рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Нформаційний банк даних системи землеустрою

Нформаційний банк даних системи землеустрою - раздел Астрономия, Основи землевпорядкування та землекористування З Метою Створення Банку Даних По Землевпорядкуванню Потрібно Організувати Дер...

З метою створення банку даних по землевпорядкуванню потрібно організувати державний фонд землевпорядної документації, який дозволить в короткий термін і без великих затрат праці здійснити землевпорядне обслуговування державного управління земельними ресурсами, обіг земель, забезпечити громадян і юридичних осіб необхідною землевпорядною інформацією, а також створити інформаційну базу здійснення землеустрою.

Основними видами землевпорядної документації, яка включається у фонд, є:

1) державні і регіональні програми використання та охорони земель;

2) проекти віднесення земель до державної власності, власності місцевих адміністрацій та власності територіальних громад;

3) матеріали по зонуванню і природно-сільськогосподарському районуванню земель, про розміщення і встановлення меж особливо охоронних територій, територій традиційного природокористування;

4) схеми землеустрою адміністративно-територіальних утворень, схеми міського землекористування, схеми формування спеціальних фондів земель, плани земельно-господарського устрою земель міст і селищ, які підлягають забудові або тимчасово не забудовуваних;

5) проекти перерозподілу земель, формування нових і впорядкування існуючих землекористувань, організації їх території, внутрігосподарського землеустрою;

6) матеріали з формування землекористування, межування земель, виготовленню планів земельних ділянок, закріплення і змін на місцевості меж населених пунктів;

7) проекти рекультивації порушених земель, захисту фунтів від ерозії, селів, зсувів, підтоплення, заболочування, висушення, ущільнення, засолення, негативних геологічних процесів і явищ, відновлення і консервації земель, забруднених відходами виробництва, хімічними і радіоактивними речовинами, поліпшення сільськогосподарських угідь, освоєння нових земель, збереження і підвищення родючості грунтів;

8) матеріали (технічні звіти) топографо-геодезичних і картографічних робіт, ґрунтових, агрохімічних, геоботанічних та інших обстежень і дослідних робіт із землеустрою;

9) матеріали складання планів меж земель, обмежених у використанні й обтяжених правами інших осіб;

10) матеріали виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь та забруднених земель;

11) матеріали інвентаризації, систематичного виявлення не використовуваних, нераціонально використовуваних і використовуваних не по цільовому призначенню земель та формування фонду перерозподілу земель;

12) спеціальні тематичні карти (атласи) стану і використання земельних ресурсів.

До фонду землевпорядної документації можуть включатися й інші види землевпорядної документації, отриманої в процесі проведення Землеустрою.

Державний фонд землевпорядної документації створюється самостійно і не є складовою частиною державного фонду геодезичних картографічних, земельно-кадастрових та інших матеріалів.

Фонд землевпорядної документації повинний постійно поповнюватися, обновлятися і підтримуватися в стані, що забезпечує наявність необхідної інформації про землеустрій. Тому всі розробники землевпорядної документації, як громадяни, так і юридичні особи, які виконують роботи за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів самих замовників, зобов'язані безплатно передавати один примірник копій створених ними матеріалів і документів у відповідний територіальний інститут (філіал) Інституту землеустрою УААН, на який покладено організацію та ведення фонду для включення їх в державний фонд землевпорядної документації.

Дані про землеустрій носять відкритий характер, за винятком даних, віднесених до категорії обмеженого доступу і які складають державну таємницю, доступ до яких здійснюється відповідно до законодавства України.

Дані, які містяться в землевпорядній документації, повинні надаватися за плату або безкоштовно в порядку, передбаченому законодавством України про інформацію.

Безкоштовно дані повинні надаватися:

· органам державної влади України та місцевого самоврядування;

· правоохоронним органам і судам по справах, які знаходяться у виробництві;

· органам державної статистики;

· землевпорядним навчальним закладам для навчальних і наукових цілей;

· іншим особам, визначеним законами України. Громадяни і юридичні особи, користувачі матеріалів і документів державного фонду землевпорядної документації, зобов'язані:

· забезпечувати збереження отриманих у тимчасове користування матеріалів і документів та повертати їх у встановлений термін;

· не розголошувати зведення, які містяться в зазначених матеріалах і документах, що складають державну таємницю;

· не допускати використання отриманої інформації способами й у формі, що завдають шкоди правам і законним інтересам правовласника на землю.

Крім цього, основним напрямком інформаційного забезпечення землеустрій повинний стати земельно-інформаційним банком формування правової, науково-технічної документації, нових технологій з землеустрою, що дозволить створити банк науково-технічної інформації і тим самим забезпечити розробників і споживачів землевпорядної документації інформацією про технології в землевпорядкуванні, а також забезпечити більш тісну взаємодію між ; наукою і виробництвом, що, у кінцевому підсумку, підвищить якість і прискорить реалізацію проектів.


ЛІТЕРАТУРА

1. Геродот. Історія. - В 9-ти кн. - Л., 1972.

2. Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр. 2-е вид. - Львів: Вища школа, 1987.

3. Третьяков П.Н. Подсечное земледелие Восточной Европы // Известия АН СССР. - Т. XIV, вып. 1. - М., 1932.

4. Іверонов І.А. Основи землевпорядної справи. Вид. книжного магазину. - М.: "Вища школа", 1915. - с, 6-7.

5. Кавелін С.П. Межування і землеустрій. Вид. книжного магазину. -М.: "Правоведения", 1914.- с. 221.

6. Мартинов Б.С. Поняття землеустрою. -Л., 1917.- с.286.

7. Волков С.М. Економіка землеустрою.- М.: Колос, 1996.- с.10.

8. Герман І.Є. Земельні справи в західноєвропейських країнах. - М.,1913.-с.З.

9. 3емлеустроительное проектирование. Под ред. докт. эк. наук,

проф. Гендельмана. - М.: Агропромиздат, 1986. - с. 9.

10 .П.М. Перший. Нариси аграрних проблем будівництва соціалізму. -

К.: "Наукова думка", 1973. - с.271.

11. Земельний кодекс Української РСР. - К.: Вид. політичної літератури України, 1973. - с. 71.

12. Наукові основи землеустрою / Під ред. В.П. Троїцького. - М.:

Колос, 1995.-c.92.

13. Новаковський Л.Я., Третяк A.M. Теоретичні основи сучасного землеустрою / Землевпорядний вісник, №3, 1999. - с. 3.

14. Волков С.М. Економіка землеустрою. -М.: Колос, 1996. - с. 12.

15. Третяк A.M., Кривов В.М., Тернапольський А.В., Третяк Р.А. Наукові проблеми розробки навчальних програм землеустрою / Землевпорядкування, № 3, 2001. - с. 69.

16. Волков С.М. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Т. 1. - М.: Колос, 2001. - с. 307.

17. Дорогунцов C.I., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С. НАН України, РВПС України. - К., 1999. - 82 с.

18. Дорогунцов C.I., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С. НАН України, РВПС України. - К., 1999. - 4 с.

19. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. - К., 1998. - с. 27-28.

20. Волков С.Н. Економика землеустройства. - М.: Колос, 1996. -с.239.

21. Волков С.Н. Землеустройство за рубежом. Сб. докл. Землеустроительная наука - российским реформам. Т. І, - с. 82.

22. Волков С.Н. Землеустройство в условиях земельной реформы (экономика, экология, право). - М.: "Былина", 1998. - с. 67.

23. Справочник по землеустройству /Л.Я. Новаковский, В.4 Буленок, Ю.Н. Вагин и др.: Под ред., Л.Я. Новаковского. 3 - изд. перераб. ц j доп. - К.: Урожай, 1989. - с. 171 - 226.

24. Андріїшин І.М., Сохнич А.Я. Методологічні основи оптимізацц' охорони природи і землекористування. - Львів: Українські технології • 1998.- с.27.

25. Новаковський Л.Я., Пилипенко М.А. Земельні ресурси Української РСР. - К.: Урожай, - с. 216-217.

26. Новаковський Л.Я. До 40-річчя організації Інституту землеустрою Української академії аграрних наук. Землевпорядна наука, виробництво і освіта XXI століття // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2001р.) ІЗ УААН, 2001. - с. 5-6.

27. Добряк Д.С. Стан і перспективи розвитку землеустрою в Україні' Землевпорядкування, № 2,2002.

28. Другак В.М.Проблеми реалізації права власності на землю в Україні // Землевпорядкування, № 4,2001, с.21-27.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи землевпорядкування та землекористування

Чернівецький національний університет.. мені юрія федьковича.. р і беспалько в р черлінка..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Нформаційний банк даних системи землеустрою

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Чернівецького національного університету
Е – 906 Беспалько Р.І., Черлінка В.Р. Основи землевпорядкування та землекористування. Навчальний посібник. Частина 2. – Чернівці: Рута, 2004. – 92 с.   Викладені теоретичні і

Основні складові та функції системи землеустрою
Структура системи землеустрою як управляючої (в подальшому -системи землеустрою), складається з 8 основних елементів: земельної політики держави, попиту і пропозицій на типи землекористування, інфр

Правове забезпечення землеустрою
В системі державного управління землеустроєм важливе місце займає його правове забезпечення. В даний час правове регулювання землеустрою здійснюється Земельним кодексом України та іншими законодавч

Прикінцеві положення
Поряд із прийняттям закону України "Про землеустрій" необхідно розробити і прийняти ряд підзаконних нормативних актів. Основними питаннями, що повинні регулюватися підзаконними а

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги