рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вміст звіту

Вміст звіту - раздел Программирование, Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі турбо паскаль Текст Звіту Має Містити: 1) Титульну Сторінку, 2) На...

Текст звіту має містити:

1) титульну сторінку,

2) назву роботи,

3) мету роботи,

4) завдання,

5) блок-схему алгоритму,

6) текст програми,

7) результати роботи програми,

8) висновки за результатами роботи.

Питання для захисту до лабораторної роботи № 7

1. Що таке покажчик? Які Ви знаєте операції з ними?

2. Які стандартні функції роботи з адресами Вам відомі?

3. Які існують типи лінійних списків?

4. Які операції необхідні при роботі з чергами?

5. Які операції необхідні при роботі зі стеками?

6. Дайте визначення поняття «дерево».


2. література

Базові підручники:

1. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 384 с.: іл.

Основна література:

2. Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal: Задачи, алгоритмі и решения. – СПб.: ДиаСофтЮП, 2003. – 320 с.

3. Кнут Д. Искусство программирования. Т.3: Сортировка и поиск. М.: Вильямс, 2004. – 703 с.

4. Кармен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: МЦНМО, 2001 – 960 с.

5. Немнюгин С.А. Turbo Pascal: Учебник. – СПб.: Питер, 2003. – 468 с.

6. Немнюгин С.А. Turbo Pascal: Практикум. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

7. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. – М.: Бином, Лаб. Базовіх знаний, 2002. – 341 с.

8. Пильщиков В. Н. Язік Паскаль: Упражнения и задачи. М.: Науч. Мир, 2003. – 224 с.

9. Сухарев М. Turbo Pascal 7.0. Теория и практика программирования. – СПб.: Наука и техника, 2003. – 576 с.

10. Турбо Паскаль 7.0: Самоучитель. - СПб.: Питер; К.: Издат. группа BHV, 2002. – 416 с.

Додаткова література:

11. Марченко А. И., Марченко Л. А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. – К.: ВЕК+, 2000.-464 с.

12. Фаронов В.В. Delphi 5.Учебный курс. М.:Нолидж, 2001. - 484 с.

13. Програмування (інформатика). Практикум. Укл.: Семенюк А.Д., Сопронюк Ф.О.- Чернівці: Рута, 2001.- 145с.

14. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Посіб. /За ред. О.І.Пушкаря — К.: Видавничий центр "Академія", 2001. — 696 с. (Альма-матер).

15. Уєлстид С. Фракталі и вейвлеты для сжатия изображений в действии. М.: Триумф, 2003. – 320 с.

16. Ставровский А.Б. Turbo Pascal 7.0. - К.: Издат. группа BHV, 2000. – 400 с.

17. Абрамов С.А., Гнсздилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по программированию. — М.: Наука, 1988.

18. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения. — Киев: Диалектика, М.: И.В.К , 1992.

19. Прокудин Г.С., Оленина Л.М. Компьютерная техника и программирование. Часть ІІ. Алгоритмизация и программирование. - К: УФИМБ , 1998.

20. Климов Ю.С., Касаткин А.И., Мороз С.М. Программирование в среде Turbo Pascal 6.0. — Минск: Выш. шк., 1992.

21. Мизрохи С.В. Turbo Pascal и объектно-ориентированное программирование — М.: Финансы и статистика, 1992.

22. Borland Pascal with Objects. Version 7.0. User's Guide. Borland International INC. 1992.

23. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль 7.0. Начальный курс: Учебное пособие. – М.: Нолидж, 1997. – 616 с.

24. Сурков Д.А., Сурков К.А., Вальвачев А.Н. Программирование в среде Borland Pascal для Windows. - Мн.: Высш. шк., 1996. – 432 с.

25. Мануйлов В.Г. Разработка программного обеспечения на Паскале. М., 1998, 240 с

26. Марченко А.И., Программирование в среде Борланд Паскаль 7.0. К., 1997. 476 с.


 

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поняття архітектури комп'ютера. Принцип використання двійкової системи числення. Принцип програмного керування роботою комп'ютера.

2. Принцип збереження програм у пам'яті комп'ютера.

3. Принцип адресності пам'яті.

4. Архітектура комп'ютерів фон Неймана.

5. Архітектура системи команд.

6. Позиційні системи числення.

7. Зображення чисел у комп'ютері.

8. Типи комп'ютерів.

9. Програмне забезпечення.

10. Класифікація мов програмування.

11. Походження та розвиток мови Pascal.

12. Поняття алгоритму й основні алгоритмічні структури. Властивості та способи опису алгоритму.

13. Структура програми.

14. Прості типи даних. Операції надданими.

15. Константи, змінні, вирази.

16. Найпростіші оператори. Оператор присвоєння. Процедури введення даних. Процедури виведення даних.

17. Алгоритмічний вибір альтернатив. Вибір із двох альтернатив. Поліваріантний вибір.

18. Алгоритмічна конструкція повторення. Цикл із передумовою. Цикл із постумовою. Цикл із лічильником. Переривання циклу.

19. Циклічні алгоритми та програми. Рекурентні послідовності та співвідношення.

20. Циклічні алгоритми та програми. Степеневі ряди.

21. Циклічні алгоритми та програми. Ланцюгові дроби.

22. Підпрограми, їх різновиди та способи використання. Процедури користувача. Функції користувача.

23. Стандартні процедури та функції. Локалізація імен. Різновиди параметрів.

24. Процес виклику підпрограми. Програмний стек. Процедурні типи. Підпрограми як параметри.

25. Рекурсія. Рекурсивні означення та підпрограми.

26. Ініціалізація графічного режиму. Графічне вікно та система координат.

27. Графічні процедури й функції.

28. Керування кольором і стилями.

29. Графічні примітиви

30. Зображення текстової інформації у графічному режимі

31. Побудова графіків функцій

32. Перетворення координат і об'єктів

33. Анімаційні ефекти.

34. Фрактальні зображення.

35. Низхідне проектування програм.

36. Модульне програмування.

37. Методи структурування програм.

38. Використання модулів у Borland Pascal 7.0. Структура модуля. Компіляція і використання модулів.

39. Базові поняття об'єктно-орієнтованого програмування.

40. Класи і об'єкти в мові Pascal.

41. Поняття одновимірного масиву та його властивості. Базові операції обробки одновимірних масивів. Масиви як параметри.

42. Сортування масиву.

43. Оголошення багатовимірних масивів. Доступ до елементів.

44. Базові операції обробки двовимірних масивів. Двовимірні масиви в задачах лінійної алгебри.

45. Поняття рядка та оголошення змінних рядкового типу. Операції над рядками та рядкові вирази.

46. Процедури та функції обробки рядків.

47. Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операції над записами.

48. Масиви записів. Записи з варіантами.

49. Поняття множини та множинного типу даних. Оголошення змінних множинного типу. Операції над множинами. Зображення множин в оперативній пам'яті.

50. Фізичний і логічний файли. Технологія роботи з файлами.

51. Буферизація даних. Нетипізовані файли.

52. Динамічні змінні та динамічна пам'ять. Розподіл оперативної пам'яті. Поняття покажчика та його оголошення. Операції над покажчиками.

53. Виділення та звільнення динамічної пам'яті. Стандартні функції для роботи з адресами.

54. Визначення лінійного списку та його різновидів.

55. Робота зі стеком.

56. Робота з чергою.

57. Робота з лінійним списком.

58. Дерева. Основні поняття.

59. Алгоритми роботи з бінарними деревами.

60. Масиви в динамічній пам'яті.

61. Поняття графа та його зображення в пам'яті комп'ютера.

62. Найкоротші шляхи у графі.

63. Обхід графу. Пошук вглибину.

64. Обхід графу. Пошук ушир.


4. ДОДАТКИ

Додаток 1

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Програмування арифметичних та логічних задач у багатовіконному середовищі турбо паскаль

Київський національний університет технологій та дзайну.. факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій.. кафедра інформаційних та комп ютерних технологій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вміст звіту

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Мова Pascal" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.050102 „Системне програмування" та

Зв’язок з іншими дисциплінами.
Курсу передує вивчення наступних дисциплінах, які вивчалися у школі: "Математика", "Інформатика. Знання з курсу необхідні для використання у:

Стислі теоретичні відомості
Будь-яка природна мова складається з декількох основних елементів: символів, слів, словосполучень та речень. В алгоритмічній мові програмування маємо аналогічні структурні елементи: символи, слова,

Завдання
1. Ознайомитися зі структурою Паскаль-програми. 2. Засвоїти основні типи даних, прості оператори, логічні та арифметичні функції на прикладі, який запропонований викладачем. 3. Ви

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) послідовність виконання роботи, 6) блок-схему а

Пуск/Программы/Проводник/D:/ТР/TURBO.
2. Ознайомитися зі структурою операторів умовного та безумовного переходу. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 2). 4. Побудувати блок-схему розроблен

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему двох алгоритмів, 6) відповідні текст

Процедури та функції бібліотеки Graph
Малює геометричний образ: · дуги Arc(координата X центра, координата У центра:Integer; початковий кут, кінцевий кут:Word; радіус: Word);

ArcCoordType=record
X, Y, Xstart, Ystart, Xend, Yend: integer; end; · видача коефіцієнта дозволу по осях

PaletteType=record
Size: Byte; Color: array[0..MaxColor] of ShortInt; end; · видача останнього шаблону заповнення GetFill

TextSettingsType=record
Font: word; Direction: word; CharSize: word; Horiz: word; Vert: word;

LineSettingsType=record
LineStyle: word; Pattern: word; Thickness: word; end; Забезпечується 5 стилів (константа=0 –

ViewPortType=record
x1, y1, x2, y2: integer; Clip: Boolean; end; · видача кількості байтів запам’ятовування області ImageS

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Перевірити наявність бібліотеки Graph. 3. Ознайомитися з процедурами ініціалізації графічного режиму (InitGraph, CloseGraph). 4. Зробит

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) узагальнену блок-схему алгоритму, 6) текст прог

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися з регулярними типами даних (масивами), множинами, записами. 3. Ознайомитися з оператором варіанта та оператором приєднання, який ви

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися зі структурою процедур та функцій. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 5), використавши власну функці

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися з типами файлів та технологією роботи з ними. 3. Розробити алгоритм розв’язання задачі згідно з варіантом (дод. 6). 4. Поб

Вміст звіту
Текст звіту має містити: 1) титульну сторінку, 2) назву роботи, 3) мету роботи, 4) завдання, 5) блок-схему алгоритму, 6) текст програми,

Послідовність виконання роботи
1. Запустити Турбо Паскаль 7.0. 2. Ознайомитися з поняттям покажчика. 3. Вивчити операції над покажчиком. 4. Ознайомитися зі списковими структурами та деревами.

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 1
  1. Для заданого цілого числа надрукувати таку таблицю: а а3 а6 а6 а3 а.   2. Надрукуват

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2
  1. Значення змінних а, b та c переставити місцями так, щоб отримати .

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2
  1. Задані ціле n>0 та послідовність з n дійсних чисел, серед яких є хоча б одне від’ємне. Знайти величину найбільшого серед від’ємних чисел цієї послідовності.

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 4
    1. Дано 100 цілих чисел. Роздрукувати їх в зворотному напрямку по 6 чисел у рядку.   2. Задано текст з 80 символів. Надрукувати спочатку всі ц

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 5
  1. Описати функцію ступінь(x,n) від дійсного х та натурального n, яка обчислює (через множення) величину xn, та використати ї

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 6
  1. type серія = file of real; Описати функцію отриц (s), що підраховує суму від’ємних елементів в серії s.   2. type FB = fil

Варіанти завдань до лабораторної роботи № 7
  1. Створити однозв’язаний лінійний список, елементами якого є натуральні числа. Надрукувати значення елементів, розташованих між найбільшим і найменьшим елементами списку.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги