рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з курсу облік в банках Малоцінними Вважаються Предмети, Вартість Яких За Одиницю Складає 15 Неоподат...

Малоцінними вважаються предмети, вартість яких за одиницю складає 15 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати (17 грн.), тобто 255 грн., незалежно від строку служби. До швидкозношуваних належать предмети, строк служби яких не перевищує одного року незалежно від вартості. Вони обліковуються на рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (МШП), до якого рекомендуємо відкрити такі субрахунки:

«МШП на складі»;

 

«МШП в експлуатації»;

«МШП у підзвітних осіб та в переробці»;

 

«МШП в дорозі»;

«Результати переоцінки вартості МШП»;

 

«Знос МШП».

Аналітичний облік здійснюється за наведеними субрахунками, по місцю їх знаходження і матеріально-відповідальних осіб, які входять до складу кожної групи МШП (відповідно за номенклатурними номерами).

 

Наказом Міністерства статистики України № 145 від 22.05.96 р. «Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів» передбачено такі форми:

МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) сталого запасу інструментів (пристосувань)»;

 

МШ-2 «Картка обліку МШП»;

МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточку інструментів (пристосувань)»;

 

МШ-4 «Акт вибуття МШП»;

МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні»;

 

МШ-6 «Персональна картка № — обліку спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань»;

МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань»;

 

МШ-8 «Акт на списання МШП».

В установі банку необхідно забезпечити контроль за збереженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом обліку їх наявності й руху за місцями збереження і використання — на складі, у коморах, у матеріально-відповідальних осіб.

 

Картка обліку МШП (форма № МШ-2) застосовується для обліку МШП (інструменту, спецодягу, спецвзуття), виданих під розписку працівнику або бригадиру із комори для тривалого користування. Вона заповнюється в одному примірнику на кожного працівника, який одержав ці предмети.

Облік переданого в експлуатацію інвентаря здійснюється в «Відомісті обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань» (форма № МШ-7) шляхом опису цього інвентаря по кожній особі, яка відповідає за збереження малоцінного інвентаря.

 

Розглянемо методику відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій щодо надходження від постачальників, безкоштовно, як лишків при інвентаризації, в експлуатації та вибуття (на реалізацію, безкоштовно і виявлених нестач при інвентаризації) МШП.

1. Надходження МШП відображається в регістрах бухгалтерського обліку за ціною придбання, до якої додаються витрати по доставці їх в установу банку.

 

У бухгалтерському обліку операції з оплатою, надходженням МШП та їх оприбуткуванням на склад відображаються таким чином.

Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП:

 

Д-т рахунку №3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП»;

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

 

Аналогічною бухгалтерською проводкою відображається також оплата послуг за доставку закуплених у постачальника МШП.

Одержані МШП прибуткуються на склад (разом з витратами на доставку):

 

Д-т рахунку № 3410 «МШП на складі»;

К-т рахунку № 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП».

 

Оскільки згідно з чинним законодавством банки звільнені від сплати податку на додану вартість з виручки від реалізації своїх послуг, то з оплаченої постачальниками вартості МШП також не відшкодовується розмір цього податку, що входить у вартість оплачених матеріалів. Це означає, що банки оприбутковують і списують на свої витрати вартість придбаних МШП разом з податком на додану вартість.

2. На безкоштовне одержання МШП збільшуються фонди банку бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку № 3410 «МШП па складі»;

К-т рахунку № 6800 «Непередбачені доходи».

 

3. На дооцінку МШП на складі, яка може здійснюватись у відповідності з чинними нормативними документами Кабінету Міністрів України, в обліку складають бухгалтерський запис:

Д-т рахунку № 3410 «МШП на складі»;

К-т рахунку № 3408 «Результати переоцінки вартості господарських матеріалів».

4. У банківській системі, за діючою методикою Мінфіну України, при передачі МШП в експлуатацію на їх вартість одразу нараховується зношення в розмірі 100 % їх облікової вартості з віднесенням на собівартість банківських послуг (якщо це пов'язано з основною діяльністю установи), або за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні установи, або коштів спецфондів, якщо МШП призначені для забезпечення культурних і соціально-побутових потреб працівників банку. Розглянемо це на прикладі бухгалтерських проводок.

Приклад 1. Передано в експлуатацію МШП для основної діяльності:

№ з/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
Передано МШП зі складу в експлуатацію 3410 (в експлуатації) 3410 (на складі)
Нараховано зношення МШП в розмірі 100 % вартості й віднесено на господарські витрати 7431 (господарські витрати) 3419 (знос МШП)
Списано з балансу МШП через непридатність для експлуатації 3419 (знос МШП) 341 (в експлуатації)
Оприбутковано господарські матеріали за ціною можливого використання (металобрухт, вторсировина тощо) 3400 (господарські матеріали) 3410 (в експлуатації)

 

 

Приклад 2. Передано в експлуатацію МШП для забезпечення соціально-побутових і культурних потреб працівників банку:

 

№ з/п Зміст операції Дебет Кредит Сума
Передано МШП зі складу в експлуатацію власній соцкультпобут-сфері 3410 (в експлуатації) 3410 (на складі)
Нараховано зношення МШП при передачі в розмірі 100 % їх вартості (за рахунок спецфондів) 7493 (витрати на неопераційні підрозділи банку) 3419 (знос МШП)
Списано МШП у зв'язку з непридатністю для подальшого використання 3419 (знос МШП) 341 (МШП вексплуатації)
Оприбутковано товарно-матеріальні цінності за ціною можливого використання (металобрухт, вторсировина тощо) 3400 (господарські матеріали) 3410 (МШП в експлуатації)
Одночасно методом «сторно» зменшено витрати, віднесені раніше (див. операцію 2) за рахунок спецфондів банку 7493 (витрати на неопераційні під розділи банку) 341 (МШП в експлуатації)

 

5. При поверненні МШП після експлуатації на склад вони прибутковуються за цінами можливого використання або реалізації, наприклад, на 400 грн., порівняно із переданими з початковою вартістю 1000 грн. При цьому на суму оприбуткування зменшуються витрати за відповідними рахунками, на які раніше була списана вартість МШП. Ця операція відображається в бухгалтерському обліку таким записом.

На оприбуткування на склад повернених МШП на суму 400 грн.:

 

Д-т рахунку № 3410 «МШП на складі» 400 грн.

К-т рахунку № 743 «Інші експлуатаційні витрати» субрахунок № 7431 «Господарські витрати» 400 грн.

На зменшення МШП, що обліковуються ще як в експлуатації, але вже повернутих на склад з початковою вартістю і нарахованим при цьому 100 % зношенням у сумі 1000 грн.:

 

Д-т рахунку № 341, субрахунок «Знос МШП» 1 000 грн.

К-т рахунку № 341, субрахунок «МШП в експлуатації» І 000 грн.

 

6. Безкоштовна передача МШП, що були в експлуатації, відображається такими бухгалтерськими проводками:

№ з/п Зміст операції Дебет Кредит Сума
Оприбуткування на склад МШП із експлуатації за ціною можливої реалізації або іншою (облікова ціна передачі в експлуатацію 800 грн, оцінкова — 600 грн. 3410 (МШП на складі) 7431 витрати
Зменшення облікової вартості МШП у складі експлуатаційних і нарахування зношення 3419 Субрахунок «Знос» 341 субрахунок в експлуатації
Безкоштовна передача МШП, що були в експлуатації, за рахунок власного прибутку (спецфондів) 5020 (загальні резерви) 3410 на складі

 

7. При реалізації надлишкових МШП для визначення фінансового результату від таких операцій використовують рахунок № 6499 «Інші небанківські операційні доходи». Розглянемо це на прикладі реалізації покупцеві МШП за договірною ціною 5000 грн., якщо на балансі банку вони обліковувалися у 3000 грн.:

а) списано на реалізацію МШП за їх обліковою вартістю (фактичною собівартістю):

 

Д-т рахунку № 6499 «Інші небанківські операційні доходи» 3 000 грн.

К-т рахунку № 3410 «МШП па складі» 3 000 грн.;

 

б) нараховується для сплати покупцем за договірною ціною:

Д-т рахунку № 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і МШП»5 000 грн.

К-т рахунку № 6499 «Інші небанківські операційні доходи» 5 000 грн.;

в) надходження оплати від дебітора за МШП:

 

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 5 000 грн.

 

К-т рахунку №3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і МШП»5 000 грн.

 

8. Інвентаризація МШП здійснюється за місцем їх надходження.

Виявлені надлишки прибуткуються бухгалтерською проводкою:

 

Д-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунки:

«МШП на складі»;

«МШП в експлуатації»;

 

«МШП у підзвітних осіб».

К-т рахунку

 

№ 6800 «Непередбачені доходи», що підлягають оподаткуванню, згідно з чинним законодавством, податком на прибуток за ставкою 30 %.

Виявлені нестачі відносять на окремий рахунок нестач у складі дебіторської заборгованості та відшкодовуються (повністю чи частково) з винних або списуються згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. за рахунок власного прибутку (спецфондів), що залишається в розпорядженні банківської установи.

 

Під час інвентаризації товарно-матеріальних цінностей з'ясовують, що низка об'єктів основних засобів за своєю балансовою вартістю підлягають переведенню в склад малоцінних і швидкозношуваних предметів. Переведення відображають такими бухгалтерськими проводками:

а) на балансову вартість МШП, що вилучаються з розряду основних засобів:

Д-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (відповідний субрахунок);

К-т рахунків: № 4400 «Операційні основні засоби» (відповідний субрахунок);

або № 4500 «Неопераційні основні засоби»;

б) переведення суми зношення, що була нарахована на МШП, які вилучаються із складу основних засобів:

Д-т рахунків:

№ 4409 «Зношення операційних основних засобів»;

№ 4509 «Зношення неопераційних основних засобів».

К-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок «Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів»;

 

в) на суму зношення, що донараховується за МШП (колишні основні засоби):

Д-т рахунку № 5020 «Загальні резерви» (за рахунок спецфондів банку);

К-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок «Зношення МШП»;

г) на суму зношення надлишково нарахованого за МШП (колишні основні засоби):

Д-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок «Знос МШП»;

К-т рахунку № 6800 «Непередбачені доходи».

 

Облік господарських матеріалів. Необхідні для діяльності установ банку матеріали (пальне, мастильні матеріали, матеріали для поточного ремонту приміщень і інвентаря, запасні частини до автомобілів, спецодяг, канцелярське приладдя, інкасаторські сумки для збирання грошової виручки, пакувальний матеріал для грошей) обліковуються на рахунку третього порядку № 340 «Господарські матеріали» (на відповідних субрахунках — на складі, в підзвіті, в дорозі).

Будівельні та інші матеріали для капітальних вкладень і капітального ремонту також обліковуються на рахунку № 340. Аналітичний облік матеріалів здійснюється в бухгалтерії на ЕОМ в обіговій відомості кількісно-сумарного обліку за групами: на складі; у підзвітних осіб; в ремонті чи переробці; тимчасові пристосування і обладнання на будові; в дорозі.

На складі ведеться сортовий кількісний облік у картках або в книзі складського обліку.

Наказом керівника банку призначається матеріально відповідальна особа (завідувач складу, завідувач господарством, заступник керівника банку з господарської діяльності тощо), яка відповідає за збереження матеріалів.

Матеріали видаються зі складу за вимогами або накладними, що виписуються у трьох примірниках, за підписами осіб, уповноважених на це керівником банку. Перший примірник з відміткою завідувача складу про видачу і розпискою про отримання надходить у бухгалтерію, другий — залишається у завскладом, а третій — видається одержувачу. В бухгалтерії видані матеріали розцінюються, і вартість їх списується за кредитом рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок) і дебетом відповідного рахунку (за напрямком використання матеріалів).

В установах банку, де запаси господарських матеріалів невеликі й передаються на збереження особам, які їх використовують, складський облік не ведеться і вимоги на видачу матеріалів не складаються. Замість цього відпуск матеріалів щомісячно обліковується оперативно за відомістю, на основі якої вартість витрачених матеріалів списують у дебет рахунків за напрямками їх використання і кредит рахунку № 340 «Господарські матеріали» (з відповідного субрахунку).

Збереження матеріалів періодично перевіряється на складі та в інших місцях зберігання, виходячи із фактичних їх залишків і даних обліку. Так, бухгалтер, який здійснює контроль за обліком матеріалів на складі, щокварталу звіряє їх кількісні залишки на складі по картонках з даними залишків за обіговою відомістю, що складається і ведеться в бухгалтерії банку. Фактичні залишки деяких найбільш дефіцитних матеріалів перевіряються щоквартально.

Періодично або в разі зміни матеріально відповідальних осіб, при крадіжках, пожежах і обов'язково станом на кінець звітного року на складі проводиться інвентаризація матеріалів.

У системі рахунків облік надходження і використання господарських матеріалів відображають таким чином:

На придбання господарських матеріалів:

а) на здійснення попередньої оплати постачальнику:

Д-т рахунку № 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів»;

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;

б) на оприбуткування матеріалів від постачальника (разом з податком на додану вартість):

 

Д-т рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);

К-т рахунку № 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів».

 

2. На безкоштовне одержання і оприбуткування надлишків, виявлених під час інвентаризації:

Д-т рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);

К-т рахунку № 6800 «Непередбачені доходи».

3. Дооцінку матеріалів фіксують бухгалтерськими записами:

Д-т рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);

К-т рахунку № 3408 «Результати переоцінки вартості господарських матеріалів».

4. На списання матеріалів, запасних частин, пального, на виконання робіт і різні господарські витрати (разом з податком на додану вартість) :

Д-т рахунків: № 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів» (відповідний субрахунок);

№ 743 «Інші експлуатаційні витрати» (відповідний субрахунок);

№ 350 «Витрати майбутніх періодів»;

К-т рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок).

Методика відображення в бухгалтерському обліку операцій з реалізації господарських матеріалів, а також результатів їх інвентаризації подібна до методики з малоцінними і швидкозношуваними предметами розглянутій вище в цьому ж параграфі.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з курсу облік в банках

Двнз приазовський державний технічний університет.. кафедра облік та аудит.. конспект лекцій з курсу..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Реформа обліку і звітності в Україні
Система бухгалтерського обліку в банках України, що діяла до 1997 р., сформувалась у межах колишнього СРСР. Й функціонування було зумовлене потребами централізованого управління економікою. Головна

Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку
Національні системи обліку та звітності мають певні відмінності, які зумовлені політичними, економічними факторами. Перш за все це виявляється у різниці підходів до відображення активів, обліку дох

Приклад.
У 1995 р. банк придбав офіс за 200 000 гри. Строк амортизації становить 20 років. Таким чином, його балансова вартість на 01.01.97 р. Складає 180000грн. 200000 - ((200000/20) х 2) = 180, т

Приклад.
Станом на 31.12.06 р. банк А має два балансових рахунки з банком Б. Наданий міжбанківській кредит — 120 000 гри. (строк погашення кредиту — 20.01.07 р.). Отриманий банківський кредит — 70 000 грн.

Приклад.
АК Банк 04.01.97 р. надав позику фірмі в сумі 100 000 грн. На 01.04.97 р. фінансовий стан позичальника суттєво погіршився. Гарантія за позикою була надана комерційним банком, який збанкрутував на 3

Приклад.
Вкладник розмістив у банку депозит на суму 100 грн. 01.04.97 р. строком на 3 міс. з виплатою відсотків у розмірі 30 % річних після закінчення строку внеску. За принципом нарахування відсот

Приклад.
Клієнту надано кредит на суму 10 000 грн. строком на 3 міс. 15.11.96 р. зі сплатою відсотків за кредит після закінчення строку кредитної угоди. Річна відсоткова ставка — 12 % річних. За станом на 3

Усього активів 305 , Усього пасивів 305
  У теперішній час комерційні банки в Україні складають тільки зведені звіти, що включають дані відділень та філій.   Принцип собівартості (незмінності початков

Усього пасивів 2500
  х рівень інфляції за звітний період (150 %) = Балансовий звіт банку А після переоцінки, тис. грн.   Рахунки «ностро» 300 Позики отримані 100

Вправа 6.
Згідно з принципами нарахування і відповідності для визнаних доходів і витрат застосовують такі терміни: — відкладений дохід, або доходи майбутніх періодів (авансів, надходжень, передоплат

Мета вивчення
  Після вивчення теми 2 студенти повинні знати: 1. Законодавчу і нормативну базу організації бухгалтерського обліку в банку. 2. Об'єкти бухгалтерського обліку, класи

Мета вивчення
  Після вивчення теми 2 студенти повинні знати: 1. Законодавчу і нормативну базу організації бухгалтерського обліку в банку. 2. Об'єкти бухгалтерського обліку, класи

Дебет Кредит
      Усі пасивні рахунки мають кредитовий залишок, усі активні рахунки — дебетовий залишок (сальдо).   Модель Т-рахунку м

Приклад
АБ «Аркада» надав 1 лютого гарантію ВАТ «Родон» у сумі 100 000 грн., строк дії якої 2 міс. Станом на 1 лютого операція за наданою гарантією відображається бухгалтерською проводкою:

План рахунків і принципи його побудови
Одним з ключових елементів національної системи бухгалтерського обліку є план рахунків, завдяки якому досягається систематизація бухгалтерських рахунків. Іншими словами, план рахунків — це системат

Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку
На основі плану рахунків комерційні банки складають баланс. Баланс — це основна форма фінансової звітності.   Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан ба

Параметри і форми аналітичного обліку
  Фінансовий облік повинен забезпечити реалізацію принаймні двох функцій: 1) запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в аг

Характеристика та коди контрагентів
№ з/п Характеристика контрагента Значення параметра (сегмент С у номері рахунку) Значення параметра (ідентифікаційний код контрагент

Контрагенти (клієнти) банку
  № з/п Назва установи Резидентність Значення параметра «характеристика клієнта» Ідентифікаціний код

Приклади побудови номерів аналітичних рахунків
№ з/п Назва аналітичного рахунку Номер рахунку   Поточний рахунок ТзОВ «Роксолана» у доларах США

Банківська документація
  Усі банківські операції відображаються в обліку тільки при наявності документального підтвердження. Банківські документи — це письмове розпорядження клієнта чи відповідального праці

Вправи для самостійної роботи
  Вправа 1. Визначте вид і характер наведених бухгалтерських рахунків і відобразіть інформацію у таблиці: — ощадні сертифікати, емітовані банком; —

Мета вивчення
Після вивчення теми 4 Ви повинні знати: 1. Систему рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку. 2. Методику обліку внесків до статутного капіталу.

Розглянемо це на прикладах
Перший випадок.Облік операцій, коли статутний капітал зареєстровано. 1. На реєстрацію статутного фонду:   Д-т рахунку № 3530 «Несплачений ста

Розглянемо це на прикладах
1. Викуп акцій. Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків передбачено активний рахунок № з 120 «Власні акції банку у портфелі на продаж, викуплені в акціонерів». При з

Розглянемо ці випадки на прикладах
Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу — за 9500 грн. при номіналі 9000 грн. На надходження грошових коштів: Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України

Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків
Міжбанківські розрахунки є важливою складовою платіжного механізму держави. Безготівкові розрахунки між суб'єктами господарської діяльності, як правило, не можуть бути завершені у межах однієї уста

Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ
Національна системи електронних платежів — це державна платіжна автоматизована комп'ютерна система, яка виконує розрахунки між банківськими установами, що розташовані на терито

Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій
Касове обслуговування комерційних банків та їх установ здійснюється регіональними управліннями НБУ або комерційними банками згідно укладених угод. Кожна установа комерційного банку при вин

Облік міжбанківських розрахунків
Ці операції відображаються в обліку: Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку У банку, я

Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами
Під прямими кореспондентськими угодами розуміють договірні відносини між комерційними банками, метою яких с прискорення платежів і розрахунків. Платежі й розрахунки здійснюються одним банком за дор

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Комерційний банк «Україна» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від АТ «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн. за одержану сировину від міжміського постачальн

Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку
Організація грошових розрахунків — це одна із функцій комерційних банків. Грошовий обіг— це сукупність платежів (розрахунків), які здійснюються безготівковими перерахунками або готівкою. Грошовий о

Документи, що додаються до витягу із особового рахунку за цим записом
1. Платіжне доручення 2. Платіжна вимога-доручення 3. Касовий чек 4. Акредитиви 5. Вексель 6. Меморіальний ордер 7. Платіжна вимога 8.

Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями
Платіжне доручення — це документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.

Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями
Розрахунки гарантованими дорученнями застосовуються тоді, коли одержувач не має рахунку в установі банку або розрахунки безпосередньо з одержувачем коштів платіжними дорученнями неможливі та їх мож

Дорученнями
При цій формі в розрахунках беруть участь два суб'єкти: — постачальник (сировини, товарів, робіт, послуг), що має право на одержання платежу; — платник (одержувач), що має право д

Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекоотримувачу

Облік операцій при розрахунках акредитивами
Акредитив — це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити третій особі (постачальнику, бенефіціару), безпосередньо або через інший уповноважений банк, пла

Безспірне стягнення коштів
Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України: за результатами розгляду претензій арбітражного суду, за штрафами і пенею мит

Контрольні запитання
1. Назвіть принципи організації грошового обігу. 2. Розкрийте зміст та призначення угоди на здійснення розрахунково-касового обслуговування. 3. Назвіть документи, необхідні для ві

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Від радгоспу «Березанський» до Баришівського відділення банку АПК «Україна» 10 вересня надійшло платіжне доручення № 83 від 8 вересня на суму 435 000 грош. од. за перерах

Організація обліку кредитних операцій
Кредитні операції посідають ключове місце з-поміж активних операцій комерційних банків. У більшості банків позичкові рахунки складають не менше половини їх сукупних активів і забезпечують близько 7

Потреба в банківському овердрафті у прибуткових підприємств може виникнути з наступних причин
1. Власники підприємства можуть ухвалити рішення про вилучення отриманого прибутку у вигляді дивідендів. У цьому випадку в підприємства виникає потреба в плановому джерелі фінансування, як і в моме

Формування номера особового рахунку здійснюється комерційними банками самостійно у межах наданої їм компетенції
При цьому обов'язково враховують такі параметри: — номер балансового рахунку (4 знаки); — ключовий розряд (1 знак); — характеристику контрагента (1 знак)

Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру
Для отримання кредиту клієнт звертається в кредитний відділ з клопотанням, до якого додаються документи, які дозволяють прийняти рішення щодо доцільності такої кредитної операції. Пакет документів

Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів
Для підтримання стабільності банківської системи з метою хеджування кредитного ризику в банках передбачене утворення резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Залежно від джерел формування ц

Спеціальний резерв формується за рахунок витрат банку
Акумульовані в ньому суми обліковуються: — за міжбанківськими кредитами на рахунку № 1590 «Резерв під заборгованість інших банків», — за операціями з клієнтами на

Облік операцій кредитного характеру
Найбільш поширеними є факторингові операції і операції з фінансового лізингу. Облік факторингових операцій. Факторингові операції— це продаж рахунків фактору (від англ. factor — комісіонер

Облік фінансового лізингу
Лізинг — це форма довгострокової оренди, яка пов'язана з передачею в користування обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, при збереженні права вла

Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру
За надання послуг кредитного характеру банки справляють з клієнтів комісійну винагороду. До таких послуг належать: видача гарантій і поручительств іншим банкам та клієнтам, акцептовані та авальован

Контрольні запитання
1. Наведіть класифікацію кредитних операцій і зміст окремих видів цих операцій. 2. Дайте визначення методу кредитування. Які методи кредитування використовуються? 3. Які Ви знаєте

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. ТзОВ «Родон» підписало з банком угоду на отримання права на овердрафт у розмірі 10 000 грн. з 01.08.98 р. по 01.11.98 р. 19 жовтня залишок на поточному рахунку фірми стан

Організація касової роботи
Організація касової роботи комерційних банків регламентується Національним банком України за його «Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України» № 1 від 07.07.94 р.

Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки
Приймання готівки в касу банку здійснюється на основі приходних документів, які виписуються в одному або в двох примірниках: а) від підприємств, об'єднань, організацій, установ у сплату бу

Облік операцій видаткових кас
Гроші з кас установ банку видаються: а) підприємствам, організаціям, установам — виключно за грошовими чеками затвердженої форми; б) індивідуальним позичальникам, які одержують по

Інкасація грошової виручки
Інкасацію здійснюють на підприємствах, організаціях, установах інкасатори-збирачі банків на основі «Доручень на інкасацію грошей», посвідчення особи і спеціального посвідчення на автомашину. Механі

Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах
Готівка обігової (операційної) каси та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах — спеціально обладнаних охоронною сигналізацією коморах, а в них — у вогнетривких сейфах під відповідаль

Ревізія цінностей
Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка стану їх зберігання виконується: не менше одного разу на півріччя;

Синтетичний облік касових операцій
Облік найважливіших прибутково-видаткових касових операцій на бухгалтерських рахунках відображається за рахунком № 100 «Банкноти та монети» таким чином: 3 кредиту

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Протягом операційного дня в прибуткову касу надійшла готівка грошей: — виручка з реалізації від юридичних осіб 5000 грн. — з коррахунку на поповнення ка

Організація касового виконання Державного бюджету України
Державний бюджет України — це централізований фонд країни, який використовується для задоволення загальнодержавних потреб. Склад і структура прибутків і витрат Державного бюдже

Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України
Синтетичні рахунки для обліку операцій з касового виконання Державного бюджету України і руху коштів позабюджетних фондів знаходяться в другому класі плану рахунків і згруповані в 25 розділі.

Касове виконання місцевих бюджетів
До місцевих бюджетів належать бюджети Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, областей, міст, районів, селищ і сіл. До місцевих бюджетів повністю надходять закріплені за ними доходи:

Вправи для самостійної роботи
Районне відділення Укрсоцбанку виконує операції щодо касового обслуговування бюджетних рахунків.   Вправа 1. ТзОВ «АТЕК» платіжними дорученнями перерахувало

Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій
Депозити — це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною угодою і банківським законодавством. Д

Облік депозитних операцій
Банк відкриває клієнту строковий або ощадний депозитний - рахунок на підставі наступних документів: — депозитної угоди (Додаток 24); — картки зі зразками підписів та відбитком печ

Облік довірчих операцій
Довірчі, або трастові операції — це операції, які банк виконує за дорученням і в інтересах третьої особи. Вони можуть здійснюватись на користь приватних (фізичних) осіб і підпр

Мета вивчення
Після вивчення теми 12 Ви повинні знати: 1. Основні валютні операції, які потребують ліцензування. 2. Правила відкриття поточних рахунків у іноземній валюті. 3. Банківськ

Сутність валютних операцій
З переходом України на ринкову економіку, інтернаціоналізацією товарного виробництва та обігу посилюється значення експортно-імпортних операцій, які є складовою валютних операцій, що здійснюються н

Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
Банки відкривають рахунки у іноземній валюті юридичним та фізичним особам згідно з чинним законодавством України. Порядок відкриття рахунків клієнтам регламентовано інструкцією № 3 «Про відкриття б

Неторговельні операції з валютними цінностями
Неторговельні операції включають у себе наступні банківські операції: — купівля та продаж готівкової іноземної валюти у фізичних осіб; — оплата (купівля) платіжних документів (дор

Виплата готівкової іноземної валюти за дорожніми чеками
Ця операція виконується на загальних підставах. У разі виплати за дорожніми чеками національної валюти здійснюється купівля іноземної валюти у сумі, належній до виплати за чеком, за винятком комісі

Існують також спеціальні акредитиви
1. Акредитив «стенд-бай», або резервний акредитив, акредитив підтримки. По суті це заява про гарантію. Він використовується переважно в США, оскільки за правилами цієї країни американським банкам н

Існують також спеціальні акредитиви
1. Акредитив «стенд-бай», або резервний акредитив, акредитив підтримки. По суті це заява про гарантію. Він використовується переважно в США, оскільки за правилами цієї країни американським банкам н

Інші валютні операції
Окрім суто експортно-імпортних та неторгових, до складу валютних операцій належать торгові операції з купівлі-продажу валюти, активно-пасивні операції, форвардні та ф'ючерсні операції. Пра

Контрольні запитання
1. Назвіть умови отримання ліцензії. 2. Чим регламентується надання дозволів за окремими пунктами ліцензії та обгрунтування відмови у наданні ліцензії? 3. Пригадайте, які операції

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. 10 вересня банк «Аваль» видав аванс касиру обмінного пункту при готелі «Дніпро» — 30 000 грн. та 3000 дол. США. Зі звіту касира, поданого 11 вересня, видно, що куплена наступна валюта:

Документальне забезпечення обліку
Основні засоби — це матеріально-майнові цінності, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері, зберіга

Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів
Придбання об'єктів основних засобів за гроші. В їх вартість входить і податок на додану вартість (ПДВ), який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам з бюджету, як це здійснюється д

Облік зношення основних засобів
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об'єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систе

Облік зношення основних засобів
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об'єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систе

Облік оперативного лізингу
Оперативний лізинг передбачає передачу (без списання з балансу) в оренду за плату, що є доходом, об'єкта основних засобів на певний період часу з поверненням лізингодавцю, тоді як при фінансовому л

Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
Під час інвентаризації можуть бути виявлені як надлишки, так і нестачі основних засобів. Основні засоби, що виявлені як надлишок, підлягають оприбуткуванню за цінами, визначеними інвентари

Облік нематеріальних активів
Згідно з «Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів за № 250 від 3,04.93 р., у складі нематеріальних активів відображаютьс

Контрольні запитання
1. У чому суть основних засобів як товарно-матеріальних цінностей дострокового користування? 2. У чому суть нематеріальних активів? 3. У чому суть малоцінних і швидкозношуваних пр

Вправи для самостійної роботи
Загальні вимоги: Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.   № з/п Зміст операцій Сума грош. од.   Вправа 1.

Вправи для самостійної роботи
Загальні вимоги: Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.   № з/п Зміст операцій Сума грош. од.   Вправа 1.

Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком
При обліку доходів і витрат послуговуються наступними правилами. Правило перше. При класифікації витрат за елементами затрат і цільовим призначенням виділяють капітальні затрати і поточні

Облік доходів і витрат банку
  Облік відсоткових доходів. До відсоткових доходів відносять відсотки за користування банківськими позиками, відсотки за придбаними цінними паперами і прирівнені до відсотків комісії

Облік фінансового результату і розподілу прибутку
Доходи та видатки обліковуються наростаючим підсумком з початку року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються. Залишки за цими рахунками відносять на рахунок № 5040 «Резу

Вправи для самостійної роботи
Комерційний банк «Аркада» приступив до банківської діяльності 02.03.97р. За період діяльності до 31 березня включно банком проведені такі операції: 1. Банком під час первісної емісії розмі

Види податків, які сплачують комерційні банки
Існуюча система оподаткування сформована на підставі Закону України «Про систему оподаткування», змін і доповнень до нього та інших законодавчих актів, що видаються згідно з цим законом. Система оп

Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян
До прямих податків банків відносять податок на прибуток підприємств і організацій, плату за землю, податок із власників транспортних засобів, прибутковий податок з громадян. Облік податку

Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів
До непрямих податків відносять податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито. Податок на додану вартість є частиною новоствореної вартості і сплачується до державного бюджету на ко

Облік місцевих податків і зборів
До основних місцевих податків і зборів, які можуть сплачувати банки, належать податок з реклами та комунальний податок. Податок з реклами сплачується фізичними та юридичними особами за вст

Фінансові санкції та їх облік
За несвоєчасно сплачені суб'єктами оподаткування суми податків і неоподатковуваних платежів передбачені фінансові санкції. Після закінчення встановлених термінів сплати відповідних платежів не внес

Звітність з основних видів податків, зборів та внесків
Звітність з основних податків, зборів та внесків до державних цільових фондів подається кожного місяця кварталу чи півріччя. Щомісячно банки подають у державну податкову інспекцію за місце

Контрольні запитання
1. Чим зумовлена економічна необхідність податків у державі? 2. Що таке податки, збори та внески до державних цільових фондів? 3. Що входить до складу прямих податків? 4.

Вправи для самостійної роботи
Вправа 1. Валові доходи банку за 1 квартал звітного року склали 700 000 грн.; валові витрати — 400 000 грн.; сума нарахованої амортизації на основні засоби — 50 000 грн.   •

Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів
Одним із основних принципів підприємництва є свобода прийняття рішень суб'єктом економічних відносин. Будь-яке економічне рішення грунтується на обробці інформації, що міститься у звітності.

За формою розрізняють фінансову та нефінансову звітність
Фінансова звітність — це звітність комерційних банків, що відображає результати його фінансової діяльності. До неї належать форми (наприклад, 1-КБ, 2-КБ), які узагальнено харак

Основна фінансова звітність
Основна фінансова звітність — це звітність, що використовується більшістю користувачів для отримання інформації про фінансовий стан і діяльність банку, яка необхідна при прийня

Небанківські операційні доходи і витрати поділяються на такі групи: адміністративні витрати; інші небанківські операційні доходи і витрати
Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності банківської установи. Вони включають витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії); сплату

Допоміжна фінансова звітність
До допоміжної звітності банків належить звітність про кредитну, депозитну діяльність, формування резервів під активні операції та дотримання економічних нормативів, а також звіт про діяльність банк

Звітність про депозитну діяльність банку
Комерційні банки та їх установи відображають депозитні операції у формі звітності, що наведена нижче: Кожна форма містить суми залишків на депозитних рахунках у таких розрізах: за галузями

Внутрішньо-банківський аудит у системі внутрішнього контролю
У сфері банківської діяльності точиться постійна конкурентна боротьба не стільки і не лише за кількість клієнтів, а й за подальше нарощування видів і обсягів послуг для задоволення попиту користува

Внутрішній аудит касових операцій
Під розрахунково-касовим обслуговуванням банку розуміємо прийом, видачу і збереження грошових знаків. Його здійснюють через операційну касу банку, до складу якої (залежно від кількості клієнтів і о

Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій
Аудит розрахункових операцій виявляє правомірність розрахункових операцій і дотримання розрахункової дисципліни згідно з інструкціями та іншими нормативними документами НБУ. У процесі пере

Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій
Кредитні операції банків підрозділяють на активні та пасивні. Активні кредитні операції — це операції з кредитування клієнтів і надання кредитів іншим банкам (міжбанківський кредит).

Внутрішньобанківський аудит валютних операцій
Мета внутрішньобанківського аудиту валютних операцій — з'ясувати: — чи дотримуються банком норми валютного регулювання; — наскільки правомірно здійснюються валютні операції;

Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами
Операції банків з цінними паперами поділяються на активні та пасивні. Пасивні операції — це випуск (емісія) банками власних цінних паперів з метою залучення коштів та кредитних ресурсів.

Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат
Достовірність фінансового результату діяльності комерційного банку визначають за реально одержаними доходами та правильно сформованими витратами. Адже від правильності віднесення останніх на собіва

Внутрішній аудит оподаткування банку
3 метою виявлення помилок і порушень у бухгалтерському обліку розрахунків з оподаткування, своєчасного їх виправлення і, таким чином, упередження штрафних санкцій та пені, що можуть бути нараховані

Контрольні запитання
1. У чому полягає суть внутрішнього аудиту банку?   2. Визначіть місце і роль внутрішньобанківського аудиту в системі внутрішнього фінансово-господарського контролю.

Список літератури
2. Андросов А. М. Бухгалтерский учет и отчетность в банке. — Москва: АО «Менатеп-информ», 1994.   3. Барлтроп Крис Дж., Нотон Диана Мак. Банки на развивающихся рынках. Интерп

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги