рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Бордың кванттық теориясы

Бордың кванттық теориясы - раздел Механика, Механика – механикалық қозғалыстар туралы ғылым Резерфорд ұсынған Модельге Сәйкес Атомның +Ze Заряды ...

Резерфорд ұсынған модельге сәйкес атомның +Ze заряды бар өте кішкене,бірақ ауыр ядросы, оның төңірегінде z электрон болады. Бірақ атомның ядролық (планетарлық моделі) классикалық физика заңдары тұрғысынан орнықсыз. Өйткені классикалық электродинамика заңдарына сәйкес:

1. Үдемелі қозғалатын зарядталған бөлшек (электрон) электромагниттік энергияны (жарық) үздіксіз шығаруға тиіс.

2. Осы жарықтың жиілігі электронның ядроны айналу жиілігіне тең болуы керек.

Демек, осы модельге сәйкес атомның толық энергиясы үздіксіз кеми беруге, ал айналу жиілігі үздіксіз арта беруге тиіс.осы жағдайда өте аз уақыт ішінде (10-8с) электрон ядроға құлап,атом өз өмірін сүруін тоқтататындығын есептеп,көз жеткізугеболады.осы тұйыққа тірелуден шығу жолын 1913 ж. дания физигі Нильс Бор тапты. Бор өзінің жорамалдарын 2 постулат түрінде ұсынды.

1. Классикалық механика тұрғысынан атомда мүмкін болатын шексіз болатын көп электрон орбиталары ішінен, белгілі кванттық шарттарды қанағаттандыратын тек кейбір дискретті орбиталар іске асады. Электрон осы станционарлық орбиталар бойымен үдей қозғалғанмен ешбір электромагниттік толқын жарық шығармайды. Осындай орбиталарға сай атомның станционарлық күйдегі энергиясының дискретті мәндері (Е123 ) болады.

2. Электрон бір станционарлық күйден екінші станционарлық күйге көшкенде ғана жарық энергиясы кванттары түрінде шығарылады немесе жұтылады.

Жарық квантының шамасы араларында электрон кванттық көшу жалайтын станционарлық күйлер энергиясының айырмасына тең.

жұтылу ,

шығарылады

жиілігі фотон шығарылады.

Осы теңдік Бордың жиіліктер ережесі деп аталады.

 

Бор 1913 жылы сутегі атомының классикалық емес бірінші сандық теориясын жасады.Электрон массасы сутегі ядросының массасынан 1836 есе кіші болғандықтан, электронмен салыстырғанда ядро шексіз ауыр, демек ол қозғалмай тыныштықта тұрады деп санауға болады.

Алдымен сутегі атомы үшін станционарлық орбиталар радиусын, электронның орбитадағы жылдамдығын және айналу жиілігін табайық . Егер ядроның заряды Ze (сутегі үшін z=1) электрон заряды е, олардың ара қашықтығы r болса, онда олардың өзара кулондық тартылыс күші орталыққа (центрге) тартқыш болады. Электронның қозғалыс теңдеуі келесі түрде беріледі.

Бордың бірінші постулаты бойынша электрон тек станционар бойымен қозғала алады,ондай орбиталар бойымен қозғалған е-ның импульсі моменті шамасына еселі болады, яғни . Сонымен электронның импульс моменті квантталған және оның ұлықсат етілген мәндері болады.

ші өрнекті ге апарып қоямыз.

Электронның орбитадан толық энергиясы кинетикалық энергия мен потенциалдық энергиясының қосындысына тең.

e-теріс болғанддықтан минус таңбасы қойылады.

табылған жылдамдық пен радиус өрнектерін ескерсек онда энергия

Ридберг тұрақтысы

Электронның орбита бойынша айналу жиілігі мен оның сызықтық жылдамдығы мына өрнек арқылы байланысқан:

есте ұстайтын нәрсе,бұл шама, атом шығаратын сәуле жиілігі емес.

Импульс моменті (1) шартты қанағаттандыратын кванттық жүйелердің бірінде тұрған атом энергия шығармайды. Осы күйлер немесе сәуле шығармайтын орбиталар, станционарлы күйлер деп аталады. n=1 мәніне сәйкес келетін, энергиясы ең аз күй, негізгі немесе қалыпты күй деп аталады, өйткені осы күйлерде атом уақыттың көп бөлігін өткізеді. n=2,3,4…мәндерге сәйкес келетін күйлер қозған күйлер деп аталады, өйткені осы күйлердің кез-келгенінде атом негізгі күйге қарағанда көбірек энергия қабылдайды.

Z=1 N=1 сутегі атомындағы электронның ең кіші орбитасының радиусын табу үшін формулаға қоямыз

Бұл Бор радиусы деп аталады.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Механика – механикалық қозғалыстар туралы ғылым

Механикалы оз алыс деп сана ж йесі ретінде алын ан денемен салыстыр анда бас а бір денені... Механиканы кинематика ж не динамика сия ты б лімдері... Кинематика оз алыстарды себептерін арастырмай тек т рлерін арастырады...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Бордың кванттық теориясы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Айналу периоды Т деп дененің бір айналымға кеткен уақытын айтады, яғни дене 2p бұрышқа бұрылады
=Т уақыт мезетіне ∆j=2p айналу бұрышы сәйкес келетіндіктен,

Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстарды салыстыру
Ілгерілемелі қозғалыс Айналмалы қозғалыс 1. Бірқалыпты түзусызықты қозғалыс

Дененің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісін импульс деп атайды
Импульстің бағыты жылдамдықтың бағытымен бағыттас. Бұл теңдеу ілг

Салыстырмалық теориясының элементтері
Галилей түрлендіруі Классикалық механикада, яғни (v<<c) Галилейдің салыстырмалылық механикасы

Денеге Жердің тартылу күшімен әсер ететін күшті ауырлық күші деп атайды
Дененің Жерге тартылуы кезінде оған қарсы әсер ететін екінші денеге түсетін күшті салмақ

Механикалық жұмыс
Жұмыс деп әсерлесуші денелердің бір-бірімен энергия алмасуының сандық өлшемін айтады. Түз

Дененің жұмыс істеу қабілеттілігінің сандық мөлшерін энергия деп атайды
Энергия жұмыспен тығыз байланысты болғандықтан, жұмыс қандай өлшем бірлікпен өлшенсе, энергия да сондай өлшем бірлікпен өлшенеді.

Соқтығысулар
Соқтығысу – екі немесе бірнеше денелердің, аз уақыт ішінде бір-бірімен әрекеттесуі. Екі түрлі соқтығысу бар: абсолют серпімді және

Атты дене механикасы
Қатты дененің айналуын қарастырғанда күш ұғымына, қоса күш моменті және масса ұғымына, қоса инерция моменті деген x

Пішіні бар массасы m біртекті денелердің инерция моменттері
N дене инерция моменті материалық нүкте

Атты дененің деформациясы
Қатты денелердің сыртқы күштің әсерінен пішіні мен өлшемін өзгертуін деформация деп атайды. Серіппенің деформациясын қарастыр

Сұйықтар мен газдардың қозғалысы
Заттың үш агрегаттық күйі белгілі: қатты, сұйық және газ күйлері. Қатты дене өзінің көлемі мен пішінін тұрақ

Идеал газ күйінің теңдеуі
Молекула-кинетикалық негізінде алынған теңдеулер газ күйін анықтайтын шамаларды өзара байланысатын қатарларды табуға мүмкіндік береді. Бұ

Идеал газ заңдары
Идеал газдар бағынатын заңдар әлдеқашан ашылған болатын. Бұл заңдардың барлығын да кинетикалық теория теңдеуінен шығарып алу&

Айтымды және қайтымсыз процесстер
  Қайтымды процесстер деп, кері бағытьта өткізуге болатын процессті тура бағытта өткізгенде жүйе қандай күйден

Нүктелік зарядтардың өзара әсерлесу заңы. Кулон заңы
Вакуумде орналасқан екі нүктелік қозғалмайтын зарядтардың арасындағы өзара әсерлесу күші зарядтарға тура пропорционал, зарядтардың

Электростатикалық өріс кернеулігі
Электростатикалық өріс деп қозғалмайтын электр зарядының тудырған өрісін атаймыз. Электростатикалық өрісті екі шамамен сипаттаймыз: потенциал (

Зарядтардың потенциалдық энергиясы
Дене электростатикалық өрісте потенциалдық энергияға ие, потенциалдық энергиялардын айырымы консервативті күштердің жұмысына тең. Сондықт

Тұрақты электр тогы. Электр тогы
  Егер өткізгіште электр өрісін туғызатын болсақ, онда заряд тасушылар реттелген қозғалысқа келеді: оң зарядтар өріске бағы

Электр қозғаушы күш
Егер өткізгіште электр өрісін тудырсақ және оны сақтауға әрекет жасамасақ, онда заряд тасушылардың қозғалысы өткізгіш бойында

Электр өрісінің энергиясы. Зарядтар жүйесінің энергиясы
  Зарядталған денелердің өзара әсерлесетін күштері консервативті болады (олардың жасаған жұмысы жолға байланыссыз). Зарядталu

Электр өрісінің энергиясы
Зарядталған конденсатордың энергиясына арналған формула (1)

Ом заңы. Өткізгіштердің кедергісі
Омның тәжірибе жүзінде тағайындаған заңы бойынша біртекті металл өткізгіштің бойымен ағатын ток күші осы өткізгішке түсірілге

Джоуль-Ленц заңы
Өткізгіштің бойымен ток жүргенде өткізгіш қызады. Джоуль және оған байланыссыз Ленц эксперимент жолымен өткізгіштен бөлініп шығатын жылу

Вакуумдағы магнит өрісі. Ток элементттерінің өзара әсерлесуі
  Қозғалмайтын электр зарядтары электр өрісін туғызады, қозғалатын электр зарядтары (басқа өріс) – магнит өрісін туғызады.

Магнетиктер. Диа-пара-феромагнетиктер
Магнетиктер деп өздігінен магнит өрісін тудыратын, болмаса сыртқы магнит өрісін өзгерте алатын ортаны айтады.Тағы да сыртқы өріске әкеліп ендір

Электромагниттік толқындар шкаласы
Жарық табиғаты екі негізді, дуализмді: жарықтың электромагниттік толқындық қасиеті және бөлшектік қасиеті бар. Электромагниттік толқ

Толқындық оптика. Жарық интерференциясы. Бірдей көлбеу және бірдей қалың жолақтар
Жарықтың толқындық теориясы Гюйгенс приципіне негізделген. Ол былай тұжырымдалады: толқын таралға

Жарық дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі
  Электромагниттік толқын біртекті ортада таралған кезде толқын фронтының геометриялық пішіні өзгермейді. Егер де толқын мөлдір емес ке

Жарық дисперсиясы. Дисперсияның электрондық теориясы
Жарық дисперсиясы Жарық дисперсиясы деп n сыну көрсеткішіні

Жарықтың поляризациясы. Брюстер және Малюс заны
Табиғи және поляризацияланған жарық Жарық денеге әсер еткенде жарық толқынның электромагниттік өрісіні&#

Жарықтың кванттық табиғаты
Кванттық оптика– жарықтың кванттық қасиеті байқалатын құбылыстарды зерттейтін оптиканың бөлімі.

Фотоэффект заңдары
  Фотоэффект құбылысын электромагниттік теория тұрғысынан қарастырсақ, түскен жарық толқыны электр өрісі әсерінен мет

Фотонның массасы мен импульсі
  Фотон материалды, электрлік, нейтралды бөлшек. Фотон энергиясы немесе

Атомның ядролық моделі
20 ғасырдың бас кезінде атомның шын бар екендігі ешқандай күмәнсіз жалпылай мойындалды. Атом моделін ұсынған ағылшын физигі Дж.Томсон (1902-190

Атомдың спектрлер
Берілген дене шығаратын (немесе жұтатын) электромагникттік сәуле жиіліктерінің (немесе толқын ұзындықтарының)жиыны шығару(немесе жұтылу)

Сутегі атомының сызықтық спектрлері
Разрядталған газдардың (жеке атомдардың) сәуле шығаруының спектрін әкспериментальдық зерттеу әр элементті

Атом ядросы
    Ядро жалпы орталық, кіндік, центр білдіреді. Атомның центрінде өлшемі 10-14-10-15м, атом массасының 99,9% шо&#

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги