ін.

Державне управління охороною праці здійснюють:

- Кабінет Міністрів України;

- спеціально уповноважений орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

- міністерства й інші органи центральної виконавчої влади;

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації й органи місцевого самоврядування.

Контроль за охороною праці

Відповідно до ст. 44 Закону України “Про охорону праці” державний нагляд і громадський контроль за охороною праці здійснюють два види органів – державні та громадські. Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюють Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють два види органів: трудові колективи через обраних ними уповноважених і професійні спілки в особі своїх виборних органів та представників. Повноваження цих органі визначені ст. 47 і 48 Закону України “Про охорону праці”.

 

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

 

1. Охарактеризуйте зміст, сторони, строки, умови і форми трудового договору.

2. Припинення трудового договору з ініціативи власника та уповноваженого ним органу.

3. Що таке робочий час? Охарактеризуйте його види.

4. Поняття „часу відпочинку”, його види. Відпустка як час відпочинку працівників, її види.

5. Охарактеризуйте систему оплати праці на залізничному транспорті.

6. Проаналізуйте положення про дисципліну працівників залізничного транспорту.

7. Особливості робочого часу та часу відпочинку працівників залізничного транспорту.

8. Охарактеризуйте порядок накладення дисциплінарних стягнень.

9. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству; власника - за заподіяне ушкодження здоров’я працівника.

 

Тестові завдання

1. Письмова форма договору обов’язкова при прийнятті на роботу:

а) по контракту;

б) молодого спеціаліста;

в) неповнолітнього

2. З наведеного переліку укажіть умови трудового договору, які належать до обов’язкових:

а) місце працевлаштування;

б) розмір заробітної плати;

в) соціальний захист працівника;

г) розмір щомісячної премії;

д) початок дії трудового договори;

е) організація харчування працівника

3. Вирізняють основні і додаткові умови договору. Розподіліть ці умови на основні і додаткові:

Основні Додаткові

Для відповіді: оплата праці, випробування на строк 1,3,6 місяців, місце роботи, початок роботи

4. Трудовий договір буває таких видів:

а) безстроковий;

б) ..................;

в) ....................

5. Розташуйте у логічній послідовності порядок укладення трудового договору:

а) оформлення трудової книжки;

б) розгляд заяви працівника;

в) звернення особи до роботодавця з пропозицією укладання трудового договору;

г) видання наказу про зарахування працівника на роботу.

6. Оберіть літери правильних суджень:

а) при укладанні трудового договору забороняється вимагати відомості про партійну і національну належність, походження та інші документи, непередбачені законодавством;

б) якщо працівник приступить до роботи, то трудовий договір вважається заключним, а робітник прийнятим на роботу;

в) всі працівники, що заключили трудовий договір, зобов’язані пройти випробувальний строк з метою перевірки відповідності працівника дорученій роботі

7. Вставте відповідні цифри в речення:

а) однією з підстав для розірвання договору з ініціативи власника може бути прогул працівника (відсутність на роботі більше .... годин протягом робочого дня без поважних причин);

б) відсутність працівника на роботі протягом ... місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності;

8. Позначте тривалість нормального робочого часу:

а) 38 годин на тиждень;

б) 40 годин на тиждень;

в) 42 години на тиждень;

г) 48 годин на тиждень.

9. Трудова дисципліна регламентується:

а) наказом по підприємству;

б) правилами внутрішнього трудового розпорядку;

в) статутами;

г) окремими законами.

10. Укажіть максимальний термін, визначений Кодексом законів про працю України, протягом якого до працівників, на яких було покладено дисциплінарне стягнення, не застосовуються заохочення:

а) від 1 до 2 років;

б) 1 календарний місяць з дня накладення дисциплінарного стягнення;

в) протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення;

г) протягом 3 років з моменту виявлення правопорушення.

11. Видами дисциплінарних стягнень є:

а) догана;

б) попередження;

в) наказ власника про стягнення;

г) звільнення.

12. Укажіть випадки, за яких працівник нестиме матеріальну відповідальність у повному обсязі:

а) працівник ювелірного підприємства умисно зіпсував коштовності;

б) працівник завдав шкоди, перебуваючи на роботі на підпитку;

в) працівник через недбалість загубив виданий йому вимірювальний прилад;

г) працівник умисно зламав виданий йому вимірювальний прилад

13. Вставте відповідні цифри в речення:

а) нормальна тривалість робочого часу _________ годин на тиждень;

б) скорочена тривалість робочого часу для працівників з шкідливими умовами праці – не більше ______ годин на тиждень;

в) надурочна робота оплачується у подвійному розмірі і не повинна перевищувати _____ годин на рік для одного працівника;

г) основна тривалість щорічної відпустки громадян України - __________ календарних днів;

д) право працівника на щорічну відпустку наступає через ________ місяців безперервної роботи на даному підприємстві;

е) комісія по трудовим спорам обирається в кількості ___________ осіб на підприємстві з кількістю працюючих ________ чол.

ж) КТС зобов’язана розглянути спір в присутності працівника власника у _________ - денний строк із дня подачі заяви.

з) власник має право звернутися до суду з питань відшкодування з працівника матеріальної шкоди протягом ___________ року з дня виявлення нанесеної шкоди.

 

Юридичний практикум

1. Двоє друзів Андрій (17 р.) та Олексій (19р.) влаштовуються на роботу. Директор заводу ставить умову: для визначення професійної придатності встановлюється випробування строком 100 днів. Аргументи директора: приймати на постійну роботу людину з вулиці, зовсім її не знаючи, є безглуздям. Ваш коментар?

2. При прийнятті на роботу водієм громадянина Кемеровського (25 років) для укладання трудового договору власник приватного підприємства вимагає від нього такі документи: паспорт, військовий квиток, довідку про склад сім’ї, медичну довідку. Які норми трудового законодавства дотримані, не дотримані, порушені?

3. Робітник Лужков вирішив змінити роботу. За два тижня він попередив роботодавця про розірвання трудового договору і 1 серпня повинен був звільнитися. Але 30 липня Лужков повідомив власнику, що залишається на роботі, оскільки на місце, куди він збирався переходити, вже прийняли іншу людину. Власник відповів, що на його місце вже прийнято робітника Жаботинського у порядку переведення. Як вирішити ситуацію?

4. Василь Денисенко 20 р. працював на міському меблевому комбінаті. Рішенням облдержадміністрації підприємство з цього міста було передислоковане в сусіднє, бо останнє має вихід на залізницю, що підвищує рентабельність виробництва. Денисенко відмовився від переведення на роботу в сусіднє місто, й адміністрація видала наказ про його звільнення. Ви працюєте юрисконсультом, і Денисенко прийшов до вас за консультацією.

5. Після обідньої перерви робітник, складальник вагонів, з’явився на робочому місті у нетверезому стані. Адміністрація залізниці поставила перед профспілковим комітетом питання про згоду на звільнення. Яке рішення, на вашу думку може прийняти профспілковий комітет?

6. Працівник Ш., заробітна плата якого становить 200 грн. у місяць, під час гри на комп’ютері у робочий час пошкодив програмне забезпечення, за поновлення якого власник заплатив 300 гривень. Після чого власник звернувся з позовом до суду про стягнення з Ш. матеріальної шкоди у розмірі 800 гривень, 300 грн. – за поновлення матеріальної шкоди і 500 грн. за неотримані ним прибутки за час, коли з вини Ш. комп’ютер не працював. Ш. погодився з притягненням до матеріальної відповідальності лише в розмірі його середньомісячного заробітку. Яке рішення прийме суд? Назвіть види матеріальної відповідальності.

7. Прораб Т. зламав ногу під час роботи на будівництві нового будинку. Адміністрація тресту, в якому працював Т., відмовилась відшкодувати йому збитки і видати кошти на лікування. Чи правомірні дії адміністрації?

8. Машиніст локомотиву локомотивного депо „Фастів” Сарапін за керування локомотивом в нетверезому стані був позбавлений свідоцтва водія локомотива з наданням йому роботи, не пов’язаної з керуванням локомотивом та моторно-рейковим транспортом строком на один місяць. Оскільки Сарапін від запропонованої роботи відмовився, то був звільнений з роботи за п.2 ст.40 КЗпП. Сарапін оскаржив своє звільнення до суду. Яке рішення має винести суд?

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальний посібник (для студентів технікумів залізничного транспорту)

Навчальний посібник.. для студентів технікумів залізничного транспорту кременчук..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Законодавчо-нормативна база з питань охорони праці

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теорії походження держави і права
Держава і право існували не завжди. Про їх походження існує немало теорій, всі вони по – різному трактують причини виникнення держави і права. Основні теорії походження держави і права:

Поняття та ознаки держави
Поняття „держава” сучасному значенні з’явилося на початку XVII ст. Держава - це універсальна політична форма організації людського суспільства, що характеризується політичним і публ

Поняття функцій держави. Внутрішні та зовнішні функції держави
Функції держави – ценапрямки її діяльності, які відображають суть і соціальне призначення державного управління суспільством. Різноманітність суспільних відносин і форм діяльності

Класифікація держав за їхньою формою
Основними елементами, що визначають порядок організації та здійснення державної влади (тобто форму держави) є: форма правління, форма державного устрою та форма політичного режиму.

Загальне поняття про громадянське суспільство
Громадянське суспільство бере початок з античних часів, коли з’явились республіки та інститут громадянства. Громадянське суспільство – це соціально неоднорідне суспільство, яке дося

Поняття та основні ознаки правової держави
Правова держава розуміється як офіційний владний аналог громадянського суспільства. Це ідеал держави, яка створює необхідні умови для панування права в суспільстві, повновладдя народу, рівності осо

Принципи єдності і розподілу державної влади
Поділ влади – один з основних принципів конституціоналізму, який ґрунтується на політико – правовій доктрині поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову та інші види влади. Ідея

Право – особливий вид соціальних норм
Суспільне життя людей тісно взаємопов’язане. Вчинки однієї людини спричиняють наслідки для іншої. Взаємодія людей неможлива без дотримання певних правил. З метою створення взаємовигідних умов спілк

Поняття та ознаки права
Право – це система загальнообов’язкових і формально визначених правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і охороняються державою з метою упорядкування суспільних відносин. &

Дність і відмінність права і моралі
Мораль і право характеризується як спільним призначенням в процесі регулювання суспільних відносин, так різним впливом та значенням у забезпеченні системності суспільства. Право

Джерела (форми) права
Джерела (форми)права – це офіційні, закріплені державою, способи зовнішнього прояву правових норм, що засвідчують їх загальну обов’язковість. Розрізняють такі основні джер

Поняття законодавства, його система
Система законодавства – це сукупність нормативно-правових актів, розташованих у певному порядку. Структура законодавства може розглядатися у трьох аспектах. 1. Вертикаль

Мета і форми систематизації нормативно-правових актів
Систематизація–це діяльність правотворчих органів щодо упорядкування та вдосконалення правових актів, приведення їх до певної внутрішньо узгодженої системи. Система

Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути, правові норми
Система права – історично створена, об’єктивно зумовлена внутрішня структура права, що полягає в єдності та узгодженості юридичних норм, зосереджених у відносно самостійних їхніх комплексах

Загальна характеристика основних галузей права України
Кожна галузь права має свій предмет регулювання, тобто конкретний вид суспільних відносин, що врегульовуються саме цією галуззю права. 1. Конституційне право – система правових норм

Поняття та структура правовідносин. Юридичні факти
Суспільні відносини регулюються різними нормами: моральними, корпоративними, релігійними. Але значна частина суспільних відносин будується на основі правових норм. Ці відносини називаються право

Правопорушення та юридична відповідальність. Характеристика правомірної і протиправної поведінки
Поведінка людей регулюється правовими нормами. Правова поведінка поділяється на два типи: правомірна і неправомірна. Правомірна поведінка – це поведінка, що відповідає приписам прав

Поняття, причини та види правопорушень
Правопорушення – протиправне, винне, суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), за яке настає юридична відповідальність. Ознаками правопорушення є: 1)

Соціальна і юридична відповідальність
Поняття відповідальності доволі містке. Воно охоплює почуття відповідальності, підвищення відповідальності та зняття з себе відповідальності, притягнення до відповідальності та звільнення від неї.

Поняття і види юридичної відповідальності
Юридична відповідальність– це застосування до порушника або злочинця передбачених законом заходів державного примусу особистого, організаційного чи майнового характеру. До основ

Функції та мета юридичної відповідальності
Юридична відповідальність є наслідком правопорушення. Ціль (мета) юридичної відповідальності: 1. Формування правомірної поведінки не тільки у осіб, які скоїли правопорушення, а й усіх інши

Законодавство про залізничний транспорт України
  Загальна схема формування транспортного законодавства включає джерела права, що базуються на Конституції України. Їх можна переглянути по схемі.

Основні положення Статуту залізниць України
  Важливе значення в регулюванні діяльності усього транспортного комплексу України має затверджений Постановою Кабінету Міністрів від 6 квітня 1998 року №457, Статут залізниць України

Конституція України – Основний Закон держави. Загальна характеристика Конституції України
Термін «конституція» походить від латинського constitunio – установлення, устрій. Конституція є таким законом, що встановлює форму держави, систему державних органів, визначає порядок

Конституційна форма правління, державного устрою та політичного режиму
Форма Української держави має важливе значення для розуміння механізмів її функціонування. Конституція України як Основний Закон займає центральне місце у сис­темі законодавства і є основн

Державні символи та державна мова України
Державні символи - це встановлені Конституцією або спеціальними законами офіційні знаки (зображення, предмети) чи звукові вираження, які в лаконічній формі виражають одну або декілька ідей п

Умови прийняття до громадянства України та виходу з громадянства України
Іноземці та особи без громадянства можуть бути за їх клопотанням прийняті до громадянства України за умов: 1) визнання і дотримання Конституції та законів України; 2) неперебуванн

Міжнародні стандарти в галузі прав людини і громадянина
У міжнародній сучасній практиці права людини визнаються пріоритетними порівняно з правами громадянина. Справа в тому, що права людини поширюються на всіх лю­дей, які проживають у тій чи іншій країн

Поняття прав, свобод та обов’язків людини і громадянина
Права людини — це права, нерозривно пов'язані з самим існуванням людини: право на життя, на свободу в усіх її проявах, право на повагу до людської гідності, на опір гноб­ленню. Ці п

Конституційні обов’язки людини і громадянина
Конституційні обов'язки — це встановлені Конституцією України види належної поведінки осіб, які постійно читимчасово перебувають на території України. Одним із важливих правових при

Гарантії та механізми захисту прав і свобод людини і громадянина
Гарантії прав і свобод людини і громадянина - це си­стема умов, засобів і способів, що забезпечують їх реалізацію та охорону. Розрізняють економічні, політичні, ідеологічні та юри­д

Поняття та форми здійснення народного суверенітету
Слово «суверенітет» походить від латинського «suverenus» (володар) і означає «повновладдя». Це поняття було введено Жаном Боденом (90-ті роки 16 ст.) саме як повновладдя монарха, яке в час феодальн

Поняття та види референдумів в Україні
  Конституція України закріпила основні форми безпосередньої демократії: вибори і референдум, не виключаючи при цьому й інші форми. Наприклад, у діяльності місцевого сам

Засади виборчого права та види виборчих систем
Вибори є формою безпосередньої демократії саме тому, що це – засіб реалізації волі народу, коли він безпосередньо обирає своїх представників в органи влади: насамперед народних депутатів, Президент

Система органів державної влади в Україні
Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють сво

Верховна Рада України, її склад та повноваження
Ст. 75 Конституції України закріплює, що „єдиним органом” законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Проголошення Верховної Ради парламентом свідчить про те, що Україна сприй

Президент України, його повноваження
  Згідно зі ст. 102 Конституції Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, до

Органи державної виконавчої влади України
  Система органів виконавчої влади складається з вищих, центральних та місцевих органів виконавчої влади. Вищий орган виконавчої влади. Ст.113 Конституції України та с

Органи місцевої державної виконавчої влади України
  Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністра­ції. Голови місцевих державних адміністрацій призна­чаються і звільняються з

Місцеве самоврядування в Україні
  Правову основу місцевого та регіонального самоврядування в Україні складають Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р.

Судова влада в Україні
  Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (судовою владою). Основні завдання судової влади в Україні: - зміцнення законності; - охорона від посягань на вла

Правовий статус Конституційного Суду України
Порядок формування, функціонування і компетенція Конституційного Суду визначаються розділом XII Конституції України і Законом України «Про Конституційний Суд України» (16 жовтня 1996 р.);

Поняття та система правоохоронних органів, їх завдання
Правоохоронні органи- це державні та недержавні органи, головним завданням і функцією яких є охорона правопорядку, захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб, держави.

Правовий статус міліції України
Міліція України — це державний озброєний орган ви­конавчої влади, який захищає життя, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протипра

Адвокатура в Україні
  Адвокатура є добровільним професійним громадським об'єднан­ням, покликаним сприяти захисту прав і свобод та представляти законні інтереси фізичних і юридичних осіб та надавати їм ін

Конституція України – Основний Закон держави
1. Дайте визначення поняття „конституція”, охарактеризуйте структуру Конституції України 2. Проаналізуйте статті 1 розділу „Загальні засади”, які характеризують форму держави 3. П

Громадянство України
1. Що таке громадянство? Якими правовими актами регулюються відносини з приводу громадянства? 2. Умови ступу до громадянства України 3. Охарактеризуйте підстави припинення та втра

Права та свободи людини і громадянина
1. Дайте визначення поняття „права”, „свободи”, „обов’язки людини” 2. Які міжнародні стандарти в галузі прав людини вам відомі? 3. Класифікація прав і свобод людини і громадянина

Представницька демократія в Україні
1. Що таке вибори, референдум? 2. Перелічіть принципи виборчого права 3. Охарактеризуйте види виборчих систем. Виборча система України   тестовий контроль

Система органів державної влади. Верховна Рада України
1. Охарактеризуйте систему органів державної влади за Конституцією України   Тестовий контроль 1. Чергові вибори до Верховної Ради України проходять: а) в о

Президент України
  тестовий контроль 1. Гарантом прав і свобод людини і громадянина є: а) Верховний Суд України; б) Конституційний Суд України; в) Президент України

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади
  Тестовий контроль 1. Вищим органом у системі органів виконавчої влади України є: а) Верховна Рада України; б) Президент України; в) Кабінет Мініс

Судова влада в Україні
  Тестовий контроль 1. З наведеного переліку оберіть відповідь, яка визначає статус судів в Україні: а) суди належать до системи законодавчої влади; б) суди

Правоохоронні органи України
Тестовий контроль 1. Генеральний прокурор України призначається та звільняється з посади: а) Верховною Радою України; б) Президентом України; в) за згодою Верхов

Загальна характеристика Цивільного кодексу
Основним джерелом цивільного права є Цивільний кодекс України (далі - ЦК України), прийнятий 16.01.2003 р., що набрав чинності з 01.01.2004 р. Кодекс складається з шести книг, які поділяються на ро

Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин
Юридична особа — це організація, створена і зареєстро­вана у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відпо

Майнові права громадян і юридичних осіб
Зміст майнових прав громадян визначається ст. 26 Ци­вільного кодексу України («Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи»). Фізична особа здатна мати усі майнові пра­ва, що встановлені актам

Договір купівлі-продажу
За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) продає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцю), а покупець приймає або зобов’язується прийняти товар і с

Договір дарування
За договором дарування, одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдарованому) безоплатно майно (дарунок) у власні

Договір підряду
За договором підряду одна сторона ( підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони( замовник), а замовник зобов’язується прийняти та оплатит

Договір позики
За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальнику) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язуєтьс

Договір перевезення
Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення. Загальні умови перевезення визначаються ЦКУ, ін. законами, транспортними кодексами (статутами),

Загальні положення про спадкування
Спадкове право - це сукупність цивільно-правових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов'язків померлої особи до спадкоємців. Спадкуваннямє перехід прав та обов'я

Спадкування за заповітом
Спадкоємство може відбуватися двома шляхами — за законом і за заповітом. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт

Здійснення права на спадкування
  Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спа­дщину або не прийняти її. Не допускається прийняття спадщини з умо­вою чи застереженням. Для придбання спадщин

Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину
Законом передбачено можливість виконання заповіту, згідно з яким заповідач може доручити виконання заповіту фізичній особі з повною цивільною дієздатністю або юридичній особі (виконавцю запо

Шлюбний договір
  Особи, які беруть шлюб, мають право за власним бажанням укла­дати угоду про вирішення питань сім’ї (шлюбний договір), у якій передбачити майнові права і обов'язки подружжя.

Підстави і порядок розірвання шлюбу
  Законодавством передбачений певний порядок розірвання шлюбу: Підстави для припинення шлюбу: 1. Внаслідок смерті одного з подружжя або визна

Визнання шлюбу недійсним
Недійсним визнається шлюб, який зареєстрований: 1) з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; 2) між особами, які є родичами прямої лінії спорідне

Особисті немайнові права та обов’язки подружжя
  Сімейний кодекс закріплює права подружжя на: 1) материнство і батьківство. Небажання чи нездатність мати дитину може бути причиною для розірвання шлюбу; 2)

Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
  Батько та мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей незалежно від того, чи проживають вони в шлюбі, чи шлюб припинено. Розрізняють особисті немайнові та майнові

Позбавлення батьківських прав
  Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків може мати різні правові наслідки, один із них – позбавлення батьківських прав.Згідно зі ст. 164 Сімейногокодексу матір

Усиновлення
Усиновлення – це прийняття усиновителем у свою ро­дину особи на правах сина чи дочки, здійснене на підставі судового рішення. Усиновленою може бути неповнолітня дитина, а

Опіка та піклування. Патронат
  Для виховання неповнолітніх дітей, що залишилися без батьківського піклування, захисту їх прав та законних інтересів встановлюються опіка та піклування.  

Колективний договір
Особливістю галузі трудового права є регулювання трудових відносин актами соціального партнерства – колективними договорами й угодами, що укладаються на державному, галузевому, регіональному рівнях

Трудовий договір. Поняття, сторони та зміст трудового договору
Трудові відносини працівників підприємств, установ і організацій залізничного транспорту України регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, чинними міжнародними договорам

Контракт – особлива форма трудового договору
  Особливою формою трудового договору є контракт. Відповідно до ст. 21 КЗпП України термін дії контракту, права, обов’язки і відповідальність сторін, розірвання контракту визначаються

Умови та порядок прийняття на роботу
Для оформлення на роботу працівник має написати заяву і пред’явити трудову книжку, паспорт, для військовозобов’язаних – військовий квиток чи посвідчення офіцера, а також, якщо це необхідно, докумен

Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Юридичні підстави звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (випадки, коли працівник не бажає звільнятися з роботи, але на такому звільненні наполягає керівник підпр

Робочий час і його види
Робочий час – час, протягом якого працівник, відповідно до закону, колективного і трудового договору, правил внутрішнього трудового розпорядку організації, повинен виконувати доручену йому р

Поняття і види часу відпочинку
Час відпочинку –це час, протягом якого працівник звільняється від виконання трудових обов’язків і використовує його на свій розсуд. Право на відпочинок закріплюється ст.. 45 Конституції Укр

Оплата праці, її правове регулювання
Оплата праці–будь-якийзаробіток, як правило, у грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або

Трудова дисципліна
Трудова дисципліна–це порядок взаємостосунків учасників трудової діяльності, це сукупність нормативно-правових приписів, які регулюють трудові обов’язки робітників і службо

Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту
Залізничний транспорт являє собою основу транспортної системи України і забезпечує своєчасне, повне, якісне задоволення потреб населення, вантажовласників в перевезеннях. З метою забезпече

Правила внутрішнього трудового розпорядку
Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах і організаціях залізничного транспорту, як і на всіх інших підприємствах, установах і організаціях України, визначається правилами внутрішнього

Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень
За порушення службових обов’язків, трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку як працівник, так і власник або уповноважений ним орган несе дисциплінарну відповідальність.

Відповідальність за прогул. Відповідальність за появу на роботі у нетверезому стані
Прогул–невихід на роботу без поважних причин протягом робочого дня, у тому числі відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня без поважних причин.

Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству
Матеріальна відповідальність працівника – це його обов’язок відшкодувати в установленому законом порядку і розмірах пряму дійсну шкоду, заподіяну підприємству (установі, організації) протип

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів
Трудовий спір–це розбіжність між адміністрацією підприємства, установи, організації і працівником з питань застосування діючих нормативно-правових актів про працю (наприкла

Поняття права соціального захисту та соціального забезпечення
Ст.1 Конституції України проголосила нашу державу правовою соціальною державою, яка повинна визнавати та забезпечувати основні соціальні права людини і громадянина. Конституція України зак

Правові основи загальнообов’язкового соціального страхування
Загальнообов’язкове соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпе

Пенсійне забезпечення
  Основними нормативно-правовими актами, що регулюють пенсійне забезпечення в Україні, є Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне с

Державна соціальна підтримка сім’ї, материнства й дитинства
  Правове регулювання цього виду соціального забезпечення здійснюється на підставі Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (нова редакція від 22 березня 2001 р.). Закон

Фінансова діяльність та фінансове право України
Фінансове право — це галузь права, що регулює суспіль­ні відносини в галузі мобілізації, розподілу і використання державних фінансових коштів. Фінансове право регулює виключно відно

Бюджет і бюджетна система
Бюджет - це план формування та використання фінансових ре­сурсів, необхідних для функціонування держави протягом бюджетно­го періоду. За своєю суттю

Законодавство України про банки і банківську діяльність
  Структуру банківської системи, економічні, організаційні та пра­вові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків визначає Закон "Про банки і банківську діял

Поняття, предмет і метод адміністративного права
Адміністративне право – це галузь права, що регулює суспільні відносини управлінського характеру, які виникають у процесі організації і здійснення органами держави виконавчої і розпорядчої д

Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення
Кодекс України про адміністративні правопорушення затверджений 7.12.1984 р., введений в дію з 1.06.1985р.; охоплює 5 розділів. 33 глави, 330 статей. Основні завдання Кодексу Укра

Поняття і види адміністративних проступків
Адміністративне правопорушення (проступок)–протиправна, суспільно-небезпечна винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський пор

Склад адміністративного правопорушення
  Адміністративне правопорушення має свою юридичну модель (склад) – передбачені у законі об’єктивні і суб’єктивні ознаки, які у своїй сукупності характеризують певне діяння як

Поняття і види адміністративної відповідальності
Адміністративна відповідальність–це вид юридичної відповідальності громадян і посадових осіб, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративне правопорушен

Види адміністративних стягнень
Адміністративне стягнення–необхідний правовий наслідок порушення (невиконання) адміністративних заборон, що полягає в осуді поведінки порушника і обмеженні його особистих бл

Адміністративна відповідальність неповнолітніх
Щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративне правопорушення, можуть застосовуватися заходи адміністративного впливу, а саме: · зобов’язання публічно, або в іншій формі, попросити

Поняття і система кримінального законодавства України. Загальна характеристика Кримінального кодексу України
Кримінальне законодавство — це система встановлених кримінальних законів, які визначають основи і принципи кримінальної відповідальності, встановлюють, які саме суспільно небезпечні діяння є

Поняття і ознаки злочину. Склад злочину
Злочин є певною протиправною поведінкою особи, що має об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Поведінці притаманні мотивація і цілеспрямованість, що є проявом волі і свідомості людини.

Обставини, що виключають суспільну небезпечність діяння
  Кримінальний кодекс України визначає обставини, що виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння, а саме: · Необхідна оборона (дії, вчинені з метою захи

Стадії вчинення злочину
Стадії вчинення злочину – це певні етапи підготовки і здійснення навмисного злочину, які різняться за характером дій на кожному етапі. Існують три стадії вчинення злочину: готування до зл

Поняття неосудності
Суб’єктом злочину є осудна фізична особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії або керувати ними. Кримінальний кодекс України дає характеристику осудності, о

Види кримінальних покарань
Кримінальне покарання — це особливий захід державного примусу, що застосовується судом від імені держави до особи, винної у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні п

Обставини, які пом’якшують покарання
  Закон враховує обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання за вчинений злочин. Так, згідно зі ст. 66 КК України, обставинами, які пом'якшують покарання, визнаються:

Обставинами, які обтяжують покарання
  Ними є: а) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів; б) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою; в) вчинення злочину на ґрун

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
  Неповнолітні несуть кримінальну відповідальність на тих самих засадах, що й дорослі злочинці. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за злочини проти безпеки руху на залізничному транспорті. Під транспортним злочином слід розуміти

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги