рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лекція № 3

Лекція № 3 - раздел Демография, Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. Лекція №2 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. Економічний Розвиток Й Господарський Комплекс України Економ...

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Й ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

Економічні показники. Головний універсальний показник характеристики економічного розвитку країни – ВВП. Показники ВВП і ВНП розраховується як у національних грошових одиницях, так і в більшості випадків в американських доларах.

У 1997 р. ВВП України складав майже 50 млрд. дол., у 2007 р. – 321,3 млрд. дол. (50–60 десяток у світі).

Основним критерієм класифікації національних економік є ВВП на душу населення – у 2006 р. – 6 900 дол. (у 1997 р. – 1 040 дол.).

– темпи росту реального ВВП за рік – 6,9% (у 90-х роках ВВП країни постійно скорочувався і тільки з 2001 р. він став поступово рости);

– рівень безробіття – 2,5% (по інших джерелах – 3,4%);

– інфляція (процес знецінювання грошей, зв'язаний зі збільшенням цін на товари і послуги). В Україні в 1992–93 р. відбувалася так називана гіперінфляція, коли ціни щодня піднімалися на 2–3%. На початку 2000 років вона була на рівні – 20%, у 2007 р. – 11,3%.

– дефіцит бюджету – перевищення державних витрат над доходами, що приводить до збільшення державного боргу. У 2007 р.: доходи – 44,63 млрд. дол., витрати – 46,98 млрд. дол.

Галузева структура економіки.Промисловість є ведучою галуззю господарства України. До її складі виділяють:

видобувна промисловість (займається видобутком різних видів палива і сировини з надр України, її розвиток і поширення залежать від розміщення і запасів корисних копалин);

обробна промисловість (відносяться галузі, що займаються чи обробкою переробкою сировини і напівфабрикатів – машинобудування, металургія, деревообробка, легка, хімічна й ін.).

За видом продукції, що випускається, галузі поєднуються в:

важку промисловість (сукупність галузей, що випускають сировину, паливо, знаряддя праці – паливна, електроенергетика, металургійна, хімічна, машинобудування, лісова і деревооб­робна, промисловість будматеріалів);

легку промисловість (галузі промисловості, що роблять товари народного споживання – одяг, взуття, тканини, парфумерію й ін.);

харчову промисловість (галузі, що роблять продукти харчування).

Галузі поділяють у залежності від використання їхньої продукції:

галузі групи А (галузі, що випускають засобу виробництва);

галузі групи Б (виробництво товарів споживання).

У галузевій структурі промисловості України провідне місце традиційне належить важкої промисловості (74%). В останні роки у всіх галузях промисловості відбувається значне скорочення виробництва продукції, найбільше – у машинобудуванні, хімічної і легкої промисловості. Хоча сьогодні багато видів промислових товарів (метал, літаки, ракетоносії, тканини, швейні вироби, продовольчі товари) користаються великим попитом на світовому ринку.

Довгий час у промисловості виділяли такі класичні форми громадської організації виробництва, як концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування. Тепер до них приєдналися диверсифікованість і комплексування.

1) Концентрація – це зосередження всі зростаючих обсягів виробництва на окремих підприємствах, в окремих центрах. Відбувається двома шляхами: екстенсивний шлях (збільшення виробництва на окремому підприємстві відбувається за рахунок його розширення) і інтенсивний шлях (обсяги виробництва збільшуються за рахунок упровадження високопродуктивного технологічного устаткування). Концентрація дозволяє чи механізувати автоматизувати виробництво, перевести його на нові технології, тим самим збільшити продуктивність праці. Однак у сучасних умовах ефективними можуть бути малі і середні підприємства – їхній легше переорієнтувати на випуск конкурентної продукції.

2) Спеціалізація – випуск на одному підприємстві визначеного виду продукції, що веде до поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності праці, зниженню собівартості виробництва.

Розрізняють 3 форми спеціалізації:

– предметна спеціалізація (виготовлення окремих готових виробів);

– подетальна (виготовлення окремих вузлів, деталей, агрегатів на підприємствах);

– постадійна (послідовне виробництво напівфабрикатів, чи деталей вузлів на різних підприємствах, кожне з який виконує визначену стадію обробки. Поширена в машинобудуванні і кольоровій металургії).

3) Кооперування – установлення виробничих взаємозв'язків між спеціалізованими підприємствами, що разом працюють над виробництвом складної продукції. Особливо поширено в машинобудуванні.

4) Комбінування з'єднання на одному підприємстві всіх стадій переробки визначеної продукції, що забезпечує безвідходність виробництва. Поширено – у металургії, текстильної, деревообробної і нафтопереробної промисловості.

5) Диверсифікованість виробництва – процес його кількісної і якісної розмаїтості. Характерна для великих підприємств, що вільно реагують на зміну попиту. Тоді паралельно з випуском основної продукції розвертається виробництво інших виробів, що мають попит. Наприклад, «Южмаш» (Дніпропетровськ): ракетна техніка, колісні трактори, тролейбуси, побутова техніка.

6) Комплексированність виробництва – складається у встановленні ефективних виробничих зв'язків між окремими підприємствами різних галузей. У результаті цієї форми громадської організації формуються промислові комплекси.

Фінанси і банківська сфера. З 1921 по 1991 р. Україна використовувала радянську грошову одиницю – карбованець. У 1992 р. карбованець був замінений карбованцями (купонами). У вересні 1996 р. карбованець був замінений новою національною грошовою одиницею – гривнею (100 тис. карбованців обмінювали на 1 гривню). Національному банку протягом перших двох років використання гривні вдавалося тримати курс обміну стабільним, але після фінансової кризи в Росії влітку 1998 р. курс різко упав.

До 1991 р. Україна мала тільки відділення союзних банків – Держбанку СРСР, Внешторгбанка і Стройбанка. У 1991 р. був створений власний центральний банк – Національний банк України. У 1998 р. в Українській асоціації банків нараховувалося 113 банків із загальним активом 5,9 млрд. діл.;

– у 2000 р. – 195 банків з активами – 3 666 млн. грн.;

– у 2003 р. – 179 банків – 8 116 млн. грн.;

– у 2006 р. – 188 банків – 22 000 млн. грн.

Економічний потенціал України. Економічний потенціал країни характеризує можливості національної економіки робити матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства. Економічний потенціал включає такі складові:

виробничий потенціал формується основними виробничими фондами, до яких відносяться будівлі, трубопроводи, машини, устаткування й ін. В Україні існує близько 100 тис. підприємств, але більшість з них мають застарілі, дуже зношені, а те і зруйновані виробничі фонди, що вимагають чи відновлення демонтування;

трудоресурсний потенціал характеризується кількістю і якістю робочої сили. В останнє десятиліття чисельність трудових ресурсів у країні зменшилася (у результаті складної демографічної ситуації), тоді як якість робочої сили залишається високим (росте частка людей з вищому утворенням). Економічна криза в країні привів до появи безробіття і неповної зайнятості населення, масової трудової еміграції в Росію, країни Європи, Америки й ін.;

– природний потенціал складають усі види природних ресурсів, що маються на території країни. По сумарних запасах деяких з них Україна займає одне з ведучих місць у Європі (мінеральних, ґрунтових і рекреаційних).

фінансовий потенціал визначається сукупністю грошових фондів підприємств, громадян і країни. Фінансові можливості України поки ще дуже скромні. Річний бюджет України менше, ніж бюджети окремих міст розвитих країн Заходу. Чимало фінансових операцій відбувається поза легальними рамками економіки (ховаються в «тіні»).

науковий потенціал України базується на розгалуженій системі наукових інститутів, науково-дослідних установ НАНУ, міністерств і відомств. У деяких напрямках науки Україна виявила себе як одні зі світових лідерів в області кібернетики, електрозварювання металів, кардіохірургії, космічної техніки. І в той же час у багатьох галузях наукової діяльності, у сфері розробки високопродуктивної техніки і новітніх технологій, відставання вітчизняної науки є істотним.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. Лекція №2 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ.

Спеціальність Географія... Курс... Викладач Безуглий В В...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лекція № 3

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МОДУЛЬ 1.
Суспільно-географічна характеристика території України   Лекція № 1 ВСТУП. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ Адміністративн

СТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОБЛАСТІ
Історико-географічні області (землі) – це складові частини української національної території. У минулому смороду виконували визначені суспільні функції – були державним

ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
З 1991 р. загальна чисельність населення України зменшилася на 5,2 млн. осі (або на 10%). 1990 р. 51 838 тис. осіб 1993 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
Відповідно до перепису населення 2001 р. на території України проживають представники близько 130 національностей і народностей. Українці. Це титульна нація України. Відно

РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
В Україні діє більше 90 конфесій, плинів і релігійних напрямків. Загальна чисельність релігійних громад у всіх конфесіях збільшилася з 10,8 тис. у 1991 р. до 23,5 тис. у 2005 р. В Україні

ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ. ФОРМИ РОЗСЕЛЕННЯ
Густота населення. Україна відноситься до держав з високою щільністю населення – 77 осіб/км2 у 2007 р. (86 осіб/км2 у 1990 р.). Великі значення показ

ТРУДОВІ РЕСУРСИ. БЕЗРОБІТТЯ
Трудові ресурси – це працездатне населення (чоловіка від 16 до 59 років, жінки – від 16 до 54 років), а також працюючі пенсіонери і підлітки. До складу трудових ресурсів не вхо

Лекція № 4
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ.У структурі промисловості України на частку паливної промисловості припадає 15% вартості основних фондів

ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Вугільна промисловість є основою галузі і представлена видобутком кам'яного і бурого вугілля. Районами видобутку кам'яного вугілля є українська частина Донбасу і Львівсько-Воли

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Електроенергетика є базовою галуззю розвитку економіки. Розміщення електроенергетики залежить від наявності паливно-енергетичних ресурсів і споживачів енергії. Нині близько 1/3 електроенергії вироб

Лекція № 5
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС Металургія України – базова галузь національного господарства України, забезпечує більше 25% промислового виробництва країни, дає близько 40 % валютних надходжень в

ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
Чорна металургія – одна з ведучих галузей промисловості, що нараховує більш 300 підприємств. Вона містить у собі підприємства по видобутку руди, виробництву чорних металів, труб і металовиробів, ел

Виробництво труб
Сталеві труби: млн. м

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
Кольорова металургія включає видобуток, збагачення, металургійну переробку кольорових руд, дорогоцінних і рідких металів, у тому числі виробництво сплавів, прокату кольорових металів, переробка вто

ОСНОВНІ МЕТАЛУРГІЙНІ БАЗИ УКРАЇНИ
До основних металургійних баз України належать: · у Донецькій області: – Приазов'я (більш 1/3 українського виробництва агломерату, чавуна, сталі, прокату, більше 12% коксу,

Лекція № 6
МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС   Машинобудівний комплекс України охоплює близько 20 спеціалізованих галузей. На нього припадає близько 40% від усього промислово-виробничого потенціа

ВАЖКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Галузь включає виробництво металургійного, гірничошахтного, підйомно-транспортного й енергетичного устаткування. Характерні низька трудоємність, висока металоємність, низька транспортабельність про

ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Загальне машинобудування поєднує транспортне (без автомобільного) і сільськогос­по­дарське (без тракторного), виробництво промислового технологічного і будівельного устаткування (без легкої і харчо

СУДНОБУДУВАННЯ
У СРСР галузь давала близько 40% загальносоюзного виробництва суден. Нині в галузі працює близько 100 тис. працівників. Суднобудівний комплекс складається з 8 суднобудівних, 5 машинобудівних, 11 пр

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
У розвитку цієї важливої для України галузі спостерігається кризова ситуація, обумовлена руйнуванням колишніх економічних зв'язків. У минулому потреби в комплектуючих на 70% задовольнялися за рахун

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ і ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
Орієнтовано на райони і центри з розвитим машинобудуванням з науково-дослідною і конструкторською базою. Виробництво верстатів зосереджене в Києві, Харкові, Дніпропет­ровську, Одесі, Запорожжі, Льв

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
Автомобілебудування в Україні, як і у всім колишньому СРСР, ніколи не було розвинуте на належному рівні. У першу чергу це стосується якості й асортименту продукції. До автомобілебудівного

ЛІТАКОБУДУВАННЯ
За рівнем розвитку літакобудування Україна належить до найбільш розвитих країн світу. Подібну промисловість мають 5–6 країн світу, що застосовують так називані високі технології. Літакобуд

КОСМІЧНИЙ КОМПЛЕКС
Україна входить до сімки великих космічних держав світу. Вона відома світовому ринку випуском запускаючих ракетоносіїв і супутників. В часи СРСР Україна щорічно робила близько 100 бойових стратегіч

ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Україна була і залишається відомим виробником військової техніки і зброї. На момент розпаду СРСР у ВПК України було задіяно 3 594 підприємства з 3 млн. зайнятих. Основу галузі складали 344 організа

ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
Виробництво побутової техніки за останнім часом в Україні значно зменшилося. Виробництво продукції побутової техніки (тис. шт.) Продукція

РАДІОЕЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ
До 1991 р. в Україні практично не робили технічні засоби зв'язку. У результаті конверсії ВПК налагодив виробництво більшості видів продукції. Зокрема, на Дніпропетровськом машинобудівному заводі ст

Лекція № 7
ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС Хімізація господарства України виявляється в широкому використанні мінеральних добрив у різних галузях і сферах господарства, у впровадженні хімічних технологій у промисл

ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Хімічна промисловість відноситься до найбільш матеріалоємних галузей. Використовує вона також велика кількість допоміжних матеріалів. Україна має розвинуту сировинну базу для розвитку хімі

ОСНОВНА ХІМІЯ
Виробляє соду, сірчану кислоту і мінеральні добрива. Виробництво кальцинованої соди.Галузь матеріалоємна: для виробництва 1 т кальци­нованої соди витрачається 1,5 т

ХІМІЯ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
Основа галузі – нафтопереробна промисловість (Одеса, Херсон, Бердянськ, Кременчук, Лисичанськ, Запоріжжя, Вінниця, Дрогобич, Борислав, Надвірна, Львів). Гумова промисловість робить тисячі

ПОЛІМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Її розміщення залежить від достатньої кількості углеводородного сировини, палива, електроенергії, води, а деяких галузей – від трудових ресурсів. Пластмаси роблять на нафтохімічних комбінатах, азот

ХІМІЯ ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
Галузь характеризується високою матеріало-, енерго- й водоємністю. Розрізняють хімічні волокна штучні, котрі виготовляють з целюлози і синтетичні (сировина – синтетичні смоли). Найбільші п

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
У галузі працює 87 підприємств і організацій, що умовно можна розділити на 5 груп: – підприємства медичної промисловості, до складу якої входить хіміко-фармацевтична промисловість;

Лекція № 8
БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС Будівельний комплекс складається з таких основних блоків: виробництво будівельних мате­ріа­лів, власне будівництво, будівельне машинобудування, проектно-конструкторськ

БУДІВНИЦТВО
За призначенням будівництво поділяють на промислове (заводи, фабрики), гідротехнічне (ГЕС, водоймища, канали), енергетичне (електростанції, електромережі), транспортне (автомобільні, залізничні, ае

Основні показники будівництва
  Кількість будівельних підприємств

Виробництво цементу
Продукція Цемент, млн. т 21,6 22,7 7,5 13,7

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Основна продукція галузі – залізобетонні конструкції для промислового, цивільного, гідротехнічного, дорожнього та ін. видів будівництва (виробництво стінових матеріалів, блоків для фундаментів буди

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ЦЕГЛИ
Це одне із найстарших виробництв в Україні. Його підгалузями є виробництва глиняної і силікатної цегли. Сировина для них знаходиться повсюдно, тому їхнє розміщення орієнтоване на споживача, тому що

ПРОМИСЛОВІСТЬ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ
Галузь в Україні існує давно. Безпосередньо в будівництві використовують природний стіновий (туф, вапняк) і будівельний камінь (тверді осадові, магматичні і метаморфічні породи). Родовища

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ
Галузь займається випуском плитки фасадної керамічний, для підлоги, лицювальної глазурованої, санітарно-будівельної кислотопрочну кераміку, каналізаційні і дренажні труби. Будівельну керам

Виробництво будівельної кераміки
Продукція Керамічна плитка для підлоги, млн м2 11,3 11,2

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОГО ФАЯНСУ І ПОРЦЕЛЯНИ
Будівельний фаянс і порцеляну роблять у Славуті (Хмельницька обл.) на комбінаті “Будфаянс”, електроізоляційні вироби для електричної промисловості – у Первомайську (Житомирська обл.), електроізоляц

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ СПОВІСТИ І ГІПСУ
Сировиною для виробництва сповісти є крейда, вапняки, мармур і інші карбонатні породи. Заводи розміщені в районах видобутку сировини, а готову продукцію вивозять іноді на значні відстані. Основними

ВИРОБНИЦТВО СКЛА
В Україні функціонують 6 заводів листового і технічного скла. Найбільші з них – Лисичан­ський “Пролетар”, Костянтинівський склоробний і завод “Автоскло”, а також Запорізький склоробний. Стекло виро

ЛЕКЦІЯ № 9
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС Агропромисловий комплекс (АПК) – це сукупність ланок національного господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно п

АГРОКЛІМАТИЧНІ УМОВИ І РЕСУРСИ АПК
Для формування АПК України дуже важливе значення мають природно-географічні фактори, особливо для розміщення і спеціалізації сільського господарства. Під впливом природних умов формується територіа

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
Частка рослинницьких галузей у вартості всієї продукції сільського господарства складає 57,7%. Найбільш сприятливі умови для розвитку рослинництва – у степовій і лісостеповій зонах. Посівні площі У

Збір зерна
Продукція Зерно, млн. т 38,9 51,0 38,8 29,3

Збір технічних культур
Продукція Цукровий буряк, млн. т 38,3 44,2 14,4 17

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА
На розміщення тваринництва впливають природні умови, ресурси кормовирорбництва і насамперед природні кормові угіддя. Переважно розміщення і спеціалізація тваринництва обумовлені потребами населення

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Основна частина продукції, що виробляється в сільському господарстві, надходить для переробки на підприємства смакохарчової (близько 45%), м'ясної і молочної промисловості (більш 30%). Най

Виробництво молочної продукції
Показники Середній надій від 1 корови, кг Споживан

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Легка промисловість забезпечує населення тканинами, одягом, взуттям і ін., а інші галузі промисловості – кордом, технічними тканинами й ін. У галузі функціонує 1972 виробничих об'єднань, у

ЛЕКЦІЯ № 10
ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС І ЗВ'ЯЗОК   В Україні розвиті усі види транспорту. На 10 тис. км2 території припадає 372 км залізничних колій, 78 км внутрішньоводних, 1933 к

Залізничний транспорт
Є домінуючим в Україні. На нього припадає велика частина вантажообігу і перевезень пасажирів. Першу залізничну колію в Україні побудували в 1861 р. (Львів-Перемишль), другу – у 1865 р. (Одеса-Балта

Трубопровідний транспорт
Цей вид транспорту є найбільш економічним і ефективним для транспортування рідкого палива, пального і технологічного газу, хімічних продуктів. Його розвиток обумовлений розвитком в Україні нафтової

Сутність, роль і місце у суспільному розвитку України
Розвиток суспільного виробництва підпорядковується головній меті — найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб всіх членів суспільства. Чим вищими є темпи соціально-економічного розвитк

Галузь побутового обслуговування
Вона займає одне з провідних місць в обслуговуванні населення, що обумовлюється його функціональною роллю у відтворювальному процесі. Розвиток і удосконалення побутового обслуговування населення за

Комплекс торгівлі і громадського харчування
Вінзадовольняє перш за все особисті потреби населення. Роздрібний товарооборот визначається обсягом продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу громадського

Проблеми і перспективи розвитку соціального комплексу України
Подальший розвиток соціального комплексу України повинен забезпечити підвищення життєвого рівня населення, всебічний розвиток людини та зростання продуктивності праці. Разом з тим

Сутність економічного району та об`эктивний характер його формування
Основою формування економічних районів є тери­торіальний поділ праці, що зумовлює виробничу спеці­алізацію окремих територій і розвиток міжрайонної коо­перації. Об'єктивними умовами виділення і роз

Мережа економічних районів України
Економічне районування України на державній організаційній основі, по суті, розпочалося з 1921 р. комісією Держплану Росії під керівництвом І. Г. Олександрова. Перша спроба виділення еконо

Вроінтеграційні приоритети України
В сучасних умовах економічного розвитку України зовнішньоекономічні відносини — одна з найважливіших сфер її діяльності. Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з найбі

Країни СНД і Балтії
Пріоритетним завданням для України є забезпечення взаємовигідних і стабільних економічних зв’язків з країнами СНД, які утворили Економічний союз, та з країнами Балтії. Через створення умов для ефек

Країни Європейського Союзу
Розвиток відносин з ЄС у довгостроковій перспективі, з огляду на геополітичний, геоекономічний і історичний європейський статус України, має залишатися одним з пріоритетів зовнішнь

Країни Центральної Європи
Структуру економіки України та країн цього регіону (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Румунія, СРЮ, Хорватія, Македонія, Словенія, Албанія) сформовано відповідно до вимог колишньої РЕВ

Країни Близького та Середнього Сходу
Активізація економічних стосунків з Ліваном, Кувейтом, Туреччиною, Єгиптом, Сирією, Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та іншими країнами регіону має велике значення з точки зору

Ндія, Китай
Індія та Китай є одним із головних суб’єктів міжнародної торгівлі для України. Але подальше збільшення масштабів торгових операцій повинно доповнюватися розвитком виробничої кооперації з ефективним

В’єтнам, Індонезія та нові індустріальні країни Азії
В’єтнам, Індонезія та країни Південно-Східної Азії — потенційні партнери для нашої економіки у XXI столітті. Вони можуть стати значними ринками для торгівлі машинно-технічною продукцією, для наданн

Нші країни
Серед інших країн світу Україна співпрацюватиме і розширюватиме економічні зв’язки з країнами Північної (Єгипет, Марокко, Туніс та ін.) і Західної Африки (зокрема, Гвінейською Республікою), з іншим

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги