рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

На початку речення перед приголосними: в процессе разработки шахтного поля / у процесі розробки шахтного поля

На початку речення перед приголосними: в процессе разработки шахтного поля / у процесі розробки шахтного поля - раздел Изобретательство, Деякі Особливості Перекладу Науково-Технічних Текстів  ...

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ

 

В основі вивчення особливостей наукового стилю української літературної мови у вищих навчальних закладах (ВНЗ) лежить робота з навчального перекладу науково-технічних текстів з російської мови на українську. Навчальний переклад – це серйозна школа для набуття певної лінгвістичної компетенції з метою використання в подальшій самостійній трудовій діяль-ності.

Розпочинаючи роботу з перекладу треба пам¢ятати, що кожна мова має свої засоби, особливості, закономірності, традиції, закони. Завданням пере-кладача є передання певної інформації з однієї мови на іншу з мінімальними втратами. Перекладач повинен враховувати таку основну вимогу: коли перекладається текст з однієї мови на іншу, перш за все використовується прямий відповідник (лексична, граматична форма); і тільки якщо прямого відповідника немає, тоді слід добирати синонімічні або описові словосполу-чення, конструкції.

Фонетико-морфологічна основа українського правопису обумовлює використання і фонетичного, і морфологічного принципів. Реалізацію цих принципів забезпечують різні особливості, процеси, закони української мови, в тому числі закон милозвучності, згідно з яким звуки в словах, словосполу-ченнях і реченнях об¢єднуються таким чином, щоб їх було легко і зручно вимовляти й сприймати на слух. Наприклад, українська мова уникає невмоти-вованого збігу голосних, а також важкого для вимови збігу приголосних. Для усунення збігів голосних і приголосних в українській мові існують спеціальні фонетичні засоби. Найбільш уживаним засобом є позиційне чергування у – в та і – й.

а) У вживається:

- на початку речення перед приголосними: В процессе разработки шахтного поля … / У процесі розробки шахтного поля …;

- після розділових знаків перед приголосними: …укажем на радикаль-ное отличие корпоративных сетей от офисных, выражающееся, прежде всего, в количественных характеристиках … /…вкажемо на радикальне відрізнення корпоративних мереж від офісних, яке виражається, перш за все, у кількісних характеристиках …;

- між приголосними: нелинейность в квадрате / нелінійність у квад-раті;

- перед в, ф і перед сполученнями літер хв, льв (незалежно від по-переднього звука).

В уживається:

- між двома голосними: … соединить основной и вспомогательный стволы в одну вентиляционную систему … / з¢єднати основний та допоміж-

ний стволи в одну вентиляційну систему;

- перед голосним незалежно від попереднього: находясь в описанной

последовательности / знаходячись в описаній послідовності;

- перед приголосним, якщо попередній – голосний: … транспортиров-ка угля в шахте … / … транспортування вугілля в шахті … .

б) Сполучник і та початковий ненаголошений і в ряді випадків чергуються з й.

І вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:

- між приголосними: Договірна ціна – це ціна, яка встановлюється за домовленістю між виробником і споживачем продукції;

- після паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед словами з початковим приголосним: У подальшому буде йтися про розробку вугільного пласта, який залягає під певним постійним кутом, і з певним напрямком лінії простягання;

- на початку речення: І мов перестали пахнути квіти, потьмарилися зорі (К. Гордієнко).

Й вживається, щоб уникнути збігу голосних:

- між голосними: Для інструмента зі швидкорізальної сталі виконується … відпуск … з витримкою по 1 годині й охолодженням до кімнатної температури;

- після голосного перед приголосним: Після термічної обробки вимірюють твердість зразків за НРА, виготовляють мікрошліфи й вивчають структуру металу.

Простий непохідний єднальний сполучник та є синонімічним сполучнику і, вживається у відповідних позиціях, після голосного перед приголосним, між двома і (кінцевим і початковим).

З й не чергуються: у заголовках; при зіставленні понять (Батьки і діти); перед я, ю, є, ї, й .

Слід пам¢ятати і про деякі інші особливості української мови. Серед найбільш поширених є помилки у написанні приголосних у кінці префіксів.… Працюючи з текстом слід ретельно добирати кожне слово, правильно уживаючи… Інколи виникає запитання щодо вживання слів звичайно і зазвичай. Останнім часом фахівці рекомендують в значенні “як…

Доцент Л.К. Лазарєва

    1. Бараш Л. Сеть для офиса. – Компьютерное обозрение. М. 1998, № 39, стр. 30-32; 35; № 40, стр. 28-30.

Текст № 1

Существует три способа составления теплового баланса, отличающиеся содержанием некоторых статей прихода и расхода тепла. Первый способ. Принимается, что при восстановлении окисел диссоциирует на… Слова і словосполучення:

Учитывать / учесть – враховувати / врахувати.

Текст№2

По второму способу учитывается только суммарный тепловой эффект реакции, записываемый в приход, если реакция экзотермична, и в расход, если реакция…   Слова і словосполучення:

Текст№3

Расчету теплового баланса должны предшествовать расчеты шихты, газа, дутья и материального баланса, на результатах которых он базируется. Расчет…   Слова і словосполучення:

Унести / уносить - техн. винести / виносити.

Текст№4

В приходной части учитывается тепло по следующим статьям: 1.Тепло образования окиси углерода при горении углерода на фурмах и при прямом… 2. Тепло горения добавок к дутью (газообразных, жидких, твердых) с образованием окиси углерода и водорода, если…

Следующие статьи – такі (наступні) статті.

Текст№5

1. Тепло на диссоциацию окислов, восстанавливающихся до элементов или до окислов с меньшим содержанием кислорода. Если восстанавливаемые окислы… 2. Тепло разложения карбонатов. При работе печи на полностью офлюсованном… 3. Тепло на диссоциацию водяного пара, вносимого дутьем.

Содержание – 1. - матем. зміст,- у

Фізич. зміст,- у

3. - техн. (состав) склад, – у, вміст, – у;

восстанавливаемый – відновлюваний;

соединение – (хім.) сполука, -и;

сера – сірка, -и;

сернистый – сірчаний;

разложение – розкладання, (дія); розклад, -у (результат);

лучеиспускание – випромінювання; випромінення;

испарение — (техн.) випарування (дія);

Хим.) випар, -у, (речовина).

Текст № 6

В первом случае определяется лишь количество колошникового газа и дутья. Расчет количества газа основан на балансе углерода. Выход газа определяется… Слова і словосполучення: предварительно – попередньо, заздалегідь (чого к чому);

Составлять – становити /складати.

Текст № 7

Слова і словосполучення: вносить/ внести – вносити / внести; колебаться – коливатися;

Определить (по чему?) – визначити (за чим?).

 

Текст № 8

1. Состав летучих веществ кокса, добавок к дутью (если они даются). 2. Значения степени прямого восстановления железа и использования водорода,… 3. Определенные предварительным расчетом или принимаемые по опыту расход водородсодержащих добавок к дутью и…

Водородосодержащий – водневмісний.

Текст № 9

Слова і словосполучення: измерение – 1. вимірювання (дія); 2. Вимір, - у; по возможности – за можливістю;

Невязка (матем.) – відхил, - у, нев’язка.

Текст № 10

При расчете материального баланса для проектируемых условий оказывается достаточно данных, полученных расчетами шихты, колошникового газа и дутья.… В приложении для примера приводится расчет материального баланса для… Слова і словосполучення:

Сырой - техн. (влажный) – вогкий; сирий.

Текст №11

Слова і словосполучення: сход - 1.(техн) сход, -у 2.(спуск) спуск, -у; подвисание – підвисання;

Превышение- перевищення, перевищування (незак. дія).

Текст№12

Слова і словосполучення: прежде всего - перше за все; сечение - 1.матем., фізич., (поверхностей, тел, фигур) – переріз, - у; 2.матем. (ліній) перетин, -у;

Мелочь - (техн.) дрібняк, -ка.

Текст№13

Кривые рис.125 иллюстрируют приведенные выше положения о неравномерном изменении давления газов по высоте печи и влиянии условий работы печи на… Слова і словосполучення: сортированный – сортований;

Сортирование- сортування.

Текст №14

Слова і словосполучення:

Сопротивление - опір, -у; опирания (дія)4

проход - (техн.) прохід, -у проходження (дія);

участок - ділянка;

решать / решить задачу - розв’язати / розв’язувати задачу;

оказываться / оказаться - виявлятися / виявитися;

принимать / принять меры - вживати / вжити заходів;

Потеря – втрата.

Текст № 15

При повышении верхнего, понижении нижнего и возрастании общего перепадов давлений в печи, указывающих на возникновение верхнего подвисания шихты,… Слова і совосполучення: проницаемый – проникний;

Понижение – (техн.) зниження.

Текст № 16

Слова і словосполучення: соотношение – співвідношення; пересечение – (техн.) перетинання; (матем.) перетин, -у;

Диффузионная область – дифузійна зона.

Текст № 17

В реальных условиях доменной печи до температур 900-1000°С процесс лимитируется кинетическим звеном. Выше этих температур лимитирующим звеном… Слова і словосполучення: кусок руды – шматок, -тка; (речовини) грудка, -и;

Пористость – (фіз.) пористість (поруватість), -ості, (техн.) шпаристість; (шпаруватість), - ості.

Текст №18

Слова і словосполучення: совместно – спільно, разом; плотный – щільний;

Восстановимость – відновлюваність, -ості.

Текст № 19

Слова і словосполучення: связано - пов’язано; усваивать / усвоить – засвоювати / засвоїти;

Расход – витрата, -и; витрачання (дія).

Текст № 20

Поэтому, если тепловой к. п. д. печи Кт = 0,8, а горячим дутьем вносится 400 кдж тепла, то расход углерода на горение сократится на такое… Слова і словосполучення: часть – частина, -а;

Охлаждающий – охолоджувальний.

Текст №21

Слова і словосполучення: вследствии – внаслідок; охлаждаться /охладиться - охолоджуватися / охолодитися;

В большой степени - значною мірою.

Текст №22

Повышение нагрева дутья вызывает и увеличение расхода тепла в печи. При повышении нагрева дутья температуры в горне возрастают, что вызывает… Слова і словосполучення: зола – (техн.) зола;

Горн –горно, -а.

Текст № 23

Где Е – экономия тепла, выделяемого в печи при сжигании кокса, отнесенная к… Анализ уравнения (10.1) показывает, что значение Е изменяется не только с изменением количества тепла нагретого дутья,…

Уравнение – (матем.) рівняння

объем – (фіз.) об¢єм, -у; обсяг, -у;

исчислять / исчислить – обчислювати/ обчислити;

разность – (мат.) різниця, -і;

предлагать / предложить – запропоновувати/ запропонувати;

Относительный – відносний.

Текст № 24

Восстановимость руды в условиях доменной печи снижается при уменьшении размеров кусков ниже определенного предела, например, ниже 3-5 мм, хотя… Слова і словосполучення: примерно – приблизно;

Обогащение – збагачення.

Текст № 25

Качество железорудных материалов характеризуется размером кусков, пористостью, минералогическим составом и некоторыми другими показателями,… Увеличение размеров кусков железорудного материала вызывает уменьшение… Слова і словосполучення:

Состав – (техн.) 1. (совокупность частей) склад, -у; 2. (вещества) речовина; 3. (смесь) суміш.

Текст № 26

По данным теплового баланса вычисляется одна из важнейших характеристик работы доменной печи – тепловой коэффициент полезного действия, равный… Слова і словосполучення: пространство – простір, -у;

Определять / определить (по чему?) – визначати/ визначити (за чим?).

Текст №27

Ра= Р – (F1+F2+F3), (4.1) Где Р — вес шихты; F1- сила трения шихты о стенки печи ( с учетом ее профиля)… Рассчитать величину активного веса, пользуясь выражением (4.1) не представляется возможным, так как значения входящих…

Продолжительный – тривалий.

Текст№28

На основе изложенного опускание материалов в печи можно представить следующим образом. Так как опускание материалов возможно лишь при… Слова і словосполучення: уровень – рівень, -я;

Положительный – (техн. фіз.) позитивний, -а, -е; (матем.) додатний, -а, -е.

Текст № 29

Применение сортированной, не содержащей мелочи, шихты, увеличивая сечение свободных для прохода газов каналов и уменьшая скорость газов, вызывает… С повышением давления в рабочем пространстве уменьшается объем и скорость… Слова і словосполучення:

Газопроницаемый – газопроникний.

Текст № 30

Различные по крупности и плотности материалы движутся вниз неодинаковыми скоростями. Более тяжелые и мелкие материалы, просыпаясь между кусками,… Слова і словосполучення: препятствовать – перешкоджати/ перешкодити;

Опускание – опускання; випускання, пропускання.

Укладач: ст. викл. Гречаниченко Л. В.

Тексти зі спеціальності «Металургія кольорових металів»

(МКМ)

Текст № 1

К подгруппе тяжелых цветных металлов относятся медь, никель, свинец, цинк и олово, плотность которых находится в пределах 7 – 11 г/см3. Для извлечения этих металлов из природного сырья широко применяются… Слова і словосполучення:

Текст № 2

Медь, как и железо, находит широкое применение в промышленности. Она обладает хорошей ковкостью и высокой тягучестью, плотность её 8,95 г/см3 (при… Медь и её сплавы используются для сооружения линий электропередач и связи, в… Слова і словосполучення:

Около – біля, близько

Текст № 3

Медь в природе встречается главным образом в виде различных соединений. Медные руды подразделяют на сульфидные, окислённые и смешанные. Сульфидные… Содержание меди в промышленных рудах обычно составляет 1—6%. Руды с меньшим… Слова і словосполучення:

Текст № 4

Медь извлекают из руд плавкой или выщелачиванием? Широ­кое распространение получил пирометаллургический метод, ко­торый наиболее эффективен при… Первая стадия пирометаллургического метода — плавка на штейн (сплав…  

Текст № 5

Медные концентраты обжигают в многоподовых обжиговых печах непрерывного действия с механическим перегребанием. Эта печь представляет собой… Слова і словосполучення: обжигать – випалювати;

Текст № 6

Медный штейн, представляющий собой полупродукт для после­дующего производства черновой меди, состоит в основном (на 80- 90%) из сульфидов меди и… Медные руды, содержащие благородные металлы (Аu, Аg), целесообразно обогащать…  

Текст № 7

Никель – металл серебристо-белого цвета, тягучий и ковкий, его плотность 8,7—8,9 г/см3, температура плавления 1452°С, ки­пения— около 3000°С. По… Никель широко используется как легирующая добавка к ста­лям, которая… Никель также применяют как декоративное покрытие и как катализатор в различных химических процессах.

Текст № 8

Для производства никеля используются сульфидные и окислённые руды. В сульфидных рудах никель представлен изоморфной смесью сульфидов (Ni, Fе)S;… В окисленных рудах никель находится в виде изоморф­ной смеси силикатов никеля и магния nNiSiOз·MgSiOз; пустая порода…

Текст № 9

Основой переработки сульфидных медно-никелевых руд явля­ется плавка на штейн. Кусковые богатые руды и агломерат плавят в шахтных, а концентраты и… Выплавленный медно-никелевый штейн, содержащий, %: Ni 6—11; Сu 3—9; Fе 48—56 и… Конвертерный шлак (~65% FеО; 16—25% SiO2 и 2—5% Сu + Ni) после охлаждения и дробления используют в шихте шахтных…

Текст № 10

После охлаждения, измельчения и магнитной сепарации файн­штейна выделяется магнитный медно-никелевый сплав со значи­тельным содержанием серы,…   Слова і словосполучення:

Текст № 11

Черновой никель, полученный из сульфидных медно-никелевых руд, не отвечает требованиям стандартов даже для низших марок, в основном, по содержанию… Кроме того, сульфидные руды являются источником получе­ния металлов платиновой… Электролиз осуществляют в растворе сульфата никеля. Анода­ми служит черновой никель, катодами — чистый листовой…

Текст № 12

Расход электроэнергии составляет около 3500 кВт·ч на 1 т готового никеля. Для извлечения кобальта из конвертерных шлаков, в которых концентрация…  

Текст № 13

Свинец устойчив по отношению к серной кислоте, разбавлен­ным растворам щелочей, аммиаку, хлору, а также к некоторым органическим кислотам и многим… Свинец находит широкое применение в технике. В химической промышленности его… Слова і словосполучення:

Текст № 14

Основным сырьем для производства свинца служат руды, со­держащие минералы — галенит РbS, англезит РbS04 и церуссит РbСОз, и вторичным сырьем —… Сульфидные руды свинца обычно комплексны. Главнейшие спутники свинца — цинк и… Сложность состава руд и присутствие в них целого ряда цен­ных металлов приводят к необходимости подвергать их…

Подвергать – піддавати.

Текст № 15

Основной способ получения чернового свинца — восстанови­тельная плавка в шахтной печи предварительно обожженных кон­центратов. При этом способе… Некоторые заводы используют также способ выплавки свинца в печах, сходных по… Обжиг концентратов, осуществляемый на спекательных машинах типа аглоленты, проводится для окисления сульфи­дов по…

Текст № 16

Отходящие газы содержат S02, пары летучих соединений и пыль. Очищенные газы используют для производства серной кис­лоты, если содержание S02 в них… Слова і словосполучення: спек – спік;

Текст № 17

Целью рафинирования свинца является не только очистка его от примесей, но и извлечение их в виде отходов, пригодных для последующего получения… Черновой свинец рафинируют двумя способами: пирометаллур-гическим и… Пирометаллургическое рафинирование свинца про­водится в чугунном или стальном котле вместимостью по жидкому свинцу до…

Выделяющийся – що виділяється.

Текст № 18

Переработка медистых съемов представляет самостоятельный передел. Для удаления олова, мышьяка и сурьмы используют огневое (окислительное)…  

Изгарина – вигарина.

Текст № 19

Высокая коррозийная стойкость и безвредность продуктов окисления олова для живого организма предопределили широкое его использование для лужения… Слова і словосполучення: аллотропическая модификация – алотропічна модифікація;

Текст № 20

Оловянные руды обычно содержат не более 1 % Sn в основ­ном в виде касситерита Sn02. Поэтому руды обогащают на отса­дочных машинах и концентрационных… Для извлечения олова из концентратов наибольшее распро­странение получила… При плавке оловянного концентрата медь, сурьма, мышьяк, висмут и частично железо восстанавливаются и растворяются в…

Текст № 21

Восстановительная плавка не обеспечивает полного извлече­ния олова из продуктов обогащения руд. Поэтoму используют другие методы, например способ… Слова і словосполучення: трубчатые печи – трубчасті печі;

Текст № 22

Производительность отражательных печей, по конструкции по­хожих на печи для огневого рафинирования меди, достигает 1,8 т/м2 концентрата в сутки.… Электропечи для выплавки олова устроены подобно сталепла­вильным печам. Расход…  

Текст № 23

Черновое олово, содержащее, %: Аs до 0,4; Fе 1,3; Сu 0,4; Р 0,5; Вi 0,3, рафинируют огневым способом или электролизом. Рафинирование олова от железа и меди, а также частично от мышьяка и сурьмы… Рафинирование от мышьяка и сурьмы основано на образова­нии не растворимых в олове тугоплавких соединений АlAs и АlSb.…

Текст № 24

Рафинирование от висмута производят образованием в рас­плаве малорастворимых соединений Вi2Мg5, Вi2Са3 и др. Висму­товая пена, содержащая до 2%… Электролитическое рафинирование олова мало изучено и ис­пользуется значительно… При электролизе наблюдается пассивирование анода осадка­ми солей олова. Опробовались также кремнефтористые и…

Текст № 25

Цинк —металл синевато-белого цвета, температура плавле­ния 419,5°С, кипения 905,4 °С. Плотность литого цинка 7,13 г/см3. При обычных температурах цинк хрупок и анизотропен; при нагревании до… На воздухе цинк при температуре ниже 200° окисляется мед­ленно вследствие образования на его поверхности защитного…

Текст № 26

Пирометаллургия цинка включает следующие технологические операции: обжиг и спекание концентрата, дистилляцию в гори­зонтальных или вертикальных… 2ZnS + 302 = 2ZnО + 2S02 может осуществляться в специальных установках во взвешенном состоянии, многоподовых механических печах или в печах с…

Пористый – шпаристий, шпаруватий.

Текст № 27

Гидрометаллургия цинка

ZnО + Н2S04 = ZnS04 + Н20. Все соединения цинка обожженного концентрата образуют растворимые в воде… Слова і словосполучення:

Текст № 28

Выщелачивание проводят в две стадии. На первой стадии в нейтральный (слабокислый) раствор переходит часть цинка, но в этот раствор не переходит… Раствор отделяют от нерастворимого остатка в сгустителях с последующим… Слова і словосполучення:

Текст № 29

Цинк, полученный методом дистилляции, подвергается рафини­рованию двумя способами — отстаиванием и перегонкой (ректи­фикацией). Рафинирование отстаиванием, или ликвационный метод, основано на уменьшении… Практика ликвационного рафинирования совмещает процессы удаления свинца и железа в одной операции. Расплавленный цинк…

Накопление – накопичення.

Текст № 30

Ректификация – процесс чередующихся испарений и конденсаций. Однако эти процессы происходят в одном аппарате – ректификационной колонне, состоящей… Ректификацию цинка проводят в двух последовательно работающих колоннах. Первая…  

Рафинирование основано – рафінування грунтується.

Укладач: ас. Тимохова О.О.

Тексти зі спеціальності «Промислова теплотехніка» (ПТТ)

« Теплоенергетика» (ТП )

Текст № 1.

Доля нефти и газа в ТЭБ будет увеличиваться, а доля угля уменьшаться. Большое значение приобретают виды топлива, получаемые из искусственных…   Слова і словосполучення:

Искусственные угли – штучне вугілля.

 

Текст № 2.

Горелочные устройства для сжигания газа в промышленных печах

Нет научно обоснованных методов по выбору горелок. Для выбора горелок необходимо учитывать: * требование к системе отопления со стороны технологического процесса; * свойства горелочных устройств (длина и форма факела, пределы регулирования производительности и т.д.);

Пределы регулирования производительности – межі регулювання продуктивності.

 

Текст № 3.

* к горючему газу необходимо подвести достаточное количество воздуха; * смешать газ с воздухом (газовоздушная смесь должна быть в определенных…  

Достаточное количество – достатня кількість.

 

Текст № 4.

  Слова і словосполучення: уголь – вугілля;

Недостаточно совершенное использование – недостатньо досконале використання.

 

Текст № 5.

Максимальная производительность горелкиесть мощность, максимально достигнутая при длительной нормальной работе го­релки с химической неполнотой… минимально рабочей. Номинальное давление газа (воздуха) - избыточное дав­ление газа (воздуха) перед горелкой после всех регулирующих и…

Запорный орган – засувний орган.

 

Текст № 6.

*способ подачи компонентов (за счет свободной конвекции, разряжения в рабочем пространстве, эжекция воздуха газом и т.д.); *степень подготовки горючей смеси (без предварительного смешения, с частичным… *скорость истечения продуктов сгорания при номинальном ре­жиме, при рабочей температуре, м/с (низкая до 20, средняя…

Эжекция – ежекція.

 

Текст № 7.

Горение- химический процесс соединения горючих состав­ляющих топлива и кислородом с быстрым подъемом температу­ры. Основными горючими составляющими газообразного топ­лива являются: Н2,СО,СтНп… Горение окиси углерода(СО). Сухая окись углерода на­гретая до 700"С, практически не соединяется с кислородом.…

Медленный – повільний.

 

Текст № 8.

Комбинированные горелки применяют в агрегатах, не­допускающих перерывов в работе, а также у буферных по­требителей. Их применяют тогда, когда… Стабилизация горения (факела) заключается в обеспе­чении устойчивой работы… * подбор выходных сечений, обеспечивающих W=U.

Горелочный насадок – пальний насадок.

Текст № 9.

  Слова і словосполучення: происхождение – походження;

В значительной степени – значною мірою.

 

Текст № 10.

Если передача тепла теплопроводностью и конвекцией может осу­ществляться только при наличия материальной среды, то тепловое излучение…   Слова і словосполучення:

Теплопроводность – теплопровідність.

 

Текст № 11.

Первым видом теплообмена является теплообмен посред­ством теплопроводности. Он характеризуется тем, что для его осуществления необходимо, чтобы…   Слова і словосполучення:

Некоторое количество – деяка кількість.

 

Текст № 12.

Очевидно, что имеются аналогичные механизмы массообмена. Если перенос массы примеси происходит за счет теплового движе­ния молекул (атомов, ионов),…   Слова і словосполучення:

Имеются аналогичные механизмы – є аналогічні механізми.

 

Текст № 13.

Слова і словосполучення: геометрическое место – геометричне місце; одновременно – водночас;

Перемещаться/переместиться – переміщуватися/переміститися.

 

Текст № 14.

Диффузия в твердых телах происходит значительно медленнее, чем в жидкостях или, тем более, в газах. Поэтому изучать ее начали намного позже. Принято… Основные уравнения диффузии были написаны раньше, в 1855г, Фиком. Фик считает,…  

Уравнение – рівняння.

 

Текст № 15.

Числа подобия получаются из аналитических зависимостей, опи­сывающих данный процесс. Если получено частное решение для одного из подобных явлений,…   Слова і словосполучення:

Затруднительный – важкий.

 

Текст № 16.

Определяющими называются числа подобия, составленные только извеличин, входящих в условия однозначности. Числа подобия, со­держащие зависимые… Определяющей температурой называется температура, по которой определяются… Слова і словосполучення:

Числа равны – числа дорівнюють одне одному.

Текст № 17.

  Слова і словосполучення: слой – шар;

Сохраняться/сохраниться – зберігатися/зберегтися.

 

Текст № 18.

Изменение коэффициента теплоотдачи приведено на рисунке 4.7. При ламинарном течении перенос тепла между слоями жидкости осуществляется путем… В турбулентном ядре пограничного слоя из-за интенсивного пе­ремешивания…

В пределах вязкого подслоя – у межах в’язкого підшару.

Текст № 19.

То же относится к понятиям отражения и поглощения. Белая по цвету поверхность хорошо отражает лишь световые лучи. В жизни это свойство хорошо…   Слова і словосполучення:

Шероховатый – шорсткий, шорсткуватий.

Текст № 20.

Большинство жидких и твердых тел излучают энергию всех длин волн от 0 до ∞, т.е. имеют сплошной непрерывный спектр излучения. Газы излучают…   Слова і словосполучення:

Прерывчатый – переривчастий.

 

Текст № 21.

Следовательно, наибольшее количество энергии излучается в на­правлении нормали при ф = 0, с увеличением угла ф количество излучаемой энергии…   Слова і словосполучення:

Распределение энергии оказывается неодинаковым – розподіл енергії виявляється неоднаковим.

Текст № 22.

Серая поверхность, характеризуемая поглощательной способ­ностью А1 , может быть заменена любыми другими серыми поверхно­стями, у которых… Слова і словосполучення: поскольку – оскільки;

Зависимость можно представить в виде – залежність можна зобразити у вигляді.

Текст № 23.

Слова і словосполучення: интенсифицировать – інтенсифікувати; видимо – цілком ймовірно;

При отсутствии – за відсутності.

 

Текст № 24

  Слова і словосполучення: приходится иметь дело – доводиться мати справу;

Общеизвестно – загальновідомо.

 

Текст № 25.

Степень черноты газа - это условная характеристика, это степень черноты такого "серого" тела, у которого плотность излучения равна… Теоретически можно было ожидать, что степень черноты объемов, заполненных…  

Соображение – міркування.

Текст № 26.

  Слова і словосполучення: промежуток – проміжок;

Наоборот – навпаки.

 

Текст № 27.

-геометрические условия: известны коэффициент материальной нагрузки к1, характеризующий форму тела и толщина r0 ; -физические условия: заданы коэффициент теплопроводности, теплоемкость с и… - начальные условия: в начальный момент времени т = 0 темпера­тура поверхности tп, температура середины тела tц,…

Частный случай – окремий випадок.

 

Текст № 28.

В начальный период нагрева в течение т' преимущественно на­греваются поверхностные слои тела, вследствие чего температура поверхности вначале очень…   Слова і словосполучення:

Поверхностный – поверхневий.

 

Текст № 29

При использовании МНЛЗ существенно сокращаются капиталь­ные затраты - до 30 %. Себестоимость проката непрерывного слитка из углеродистой стали на… При непрерывной разливке энергопотребление на 1т стали сни­жается на 40-50%, а…  

Энергопотребление – енергоспоживання.

 

Текст № 30.

Но, несмотря на вышеперечисленные недостатки обычных МНЛЗ, они все-таки имеют огромные преимущества перед устаревшим спо­собом разливки в… Слова і словосполучення: затраты – витрати;

Устаревший – застарілий.

 

 

Укладач: ст. викл. Матулевська Н.П.

 

 

Тексти зі спеціальності «Обробка металів тиском» (ОМТ)

Текст № 1.

  Слова і словосполучення: прецизионные сплавы – прецизійні стопи (сплави);

Всесторонний – всебічний.

 

Текст № 2.

  Слова і словосполучення: исследовать – досліджувати – дослідити;

Толщина – товщина.

 

Текст № 3

  Слова і словосполучення: оказаться – виявитися;

Нержавеющий – неіржавкий.

 

Текст № 4

  Слова і словосполучення: присадка – присадка (продукт), присаджування, присадження (дія);

Осерненное масло – осірковане мастило (олива).

Текст № 5

Наиболее эффективными присадками являються смазки К-3 и К-4. Смазка К-3 эффективнее при концентрации 5-10 %, что объясняется наличием в ней…   Слова і словосполучення:

Отожженные – відпалені.

 

Текст № 6

Слова і словосполучення: содержание – вміст; пробуксовка – пробуксовка;

Сверх необходимого – зверх необхідного.

Текст № 7

Исследование загрязненности и шероховатости поверхности полос показало, что при оптимальном содержании поверхностно активных смазок поверхность…   Слова і словосполучення:

Пленка – плівка.

Текст № 8

Таким образом, высокоэффективные технологические смазки повышают экранирующие свойства маловязких минеральных масел, уменьшая знос поверхности…   Слова і словосполучення:

Неровность – нерівність.

 

Текст № 9

Судя по данным лабораторных исследований, наиболее перспективными технологическими смазками для холодной прокатки прецизионных сплавов и…   Слова і словосполучення:

Судя по данням – судячи за даними.

Текст № 10

Эмульсии исследовали на стане кварто 150/500*400, имеющем два бака для эмульсий емкостью по 10 мі, что позволяет одновременно сравнивать показатели…   Слова і словосполучення:

Мкость – місткість.

 

Текст № 11

1) стандартная эмульсия Э-2Б имеет низкую термическую стойкость, не обладает моющим действием и сильно загрязняет поверхность лент, особенно при… 2) эмульсии ЭКМ-1 и СОТС-1М весьма стабильны в процессе эксплуатации,… 3) у эмульсии СЭВАН наблюдалось пенообразование; из объема эмульсии выделялся воск, который осаждался на валках и…

Текст № 12

  Слова і словосполучення: наклеп – наклеп;

Очаг – вогнище.

Текст № 13

д,мм Ra,мкм Rz,мкм Э-2Б 0,35-0,45 0,4-0,7 2,7-3,4 К-2 0,46-0,49 0,26-0,37 1,4-2,4

Толщина – товщина.

Текст № 14

1. При холодной прокатке лент и полос с толщины 3,0-4,0 до 1,0-1,5 мм целесообразно применять малоконцентрированные водные эмульсии типа СОТС-1М… 2. При прокатке с толщины 0,8-1,2 до 0,2-0,5 мм дополнительно к эмульсиям… 3. Для увеличения срока службы водных эмульсий, уменьшения их загрязненности и металла солями, кислыми продуктами,…

Потери – втрати.

Текст № 15

В настоящее время есть основания для дальнейшей специализации станов, входящих в сталеплавильно-прокатный комплекс для производства листового…   Слова і словосполучення:

Листовой прокат – листовий прокат.

Текст № 16

Для разработки оптимальных технологических режимов прокатки этих групп полос необходимо, повидимому, создание в перспективе специализированных…   Слова і словосполучення:

Сдерживающий – що стримує.

Текст № 17

Поддерживая в принципе идею специализации непрерывных широкополосных станов, нельзя, одна­ко, согласиться с утверждением о том, что тонколис­товые… Длину бочки валков тонколистового широкополос­ного стана следует выбирать…  

Производительность – продуктивність.

Текст № 18

Выбор оптимальной длины бочки для НШС, спе­циализированного на прокатку тонкого листа, можно обосновать только путем сопоставления экономиче­ских…   Слова і словосполучення:

Проработка – пропрацювання.

Текст № 19

Для экономики народного хозяйства в целом целе­сообразно иметь, как на Новолипецком металлурги­ческом заводе, единый комплекс конверторов, ма­шин… В современном кислородно -конверторном цехе можно выплавить и разлить на слябы…  

Заготовка – заготованка.

Текст № 20

Вопрос об использовании широкого тонкого листа в перспективе не вызывает сомнений в связи с ростом объема штампованной продукции крупных габаритов… Слова і словосполучення: сомнение – сумнів (у);

Слиток – виливок.

Текст № 21

Есть основания полагать, что экономически целесооб­разной окажется прокатка на стане 2400. Специалисты ряда трубных заводов считают, что сварка труб из распущенного… Проведенное специалистами НЛМЗ, Липецкого по­литехнического института и ММК исследование опыт­ной партии полос,…

Подкат – підкат.

Текст № 22

Вместе с тем при рассмотрении параметров специа­лизированного НШС не следует забывать о сущест­венных технологических трудностях прокатки ши­роких…   Слова і словосполучення:

Гидроизгиб – гідровигин.

Текст № 23

При формообразовании профиля из полосы воз­никновение значительных неравномерных по шири­не его развертки продольных деформаций в ряде случаев… Слова і словосполучення: искривление – викривлення, викривлювання;

Трудоемкость – трудомісткість.

Текст № 24

  Слова і словосполучення: утонение – стоншення;

Изогнутый – вигнутий.

Текст № 25

На первом этапе участки формуемой заготовки подвергаются в основном поперечному изгибу по дугам большого относительного радиуса . Приращение тангенциальной деформации изгибае­мых участков в переходе п от… ∆еИn = y/pn - y/pn-1 = ∆бn (y/bи), (1)

Предшествующий – попередній.

Текст № 26

е = ∆еИn = (y/bи)бс, (2) где бс – суммарный угол подгибки в проходе п (сумма приращений ∆бn ). … В связи с приданием подгибаемым участкам желобчатой формы в поперечном сечении их жесткость (а следовательно, и…

Рассматриваемый – розглядуваний.

Текст № 29

| ln (bn/bn-1) | = (s/2bи) ∆бn . Отсюда следует, что ширина развертки, участка профиля в процессе поперечного… ∆bn ͌ (s/2b) ∆бn *bn . (4)

Распространение – розповсюдження, поширення.

Текст № 30

На третьем этапе формовки металл с выпрямляемых участков вытесняется в места изгиба. При этом в каж­дом проходе тангенциальная деформация металла… Изменение прогиба предварительно искривленного участка по проходам можно…  

Укладач: ст. викл. Мітасова Е.Ф.

ЗМІСТ

Деякі особливості перекладу науково-технічних текстів

  Тексти із спеціальності “Металургія чорних металів (МЧМ)*” / укладач - ст. викл. Гречаниченко…

Ст. викл. Мітасова Е.Ф., ас. Тимохова О.О.

кафедра російської та української мов ДВНЗ «Донецький національний

технічний університет»

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до перекладу фахових текстів

з російської мови українською

для спеціальностей

фізико-металургійного факультету

Навчально-методичний посібник

Формат 60х84 1/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Arial CYR. Офсет. друк. Умовн.-друк. арк. 5,6.

– Конец работы –

Используемые теги: початку, речення, перед, голосними, процессе, разработки, шахтного, поля, процесі, розробки, шахтного, поля0.133

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: На початку речення перед приголосними: в процессе разработки шахтного поля / у процесі розробки шахтного поля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Критические точки – это точки, контролируемые при переходе от процесса к процессу. Для описываемого процесса критическими точками являются:
На сайте allrefs.net читайте: критические точки – это точки, контролируемые при переходе от процесса к процессу. для описываемого процесса критическими точками являются:..

По идее максвелла изменяющееся магн. Поле является порождением вихревого эл. Поля, а это поле создаёт индукционный ток
Если рассматривать возникновение эдс индукции в движущемся проводнике в этом случае эдс возникает благодаря силе лоренца если проводник неподвижен.. по идее максвелла изменяющееся магн поле является порождением вихревого эл.. вынужденные колебания ду вынужденных колебаний и его решение..

Устранение слабых сторон заводского технологического процесса, а также снижения трудоемкости и себестоимости технологического процесса механической обработки путем перевода технологического процесса с устаревших моделей оборудования на более современные
Графическая часть содержит 10 листов формата А1, в качестве приложений приведены спецификации на разработанные нами приспособления и.. Объектом разработки является технологический процесс механической обработки.. Эффективность данного производства, его технический прогресс, качество выпускаемой продукции во многом зависят от..

Проектирование и разработка технологических процессов изготовления детали
За время прохождения практики нами были решены следующие задачи: а) закрепление и углубление знаний в области производства технологических.. Завод выпускал различные изделия из чугуна и меди, орудия.. В 1936 завод назван Машиностроительным.

Разработка технологического процесса изготовления женской блузки
Главная задача швейной промышленности удовлетворение потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности.. Современная швейная отрасль, выпускающая одежду массового производства, должна характеризоваться достаточно высоким..

Разработка технологического процесса восстановления иглы форсунки
Однако лишь некоторые из этих деталей, наиболее простые и недорогие в изготовлении, утрачивают работоспособность полностью и требуют замены. Большинство деталей имеет остаточный ресурс и может быть использовано повторно.. Затраты на восстановление деталей, даже в условиях современных авторемонтных предприятий, составляют в зависимости от..

Разработка технологических процессов намотки катушек электрических аппаратов
Во введении рассмотрены следующие вопросы: область применения электромагнитных механизмов, их основные характеристики, особенности электромагнитных.. В основной части рассмотрены следующие вопросы: определение состава.. В курсовом проекте дано заключение о проведенной работе и список используемой литературы.

Разработка технологического процесса механической обработки детали – опора задней рессоры
Предметом изучения в технологии машиностроения является изготовление изделий заданного качества в установленном программой выпуска количестве при.. Процесс изготовления машин или механизмов состоит из комплекса работ.. На современном этапе развития машиностроения трудно сосредоточить всю совокупность расширяющихся знаний во всех..

Лекция: методы взаимодействия процессов в лекции рассматриваются: взаимодействие процессов: проблема ограниченного буфера
В лекции рассматриваются взаимодействие процессов проблема ограниченного буфера проблема производитель потребитель прямая и косвенная связь.. содержание введение независимые и взаимодействующие процессы виды организации взаимосвязи процессов..

Основные бизнес-процессы процессы управления o классификация процессов управления
O классификация процессов управления.. o управленческие циклы.. o менеджмент ресурсов и менеджмент организации процессы обеспечения..

0.051
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам