рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Баланс підприємства “Надія” на 1.07. п.р

Баланс підприємства “Надія” на 1.07. п.р - раздел Экономика, Бухгалтерський облік Статті Активу Сума, Грн. ...

Статті активу Сума, грн. Статті пасиву Сума, грн.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Разом   Разом  

 

 

ТЕМА 10 “ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Сформувати облікову політику підприємства, запропонувавши на

конкретне питання ведення і організації бухгалтерського обліку варіанти вибору елементів облікової політики. Облікову політику навести на вільному аркуші зошиту.

 

Таблиця 10.1 - Зразок

№ з/п Елемент облікової роботи Варіант вибору
Організація облікової роботи 1. Бухгалтерія, як самостійний структурний підрозділ 2. Бухгалтер, який передбачений штатом організації 3. Спеціальна професійна організація на договірних засадах 4. Бухгалтер – спеціаліст на договірних засадах 5. Керівник (особисто)

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА


ТЕМА 11 “ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ”

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Завдання №1

Необхідно:

Заповнити Звіт про фінансові результати ТОВ “Тандем” за другий квартал (форма №2).

 

Дані для виконання:

- оприбутковано до складу готову продукцію: авто двигун – 30 шт. за ціною 12500,0 грн.

- реалізовано – 20 шт. за ціною 23800,0 грн.

- витрати на збут – 12500,0 грн.

- адміністративні витрати – 12000,0 грн.

- інші операційні витрати – 8450,0 грн.

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ___________________ 20 ___ р.

 

Форма № 2 Код за ДКУД

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
Податок на додану вартість  
Акцизний збір  
   
Інші вирахування з доходу  
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  
Валовий: Прибуток    
збиток  
Інші операційні доходи  
Адміністративні витрати  
Витрати на збут  
Інші операційні витрати  
Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток    
збиток  
Доход від участі в капіталі  
Інші фінансові доходи  
Інші доходи  
Фінансові витрати  
Витрати від участі в капіталі  
Інші витрати  
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток    
збиток  
Податок на прибуток від звичайної діяльності  
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток    
збиток  
Надзвичайні: доходи    
витрати  
Податки з надзвичайного прибутку  
Чистий: прибуток  
збиток  

Завдання №2

 

 

Необхідно:

Заповнити Баланс (форма №1) ЗАТ “Успіх” на 1 січня п.р. на підставі наступних даних. Завдання виконати на типовому бланку, наведеному нижче.

 

Найменування засобів та джерел їх створення Сума, тис. грн.
Основні засоби 69285,0
Незавершене виробництво 2100,0
Готівка в касі 175,0
Паливо 1460,0
Додатковий капітал 4800,0
Прибуток 2300,0
Готова продукція 7000,0
Заборгованість бюджету 560,0
Статутний капітал 104580,0
Поточний рахунок 31080,0
Короткостроковий кредит банку 240,0
Запасні частини -
Сировина і матеріали 10705,0
МШП -
Заборгованість постачальникам 2700,0
Заборгованість за іншими дебіторами 1035,0
Заборгованість за підзвітними особами 70,0
Заборгованість з оплати праці перед робітниками 6860,0
Заборгованість органам соціального страхування 870,0

 

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число) (рік, місяць, число)    
Підприємство___________________________________________________________за ЄДРПОУ  
Територія______________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ______________________________за КОПФГ  
Орган державного управління ____________________________________________за СПОДУ  
Вид економічної діяльності ______________________________________________за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса____________________________________________________________    

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Бухгалтерський облік

Залізничного транспорту.. Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи студентів..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Баланс підприємства “Надія” на 1.07. п.р

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Бухгалтерський баланс на 1 червня п.р
Актив Сума, тис. грн. Пасив Сума, тис. грн.   Основні засоби 5000,0

Господарські операції за Ш квартал п.р
Зміст господарської операції   Сума, грн.     Кореспонденція рахунків   Дт  

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Шахова оборотна відомість
Код рахунку Кредит рахунку Дебет рахунку           &n

Баланс підприємства на 1.01. п. р
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.   Основні засоби 85000,0 Статутний

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Матеріалів
№ з/п Показатель Вартість матеріалів за обліковими цінами ТЗВ Фактична собівартість матеріалів

Журнал реєстрації господарських операцій
  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків

Завдання №5
Необхідно: 1. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, записати в них початкове сальдо. 2. Скласти Журнал хронологічної реєстрації господарських операцій, вказа

Журнал реєстрації господарських операцій
  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків

Рахунки бухгалтерського обліку
    РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.

Визначення та відображення фінансового результату
Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків Дт Кт

За жовтень ц.р
№ оп.   Первинний документ та зміст господарської операції   Кореспонденція рахунків Сума, грн.    

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Баланс ПП “Каскад” на 01.11. п. р
Статті активу   Сума, грн.   Статті пасиву   Сума, грн.    

Продукції
Показник Сума, грн. Доход від реалізації готової продукції  

За січень п.р
№ з/п Первинний документ та зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків Дт

Рахунки бухгалтерського обліку
    РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.

Баланс АТ “Форум “ на 01.02.п.р
Статті активу   Сума. грн.   Статті пасиву   Сума, грн.     &n

За березень ц.р
№ з/п Первинний документ та зміст господарської операції Сума, грн. Проводка Дт Кт

Рахунки бухгалтерського обліку
РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   Дебет

Баланс ВАТ “Тайфун” на 01.04.п.р
Статті активу Сума грн. Статті пасиву Сума грн.      

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Шифр рахунку Ознаки класифікації Відносно балансу За економічним змістом За призначенням та структурою

Які підлягають документуванню
Документ Зміст господарської операції   Прибутковий ордер 4 січня п.р. оп

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

Таблиця 7.2
Документ Посадова особа Прибутковий касовий ордер   Акт на списання обладнання з цеху

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ
№__________ від

Перевитрата
Додаток____________ документів ____________________________20_____р. ____

Завдання №2
На підставі наведених даних необхідно визначити собівартість придбаних матеріалів, скласти калькуляцію. Розрахунок навести у таблиці.   Дані для виконання:

Касова книга
Каса на 03.01.п.р.   Номер документа Від кого отримано і кому видано Кореспондуючий рахунок Прихід, грн.

Журнал-ордер № 1
за січень п.р. по кредиту рахунку "Каса"   Дата З кредиту рахунку "Каса" у дебет рахунків  

Відомість № 1
за січень п.р. по дебету рахунку "Каса" Сальдо на початок місяця по Головній книзі _________________грн.   Дата

Головна книга
  Рахунок 301 “Каса” найменування   Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту Сальдо

Реєстраційний журнал
за січень п.р.   Номер меморіального ордера Дата складання ордера Сума, грн.   &

Головна книга
Рахунок № 301 “Каса”   Дата Номер меморіального ордеру Кредит рахунків Разом Дата

Оборотна відомість
по синтетичних рахунках за січень п.р.   Код рахунків Найменування рахунків Сальдо на 1.01 Обороти за січень

Баланс підприємства “Надія” на 1.04. п.р
Статті активу Сума, тис.грн. Статті пасиву Сума, тис.грн.   Основні засоби (10) у т.ч.: - ав

Рахунки бухгалтерського обліку
  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.  

Оборотно-сальдова відомість
Шифр рахунку Назва рахунку Сальдо на початок Обороти Сальдо на кінець Д К

Завдання для самостійної роботи
Завдання №1 Необхідно: Заповнити статті Звіту про фінансові результати, в яких суми не проставлені. Завдання виконати на бланку.

За І квартал п.р
І. Фінансові результати Стаття Код рядку За звітний період За минулий період

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги