рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

З й не чергуються: у заголовках; при зіставленні понять (Батьки і діти); перед я, ю, є, ї, й

З й не чергуються: у заголовках; при зіставленні понять (Батьки і діти); перед я, ю, є, ї, й - раздел Изобретательство, На початку речення перед приголосними: в процессе разработки шахтного поля / у процесі розробки шахтного поля Зауважимо: Якщо Необхідно Вибирати Між Збігом Голосних І Збігом Пригол...

Зауважимо: якщо необхідно вибирати між збігом голосних і збігом приголосних, то перевагу віддають збігові приголосних, а збіг голосних усувається.

Слід пам¢ятати і про деякі інші особливості української мови. Серед найбільш поширених є помилки у написанні приголосних у кінці префіксів. Кінцеві дзвінкі приголосні в префіксах роз-, без-, від-, од-, над-, під- перед глухими завжди зберігаються: розчин, розписка, безпорадний, відповідати, підпис. Перед к, ф, п, т, х пишеться префікс с: сформувати, схарактеризувати, скидати. В усіх інших випадках уживається префікс з незалежно від вимови: зчистити, зсунути, зшити.

Працюючи з текстом слід ретельно добирати кожне слово, правильно уживаючи прямі відповідники. Порівняйте: В течение времени эксплуатации шахты … / Протягом експлуатації шахти …. Обычно для “усреднённого” офиса … / Зазвичай для середнього офісу …. В отличие от определённой характеристики … / На відміну відпевної характеристики … .

Інколи виникає запитання щодо вживання слів звичайно і зазвичай. Останнім часом фахівці рекомендують в значенні “як завжди, як заведено” використовувати слово зазвичай:Обычно для “усреднённого” офиса достаточно однопроцессорного сервера / Зазвичай для “середнього” офісу достатньо однопроцесорного сервера.

У науковому стилі російської мови часто уживаються конструкції із застарілими прислівниками типу столь, весьма. Під час перекладу таких речень на українську мову слід добирати нейтральні відповідники. Порів-няймо: Однако результаты измерения времени выполнения показали, что реально влияние не столь велико… / Проте результати вимірювання часу виконання показали, що реально вплив не такий великий … . Або: Технология FDDI для офиса является весьма дорогим удовольствием … / Технологія FDDI для офису є дуже дорогим задоволенням.

Виникають труднощі і під час перекладу конструкцій з дієсловом является, яке є дуже уживаним у науковому стилі російської мови. Проблема полягає в тому, що в українській мові це дієслово уживається тільки в художньому стилі, переважно в поетичних творах. Згадаймо І. Франка: “Чому являєшся мені у сні ?”. У науковому стилі уживаються форми виявляється, є; але обирати відповідну слід, враховуючи значення контексту. Наприклад, якщо перекладається конструкція Что является Чем, то відповідно буде Що є Чимабо Чимє Що. Якщо ж російське дієслово являться уживається із значенням обнаруживать, проявлять, воно перекладається за допомогою діє-слова виявляється, порівняймо: Основным компонентом … является дисковая система … / Основним компонентом … є дискова система. Оценка господина А.С. Маркулы явилась зловеще правильной, когда персональные компьютеры IBM стремительно вышли на первое место в данной отрасли, забрав при этом значительную часть объёма рынка и продаж компании “Apple” / Оцінка пана А.С. Маркули виявилася зловісно правильною, коли персональні комп¢ютери IBM стрімко вийшли на перше місце у даній галузі, забравши при цьому значну частину обсягу ринку і продажів компанії “Apple”.

Як свідчить досвід, складним виявляється і переклад поширеної у науковому стилі конструкції з фразеологічним сполученням в качестве кого-то (чего-то). Наприклад, у словосполученні … в качестве сетевой опера-ционной системы … її слід перекласти таким чином: як мережева опера-ційна система …. В інших випадках можливі інші варіанти перекладу. Порівняймо: Но чтобы служить в качестве денег, предмет должен пройти лишь одно, на мой взгляд, испытание … / Але щоб служити грошима, предмет повинен пройти лише одне, на мій погляд, випробування ….

Така властивість мови, як багатозначність, теж висуває низку складно-щів. Перш за все, прагнення до точнішого вибору лексичного відповідника спонукає уважніше розглянути більш широкий контекст, ніж словосполучення або речення, щоб вирішити, яке саме значення передається. Наприклад, російське слово общий, якщо воно передає значення “те, що належить

всім, декільком”, перекладається словом спільний, порівняймо: общее иму-щество – спільне майно. У випадку, якщо воно передає значення універ-сальний, то перекладається словом загальний, порівняймо: … при их проек-тировании возникает много общих проблем … / при їх проектуванні виникає багато загальних проблем.

Для наукового стилю характерна наявність слів, які позначають процесуальні поняття. У цьому зв¢язку слід розрізняти назви дій (процесів) і назви наслідків дії (процесу).

В українській мові на позначення дій (процесів) частіше, ніж у російській мові, уживаються дієслова. Порівняймо: … требует изучения (вимагає, потребує вивчати). Але в науковому стилі рекомендується уживати віддієслівні іменники. Віддієслівні іменники, що означають недоконану дію, утворюють від дієслів недоконаного виду заміненням -ати, -яти, -ути, -ити, -іти на -ення, -ання, -іння, -иття, -іття, -уття: змінювати – змінювання.

Віддієслівні іменники, що означають доконану дію, – від дієслів доконаного виду тим самим способом: змінити – змінення.

Віддієслівні іменники, що означають наслідок дії, утворюються пере-важно від дієслів недоконаного виду, що означають багаторазову дію:

а) безсуфіксальним способом: обмінювати – обмін; гнути, згинати – згин;

б) за допомогою додавання -а, -ина, -ок: міняти, змінювати – зміна; колоти, розколювати – розколина; лити, виливати – виливок;

в) за допомогою додавання -овання, якщо дієслово має форму, яка закінчується на -овувати: групувати, угруповувати – угруповання; стат-кувати, устатковувати – устатковання.

Значний спектр проблем під час перекладу текстів наукового стилю викликає дієприкметник, який є дуже уживаним в науковому стилі російської мови (і у поодинокому варіанті, і у складі дієприкметникових зворотів). В українській мові більше поширеними є дієприкметники минулого часу, а дієприкметники теперішнього часу (особливо недоконаного виду) зустрічаю-ться рідко. Перед тим, як розповісти про особливості перекладу дієприк-метників та дієприкметникових зворотів, нагадаємо про особливості утворення дієприкметників в українській мові.

 

Форма дієприкметника Д і є с л о в о Д і я Вид Суф. Приклади дієприкмет.
  Активні дієприк- метники минулого часу на -лий (-а, е) змарніти опасти мерзти засохнути зів¢янути     непере- хідна     доко- наний -л- -ну- випад. -л- змарнілий опалий мерзлий засохлий зів¢ялий
  Активні дієприк- метники теперіш- нього часу на -чий (-а, е)   несуть квітнуть лежать виконують   пере- хідна     недо- кона- ний   -уч- -юч- -ач- -яч- несучий квітучий лежачий * виконуючий **
  Пасивні дієприк- метники обох видів     обладнати спиляти звільнити принести пороти розвинути збити застосовувати роздрукувати запрограмувати   пере- хідна   недо- кона- ний   доко- наний -н- -н- -ен- -ен- -т/-ен- -т/-ен- -т- -н- -н- -н- обладнаний спиляний звільнений принесений поротий (і по- рений) розвинутий (і розвинений) збитий застосовуваний роздрукований запрограмований

 

* Активні дієприкметники теперішнього часу, які утворюються від дієслів І і ІІ дієвідміни дуже обмежені у творенні й використанні. У сучасній мові лишилися тільки ті дієприкметники, які втратили дієслівні ознаки й перешли до класу прикметників. При цьому слід мати на увазі, що активні дієприкметники теперішнього часу відтворюються прикметниками: господствующий – панівний, разрушающий – руйнівний, металлорежущий – металорізний, нержавеющий – нержавний. Натомість більше поширені у сучасній українській мові віддієслівні прикметники на -льний: знижувальний, ослаблювальний.

** Слід писати і говорити завідувач, а не завідуючий; командувач, а не командуючий. Але виконуючий обов¢язки, оскільки вислів уживається у функції іменника.

Пасивні дієприкметники на -мий здебільшого заступаються дієприк-метниками на -ний: управляемый – керований, производимый – вироблюваний; познаваемый – пізнаваний тощо.

Проте, спочатку треба з¢ясувати, яке значення ці дієприкметники передають: саме дієприкметникове, прикметникове або іменникове, а потім уже добирати відповідники.

Як зазначають фахівці, рекомендується для подавання понять, позначуваних у російській мові дієприкметниками, в українській мові вживати такі засоби:

- перебування у стані дії позначати дієприкметником та описовими конструкціями;

- властивості об¢єктів і суб¢єктів дії – прикметниками;

- назви об¢єктів і суб¢єктів дії – іменниками.

Наприклад:

1) Дієприкметники на -щий

- составляющий - складальний (призначеність виконувати активну дію)

складівний (здатний виконувати активну дію)

що складає ( в активній дії)

складач (активний суб¢єкт дії)

складовий (-а)

Порівняймо:

- Среднемесячный темп роста наличных денег составлял 9 %, в то время как безналичная составляющая увеличилась в среднем на 10 % в месяц / Середньомісячний темп росту готівки складав 9 %, у той час як безготівкова складова збільшилась у середньому на 10 % на місяць.

- Корпоративные сети могут насчитывать тысячи компьютеров, сотни серверов, включать мэйнфреймы, связывать регионы на разных континентах, а составляющие их локальные сети размещаться в нескольких зданиях / Корпоративні мережі можуть нараховувати тисячі коп¢ютерів, сотні серверів, містити мейнфрейми, зв¢язувати регіони на різних континентах, а локальні мережі, що їх складають, розміщатися у декількох будівлях.

2) Дієприкметник на -щийся

- выключающийся – що виключається

3) Дієприкметник на -мый

- сдвигаемый – зсувний

що зсувається

4) Назви об¢єктів і суб¢єктів дії

- командующий – командувач

- фактор, влияющий (на что) – фактор впливу

Окремо зазначимо особливості перекладу російських конструкцій із дієприкметником следующий.

Дієприкметник слідуючий неможливий в українській мові навіть теоретично, оскільки немає дієслів, від яких він міг би утворитися. Отже, перекладається:

а) словом наступний (у часовому й просторовому значенні), порівняймо: Следующий вариант стандарта 10 BaseT с пропускной способностью 10 Mbps использует в качестве среды передачи неэкранированную витую пару категории 3 / Наступний варіант стандарту 10 BaseT з пропускною здатністю 10 Mbps використовує як середовище передачі неекранову виту пару категорії 3.

б) Словом такий (перед переліком або поясненням).

Переклад речень, в яких уживаються дієприкметникові звороти, здійснюється відповідним чином. Якщо дієприкметниковий зворот утворено за допомогою активних дієприкметників теперішнього часу, він здебільшого перекладається за допомогою складнопідрядного речення, порівняймо: Примером может служить двигатель, питающийся от преобразователя и приводящий в движение механизм / Прикладом може служити двигун, який (що) живиться від перетворювача й надає руху механізму;

- минулого часу: Минцберг, обобщивший более ранние исследования и

проведший фундаментальное исследование по изучению труда пяти руко-водителей высшего звена, отмечает / Мінцберг, який узагальнив більш ранні дослідження й зробив фундаментальне дослідження з вивчення праці п¢яти керівників вищої ланки, зазначає. Проте існує і така можливість, що використовується віддієслівний іменник. Порівняймо: Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий … / Фактори впливу на організацію фінансів підприємств ….

Якщо у реченні ужиті дієприкметникові звороти, утворені на основі пасивних дієприкметників, у перекладі можливі такі варіанти:

1) а) За допомогою дієприкметникових зворотів: При проектировании систем управления, построенных на основе фаззи-логики, разрабатывают так называемый фаззи-проект /Під час проектування систем керування, побудованих на основі теорії фазі-логики, розробляють так званий фазі-проект.

б) Для описания конкретного интерфейса следует смотреть документацию используемого программного обеспечения / Для опису конкретного інтерфейса слід дивитись документацію використовуваного програмного забезпечення.

2) За допомогою складнопідрядних речень: Однако в рамках технологии Ethernet существуют несколько спецификаций: разделяемая или ком-мутируемая сеть … / Але в межах технології Ethernet існують декілька специфікацій: мережа, яка (що) розділяється або комутується.

У наукових текстах дуже часто уживаються складнопідрядні речення. Вони перекладаються традиційно, тобто за допомогою теж складнопідрядних речень, порівняймо: Уменьшение или полное устранение ошибки после завершения переходного процесса при управлении может быть достигнуто введением на вход Р дополнительного сигнала, который должен компенсиро-вать сигнал ошибки / Зменшення або повне усунення помилки після завершення перехідного процесу при керуванні може бути досягнене введенням на вхід Р додаткового сигналу, який повинен компенсувати сигнал помилки. - Некая группа должна соответствовать нескольким обязательным требованиям, чтобы считаться организацией / Деяка група повинна відповідати декільком обов¢язковим вимогам, щоб вважатися організацією.

Необхідно лише підкреслити, що в науковому стилі для передання російського сполучного слова который використовуються сполучники який і що.

Під час перекладу прийменникових конструкцій слід звертати увагу на їх значення:

1) Російським конструкціям з прийменником по в українській мові відповідають конструкції з прийменниками:

а) по (якщо вказується на простір, поверхню, межі): В практике гор-ного дела принято ориентировать линии падения и простирания пласта по сторонам света / У практиці гірничої справи прийнято орієнтувати лінії падіння і простягання пласта посторонах світу;

б) орудним відмінком без прийменника (якщо вказується напрямок): по

компенсационному каналу поступает сигнал / компенсаційним каналом над-ходить сигнал;

в) за, на, з (у значенні згідно з чимось): по принципу построения / за принципом побудови; по запросу клиента / на запит клієнта; по интере-сующим их вопросам / з питань, що їх цікавлять; по другому адресу / на іншу адресу;

г) за, з, із, через (у значенні причини, наслідку, деякі інші випадки): по недоразумению / через непорозуміння; не однородны по составу / не однорідні за складом; по нормали к напластованию / за нормаллю до напластування; доступ по вызову / доступ за викликом.

2) Російським конструкціям з прийменником при в українській мові відповідають конструкції з прийменниками:

а) при: … образец подвергают высокому отпуску при температуре 650 ± 10°С / зразок піддають високому відпуску при температурі 650 ± 10°С; (місцерозташування): Колледж при университете / Коледж при універси-теті; В лабораториях при некоторых заводах цементованные изделия подвергают поверхностной закалке с индукционным нагревом ТВЧ / У лабора-торіях при деяких заводах цементовані вироби піддають поверхневому гартуванню з індукційним нагрівом ТВЧ.

б) під час чого (значення часу): управление … изменяется при откло-нении / керування … змінюється при відхиленні (під час відхилення); при исполнении служебных обязанностей / під час виконання службових обов¢яз-ків;

в) за умови, з (значення умови): при условии – за умови (при умові); характер его в динамике при данном возмущении / характер його в динаміці при даному збуренні; В процессе продолжительной выдержки и при высокой температуре цементации изделия приобретают необходимые свойства / У процесі тривалого витримування і за високої температури цементації ви-роби отримують необхідні властивості; При повышении температуры подвижность шлаков увеличивается и разрушение огнеупоров возрастает / З підвищенням температури рухомість шлаків збільшується і руйнування вогнетривів зростає.

г) Російським конструкціям з прийменником к (чему) відповідають українські конструкції з прийменником до (чого): устойчивый к электро-магнитным колебаниям / стійкий до електромагнітних коливань; другие будут располагаться ближе кданной плоскости / інші будуть розташовуватися ближче доданої плоскості.

Отже, перекладаючи науково-технічний текст з російської мови на українську, необхідно враховувати особливості як російської, так і української мови, і в кожному випадку використовувати найкращий лексичний або граматичний відповідник. Свідоме і послідовне дотримання норм у сфері правопису, синтаксичного оформлення мовної / мовленнєвої одиниці уможливлює повноцінне професійне спілкування, підвищує рівень і мовленнєвої, і загальної культури людини.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

На початку речення перед приголосними: в процессе разработки шахтного поля / у процесі розробки шахтного поля

Науково технічних текстів.. в основі вивчення особливостей наукового стилю української літературної мови у вищих навчальних закладах внз лежить..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: З й не чергуються: у заголовках; при зіставленні понять (Батьки і діти); перед я, ю, є, ї, й

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Доцент Л.К. Лазарєва
Л і т е р а т у р а :     1. Бараш Л. Сеть для офиса. – Компьютерное обозрение. М. 1998, № 39, стр. 30-32; 35; № 40, стр. 28-30. 2. Ба

Текст № 1
При расчете теплового баланса учитывается только начальное и конечное состояние системы, и не рассматриваются промежуточные превращения. Существует три способа составления теплового баланс

Текст№2
Расчетом теплового баланса определяется количество тепла, образующегося в печи в результате протекания тех или иных процессов, а также количество полезно используемого для процесса тепла и тепла, т

Текст№3
По третьему способу в статьях прихода учитывается тепло сгорания всего углерода в углекислоту, а в расходе - потенциальное тепло, унесенное газом, т.е. теплота сгорания колошникового газа и химичес

Текст№4
Рассмотрим слагающие баланса, выполняемого по наиболее распространенному первому способу. В приходной части учитывается тепло по следующим статьям: 1.Тепло образования окиси углер

Текст№5
Расход тепла слагается из следующих статей: 1. Тепло на диссоциацию окислов, восстанавливающихся до элементов или до окислов с меньшим содержанием кислорода. Если восстанавливаемые окислы

Текст № 6
Расчет количества колошникового газа и дутья можно выполнять как по фактическим данным работающей печи (непосредственное измерение их трудно осуществить), так и предварительно для проектируемой пла

Текст № 7
Расчет количества дутья может быть основан на балансе азота, кислорода и углерода или кислорода и азота. По балансу азота расход дутья определяется как отношение количества азота в газе, внесенного

Текст № 8
Для расчета количества и состава колошникового газа необходимо предварительно рассчитать шихту и иметь следующие исходные данные: 1. Состав летучих веществ кокса, добавок к дутью (если они

Текст № 9
Материальный баланс доменной плавки можно рассчитать для работающей печи или для проектируемых условий. При составлении баланса для работающей печи пользуются результатами измерений и анализов, для

Текст № 10
Иногда, кроме общего материального баланса, рассчитывается баланс по отдельным компонентам шихты, позволяющий определить, в каком количестве данный компонент поступает в печь с отдельными материала

Текст №11
Давление газа в горне может увеличиваться до определенных значений перепада давлений газов в горне и на колошнике (DРг-к), превышение которого вызовет тугой сход и даже подвисание шихты. Долгое вре

Текст№12
Прежде всего, площади сечения печи и температура газов, а значит и их объем и скорость, определяются при прочных равных условиях потери напора газа, по высоте печи и структура столба материалов. В

Текст№13
На рис.125 показано изменение статистического давления газов по высоте двух доменных печей, работавших в различных условиях. Печь А работала на сортированном агломерате, с высоким выходом шлака на

Текст №14
Величина общего перепада давлений DРобщ (между горном и колошником) характеризует сопротивление всего столба шихты проходу газов. Но общий перепад давлений не позволяет судить о том, на

Текст № 15
Знание же частных перепадов, т.е. Перепадов давлений на отдельных участках печи по высоте, позволяет определить место печи по высоте, в котором столб материалов стал хуже проницаем для газа и вызва

Текст № 16
В зависимости от соотношения констант скорости реакции и скорости диффузии процесс может лимитироваться скоростью реакции или скоростью диффузии. Как константа (Кn) скорости реакции, так

Текст № 17
Увеличение размеров кусков руды и уменьшение скорости газового потока, затрудняя диффузию, переводят процесс в диффузионную область. В кинетической области в связи с низкой скоростью реакции процес

Текст №18
Таким образом, влияние пористости и размеров кусков на восстанавливаемость руд следует рассматривать совместно. Более пористая руда может быть в кусках больших размеров, размеры кусков плотной мало

Текст № 19
Тепло нагретого дутья, заменяя часть тепла, выделяемого при горении углерода топлива у фурм, вызывает понижение расхода кокса на единицу чугуна. Причем тепло нагретого дутья позволяет заменить тако

Текст № 20
Тепло, выделившееся у фурм при сгорании углерода в окись углерода, полностью в печи не используется – часть тепла уносится через колошник, так как выделение его сопровождается образованием газа, по

Текст №21
Повышение нагрева дутья вызывает снижение расхода кокса, а значит и уменьшение количества газов на единицу чугуна. Меньшее количество газов, встречая то же, что и при холодном или менее нагретом ду

Текст №22
Уменьшение расхода кокса, вызываемое нагревом дутья, уменьшает выход шлака вследствии понижения прихода золы, расход флюса на ее ошлакование и приход в печь серы. В связи с этим уменьшается расход

Текст № 23
Для определения относительной экономии тепла, выделяемого в печи сжиганием углерода кокса, М. А. Павлов предложил уравнение:

Текст № 24
Принято считать, что степень восстановления руд примерно обратно пропорциональна среднему линейному размеру куска. Так, увеличение размеров кусков малопористых руд от 10 до 30 мм вызывало понижение

Текст № 25
Скорость восстановления железа из окислов, определяемая количеством кислорода, отданного восстановителю в единицу времени, зависит от качества железорудных материалов, температуры, при которой прои

Текст № 26
При расчете теплового баланса действующей печи потери тепла с охлаждающей водой могут быть определены замерами расхода и нагрева охлаждающей воды. Потери тепла во внешнее пространство определяются

Текст №27
Активный- вес движущейся шихты подсчитывается по формуле: Ра= Р – (F1+F2+F3), (4.1) Где Р — в

Текст№28
Хотя значение подъемной силы газов (F2) для условий работающей печи не поддается прямому определению, ее можно заменить пропорциональным ей перепадом статистического давления газо

Текст № 29
Подъемную силу газов можно сохранить или даже понизить и при увеличении расхода дутья. Это достигается применением газопроницаемой шихты и повышением давления газов в рабочем пространстве.

Текст № 30
Так как соотношение между силами, способствующими и препятствующими опусканию материалов в отдельных сечениях печи неодинаково, то и скорости опускания материалов по сечению печи различны. Скорости

Текст № 1
Тяжелые цветные металлы К подгруппе тяжелых цветных металлов относятся медь, никель, свинец, цинк и олово, плотность которых находится в пределах 7 – 11 г/см3. Для извл

Текст № 2
Металлургия меди Медь, как и железо, находит широкое применение в промышленности. Она обладает хорошей ковкостью и высокой тягучестью, плотность её 8,95 г/см3 (при t=20єC), темп

Текст № 3
Медные руды и способы их переработки Медь в природе встречается главным образом в виде различных соединений. Медные руды подразделяют на сульфидные, окислённые и смешанные. Сульфидные руды

Текст № 4
При селективной флотации медных руд, которые обычно комп­лексны, удается получить, наряду с медным, также свинцовый, цинковый, никелевый, молибденовый или коллективные концентра­ты. Из медно-цинков

Текст № 5
Флотационные концентраты порошкообразны, поэтому для их плавки на штейн применяют отражательные или электрические печи. Перед плавкой концентраты обычно обжигают в окислитель­ной среде для удаления

Текст № 6
Выплавка медных штейнов Медный штейн, представляющий собой полупродукт для после­дующего производства черновой меди, состоит в основном (на 80- 90%) из сульфидов меди и железа, а также окс

Текст № 7
Металлургия никеля Никель – металл серебристо-белого цвета, тягучий и ковкий, его плотность 8,7—8,9 г/см3, температура плавления 1452°С, ки­пения— около 3000°С. По ряду свойств

Текст № 8
Сырьё для получения никеля Для производства никеля используются сульфидные и окислённые руды. В сульфидных рудах никель представлен изоморфной смесью сульфидов (Ni, Fе)S; пустая п

Текст № 9
Переработка сульфидных медно-никелевых руд Основой переработки сульфидных медно-никелевых руд явля­ется плавка на штейн. Кусковые богатые руды и агломерат плавят в шахтных, а концентраты и

Текст № 10
Файнштейн подвергают длительной (до 4 сут) операции разде­ления на продукт, содержащий главным образом никель (Ni3S2), и продукт, содержащий медь (Сu2S). Сущность операции заклю­чается в

Текст № 11
Электролитическое рафинирование никеля Черновой никель, полученный из сульфидных медно-никелевых руд, не отвечает требованиям стандартов даже для низших марок, в основном, по содержанию же

Текст № 12
Электролит, находящийся вне диафрагмы (анолит) и загряз­ненный примесями, непрерывно выводят из ванны, очищают и подают очищенный раствор в прикатодное пространство (католит). Анолит очищается от м

Текст № 13
Свинец — металл синевато-серого цвета, его плотность 11,34 г/см3, температура плавления 327,4 °С. Свинец испаряется при сравнительно высоких температурах 1100°С. Свинец легко прокатывает

Текст № 14
Из химических соединений свинца наиболее важен оксид свин­ца РbО, применяемый в керамической, стекольной, резиновой и электротехнической промышленности. Основным сырьем для производства св

Текст № 15
Выплавка свинца из концентратов Основной способ получения чернового свинца — восстанови­тельная плавка в шахтной печи предварительно обожженных кон­центратов. При этом способе достигается

Текст № 16
Содержание серы в спеке должно быть не более 2 %. Однако за один цикл спекания такая концентрация серы не достигается (обычно остается 6—7% серы). Поэтому в шихту для спекания добавляют возврат или

Текст № 17
Рафинирование свинца Целью рафинирования свинца является не только очистка его от примесей, но и извлечение их в виде отходов, пригодных для последующего получения металлов в чистом виде,

Текст № 18
При грубом рафинировании свинца (в две стадии) удается снизить содержание меди до 0,1%. Для тонкого рафинирования от меди вмешивают в расплав свинца элементарную серу. Обра­зующаяся не растворимая

Текст № 19
Олово — металл серебристо-белого цвета. Температура плав­ления 231,9°С, кипения 2430°С. Точно установлено существование двух аллотропических модификаций олова: в-Sn—обычное белое олово, устойчивое

Текст № 20
Сырье и способы получения олова Оловянные руды обычно содержат не более 1 % Sn в основ­ном в виде касситерита Sn02. Поэтому руды обогащают на отса­дочных машинах и концентрацион

Текст № 21
Для удаления серы, мышьяка и сурьмы применяют обжиг кон­центрата в трубчатых печах при температуре 600-700°С. Для дальнейшей очистки концентрата от железа и других примесей его обрабатывают соляной

Текст № 22
Главная масса железа восстанавливается до FеО и переходит в шлак. Кроме того, часть SnО, не успевая восстановиться, также переходит в шлак. Шлаки отражательной плавки имеют следу­ющий состав, %: Sn

Текст № 23
Рафинирование олова Черновое олово, содержащее, %: Аs до 0,4; Fе 1,3; Сu 0,4; Р 0,5; Вi 0,3, рафинируют огневым способом или электролизом. Рафинирование олова от железа и меди, а

Текст № 24
Рафинирование от свинца осуществляют методом хлорирова­ния с получением съемов, содержащих до 15% свинца. Рафинирование от висмута производят образованием в рас­плаве малорастворимых соеди

Текст № 25
Металлургия цинка Цинк —металл синевато-белого цвета, температура плавле­ния 419,5°С, кипения 905,4 °С. Плотность литого цинка 7,13 г/см3. При обычных температурах цинк

Текст № 26
Пирометаллургия цинка Пирометаллургия цинка включает следующие технологические операции: обжиг и спекание концентрата, дистилляцию в гори­зонтальных или вертикальных ретортах, электропечах

Гидрометаллургия цинка
Гидрометаллургия цинка основана на выщелачивании его из обожженного концентрата серной кислотой. Основная реакция выщелачивания – растворение оксида цинка ZnО + Н2S04

Текст № 28
Скорость выщелачивания цинка зависит в основном от кон­центрации серной кислоты, температуры, крупности частиц кон­центрата и интенсивности перемешивания. Выщелачивание проводят в две стад

Текст № 29
Рафинирование цинка Цинк, полученный методом дистилляции, подвергается рафини­рованию двумя способами — отстаиванием и перегонкой (ректи­фикацией). Рафинирование отстаиванием, или

Текст № 30
Рафинирование ректификацией основано на значительном различии упругостей паров и температур кипения цинка и его примесей. Ректификация – процесс чередующихся испарений и конденсаций. Однак

Текст № 1.
Одним из направлений улучшения показателей топливно-энергетического баланса (ТЭБ) Украины является разработка не­традиционных способов получения тепловой энергии, а также улучшения технико-экономич

Горелочные устройства для сжигания газа в промышленных печах
Горелка - устройство для подачи к месту горения опреде­ленных количеств газа и воздуха, для создания условий их перемешивания, воспламенения и горения. Нет научно обоснованных методов по в

Текст № 3.
При сжигании газообразного топлива применяют так называе­мый факельный метод сжигания. Факел - это частный случай пламени, когда топливо и воздух поступают в рабочее простран­ство в виде струй, кот

Текст № 4.
В топливно-энергетическим балансе Украины, до конца ны­нешнего столетия, главное значение будет иметь органическое топливо (уголь, нефть, природный газ и др.). Поэтому проблема защиты окружающей ср

Текст № 5.
Основными показателями газогорелочных устройств (ГГУ) являются: максимальная произ­водительность, коэффициент рабочего регулирования, номиналь­ное давление, относительная длина факела и др. Рассмот

Текст № 6.
Имеется ГОСТ 21204-83 который классифицирует все газовые горелки по следующим признакам: *способ подачи компонентов (за счет свободной конвекции, разряжения в рабочем пространстве, эжекция

Текст № 7.
Горение - процесс взаимодействия топлива с окислителем, сопровождающийся выделением тепла, а иногда и света. Горение- химический процесс соединения горючих состав­ляющих т

Текст № 8.
Комбинированные горелкииспользуются тогда, когда, необходимо использование нескольких видов топлива (газо­мазутное, газо-пылеугольное и др.). Комбинированные горелки приме

Текст № 9.
Происхождение вредных веществ, выбрасываемых в атмо­сферу с уходящимигазами тепловых агрегатов, в которых сжигается минеральное топливо, обусловлено технологическими при­чинами и н

Текст № 10.
Третьим видом теплообмена является теплообмен излучением. Он характеризуется тем, что часть энергии, принадлежащей телу, превращается в лучистую энергию, и в этой новой форме она переда­ется через

Текст № 11.
Понятие тепло- и массопереноса охватывает совокупность всех явлений, состоящих в переходе некоторого количества тепла (массы) из одной части пространства в другую. Этот транспорт тепла может осущес

Текст № 12.
Процессы переноса тепла и массы (тепло- и массообмен) могут осуществляться за счет различных механизмов. Если перенос тепла осуществляется за счет хаотического теплового движения или тепловых колеб

Текст № 13.
При любом температурном поле в теле всегда имеются точки с одинаковой температурой. Геометрическое место таких точек образует изотермическую поверхность. Так как в одной и той же точке пространства

Текст № 14.
Диффузия (от латинского (diffuzio - распространение, рассеивание) - движение частиц среды, приводя­щее к переносу вещества и к выравниванию концентраций или к установлению равновесного распр

Текст № 15.
При подобии сложных процессов и явлений константы подобия находятся между собой в определенных соотношениях. Такие соотношения между константами подобия, как и сами константы, являются безразмерным

Текст № 16.
Подобны те явления, у которых условия однозначности подоб­ны и определяющие числа подобия равны. Определяющими называются числа подобия, составленные только извеличин, входящих в ус

Текст № 17.
В области ламинарного режима течения коэффициент теплоотдачи уменьшается в связи с увеличением слоя движущейся жидкости. Движущийся слой жидкости представляет сопротивление для переноса тепла от го

Текст № 18.
Коэффициент теплоотдачи а зависит: от гидродинамической картины, режима течения теплоносителя, расстояния х от передней кромки пластины, теплофизических свойств среды

Текст № 19.
Абсолютно черных, белых и прозрачных тел в природе нет, в применении к реальным телам эти понятия условны. Значения А, R и D зависят от природы тела, его температуры и спектра падающего излучения.

Текст № 20.
Тепловое излучение свойственно всем телам, и каждое из них излучает энергию в окружающее пространство. При попадании на дру­гие тела эта энергия частично поглощается, частично отражается и частично

Текст № 21.
Закон Ламберта. С помощью закона Стефана- Больцмана можно определить общее количество энергии, излучаемое телом по всем направлениям. Однако распределение этой энергии по различным направлен

Текст № 22.
Количество энергии, излучаемое единицей поверхности абсо­лютно черного тела в единицу времени, Е0. Поскольку рассматривает­ся замкнутая система, состоящая из двух бесконечных параллельны

Текст № 23.
При необходимости интенсифицировать лучистый теплообмен, видимо, необходимо повысить температуру излучающего тела и уси­лить степень черноты системы. Наоборот, чтобы уменьшить теплооб­мен, необходи

Текст № 24
В промышленных печах приходится иметь дело с необходи­мым для горения воздухом, с газообразным топливом различных видов и с продуктами сгорания. В их состав могут входить одно-, двух-, трех- и мног

Текст № 25.
Приведенные зависимости показывают, что закон излучения газов значительно отклоняется от закона Стефана-Больцмана. Од­нако в основу практических расчетов излучения газов положен именно этот закон.

Текст № 26.
Трех- и более атомные газы, наоборот, могут поглощать, а при высокой температуре и излучать весьма значительные количества лу­чистой энергии. Спектры поглощения и излучения этих газов очень сложны.

Текст № 27.
Сформулируем условия однозначности: -геометрические условия: известны коэффициент материальной нагрузки к1, характеризующий форму тела и толщина r0 ;

Текст № 28.
Рассмотрим инженерную модель прогрева термически массивно­го тела. Процесс нагрева представляет последовательный нагрев слоя за слоем. От подведенной порции тепла первый слой повысил свою температу

Текст № 29
Машины непрерывной разливки стали заменяют следующие ста­дии металлургического производства: разливку в изложницы, затвердевание слитков, нагрев в колодцевых печах, первичное обжатие единственной с

Текст № 30.
Большие производственные затраты при получении готовой продук­ции толщиной или диаметром 8-12 мм обусловлены огромными энергозатратами на станах холодной прокатки, так как заготовки для произ­водст

Текст № 1.
Значительным резервом повышения производства прецизионных сплавов и высоколегированных сталей является интенсификация процесса холодной прокатки с применением высокоэффективных смазочно-охлаждающих

Текст № 2.
На стане 200 завода «Электросталь» исследовали эффективность новых и известных отечественных и зарубежных технологических смазок и эмульсий при прокатке сплавов 29НК, 79НМ, ЭИ702 и др. Исходная тол

Текст № 3
Наиболее эффективными оказались эмульсия метиленбисамида и жирове смазки (Кориандр-2, пальмовое масло, СТП-1 [ЛЗ-500], Тинноль-12). Свою эффективность по снижению внешнего трения смазки проявляют н

Текст № 4
Для повышения эффективности минерального масла ИС-20 на стане 180/370*400 ЦНИИчермета исследовали влияние различных жировых присадок в него. Присаживали следующие технологические смазки для холодно

Текст № 5
Прокатывали отожженные образцы сплавов 79НМ, ЭИ702, а также нержавеющих сталей 1Х18Н10Т, Х17Н2 размерами 0,8*70*300 мм. На каждом варианте смазок определяли сум марную витяжку образцов за п’ять про

Текст № 6
При больших концентрациях приса док наиболее эффективна смазка К-4. При содержании в масле ИС-20 не менее 75% смазки К-4 наблюдались пробуксовки; прокатка проходила весьма неустойчиво. В меньшей ме

Текст № 7
Основную роль при этом играют вязкостные свойства смазочной композиции, что видно по результатам присадки вапора – высоковязкого минерального масла, не обладающего поверхностно активными свойствами

Текст № 8
При применении чистых смазок К-3 и в особенности К-4 толщина пленки получается весьма значительной; полосы имеют матовую поверхность, механичкских примесей в загрязнениях практически нет.

Текст № 9
Определение коэффициента трения по усовершенствованной методике Витона – Форда [1] для различных технологических смазок в зависимости от шероховатости валков было проведено на стане 100 ЦНИИ-чермет

Текст № 10
В промышленных условиях испытали смазку К-2 (в чистом виде и в смеси с керосином и минеральными маслами), эмульсию ЭКМ-1 (на снове смазки К-2); эмульсию СОТС-1М (на основе минерального масла и смаз

Текст № 11
В процессе промышленных испытаний было отмечено следующее: 1) стандартная эмульсия Э-2Б имеет низкую термическую стойкость, не обладает моющим действием и сильно загрязняет поверхность лен

Текст № 12
Применение смазки К-2 и компаунд-смазок на ее основе значительно снижает работу деформации благодаря уменьшению сил трения, в особенности в последних проходах, т.е. с увеличением степени наклепа и

Текст № 13
Все смазки на основе к-2гораздо менше загрязняют поверхность металла по сравнению с эмульсией Э-2Б. Металл, прокатанный на компаунд-смазках, в особенности с 20-30% керосина или 50% масла ИС-12, име

Текст № 14
На основании результатов проведенных комплекс­ных исследований выработаны следующие рекомен­дации по технологии применения смазочно-охлаждающих технологических средств при холодной прокат­ке прециз

Текст № 15
Рост объема производства проката, расширение его сортамента, удельного веса определенных типоразме­ров приводят к необходимости создания специализи­рованных станов. Эта тенденция характерна для все

Текст № 16
Исследования показали, что весь сортамент лис­тов, прокатываемый на действующем непрерывном широкополосном стане 2000 Новолипецкого метал­лургического завода, по условиям прокатки и огра­ничениям,

Текст № 17
При правильной оценке признаков, по которым про­водится специализация, создание специализирован­ных станов для производства листового проката долж­но привести к улучшению качества продукции, росту

Текст № 18
Если проек­тировать стан на 6,0-7,0 млн. т проката в год, то длина бочки 1700 мм может оказаться экономически целесообразной. При объеме производства 9-11 млн.т в год экономично строить стан с длин

Текст № 19
Особое значение получает вопрос о длине бочки валков специализированного непрерывного широко­полосного стана, если рассматривать его в системе сталеплавильно-прокатных комплексов с листовой специал

Текст № 20
В комплексе с кислородно-конверторным цехом наиболее оптимально по экономическим показателям будет работать НШС также с объемом производства 8-10 млн. т проката, т. е. специализированный НШС с бочк

Текст № 21
Учитывая потребность народного хозяйства в тон­колистовом прокате шириной 1000-1100 мм, необ­ходимо провести сравнительный анализ себестоимо­сти полос такой ширины, прокатанных на стане 1700, и пол

Текст № 22
Положительную роль в этом случае играет повышеннаяточность горячекатаного подката, получае­мого на новых станах 2000 с более современной кон­струкцией клетей и системами регулирования гео­метрии по

Текст № 23
Искривление плоских участков заготовки с последующим их выпрямлением в процессе профилирования широко применяется при изготовлении различных профилей, так как это улучшает качество отформовки разли

Текст № 24
Утонение металла и значительные поперечные де­формации в местах изгиба при малых радиусах кри­визны могут привести к разрушению профиля. Из­бежать этих нежелательных явлений можно попереч­ным сжати

Текст № 25
Так, при изготовлении С-образного профиля с при­менением желобчатой переходной формы можно вы­делить три характерных этапа формовки: 1) подгиб­ку крайних участков заготовки до угла 90° в открытых к

Текст № 26
Суммарная тангенциальная деформация металла при подгибке в п парах валков на основании формулы (1) определяется как е = ∆еИn = (y/bи)бс, (2)

Текст № 29
Для случая, когда приращение, поперечной дефор­маций металла наружных слоев места изгиба равно нулю (металл сжимается в тангенциальном направ­лении практически по всей толщине) на основании формулы

Текст № 30
С увеличением степени поперечного сжатия зона пластически сжатых слоев распространяется в сторону наружной поверхности, а при величине попереч­ного сжатия — (s/2)( бс/bи

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів
/автор - доц. Лазарєва Л. К./-----------------------------------------------------------3-13   Тексти із спеціальності “Металургія чорних металів (МЧМ)*”

Навчально-методичний посібник
Підписано до друку 06.09. 2012 р. Формат 60х84 1/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Arial CYR. Офсет. друк. Умовн.-друк. арк. 5,6.   Методичні вказівк

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги