рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Рекомендовано

Рекомендовано - раздел Химия, ПРАКТИКУМ З ХІМІЇ Міністерством Освіти І Науки України Як Навчальний Посібник Для Студ...

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

 

 

Харків 2006

УДК 54(075)

П-69

 

Гриф надано Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України

 

 

Рецензенти:

І.М.В’юнік, докт. хім. наук, професор,

зав. кафедрою неорганічної хімії ХНУ ім.. В.Н.Каразіна

Н.Ф. Клещев, доктор техн. наук, професор,

зав. каф. біотехнології та аналітичної хімії ХНТУ “ХПІ”

 

    П-69   Р.А.Яковлєва, Т.І.Курова, В.І.Григор’єва, Н.І.Мальцева, Р.І.Назарова, Т.М.Обіженко, Ю.В.Попов, Л.С.Сухорукова, Л.П.Снагощенко. Практикум з хімії для студентів денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів: Навчальний посібник.- Х.: ХДТУБА, 2006.- 276с.  

 

У посібнику наведено робочу програму, контрольні завдання та лабораторні роботи з основних розділів хімії за програмою нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Кожному розділу посібника передує стислий теоретичний вступ і приклади з детальним розглядом типових задач.

Для студентів денної заочної форм навчання технічних вузів.

Рис. 6. Табл.9. Бібліограф. 13 назв.

 

© Р.А.Яковлєва, Т.І.Курова, В.І.Григор’єва,

Н.І.Мальцева, Р.І.Назарова, Т.М.Обіженко,

Ю.В.Попов, Л.С.Сухорукова,

Л.П.Снагощенко, 2006

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Посібник призначений для надання допомоги студентам-заочникам в оволодінні науково-теоретичними та практичними знаннями з хімії та для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання.

Хімія, як одна з фундаментальних природничих наук, вивчає матеріальний світ, закони його розвитку, хімічну форму руху матерії. У процесі вивчення хімії виробляється науковий погляд на світ в цілому. У будь-якій галузі людської діяльності, пов’язаній з якимись проявами матеріального світу неминуче доводиться стикатися з фундаментальними властивостями різних речовин – їхньою стійкістю, здатністю взаємодіяти з іншими речовинами, а також з їхніми змінами за певних умов. Знання хімії дозволяє одержати сучасне наукове уявлення про матерію, форми її руху, речовину, як один із видів матерії, що рухається, про механізм перетворення сполук, властивості технічних матеріалів і застосування хімічних процесів у сучасній техніці. Необхідно засвоїти основні закони, оволодіти технікою хімічних розрахунків, виробити навички самостійного виконання хімічних експериментів і узагальнення фактів.

Розуміння хімічних законів допомагає інженеру у розв’язанні екологічних проблем..

Знання хімії необхідне для подальшого успішного вивчення загальнонаукових і спеціальних дисциплін. Крім того, являючись фундаментальною наукою, що тісно пов’язана майже з усяким проявом наших контактів з матеріальним світом, хімія є невід’ємною частиною загальнолюдської культури.

Основний вид учбових занять студентів-заочників – самостійна робота над матеріалом. У курсі хімії вона складається з таких елементів: відвідування установчих лекцій, вивчення дисципліни за підручниками та учбовими посібниками; виконання контрольних завдань і лабораторного практикуму; консультації (індивідуальні протягом учбового року та групові перед іспитом); складання іспиту з усього курсу.

Посібник вміщує загальні методичні вказівки до вивчення курсу хімії, робочу програму, приклади розв’язання задач різних типів, методичні вказівки до виконання контрольних завдань і лабораторних робіт.

 

Загальні методичні вказівки

Лекції. Студенти-заочники слухають лекції в період установчих або лабораторно-екзаменаційних сесій. На установчих лекціях розглядаються лише найважливіші розділи, поняття і закономірності, що складають теоретичний фундамент курсу хімії. На лекціях даються також методичні рекомендації для самостійного вивчення студентами решти курсу.

Робота над підручником. Вивчати курс рекомендується по темах, попередньо ознайомившись зі змістом кожної з них за робочою програмою. При цьому треба мати на увазі, що послідовність розподілу матеріалу в робочій програмі і в підручниках не завжди збігається.

Щоб краще запам’ятати та засвоїти матеріал, треба обов’язково мати робочий зошит і заносити до нього формулювання законів і основні поняття хімії, незнайомі терміни і назви, формули та рівняння реакцій, математичні залежності та їх виведення.

Вивчаючи курс, звертайтесь до предметного покажчика в кінці книги. Поки той чи інший розділ не засвоєний, переходити до вивчення нових розділів не слід.

Вивчення курсу повинно обов’язково супроводжуватися виконанням вправ і розв’язанням задач. Це – один з найкращих методів міцного засвоєння, перевірки і закріплення теоретичного матеріалу.

Контрольні завдання. У процесі вивчення курсу хімії студент повинен виконати дві контрольні роботи ( студенти прискореної форми навчання виконують одну контрольну роботу).

Письмове контрольне завдання виконується студентом самостійно відповідно до спеціальності і надсилається в університет у термін, визначений учбовим графіком. Правильно оформлене контрольне завдання повинно вміщувати: номер варіанта (вибирається за двома останніми цифрами номера залікової книжки); умови і розв’язання задач; короткі відповіді на теоретичні запитання; список використаної літератури; особистий підпис і дату відправки завдання в університет.

Розв’язання задач і відповіді на теоретичні запитання повинні бути коротко, але чітко обґрунтовані. Необхідно наводити весь хід розв’язування задач з усіма математичними перетвореннями.

Контрольна робота повинна бути акуратно оформлена; для зауважень рецензента треба залишати широкі поля; писати чітко і ясно; номери та умови задач переписувати в тому порядку, в якому вони вказані в завданні.

Після перевірки викладачем контрольного завдання студент допускається до співбесіди, або робота повертається для внесення виправлень.

Зарахування контрольного завдання (і виправлень) проводиться після співбесіди з викладачем у термін, установлений учбовою частиною університету.

Таблиця варіантів контрольних завдань наведена в кінці посібника. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, викладачем не рецензується і не зараховується.

Лабораторні заняття. Для глибокого вивчення хімії як науки, заснованої на експерименті, необхідно виконати лабораторний практикум, який є однією з найважливіших складових частин курсу хімії.

Він допомагає закріпленню лекційного матеріалу, сприяє розвиненню навичок наукового експериментування, дослідницького підходу до вивчення хімії, логічного хімічного мислення. Виконання лабораторних робіт здійснюється в період установчої або лабораторно-екзаменаційної сесії.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми вищої школи за професійними напрямами “Будівництво”, “Водні ресурси”, “Інженерна механіка” від 2002 р.

 

ВСТУП

 

Предмет хімії та її зв’язок з іншими науками. Основні проблеми сучасної хімії. Значення хімії у формуванні світогляду, у вивченні природи і розвитку техніки. Хімія і охорона навколишнього середовища.

 

1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ І ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

 

Основні положення атомно-молекулярної теорії. Агрегатні стани речовин. Основні закони хімії. Стехіометричні розрахунки. Закони газового стану. Класифікація та номенклатура хімічних сполук. Основні класи неорганічних сполук.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ

РЕАКЦІЙ

 

2.1.Енергетика хімічних процесів

 

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія та ентальпія. Теплові ефекти хімічних реакцій. Теплоти утворення та згоряння хімічних сполук. Закони термохімії. Термохімічні розрахунки.

 

2.2 . Напрямленість перебігу хімічних реакцій

 

Ентропія та ії зміна при хімічних процесах і фазових перетвореннях. Енергія Гіббса і енергія Гельмгольца. Критерій можливості і напрямленості хімічних процесів. Термодинамічні умови хімічної рівноваги.

 

2.3. Хімічна кінетика

 

Швидкість хімічних реакцій та фактори, що на неї впливають. Закон діючих мас. Залежність швидкості реакції від температури. Енергія активації хімічної реакції.

2.4. Хімічна рівновага

 

Оборотні і необоротні реакції. Кінетичні уявлення про хімічну рівновагу. Константа рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє.

 

3. РОЗЧИНИ. ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ

 

3.1. Розчини неелектролітів

 

Характеристика розчинів та способи вираження їхнього складу. Колігативні властивості розчинів.

 

3.2. Розчини електролітів

 

Електролітична дисоціація. Ступінь і константа дисоціації. Реакції в розчинах електролітів. Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник. Поняття про індикатори. Гідроліз солей.

 

3.3. Гетерогенні дисперсні системи

 

Класифікація дисперсних систем. Стан речовини на межі поділу фаз. Адсорбція. Емульсії, суспензії, колоїдні розчини. Кінетична та агрегативна стійкість дисперсних систем. Коагуляція. Гелі.

 

 

4. БУДОВА АТОМІВ І ВИДИ ХІМІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

 

4.1. Будова атома і систематика хімічних елементів

 

Квантово-механічна модель атома. Будова багатоелектронних атомів. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І.Менделєєва.

 

4.2. Хімічний зв’язок і будова молекул

 

Основні види та характеристики хімічного зв’язку. Ковалентний та іонний зв’язки. Будова молекул. Міжмолекулярний зв’язок.

 

5. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ

 

5.1. Окисно-відновні реакції

 

Окисно-відновні реакції, їхня класифікація. Найважливіші окисники та відновники. Методи складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

 

5.2. Електрохімічні процеси

 

Поняття про електродні потенціали. Стандартний водневий електрод і воднева шкала потенціалів.

Гальванічні елементи. Електрорушійна сила гальванічного елемента. Електроліз. Послідовність електродних процесів. Закони Фарадея.

 

5.3. Корозія металів

 

Основні види корозії. Хімічна корозія. Електрохімічна корозія. Методи захисту металів від корозії.

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІВ І НЕМЕТАЛІВ

 

6.1. Загальна характеристика неметалів

 

Залежність властивостей неметалів від їхнього положення в періодичній системі елементів Д.І.Менделєєва. Неметали як прості речовини. Хімічні властивості неметалів. Неорганічні сполуки вуглецю.

 

6.2. Загальна характеристика металів

 

Залежність властивостей металів від їхнього положення в періодичній системі елементів Д.І.Менделєєва. Метали як прості речовини. Хімічні властивості металів. Сплави. Поширення в природі й одержання металів.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПРАКТИКУМ З ХІМІЇ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ... Р А ЯКОВЛЄВА Т І КУРОВА В І ГРИГОР ЄВА Н І МАЛЬЦЕВА Р І НАЗАРОВА Т М ОБІЖЕНКО Ю В ПОПОВ Л С СУХОРУКОВА Л П СНАГОЩЕНКО...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Рекомендовано

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ХІМІЇ
  7.1. Хімічні елементи і матеріали, які використовують у будівництві.   7.1.1. Метали підгрупи берилію та їхні сполуки.   Магній та його

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Моль - кількість речовини, яка містить 6,02·1023 структурних одиниць (молекул, атомів, іонів, електронів і т.і.). Молярна м

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.З 4 г металу утворилось 6,632 г оксиду. Знайти молярну масу еквівалента металу. Розв’язання.У 6,632 г о

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  1. При окисненні 16,74 г двовалентного металу утворилося 21,54 г оксиду. Визначити молярну масу еквівалента металу. Чому дорівнюють молярна і атомна маси металу? Відповідь:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Термохімія     - розділ хімії, який вивчає теплові ефекти хімічних реакцій і фазових перетворень. Термох

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  101. Визначити кількість теплоти, що виділиться при згорянні 10 м3 (н.у.) метану, якщо термохімічне рівняння має вигляд:  

Відповідь: 27822,2 кДж/кг
  169. Визначити теплотворну здатність сірки на підставі термохімічного рівняння .   Відповідь

Відповідь: 25,12 кДж.
  174. Визначити теплотворну здатність оксиду вуглецю (II), якщо його теплота згоряння кДж/моль. Відповідь: 12634,4 к

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
    Ентропія S - міра невпорядкованості системи, функція стану системи.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  При виконанні завдань цього розділу див. табл. 4.   Приклад 1.Як зміниться ентропія при перетвореннях: а) води в пару;

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  181. Не виконуючи розрахунків, встановити знак наступних процесів:

Відповідь: -3284,03 кДж
221. Користуючись значеннями стандартних теплот утворення та абсолютних стандартних ентропій, обчислити реакції, що відбувається за рівняння

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Хімічна кінетика - розділ хімії, в якому вивчається швидкість перебігу хімічних реакцій, залежність швидкості від різних факторів і механізми хімічних процесі

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Написати вирази швидкостей прямої та зворотної реакцій . Відповідь.

Швидкість реакції зросла у
  разів.   Приклад 3.Визначити в скільки разів збільшиться швидкість реакції з підв

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  261. Як зміниться швидкість реакції ,   яка відбувається в газовій фазі, якщо: а) з

Відповідь: 2,6.
  289. На скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла у 27 разів? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3.   Від

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Розчини     - гомогенні термодинамічно стійкі системи, які складаються з розчинених речовин, розчинника і продуктів їхньої взаємодії. Склад розч

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.На нейтралізацію 50 мл розчину кислоти витратили 25 мл 0,5 н розчину лугу. Чому дорівнює нормальність кислоти? Розв’язання. Виходячи

Рішення.
а) Виходячи з того, що маса 282 мл води дорівнює 282 г, маса розчину буде дорівнювати 18+ 282=300 (г). Процентну концентрацію розраховуємо за формулою:

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  341. Знайти масу нітрату натрію, необхідну для приготування 300 мл 0,2 М розчину. Відповідь: 5,1 г.   342. Визначити моляльну концентрацію 20%

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Другий закон Рауля - підвищення температури кипіння та зниження температури замерзання розчину відносно чистого розчинника пропорційні моляльній концентрації

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1.250 мл розчину містять 2,3 г розчиненої речовини; осмотичний тиск розчину при температурі 270С дорівнює 2,46 атм. Визначити молярну масу речовини.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
361. Визначити процентну концентрацію водного розчину глюкози , виходячи з того, що цей розчин кипить при 100,250С. Ебуліоскопіч

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Електроліти - речовини, які в розчинах та розплавах розпадаються на іони, внаслідок чого їхні розчини та розплави проводять електричний струм.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Визначити ступінь дисоціації вугільної кислоти за першим ступенем у 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації для цього ступеня дорівнює 4,5·10 -7.

У результаті гідролізу в розчині виникає надлишок іонів , які зумовлюють лужне середовище ().
б) Карбонат натрію – сіль, утворена слабкою багатоосновною кислотою та сильною однокислотною основою

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  381. Визначити ступінь дисоціації сірководневої кислоти в 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації для цього ступеня дисоціації дорівнює 1,1·10 -7.  

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1.Скласти електронну і електронографічну формули скандію. Розв’язання.Електронна формула атома – це умовне зображення розподілу електро

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
461. Написати електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 9 і 28.   462. Написати електронні формули атомів фосфору та ванадію.   463. Я

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1. На основі електронної формули елемента з порядковим номером 23 визначити, в якому періоді, групі та підгрупі він знаходиться та його основні хімічні властивості.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Хімічний зв’язок - сукупність взаємодій атомів, що призводять до утворення стійких систем (молекул, комплексів, кристалів та інш.). Ен

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.Користуючись даними таблиці 6 визначити види хімічних зв’язків у молекулах .

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
501. Користуючись значеннями ВЕН, проаналізувати, як змінюється характер хімічного зв’язку в гідридах лужних металів від літію до цезію.   502. Користуючись значеннями

ОКИCНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ Окисно-відновні реакції -реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення еле

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
521. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Електрохімічні процеси - процеси, при яких відбуваються перетворення хімічної енергії в електричну і навпаки. Рівняння

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
541. Розрахувати ЕРС гальванічного елемента, скласти рівняння електродних процесів і окисно-відновної реакції та схему елемента за наступних умов: [Pb2+] = [Mg

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Які продукти утворюються під час корозії цинку, який знаходиться в контакті з кадмієм в нейтральному та кислому середовищах? Написати рівняння реакцій утворення цих пр

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
561. Які процеси відбуваються під час електрохімічної корозії, якщо сплав заліза з алюмінієм помістити: а) у кисле середовище; б) у нейтральне середовище?   562. Як відбуваєт

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Електроліз - сукупність окисно-відновних процесів, які відбуваються під дією постійного електричного струму на електродах, занурених у розчин або розплав елек

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.Скласти рівняння катодного і анодного процесів, які відбуваються при електролізі водного розчину хлориду міді (II) з графітовими електродами.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
581. Електроліз розчину проводили при силі струму 5А протягом 3 годин. Скласти електронні рівняння процесів, які відбуваються на електродах

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
601. Які хімічні властивості характерні для металів? Чим вони зумовлюються?   602. Як змінюються металічні властивості елементів за періодами і групами періодичної системи Д.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Визначити твердість води, якщо у 500 л її міститься 810 г . Розв’язання. Оскі

Приклад 3 Визначити масу фосфату натрію, необхідну для пом’якшення 1м3 води з загальною твердістю 8 ммоль е/л.
Розв’язання.Згідно з законом еквівалентів розчинені у воді солі твердості взаємодіють з в еквівалентних кількостях, то

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
661. Визначити загальну твердість води, якщо в 100 л її міститься 40,5 г гідрокарбонату кальцію. Відповідь: 5 ммоль е/л.   662. Знайти скільки грамів

Відповідь: 8 ммоль е/л
  685. До 100 л твердої води додали 12,95 г гідроксиду кальцію. На скільки зменшилася карбонатна твердість? Відповідь: на 3,5 ммоль е/л.   686. Які мет

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  701. Дати визначення неорганічних в’яжучих речовин, класифікацію їх за умовами твердіння. Навести приклади.   702. У чому проявляється гідрофільність неоргані

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Органічні сполуки - сполуки вуглецю за винятком оксидів вугільної кислоти та її солей, карбідів, ціанідів та деяких інших речовин, що мають більше спільних вл

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
721. У чому виявляється своєрідність органічних сполук порівняно з неорганічними? Чим вона обумовлюється? 722. Основні положення теорії будови органічних сполук О.М.Бутлерова. В чому причи

В НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ
Працюючи в хімічній лабораторії треба постійно пам’ятати про техніку безпеки. Слід враховувати деякі загальні вказівки: 1. Не можна брати речовини руками та куштувати їх на смак. Для визна

Деякі основи та їхні залишки
  Основа Залишок основи Формула Назва Формула Назва

Деякі кислоти та їхні залишки
  Кислота Кислотний залишок Формула Назва Формула Назва

Загальні вказівки
  При виконанні даної роботи необхідно знати, що хімічним еквівалентом (Е) називається реальна або умовна частинка речовини, що може заміщувати, приєднувати, вивільняти або буд

Оформлення результатів роботи
  Записати в журнал результати досліду: - маса мармуру, , г; - об’єм соляної кислоти залитий у колбу Вюрца,

Загальні вказівки
  Під теплотою гідратації солі слід розуміти тепловий ефект реакції утворення кристалогідрату з безводної солі, віднесений до одного молю речовини. Оскільки в хімії часто від

Порядок виконання роботи
  Дослід проводиться у спрощеному калориметрі (рис. 3). У внутрішню посудину налити 25 мл дистильованої води. Опустити у воду термометр і заміряти температуру з точністю до 0,10

Загальні вказівки
  При виконанні даної роботи необхідно знати, що швидкість хімічної реакції визначається зміною концентрацій речовин, які вступають в реакцію або утворюються в результаті реакції, за

Порядок виконання роботи
  Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин вивчають на прикладі взаємодії тіосульфату натрію з сірчаною кислотою:  

Оформлення результатів роботи
  Результати спостережень записати в таблицю:   Номер пробір-ки Об’єм

Загальні вказівки
  Слід мати на увазі, що хімічна рівновага можлива лише для оборотних реакцій. Стан системи, за якого швидкості прямої та зворотної реакцій стають однаковими, називається хімі

Загальні вказівки
  Склад розчину виражається концентрацією або часткою розчиненої речовини. Молярна концентрація (СМ) визначається відношенням кількості речовини до об’єму р

Дослід 1. Приготування 0,1 н розчину з більш концентрованого розчину.
Спочатку треба розрахувати об’єм (мл) вихідного розчину кислоти, потрібний для приготування 100 мл 0,1 н розчину: 1 л 0,1 н розчину

Дослід 2. Встановлення концентрації (титру) приготовленого розчину.
Для перевірки концентрації приготовленого розчину соляної кислоти користуються методом титрування, який полягає в тому, що до певного, точно виміряного об’єму кислоти поступово додають з бюретки ро

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Занести в графу “розрахунки” дані, які необхідні для приготування 100 мл 0,1 н розчину . Дослід 2. Резул

Загальні вказівки
  При виконанні лабораторної роботи студенти повинні знати, що електроліти – це речовини, які розпадаються в розчинах або розплавах на позитивно заряджені іони (катіони) і негативно з

Дослід 1. Хімічна рівновага в розчинах електролітів.
1. Налити в дві пробірки по 5 мл дистильованої води і додати в кожну з них по 2 краплі метилоранжу. Одну з пробірок залишити як контрольну. Для порівняння кольору в другу пробірку додати одну крапл

Методичні вказівки
  Гідроліз є реакцією обмінної взаємодії іонів розчиненої солі з водою, в результаті якої утворюються малодисоційовані сполуки (молекули слабких кислот або основ, аніони кислих або ка

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1.За зміною кольору лакмусу зробити висновок про реакцію середовища в розчині кожної солі. Одержані результати записати в таблицю:

Загальні вказівки
  Електрометричне визначення рН розчинів засноване на вимірюванні електрорушійної сили (ЕРС) гальванічного ланцюга, який складається з двох електродів: скляного (індикаторного)

Загальні вказівки
  Адсорбція – зміна концентрації речовини поблизу поверхні поділу фаз (поглинання на поверхні). Речовини, на поверхні яких відбувається поглинання, називаються адсорбентами, речовини,

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Дані досліду занести в таблицю:   Номер вихідного розчину Концентрація вихідного розчину

Загальні вказівки
  При виконанні роботи треба знати, що до дисперсних систем належать гетерогенні системи з сильно розвиненою поверхнею поділу фаз. Залежно від розміру часточок дисперсної фази дисперс

Питання для самоперевірки
  1. Які системи називаються дисперсними? З чого вони складаються? 2. Чим відрізняються поняття істинний розчин і колоїдний розчин? 3. У чому проявляється кінетична

Загальні вказівки
  Гальванічний елемент – це прилад, що служить для перетворення хімічної енергії окисно-відновної реакції на електричну, причому електрони переходять від відновника до окисника не без

Питання для самоперевірки
  1. Обчислити потенціал цинкового електрода, зануреного в 0,01 М розчин сульфату цинку; потенціал водневого електрода, зануреного в чисту воду при 25 0С і тиску 1 атм.

Загальні вказівки
  Необхідно чітко уявляти, що суть електролізу пов’язана з окисно-відновними процесами, що відбуваються на електродах при проходженні електричного струму через розплав або розчин елек

Загальні вказівки
  Характерною властивістю металів є їхня здатність лише віддавати електрони й утворювати позитивно заряджені іони. Отже, метали можуть бути тільки відновниками. Як відновники метали в

Дослід 1. Дія кислот на алюміній.
1. Взаємодія алюмінію з соляною та сірчаною кислотами різної концентрації. У три пробірки покласти по шматочку алюмінію і додати 5-10 крапель: у першу – 2 н розчину соляної кислоти, в друг

Дослід 2. Взаємодія алюмінію з лугом.
Маленький шматочок алюмінію помістити в пробірку і додати до нього 5-10 крапель 2 н розчину лугу. Чи розчиняється алюміній у розчині лугу? Звернути увагу на механізм розчинення. У чистій в

Загальні вказівки.
  Комплексні сполуки - це сполуки, здатні утворювати в твердому стані кристалічні решітки, у вузлах яких розміщуються комплексні іони, здатні існувати також у розчині. Компле

Дослід 1. Утворення сполуки з комплексним катіоном.
У пробірку з розчином сульфату нікелю (П) додати розчин їдкого натру . Відфільтрувати осад і додати до нього по краплях 25% розчин аміаку д

Загальні вказівки
  Необхідно чітко уявляти, що корозія металів є гетерогенним процесом, в якому хімічні та електрохімічні процеси відбуваються на межі поділу двох фаз – метал і зовнішнє середовище, пр

Дослід 2. Електрохімічна корозія оцинкованого і лудженого заліза.
1. Попередні випробування на іон . У результаті електрохімічної корозії заліза в розчин переходять іони

Загальні вказівки
  Починаючи виконувати роботу, необхідно знати, що однією з найважливіших характеристик природних вод є їхня твердість, яка обумовлена вмістом у них іонів

Загальні вказівки
  Треба знати, що діоксид вуглецю, звичайно, присутній в усіх природних водах у двох формах: вільний діоксид вуглецю розчинений у воді і зв’язаний (діоксид вуглецю, який входить до ск

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Результати, одержані при титруванні, записати в таблицю:     Номер проби Об’єм

Загальні вказівки
  Одним з показників якості вапна є вміст у ньому і . Як відомо, бу

Загальні вказівки
Оксид кремнію (IV) є кислотним. Йому відповідають кремнієві кислоти загальної формули

Дослід 1. Одержання золю і гелю кремнієвої кислоти.
Налити в пробірку 2-4 мл 10-процентного розчину , додати 1-2 краплі фенолфталеїну і обережно прилити при розмішуванні скляною паличкою розч

Питання для самоперевірки
  1. У вигляді яких речовин зустрічається кремній у природі? 2. Написати рівняння реакцій взаємодії діоксиду кремнію з гідроксидом натрію, карбонатом натрію.

ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092101 “ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО”   Номер варіанта Номера завдань

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА
ПЕРІОД I II III IV V VI

РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ, КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ
КАТИОН

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги