рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - раздел Образование, Програма навчальної дисципліни „Охорона праці в галузі” „Охорона Праці В Галузі”   Навчальна ...

„Охорона праці в галузі”

 

Навчальна дисципліна „Охорона праці в галузі” вивчається згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” для напряму 7.03040101 «Правознавство».

„Охорона праці в галузі” – нормативна дисципліна, яка вивчається в вищих закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування системи управління охороною праці та методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Загальний обсяг часу для вивчення дисципліни складає 36 годин. Форма підсумкового контролю – іспит.

Вивчення дисципліни базується на знаннях з питань безпеки, отриманих студентами при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (дисципліни „Безпека життєдіяльності”, „Екологічне право”, „Основи охорони праці”, „Трудове право”, „Психологія”, „Соціологія”, «Крімінальне право», «Адміністративне право». Програма дисципліни „Охорона праці в галузі” передбачає вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі і особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. Дисципліни, в яких можуть бути використані знання, уміння і навички, що формуються при вивченні курсу – „Організація виробництва”, „Економіка підприємства”, „Проектування цехів ОМТ”. Вивчення курсу є завершальним етапом формування юристів-економістів відповідно до кваліфікаційних вимог до випускників вузів.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння навчальної інформації та формування компетенції з рішення питань охорони праці в професійній діяльності.

Мета курсу“Охорона праці в галузі” – одержання студентами як теоретичних, так і практичних знань, необхідних для творчого рішення питань, зв’язаних з опрацюванням і вибором технології і устаткування, які виключають або доводять до мінімуму виробничий травматизм і фахове захворювання, а також забезпечують охорону навколишнього середовища.

Вивчення дисципліни забезпечує формування здатностей та умінь, що зазначені в освітньо-професійних програмах підготовки фахівців:

- оцінити динаміку ефективності функціонування СУОП, обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення СУОП;

- визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливостей, визначати шляхи зниження їх від’ємного впливу на працюючих;

- організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

- визначати коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики виробничого травматизму;

- проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці;

- оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Програма навчальної дисципліни „Охорона праці в галузі”

Програма навчальної дисципліни.. Охорона праці в галузі.. Програма курсу та засоби поточного контролю..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни

ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Нормативно-правові акти з охорони праці.
Лекція (2 год.)   Основні поняття у галузі охорони праці, їх термін та законодавче визначення. Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція Україн

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.
Лекція (2 год.) Управління охороною праці — це підготовка, прийняття і реалізація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних

ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНООБОВ*ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Лекція (2 год.) Основні напрямки державної політики щодо збереження життя та здоров'я працівників в процесі трудової діяльності. Історіко-правовий розвиток законодавства п

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І
1. Поняття, предмет правового регулювання, метод правового регулювання охорони праці в галузі. 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. 3. Становлення та роз

ЗАСОБИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ” 1. Поняття, предмет правового регулювання, метод правового регулювання охорони праці в галузі.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п Назва теми Кількість годин 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. Норматив

САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п Назва теми Кількість годин 1. ТЕМА 1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна нормативна дисципліна «Охорона праці в галузі» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП). Дана система запроваджується з метою удоскона

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги