рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Програма навчальної дисципліни „Охорона праці в галузі”

Програма навчальної дисципліни „Охорона праці в галузі” - раздел Образование, Зміст ...

ЗМІСТ

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Охорона праці в галузі»  
3.1 ПРОГРАМА КУРСУ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ  
3.2 ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
   
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Охорона праці в галузі»  
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
6. САМОСТІЙНА РОБОТА  
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ«Охорона праці в галузі»  
12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Навчальна дисципліна „Охорона праці в галузі” вивчається згідно з робочим… „Охорона праці в галузі” – нормативна дисципліна, яка вивчається в вищих закладах з метою формування у майбутніх…

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„Охорона праці в галузі”

ПРОГРАМА КУРСУ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Змістовий модуль І

ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Нормативно-правові акти з охорони праці.

  Основні поняття у галузі охорони праці, їх термін та законодавче визначення.… Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, порядок розробки та затвердження. Інструкції з…

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

1. Дія ЗУ „Про охорону праці” поширюється на:
а)усі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів діяльності;
б)підприємства, установи, організації державної форми власності;
в)промислові підприємства;
г)жодної правильної відповіді.

 

2. Шкідливі умови праці характеризуються:
а) такими рівнями чинників виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць;
б) наявністю шкідливих виробничих чинників, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та (або) його нащадків;
в)зберіганням не лише здоров’я працюючих, а й створенням передумов для підтримки високого рівня працездатності;
г)високим ризиком виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозою для життя.

 

3. Який інструктаж проводиться з працівниками при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, при зміні технологічного процесу, модернізації обладнання?
а)позаплановий;
б)вступний;
в)цільовий;
г)повторний;

4. Який інструктаж проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, непередбачених угодою?
а)позаплановий;
б)вступний;
в)цільовий;
г)повторний;

5. Який інструктаж проводиться з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу роботи та посади?
а позаплановий;
б вступний;
в цільовий;
г повторний;

6. Який інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою (1 раз на місяць), для решти робіт – 1 раз на півроку?
а позаплановий;
б)вступний;
в) цільовий;
г) повторний;

7. Атестація робочих місць за умовами праці передбачає:
а) санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища;
б)установлення ступеня шкідливості і небезпечності праці;
в) визначення (підтвердження) права працівників на пільги;
г) все перечіслене;

8. Комісія з питань охорони праці є:

А. Виробничо-технічна комісія підприємства;

Б. Громадська організація;

В. Постійно діючий консультативно-дорадчий орган підприємства;

Г. Тимчасово діючий консультативний орган підприємства.

 

9. Соціально-економічними заходами щодо охорони праці передбачаються такі економічні методи управління охороною праці:

А. правильне планування робочих місць;

Б. дотримання встановленого ходу технологічного процесу;

В. безплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням та інші пільги і компенсації працівникам, що зайняті на роботах з важкими й шкідливими умовами;

Г. справний стан засобів колективного та індивідуального захисту.

 

10. Вкажіть засоби та заходи які входять до охорони праці:

А. Санітарно-гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи та засоби.

Б. Технічні заходи та засоби.

В. Попереджувальні заходи та засоби.

Г. Примусові заходи та засоби.

 

11. Державне управління охороною праці здійснюють:

А. Верховна Рада України;

Б. Кабінет Міністрів України;

В. правоохоронні органи;

Г. Президент України

 

12. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо:

А. Міністерству соціальної політики України;

Б. Кабінету міністрів України;

В. роботодавцю;

Г. Держгірпромнагляду.

 

13. Правовідношення по нагляду та контролю за здійсненням законодавства України належать до предмету правового регулювання:

А. трудового права

Б. кримінального права

В. адміністративного права

Г. цивільного права.

 

14. Рішення комісії з охорони праці

А) мають обов’язковий характер

Б) мають рекомендаційний характер

В) мають допоміжний характер

Г) жоден із зазначених варіантів

 

15. Виділяють наступні види контролю за станом охорони праці:

А. державний;

Б. суспільний;

В. гнучкий;

Г. постійний.

 

16. Гарантії прав громадян на охорону праці:

А. право на житло;

Б. соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

В. право на туристичну поїздку;

Г. право на працю.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативна література.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

КЗпП України, КпАП України, Кримінальний кодекс України та інші кодекси // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.uaПро охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України "Про охорону праці": Закон України вiд 04.06.2009 № 1454-VI // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці": Верховна Рада України; Закон вiд 21.11.2002 № 229-IV// За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”.-К.:Основа.-1997.-528с.

Про дорожній рух: Закон України від 28 січня 1993р. // Законодавство України про охорону праці.-К.-1997.-С.167.// Законодавство України про охорону праці.-К.-Юрінком.-1997р.-Т.3.-С.452.

Про статус і соціальний захист громадян, що постраджали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 №796-12// ВВР України.-1991.-№16.-Ст.200.

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991.//ВВР України.-1991.-№21.-Ст.252.

Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994р. // ВВР України.-1994.-ст.28.

Про оплату праці: Закон України від 24березня 1995р.// ВВР України.-1995.-№17.-Ст.121.

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995р. //Відомості Верховної Ради України.-1995.-№12.-Ст.81.

Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№5.-Ст.21.

Про Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві (ДНАОП 0.00-6.03-93). Держнаглядохоронпраці; Наказ вiд 21.12.1993 № 132Зареєстровано: Мін'юст України вiд 07.02.1994 № 20/229// За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці": Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 27.01.1993 № 64. // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Міністерства палива та енергетики України про офіційне тлумачення терміна "втрачений заробіток", застосованого у статті 11 Закону України "Про охорону праці": Конституційний Суд; Ухвала вiд 01.03.2001 № 9-у/2001// За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

Щодо порушення вимог законодавства про охорону праці: Верховний Суд; Ухвала, Витяг вiд 16.01.2003 // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

Міжнародна організація праці; Статус, Список, Міжнародний документ вiд 31.12.2002 Список ратифікацій Конвенції N 183 Міжнародної організації праці "Про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про охорону материнства" // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

Міжнародна організація праці; Статус, Список, Міжнародний документ вiд 31.12.2002 Список ратифікацій Конвенції N 164 Міжнародної організації праці "Про охорону здоров'я та медичне обслуговування моряків" // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

Міжнародна організація праці; Статус, Список, Міжнародний документ вiд 31.12.2002 Список ратифікацій Конвенції N 103 Міжнародної організації праці "Про охорону материнства" (переглянутої в 1952 році) // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.-К.:Основа.-1998.-240с.

Законодавство України про охорону праці. У 4-х томах.-К.:Основа.-1995.

Спеціальна література.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.-Підручник. -Львів, УАД.-2006.-336с.

Журнали “Охорона праці”, 1999-2000р.р.

Міжнародне законодавство про охорону праці. У 3-х томах.-К.:Основа.-1997.

Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.

Сулла М.Б. Охрана труда: Пособие для студентов.-М.:Просвещение,1989.-272с.

Трудовое право Украины. Учебное пособие под ред. Чанышевой Г.И.,Болотиной Н.Б.-Х.:»Одиссей».-1996.-480с.

Толкунова В.Н.,Русов К.Н. Трудовое право России: Учебное пособие //Под ред. В.Н. Толкуновой.-М.:Юрист,1995.-448с.

Ярхо А.А. Законодательство об охране труда. - М.-1988.-112с.

ТЕМА 2. ОХОРОНА ПРАЦІ - ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. (СРС)

Охорона праці та здоров’я в європейському контексті охоплює досить широку сферу суспільних відносин, починаючи від попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань до усіх аспектів, що стосуються добробуту працівників. Політика ЄС у сфері охорони праці переслідує дві важливі цілі. Перша – це соціальна мета, що полягає у захисті робітників шляхом забезпечення відповідного рівня охорони праці. Друга – економічна мета, виражається у забезпеченні відповідності товарів, що вироблені в межах цього сектору, стандартам безпеки та гігієни (для забезпечення вільного руху товарів та послуг). Однак кінцевою метою політики охорони праці є зведення до мінімуму показників виробничого травматизму та професійних захворювань.

 

Рекомендовані джерела:

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_043.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_042.

Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_015.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_004.

Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці (ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії в Женеві, 18 червня 1998 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 993_260.

Європейська соціальна Хартія 1961 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 994_300.

Європейська соціальна Хартія (переглянута) 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 994_062.

Конвенція МОП № 29 про примусову чи обов’язкову працю (1930 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 993_136.

Рекомендація МОП № 35 про непряме примушування до праці (1930 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.uazakon.com/index.htm.

Конвенція МОП № 105 про скасування примусової праці (1957 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code = 2021_14.

Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_021.

Конвенція МОП № 182 про найгірші форми дитячої праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 993_166.

Хартия ЕС об основных правах / Под ред. д. ю. н., проф. С. Ю. Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001. – 208 с.

Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21 листопада 2002 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 3. – Ст. 12.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: проблемы использования зарубежного опыта / Государство и право. – 1995. – № 3. – С. 36-39.

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Дело, 1999. – 343 с.

Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: Навчальний посібник. – О.: Юридична література, 2004. – 91 с.

Ентін Л. М. Право Європейського Союзу: основні категорії та поняття. – Навчальний посібник. К:. ЛНУ імені Івана Франка, Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.

Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2009 р. № 1834 / Офіційний вісник України. – 2007. – № 1. – Ст. 91.

Проект Трудового Кодексу України № 1038-1, зареєстрований 28.08.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/wetproc34?id=&pf3511=15689&pf35401=39191.2003. – 102 с.

 

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.

Управління охороною праці — це підготовка, прийняття і реалізація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних,… ― забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці; ― забезпечення утримання в належному стані виробничого устаткування, будівель і споруд;

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

1. Матеріально-технічне забезпечення роботи Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснює здійснює:

А)наглядової рада Фонду

Б) правління Фонду

В)Виконавча дирекція Фонду

Г) Державна служби промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

 

2. Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків:

А)не входить до складу правління Фонду

Б) входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.

В) входить до складу правління на рівних підставах.

Г)має право бути присутнім на засіданнях правління Фонду без будь-яких повноважень.

 

3. Керівників управлінь і відділень Фонду соціального страхування від нещасних випадків призначає:

А) голова правління Фонду

Б) голова наглядової ради Фонду за погодженням з правлінням Фонду;

В) директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

Г) голова Державної служби промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

 

4. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є:

А) її відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділення в районах і містах обласного значення.

Б) її бюро в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділення в районах і містах обласного значення.

В) її служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділення в районах і містах обласного значення.

Г) її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділення в районах і містах обласного значення.

 

5. Постанова КМУ «ПОРЯДОК проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» прийнято:

А. 1998 році

Б. 2004 році.

В. 2011 році.

Г. 2012 році.

 

6. Основними принципами страхування від нещасного випадку є:

А)проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;

Б)відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

В)відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

Г)своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком.

 

7. Суб'єктами страхування від нещасного випадку

А) інспектор по нагляду за охороною праці;

Б) представник профспілки з питань охорони праці;

В) страхові експерти;

Г)Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

8. Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:

А) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;

Б) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності

В) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових,виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Г) церковнослужителі.

 

9. Який комітет в Україні виконує функції державного нагляду за охороною праці в усіх галузях народного господарства?:
а) Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці);
б)Державна служба промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держпромгірнагляд);
в)Кабінет Міністрів України;
г)Державний комітет по нагляду за безпечними веденням робіт у промисловості.

 

10. Найбільш травмонебезпечними в нашій країні є:
а) вугільна промисловість;
б)будівельний комплекс;
в)газова промисловість.
г)підприємства житлово-комунального господарства.

 

Рекомендовані джерела:

Нормативна література.

Конституція України. — К., 1996.-Ст.141.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко. — К., 1998.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Законодавство України про охорону праці. — В 3-х т. — К., 1995.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46—47.

Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.

Cпеціальна література.

Амоша А. И. Управление условиями труда: проблемы перестройки. — К.: Наук. думка, 1990. — 216 с.

Васильчук М. В., Вінокурова Л. Е., Тесленко М. Я. Основи охорони праці. — К.: Просвіта, 1997.

Денисенко Г. Ф. Охрана труда. — М.: Высш. школа, 1985.

Жидецький В. Ц., Джингирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 1999. — 347 с.

Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К., 2001.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». — К., 1996.

Основи охорони праці / Під ред. М. П. Купчика. — К.: Основа, 2000. — 416 с.

Охорона праці в Україні. — К.: Юрінкомінтер, 1999. — 400 с.

Пістун І. П. Охорона праці: Практикум. — Суми, 2000. — 207 с.

Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К. Н. Ткачук, Д. Ф. Иванчук, Р. В. Сабарно, А. Г. Степанов. — К.: Техника, 1991. — 285 с.

Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Т. Мелькьяна, Р. П. Колосовой. — М.: Изд-во МГУ, 1996.

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ. Охорона праці в ВУЗах. Атестація робочих місць за умовами праці. (СРС)

Права та обов’язки роботодавця по здійсненню міроприємств з охорони праці на виробництві та додержання законодавства про охорону праці. Обов’язки працівників по додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Правовий статус служби охорони праці та комісії з охорони праці. Фінансування охорони праці. Стимулювання охорони праці.

Атестація робочих місць за умовами праці. Гігієнічна оцінка умов праці., оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця. Порядок обчислення заробітної плати при різних умовах праці.

Міжнародне співробництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і конвенції МОТ, впровадження їх в Україні.Органи державного управління охороною праці: КМУ, органи державного нагляду за охороною праці, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Компетенція та повноваження цих органів в галузі охорони праці, їх функції.

Галузеві, регіональні системи управління охороною праці та системи управління охороною праці. Участь трудових колективів і профспілок в регулюванні охорони праці.

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці щодо виконання покладених на них обов’язків.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Уповноваженні трудових колективів. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, формування складу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, їх навчання, функціональні обов’язки, права, гарантування прав та діяльності уповноважених з питань охорони праці.

Повноваження та права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. Фінансування охорони праці. Медичні огляди працівників. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії. Забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту. Заходи , що забезпечують компенсацію та нейтралізацію шкідливого впливу виробничих чинників(скорочення робочого часу, надання додаткових відпусток, перерв в роботі, видача спеціального одягу, мила та ін.

ТЕМА 5. УМОВИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА.(СРС)

Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація факторів, які впливають.на формування умов праці. Система елементів умов праці. Класифікація умов праці на виробництві. .Санітарні норми та їх застосування для аналізу і поліпшення умов праці. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.

Рекомендовані джерела:

Нормативна література.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

Кодекс законів про працю України: Закон УССР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. -№50 (із змінами та доповненнями)

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Законодавство України про охорону праці. — В 3-х т. — К., 1995.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46—47.

Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.

Cпеціальна література.

Гігієнічна класифікація охорони праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ України. — К., 1998. — 34 с.

Гігієнічна класифікація праці: Гігієнічні нормативи. — К., 2001.

Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. — К.: Основа, 1998. — 240 с.

Амоша А. И. Экономическая эффективность улучшения условий труда (предпосылки, анализ, прогнозирование). — Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. — 378 с.

Жидецький В. Ц., Джингирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 1999. — 347 с.

Керб Л. П. Производственная санитария и охрана труда. — К., 1985.

Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К., 2001.

Количественные оценки тяжести труда: Межотраслевые метод. рекомендации. — М.: Экономика, 1988.

ТЕМА 6. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ. (СРС)

Психофізіологія праці робітників невиробничої сфери. Виробнича шкідливість. Система людина-машина, основи ергономіки, ритм та естетика праці. Безпека при роботі з комп’ютером в офісі, навчальному класі.

Рекомендовані джерела:

Нормативна література.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

Кодекс законів про працю України: Закон УССР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. -№50 (із змінами та доповненнями)

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Законодавство України про охорону праці. — В 3-х т. — К., 1995.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46—47.

Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.

2.Спеціальна література:

Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. — К., 2000.

Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. — Львів, 1999. — 186 с.

Методические рекомендации по комплексной оценке социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. — М., 1985.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». — К., 1996.

Основи охорони праці / Під ред. М. П. Купчика. — К.: Основа, 2000. — 416 с.

Охорона праці в Україні. — К.: Юрінкомінтер, 1999. — 400 с.

Пістун І. П. Охорона праці: Практикум. — Суми, 2000. — 207 с.

Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К. Н. Ткачук, Д. Ф. Иванчук, Р. В. Сабарно, А. Г. Степанов. — К.: Техника, 1991. — 285 с.

Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Т. Мелькьяна, Р. П. Колосовой. — М.: Изд-во МГУ, 1996.

Экология и безопасность жизнедеятельности / Под ред. Л. А. Муравья. — М.: ЮНИТИ, 2000.

ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВІОРЮВАНЬ ТА АВРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ. Порядок проведення спеціального розслідування нещасних випадків.

Лекція (2 год.)

Вимоги Закону України “Про охорону праці” щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

Розслідування , облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, як основа для розробки профілактичних заходів щодо їх запобігання та вирішення соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками, професійними захворюваннями та аваріями.

Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємстві, в установах, організаціях. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Порядком.

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад комісії. Акт про нещасний випадок. Розслідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученням потерпілих. Порядок та терміни такого розслідування.

Спеціальне розслідування нещасних випадків. Порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, що сталися на виробництві. Формування комісій спеціального розслідування, її функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками. Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві. Мета розслідування, діагностика професійного захворювання, повідомлення роботодавця та органів санітарного нагляду, створення та склад комісії з розслідування, оформлення результатів розслідування. Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад комісії з розслідування.

Практичне заняття – 2 години.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

 1. Стан травматизму та профзахворюваності в Україні.
 2. Виробничі травми та профзахворювання.
 3. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємстві, в установах, організаціях. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Порядком.
 4. Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад комісії. Акт про нещасний випадок.
 5. Розслідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученням потерпілих. Порядок та терміни такого розслідування.
 6. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, що сталися на виробництві.
 7. Формування комісій спеціального розслідування, її функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками.
 8. Порядок розслідування та обліку профзахворювань.
 9. Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад комісії з розслідування.
 10. Причини травматизму.
 11. Методи аналізу травматизму.
 12. Заходи щодо попередження травматизму та захворювань працівників на виробництві.

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

1. До складу комісії з розслідування нещасних випадків входять:

А) представник Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної
профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок - представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки – уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці)

Б) Директор виконавчої дирекції Фонду.

В) представники правоохоронних органів.

Г) потерпілий або його представник.

 

2. Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з фізичною особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, організовує:

А) робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Б) територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку.

В) Міністерство соціальної політики.

Г) КМУ.

 

3. Дія «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» поширюється на:

А.На всіх громадян, працюючих на підставі трудового договору;

Б.Членів фермерського господарства, членів особистого селянського господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до законодавства.

В. Осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів Держспецзв'язку;

Г. Військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, Збройних Сил, Управління державної охорони, СБУ, Держспецтрансслужби.

 

4. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний:


А) протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку

Б) протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення органові управління підприємства (у разі його відсутності - місцевій держадміністрації);

В)протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок - профспілці, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

Г) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.

 

5. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

 

А) які сталися при виконанні завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

Б) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору;

В) випадки смерті працівників на підприємстві;

Г) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи безпосереднього керівника робіт.

 

6. Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного
випадку, а саме:

А. обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю,

Б. що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки

В. що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства,

Г. що сталися з військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки, Збройних Сил, Управління державної охорони, СБУ, Держспецтрансслужби.

7. У разі настання нещасного випадку на підприємстві в які строки роботодавець повинен створити комісію для розслідування нещасного випадку:

А) 1 доба

Б) 1 тиждень

В) 3 доби

Г) 1 місяць

 

8. До складу комісії з розслідування нещасного випадку не можуть входити:

А) безпосередній керівник робіт

Б) керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці

В) представник первинної профспілки

Г) представник підприємства

 

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативна література:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

Кодекс законів про працю України: Закон УССР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. -№50 (із змінами та доповненнями)

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X, зі змінами та доповненнями

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ: Закон Российской Федерации от 21.12.2001 // За матеріалами Інтернет сайту www.businesspravo.ru

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232.

.

Спеціальна література:

Бережной С. А. и др. «Расследование и учёт несчастных случаев на производстве»:Методическая разработка к деловой игре №1.-Киев: ТГТУ, 1996 г. (№740).

Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: Навчальний посібник. – О.: Юридична література, 2004. – 91 с.

Боднарук М. І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. - Чернівці, 2002. - С. 25, 55, 124.

Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для вузів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2004.

Грищук М.В. Основи охорони праці : Підручник. – Київ : Кондор, 2005.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.-Львів, “Афіша”.-1999.-347с.

Журнали “Охорона праці”, 1999-2000р.р.

Захаров В. Потерпілим на виробництві - реальний захист» // Охорона праці. - 2003. — № 5. - С. 45.

Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Дело, 1999. – 343 с.

Міжнародне законодавство про охорону праці. У 3-х томах.-К.:Основа.-1997.

Охорона праці в Україні. - К.: ЮрінкомІнтер, 2000. - С. 326.

Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання друге -Х.: Консум, 2000.

Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. 2-ге вид., допов. та переробл. - К.: А.С.К., 2001.

Сулла М.Б. Охрана труда: Пособие для студентов.-М.:Просвещение,1989.-272с.

Трудовое право Украины. Учебное пособие под ред. Чанышевой Г.И.,Болотиной Н.Б.-Х.:»Одиссей».-1996.-480с.

Толкунова В.Н.,Русов К.Н. Трудовое право России: Учебное пособие //Под ред. В.Н. Толкуновой.-М.:Юрист,1995.-448с.

Трудове право України: Підручник / За ред. Болотіної Н.Б. Чанишевої Г.І. –К.:2000.

Цибульник О. Про удосконалення тарифної політики соціального страхування від нещасних випадків // Охорона праці. - 2002.- № 12. - С. 42-44.

Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О .: Юридична література, 2001. – 328 с.

Ярхо А.А. Законодательство об охране труда. - М.-1988.-112с.

ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНООБОВ*ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Основні напрямки державної політики щодо збереження життя та здоров'я працівників в процесі трудової діяльності. Історіко-правовий розвиток…   Практичне заняття – 2 години

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

1. Роботодавець як страхувальник зобов'язаний:

А) захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих, у тому числі в суді;

Б) про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві інформувати робочий орган

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

В)приймати участь у розслідуванні нещасних випадків;

Г)контролювати страхових експертів.

 

2. Завданнями страхування від нещасного випадку є:

А)обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;

Б)формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;

В)диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму

професійної захворюваності на кожному підприємстві;

Г)проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;

 

3. Страхові виплати за поточний місяць провадяться протягом:

А) 10 днів з дня настання страхового випадку.

Б) 5 днів з дня настання страхового випадку.

В) 30 днів з дня настання страхового випадку.
Г) місяця з дня настання страхового випадку.

4. Виплати, призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою, яка має право на одержання виплат, провадяться за весь минулий час, але не більш як:

А) за два роки з дня звернення за їх одержанням.

Б) за один рік з дня звернення за їх одержанням.

В) за 5 років з дня звернення за їх одержанням.

Г) за три роки з дня звернення за їх одержанням.

 

 

5. У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку:

А) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

Б) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

В) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого

Г) усі перераховані варіанти;

 

6. У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:

А)допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

Б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

В) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

Г) усі перелічені варіанти

 

7. Страхові виплати складаються з:

А) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності;

Б) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);

В) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;

Г) усе вище визначене

Джерела, рекомендовані до заняття:

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

Кодекс законів про працю України: Закон УССР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. -№50 (із змінами та доповненнями)

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X, зі змінами та доповненнями

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ: Закон Российской Федерации от 21.12.2001 // За матеріалами Інтернет сайту www.businesspravo.ru

Американська Конвенція про права людини від 22 листопада 1969 року // По матеріалам Інтернет-сайта www.concourt.am

Всеобщая декларация прав человека 1948 года // Права человека. Сборник международных договоров. Международная защита прав и свобод человека. – М., Юридическая литература, 1990.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Про страхування: Закон України від 7 березня 1996р.// Відомості Верховної Ради України.-1996.-№18.-Ст.78.

Про страхові тарифи та загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:Закон України від 22.02.2001 р. № 2272-IІІ.// ВВРУ.- 2001.- № 17.- Ст.80.

Основи загальнообов`язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Збірник міжнародних правових документів, законодавчих та нормативних актів України, розпорядчих документів та методично-практичних матеріалів до них. Т.1,2,4. Київ. „Профінпром”.2002. стор. 4-5, 6-12.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV.

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань».

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232.

Загальнообов’язкове соціальне страхування та пенсійне забезпечення (у цифрах і фактах).- К., 2002. -С. 10 -12.

Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”.-К.:Основа.-1997.-528с.

Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: Навчальний посібник. – О.: Юридична література, 2004. – 91 с.

Боднарук М. І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. - Чернівці, 2002. - С. 25, 55, 124.

Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для вузів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2004.

Грищук М.В. Основи охорони праці : Підручник. – Київ : Кондор, 2005.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.-Львів, “Афіша”.-1999.-347с.

Журнали “Охорона праці”, 1999-2000р.р.

Захаров В. Потерпілим на виробництві - реальний захист» // Охорона праці. - 2003. — № 5. - С. 45.

Залєтов О.М., Соболєв А.М., Бондар О.В. Страхування від нещасних випадків. Навчальний посібник.-К.: Міжнародна агенція „ВееZопе”, 2003.-352с.

Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Дело, 1999. – 343 с.

Міжнародне законодавство про охорону праці. У 3-х томах.-К.:Основа.-1997.

Охорона праці в Україні. - К.: ЮрінкомІнтер, 2000. - С. 326.

Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання друге -Х.: Консум, 2000.

Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. 2-ге вид., допов. та переробл. - К.: А.С.К., 2001.

Сулла М.Б. Охрана труда: Пособие для студентов.-М.:Просвещение,1989.-272с.

Трудовое право Украины. Учебное пособие под ред. Чанышевой Г.И.,Болотиной Н.Б.-Х.:»Одиссей».-1996.-480с.

Толкунова В.Н.,Русов К.Н. Трудовое право России: Учебное пособие //Под ред. В.Н. Толкуновой.-М.:Юрист,1995.-448с.

Трудове право України: Підручник / За ред. Болотіної Н.Б. Чанишевої Г.І. –К.:2000.

Цибульник О. Про удосконалення тарифної політики соціального страхування від нещасних випадків // Охорона праці. - 2002.- № 12. - С. 42-44.

Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О .: Юридична література, 2001. – 328 с.

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. 3. Становлення та розвиток законодавства України про охорону праці. 4. Загальна характеристика Закону України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року та ін. законів та підзаконних…

ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття, предмет правового регулювання, метод правового регулювання охорони праці в галузі. 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. 3. Становлення та розвиток законодавства України про охорону праці.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

Денна форма навчання

НАЗВА ТЕМИ   Види занять, години    
п/п   Лекції Практ. та семін. СРС Всьо-го  
  Змістовий модуль І          
  1. ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Нормативно-правові акти з охорони праці.            
  2. ТЕМА 2. ОХОРОНА ПРАЦІ - ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.              
  3. ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.            
  4. ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ. Охорона праці в ВУЗах. Атестація робочих місць за умовами праці.                
  5. ТЕМА 5. УМОВИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА.                
    6. ТЕМА 6. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ.                
  7. ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВІОРЮВАНЬ ТА АВРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ. Порядок проведення спеціального розслідування нещасних випадків.                    
  8. ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНООБОВ*ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.            
  РАЗОМ:  
                   

Заочна форма навчання

НАЗВА ТЕМИ   Види занять, години    
  Лекції Практ. та семін. СРС Всьо-го  
Змістовий модуль І          
ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Нормативно-правові акти з охорони праці.            
ТЕМА 2. ОХОРОНА ПРАЦІ - ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.              
ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.                
ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ. Охорона праці в ВУЗах. Атестація робочих місць за умовами праці.                
ТЕМА 5. УМОВИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА.                
ТЕМА 6. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ.                
ТЕМА 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВІОРЮВАНЬ ТА АВРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ. Порядок проведення спеціального розслідування нещасних випадків.                    
ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНООБОВ*ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ.              
РАЗОМ:  
                 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

При вивченні курсу застосовуються наступні методи навчання: словесний, наочний, практичний які передбачають лекції, роботу з нормативними актами, учбовою та спеціальною літературою, індивідуальні бесіди. За характером логіки пізнання застосуються аналітичний, індуктивний, дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумовою діяльності – частково-підсумковий, дослідницький, проблемний.

З найбільш важливих тем курсу проводяться семінарські та практичні заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи навчання і контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно. Завершується вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» проведенням іспиту.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань,… Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань,… - підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх…

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

 

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Комплексний підсумковий модуль (КПМ) Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 40 0 - 60 0 - 100

 

Шкала оцінювання: національна та ESTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену  
95, 100 А відмінно  
85, 90 В добре  
75, 80 С  
65, 70 D задовільно  
Е  
40, 50 FX незадовільно з можливістю повторного складання  
0-39 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни  

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Методичною основою вивчення курсу є «Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів економіко-правового факультету (напрям підготовки: "Правознавство" 7.03040101, освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»), затверджені рішенням кафедри цивільно-правових дисциплін, протокол № 1 від 30 серпня 2013 р. та рекомендовані до друку Вченою Радою економіко-правового факультету, протокол № 1 від 30 серпня 2013 р.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»

Нормативна література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Кодекс законів про працю України: Закон УССР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1971. -№50 (із змінами та доповненнями)

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X, зі змінами та доповненнями

4. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ: Закон Российской Федерации от 21.12.2001 // За матеріалами Інтернет сайту www.businesspravo.ru

5. Американська Конвенція про права людини від 22 листопада 1969 року // По матеріалам Інтернет-сайта www.concourt.am

6. Всеобщая декларация прав человека 1948 года // Права человека. Сборник международных договоров. Международная защита прав и свобод человека. – М., Юридическая литература, 1990.

7. Всесвітня програма дій відносно інвалідів від 03.12.1982 р. // Інформаційно-пошукова система “ЛІГА”

8. Декларація про права інвалідів: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1975 р. №3447// Інформаційно-пошукова система “ЛІГА”

9. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3.05.1996 р. // Збірка договорів Ради Європи. –2000.

10. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

11. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”.-К.:Основа.-1997.-528с.

12. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.94 р. № 4004-XII.

13. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996р.// Відомості Верховної Ради України.-1996.-№18.-Ст.78.

14. Про страхові тарифи та загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності:Закон України від 22.02.2001 р. № 2272-IІІ.// ВВРУ.- 2001.- № 17.- Ст.80.

15. Основи загальнообов`язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Збірник міжнародних правових документів, законодавчих та нормативних актів України, розпорядчих документів та методично-практичних матеріалів до них. Т.1,2,4. Київ. „Профінпром”.2002. стор. 4-5, 6-12.

 1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV.
 2. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

18. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный Закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ // Собрание законодательства Росийской Федерации. - 1995. - № 48

19. Про захист населення від інфекційних захворювань: Закон Украіни від 06.04.2000 р. № 1645-III, зі змінами та доповненнями.

20. Про оплату праці: Закон України від 24березня 1995р.// ВВР України.-1995.-№17.-Ст.121.

21. Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України "Про охорону праці": Закон України вiд 04.06.2009 № 1454-VI // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

22. Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці": Верховна Рада України; Закон вiд 21.11.2002 № 229-IV// За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

23. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”.-К.:Основа.-1997.-528с.

24. Про дорожній рух: Закон України від 28 січня 1993р. // Законодавство України про охорону праці.-К.-1997.-С.167.// Законодавство України про охорону праці.-К.-Юрінком.-1997р.-Т.3.-С.452.

25. Про статус і соціальний захист громадян, що постраджали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 №796-12// ВВР України.-1991.-№16.-Ст.200.

26. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991.//ВВР України.-1991.-№21.-Ст.252.

27. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994р. // ВВР України.-1994.-ст.28.

28. Про оплату праці: Закон України від 24березня 1995р.// ВВР України.-1995.-№17.-Ст.121.

29. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8 лютого 1995р. //Відомості Верховної Ради України.-1995.-№12.-Ст.81.

30. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ // Голос України. - 1992. - N 238. - 15 грудня.

31. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№5.-Ст.21.

32. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996р. // Відомості Верховної Ради України.- 1997.- №2.

33. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.-1991. - №14.

34. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24.01.95. // Відомості Верховної Ради України.- 1995. - №1.

35. Науково-практичний коментар до Закону України “Про охорону праці”.-К.:Основа.-1997.-528с.

36. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991.//ВВР України.-1991.-№21.-Ст.252.

37. Про оплату праці: Закон України від 24березня 1995р.// ВВР України.-1995.-№17.-Ст.121.

38. Про службу охорони праці: Типове положення затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15.11.2004 N 255.

39. Про комісію з питань охорони праці: Типове положення затв. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 21.03.2007 N 55.

40. Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05): Типове положення затв. Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 N 15.

41. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232.

42. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112. // Все о бухгалтерско учете- 2004.- № 95(1006).-с.46-59.

43. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007 N 246.

44. Про затвердження переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особових медичних книжок: постанова КМУ від 23.05.2001 р. № 559, зі змінами та доповненнями.

45. Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення й може привести до поширення інфекційних хвороб: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 р. № 280.

46. Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2001 р. № 528.

47. Про Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві (ДНАОП 0.00-6.03-93). Держнаглядохоронпраці; Наказ вiд 21.12.1993 № 132Зареєстровано: Мін'юст України вiд 07.02.1994 № 20/229// За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

48. Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці": Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 27.01.1993 № 64. // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

49. Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Міністерства палива та енергетики України про офіційне тлумачення терміна "втрачений заробіток", застосованого у статті 11 Закону України "Про охорону праці": Конституційний Суд; Ухвала вiд 01.03.2001 № 9-у/2001// За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

50. Щодо порушення вимог законодавства про охорону праці: Верховний Суд; Ухвала, Витяг вiд 16.01.2003 // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

51. Міжнародна організація праці; Статус, Список, Міжнародний документ вiд 31.12.2002 Список ратифікацій Конвенції N 183 Міжнародної організації праці "Про перегляд Конвенції (переглянутої) 1952 року про охорону материнства" // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

52. Міжнародна організація праці; Статус, Список, Міжнародний документ вiд 31.12.2002 Список ратифікацій Конвенції N 164 Міжнародної організації праці "Про охорону здоров'я та медичне обслуговування моряків" // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

53. Міжнародна організація праці; Статус, Список, Міжнародний документ вiд 31.12.2002 Список ратифікацій Конвенції N 103 Міжнародної організації праці "Про охорону материнства" (переглянутої в 1952 році) // За матеріалами Інтернет-сайту http://www.rada.gov.ua

54. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.-К.:Основа.-1998.-240с.

55. Законодавство України про охорону праці. У 4-х томах.-К.:Основа.-1995.

 1. Об утверждении Инструкции по определению групп инвалидности: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12.08.2002 №61//По материалам Интернет-сайта www.pravo.kulichki.com

57. Об утверждении классификаций и временных критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29.01.1997 г. №30 // По материалам Интернет сайта www.businesspravo.ru

 1. Положение о признании лица инвалидом: Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2000 г. № 707//По материалам Інтернет сайта www.businesspravo.ru.

59. Про внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”: Закон України від 15.06.2004 р. №1771-ІV // Урядовий кур'єр. - 2004. - 08 липня. - № 126

 1. Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні в 2003 році Року Людей з інвалідністю: Указ Президента України від 02.12.2002 р. №1112/2002 // Урядовий кур’єр. –2002. - №228. - 06 грудня

61. Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 7.04.2004 р. №183 // Офіційний вісник України. – 2004.- №17.- Ст. 1235

 1. Про затвердження Порядку сплати підприємствами, установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. №1767 // Урядовий кур'єр. - 2002. - N 12. - 19 січня

63. Про заходи щодо виконання завдань Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на 2001-2995 роки: Лист Державного Комітету України з будівництва та архітектури від 24.12.2003 р. №2/6-710 // Інформаційно-пошукова система “ЛІГА”

64. Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.05.1995 р. №314 // Урядовий кур’єр. - 1995. - № 71. - 16 травня

65. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII // Голос України. - 1991. - N 82. - 27 квітня

 1. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю: Закон України від 4.11.2002 р. №2150-IV // Урядовий кур'єр. - 2004. - N 224. - 24 листопада

67. Програма професійної підготовки інвалідів по слуху і зору у вищих навчальних закладах І – IV рівнів акредитації: Наказ Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук України від 17.11.2003 № 764, № 55 // Інформаційно-пошукова система “ЛІГА”

68. Рекомендації №1185 до реабілітаційних програм 44-й сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи від 5.05.1992 // Інформаційно-пошукова система “ЛІГА”

69. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №48/96 від 20.12.1993 р. // Інформаційно-пошукова система “ЛІГА”

 1. Щодо врахувань потреб людей з обмеженими фізичними можливостями: Лист Державного Комітету України з будівництва та архітектури від 23.02.2004 року №4/6-123 // Інформаційний бюлетень Держбуду. – 2004. - №3

71. Наказ Міністерства охорони здоров'я України „Про затвердження Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх” за №46 від 31.03.94.

72. Наказ Міністерства охорони здоров'я України „Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми” за №59 від 22.03.96.

73. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” від 22.08.96.

74. Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1640// За матеріалами Інтернет-сайту zakon .rada.gov.ua

75. Щодо повноважень Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду здійснювати державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку: Лист Міністерства юстиції України від 06.08.2008 N 1296-05-1 // За матеріалами Інтернет-сайту zakon .rada.gov.ua

76. Положення про Державний комітет ядерного регулювання України постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1830 // За матеріалами Інтернет-сайту zakon .rada.gov.ua

77. Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1218 ( 1218-2002-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 р. N 1273) // За матеріалами Інтернет-сайту zakon .rada.gov.ua

78. Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я України: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 19.11.2002 N 420 // За матеріалами Інтернет-сайту zakon .rada.gov.ua

79. Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Державної кримінально-виконавчої служби України Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства охорони здоров'я України 06.08.2007 N 47/458 // За матеріалами Інтернет-сайту zakon .rada.gov.ua

80. Спеціальна література:

 1. Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: Навчальний посібник. – О.: Юридична література, 2004. – 91 с.

82. Власенко Н. Праця дітей в Україні // Праця і зарплата. - липень 2000. - №27(223)

83. Волкова Е.Н. Состояние и некоторые проблемы трудоустройства инвалидов в капиталистических странах. – Сб-к научных трудов, вып. 19. Вопросы социального обеспечения. – М, 1988

84. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для вузів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2004.

85. Грищук М.В. Основи охорони праці : Підручник. – Київ : Кондор, 2005.

 1. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія / Н. М. Хуторян, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана. – К.: Юридична думка, 2008. – 304 с.
 2. Егоров А.Н. Социально-трудовая реабилитация инвалидов и престарелых (правовой аспект). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985 – 93 с.

88. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці.-Львів, “Афіша”.-1999.-347с.

89. Журнали “Охорона праці”, 1999-2000р.р.

90. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.

 1. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Дело, 1999. – 343 с.
 2. Киселев И. Я. Современные тенденции регулирования нестандартных форм занятости / Труд за рубежом. – 2002. – № 1. – С. 11-24.
 3. Костюк В. Умови праці за законодавством Європейського Союзу / Довідник кадровика. – № 4 (58). – квітень 2007. – С. 10-15.
 4. Коваль Л. Інваліди прагнуть працювати // Урядовий кур’єр. –2004 року. - №152. - 13 серпня
 5. Комарова Н.М. Дитяча праця в Україні // Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. - К., -1998

96. Кузнецов А.М., Раевский А.Н. Трудовые права инвалидов в СССР. – М.: Юридическая литература, 1968. – 309 с.

 1. Кузнецова Л. В. Международный опыт создания и развития независимого механизма соблюдения и защиты прав детей / Права ребенка. Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации: опыт, проблемы, теоретические модели, нормативно-правовая база / Под общей и научной редакцией Г.Н.Кареловой. — М.: Благотворительный фонд «Альтернативное образование», 2000
 2. Люди з обмеженими фізичними можливостями хочуть працювати // Праця і заплата. - 2004. -№31. – серпень

99. Маргиев П.М. Трудовое устройство инвалидов (современное состояние и проблемы совершенствования) – Сб-к научных трудов, вып. 20. Вопросы социального обеспечения. - М., 1989

100.Міжнародне законодавство про охорону праці. У 3-х томах.-К.:Основа.-1997.

 1. Осадчих А.И. Рациональное трудовое устройство инвалидов: теория и практика // МСЭ и реабилитация. - № 1. – 1999
 2. Охорона праці в Україні. - К.: ЮрінкомІнтер, 2000. - С. 326.
 3. Права детей должны быть защищены // Социальное обеспечение. –2000. - №10. – октябрь.
 4. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. Видання друге -Х.: Консум, 2000.
 5. Предприятие обязано лишь создать рабочие места для трудоустройства инвалидов // Юридична практика. - 2004. - №42.- 19 октября
 6. Рыбникова И.И. К вопросу об оценке эффективности правового регулирования трудового устройства инвалидов. – Сб-к научных трудов, вып. 12. Вопросы социального обеспечения. М., 1981
 7. Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. 2-ге вид., допов. та переробл. - К.: А.С.К., 2001.

108.Сулла М.Б. Охрана труда: Пособие для студентов.-М.:Просвещение,1989.-272с.

109.Трудовое право Украины. Учебное пособие под ред. Чанышевой Г.И.,Болотиной Н.Б.-Х.:»Одиссей».-1996.-480с.

110.Толкунова В.Н.,Русов К.Н. Трудовое право России: Учебное пособие //Под ред. В.Н. Толкуновой.-М.:Юрист,1995.-448с.

111.Трудове право України: Підручник / За ред. Болотіної Н.Б. Чанишевої Г.І. –К.:2000.

 1. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О .: Юридична література, 2001. – 328 с.

113.Ярхо А.А. Законодательство об охране труда. - М.-1988.-112с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

 1. Відомості Верховної Ради України.
 2. Урядовий кур’єр.
 3. Голос України.
 4. Офіційний вісник України.
 5. http://ovu.com.ua
 6. http://www.rada.gov.ua
 7. http://www.nau.kiev.ua
 8. http://www.infodisk.com.ua
 9. http://www.lawbook.org.ua

 

 


[1] Інформаційний бюлетень з охорони праці. — 2001. — № 4.

– Конец работы –

Используемые теги: Програма, НАВЧАЛЬНОЇ, дисципліни, охорона, праці, галузі0.107

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Програма навчальної дисципліни „Охорона праці в галузі”

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності. Основи охорони та безпеки праці
Список скорочень.. розділ мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності..

Конспект лекцій для студентів з навчальної дисципліни „Охорона праці”
Конспект лекцій для студентів.. з навчальної дисципліни.. охорона праці лекція тема правові та організаційні засади охорони..

Конспект лекцій з навчальної дисципліни охорона праці
Конспект лекцій.. з навчальної дисципліни.. охорона праці зміст тема правові та організаційні засади охорони праці..

До виконання самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Двнз криворізький національний університет.. кафедра рудникової аерології та охорони праці.. методичні вказівки..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Програма навчальної дисципліни логіка
Програма навчальної дисципліни логіка.. для студентів v курсу факультету журналістики денної форми.. нформаційний обсяг дисципліни лекційний курс..

Робоча програма навчальної дисципліни
Кафедра фізіології людини і тварин.. затверджую.. проректор з навчальної та науково педагогічної роботи..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Цивільний процес. Загальні положення цивільного процесу
Програма навчальної дисципліни Рекомендовано до видання редакційно видавничою радою університету протокол від p.. л а д а ч і В В Комаров вступ розділи теми.. В В Баранкова теми..

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Донецький національний університет.. обліково фінансовий факультет.. кафедра фінанси і банківська справа..

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам