рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - раздел Образование, Програма навчальної дисципліни „Охорона праці в галузі”   Найменування Показників ...

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів - 1 Право   Нормативна  
Правознавство 7.03040101
Модулів - 1   Рік підготовки:
Змістових модулів -1 5-й 6-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин - 36   10-й 11-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,0 самостійної роботи студента – 2,0 Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст 8 год. 6 год.
Практичні, семінарські
8 год. 2год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
20год. 28 год
ІНДЗ: 36 год. 36 год
Вид контролю: іспит
         

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Програма навчальної дисципліни „Охорона праці в галузі”

Програма навчальної дисципліни.. Охорона праці в галузі.. Програма курсу та засоби поточного контролю..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Охорона праці в галузі”   Навчальна дисципліна „Охорона праці в галузі” вивчається згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфіка

ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Нормативно-правові акти з охорони праці.
Лекція (2 год.)   Основні поняття у галузі охорони праці, їх термін та законодавче визначення. Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція Україн

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.
Лекція (2 год.) Управління охороною праці — це підготовка, прийняття і реалізація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних

ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНООБОВ*ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лекція (2 год.) Основні напрямки державної політики щодо збереження життя та здоров'я працівників в процесі трудової діяльності. Історіко-правовий розвиток законодавства п

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І
1. Поняття, предмет правового регулювання, метод правового регулювання охорони праці в галузі. 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. 3. Становлення та роз

ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ” 1. Поняття, предмет правового регулювання, метод правового регулювання охорони праці в галузі.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п Назва теми Кількість годин 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Норматив

САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п Назва теми Кількість годин 1. ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна нормативна дисципліна «Охорона праці в галузі» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП). Дана система запроваджується з метою удоскона

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги