рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ - раздел Образование, Програма навчальної дисципліни „Охорона праці в галузі” Питання До Іспиту З Навчальної Дисципліни “Охорона Праці В Галузі”...

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ”

1. Поняття, предмет правового регулювання, метод правового регулювання охорони праці в галузі.

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

3. Становлення та розвиток законодавства України про охорону праці.

4. Загальна характеристика Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року та ін. законів та підзаконних нормативних актів з охорони праці.

5. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (порядок прийняття, опрацювання та скасування).

6. Стан охорони праці в Україні.

7. Міжнародне співробництво в галузі охорони праці. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці.

8. Основні положення законодавства про працю України ( колективний договір, поняття та види, порядок укладання трудового договору, підстави припинення трудового договору , розірвання трудового договору з ініціативи працівника та роботодавця, робочий час, час відпочинку тощо)

9. Умови праці як соціально-економічна категорія.

10. Класифікація факторів, які впливають.на формування умов праці. Система елементів умов праці.

11. Класифікація умов праці на виробництві.

12. Санітарні норми та їх застосування для аналізу і поліпшення умов праці.

13. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.

14. Порядок забезпечення працівників заходами індивідуального та колективного захисту.

15. Спеціальні правила з охорони праці: охорона праці громадян на важких, небезпечних і шкідливих роботах; порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

16. Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю.

17. Юридична відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці.

18. Система управління охороною праці на виробництві (принципи, функції, структура)

19. Трудова дисципліна.

20. Права та обов’язки роботодавця щодо організації заходів з охорони праці на виробництві.

21. Правовий статус Служби охорони праці на виробництві.

22. Кваліфікаційні вимоги та відповідальність спеціалістів Служби охорони праці.

23. Правовий статус Комісії з питань охорони праці.

24. Права та обов’яжи уповноваженого трудового колективу щодо організації заходів з охорони праці на підприємстві.

25. Основні завдання діяльності профспілкового органу щодо управління і організації охорони праці на підприємстві.

26. Фінансування заходів з охорони праці на підприємстві.

27. Порядок організації медичних оглядів працівників.

28. Інструктаж та навчання з питань охорони праці.

29. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі (угоді, трудовому договорі).

30. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва.

31. Стимулювання охорони праці.

32. Атестація робочих місць за умовами праці.

33. Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці.

34. Закон України “Про забезпечення санітарного благополуччя населення” основні його вимоги, щодо організації розміщення виробництва та створення умов праці, що відповідають санітарним вимогам.

35. Відповідальність за не виконання санітарних нормативів, щодо умов праці та проживання населення.

36. Вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, перероблюваної сировини проміжного та кінцевого продукту, санітарних умов праці в цілому на функціонування організму та його окремих систем. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини, втома.

37. Поняття “виробнича санітарія” та значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Повітря робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація. Шум, ультразвук та інфразвук. Іонізуючі випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону.

38. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих та допоміжних приміщень.

39. Система захисту працівників на виробництві.

40. Професійний добір працівників як складова комплексу профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки праці.

41. Основні напрямки державної політики щодо збереження життя та здоров'я працівників в процесі трудової діяльності.

42. Історіко-правовий розвиток законодавства про відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві. Основні етапи розвитку законодавства про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника при виконанні трудових обов’язків.

43. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

44. Загальна характеристика Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV.

45. Принципи та завдання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

46. Суб*єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

47. Правовий статус Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

48. Система соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

49. Поняття та види страхових виплат.

50. Правовий статус страхових експертів.

51. Пенсії у разі втрати годувальника як страхова виплата.

52. Пенсії по інвалідності як страхова виплата.

53. Страхові затрати на медичне та соціально-побутове обслуговування.

54. Порядок призначення та здійснення відшкодування шкоди потерпілим від нещасного випадку на виробництві

55. Стан травматизму та профзахворюваності в Україні.

56. Виробничі травми та профзахворювання.

57. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємстві, в установах, організаціях. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Порядком.

58. Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад комісії. Акт про нещасний випадок.

59. Розслідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученням потерпілих. Порядок та терміни такого розслідування.

60. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, що сталися на виробництві.

61. Формування комісій спеціального розслідування, її функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками.

62. Порядок розслідування та обліку профзахворювань.

63. Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад комісії з розслідування.

64. Причини травматизму.

65. Методи аналізу травматизму.

66. Заходи щодо попередження травматизму та захворювань працівників на виробництві.

67. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму та професійних захворювань.

 1. Суть і завдання управління охороною праці. Концепція управління охороною праці.
 2. Система управління охороною праці в ринкових умовах.
 3. Органи державного управління охороною праці: їх компетенції та повноваження.
 4. Правовий статус Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.
 5. Правовий статус Держгірпромнагляд.
 6. Організація наукових досліджень.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Програма навчальної дисципліни „Охорона праці в галузі”

Програма навчальної дисципліни.. Охорона праці в галузі.. Програма курсу та засоби поточного контролю..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Охорона праці в галузі”   Навчальна дисципліна „Охорона праці в галузі” вивчається згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфіка

ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Нормативно-правові акти з охорони праці.
Лекція (2 год.)   Основні поняття у галузі охорони праці, їх термін та законодавче визначення. Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція Україн

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.
Лекція (2 год.) Управління охороною праці — це підготовка, прийняття і реалізація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних

ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНООБОВ*ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лекція (2 год.) Основні напрямки державної політики щодо збереження життя та здоров'я працівників в процесі трудової діяльності. Історіко-правовий розвиток законодавства п

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І
1. Поняття, предмет правового регулювання, метод правового регулювання охорони праці в галузі. 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. 3. Становлення та роз

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п Назва теми Кількість годин 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Норматив

САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п Назва теми Кількість годин 1. ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна нормативна дисципліна «Охорона праці в галузі» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП). Дана система запроваджується з метою удоскона

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • Популярное
 • Облако тегов
 • Здесь
 • Временно
 • Пусто
Теги