рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Складання картограми земляних робіт

Складання картограми земляних робіт - раздел Геология, До виконання розрахунково графічних робіт з курсу інженерна геодезія та картографічні методи в екології 4.2.1 На Аркуші Паперу Формату А4 Накреслити В Масштабі 1:1000 Відповідно До ...

4.2.1 На аркуші паперу формату А4 накреслити в масштабі 1:1000 відповідно до схеми, див. додаток В.2, дев’ять квадратів зі сторонами 40 м і занумерувати їх вершини. Номера вершин записати у верхньому лівому куту.

4.2.2 Із нівелірного журналу, див. додаток В.3, з округленням до сотих часток метра виписати фактичні позначки вершин квадратів і записати їх праворуч від вершини внизу.

4.2.3 Обчислити проектну позначку горизонтального майданчика

Нпр = (åН1 +2åН2 +4åН4) / 4n, (4.1)

де åН1 - сума позначок вершин, що належать тільки одному квадрату;

åН2 - сума позначок, спільних для двох суміжних квадратів;

åН4 - сума позначок вершин, спільних для чотирьох суміжних квадратів;

п - кількість квадратів.

Обчислену проектну позначку червоним кольором записати над кожною фактичною позначкою.

Приклади:

1 åН1 = 107,72 +108,87+ 110,14+109,62 = 436,35м.

2 2åН2 = 2 (108,02+108,42+109,28+109,72+109,81+109,70+109,04+108,39) =

= 1744,76м.

3 4åН4 = 4 (108,86+109,41+109,18+108,65) = 1744,40м.

Нпр = м.

4.2.4 Обчислити робочі позначки для кожної вершини квадрата

h = Нпр – НФ., (4.2)

де Нпр - проектна позначка горизонтального майданчика;

НФ. – фактична позначка кожної вершини квадрата.

Їх значення зі знаком “+” , або “-” записують нижче відповідної вершини червоним кольором. Причому знак "+" робочої позначки означає насип ґрунту, а знак "-" означає виїмку.

Приклад. Робоча позначка для четвертої вершини квадрата h = 109,04 – 108.87 = +0,17м, для п’ятої - h = 109,04 – 109.28 = - 0,24м.

4.2.5 Обчислити місцеположення точок нульових робіт (а, в) на сторонах, вершини яких мають робочі позначки з протилежними знаками:

а = в = , (4.3)

де l – довжина сторони квадрата (для нашої роботи l = 40 м);

h1 , h2 - робочі позначки відповідно першої і другої вершин заданої сторони беруться за модулем. Контроль: а+в = l

4.2.6 Обчислені відстані відкласти в масштабі 1:1000 на відповідних сторонах і записати їх олівцем.

Приклад. Для сторони 4-5 точка нульових робіт: м; в = м.

Контроль: а+в =16,29 +23,41= 40,00м.

4.2.7 З'єднавши точки нульових робіт, одержимо лінію нульових робіт, яка відокремлює зону насипу й зону виїмки грунту. Отримані геометричні фігури пронумерувати, як наведено у додатку Г.

4.2.8 Виділити насипи або виїмки штриховими лініями, або – кольорами: насипи - червоним кольором, а виїмки – жовтим.

4.2.9 Обчислити об'єми земляних робіт для насипу і виїмки ґрунту в “Відомості обчислення об’ємів земляних робіт”, як наведено у додатку Г.1, за формулою

V = S ´ hc , (4.4)

де S – площа відповідної фігури,

hc – середня робоча позначка фігури.

4.2.10 Площі квадрата, трикутника і трапеції обчислюються за формулами, відомими з математики.

Приклад. Площа першої фігури (п’ятикутника) дорівнює площі квадрату мінус площа трикутника. S1 = 1600,0 – 267,6 =1332.4м2.

4.2.11 Для визначення середньої робочої позначки фігури необхідно суму робочих позначок вершин фігури поділити на кількість вершин даної фігури. Робочі позначки вершин фігур беруться за модулем.

Приклад.Для першої фігури hc=м.

4.2.12 У відомості обчислюють окремо суми площ насипу ґрунту åSН та виїмки åSВ , суми об’ємів насипу ґрунту åVН та виїмки åVВ і їх записують в відомості на нижчому рядку.

Контроль:Суми площ насипу ґрунту та виїмки повинен дорівнювати загальній площі усіх квадратів.

4.2.13 Обчислюють баланс земляних робіт за формулою

Б = 100% £ 5% , (4.5)

де - різниця сум об’ємів насипу ґрунту та виїмки.

Баланс земляних робіт не повинен перевищувати 5%.

 

РГР № 5 “СКЛАДАННЯ ПРОФІЛЮ ТРАСИ АВТОДОРОГИ І ТРУБОПРОВОДУ ТА НАНЕСЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ЛІНІЇ”

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання розрахунково графічних робіт з курсу інженерна геодезія та картографічні методи в екології

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. харківський національний університет будівництва та архітектури..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Складання картограми земляних робіт

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Харків 2011
  Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічних робіт з курсу “Інженерна геодезія” та “ Картографічні методи в екології” для студентів денної та заочної форми навчання спец

Визначення прямокутних координат точок А,В
1.2.1 Прямокутні координати - це лінійні величини (абсциса Х та ордината У), які визначають положення точки на площині відносно екватора та осьового меридіана. Для визначення прямокутних координат

Визначення географічних координат точок А,В
  1.3.1Географічні координати точки - це кутові величини (j - широта, l - довгота), які визначають її положення на поверхні земної кулі. Для визначення цих координат на топогра

Визначення позначок точок А,В
  1.4.1На топографічних картах рельєф зображений горизонталями, за якими визначаються позначки точок. Горизонталь - це лінія, яка з’єднує точки з однаковими висотами. Під час визначен

Визначення за картою уклону заданої лінії
1.6.1Мірою стрімкості схилу є її уклон і, який визначається за формулою і =, (1.9) де h =НВ

Визначення дирекційного кута заданої лінії
  1.7.1 Дирекційний кут a будь - якої лінії – це кут, між північним напрямком осьового меридіану (вертикальної лінії координатної сітки) і заданою лінією. Він змінюється за ход

Побудова поздовжнього профілю за заданою лінією
1.9.1 Профіль - креслення, яке відображає розріз місцевості вертикальною площиною вздовж вибраного напрямку. Побудову профілю виконують на міліметровому папері. При цьому горизонтальний масштаб про

Вихідні дані
2.2.1На місцевості прокладений замкнутий теодолітний хід, точки якого являються плановою основою зйомки. Схема ходу наведена у додатку Б. 2.2.2 У теодолітному ході виміряні праві горизонта

Обчислення координат точок теодолітного ходу
  2.3.1 Координати обчислюють у відомості, наведеній у додатку Б3. 2.3.2 У колонку 1 відомості записати номери точок ходу, а в колонку 2 і 5 відповідно виміряні горизонтальні

Складання плану горизонтальної зйомки
2.4.1 План складають у масштабі 1:1000 на підставі відомості координат, абрису горизонтальної (теодолітної) зйомки та умовних знаків. 2.4.2 Будують координатну сітку в вигляді квадратів зі

Вихідні дані
  3.2.1 Схема нівелювання точок теодолітного ходу і журнал наведені у додатках В і В1. В журналі польові виміри, а також перевищення для усіх студентів однакові. 3.2.2 Схема

Обчислення позначок точок нівелірного ходу
  3.3.1 Обчислення позначок точок нівелірного ходу виконують в журналі нівелювання, див. додаток В1. Ці позначки є висотною основою нівелювання ділянки місцевості за квадратами і тахе

Обчислення журналу нівелювання майданчика за квадратами
3.4.1 Методика обчислення аналогічна обчисленню журналу нівелювання точок теодолітного ходу, див. додаток В1, за винятком того, що цей нівелірний хід є розімкнений (прокладений між двома вихідними

Обчислення журналу тахеометричної зйомки
  3.6.1 У журналі тахеометричної зйомки (див. додаток В.4 в колонках 1-4) наведені польові вимірювання, які являються спільними для усіх студентів. 3.6.2 Обчислити кути нахил

Складання плану тахеометричної зйомки
  3.7.1 План тахеометричної зйомки (див. додаток В.7) складають на плані горизонтальної зйомки у масштабі 1:1000 з перерізом рельєфу горизонталями через 0,5 м за даними журналу тахеом

Нанесення на топографічний план проекту автомобільної дороги
  5.2.1 На топографічний план нанести елементи траси: початок (ПТ), кінець траси (КТ), вершину кута повороту траси (ВК). Нанести вісь траси, з’єднавши ці точки прямими лініями. ПТ зна

Обчислення і оформлення пікетажного журналу
    5.3.1 На аркуші паперу формату А4 прямою лінією креслять вісь траси, на якій показують пікети, характерні точки і кут повороту j. Поряд з трасою наносять топографічн

Побудова поздовжнього профілю дороги
5.5.1 Поздовжній профіль будують за даними пікетажного та нівелірного журналів, див. додатки Е, Е1, на міліметровому папері формату А3 в масштабах: для горизонтальних відстаней 1:2000, вертикальних

Нанесення проектної лінії на поздовжній профіль дороги
  5.6.1 Проектну лінію наносять, дотримуючись певних технічних вимог. У нашій роботі наведені тільки деякі з них : 1) схил (уклон) окремих її ділянок не пови

Оформлення поздовжнього профілю траси автомобільної дороги
5.7.1 Усі написи і побудову охайно виконують тушшю або кульковими ручками тонкими лініями. 5.7.2 Червоним кольором показують проектну лінію і усі робочі позначки (крім нульових), ві

Проектування траси трубопроводу
  5.9.1 У графі 4"Проектні схили / Довжина" вказують: у числівнику - схил в промілях, а в знаменнику – відстань, відповідну даному схилу. Проектний схил прямої лінії обчислю

Обчислення проектних координат кутів споруди
6.2.1 На топографічному плані, див. додаток В.8, червоним кольором нанести споруду прямокутної форми АВСD розміром 36´72м. Споруду розмістити паралельно запроектованій автомобільній дорозі і

Обчислення даних для винесення проекту споруди на місцевість
6.3.1 Для винесення проекту споруди на місцевість необхідно обчислити розмічувальні елементи: кути bз, b4 і відстані S4В , S3А .Обчислення виконати сп

Метою даної роботи є обчислення позначки підлоги першого поверху, яка визначає положення запроектованої споруди на місцевості по висоті.
6.4.2 Вихідні дані для обчислення позначки підлоги першого поверху: 1) топографічний план з нанесеним на ньому проектом автодороги, див. додаток Б.8; 2) типовий поперечний вулиці

ДОДАТОК А
Зразок оформлення РГР№1 “ Розв’язання задач за топографічною картою”   Умови задачі Початкові дані Розрахункові формули

Журнал вимірювання горизонтальних кутів
    Дата 3червня 2011р. Виконав Рубан Т.Н. Теодоліт 2Т30 № 03618   Точка установки теодоліт

ДОДАТОК Б.2
Абрис горизонтальної зйомки       ДОДАТОК Б.3 Відом

Журнал нівелювання точок теодолітного ходу
Місяць: липень 2008р. Спостерігав: Номери Відліки за рейками, мм Перевищення, мм Позначки, м  

Журнал нівелювання майданчика за квадратами
Місяць: липень 2008р. Спостерігав: Номери Відліки за рейками, мм Перевищення, мм Позначки, м  

Додаток В.4
Журнал тахеометричної зйомки Місяць: липень 2008р. Спостерігав: № п/п Далекомірна. відстань, D, м Відліки ГК ° ‘

План топографічної зйомки
Примітка. За рамкове оформлення наведене в додатку В.9   Додаток В.9 За рамкове оформлення то

ДОДАТОК Г.1
Відомість обчислення об’ємів земляних робіт       Номери фігур Виїмка   Насип

Додаток Е.1
Журнал нівелювання траси Місяць: липень 2008р. Спостерігав: Номери Відліки за рейками, мм Перевищення, мм Позначки

ДОДАТОК Ж
Розрахунок проектних координат споруди   Таблиця Ж.1 – Обчислення початкового дирекційного кута  

Таблиця Ж. 2 – Обчислення проектних координат кутів споруди
    № точок Кути βПРАВ Дирекцій- ний кут α Дов- жина S, м

Відомість обчислення розмічувальних елементів
  № точок Кути βПРАВ ° ¢ ² Дирекцій- ні кути, α, °

ДОДАТОК Ж.2
Розмічувальне креслення     ДОДАТОК Ж.3 О

ДОДАТОК Ж.5
Проект розміщення споруди (зразок) Список джерел інформації   1 Інструкція з топографічного з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги