рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ - раздел Химия, Практикум з хімії Спеціальність 7.092101 “Промислове І Цивільне Будівництво”...

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092101 “ПРОМИСЛОВЕ І ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО”

 

Номер варіанта Номера завдань
01. 1, 81, 201, 261, 321, 341, 401, 421, 441, 461, 521, 561, 601, 661, 701, 721
02. 2, 82, 202, 262, 322, 342, 402, 422, 442, 462, 522, 562, 602, 662, 702, 722
03. 3, 83, 203, 263, 323, 343, 403, 423, 443, 463, 523, 563, 603, 663, 703, 723
04. 4, 84, 204, 264, 324, 344, 404, 424, 444, 464, 524, 564, 604, 664, 704, 724
05. 5, 85, 205, 265, 325, 345, 405, 425, 445, 465, 525, 565, 605, 665, 705, 725
06. 6, 86, 206, 266, 326, 346, 406, 426, 446, 466, 526, 566, 606, 666, 706, 726
07. 7, 87, 207, 267, 327, 347, 407, 427, 447, 467, 527, 567, 607, 667, 707, 727
08. 8, 88, 208, 268, 328, 348, 408, 428, 448, 468, 528, 568, 608, 668, 708, 728
09. 9, 89, 209, 269, 329, 349, 409, 429, 449, 469, 529, 569, 609,669, 709, 729
10. 10, 90, 210, 270, 330, 350, 410, 430, 450, 470, 530, 570, 610, 670, 710, 730
11. 11, 91, 211, 271, 331, 351, 411, 431, 451, 471, 531, 571, 611, 671, 711, 731
12. 12, 92, 212, 272, 332, 352, 412, 432, 452, 472, 532, 572, 612, 672, 712, 732
13. 13, 93, 213, 273, 333, 353, 413, 433, 453, 473, 533, 573, 613, 673, 713, 733
14. 14, 94, 214, 274, 334, 354, 414, 434, 454, 474, 534, 574, 614, 674, 714, 734
15. 15, 95, 215, 275, 335, 355, 415, 435, 455, 475, 535, 575, 615, 675, 715, 735
16. 16, 96, 216, 276, 336, 356, 416, 436, 456, 476, 536, 576, 616, 676, 716, 736
17. 17, 97, 217, 277, 337, 357, 417, 437, 457, 477, 537, 577, 617, 677, 717, 737
18. 18, 98, 218, 278, 338, 358, 418, 438, 458, 478, 538, 578, 618, 678, 718, 738
19. 19, 99, 219, 279, 339, 359, 419, 439, 459, 479, 539, 579, 619, 679, 719, 739
20. 20, 100, 220, 280, 340, 360, 420, 440, 460, 480, 540, 580, 620, 680, 720, 740
21. 2, 82, 221, 281, 322, 361, 402, 422, 442 , 481, 522, 564, 621, 681, 702, 723
22. 3, 83, 222, 282, 323, 362, 403, 423, 443, 482, 523, 565, 622, 682, 703, 724
23. 4, 84, 223, 283, 324, 363, 404, 424, 444, 483, 524, 566, 623, 683, 704, 725
24. 5, 85, 224, 284, 325, 364, 405, 425, 445, 484, 525, 567, 624, 684, 705, 726
25. 6, 86, 225, 285, 326, 365, 401, 422, 443, 485, 526, 568, 625, 685, 701, 722
26. 7, 87, 226, 286, 327, 366, 402, 423, 444, 486, 527, 569, 626, 686, 720, 721
27. 8, 88, 227, 287, 328, 367, 403, 424, 445, 487, 528, 570, 627, 687, 706, 727
9, 89, 228, 288, 329, 368, 404, 425, 446, 488, 529, 571, 628, 688, 707, 728
29. 10, 90, 229, 289, 330, 369, 405, 426, 447, 489, 530, 572, 629, 689, 708, 729
30. 11, 91, 230, 290, 331, 370, 406, 427, 448, 490, 531, 573, 630, 690, 709, 730
31. 12, 92, 231, 291, 332, 371, 407, 428, 449, 491, 532, 574, 631, 691, 710, 731
32. 13, 93, 232, 292, 333, 372, 408, 429, 450, 492, 533, 575, 632, 692, 711, 732
33. 14, 94, 233, 293,334, 373, 409, 430, 451, 493, 534, 576, 633, 693, 712, 733
34. 15, 95, 234, 294, 335, 374, 410, 431, 452, 494, 535, 577, 634, 694, 713, 734
35. 16, 96, 235, 295, 336, 375, 411, 432, 453, 495, 536, 578, 635, 695, 714, 735
36. 17, 97, 236, 296, 337, 376, 412, 433, 454, 496, 537, 579, 636, 696, 715, 736
37. 18, 98, 237, 297, 338, 377, 413, 434, 455 , 497, 538, 580, 637, 697, 716, 737
38. 19, 99, 238, 298, 339, 378, 414, 435, 456, 498, 539, 561, 638, 698, 717, 738
39. 20, 100, 239, 299, 340, 379, 415, 436, 457, 499, 540, 562, 639, 699, 718, 739
40. 1, 99, 240, 300, 340, 380, 416, 437, 458, 500, 522, 563, 640, 700, 719, 740
41. 2, 98, 241, 301, 321, 341, 417, 438, 459, 462, 540, 578, 641, 662, 720, 739
42. 3, 97, 242, 302, 322, 342, 418, 439, 460, 463, 521, 579, 642, 663, 701, 740
43. 4, 96, 243, 303, 323, 343, 419, 440, 441, 464, 522, 580, 643, 664, 702, 721
44. 5, 95, 244, 304, 324, 344, 401, 440, 460, 465, 523, 561, 644, 665, 703, 722
45. 6, 94, 245, 305, 325, 345, 402, 421, 460, 466, 524, 562, 645, 666, 704, 723
46. 7, 93, 246, 306, 326, 346, 403, 422, 441, 467, 525, 563, 646, 667, 705, 724
47. 8, 92, 247, 307, 327, 347, 404, 423, 442, 468, 526, 564, 647, 668, 706, 725
48. 9, 91, 248, 308, 328, 348, 405, 424, 443, 469, 527, 565, 648, 669, 707, 726
49. 10, 90, 249, 309, 329, 349, 406, 425, 444, 470, 528, 566, 649, 670, 708, 727
50. 11, 83, 250, 310, 330, 350, 407, 426, 445, 471, 529, 567, 650, 671, 709, 728
51. 12, 88, 251, 311, 331, 351, 408, 427, 446, 472, 530, 568, 651, 672, 710, 729
52. 13, 87, 252, 312, 332, 352, 409, 428, 447, 473, 531, 569, 652, 673, 711, 730
53. 14, 86, 253, 313, 333, 353, 410, 429, 448, 474, 532, 570, 653, 674, 712, 731
54. 15, 85, 254, 314, 334, 354, 411, 430, 449, 475, 533, 571, 654, 675, 713, 732
55. 16, 84, 255, 315, 335, 355, 412, 431, 450, 476, 534, 572, 655, 676, 714, 733
56. 17, 83, 256, 316, 336, 356, 413, 432, 451, 477, 535, 573, 656, 677, 715, 734
57. 18, 82, 257, 317, 337, 357, 414, 433, 452, 478, 536, 574, 657, 678, 716, 735
58. 19, 81, 258, 318, 338, 358, 415, 434, 453, 479, 537, 575, 658, 679, 717, 736
59. 20, 82, 259, 319, 339, 359, 416, 435, 454, 480, 538, 576, 659, 680, 718, 737
60. 1, 83, 260, 320, 340, 360, 417, 436, 455, 481, 538, 577, 660, 681, 719, 738
61. 2, 84, 201, 261, 321, 361, 418, 437, 456, 482, 540, 578, 601, 682, 720, 739
62. 3, 85, 202, 319, 322, 362, 419, 438, 457, 483, 521, 579, 602, 683, 701, 740
63. 4, 86, 203, 318, 323, 363, 420, 439, 458, 484, 523, 580, 603, 684, 702, 739
64. 5, 87, 204, 317, 324, 364, 401, 440, 459, 485, 540, 580, 604, 685, 703, 738
65. 6, 88, 205, 316, 325, 365, 402, 421, 460, 486, 539, 579, 605, 686, 704, 737
66. 7, 89, 206, 315, 326, 366, 403, 440, 441, 487, 538, 578, 606, 687, 705, 736
67. 8, 90, 207, 314, 327, 367, 404, 439, 442, 488, 537, 577, 607, 688, 706, 735
68. 9, 91, 208, 313, 328, 368, 405, 438, 443, 489, 536, 576, 608, 689, 707, 734
69. 10, 92, 209, 312, 329, 369, 406, 437, 444, 490, 535, 575, 609, 690, 708, 733
70. 11, 93, 210, 311, 330, 370, 407, 436, 445, 491, 534, 574, 610, 691, 709, 732
71. 12, 94, 211, 310, 331, 371, 408, 435, 446, 492, 533, 573, 611, 692, 710, 731
72. 13, 95, 212, 309, 332, 372, 409, 434, 447, 493, 532, 572, 612, 693, 711, 730
73. 14, 96, 213, 308, 333, 373, 410, 433, 448, 494, 531, 571, 613, 694, 712, 729
74. 15, 97, 214, 307, 334, 374, 411, 432, 449, 495, 530, 570, 614, 695, 713, 728
75. 16, 98, 215, 306, 335, 375, 412, 431, 450, 496, 529, 569, 615, 696, 714, 727
76. 17, 99, 216, 305, 336, 376, 413, 430, 451, 497, 528, 568, 616, 697, 715, 726
77. 18, 100, 217, 304, 337, 377, 414, 429, 452, 498, 527, 567, 617, 698, 716, 725
78. 19, 99, 218, 303, 338, 378, 415, 428, 453, 499, 526, 566, 618, 699, 717, 724
79. 20, 98, 219, 302, 339, 379, 416, 427, 454, 500, 525, 565, 619, 700, 718, 723
80. 1, 97, 220, 301, 340, 350, 417, 426, 455, 462, 524, 564, 620, 663, 719, 722
2, 96, 221, 300, 321, 341, 418, 425, 456, 463, 523, 563, 621, 664, 720, 721
82. 3, 95, 222, 299, 322, 342, 419, 424, 457, 464, 528, 568, 622, 665, 719, 722
83. 4, 94, 223, 298, 323, 343, 420, 423, 458, 465, 522, 562, 623, 666, 718, 723
84. 5, 93, 224, 297, 324, 344, 401, 422, 459, 466, 523, 563, 624, 667, 717, 724
85. 7, 91, 225, 296, 325, 345, 402, 421, 460, 467, 524, 564, 625, 668, 716, 725
86. 6, 92, 226, 295, 326, 346, 403, 422, 441, 468, 525, 565, 626, 669, 715, 726
87. 8, 90, 227, 294, 327, 347, 404, 423, 442, 469, 526, 566, 627, 670, 714, 727
88. 9, 89, 228, 293, 328, 348, 405, 424, 459, 470, 527, 567, 628, 671, 713, 728
89. 10, 88, 229, 292, 329, 349, 406, 425, 458, 471, 529, 569, 629, 672, 712, 729
90. 11, 87, 230, 290, 330, 350, 407, 424, 457, 472, 530, 570, 630, 673, 711, 730
12, 86, 231, 291, 331, 351, 408, 423, 456, 473, 531, 571, 631, 674, 710, 731
92. 13, 85, 232, 289, 332, 352, 409, 425, 455, 474, 532, 572, 632, 675, 709, 729
93. 14, 84, 233, 288, 333, 353, 410, 426, 457, 475, 533, 573, 633, 676, 708, 732
94. 15, 83, 234, 287, 334, 354, 411, 427, 458, 476, 534, 574, 634, 677, 707, 733
95. 16, 82, 235, 286, 335, 355, 412, 428, 459, 477, 535, 575, 635, 678, 706, 734
96. 17, 81, 236, 285, 336, 356, 413, 429, 460, 478, 536, 576, 636, 679, 705, 735
97. 18, 82, 237, 284, 337, 357, 414, 430, 441 , 479, 537, 577, 637, 680, 704, 736
98. 19, 83, 238, 283, 338, 358, 415, 431, 442, 480, 538, 578, 638, 681, 703, 737
99. 20, 83, 239, 282, 339, 359, 416, 432, 443, 481, 539, 579, 639, 682, 702, 738
1, 85, 240, 280, 340, 360, 417, 433, 444, 482, 540, 580, 640, 683, 701, 739

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092108 “ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ”

 

Номер варіанта Номера завдань
01. 1, 21, 81, 121, 161, 181, 201, 261, 321, 341, 421, 441, 521, 561, 621, 661
02. 2, 22, 82, 122, 162, 182, 202, 262, 322, 342, 422, 442, 522, 562, 622, 662
03. 3, 23, 83, 123, 163, 183, 203, 263, 323, 343, 423, 443, 523, 563, 623, 663
04. 4, 24, 84, 124, 164, 184, 204, 264, 324, 344, 424, 444, 524, 564, 624, 664
05. 5, 25, 85, 125, 165, 185, 205, 265, 325, 345, 425, 445, 525, 565, 625, 665
06. 6, 26, 86, 126, 166, 186, 206, 266, 326, 346, 426, 446, 526, 566, 626, 666
07. 7, 27, 87, 127, 167, 187, 207, 267, 327, 347, 427, 447, 527, 567, 627, 667
08. 8, 28, 88, 128, 168, 188, 208, 268, 328, 348, 428, 448, 528, 568, 628, 668
09. 9, 29, 89, 129, 169, 189, 209, 269, 329, 349, 429, 449, 529, 569, 629, 669
10. 10, 30, 90, 130, 170, 190, 210, 270, 330, 350, 430, 450, 530, 570, 630, 670
11. 11, 31, 91, 131, 171, 191, 211, 271, 331, 351, 431, 451, 531, 571, 631, 671
12. 12, 32, 92, 132, 172, 192, 212, 272, 332, 352, 432, 452, 532, 572, 632, 672
13. 13, 33, 93, 133, 173, 193, 213, 273, 333, 353, 433, 453, 533, 573, 633, 673
14. 14, 34, 94, 134, 174, 194, 214, 274, 334, 354, 434, 454, 534, 574, 634, 674
15. 15, 35, 95, 135, 175, 195, 215, 275, 335, 355, 435, 455, 535, 575, 635, 675
16. 16, 36, 96, 136, 176, 196, 216, 276, 336, 356, 436, 456, 536, 576, 636, 676
17. 17, 37, 97, 137, 177, 197, 217, 277, 337, 357, 437, 457, 537, 577, 637, 677
18. 18, 38, 98, 138, 178, 198, 218, 278, 338, 358, 438, 458, 538, 578, 638, 678
19. 19, 39, 99, 139, 179, 199, 219, 279, 339, 359, 439, 459, 539, 579, 639, 679
20. 20, 40, 100, 140, 180, 200, 220, 280, 340, 360, 440, 460, 540, 580, 640, 680
21. 1, 22, 83, 141, 165, 186, 221, 281, 327, 348, 421, 447, 521, 563, 641, 681
22. 2, 23, 84, 142, 166, 187, 222, 282, 328, 349, 422, 448, 522, 564, 642, 682
23. 3, 24, 85, 143, 167, 188, 223, 283, 329, 350, 423, 449, 523, 565, 643, 683,
24. 4, 25, 86, 144, 168, 189, 224, 284, 330, 351, 424, 450, 524, 566, 644, 684
25. 5, 26, 87, 145, 169, 190, 225, 285, 331, 352, 425, 451, 525, 567, 645, 685
26. 6, 27, 88, 146, 170, 191, 226, 286, 332, 353, 426, 452, 526, 568, 646, 686
27. 7, 28, 89, 147, 171, 192, 227, 287, 333, 354, 427, 453, 527, 569, 647, 687
8, 29, 90, 148,172, 193, 228, 288, 334, 355, 428, 454, 528, 570, 648, 688
29. 9, 30, 91, 149, 173, 194, 229, 289, 335, 356, 429, 455, 529, 571, 649, 689
30. 10, 31, 92, 150, 174, 195, 230, 290, 336, 357, 430, 456 , 530, 572, 650, 690
31. 11, 32, 93, 151, 175, 196, 231, 291, 337, 358, 431, 457, 531, 573, 651, 691
32. 12, 33, 94, 152, 175, 197, 232, 292, 338, 359, 432, 458, 532, 574, 652, 692
33. 13, 34, 95, 153, 176, 198, 233, 293, 339, 360, 433, 459, 533, 575, 653, 693
34. 14, 35, 96, 154, 177, 199, 234, 294, 340, 341, 434, 460, 534, 576, 654, 694
35. 15, 36, 97, 155, 178, 200, 235, 295, 321, 342, 435, 441, 535, 577, 655, 695
36. 16, 37, 98, 156, 179, 181, 236, 296, 322, 343, 436, 442, 536, 578, 656, 696
37. 17, 38, 99, 157, 180, 182, 237, 297, 323, 344, 437, 443, 537, 579, 657, 697
38. 18, 39, 100, 158, 161, 183, 238, 298, 324, 345, 438, 444, 538, 580, 658, 698
39. 19, 40, 81, 159, 162, 184, 239, 299, 325, 346, 439, 445, 539, 561, 659, 699
40. 20, 21, 82, 160, 163, 185, 240, 300, 326, 347, 440, 446, 544, 562, 660, 700
41. 2, 22, 83, 121, 164, 186, 241, 261, 327, 348, 421, 447, 534, 563, 621, 661
42. 3, 23, 84, 122, 165, 187, 242, 262, 328, 349, 422, 448, 524, 564, 622, 662
43. 4, 24, 85, 123, 166, 188, 243, 263, 329, 350, 423, 449, 529, 565, 623, 663
44. 5, 25, 86, 124, 167, 189, 244, 264, 330, 351, 424, 450, 526, 566, 624, 664
45. 6, 26, 87, 125, 168, 190, 245, 265, 331, 352, 425, 451 , 526, 563, 625, 665
46. 7, 27, 88, 126, 169, 191, 246, 266, 332, 353, 426, 452, 529, 560, 626, 666
47. 8, 28, 89, 127, 170, 192, 247, 267, 333, 354, 427, 453, 526, 562, 627, 667
48. 9, 29, 90, 128, 171, 193, 248, 268, 334, 355, 428, 454, 523, 570, 628, 668
49. 10, 30, 91, 129, 172, 194, 249, 269, 335, 356, 429, 455, 525, 574, 629, 669
50. 11, 31, 92, 130, 173, 195, 250, 270, 336, 357, 430, 456, 530, 576, 630, 670
51. 12, 32, 93, 131, 174, 196, 251, 271, 337, 358, 431, 457, 534, 578, 631, 671
52. 13, 33, 94, 132, 175, 197, 252, 272, 338, 359, 432, 458, 532, 572, 632, 672
53. 14, 34, 95, 133, 176, 198, 253, 273, 339, 360, 433, 459, 535, 575, 633, 673
54. 15, 35, 96, 134, 177, 199, 254, 274, 321, 342, 435, 450, 536, 576, 634, 674
55. 16, 36, 98, 135, 171, 195, 255, 275, 322, 343, 436, 451, 537, 575, 635, 675
56. 17, 27, 99, 136, 172, 196, 256, 276, 323, 345, 437, 452, 538, 576, 636, 676
57. 18, 28, 100, 137, 173, 197, 257, 277, 324, 346, 438, 453, 539, 577, 637, 677
58. 19, 29, 81, 138, 174, 198, 258, 278, 325, 348, 439, 454, 540, 578, 638, 678
59. 20, 30, 82, 139, 175, 199, 259, 279, 326, 349, 440, 455, 521, 579, 639, 679
60. 1, 21, 83, 140, 176, 200, 260, 280, 327, 350, 421, 546, 522, 580, 640, 680
61. 3, 22, 84, 141, 177, 181, 201, 281, 328, 351, 422, 457, 523, 561, 641, 681
62. 4, 23, 85, 142, 178, 182, 202, 282, 329, 352, 423, 458, 524, 562, 642, 682
63. 5, 24, 86, 143, 179, 183, 203, 283, 330, 353, 424, 459, 525, 563, 643, 683
64. 6, 25, 87, 144, 180, 184, 204, 284, 331, 353, 425, 460, 525, 564, 644, 684
65. 7, 26, 88, 145, 161, 185, 205, 285, 332, 354, 426, 441, 526, 565, 645, 685
66. 8, 27, 89, 146, 162, 186, 206, 286, 333, 355, 427, 442, 527, 566, 646, 686
67. 9, 28, 90, 147, 163, 187, 207, 287, 334. 356, 428, 443, 528, 567, 647, 687
68. 10, 29, 91, 148, 164, 188, 208, 288, 335, 357, 428, 444, 529, 568, 648, 688
69. 11, 30, 92, 149, 165, 189, 209, 289, 336, 358, 429, 445, 530, 569, 649, 689
70. 12, 31, 93, 150, 166, 190, 210, 290, 337, 359, 430, 446, 531, 570, 650, 690
71. 13, 32, 94, 151, 167, 191, 211, 291, 338, 360, 431, 447, 532, 571, 651, 691
72. 14, 33, 95, 152, 168, 192, 212, 292, 339, 341, 432, 448, 533, 572, 652. 692
73. 15, 34, 96, 153, 169, 193, 213, 293, 340, 342, 433, 449, 534, 573, 653, 693
74. 16, 35, 97, 154, 170, 194, 214, 294, 322, 343, 434, 451, 535, 574, 655, 695
75. 17, 36, 98, 155, 171, 195, 215, 295, 323, 344, 435, 452, 535, 575, 656, 696
76. 18, 37, 99, 156, 172, 196, 216, 296, 324, 345, 436, 453, 536, 576, 657,697
77. 19, 38, 100, 157, 172, 197, 217, 297, 325, 346, 437, 454, 537, 577, 658, 698
78. 20, 39, 81, 158, 173, 198, 218, 298, 326, 347, 438, 455, 538, 578, 659, 699,
79. 4, 40, 82, 159, 174, 199, 219, 299, 327, 348, 439, 456, 539, 579, 660, 700
80. 5, 21, 83, 160, 175, 200, 220, 300, 328, 349, 440, 457, 540, 580, 621, 661
6, 22, 84, 121, 176, 181, 221, 261, 329, 350, 421, 458, 521, 561, 622, 662
82. 7, 23, 85, 122, 177, 182, 222, 262, 330, 351, 422, 459, 522, 562, 623, 663
83. 8, 24, 86, 123, 178, 183, 223, 263, 331, 352, 423, 460, 523, 563, 624, 664
84. 9, 25, 87, 124, 179, 184, 224, 264, 332, 353, 424, 441, 524, 564, 625, 665
85. 10, 26, 88, 125, 180, 185, 225, 265, 333, 354, 425, 442, 525, 564, 626, 666
86. 11, 27, 89, 126, 161, 186, 226, 266, 334, 355, 426, 443, 526, 565, 627, 667
87. 12, 28, 90, 127, 162, 187, 227, 267, 335, 356, 427, 444, 527, 565, 628, 668
88. 13, 29, 91, 128, 163, 188, 228, 268, 336, 357, 428, 445, 528, 566, 629, 669
89. 14, 30, 92, 129, 164, 189, 229, 269, 337, 358, 429, 446, 529, 567, 630, 670
90. 15, 31, 93, 130, 165, 190, 230, 270, 338, 359, 430, 447, 530, 568, 631, 671
16, 32, 94, 131, 166, 191, 231, 271, 339, 360, 431, 448, 531, 569, 632, 672
92. 17, 33, 95, 132, 167, 192, 232, 272, 340, 341, 432, 449, 532, 570, 633, 673
93. 18, 34, 96, 133, 168, 193, 233 273, 321, 342, 433, 450, 533, 571, 634, 674
94. 19, 35, 97, 134, 169, 194, 234, 274, 322, 343, 434, 451, 534, 571, 635, 675
95. 20, 36, 98, 135, 170, 195, 235, 275, 323, 344, 435, 452, 535, 572, 636, 676
96. 1, 37, 99, 136, 171, 196, 236, 276, 324, 345, 436, 452, 536, 573, 637, 677
97. 2, 38, 100, 137, 172, 197, 237, 277, 325, 346, 437, 453, 537, 574, 638, 678
98. 3, 39, 81, 138, 173, 198, 238, 278,326, 347, 438, 454, 538, 575, 639, 679
99. 4, 40, 82, 139, 174, 199, 239, 279, 327, 348, 439, 455, 538, 576, 640, 680
100. 5, 21, 83, 140, 175, 200, 240, 280, 328, 349, 440, 456, 539, 577, 641, 681

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092601 “ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ”

Номер варіанта Номера завдань
01. 1, 81, 101, 181, 201, 261, 341, 361, 381, 401, 421, 441, 461, 521, 541, 561, 661, 681
02. 2, 82, 102, 182, 202, 262, 342, 362, 382, 402, 422, 442, 462, 522, 542, 562, 662, 682
03. 3, 83, 103, 183, 203, 263, 343, 363, 383, 403,423, 443, 463, 523, 543, 563, 663, 683
04. 4, 84, 104, 184, 204, 264, 344, 364, 384, 404, 424, 444, 464, 524, 544, 564, 664, 684
05. 5, 85, 105, 185, 205, 265, 345, 365, 385, 405, 425, 445, 465, 525, 545, 565, 665, 685
06. 6, 86, 106, 186, 206, 266, 346, 366, 386, 406, 426, 446, 466, 526, 546, 566, 666, 686
07. 7, 87, 107, 187, 207, 267, 347, 367, 387, 407, 427, 447, 467, 527, 547, 567, 667, 687
08. 8, 88, 108, 188, 208, 268, 348, 368, 388, 408, 428, 448, 468, 528, 548, 568, 668, 688
09. 9, 89, 109, 189, 209, 269, 349, 369, 389, 409, 429, 449, 469, 529, 549, 569, 669, 689
10. 10, 90, 110, 190, 210, 270, 350, 370, 390, 410, 430, 450, 470, 530, 550, 570, 670, 690
11. 11, 91, 111, 191, 211, 271, 351, 371, 391, 411, 431, 451, 471, 531, 551, 571, 671, 691
12. 12, 92, 112, 192, 212, 272, 352, 372, 392, 412, 432, 452, 472, 532, 552, 572, 672, 692
13. 13, 93, 113, 193, 213, 273, 353, 373, 393, 413, 433, 453, 473, 533, 553, 573, 673, 693
14. 14, 94, 114, 194, 214, 274, 354, 374, 394, 414, 434, 454, 474, 534, 554, 574, 674, 694
15. 15, 95, 115, 195, 215, 275, 355, 375, 395, 415, 435, 455, 475, 535, 555, 575, 675, 695
16. 16, 96, 116, 196, 216, 276, 356, 376, 396, 416, 436, 456, 476, 536, 556, 576, 676, 696
17. 17, 97, 117, 197, 217, 277, 357, 377, 397, 417, 437, 457, 477, 537, 557, 577, 677, 697
18. 18, 98, 118, 198, 218, 278, 358, 378, 398, 418, 438, 458, 478, 538, 558, 578, 678, 698
19. 19, 99, 119, 199, 219, 279, 359, 379, 399, 419, 439, 459, 479, 539, 559, 579, 679, 699
20. 20, 100, 120, 200, 220, 280, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 540, 560, 580, 680, 700
21. 2, 83, 104, 185, 221, 281, 347, 368, 389, 410, 431, 452, 481, 522, 543, 564, 665, 686
22. 3, 84, 105, 186, 222, 282, 348, 369, 390, 411, 432, 453, 482, 523, 544, 565, 666, 687
23. 4, 85, 106, 187, 223, 283, 349, 370, 391, 412, 433, 454, 483, 524, 545, 566, 667, 688
24. 5, 86, 107, 188, 224, 284, 350, 371, 392, 413, 434, 455, 484, 525, 546, 567, 668, 689
25. 6, 87, 108, 189, 225, 285, 351, 372, 393, 414, 435, 456, 485, 526, 547, 568, 669, 690
26. 7, 88, 109, 190, 226, 286, 352, 373, 394, 415, 436, 457, 486, 527, 548, 569, 670, 691
27. 8, 89, 110, 191, 227, 287, 353, 374, 395, 416, 437, 458, 487, 528, 549, 570, 671, 692
9, 90, 111, 192, 228, 288, 354, 375, 396, 417, 438, 459, 488, 529, 550, 571, 672, 693
29. 10, 91, 112, 193, 229, 289, 355, 376, 397, 418, 439, 460, 489, 530, 551, 572, 673, 694
30. 11, 92, 113, 194, 230, 290, 356, 377, 398, 419, 440, 441, 490, 531, 552, 573, 674, 695
31. 12, 93, 114, 195, 231, 291, 357, 378, 399, 420, 421, 442, 491, 532, 553, 574, 675, 696
32. 13, 94, 115, 196, 232, 292, 358, 379, 400, 401, 422, 443, 492, 533, 554, 575, 676, 697
33. 14, 95, 116, 197, 233, 293, 359, 380, 381, 402, 423, 444, 493, 534, 555, 576, 677, 698
34. 15, 96, 117, 198, 234, 294, 360, 361, 382, 403, 424, 445, 494, 535, 556, 577, 678, 699
35. 16, 97, 118, 199, 235, 295, 341, 362, 383, 404, 425, 446, 495, 536, 557, 578, 679, 700
36. 17, 98, 119, 200, 236, 296, 342, 363, 384, 405, 426, 447, 496, 537, 558, 579, 680, 681
37. 18, 99, 120, 181, 237, 297, 343, 364, 385, 406, 427, 448, 497, 538, 559, 580, 661, 682
38. 19, 100, 101, 182, 238, 298, 344, 365, 386, 407, 428 , 449, 498, 539, 560, 561, 662,683
39. 20, 81, 102, 183, 239, 299, 345, 366, 387, 408, 429, 450, 499, 540, 541, 562, 663, 684
40. 1, 82, 103, 184, 240, 300, 346, 367, 388, 409, 430, 451, 500, 521, 542, 563, 664, 685
41. 20, 98, 117, 195, 241, 301, 353, 372, 391, 410, 429, 448, 480, 538, 557, 576, 675, 694
42. 19, 97, 116, 194, 242, 302, 354, 373, 392, 411, 430, 449, 479, 537, 556, 575, 674, 693
43. 18, 96, 115, 193, 243, 303, 355, 374, 393, 412, 431, 450, 478, 536, 555, 574, 673, 692
44. 17, 95, 114, 192, 244, 304, 356, 375, 394, 413, 432, 451, 477, 535, 554, 573, 672, 691
45. 16, 94, 113, 191, 245, 305, 357, 376, 395, 414, 433, 452, 476, 534, 553, 572, 671, 690
46. 15, 93, 112, 190, 246, 306, 358, 377, 396, 415, 434, 453, 475, 533, 552, 571, 670, 689
47. 14, 92, 111, 189, 247, 307, 359, 378, 397, 416, 435, 454, 474, 532, 551, 570, 669, 688
48. 13, 91, 110, 188, 248, 308, 352, 371, 390, 409, 428 , 447, 473, 531, 550, 569, 668, 687
49. 12, 90, 109, 187, 249, 309, 351, 370, 389, 408, 427, 446, 472, 530, 549, 568, 667, 686
50. 11, 89, 108, 186, 250, 310, 350, 369, 388, 407, 426, 445, 471, 529, 548, 567, 666, 685
51. 10, 88, 107, 185, 251, 311, 349, 368, 387, 406, 425, 444, 470, 528, 547, 566, 665, 684
52. 9, 87, 106, 184, 252, 312, 348, 367, 386, 405, 424, 443, 469, 527, 546, 565, 664, 683
53. 8, 86, 105, 183, 253, 313, 347, 366, 385, 404, 423 , 442, 468, 526, 545, 564, 663, 682
54. 7, 85, 104, 182, 254, 314, 346, 365, 384, 403, 422,441, 467, 525, 544, 563, 662, 681
55. 6, 84, 103, 181, 255, 315, 345, 364, 383, 402, 421, 460, 466, 524, 543, 562, 661, 700
56. 5, 83, 102, 200, 256, 316, 344, 363, 382, 401, 440, 459, 465, 523, 542, 561, 680, 699
57. 4, 82, 101, 199, 257, 317, 343, 362, 381, 420, 439, 458, 464, 522, 541, 580, 679, 698
58. 3, 81, 120, 198, 258, 318, 342, 361, 400, 419, 438, 457, 463, 521, 560, 579, 678, 697
59. 2, 100, 119, 197, 259, 319, 341, 380, 399, 418, 437, 456, 462, 540, 559, 578, 677, 696
60. 1, 99, 118, 196, 260, 320, 360, 379, 398, 417, 436, 455, 461, 539, 558, 577, 676, 695
61. 20, 81, 119, 182, 260, 301, 343, 377, 384, 416, 425, 455, 480, 539, 542, 578, 677, 684
62. 1, 100, 102, 183, 246, 290, 344, 378, 385, 417, 426, 456, 481, 538, 549, 577, 668, 696
63. 19, 82, 120, 184, 247, 319, 351, 380, 395, 402, 436, 450, 491, 525, 552, 566, 676, 687
64. 10, 91, 105, 194, 227, 300, 360, 365, 394, 418, 433 , 452, 466, 532, 543, 576, 661, 700
65. 11, 97, 109, 193, 228, 294, 355, 361, 400, 415, 430, 441, 461, 522, 559, 568, 667, 699
66. 6, 88, 111, 200, 222, 290, 349, 364, 382, 408, 440, 449, 500, 526, 552, 564, 670, 693
67. 16, 89, 118, 190, 221, 316, 353, 363, 399, 405, 438, 442, 473, 528,550, 574, 671, 681
68. 2, 95, 107, 199, 234, 307, 345, 375, 398, 411, 421, 459, 488, 534, 558, 563, 673, 689
69. 18, 83, 113, 181, 251, 281, 352, 370, 387, 404, 427, 453, 495, 529, 545, 571, 664, 695
70. 7, 92, 101, 198, 230, 320, 341, 371, 389, 401, 431, 445, 499, 536, 541, 572, 679, 682
71. 14, 99, 110, 189, 223, 312, 350, 362, 391, 406, 435, 460, 490, 527, 544, 562, 665, 697
72. 9, 86, 116, 191, 243, 289, 359, 367, 392, 414, 422, 448, 464, 533, 555, 580, 662, 694
73. 4, 98, 103, 188, 255, 292, 358, 369, 383, 410, 439, 457, 479, 531, 547, 569, 680, 688
74. 12, 84, 117, 192, 256, 285, 342, 379, 381, 420, 429, 443, 476, 540, 554, 561, 663, 686
75. 3, 90, 112, 187, 249, 315, 348, 373, 397, 419, 434, 444, 467, 537, 548, 573, 674, 698
76. 17, 85, 114, 186, 236, 299, 356, 372, 386, 407, 423, 458, 483, 535, 546, 565, 669, 692
77. 5, 94, 104, 196, 240, 287, 347, 376, 388, 403, 437, 452, 462, 521, 557, 570, 678, 685
78. 13, 96, 108, 185, 259, 304, 346, 368, 396, 409, 432, 457, 493, 530, 556, 567, 666, 683
79. 8, 87, 115, 197, 224, 308, 357, 365, 390, 413, 424, 446, 486, 524, 560, 575, 672, 691
80. 15, 93, 106, 195, 231, 310, 354, 374, 393, 412, 428, 454, 472, 523, 553, 579, 675, 690
81. 10, 100, 111, 192, 233, 305, 351, 375, 389, 419, 423, 458, 482, 531, 541, 580, 665, 689
82. 9, 99, 110, 191, 232, 284, 350, 374, 388, 418, 422, 454, 464, 535, 560, 573, 663, 698
83. 8, 98, 109, 190, 250, 302, 349, 366, 384, 401, 435, 445, 470, 534, 548, 576, 673, 696
84. 20, 85, 119, 187, 244, 283, 352, 361, 397, 407, 430, 451, 487, 526, 557, 562, 672, 684
85. 19, 84, 120, 199, 229, 313, 354, 371, 395, 402, 432, 441, 461, 530, 552, 569, 668, 699
86. 15, 95, 101, 189, 257, 311, 344, 380, 391, 403, 428, 452, 498, 524, 543, 577, 678, 686
87. 14, 91, 102, 195, 253, 296, 357, 370, 399, 412, 421, 444, 478, 537, 549, 571, 667, 692
88. 6, 83, 116, 184, 237, 314, 347, 377, 382, 409, 431, 457, 474, 533, 558, 561, 680, 690
89. 12, 96, 113, 197, 242, 303, 356, 363, 400, 404, 426, 459, 463, 522, 555, 566, 664, 700
90. 1, 87, 114, 182, 254, 291, 343, 373, 385, 416, 440, 447, 489, 539, 545, 567, 676, 681
17, 92,103, 134, 248, 297, 324, 379, 387, 413, 425, 456, 497, 527, 550, 579, 671, 688
92. 2, 88, 118, 181, 225, 293, 346, 378, 393, 405, 436, 449, 485, 528, 556, 578, 679, 682
93. 5, 81, 107, 200, 258, 317, 342, 368, 398, 408, 433, 442, 481, 532, 544, 575, 661, 694
94. 11, 97, 104, 198, 252, 318, 341, 365, 396, 414, 427, 443, 492, 529, 553, 568, 662, 687
95. 3, 90, 108, 193, 226, 306, 358, 367, 392, 406, 424, 460, 484, 536, 547, 563, 666, 691
96. 13, 82, 105, 188, 238, 286, 359, 362, 386, 420, 434, 455, 496, 538, 542, 572, 674, 697
97. 4, 86, 117, 183, 245, 295, 360, 369, 394, 419, 438, 450, 494, 523, 551, 565, 670, 693
98. 16, 89, 112, 185, 239, 298, 348, 364, 390, 317, 429, 453, 488, 521, 554, 564, 669, 695
99. 7, 92, 115, 194, 241, 309, 345, 376, 383, 408, 439, 446, 491, 540, 546, 570, 677, 685
18, 94, 106, 196, 253, 288, 351, 378, 381, 411, 437, 448, 493, 525, 559, 574, 671, 688

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.090220 “ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ И ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ”

 

Номер варіанта Номера завдань
01. 1, 81, 101, 181, 201, 261, 341, 401, 441, 521, 541, 561, 581, 661, 701
02. 2, 82, 122, 182, 202, 262, 342, 402, 442, 522, 542, 562, 582, 662, 702
03. 3, 83, 123, 183, 203, 263, 343, 403, 443, 523, 543, 563, 583, 663, 703
04. 4, 84, 124, 184, 204, 264, 344, 404, 444, 524, 544, 564, 584, 664, 704
05. 5, 85, 125, 185, 205, 265, 345, 405, 445, 525, 545, 565, 585, 665, 705
06. 6, 86, 126, 186, 206, 266, 346, 406, 446, 526, 546, 566, 586, 666, 706
07. 7, 87, 127, 187, 207, 267, 347, 407, 447, 527, 547, 567, 587, 667, 707
08. 8, 88, 128, 188, 208, 268, 348, 408, 448, 528, 548, 568, 588, 668, 708
09. 9, 89, 129, 189, 209, 269, 349, 409, 449, 529, 549, 569, 589, 669, 709
10. 10, 90,130, 190, 210, 270, 350, 410, 450, 530, 550, 570, 590, 670, 710
11. 11, 91, 131, 191, 211, 271, 351, 411, 451, 531, 551, 571, 591, 671, 711
12. 12, 92, 132, 192, 212, 272, 352, 412, 452, 532, 552, 572, 592, 672, 712
13. 13, 93,133,193, 213, 273, 353, 413, 453, 533, 553, 573, 593, 673, 713
14. 14, 94, 134, 194, 214, 274, 354, 414, 454, 534, 554, 574, 594, 674, 714
15. 15, 95,135, 195, 215, 275, 355, 415, 455, 535, 555, 575, 595, 675, 715
16. 16, 96, 136, 196, 216, 276, 356, 416, 456, 536, 556, 576, 596, 676, 716
17. 17, 97, 137, 197, 217, 277, 357, 417, 457, 537, 557, 577, 597, 677, 717
18. 18, 98, 138, 198, 218, 278, 358, 418, 458, 538, 558, 578, 598, 678, 718
19. 19, 99, 139, 199, 219, 279, 359, 419, 459, 539, 559, 579, 599, 679, 719
20. 20, 100, 140, 200, 220, 280, 360, 420, 460, 540, 560, 580, 600, 680, 720
21. 1, 82, 124, 185, 206, 267, 349, 411, 453, 522, 543, 564, 585, 667, 708
22. 2, 83, 125, 186, 207, 268, 350, 412, 454, 523, 544, 565, 586, 668, 709
23. 3, 84, 126, 187, 208, 269, 351, 413, 455, 524, 545, 566, 587, 669, 710
24. 4, 85, 127, 188, 209, 270, 352, 414, 456, 525, 546, 567, 588, 670, 711
25. 5, 86, 128, 189, 210, 271, 353, 415, 457, 526, 547, 568, 589, 671, 712
26. 6, 87, 129, 190, 211, 272, 354, 416, 458, 527, 548, 569, 590, 672, 713
27. 7, 88, 130, 191, 212, 273, 355, 417, 459, 528, 549, 570, 591, 673, 714
8, 89, 131, 192, 213, 274, 356, 418, 460, 529, 550, 571, 592, 674, 715
29. 9, 90, 132, 193, 214, 275, 357, 419, 461, 530, 551, 572, 593, 675, 716
30. 10, 91,133,194, 215, 276, 358, 420, 462, 531, 552, 573, 594, 676, 717
31. 11, 81, 123, 184, 205, 266, 345, 425, 441, 521, 542, 563, 584, 663, 702
32. 12, 82, 124, 185, 206, 267, 346, 404, 442, 530, 549, 568, 587, 665, 704
33. 13, 100, 138, 197, 216, 275, 356, 418, 460, 539, 558, 577, 596, 678, 719
34. 14, 94, 132, 191, 210, 269, 342, 405, 443, 539, 559, 578, 597, 678, 719
35. 15, 95, 137, 198, 217, 276, 357, 419, 459, 540, 560, 579, 598, 679, 720
36. 16, 81, 123, 184, 205, 266, 344, 402, 441, 521, 542, 563, 584, 663, 702
37. 17, 97, 136, 195, 214, 273, 351, 409, 447, 537, 556, 578, 594, 672, 711
38. 18, 81, 122, 183, 204, 265, 343, 401, 441, 522, 544, 562, 583, 662, 701
39. 19, 99, 139, 198, 218, 277, 358, 420, 459, 539, 559, 578, 589, 677, 716
40. 20, 100, 140, 199, 219, 270, 350, 421, 458, 540, 560, 570, 590, 670, 720
41. 2, 84, 121,141, 200, 222, 281,351, 422, 459, 539, 559, 599, 677, 716
42. 4, 82, 122, 198, 202, 277, 355, 417, 449, 538, 543, 579, 582, 662, 718
43. 5,83, 141, 183, 221, 281, 343, 417, 444, 522, 557, 562, 597, 696, 703
44. 6, 86, 143, 196, 223, 283, 357, 415, 453, 525, 545, 566, 587, 681, 719
45. 7, 86, 147, 186, 207, 266, 345, 414, 454, 525, 544, 575, 595, 682, 717
46. 8, 89, 120, 191, 210, 272, 352, 412, 452, 526, 547, 566, 587, 682, 709
47. 9, 89, 144, 189, 224, 284, 349, 410, 448, 530, 550, 571, 590, 690, 711
48. 10, 90, 126, 185, 206, 265, 344, 403, 446, 529, 549, 568, 589, 683, 708
49. 11, 91,145, 191, 225, 285, 351, 411, 452, 532, 551, 572, 592, 684, 714
50. 12, 93, 146, 194, 226, 286, 358, 416, 454, 533, 554, 578, 595, 186, 713
51. 13, 94, 147, 193, 227, 327, 372, 414, 449, 533, 552, 564, 592, 687, 713
52. 14, 94, 148, 196, 228, 288, 354, 403, 450, 534, 557, 574, 593, 688, 713
53. 15, 95, 149, 195, 229, 289, 355, 415, 456, 535, 558, 575, 594, 689, 714
54. 16, 96, 150, 196, 230, 290, 356, 416, 457, 536, 559, 576, 595, 690, 715
55. 17, 97, 151, 197, 231, 291, 357, 417, 458, 537, 560, 577, 596, 691, 716
56. 18, 98, 152, 196, 232, 292, 358, 418, 459, 538, 561, 578, 597, 692, 717
57. 19, 99, 153, 197, 233, 293, 359, 419, 460, 537, 562, 579, 598, 693, 718
58. 20, 100, 154, 200, 233, 293, 342, 410, 447, 521, 543, 580, 590, 694, 703
59. 1, 81, 155, 182, 235, 295, 341, 401, 442, 521, 542, 561, 582, 695, 702
60. 2, 82, 156, 183, 236, 296, 350, 412, 453, 523, 504, 565, 586, 696, 709
61. 3, 84, 157, 186, 237, 297, 351, 412, 452, 523, 544, 563, 584, 697, 704
62. 4, 85, 158, 186, 238, 298, 357, 418, 459, 524, 545, 566, 587, 698, 712
63. 5, 86, 159, 197, 239,299, 352, 412, 456, 527, 548, 567, 587, 699, 713
64. 6, 88, 159, 194, 239, 299, 355, 415, 455, 528, 549, 571, 592, 700, 717
65. 7, 86, 160, 198, 240, 300, 352, 412, 451, 529, 549, 573, 589, 681, 718
66. 8, 87, 141, 200, 221, 321, 380, 411, 460, 530, 551,593, 572, 682, 715
67. 9, 83, 142, 199, 222, 282, 344, 405, 449, 522, 555, 574, 595, 683, 700
68. 10, 89, 129, 197, 223, 283, 357, 416, 458, 531, 552, 593, 373, 683, 716
69. 11, 92, 131, 196, 224, 284, 358, 417, 458, 532, 553, 594, 374, 683, 717
70. 12, 91, 132, 197, 225, 285, 359, 418, 459, 533, 554, 595, 375, 683, 717
71. 13, 93, 133, 194, 226, 286, 360, 419, 451, 531, 555, 572, 589, 684, 707
72. 14, 94, 146, 191, 228, 288, 354, 415, 460, 534, 556, 573, 590, 685, 708
73. 15, 95, 147, 192, 229, 289, 355, 416, 450, 535, 557, 574, 594, 686, 709
74. 16, 96, 148, 189, 230, 290, 359, 416, 456, 536, 558, 575, 595, 687, 710
75. 17, 98, 149, 190, 231, 291, 358, 417, 457, 528, 544, 566, 600, 688, 719
76. 18, 99, 150, 195, 232, 292, 359, 416, 455, 538, 559, 575, 598, 689, 720
77. 19, 99, 151, 196, 233, 293, 359, 417, 456, 539, 560, 576, 599, 690, 721
78. 20, 100, 152, 197, 234, 293, 360, 418, 457, 530, 561, 577, 600, 691, 722
79. 1, 83, 153, 182, 193, 234, 335, 412, 453, 512, 542, 563, 582, 692, 723
80. 2, 82, 124, 183, 241, 295, 348, 403, 443, 522, 542, 563, 584, 681, 703
3, 83, 156, 199, 236, 296, 355, 419, 456, 524, 545, 565, 587, 682, 720
82. 4, 85, 126, 187, 242, 206, 321, 380, 458, 528, 548, 569, 590, 683, 717
83. 5, 84, 117, 186, 243, 207, 322, 381, 459, 529, 549, 570, 591, 684, 718
84. 6, 86, 118, 186, 244, 208, 323, 382, 460, 529, 549, 571, 592, 685, 719
85. 7, 87, 119, 187, 245, 209, 324, 383, 461, 530, 550, 572, 593, 686, 720
86. 8, 86, 120, 188, 246, 210, 325, 384, 462, 531, 551, 573, 594, 687, 721
87. 9, 88, 121, 188, 247, 211, 326, 385, 463, 532, 552, 576, 595, 688, 722
88. 10, 89, 132, 193, 236, 212, 327, 386, 464, 533, 553, 577, 596, 689, 723
89. 11, 90, 142, 191, 222, 282, 356, 418, 453, 534, 554, 578, 597, 690, 724
90. 12, 91, 133, 194, 213, 274, 355, 417, 458, 534, 554, 578, 598, 691, 725
91. 13, 92, 134, 195, 214, 275, 356, 418, 459, 535, 555, 579, 590, 692, 726
92. 14, 93, 144, 186, 224, 285, 360, 418, 456, 539, 558, 577, 596, 693, 713
93. 15, 94, 145, 191, 226, 287, 359, 417, 455, 540, 559, 578, 596, 694, 714
94. 16, 95, 133, 192, 248, 288, 356, 414, 452, 531, 560, 579, 597, 695, 720
95. 17, 96, 134, 193, 230, 291, 354, 412, 450, 542, 561, 580, 598, 696, 721
96. 18, 97, 135, 194, 231, 292, 354, 412, 451, 523, 560, 381, 599, 697, 722
97. 19, 98, 154, 199, 250, 293, 355, 413, 452, 524, 553, 382, 600, 698, 723
98. 20, 98, 155, 200, 251, 294, 349, 407, 445, 528, 558, 580, 588, 699, 724
99. 2, 88, 156, 196, 252, 296, 354, 412, 451, 521, 542, 561, 582, 686, 701
3, 82, 157, 186, 254, 297, 343, 405, 447, 523, 543, 564, 583, 700, 710

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.092104 “ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ”

Номер варіанта Номера завдань
01. 1, 81, 101, 121, 201, 261, 321, 341, 401, 441, 521, 561, 601, 661, 701
02. 2, 82, 102, 122, 202, 262, 322, 342, 402, 442, 522, 562, 602, 662, 702
03. 3, 83, 103, 123, 203, 263, 323, 343, 403, 443, 523, 563, 603, 663, 703
04. 4, 84, 104, 124, 204, 264, 324, 344, 404, 444, 524, 564, 604, 664, 704
05. 5, 85, 105, 125, 205, 265, 325, 345, 405, 445, 525, 565, 605, 665, 705
06. 6, 86, 106, 126, 206, 266, 326, 346, 406, 446, 526, 566, 606, 666, 706
07. 7, 87, 107, 127, 207, 267, 327, 347, 407, 447, 527, 567, 607, 667, 707
08. 8, 88, 108, 128, 208, 268, 328, 348, 408, 448, 528, 568, 608, 668, 708
09. 9, 89, 109, 129, 209, 269, 329, 349, 409, 449, 529, 569, 609, 669, 709
10. 10, 90, 110, 130, 210, 270, 330, 350, 410, 450, 530, 570, 610, 670, 710
11. 11, 91, 111, 131, 211, 271, 331, 351, 411, 451, 531, 571, 611, 671, 711
12. 12, 92, 112, 132, 212, 272, 332, 352, 412, 452, 532, 572, 672, 712
13. 13, 93, 113, 133, 213, 273, 333, 353, 413, 453, 533, 573, 613, 673, 713
14. 14, 94, 114, 134, 214, 274, 334, 354, 414, 454, 534, 574, 614, 674, 714
15. 15, 95, 115, 135, 215, 275, 335, 355, 415, 455, 535, 575, 615, 675, 715
16. 16, 96, 116, 136, 216, 276, 336, 356, 416, 456, 536, 576, 616, 676, 716
17. 17, 97, 117, 137, 217, 277, 337, 357, 417, 457, 537, 577, 617, 677, 717
18. 18, 98, 118, 138, 218, 278, 338, 358, 418, 458, 538, 578, 618, 678, 718
19. 19, 99, 119, 139, 219, 279, 339, 359, 419, 459, 539, 579, 619, 679, 719,
20. 20, 100, 120, 140, 220, 280, 340, 360, 420, 460, 540, 580, 620, 680, 720
21. 1, 82, 103, 141, 221, 281, 340, 360, 420, 460, 522, 564, 605, 666, 720
22. 3, 83, 104, 142, 222, 282, 339, 359, 419, 459, 523, 565, 606, 667, 702
23. 2, 84, 105, 143, 223, 283, 338, 358, 418, 458, 524, 566, 607, 668, 711
24. 4, 85, 106, 144, 224, 284, 337, 357, 417, 457, 525, 567, 608, 669, 705
25. 5, 86, 107, 145, 225, 285, 336, 356, 416, 456, 526, 568, 609, 670, 704
26. 6, 87, 108, 146, 226, 286, 335, 355, 415, 455, 527, 569, 610, 680, 706
27. 7, 88, 109, 147, 227, 287, 334, 354, 414, 454, 528, 570, 611, 681, 710
8, 89, 110, 148, 228, 288, 333, 353, 413, 453, 529, 571, 612, 662, 705
29. 9, 90, 111, 149, 229, 289, 332, 352, 412, 452 , 530, 572, 613, 663, 703
30. 10, 91, 112, 150, 230, 290, 331, 351, 411, 451, 531, 573, 614, 681, 709
31. 11, 92, 113, 151, 231, 291, 330, 350, 410, 450, 532, 574, 615, 662, 703
32. 12, 93, 114, 152, 232, 292, 329, 349, 409, 449, 533, 575, 660, 700, 719
33. 13, 94, 115, 153, 233, 293, 328, 348, 408, 448, 534, 576, 659, 666, 715
34. 14, 95, 116, 154, 234, 294, 327, 347, 407, 447, 535, 577, 658, 669, 718
35. 15, 96, 117, 155, 235, 295, 326, 346, 406, 446, 536, 578, 657, 698, 710
36. 16, 97, 118, 156, 236, 296, 325, 345, 405, 445, 537, 579, 656, 697, 714
37. 17, 98, 119, 157, 237, 297, 324, 344, 404, 444, 538, 580, 655, 696, 712
38. 18, 99, 120, 158, 238, 298, 323, 343, 403, 443, 539, 571, 654, 695, 711
39. 19, 100, 101, 159, 239, 299, 322, 342, 402, 442, 540, 572, 653, 693, 714
40. 20, 81, 102, 160, 240, 300, 321, 341, 401, 441, 540, 573, 652, 692, 712
41. 1, 83, 104, 125, 207, 268, 329, 350, 412, 454, 524, 556, 607, 668, 701
42. 2, 84, 105, 126, 208, 269, 330, 351, 413, 455, 525, 557, 608, 669, 702
43. 3, 85, 106, 127, 209, 270, 331, 352, 414, 456, 526, 558, 609, 670, 703
44. 4, 86, 107, 128, 210, 271, 332, 353, 415, 457, 527, 559, 610, 671, 704
45. 5, 87, 108, 129, 211, 272, 333, 354, 416, 458, 528, 560, 611, 672, 705
46. 6, 88, 109, 130, 212, 273, 334, 355, 417, 459, 529, 561, 612, 673, 706
47. 7, 89, 110, 131, 213, 274, 335, 356, 418, 460, 530, 562, 613, 674, 707
48. 8, 90, 111, 132, 214, 275, 336, 357, 419, 459, 531, 563, 614, 675, 708
49. 9, 91, 112, 133, 215, 276, 337, 358, 420, 460, 532, 564, 615, 676, 709
50. 10, 92, 113, 134, 216, 277, 338, 359, 420, 459, 533, 565, 616, 677, 710
51. 11, 93, 114, 135, 217, 278, 339, 360, 418, 457, 534, 566, 617, 678, 711
52. 12, 94, 115, 136, 218, 279, 340, 341, 417, 455, 535, 567, 618, 679, 712
53. 13, 95, 116, 137, 219, 280, 321, 342, 416, 454, 536, 568, 619, 680, 713
54. 14, 96, 117, 138, 220, 281, 322, 343, 415, 453, 537, 569, 620, 681, 714
55. 15, 97, 118, 139, 221,282, 323, 344, 416, 452, 538, 570, 621, 682, 715
56. 16, 98, 119, 140, 222, 283, 324, 345, 417, 451, 539, 571, 622, 683, 716
57. 17, 99, 120, 141, 223, 284, 325, 346, 418, 450, 540, 572, 623, 684, 717
58. 18, 100, 119, 142, 224, 285, 326, 347, 419, 449, 540, 573, 624, 685, 718
59. 19, 81, 118, 143, 225, 286, 327, 348, 420, 448, 539, 574, 622, 686, 719
60. 20, 82, 117, 144, 226, 287, 328, 349, 420, 447, 527, 558, 609, 687, 720
61. 19, 100, 119, 160, 260, 320, 321, 341, 402, 441, 540, 561, 659, 680, 702
62. 20, 99, 117, 158, 258, 318, 322, 342, 401, 443, 539, 562, 658, 681, 703
63. 18, 98, 115, 156, 256, 316, 323, 344, 403, 442, 538, 563, 657, 682, 704
64. 17, 97, 113, 154, 254, 314, 324, 343, 404, 443, 537, 564, 656, 683, 705
65. 16, 96, 111, 152, 252, 312, 325, 345, 406, 444, 536, 565, 655, 684, 706
66. 15, 95, 109, 150, 250, 310, 326, 346, 405, 445, 535, 566, 654, 685, 707
67. 13, 94, 107, 148, 248, 308, 327, 347, 407, 446, 534, 567, 653, 686, 708
68. 14, 93, 105, 146, 246, 306, 328, 348, 408, 447, 533, 568, 652, 687, 709
69. 12, 92, 103, 142, 244, 304, 329, 350, 410, 448, 532, 569, 651, 688, 710
70. 11, 91, 101, 140, 242, 302, 330, 349, 409, 449, 531, 570, 650, 689, 711
71. 10, 90, 118, 138, 240, 300, 331, 351, 411, 450, 530, 571, 649, 690, 712
72. 9, 89, 116, 136, 238, 298, 332, 352, 412, 451, 529, 572, 648, 691, 714
73. 8, 88, 114, 134, 236, 296, 333, 353, 413, 452, 528, 573, 647, 692, 713
74. 7, 87, 112, 132, 234, 294, 334, 354, 414, 453, 527, 574, 646, 693, 715
75. 6, 86, 110, 130, 232, 292, 335, 355, 415, 454, 526, 575, 645, 694, 717
76. 5, 85, 108, 128, 230, 290, 336, 356, 416, 460, 525, 576, 644, 695, 716
77. 4, 84, 106, 126, 228, 288, 337, 357, 417, 459, 524, 577, 643, 696, 719
78. 3, 83, 104, 124, 226, 286, 338, 358, 418, 458, 523, 578, 642, 697, 718
79. 2, 82, 102, 122, 224, 284, 339, 359, 419, 457, 522, 579, 641, 698, 701
80. 1, 81, 120, 121, 222, 282, 340, 360, 420, 456, 521, 580, 640, 699, 720
2, 100, 101, 123, 250, 320, 321, 360, 401, 441, 521, 561, 610, 700, 701
82. 4, 99, 102, 124, 249, 319, 322, 358, 402, 443, 522, 562, 611, 699, 702
83. 7, 98, 103, 125, 248, 318, 323, 359, 403, 442, 523, 563, 612, 698, 703
84. 3, 97, 104, 126, 247, 317, 324, 357, 404, 444, 524, 564, 613, 697, 704
85. 5, 96, 105, 127, 246, 316, 325, 355, 405, 450, 525, 565, 614, 696, 705
86. 6, 95, 106, 128, 245, 315, 326, 356, 406, 451, 526, 566, 615, 695, 706
87. 8, 94, 107, 129, 244, 314, 327, 341, 407, 452, 527, 567, 616, 694, 707
88. 7, 93, 108, 130, 243, 313, 328, 342, 408, 453, 528, 568, 617, 693, 708
89. 9, 92, 109, 131, 242, 312, 329, 343, 409, 454, 529, 569, 618, 692, 709
90. 10, 91, 110, 132, 241, 311, 330, 344, 410, 455, , 530, 570, 619, 691, 710
11, 90, 111, 133, 240, 310, 331, 345, 411, 456, 531, 571, 620, 690, 711
92. 13, 89, 112, 134, 239, 309, 332, 346, 412, 457, 532, 572, 621, 689, 712
93. 12, 88, 113, 135, 238, 308, 333, 347, 413, 458, 533, 573, 622, 688, 713
94. 15, 87, 114, 136, 237, 307, 334, 348, 414, 459, 534, 574, 623, 687, 714
95. 14, 86, 115, 137, 236, 306, 335, 349, 415, 460, 535, 575, 624, 686, 715
96. 16, 85, 116, 138, 235, 305, 336, 350, 416, 441, 536, 576, 625, 685, 716
97. 18, 84, 117, 139, 234, 304, 337, 351, 417, 442, 537, 577, 626, 684, 717
98. 17, 83, 118, 140, 233, 303, 338, 352, 418, 443, 538, 578, 627, 683, 718
99. 19, 82, 119, 141, 232, 302, 339, 353,419, 444, 539, 579, 628, 682, 719
20, 81, 120, 142, 231, 301, 340, 354, 420, 460, 540, 580, 629, 681, 720

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Практикум з хімії

Харківський державний технічний університет.. Будівництва та архітектури.. Р А Яковлєва Т І Курова В І Григор Єва Н І Мальцева Р І Назарова Т М Обіженко Ю В Попов Л С Сухорукова Л П Снагощенко..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ДЛЯ ПРИСКОРЕНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів     Харків 2006 УДК 54(075)

СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ХІМІЇ
  7.1. Хімічні елементи і матеріали, які використовують у будівництві.   7.1.1. Метали підгрупи берилію та їхні сполуки.   Магній та його

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Моль - кількість речовини, яка містить 6,02·1023 структурних одиниць (молекул, атомів, іонів, електронів і т.і.). Молярна м

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.З 4 г металу утворилось 6,632 г оксиду. Знайти молярну масу еквівалента металу. Розв’язання.У 6,632 г о

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  1. При окисненні 16,74 г двовалентного металу утворилося 21,54 г оксиду. Визначити молярну масу еквівалента металу. Чому дорівнюють молярна і атомна маси металу? Відповідь:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Термохімія     - розділ хімії, який вивчає теплові ефекти хімічних реакцій і фазових перетворень. Термох

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  101. Визначити кількість теплоти, що виділиться при згорянні 10 м3 (н.у.) метану, якщо термохімічне рівняння має вигляд:  

Відповідь: 27822,2 кДж/кг
  169. Визначити теплотворну здатність сірки на підставі термохімічного рівняння .   Відповідь

Відповідь: 25,12 кДж.
  174. Визначити теплотворну здатність оксиду вуглецю (II), якщо його теплота згоряння кДж/моль. Відповідь: 12634,4 к

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
    Ентропія S - міра невпорядкованості системи, функція стану системи.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  При виконанні завдань цього розділу див. табл. 4.   Приклад 1.Як зміниться ентропія при перетвореннях: а) води в пару;

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  181. Не виконуючи розрахунків, встановити знак наступних процесів:

Відповідь: -3284,03 кДж
221. Користуючись значеннями стандартних теплот утворення та абсолютних стандартних ентропій, обчислити реакції, що відбувається за рівняння

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Хімічна кінетика - розділ хімії, в якому вивчається швидкість перебігу хімічних реакцій, залежність швидкості від різних факторів і механізми хімічних процесі

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Написати вирази швидкостей прямої та зворотної реакцій . Відповідь.

Швидкість реакції зросла у
  разів.   Приклад 3.Визначити в скільки разів збільшиться швидкість реакції з підв

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  261. Як зміниться швидкість реакції ,   яка відбувається в газовій фазі, якщо: а) з

Відповідь: 2,6.
  289. На скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла у 27 разів? Температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 3.   Від

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Розчини     - гомогенні термодинамічно стійкі системи, які складаються з розчинених речовин, розчинника і продуктів їхньої взаємодії. Склад розч

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.На нейтралізацію 50 мл розчину кислоти витратили 25 мл 0,5 н розчину лугу. Чому дорівнює нормальність кислоти? Розв’язання. Виходячи

Рішення.
а) Виходячи з того, що маса 282 мл води дорівнює 282 г, маса розчину буде дорівнювати 18+ 282=300 (г). Процентну концентрацію розраховуємо за формулою:

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  341. Знайти масу нітрату натрію, необхідну для приготування 300 мл 0,2 М розчину. Відповідь: 5,1 г.   342. Визначити моляльну концентрацію 20%

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Другий закон Рауля - підвищення температури кипіння та зниження температури замерзання розчину відносно чистого розчинника пропорційні моляльній концентрації

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1.250 мл розчину містять 2,3 г розчиненої речовини; осмотичний тиск розчину при температурі 270С дорівнює 2,46 атм. Визначити молярну масу речовини.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
361. Визначити процентну концентрацію водного розчину глюкози , виходячи з того, що цей розчин кипить при 100,250С. Ебуліоскопіч

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Електроліти - речовини, які в розчинах та розплавах розпадаються на іони, внаслідок чого їхні розчини та розплави проводять електричний струм.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Визначити ступінь дисоціації вугільної кислоти за першим ступенем у 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації для цього ступеня дорівнює 4,5·10 -7.

У результаті гідролізу в розчині виникає надлишок іонів , які зумовлюють лужне середовище ().
б) Карбонат натрію – сіль, утворена слабкою багатоосновною кислотою та сильною однокислотною основою

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  381. Визначити ступінь дисоціації сірководневої кислоти в 0,1 М розчині, якщо константа дисоціації для цього ступеня дисоціації дорівнює 1,1·10 -7.  

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1.Скласти електронну і електронографічну формули скандію. Розв’язання.Електронна формула атома – це умовне зображення розподілу електро

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
461. Написати електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 9 і 28.   462. Написати електронні формули атомів фосфору та ванадію.   463. Я

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Приклад 1. На основі електронної формули елемента з порядковим номером 23 визначити, в якому періоді, групі та підгрупі він знаходиться та його основні хімічні властивості.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Хімічний зв’язок - сукупність взаємодій атомів, що призводять до утворення стійких систем (молекул, комплексів, кристалів та інш.). Ен

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.Користуючись даними таблиці 6 визначити види хімічних зв’язків у молекулах .

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
501. Користуючись значеннями ВЕН, проаналізувати, як змінюється характер хімічного зв’язку в гідридах лужних металів від літію до цезію.   502. Користуючись значеннями

ОКИCНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ Окисно-відновні реакції -реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення еле

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
521. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити, які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно-відновну двоїстість (а). Користуючись

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Електрохімічні процеси - процеси, при яких відбуваються перетворення хімічної енергії в електричну і навпаки. Рівняння

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
541. Розрахувати ЕРС гальванічного елемента, скласти рівняння електродних процесів і окисно-відновної реакції та схему елемента за наступних умов: [Pb2+] = [Mg

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Які продукти утворюються під час корозії цинку, який знаходиться в контакті з кадмієм в нейтральному та кислому середовищах? Написати рівняння реакцій утворення цих пр

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
561. Які процеси відбуваються під час електрохімічної корозії, якщо сплав заліза з алюмінієм помістити: а) у кисле середовище; б) у нейтральне середовище?   562. Як відбуваєт

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Електроліз - сукупність окисно-відновних процесів, які відбуваються під дією постійного електричного струму на електродах, занурених у розчин або розплав елек

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
  Приклад 1.Скласти рівняння катодного і анодного процесів, які відбуваються при електролізі водного розчину хлориду міді (II) з графітовими електродами.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
581. Електроліз розчину проводили при силі струму 5А протягом 3 годин. Скласти електронні рівняння процесів, які відбуваються на електродах

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
601. Які хімічні властивості характерні для металів? Чим вони зумовлюються?   602. Як змінюються металічні властивості елементів за періодами і групами періодичної системи Д.

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Приклад 1.Визначити твердість води, якщо у 500 л її міститься 810 г . Розв’язання. Оскі

Приклад 3 Визначити масу фосфату натрію, необхідну для пом’якшення 1м3 води з загальною твердістю 8 ммоль е/л.
Розв’язання.Згідно з законом еквівалентів розчинені у воді солі твердості взаємодіють з в еквівалентних кількостях, то

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
661. Визначити загальну твердість води, якщо в 100 л її міститься 40,5 г гідрокарбонату кальцію. Відповідь: 5 ммоль е/л.   662. Знайти скільки грамів

Відповідь: 8 ммоль е/л
  685. До 100 л твердої води додали 12,95 г гідроксиду кальцію. На скільки зменшилася карбонатна твердість? Відповідь: на 3,5 ммоль е/л.   686. Які мет

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  701. Дати визначення неорганічних в’яжучих речовин, класифікацію їх за умовами твердіння. Навести приклади.   702. У чому проявляється гідрофільність неоргані

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Органічні сполуки - сполуки вуглецю за винятком оксидів вугільної кислоти та її солей, карбідів, ціанідів та деяких інших речовин, що мають більше спільних вл

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
721. У чому виявляється своєрідність органічних сполук порівняно з неорганічними? Чим вона обумовлюється? 722. Основні положення теорії будови органічних сполук О.М.Бутлерова. В чому причи

В НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ
Працюючи в хімічній лабораторії треба постійно пам’ятати про техніку безпеки. Слід враховувати деякі загальні вказівки: 1. Не можна брати речовини руками та куштувати їх на смак. Для визна

Деякі основи та їхні залишки
  Основа Залишок основи Формула Назва Формула Назва

Деякі кислоти та їхні залишки
  Кислота Кислотний залишок Формула Назва Формула Назва

Загальні вказівки
  При виконанні даної роботи необхідно знати, що хімічним еквівалентом (Е) називається реальна або умовна частинка речовини, що може заміщувати, приєднувати, вивільняти або буд

Оформлення результатів роботи
  Записати в журнал результати досліду: - маса мармуру, , г; - об’єм соляної кислоти залитий у колбу Вюрца,

Загальні вказівки
  Під теплотою гідратації солі слід розуміти тепловий ефект реакції утворення кристалогідрату з безводної солі, віднесений до одного молю речовини. Оскільки в хімії часто від

Порядок виконання роботи
  Дослід проводиться у спрощеному калориметрі (рис. 3). У внутрішню посудину налити 25 мл дистильованої води. Опустити у воду термометр і заміряти температуру з точністю до 0,10

Загальні вказівки
  При виконанні даної роботи необхідно знати, що швидкість хімічної реакції визначається зміною концентрацій речовин, які вступають в реакцію або утворюються в результаті реакції, за

Порядок виконання роботи
  Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин вивчають на прикладі взаємодії тіосульфату натрію з сірчаною кислотою:  

Оформлення результатів роботи
  Результати спостережень записати в таблицю:   Номер пробір-ки Об’єм

Загальні вказівки
  Слід мати на увазі, що хімічна рівновага можлива лише для оборотних реакцій. Стан системи, за якого швидкості прямої та зворотної реакцій стають однаковими, називається хімі

Загальні вказівки
  Склад розчину виражається концентрацією або часткою розчиненої речовини. Молярна концентрація (СМ) визначається відношенням кількості речовини до об’єму р

Дослід 1. Приготування 0,1 н розчину з більш концентрованого розчину.
Спочатку треба розрахувати об’єм (мл) вихідного розчину кислоти, потрібний для приготування 100 мл 0,1 н розчину: 1 л 0,1 н розчину

Дослід 2. Встановлення концентрації (титру) приготовленого розчину.
Для перевірки концентрації приготовленого розчину соляної кислоти користуються методом титрування, який полягає в тому, що до певного, точно виміряного об’єму кислоти поступово додають з бюретки ро

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Занести в графу “розрахунки” дані, які необхідні для приготування 100 мл 0,1 н розчину . Дослід 2. Резул

Загальні вказівки
  При виконанні лабораторної роботи студенти повинні знати, що електроліти – це речовини, які розпадаються в розчинах або розплавах на позитивно заряджені іони (катіони) і негативно з

Дослід 1. Хімічна рівновага в розчинах електролітів.
1. Налити в дві пробірки по 5 мл дистильованої води і додати в кожну з них по 2 краплі метилоранжу. Одну з пробірок залишити як контрольну. Для порівняння кольору в другу пробірку додати одну крапл

Методичні вказівки
  Гідроліз є реакцією обмінної взаємодії іонів розчиненої солі з водою, в результаті якої утворюються малодисоційовані сполуки (молекули слабких кислот або основ, аніони кислих або ка

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1.За зміною кольору лакмусу зробити висновок про реакцію середовища в розчині кожної солі. Одержані результати записати в таблицю:

Загальні вказівки
  Електрометричне визначення рН розчинів засноване на вимірюванні електрорушійної сили (ЕРС) гальванічного ланцюга, який складається з двох електродів: скляного (індикаторного)

Загальні вказівки
  Адсорбція – зміна концентрації речовини поблизу поверхні поділу фаз (поглинання на поверхні). Речовини, на поверхні яких відбувається поглинання, називаються адсорбентами, речовини,

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Дані досліду занести в таблицю:   Номер вихідного розчину Концентрація вихідного розчину

Загальні вказівки
  При виконанні роботи треба знати, що до дисперсних систем належать гетерогенні системи з сильно розвиненою поверхнею поділу фаз. Залежно від розміру часточок дисперсної фази дисперс

Питання для самоперевірки
  1. Які системи називаються дисперсними? З чого вони складаються? 2. Чим відрізняються поняття істинний розчин і колоїдний розчин? 3. У чому проявляється кінетична

Загальні вказівки
  Гальванічний елемент – це прилад, що служить для перетворення хімічної енергії окисно-відновної реакції на електричну, причому електрони переходять від відновника до окисника не без

Питання для самоперевірки
  1. Обчислити потенціал цинкового електрода, зануреного в 0,01 М розчин сульфату цинку; потенціал водневого електрода, зануреного в чисту воду при 25 0С і тиску 1 атм.

Загальні вказівки
  Необхідно чітко уявляти, що суть електролізу пов’язана з окисно-відновними процесами, що відбуваються на електродах при проходженні електричного струму через розплав або розчин елек

Загальні вказівки
  Характерною властивістю металів є їхня здатність лише віддавати електрони й утворювати позитивно заряджені іони. Отже, метали можуть бути тільки відновниками. Як відновники метали в

Дослід 1. Дія кислот на алюміній.
1. Взаємодія алюмінію з соляною та сірчаною кислотами різної концентрації. У три пробірки покласти по шматочку алюмінію і додати 5-10 крапель: у першу – 2 н розчину соляної кислоти, в друг

Дослід 2. Взаємодія алюмінію з лугом.
Маленький шматочок алюмінію помістити в пробірку і додати до нього 5-10 крапель 2 н розчину лугу. Чи розчиняється алюміній у розчині лугу? Звернути увагу на механізм розчинення. У чистій в

Загальні вказівки.
  Комплексні сполуки - це сполуки, здатні утворювати в твердому стані кристалічні решітки, у вузлах яких розміщуються комплексні іони, здатні існувати також у розчині. Компле

Дослід 1. Утворення сполуки з комплексним катіоном.
У пробірку з розчином сульфату нікелю (П) додати розчин їдкого натру . Відфільтрувати осад і додати до нього по краплях 25% розчин аміаку д

Загальні вказівки
  Необхідно чітко уявляти, що корозія металів є гетерогенним процесом, в якому хімічні та електрохімічні процеси відбуваються на межі поділу двох фаз – метал і зовнішнє середовище, пр

Дослід 2. Електрохімічна корозія оцинкованого і лудженого заліза.
1. Попередні випробування на іон . У результаті електрохімічної корозії заліза в розчин переходять іони

Загальні вказівки
  Починаючи виконувати роботу, необхідно знати, що однією з найважливіших характеристик природних вод є їхня твердість, яка обумовлена вмістом у них іонів

Загальні вказівки
  Треба знати, що діоксид вуглецю, звичайно, присутній в усіх природних водах у двох формах: вільний діоксид вуглецю розчинений у воді і зв’язаний (діоксид вуглецю, який входить до ск

Оформлення результатів роботи
  Дослід 1. Результати, одержані при титруванні, записати в таблицю:     Номер проби Об’єм

Загальні вказівки
  Одним з показників якості вапна є вміст у ньому і . Як відомо, бу

Загальні вказівки
Оксид кремнію (IV) є кислотним. Йому відповідають кремнієві кислоти загальної формули

Дослід 1. Одержання золю і гелю кремнієвої кислоти.
Налити в пробірку 2-4 мл 10-процентного розчину , додати 1-2 краплі фенолфталеїну і обережно прилити при розмішуванні скляною паличкою розч

Питання для самоперевірки
  1. У вигляді яких речовин зустрічається кремній у природі? 2. Написати рівняння реакцій взаємодії діоксиду кремнію з гідроксидом натрію, карбонатом натрію.

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА
ПЕРІОД I II III IV V VI

РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ, КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ
КАТИОН

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги