рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Експрес-тести

Експрес-тести - раздел Философия, Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Філософія Експрес-Тест М І (Тема 1) 1. Назвіть 3 Історичн...

Експрес-тест М І (Тема 1)

1. Назвіть 3 історичні типи світогляду:

___________________________________________

2. Назвіть 3 основні елементи структури світогляду:

___________________________________________

3. Назвіть 3 фактори формування світогляду:

___________________________________________

4. Назвіть 3 основні напрями вирішення одного боку «основного питання філософії»

___________________________________________

5. Назвіть 3 основні напрями вирішення другого боку «основного питання філософії»

___________________________________________

6. Назвіть основні методи у філософії:

___________________________________________

7. Назвіть не менше 5 функцій філософії:

___________________________________________

8. Чи може принцип монізму задовольнити ідеалістичну філософію? («Так» чи «Ні»).

___________________________________________

9. Чи може принцип монізму задовольнити матеріалістичну філософію? («Так» чи «Ні»).

___________________________________________

10. Чи всі ідеалісти є агностиками? («Так» чи «Ні»).

Експрес-тест № 2(Тема 2)

1. Назвіть 4 основи світобудови згідно з вченням чарваків:

___________________________________________

2. Назвіть не менше 5 міфів Стародавньої Греції:

___________________________________________

3. Назвіть не менше 5 філософських шкіл Стародавньої Греції:

___________________________________________

4. Назвіть не менше 3 представників «перипатетиків» у стародавній філософії:

___________________________________________

5. Назвіть основні риси діалектики античності:

___________________________________________

6. Вкажіть 3 основні періоди розвитку античної філософії:

___________________________________________

7. Вкажіть 5 апорій Зенона Елейського:

___________________________________________

8. Вкажіть 4 основні стихії Всесвіту Анаксімандра:

___________________________________________

9. Назвіть закони формальної логіки, що їх визначив Аристотель:

___________________________________________

10. Назвіть 3 риси раціональної етики стоїцизму:

___________________________________________

Експрес-тест № 3(Тема 3)

1. Які дві ідеї лежать в основі християнського монотеїзму?

___________________________________________

2. Назвіть основні етапи розвитку філософії Середньовіччя:

___________________________________________

3. Назвіть три основні напрями схоластичної філософії:

___________________________________________

4. Назвіть головну рису середньовічного мислення:

___________________________________________

5. Назвіть три основні риси філософії Відродження:

___________________________________________

6. Назвіть три основні питання з’ясування сутності речі в середньовічній філософії:

___________________________________________

7. Чи може об’єктивний ідеалізм визнавати існування матеріального світу? («Так» чи «Ні»).

8. Чи можуть номіналісти погодитись із твердженням: «Спочатку було слово»? («Так» чи «Ні»).

9. Чи можуть реалісти у схоластичній філософії погодитися з твердженням: «Спочатку було слово»? («Так» чи «Ні»).

10. На якому принципі базується концепція Всесвіту епохи Відродження?

___________________________________________

Експрес-тест № 4 (Тема 4)

1. Назвіть 4 «ідоли» (перешкоди) в процесі пізнання істини за Ф. Беконом:

___________________________________________

2. Назвіть логічний метод, який був розроблений Р. Декартом:

___________________________________________

3. Назвіть логічний метод, який був розроблений Ф. Беконом:

___________________________________________

4. Назвіть первинні якості матерії за Д. Локком:

___________________________________________

5. Назвіть вторинні якості матерії за Д. Локком:

___________________________________________

6. Назвіть відомих представників суб’єктивного ідеалізму у філософії Нового часу:

___________________________________________

7. Назвіть відомих представників об’єктивного ідеалізму у філософії Нового часу:

___________________________________________

8. Назвіть відомих представників дуалізму та плюралізму в філософії Нового часу:

___________________________________________

9. Назвіть відомих представників сенсуалізму в філософії Нового часу:

___________________________________________

10. Назвіть три елементи натурального права людини за Локком:

___________________________________________

Експрес-тест № 5 (Тема 5)

1. Назвіть «золоте правило» категоричного імперативу І. Канта:

___________________________________________

2. Назвіть чотири антиномії за І. Кантом:

___________________________________________

3. Назвіть не менше трьох «апріорних форм споглядання»:

___________________________________________

4. Назвіть не менше трьох «апріорних форм мислення»:

___________________________________________

5. Чи можна, за Кантом, пізнати «речі в собі»? («Так» чи «Ні»).

6. Чи можна, за Кантом, пізнати «речі для нас»? («Так» чи «Ні»).

7. Назвіть три логічні проблеми пізнання за діалектикою Гегеля:

___________________________________________

8. Назвіть три етапи розвитку абсолютної ідеї за системою Гегеля:

___________________________________________

9. Яку нову «релігію» намагався створити Л. Фейєрбах?

___________________________________________

10. Які дві категорії у філософії І. Фіхте відображають принцип тотожності буття й мислення?

___________________________________________

Експрес-тест № 6 (Тема 6)

1. Назвіть три складові певної дуальності в культурі Київської Русі:

___________________________________________

2. Назвіть моральні проблеми, які ставили й вирішували мислителі Київської Русі:

___________________________________________

3. У чому полягає сутність концепції «спорідненої праці» у філософії Г. Сковороди?

___________________________________________

4. Назвіть три світи вчення Г. Сковороди:

___________________________________________

5. Яка мораль була домінуючою у філософії українського романізму:

___________________________________________

6. Назвіть чинники українського менталітету за П. Кулішем:

___________________________________________

7. Назвіть не менше трьох представників української «філософії серця»:

___________________________________________

8. Назвіть не менше двох принципів націоналізму за Д. Донцовим:

___________________________________________

9. Назвіть основні галузі досліджень філософії «червоного позитивізму»:

___________________________________________

10. Назвіть не менше трьох напрямів розробок сучасної логіки Львівсько-варшавської школи:

___________________________________________

Експрес-тест № 7 (Тема 7)

1. Назвіть етапи становлення Західної філософії:

___________________________________________

2. Визначте основні напрями сучасної Західної філософії (зазначте не менше 5):

___________________________________________

3. Визначте періоди становлення неопозитивізму:

___________________________________________

4. Назвіть основні філософські засади позитивізму:

___________________________________________

5. Назвіть періоди становлення екзистенціалізму:

___________________________________________

6. Назвіть основні напрями розвитку філософії екзистенціа-
лізму:

___________________________________________

7. Назвіть основні напрями філософської антропології:

___________________________________________

8. Назвіть основні періоди становлення філософії психоаналізу:

___________________________________________

9. Назвіть мету і методи герменевтики:

___________________________________________

10. Назвіть основні засоби ліквідації відчуження людини за К. Марксом:

___________________________________________

Експрес-тест № 8 (Тема 8)

1. Назвіть основні принципи конструювання класичних філософських систем:

___________________________________________

2. Назвіть основні принципи розбудови сучасної наукової теорії:

___________________________________________

3. Назвіть основні системи класичної філософії:

___________________________________________

4. Назвіть основні риси некласичного етапу розвитку філософії:

___________________________________________

5. Назвіть основні типи наукової раціональності:

___________________________________________

6. Назвіть основні елементи системи сучасного філософського знання:

___________________________________________

7. Назвіть основні способи філософствування:

___________________________________________

8. Назвіть етноментальні характеристики філософського знання:

___________________________________________

9. Назвіть основні парадигми філософського знання:

___________________________________________

10. Назвіть основні підходи до визначення предмета сучасної філософії:

___________________________________________

Експрес-тест № 9 (Тема 9)

1. Назвіть основні форми буття:

___________________________________________

2. Назвіть основні типи, види й форми руху матерії:

___________________________________________

3. Назвіть основні види матерії:

___________________________________________

4. Назвіть елементи структури свідомості:

___________________________________________

5. Назвіть основні види практики:

___________________________________________

6. Назвіть основні функції практики:

___________________________________________

7. Назвіть основні принципи діалектики:

___________________________________________

8. Назвіть основні закони діалектики:

___________________________________________

9. Назвіть «парні категорії» діалектики (не менше 5 пар):

___________________________________________

10. Назвіть основні виміри людського буття:

___________________________________________

Експрес-тест № 10 (Тема 10)

1. Назвіть основні принципи пізнання:

___________________________________________

2. Назвіть основні форми чуттєвого пізнання:

___________________________________________

3. Назвіть основні форми логічного пізнання:

___________________________________________

4. Назвіть основні риси інтуїції:

___________________________________________

5. Назвіть основні риси емпіричного пізнання:

___________________________________________

6. Назвіть основні риси теоретичного пізнання:

___________________________________________

7. Назвіть основні методи емпіричного рівня пізнання:

___________________________________________

8. Назвіть основні методи теоретичного рівня пізнання:

___________________________________________

9. Назвіть основні загальнологічні прийоми й методи піз­­нання:

___________________________________________

10. Назвіть основні риси творчості:

_________________________________________

Експрес-тест № 11(Тема 11)

1. Перерахуйте основні потреби людини:

___________________________________________

2. Назвіть основні риси суспільного буття:

_________________________________________

3. Назвіть основні елементи соціальної структури суспільства:

___________________________________________

4. Назвіть основні соціальні протиріччя:

___________________________________________

5. Назвіть основні елементи «надбудови»:

___________________________________________

6. Назвіть основні елементи структури суспільної свідомості:

___________________________________________

а) за носіями:______________________________

б) за рівнем відображення діяльності: _________

в) за способом поширення: __________________

г) за формами відображення: ________________

7. Назвіть типи взаємовідносин між особою і суспільством:

___________________________________________

8. Назвіть основні типи цінностей:

___________________________________________

9. Якими орієнтаціями має керуватись людина в умовах ринкових відносин?

___________________________________________

10. Назвіть основні теорії і концепції суспільного розвитку:

___________________________________________

Експрес-тест № 12 (Тема 12)

1. Назвіть основні риси соціального пізнання:

___________________________________________

2. Назвіть основні загальносоціологічні теорії:

___________________________________________

3. Назвіть основні макроекономічні моделі:

___________________________________________

4. Назвіть основні методологічні підходи до вивчення економічного розвитку суспільства:

___________________________________________

5. Назвіть основні риси протестантської етики М. Вебера:

___________________________________________

6. Назвіть характеристики різних релігійно-економічних типів людини за М. Вебером:

___________________________________________

7. Назвіть характеристики православного типу господарювання за С. Булгаковим:

___________________________________________

8. Назвіть основні філософські методології соціальної історії:

___________________________________________

9. Назвіть філософську методологію, яку використовують Дж. Сорос, К. Поппер, І. Пригожин:

___________________________________________

10. Назвіть основні критерії суспільного прогресу:

___________________________________________

1.5.3. ТЕСТ «100 ФІЛОСОФСЬКИХ ШКІЛ»

Зразок

№ п/п Назви філософських шкіл, течій та напрямів Час їх заснування Країна, місто, заклад, де почалася їхня історія Назвіть не менше 5 представників цих шкіл, течій, напрямів (там, де це можна зробити) Назвіть 2—3 філософські проблеми, ідеї, які були у центрі їхньої уваги Оцінка відповіді 5 — все правильно, 4 — в основному правильно, 3 — допущено не більше 2 помилок, 2 — допущено понад 2 помилки
Локаята (школа чарваків) середина І тис. Стародавня Індія Брихаспаті Основу світу становлять 4 елементи: земля, вода, вогонь, повітря  

За цим зразком дайте характеристику інших шкіл і напрямів філософії:

2. Санкх’я 3. Йога 4. Фа-цзя 5. Інь-ян 6. Кун-Фуцзи (конфуціанство) 7. Мін-цзя 8. Даосизм 9. Мо-цзя 10. Ньяя 11. Мілетська школа 12. Ефеська школа 13. Елейська школа 14. Піфагорійський союз 15. Софісти 16. Атомісти 17. Перипатетики 18. Мегарики 19. Кініки 20. Стоїцизм 21. Патристика 22. Грекомовна апологетика 23. Номіналізм 24. Реалізм
25. Іудейська схоластика 26. Неоплатонізм 27. Філософія ісламського Відродження 28. Раннє (італій­ське) Відродження 29. Пізнє (північ­не) Відродження 30. Західноєвропей­ська Реформація 31. Механістична філософія Нового часу 32. Раціоналізм філософії Нового часу 33. Пантеїзм філософії Нового часу 34. Картезіанство 35. Суб’єктивно-ідеалістична філософія Нового часу 36. Емпірична філо­софія Нового часу 37. Агностицизм філософії Нового часу 38. Французьке просвітництво 39. Сенсуалізм філософії Нового часу 40. Французький матеріалізм Нового часу 41. Німецьке Просвітництво 42. Німецький романтизм 43. Німецька філософська містика 44. Німецька класична філософія (ідеалізм) 45. Німецька кла­сична філософія (діалектика) 45. Німецька кла­сична філософія (діалектика) 46. Філософська антропологія (ідеалізм) 47. Антропологіч­на філософія (матеріалізм) 48. Марксизм 49. «Молодогегельянці» 50. «Старогегельянці» 51. Франкфуртська школа 52. Неокантіанська марбурзька школа 53. Неокантіанська фрейбурзька (баденська) школа 54. Школа психоаналізу 55. Віденський гурток 56. Феноменологія 57. Класичний екзистенціалізм 58. «Мадридська школа» екзистен­ціалізму 59. Герменевтика 60. Структуралізм 61. Українське пе­редвідродження 62. Українське Відродження 63. Українська Реформація 64. Київський візантизм 65. Філософія Києво-Могилянської академії 66. Українське просвітництво 67. Український романтизм 68. Філософія ук­раїнської револю­ційної демократії 69. «Київське коло» 70. Львівсько-вар­шавська школа 71. «Філософія життя» 72. Російський космізм 73. Філософія всеєдності 74. Російська історіософія 75. Слов’янофіли 76. Західники 77. Психологічний напрям російської філософії 78. Філософія ро­сійської революційної демократії 79. Російська релігійна філософія 80. Філософія росій­ського марксизму 81. Конвенціоналізм 82. Прагматизм 83. Логічний позитивізм 84. Інтуїтивізм 85. Семантичний позитивізм 86. Постпозитивізм 87. Емпіріокритицизм 88. Футурологічний напрям 89. Догматизм 90. Релятивізм 91. Географічний детермінізм 92. Діалектико-матеріалістичний напрямок філософії 93. Соціологічний напрям розуміння суспільства 94. Феноменолого-герменевтич­на лінія соціаль­ної філософії 95. Ранній утопіч­ний соціалізм 96. Соціальна уто­пія XVIII—XIX ст. 97. Культурологічні концепції суспільства 98. Технократич­ні концепції суспільства 99. Екзистенціальна філософія суспільства 100. Концепції со­ціально-економіч­ного песимізму

1.5.4. ТЕСТ «ХТО Є ХТО» (СТО ІМЕН ФІЛОСОФІВ)

Зразок

№ п/п Ім’я філософа Період історії, до якого належить філософ Державна, етнічна чи національна належність філософа Напрям, течія чи філософська школа Назвіть 2—3 філософські поняття, введені в науковий обіг філософом Оцінка відповіді: 5—все правильно, 4— в основному правильно, 3 — допущено не більше 2 помилок, 2 — допущено понад 2 помилки
Фалес Античність Мілет (Мала Азія) Наївний матеріалізм Першооснова всіх речей — во­да. Вона — символ жит­тя, його філо­софська метафора  

За цим зразком дайте характеристику іншим філософам:

2. Анаксимандр 3. Анаксимен 4. Зенон 5. Піфагор 6. Геракліт 7. Демокріт 8. Сократ 9. Платон 10. Аристотель 11. Епікур 12. Тертулліан 13. Сенека 14. Плотін 15. Ориген 16. Августин 17. Боецій 18. Джина (Вардхамана) 19. Сидхартха 20. Конфуцій 21. Лао-цзи 22. Мо-цзи 23. Еріугена 24. Росцелін 25. Ансельм Кен­терберійський 26. Альберт Великий 27. Фома Аквінський 28. Авіценна 29. Аверроес 30. Маймонід 31. Ібн Гебіроль 32. Дунс Скот 33. Уільям Оккам 34. Марсіліо Фічіно 35. П’єтро Помпонацці 36. Мартін Лютер 37. Жан Кальвін 38. Томас Мюнцер 39. Микола Кузанський 40. Джордано Бруно 41. Томас Мор 42. Макіавеллі 43. Френсіс Бекон 44. Декарт 45. Гоббс 46. Джон Локк 47. Джордж Беркл 48. Девід Юм 49. Спіноза 50. Лейбніц 51. Монтеск’є 52. Вольтер 53. Руссо 54. Ламетрі 55. Гольбах 56. Гельвецій 57. Гердер 58. Кант 59. Фіхте 60. Шеллінг 61. Гегель 62. Фейєрбах 63. Ніцше
64. Шопенгауер 65. Огюст Конт 66. К’єркегор 67. Е. Max 68. М. Хайдеггер 69. К. Ясперс 70. М. Вебер 71. К. Маркс 72. Ф. Енгельс 73. В Ленін 74. В. Соловйов 75. М. Бердяєв 76. О. Блаватська 77. М. Черни­шевський 78. М. Драгоманов 79. Г. Сковорода 80. Ф. Прокопович 81. П.Юркевич 82. І. Франко 83. П. Куліш 84. Д. Донцов 85. Д. Чижевський 86. В. Липинський 87. Альбер Камю 88. С. Булгаков 89. П. Сорокін 90. З. Фрейд 91. К. Г. Юнг 92. Г. Маркузе 93. Дільтей 94. П. Флоренський 95. Карл Поппер 96. Хейзинга 97. В. Вернадський 98. Л. Гумільов 99. А. Тойнбі 100. Леві-Стросс

1.5.5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА:
100 БАЗОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОНЯТЬ*

Дати визначення понять:

1. Світогляд 2. Міфологія 3. Релігія 4. Філософія 5. Метод 6. Методологія 7. Онтологія 8. Гносеологія 9. Аксіологія 10. Праксеологія 11. Матеріалізм 12. Ідеалізм 13. Агностицизм 14. Монізм 15. Дуалізм 16. Плюралізм 17. Політеїзм 18. Монотеїзм 19. Буддизм 20. Іудаїзм 21. Індуїзм 22. Іслам 23. Християнство 24. Чарвака 25. Брахманізм 26. Даосизм 27. Конфуціанство 28. Елеати 29. Піфагорійці 30. Софісти 31. Атомісти 32. Платоніки 33. Перипатетики 34. Епікуреїзм 35. Стоїцизм 36. Гностицизм 37. Патристика 38. Космоцентризм 39. Теоцентризм 40. Номіналізм і реалізм 41. Теологія 42. Томізм і неотомізм 43. Аверроїзм 44. Ренесанс 45. Реформація 46. Антропоцентризм 47. Геоцентризм і геліоцентризм 48. Емпіризм 49. Раціоналізм 50. Сенсуалізм 51. Гілозоїзм 52. Пантеїзм 53. Механіцизм 54. Картезіанство 55. Монадологія 56. Стихійна діалектика 57. Об’єктивна діалектика 58. Суб’єктивна діалектика 59. Діалектика Гегеля 60. Діалектика Маркса 61. Молодогегельянство 62. Старогегельянство
63. Категоричний імператив 64. Антропологічний матеріалізм 65. Філософська антропологія 66. Український кордоцентризм 67. Український романтизм 68. Діалектичний та історичний матеріалізм 69. Екзистенціалізм 70. Позитивізм 71. Психоаналіз 72. Герменевтика 73. Буття 74. Матерія 75. Свідомість 76. Мислення 77. Рух 78. Розвиток 79. Пізнання 80. Істина 81. Закон 82. Якість і кількість 83. Закон єдності і боротьби протилежностей 84. Закон заперечення заперечення 85. Одиничне й загальне 86. Форма і зміст 87. Сутність і явище 88. Можливість і дійсність 89. Людина 90. Суспільство 91. Цивілізація 92. Культура 93. Прогрес і регрес 94. Політична свідомість 95. Правова свідомість 96. Моральна свідомість 97. Естетична свідомість 98. Релігійна свідомість 99. Екологічна свідомість 100. Критерії суспільного прогресу

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Філософія

Київський національний економічний університет.. Філософія Навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Експрес-тести

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В. X. Арутюнов, М. М. Демченко, С. Л. Йосипенко, І. С. Кабика, О. О. Круш, В. М. Мішин, Н. Я. Станілевич
Рецензенти: Т. І. Корпало, канд. філос. наук, доц. (Київ. нац. екон. ун-т) В. М. Вандишев, д-р філос. наук, проф. (Сумський держ. ун-т)

Тематичний план теоретичного (лекційного) курсу
№ п/п Тематика лекцій Кількість годин Тема 1 Предмет філософії Тема 2

Зміст модулів
Модуль 1. Історія філософії Тема 1. Предмет філософії Філософія та світогляд. Світогляд і світовідчуття, світосприйняття і світороз

Тематичний план семінарських занять
№ п/п Тематика семінарських занять Кількість годин Тема 1 Предмет філософії

Теми для написання рефератів
«А» — 1. Характеристика особливості філософії Стародавнього Сходу (Індія, Китай). 2. Брахманізм як релігійно-філософська течія. 3. «Ведична» література т

Зразок екзаменаційного білета
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра філософії Дисципліна: філософія Семестр: ________ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _

Загальна оцінка
Хто є хто? (друга версія) № п/п Перелік імен Період історії, до якого належить філософ: Античність, Середньовіччя, Нови

Кому і до якого напряму філософії належать ці твердження?
№ п/п Твердження Автор Напрям філософії 9.1 «Людина є мірою всіх речей»  

Підручники, навчально-методичні посібники та довідкові видання
1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій: В 2 т. — К.: Либідь, 1993. 2. Вандишев В. М. Філософія. Ч. 1. Історико-філософський вступ: Конспект

Першоджерела
1. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. —М., 1976. — Т. 1. 2. Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. — М., 1983. — Т. 4. 3. Бэкон Ф. Новый Органон //Соч.: В 2

Поняття філософії, її значення в системі вищої освіти
Слово «філософія» давно увійшло до нашого буденного мовлення. Філософією нині називають не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принци

Поняття та типи світогляду
Для того щоб зрозуміти значення філософії та її функцій, потрібно розглянути структуру відношення людини до світу в цілому. Можна виділити такі форми освоєння світу людиною:

Предмет філософії та особливості філософського мислення
Авторство слова «філософія» приписують давньогрецькому мислителю Піфагору (VI—V cm. до н. е.). Він був проти того, щоб його називали мудрецем, і вважав себе філософом (любителем му

Основне питання, методи і функції філософії
Основне питання філософії має різне вирішення: матеріалістич­не, ідеалістичне, моністичне, дуалістичне, плюралістичне. Потрібно зазначити, що в межах основного питання філософії по-різному в

Історія філософії як наука та принципи її періодизації
Філософію можна краще зрозуміти, якщо вивчити її історію. Розглядаючи питання про періодизацію історії філософії, слід звернути увагу на принципи її періодизації, основу яких становит

Давньоіндійська філософія
Перші філософські школи і течії виникли у найдавніших регіонах людської цивілізації на початку VI ст. до. н. е. в Стародавній Індії, Стародавньому Китаї та Греції. Передумови виникнен

Філософія стародавнього Китаю
Аналогічним шляхом відбувався розвиток філософських ідей у Стародавньому Китаї. Так, сама зміна традиційних общинних суспільних відносин на основі економічного прогресу, поява грошей, суб’єктивної

Антична філософія
Історія античної філософії охоплює понад тисячу років. У її розвитку виділяють три основні періоди. Перший — період ранньогрецької філософії — охоплює епоху від виникнення фі

Загальна характеристика філософії Середньовіччя, основні етапи її розвитку
Якщо грецька філософія виникла на ґрунті античного рабо- власницького суспільства, то філософія Середньовіччя належить до епохи феодалізму (V—XV ст.). Особливості філософії Сер

Загальна характеристика та світоглядні основи епохи Відродження
Починаючи з XІV ст. в соціально-економічному і духовному житті Західної Європи відбувається ряд змін, які ознаменували початок нової епохи, що увійшла в історію під назвою епохи Відродження.

Діалектика епохи Відродження
Процес формування нової буржуазної культури супроводжувався принциповою зміною світоглядних орієнтирів. Але на ранніх своїх етапах цей процес набуває своєрідної перехідної, компромісної фор­ми. Бур

Натурфілософія епохи Відродження
Вчення про природу. Пантеїзм. В епоху Відродження філософія знову звертається до вивчення природи. Але в розумінні природи, як і в тлумаченні людини у цей період, філософія має свою особливі

Реформація, її ідеї
Ренесансні гуманістичні ідеї спершу не викликали негативної реакції з боку офіційних представників католицької церкви. Ситуація різко змінюється після того, як у XVI ст. Відродження обертається фен

Історичні передумови появи філософії Нового часу та її загальна спрямованість
Характеризуючи філософію XVII—XVIII ст., необхідно в першу чергу через характеристику епохи глибоко усвідомити, чому саме у цей час в історії боротьби матеріалізму та ідеалізму стався переворот

Характеристика діяльності основних філософів цієї епохи
Далі слід детально ознайомитись з поглядами видатних філософів цього часу. Ф. Бекон (1561—1626 рр.) — родоначальник нової форми англійського матеріалізму і всієї тогоч

Філософія Просвітництва та метафізичний матеріалізм
Просвітництво — культурно-історичний термін (вперше використаний Вольтером і Гердером), що відбиває певну епоху розвитку людства, сутність якої полягає в широкому використанні розуму для сус

Французький матеріалізм XVIII ст
Французький матеріалізм XVIII ст. має багато спільного з філософією Просвітництва, але йому властиві й відмінні риси. Насамперед його відрізняє одностайна матеріалістична спрямованість в пог

Теорія пізнання та етичні погляди І.Канта
Фундатором німецької класичної філософії був Іммануїл Кант (1724—1804 pp.). Його теоретична діяльність поділяється на два періоди. Перший період закінчується 60-ми рокам

Об’єктивний ідеалізм Г. Гегеля. Діалектика та принципи історизму. Суперечність між методом та системою
Георг-Вільгельм-Фрідріх Гегель (1770—1831 pp.). Якщо в цілому характеризувати філософію Гегеля, то потрібно сказати, що це найвідоміший філософ об’єктивного ідеалізму, який у р

Антропологічний матеріалізм та психологічний аналіз сутності релігії Л. Фейєрбаха
Глибоким критиком ідеалістичної системи Гегеля став Л. Фе­йєрбах (1804—1872 pp.), його сучасник, учень, який, однак, не став послідовником свого вчителя. З Л. Фейєрбаха почин

Філософія тотожності законів природи і мислення Ф. Шеллінга
Суб’єктивний ідеалізм Фіхте був нездатним пояснити явища природи та суспільного життя, практичної діяльності людини. Спробою його критичного осмислення стала так звана об’єк­тивно-ідеалістична філо

Філософія серця Григорія Сковороди
Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp.) — видатний філософ, поет, просвітитель-гуманіст, який здобув освіту в Києво-Могилянській академії. Його філософські твори можна поділит

Проблема людини та нації у творчості Кирило-Мефодіївського товариства. Філософські погляди Т. Шевченка
Визначну роль у суспільно-політичному житті України зіграло Кирило-Мефодіївське товариство — таємна антикріпосницька організація, що була створена в Києві в січні 1846 p. Його засновниками б

Філософія серця П. Юркевича та його ставлення до матеріалізму Л. Фейєрбаха та М. Чернишевського
Відомим філософом другої половини XIX ст. був П. Юркевич (1827—1874 pp.), професор Київської духовної академії. У 1860 p. він опублікував статтю «З науки про людський дух», де

Філософія серця та її вплив на формування філософських концепцій В. Соловйова, М. Бердяєва, С. Франка, П. Флоренського, В. І. Вернадського
Філософські погляди Юркевича, який пізніше викладав у Московському університеті, мали значний вплив на формування поглядів російських філософів. Так, В. С. Соловйов (1853—1900 pp.) —

Загальна оцінка і відмінні риси сучасної філософії, етапи її становлення
Філософія виникла, як відомо, в трьох культурах одночасно — індійській, китайській і античній, пройшовши тривалий і складний шлях свого розвитку. Певним результатом її розвитку можна вважати класич

Діалектичний та історичний матеріалізм
Марксистська філософія, безумовно, важливий етап у розвитку світової філософії. Карл Маркс (1818—1883 pp.) і Фрідріх Енгельс (1820—1895 pp.) дають уявлення про основні н

Позитивізм і неопозитивізм
Історія позитивізму має три періоди розвитку. Перший, початковий позитивізм, представниками якого були О. Конт, Г. Спенсер, О. Михайловський. Програма початкового позитивізму зводил

Філософська антропологія
Філософська антропологія — напрям у філософії, який претендує на теоретичне обґрунтування сучасного знання про людину. Проблема людини була поставлена ще в староіндійській та античній філосо

Герменевтика
Герменевтикою (фундатор — В. Дільтей) називають мистецтво і теорію тлумачення текстів. Тому головна операція у герменевтиці — розуміння. Процес розуміння являє собою комплексну і методологіч

Екзистенціалізм
Екзистенціалізм виник на початку XX ст. в Німеччині, Франції, Італії, набувши великого впливу в усьому світі, особливо серед інтелігенції. Біля джерел цієї філософії був С. К’єркегор (1813—1

Неотомізм
Головними представниками цього напряму є Марітен, Жільсон, Бохенський. Неотомізм відроджує і модернізує теїстичне вчення Ф. Аквінського, поєднуючи його з філософськими системами Канта, Шеллінга, Ге

Фрейдизм та неофрейдизм
Картина розвитку сучасної філософії буде неповною, якщо ми не назвемо і такий напрям, як фрейдизм та неофрейдизм, що розглядають людину з точки зору психоаналізу, розробленого в основ

Проблема систематизації основних галузей філософії
Як зазначалося у темі 1, філософія — це наука, предметом якої є загальне в системі «людина—світ». До цієї системи входять такі відношення: онтологічні, гносеологічні, аксіологічні, предметно-перетв

Принципи і основи побудови філософської теорії
Існують два основні способи систематизації філософського знання: класичний і некласичний. Класичні системи філософії (наприклад, античні філософські системи або системи німецької класичної філософі

Проблема систематизації законів і категорій філософії
Філософія як наука постійно потребує розв’язання проблеми систематизації своїх категорій і законів. В епоху античності перший системний перелік категорій склав Арістотель. Він виділив десять катего

Сутність, проблеми і основні форми буття
Система філософського знання поряд з предметом, принципами, методами включає в себе закони і категорійний апарат. Усі елементи системи тісно взаємопов’язані і становлять цілісну єдність, яка створю

Буття матеріального. Сутність матерії
Усе розмаїття форм буття звично зводять до двох його аспектів: буття матеріального і буття ідеального. Виходячи з цього, сутність матеріального буття розкривається через поняття ма

Основні форми існування матерії
Невід’ємним атрибутом матерії є рух. З точки зору філософії, рух — це не просто пересування, переміна місць, а будь-яка зміна предмета взагалі. Кожному структурному рівню матерії, ціл

Проблема єдності світу
Практикою, наукою, в тому числі і філософією, доведено, що простір, час, рух і матерія нерозривно поєднані і взаємопов’язані. Але існує й метафізична точка зору на простір, час і матерію. Ньютон, н

Свідомість як відображення буття
Свідомість — це найвища, притаманна тільки людям і пов’язана з мовою функція мозку, яка полягає в узагальненому і цілеспрямованому відображенні дійсності, в попередній уявній побудові дій і

Закони розвитку буття
Поняття діалектики в історії філософії використовувалось у різних значеннях. Сократ розглядав діалектику як мистецтво виявлення істини шляхом зіткнення протилежних думок, спосіб ведення бесіди (зві

Природа і призначення процесу пізнання
Однією з важливих функцій свідомості є пізнання людиною навколишнього світу і самої себе. Люди не можуть жити, перетворювати природу без знань. Пізнання — це таке функціонування свідомості, в резул

Практика як основа і рушійна сила пізнання
Пізнання має суспільний характер, який зумовлюється працею і мовою. Пізнання відображає реальну дійсність не прямо, а опосередковано — через матеріально-практичну діяльність. Практика породжує потр

Пізнання як процесвідображення реальної дійсності, його основні види
Пізнання відображає дійсність у формі образів. Образ — є форма і продукт суб’єктивного, ідеального відображення об’єк­тивної реальності у свідомості людини. Образи за своїм змістом відповіда

Поняття істини, її види, шляхи досягнення
Істина є правильне відображення суб’єктом об’єктивної дійсності, підтверджене практикою. Протилежним їй поняттям є хибна думка. Хибна думка — це зміст свідомості, який не відповідає р

Поняття науки, її види і функції
Наука є системою понять про дійсність і має на меті дослідження на основі певних методів пізнання об’єктивних законів розвитку природи, суспільства і мислення, для передбачення і перетворенн

Емпіричний та теоретичнийрівні наукового пізнання
Розрізняють емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. Емпіричний (грец. empeiria— досвід) — це такий рівень знання, зміст якого в основному одержано з досвіду (із спостереже

Наукове пізнання
Методи Рівні Форми Сходження від абстрактного до конкретного, історичний і логічний, аксіоматичний, системно-структурний,

Поняття суспільства
Передусім слід звернути увагу на багатозначність поняття «сус­пільство». Існує концепція, що суспільство — це частина природи, яка відокремилась і тому продовжує жити і розвиватись за закона

Матеріалістичний та ідеалістичний підходи до розуміння суспільства
Існують два підходи до розуміння суспільства та його історії — матеріалістичний та ідеалістичний. Ідеалістичний підхід, який першопричиною розвитку суспільства вважає дух, ідею, свідомість (

Філософська антропологія про людину
Поняття людини означає людину взагалі, тобто включає сукупність усіх властивостей та атрибутів людини. Будучи абстрак- цією, це поняття має два реальні втілення — окрема людина та людство в ціл

Закони суспільства, їх характер і особливості
Важливим є питання про характер і зміст законів суспільного розвитку. Виходячи з того, що суспільне життя має дуже складний, динамічний і необоротний характер, деякі філософи (особливо ідеалістично

Поняття суспільно-економічної формації та її структура
Для історико-філософського вивчення процесу розвитку су- спільства К. Марксом була введена така важлива категорія, як суспільно-економічна формація (СЕФ). Вона виражає тип суспільства, що харак

Рушійні сили та суб’єкти історичного процесу
Важливим для соціальної філософії є визначення рушійних сил та суб’єктів історичного процесу. 1. Основними рушійними силами соціального розвитку слід вважати потреби, інтереси, цінності. В

Суспільний прогрес, його критерії, типи та напрями розвитку
З’ясувавши суть основних джерел та рушійних сил суспільного прогресу, слід перейти до поняття спрямованості історичного прогресу, його критеріїв і характеру протиріч. Посилаючись на складн

Методології та стилі мислення
На кожному етапі розвитку наукових досліджень діє система усталених принципів мислення (парадигма) та певний стиль мислення, який треба враховувати. Для класичного періоду в мисленні були характерн

Рівні методологій
Методологія не є суцільною наукою і має прошарковий характер. Найбільш загальний характер має філософська методологія. Її альтернативні підходи — метафізика й діалектика. Там, де мова йде про сталі

Основні методи наукового пізнання
Усі існуючі методи наукового пізнання умовно можна поділити на три групи: 1. філософські (діалектика й метафізика); 2. загальнонаукові (індукція, дедукція, аналіз і синтез, абстра

Економічна діяльність і мораль
Християнська мораль і господарська діяльність. Релігія як світогляд та ідеологія є істотною складовою частиною світової культури, а отже, вона не може стояти осторонь від певного тр

Проблема гуманізації економічної освіти
Суть проблеми гуманізації економічної освіти з глобалістських позицій найбільш точно можна окреслити словами відомого філософа-софіста Стародавньої Греції Протагора: «Людина є міра всім реча

Конспект лекцій з курсу філософії
Модуль 1. Історія філософії........... 57 Модуль 2. Система філософії............. 138 3. Питання для підготовки студентів до іспиту з філософії

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги