рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

І ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО СТРУКТУРИ

І ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО СТРУКТУРИ - раздел Химия, З дисципліни ФІЗИЧНА ХІМІЯ Ціль Роботи: Визначення Рефракції Розчиненої Речовини За Питомою Рефра...

Ціль роботи: визначення рефракції розчиненої речовини за питомою рефракцією розчину, розчинника й відсотковому вмісту розчину, а також установлення його ймовірної структури, використовуючи властивість адитивності рефракції.

Експерементальне визначення рефракції речовини зводиться до виміру показника заломлення й густини.

Показник заломлення визначають за допомогою рефрактометра РЛ, вимірюючи граничний кут заломлення між рідиною й склом. Речовину поміщають між призмами (трохи крапель досліджуваного речовини наносять на нижню призму). Світло, пройшовши з нижньої призми, розглядають у полі зору окуляра. Три візирні штрихи в полі зору окуляра сполучають із границею темного й світлого полів поворотом рукоятки, показник заломлення відраховують по лівій шкалі. Границя світлотіні попередньо ахроматирується обертанням маховичка компенсатора на рукоятці окуляра.

Густину рідини визначають за допомогою пікнометру. Попередньо зважений на аналітичних вагах сухий пікнометр об'ємом 510см3 заповнюють за допомогою спеціальної лійки дистильованою водою до мітки. Якщо рівень виявиться вище мітки, надлишкову кількість рідини видаляють фільтрувальним папером. Пікнометр із водою витримують протягом 10 хв і зважують. Аналогічно роблять заповнення й зважування пікнометру з досліджуваними розчинами.

Густину розчинів розраховують за рівнянням:

(2.5)

де g0, g1, g2 – маси порожнього пікнометру, пікнометру з водою й з досліджуваним розчином, г;

- густина води (розчинника) при температурі визначення, г/см3.

 

Визначення рефракції розчиненої речовини

Рефракцію кристалічної речовини можна визначити з рефракції його розчину, тому що й тут має місце адитивність рефракції. Рефракція суміші дорівнює сумі рефракції компонентів, віднесених до їхніх часток у суміші. Особливо доцільно в цьому випадку застосування питомої рефракції r (рефракції, віднесеної до 1г речовини):

(2.6)

Для розчину речовини А у розчиннику В можна записати

 

rА,В= rАх + rВ( 1-х), (2.7)

 

де rА, В- питома рефракція розчину;

rА- питома рефракція речовини А;

rВ- питома рефракція В;

х – масова частка речовини А в розчині.

Підставивши в рівняння х = а/100 і 1-х = ( 100-а)/100, де а – відсотковий вміст речовини А в розчині та вирішуючи рівняння відносно rА, одержимо

(2.8)

Виразивши рефракцію через показник заломлення й густину, одержимо рівняння для обчислення рефракції розчиненої речовини

(2.9)

 

Послідовність виконання роботи

1. Приготувати три розчини досліджуваної речовини (речовину, масу розчинів і відсотковий вміст розчиненої речовини вказує викладач).

2. Виміряти показник заломлення розчинника й приготовлених розчинів.

3. Визначити густину розчинів при тій же температурі, при якій були обмірювані показники заломлення .

4. Розрахувати питомі рефракції розчиненої речовини для трьох заданих розчинів і, розрахувавши середнє значення, визначити молярну рефракцію розчиненої речовини.

5. Зіставити експерементально отримане значення молярної рефракції з розрахунковим по (2.4), зробити висновок щодо можливої структури досліджуваної речовини. Отримані дані занести в табл. 2.1

 

Визначення рефракції органічної рідкої речовини й установлення його структури

Послідовність виконання роботи

1. Виміряти показник заломлення рідкої органічної речовини (речовина видається викладачем, вказуються емпірична формула й густина).

2. Розрахувати густину розчинів.

3. Розрахувати питому рефракцію досліджуваної речовини для розчинів різних концентрацій.

4. Розрахувати середнє значення питомої рефракції досліджуваної речовини.

5. Розрахувати молярну рефракцію досліджуваної речовини.

 

Таблиця 2.1

№п/п Концентрація розчину, г/100г розчину Маса порожнього пікнометру, g0,г Маса пікнометру з водою і з розчинам, g1, g2,г Густина води і розчинів при кімнатній температурі, ρ Показник заломлення, n Питома рефракція розчиненої речовини, r Середня питома рефракція розчиненої речовини, r Молярна рефракція (теоретична) Молярна рефракція (розр. за табличним даними) Відносна помилка,%
Розчинник                    
Розчин 1                    
Розчин 2            
Розчин 3            

 

6. Розрахувати по рівнянню 2.4 молярну рефракцію речовини (теоретичне значення).

7. Зіставити експерементально отриману рефракцію з розрахунковим значенням. Розрахувати відносну похибку й зробити висновок щодо структурної формули речовини.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

З дисципліни ФІЗИЧНА ХІМІЯ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ... Реєстр...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: І ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО СТРУКТУРИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Передмова
Фізична хімія – наука, що пояснює і встановлює закономірності хімічних явищ на основі загальних принципів фізики та хімії. Вона охоплює всі питання теорії хімічних процесів і розглядає вплив фізичн

Складання таблиць
Всі вимірювання містять щонайменше дві змінні, одну з яких обирають як незалежну (у дослідах її задають як аргумент х), а інші (інша) є залежними (функції

Оцтоетилового етеру в кислому середовищі при 25°С
t, c Vt, см3 лугу V¥ - Vt, см3 t – t0, c k·10

Густина розчинів фосфорної кислоти у воді при 20 °С.
Концентрація Н3Р04, %          

Побудова графіків
Графічне зображення експериментальних і розрахункових даних полегшує порівняння величин, дозволяє легко знайти характер зміни величин — наяв­ність екстремальних точок чи точок перегину, періодичніс

Проведення кривої через нанесені точки.
І. Звичайно крива, що виражає залежність у = f(x) повинна бути плавною. Однак, можливі і стрибки, внаслідок порушення безперервності. II. Крива повинна проходити як

Теплоти розчинення і розведення.
Інтегральною теплотою розчинення DНт(розч) називають кількість теплоти, що виділяється чи поглинається при розчиненні 1моля речовини у визначеному великому об'ємі ро

Визначення істинної зміни температури в калориметрі при термохімічному процесі.
Для вимірювання температури користуються термометром Бекмана. При роботі з калориметром спостерігаються часткові втрати тепла в навколишнє середовище, що викривляє вимірювану різницю температур поч

Завдання.
1. Визначити зміну температури в калориметрі в результаті розчинення певної наважки KCl. 2. Обчислити моляльну концентрацію розчину і за табличними даними визначити кількість теплоти, що в

КУПРУМ (II) СУЛЬФАТУ
  Завдання: 1. Визначити інтегральну теплоту розчинення безводної солі та кристалогідрату і по різниці обчислити теплоту утворення кристалогідрату.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ СИЛЬНОЇ КИСЛОТИ СИЛЬНОЮ ОСНОВОЮ У ВОДІ
  Завдання: 1. Визначити теплову сталу калориметра. 2. Визначити теплоту розведення концентрованої сильної кислоти. 3. Визначити теплоту не

Контрольні питання
1. Чому теплові ефекти реакцій, що протікають при постійних об'ємі та тиску, є функціями стану системи? 2. Що таке теплоти утворення, нейтралізації, розчинення, розведення? 3. Як

Рефрактометрія
  2.I. Поляризація молекул Усі молекули можуть бути розділені на два типи: неполярні й полярні (з несиметричним і симетричним розподілом зарядів). Полярну молекулу називають

ХІМІЧНА РІВНОВАГА
  Хімічні реакції поділяються на гомогенні і гетерогенні. Хімічна реакція, що протікає в межах однієї фази, називається гомогенною. До гомогенних реак­цій відн

Послідовність виконання роботи
Взяти вісім сухих колб із притертими пробками місткістю 100 мл. Пронумерува­вши колби, налити в них наступні кількості розчинів точної концентрації (табл. 3.1): Таблиця 3.1.

Розрахунок рівноважних концентрацій речовин
Рівноважна концентрація йоду: де - молярність розчину тіосульфат

Експерементальні данні
Номер колби Температура досліду Номер проби Час відбору проби Об’єм Na2S2O3 (мл) витра

Контрольні питання
1. Які термодинамічні і кінетичні ознаки рівноважного стану? 2. Через які величини можна виразити константу хімічної рівноваги? Яка за­лежність існує між константами рівноваги, вираженими

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ
  Для характеристики стану сплавів широко застосовують правило фаз Гіббса, записане у формі: (4.1) де С – ч

І3 ПРОСТОЮ ЕВТЕКТИКОЮ
  Діаграми плавкості цього типу найбільш поширені та характерні для бінарних систем неізоморфних речовин, що не утворюють хімічних сполук, наприклад, свинець—сурма, калію хлорид— літі

Типи термопар
Термопара Позначення по ОСТу Верхня межа температури, °С Сплави Склад,% Хромель–алюмель Х

Послідовність виконання роботи
Видається сім тиглів, що містять бензойну кислоту, нафталін та їх суміші: №1 - бензойна кислота; № 2 -15% нафталіну і 85% бензойної кислоти; № 3 - 30% нафталіну і 70% бен

КРИСТАЛІЗАЦІЯ БІНАРНИХ СУМІШЕЙ
(СИСТЕМА NaNО3 – KNO3)   Завдання: 1. Одержати криві охолодження для чистих компонентів і сумі­шей відомого с

РОЗЧИНИ
  Закон розподілу. Система з двох практично незмішуючихся рідин і третього, розчинного в них компонента, буде біваріантною (С=3–2+1=2) при рівновазі між обома конденс

Послідовність виконання роботи
У мірній колбі на 100 см3 готують розчин бензойної кислоти (наважка 2-4 г) в органічному розчиннику (бензол, толуол, ксилол). Відбирають 50 см3 отри­маного розчину піпеткою за

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ АСОЦІАЦІЇ
ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ В БЕНЗОЛІ (ЧИ ХЛОРОФОРМІ)   Оцтова кислота, як і інші карбонові кислоти, в органічному розчиннику знаходиться у вигляді подвійних молекул чи

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ
Завдання. Визначити кількість витягнутої речовини при однократному і багаторазовому витягу тим самим об'ємом розчинника. Виконання роботи. Відміряти по 5м

Кріоскопія, ебуліоскопія
В стані рівноваги між рідиною і парою кількість молекул, що випаровується в одиницю часу дорівнює кількості, що конденсується. Якщо в леткій рідині розчинити невелику кількість будь-якої нелеткої р

Установка термометра Бекмана для кріоскопії.
Термометр Бекмана відрізняється від звичайного, по-перше, великою шкалою (точною), що дозволяє спостерігати зміни температури до 0,001°С й, по-друге, другим запасним ртут­ним резервуаром, за допомо

Послідовність виконання роботи.
Підготовлений термометр Бекмана вста­вити в прилад і почати спостерігати за температурою. Для рівномірності охолод­ження рідину необхідно повільно помішувати вставленою в прилад мішалкою. Помішуван

Послідовність виконання роботи.
Зібрати прилад, схема якого приведена на рис. 5.3. Трубку з внутрішнім діаметром 45 мм розрізати на час­тини довжиною 18

Контрольні питання
1. Що називається розчином? Розчини ідеальні та істинні, їх особливості. 2. Як залежить тиск насиченої пари розчину від концентрації розчиненої ре­човини при даній температурі? 3.

ЕЛЕКТРОХІМІЯ
Йонний добуток води. Вода є досить слабким електролітом. Однією з причин слабкої дисоціації води є те, щоб молекули її є асоційованими за допомогою водневих зв’язків. Іншою при

Кислотності-основності розчинів
Водневим показником рН називають десятковий логарифм концентрації йонів Гідрогену зі знаком мінус: pН= –lg [H+] (6.2) або

Теоретичні відомості
Молекули електролітів у водних розчинах дисоціюють на йони, які і є носіями зарядів. Електрична провідність слабких електролітів, які дисоціюють у водних розчинах частково, визначається в основному

Контрольні питання
1. Чи можна при визначенні електричної провідності розчинів електролітів користуватися постійним струмом? 2. Чи грає роль кількість рідини, узятої для визначення електричної провідності? Щ

ХІМІЧНА КІНЕТИКА
Хімічна кінетика - це розділ фізичної хімії, що вивчає швидкість і механізм хімічних реакцій, а також залежність швидкості протікання реакцій від різних факторів. Швидкість хімічної реакці

ВИВЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЙОДУВАННЯ АЦЕТОНУ
Ціль роботи- визначити значення константи швидкості реакції йодування ацетону в кислому середовищи при двох температурах і вирахувати енергію активації цієї реакції.  

Теоретичні відомості
При реакції гідролізу цукру(I) утвориться глюкоза(II) і фруктоза (III): С12Н22О11 + Н2О → С6Н12О6 + С

Дифузія
Розчинення твердого тіла в рідині, що супроводжується хімічною взаємодією або за відсутності її, може служити типовим прикладом гетерогенного процесу. Гетерогенні процеси протікають на поверхні роз

Значення деяких фундаментальних сталих
Атомна одиниця маси а.о.м. 1,6606×10-27 кг Електрична стала e0

Знаки деяких математичних дій
а, поділене на b , а / b, ab-1 Абсолютна величина

Густина води при різних температурах
t, 0С r1, г/см3 t, 0С r1, г/см3

Таблиця 6 Інтегральна теплота розчинення DНm солей у воді при 25°С
№ п/п m, моль солі на 1кг Н2О KCl кДж/моль   Концентрація Cm насиченого розчина, моль солі на

Інтегральна теплота розчинення солей, які утворюють кристалогідрати, при температурі 18°С.
Речовина Кількість молів H20 на 1 моль солі DН, кДж/моль BaCl2    

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги