рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік - раздел Экономика, Українська Державна Академія Залізничного Транспорту  ...

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З дисципліни

“бухгалтерський облік”

Частина ІІ

 

 

ХАРКІВ – 2011

Робочий зошит розглянуто та затверджено на засіданні кафедри “Облік і аудит” 25 серпня 2011р., протокол № 1.

 

 

Укладачі:

д.е.н., професор Чебанова Н.В.

к.е.н., ст. викладач Підопригора І.В.

 

Рецензент:

д.е.н., професор Дикань В.Л.

 

ТЕМА 5 “ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ”

ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Завдання № 1

Мета завдання:

1) Закріплення порядку відображення операцій на рахунках синтетичного

обліку;

2) З'ясування необхідності і сутності аналітичного обліку;

3) Зрозуміти взаємозв'язок між рахунками синтетичного й аналітичного

обліку;

4) Розібратися в порядку складання і контрольному значенні оборотних

відомостей по аналітичних рахунках.

 

На основі даних для виконання завдання:

а) відкрити рахунки синтетичного обліку;

б) відбити на них господарські операції;

в) підрахувати обороти і кінцеві залишки;

г) по записах на рахунках скласти оборотні відомості у простій і шаховій

форма.

 

Дані для виконання задачі у таблицях

Таблиця 5.1 - Бухгалтерський баланс на 1 червня п.р.

 

Таблиця 5.2 - Господарські операції за Ш квартал 200 ___ р.

№ з/п Зміст господарської операції Сума, тис. грн.
Варіанти
Отримано від постачальника виробничі запаси
Отримані в касу гроші для виплати заробітної плати робітникам та службовцям
Отримана на розрахунковий рахунок позичка банку
Виплачена з каси заробітна плата працівникам
Отримані в касу гроші на господарські витрати
Погашено позичку банку з розрахункового рахунка
Відпущені зі складу у виробництво матеріали
Відпущені зі складу у виробництво МБП
Нараховано заробітну плату за виготовлену продукцію
Нараховано єдиний соціальний внесок (згідно чинного законодавства) Суму визначити
Утримано податок з доходів фізичних осіб із нарахованої заробітної плати
Видано працівникам з каси на господарські потреби
Погашена з поточного рахунку заборгованість перед постачальником виробничих запасів
Перераховано постачальнику за МБП
Перераховано з розрахункового рахунка в погашення кредиту банку
Випущена з виробництва готова продукція
Відвантажена покупцям готова продукція
Визначено собівартість реалізованої готової продукції
Визначено фінансовий результат від реалізації: а) віднесений доход від реалізації на фінансові результати; б) віднесена на фінансові результати собівартість реалізованої готової продукції; в) нараховано податок на прибуток (згідно чинного законодавства); г) списано витрати по податку на прибуток на фінансові результати; в) відображено фінансовий результат     Суми визначити   самостійно

Для виконання завдання заповнити наведені нижче таблиці.

 

Таблиця 5.3 - Господарські операції за Ш квартал п.р.

 

Рахунки бухгалтерського обліку

РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   …  

Шахова оборотна відомість

БАЛАНС

На ________ 20 ___ р.

 

Форма № 1 Код за ДКУД

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво:    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні і відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
ІV. Необоротні активи та групи вибуття    
БАЛАНС    

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Сума страхових резервів    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    
залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом IІI    
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС    

Завдання №2

Необхідно:

1. На підставі наведених нижче даних відкрити рахунки та записати початкове сальдо.

2. Скласти журнал хронологічної реєстрації операцій, вказуючи за кожною операцією кореспонденцію рахунків.

3. Рознести операції по рахунках, підрахувати обороти та вивести сальдо.

4. Визначити: 1) Фактичну собівартість придбаних матеріалів та

палива;

2) Фактичну собівартість усіх матеріалів, які знаходяться на складі підприємства.

 

Таблиця 5.4 - Баланс підприємства на 1.01. п. р.

 

Бланки для заповнення

Таблиця 5.5 - Господарські операції за жовтень 20____ р.

  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків
  Дебет   Кредит
1 На підставі прибуткового ордеру №67 оприбутковано від постачальника матеріали ПДВ   10000,0      
2 Відображено суму за поставку матеріалів автотранспортним підприємством ПДВ   1200,0      
3 По чеку з поточного рахунку до каси отримані гроші на господарські потреби   1000,0    
4 За видатковим касовим ордером видано у підзвіт експедитору Іванову Л.Д. на придбання палива     1500,0    
5 За рахунком-фактурою №86 оприбутковано паливо ПДВ   1117,0      
6 На підставі авансового звіту списано з експедитора Іванова Л.Д. сума, витрачена на розвантаження палива   67,0    
7 Залишок невикористаної підзвітної суми експедитором Івановим Л.Д. внесено до каси (суму визначити)        

 

Рахунки бухгалтерського обліку

РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   …  

БАЛАНС

На ________ 20 ___ р.

 

Форма № 1 Код за ДКУД

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво:    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні і відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
ІV. Необоротні активи та групи вибуття    
БАЛАНС    

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Сума страхових резервів    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    
залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом IІI    
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 

 

Таблиця 5.6 – Розрахунок фактичної собівартості придбаних сировини та

Матеріалів

Завдання №3

Необхідно:

1. Скласти журнал хронологічної реєстрації операцій, вказуючи по кожній операції кореспонденцію рахунків (форма Журналу наведена після вихідних даних).

2. Рознести операцію по рахунках.

3. Визначити долю ТЗВ з урахуванням сальдо на початок місяця.

4. Визначити суму ТЗВ за видами матеріалів та фактичну собівартість.

5. Визначити фактичну собівартість матеріалів, які залишились на складі, на кінець місяця.

 

Вихідні дані:

1. Сальдо на 1.10 по рахунку 201 “Сировина та матеріали”

За покупними цінами, в тому числі: 2000,0

- матеріали А - 1600,0

- матеріали Б – 400,0

ТЗВ на ці матеріали – 300,0

Бланки для заповнення

Таблиця 5.7 - Журнал реєстрації господарських операцій за жовтень

Місяць

  Первинний документ та зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспонденція рахунків
  Дебет   Кредит
1 Прийнято до сплати рахунок постачальника за матеріали за покупною ціною, в тому числі: - матеріали А - матеріали Б - ПДВ - ТЗВ (залізничний тариф)     4000,0 1000,0 ? 600,0    
2 Наприкінці місяця отримано рахунок транспортної організації за перевезення цих матеріалів   150,0    
3 Перераховано з поточного рахунку: а) постачальникам б) транспортній організації   ? ?    

 

РАХУНОК № _____транспортно – заготівельні витрати____________

найменування рахунку

 

  Сума, грн.
  Дебет Кредит
Залишок на 1-ше______20__р.    
Операції: №    
   
   
   
   
   
   
Оборот за ________________    
Залишок на 1-ше______20__р.    

 

Завдання №4

Необхідно:

1. Скласти кореспонденцію рахунків за наведеними операціями,

заповнивши Журнал реєстрації господарських операцій.

2. Зробити необхідні розрахунки.

 

Таблиця 5.8 – Журнал реєстрації господарських операцій

Примітки: сальдо на початок поточного місяця по рахунку 201 “Сировина та матеріали”: - за покупними цінами 55000, 0 грн., в т.ч.: - мідь 30 кг*500,0 грн.=15000,0 грн.

Завдання №5

1. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, записати в них початкове сальдо. 2. Скласти Журнал хронологічної реєстрації господарських операцій, вказавши… 3. Зробити розрахунок ТЗВ о операції №5. Розрахунок навести за наступною формою.

Таблиця 5.9 - Залишки по рахунках фабрики на 1 травня

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби: - первісна вартість - знос - залишкова вартість   605700,0 90000,0 515700,0 Статутний капітал 740000,0
Матеріали 150000,0 Додатковий капітал 10000,0
Паливо 10000,0
Виробництво: - по виробу М - по виробу К   30800,0 37200,0
Транспортно-заготівельні витрати: - по матеріалах - по паливу     6000,0 300,0
Баланс 750000,0 Баланс 750000,0

 

Бланки для заповнення

Таблиця 5.10 – Журнал реєстрації господарських операцій

Рахунки бухгалтерського обліку

  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   Дебет Кредит Залишок…

БАЛАНС

На ________ 20 ___ р.

 

Форма № 1 Код за ДКУД

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво:    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні і відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
ІV. Необоротні активи та групи вибуття    
БАЛАНС    

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Сума страхових резервів    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    
залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом IІI    
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 

 

Завдання №6

Необхідно:

Визначити фінансовий результат від реалізації продукції, визначити суму податку на прибуток, скласти бухгалтерські проводки. Відповіді подати у таблиці наведеної форми.

 

Вихідні дані:

- кредитовий оборот по рахунку 26 “Готова продукція” складає 20000,0 грн., дебетовий – 25000,0 грн., початкове сальдо – 10000,0 грн.;

- виручка від реалізації продукції (в т.ч. ПДВ) – 6000,0 грн.

- дебетовий оборот по рахунку 93 “Витрати на збут” – 1000,0 грн.

- адміністративні витрати – 5000,0 грн.

 

 

Таблиця 5.11 – Визначення та відображення фінансового результату

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Завдання №1

Необхідно:

- відкрити рахунки і записати в них залишки на 01.10 п.р.;

- господарські операції за жовтень ц.р. записати в журнал реєстрації, скласти бухгалтерські проводки і зазначити первинні документи;

- бухгалтерські проводки рознести по рахунках синтетичного обліку, підрахувати обороти і вивести залишки на 01.11.п.р.;

- визначити витрати на виробництво та фактичну собівартість одиниці
продукції;

- скласти баланс ПП "Каскад" станом на 01.11 п.р.

Таблиця 5.12 - Баланс ПП “Каскад” на 01.10 п. р.

Статті активу   Сума. грн.   Статті пасиву   Сума, грн.  
Основні засоби (10)   5000,0   Статутний капітал (40)   9800,0  
Сировина й матеріали (201)   3000,0   Розрахунки з іншими кредиторами (685)   200,0  
Паливо (203)   500,0  
Рахунки в банках (31)   1500,0  
Разом 10000,0 Разом 10000,0

 

Бланки для заповнення

Таблиця 5.13 – Журнал реєстрації господарських операцій ПП “Каскад”

За жовтень ц.р.

Рахунки бухгалтерського обліку

РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   …  

Таблиця 5.14 - Баланс ПП “Каскад” на 01.11. п. р.

 

Завдання №2

 

Необхідно:

- визначити результат від продаж продукції;

- обчислити суму податку на прибуток , яка підлягає сплаті до бюджету;

Дані для виконання:

- залишок недовершеного виробництва на початок звітного періоду склав 1000,0 грн., на кінець – 1500,0 грн., а дебетовий оборот по рахунку 23 “Виробництво” – 25000,0 грн.;

- на склад продукція оприбуткована за фактичною собівартістю ;

- на поточний рахунок надійшли кошти за продану продукцію в сумі 54000,0 грн. (ПДВ нарахувати самостійно );

- акцизний збір на даний вид продукції – 2000,0 грн.;

- уся готова продукція реалізована;

- витрати на збут складають 2500,0 грн.

 

Таблиця 5.15 – Визначення фінансового результату від реалізації готової

Продукції

  РАХУНОК № 23______________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   Дебет Кредит Залишок…

Завдання №3

Необхідно :

- відкрити рахунки і записати в них залишки на 01.01. п. р.;

- у журналі реєстрації господарських операцій вказати кореспонденцію рахунків за наведеними операціями. Підрахувати загальний підсумок по журналу операцій ;

- відобразити суми операцій на рахунках синтетичного обліку , підрахувати обороти за місяць та вивести залишки на 01.02.п.р.;

- скласти оборотну відомість по рахунках синтетичного обліку. Підсумок оборотів по відомості зіставити з підсумком по журналу реєстрації господарських операцій;

- скласти баланс АТ “Форум “ на 01.02.п.р.

 

Таблиця 5.16 - Баланс АТ “Форум “ на 01.01. п.р.

Статі активу Сума грн. Статті пасиву Сума грн.
Основні засоби (10) 18100,0 Статутний капітал (40) 83000,0
Виробництво (23) 7630,0 Розрахунки з постачальниками та підрядниками(63) 4100,0
Готова продукція (26) 55000,0
Рахунки в банках (31) 6200,0
Розрахунки з підзвітними особами(372) 170,0
Баланс 87100,0 Баланс 87100,0

 

 

Бланки для заповнення

Таблиця 5.17 – Журнал реєстрації господарських операцій АТ “Форум”

За січень п.р.

 

Рахунки бухгалтерського обліку

  РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   Дебет Кредит Залишок…

Таблиця 5.18 - Баланс АТ “Форум “ на 01.02.п.р.

  Таблиця 5.19 - Баланс ВАТ “Тайфун” на 01.03.п.р. Статті активу …  

Бланки для заповнення

Таблиця 5.20 – Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ “Тайфун”

За березень ц.р.

Рахунки бухгалтерського обліку

найменування рахунку   Сума, грн.   Дебет Кредит Залишок на 1-ше______20___р. …    

Таблиця 5.21 - Баланс ВАТ “Тайфун” на 01.04.п.р.

    ТЕМА 6 “КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Завдання №1

Користуючись Планом рахунків, діючим в Україні, заповнити наведену нижче таблицю:

 

Таблиця 6.2 - Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

ТЕМА 7 «ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ І ДОКУМЕНТАЦІЯ» ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ Завдання №1

Які підлягають документуванню

Бланки для заповнення   Типова форма № КО-2

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № ___________

Номер доку­мента Дата скла­дання   Кореспон­дуючий рахунок, субраху­нок Код ана­лі­тич­ного обліку Сума Код цільово­го при­зна­чення    
                 

 

Прийнято від _____________________________________________________

Підстава: _________________________________________________________

__________­________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ грн.

прописом

Додаток: _________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Головний бухгалтер ____________________

 

Одержав касир ________________________

 

 


______________________________________

(підприємство, організація)

 

КВИТАНЦІЯ

ДО ПРИБУТКОВОГО КАСОВОГО ОРДЕРА

№ ______________

 

Прийнято від ___________________________

________________________________________

________________________________________

 

Підстава: _______________________________

________________________________________

________________________________________

прописом

________________________________________

____________________________________ грн.

 

“ ___ ” ______________ 20____ р.

 

М.П.

 

Головний бухгалтер ________________

 

Касир ____________________________

 

 


 

 

Типова форма №М-4

 

____________________________________

(підприємство, організація)

 

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР №__________

 

“______”__________________20____ р.

 

Вид операції Склад Постачальник Кореспондуючий рахунок
найменування код рахунок, субрахунок реєстраційний номер рахунку або іншого документу, на підставі якого проводиться оприбуткування
           
           
           

 

 

Матеріальні цінності Одиниця Кількість Ціна, грн. Сума, грн. № запису в картотеці
найменування, сорт, розмір, марка код/ номенклатурний номер код найменування    
                 
                 
                 

 

Прийняв_______________ Здав_________________

 

 Типова форма № М-11

 

Вид операції Склад Цех, відділ, об’єкт - обержувач
     

___________________________________

(підприємство, організація)

 

 

ВИМОГА №_____________

 

Р.

 

Через кого_____________________________________________________________________________________________

 

Зажадав__________________________________________________Дозволив_____________________________________

 

 

Кореспондуючий рахунок Номенклатурний номер Найменування, сорт, розмір Одиниця Кількість Ціна, грн. Сума, грн. Порядковий номер запису в картотеці
                   
                   

 

 

Відпустив_________________________ Одержав__________________________

 

 

Форма № М-9

Вид операції Склад Цех, об’єкт - одержувач Шифр витрат
       

ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТА №___________________________

На ________________________20____р.

 

 

Номенклатурний номер              
Найменування, сорт, розмір              
Одиниця              
Ліміт              
  Всього видано з урахуванням повернення Ціна, грн. Сума, грн. Таксування провів Всього видано з урахуванням повернення Ціна, грн. Сума, грн. Таксування провів Всього видано з урахуванням повернення Ціна, грн. Сума, грн. Таксування провів  
  Номер запису в картотеці Дата Відпущено Залишок ліміту Підпис зав. складом Номер запису в картотеці Дата Відпущено Залишок ліміту Підпис зав. складом Номер запису в картотеці Дата Відпущено Залишок ліміту Підпис зав. складом
Відпущено                              
                             
                             
                             
                             
Повернуто                              
                             
                                                 

 

Начальник відділу постачання__________________ Начальник цеху__________________ Завідуючий складом_____________

               
 
Назва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   
     
   
 
 
 

 


Відділ Посада Проводка

Цех Професія 20____р.

Ідентифікаційний

номер

 

Звіт про використання коштів, наданих

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ

№__________ від “_____”_____________20___р. рахунок карт сума     Призначення авансу Доцільність проведено

Перевитрата

Додаток____________ документів ____________________________20_____р. __________________ (підпис) Залишок внесений у сумі__________ грн. за касовим ордером №_________ від ______________20___р.

Завдання №1

Якими первинними документами оформлюються наступні господарські операції?

1. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства

2. Проведено утримання прибуткового податку із заробітної плати працівників підприємства

3. Зараховано на поточний рахунок виручку за проданий товар

4. Одержано в касу готівку для виплати заробітної плати

5. Виплачено заробітну плату працівникам підприємства

6. Одержано товар від МП « Оріон», оплату не проведено

7. Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати

8. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості перед постачальниками за придбані товари

9. Видано з каси в підзвіт готівку агенту Вовченко В.У. на господарські потреби

10. Придбано агентом Вовченком В.У. матеріали.

 

Завдання №2

Необхідно:

Вибрати із списку посадових осіб і записати у наведену нижче таблицю тих, хто повинен підписувати наступні документи.

 

Таблиця 7.2

Список посадових осіб підприємства: Директор, головний бухгалтер, головний інструктор, начальник цеху №1, комірник… Вибрати із запропонованого списку тих, хто повинен підписувати

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № ___________

Номер доку­мента Дата скла­дання   Кореспон­дуючий рахунок, субраху­нок Код ана­лі­тич­ного обліку Сума Код цільово­го при­зна­чення    
                 

 

Прийнято від _____________________________________________________

Підстава: _________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ грн.

прописом

Додаток: _________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

Головний бухгалтер ____________________

 

Одержав касир ________________________

 

 


Типова форма № КО-1

Затверджена

наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

 

____________________________________

(підприємство, організація)

 

КВИТАНЦІЯ

ДО ПРИБУТКОВОГО КАСОВОГО ОРДЕРА

№ ______________

 

Прийнято від ___________________________

________________________________________________________________________

 

Підстава: _______________________________

____________________________________

____________________________________

прописом

____________________________________

________________________________ грн.

 

“ ___ ” ______________ 20___ р.

 

 

М.П.

 

Головний бухгалтер ________________

 

Касир ____________________________

 Типова форма № КО-2

 

___________________________ Затверджена

підприємство, організація наказом Мінстату України

від 15.02.96 р. № 51

Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ     Код за УКУД  

 

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Номер документа Дата складання Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного обліку Сума Код цільового призначення
           

 

Видано ________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Підстава: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________ грн.

(прописом)

Додаток: ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

Керівник Головний бухгалтер

 

Одержав: _________________________________________________________________________________________

(прописом)

«___» ______________ 20___ р. Підпис

 

За _______________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Видав касир __________________________

 

НАКЛАДНА № ___________

 

«___» _____________ 20___ р.

 

Відпущено: ________________________________________________________ Одержано: ________________________________________________________ Через: ____________________________________________________________ Довіреність: Серія ________ № ______________ від «___» ________ 20___ р.

 

Найменування Один. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього без ПДВ ПДВ ( ___%) Загальна сума з ПДВ  

 

Всього відпущено _______________________________________ найменувань

на суму ____________________________________________________________________

_________________ грн. ______ коп., в т.ч. ПДВ = ____________________________ грн.

___________________________________________________________________________

 

 

Відпустив _________________ Одержав ________________

 

                
 
Назва підприємства Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   
     
   
 
 
 

 


Відділ Посада Проводка

Цех Професія 20____р.

Ідентифікаційний

номер

 

Звіт про використання коштів, наданих

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ

№__________ від “_____”_____________20___р. рахунок карт сума     Призначення авансу Доцільність проведено

Перевитрата

Додаток____________ документів ____________________________20_____р. __________________ (підпис) Залишок внесений у сумі__________ грн. за касовим ордером №_________ від ______________20___р.

На відрядження або під звіт ДЕБЕТ

№__________ від “_____”_____________20___р. рахунок карт сума     Призначення авансу Доцільність проведено

Перевитрата

Додаток____________ документів ____________________________20_____р. __________________ (підпис) Залишок внесений у сумі__________ грн. за касовим ордером №_________ від ______________20___р.

Завдання №2

  Дані для виконання: - договірна ціна постачальників за усі матеріали – 900,0 грн.;

Касова книга

  Номер документа Від кого отримано і кому видано Кореспондуючий рахунок Прихід, грн. Витрата, грн …

Журнал-ордер № 1

  Дата З кредиту рахунку "Каса" у дебет рахунків   Разом,   …

Відомість № 1

Сальдо на початок місяця по Головній книзі _________________грн.   Дата У дебет рахунку "Каса" із кредиту …  

Головна книга

Рахунок 301 “Каса” найменування   Місяць Обороти по дебету Оборот по кредиту Сальдо З кредиту …

Реєстраційний журнал

  Номер меморіального ордера Дата складання ордера Сума, грн.       …  

Головна книга

  Дата Номер меморіального ордеру Кредит рахунків Разом Дата Номер меморіального ордеру … Рахунок № 311 “Поточний рахунок” Дата Номер меморіального…

Оборотна відомість

  Код рахунків Найменування рахунків Сальдо на 1.01 Обороти за січень Сальдо на 1.02   …  

Завдання №1

Необхідно:

- записати залишки на 1-ше квітня п.р. по рахунках бухгалтерського обліку у відповідних регістрах обліку;

- відобразити господарські операції підприємства “Надія” за ІІ квартал п.р.

у відповідних регістрах обліку;

- визначити обороти за ІІ квартал та залишки на 1-ше липня п.р. по рахунках;

- скласти оборотні відомості по синтетичних рахунках (Головну книгу)

- скласти баланс на 1-ше липня ц.р.

 

 

Таблиця 9.2 – Баланс підприємства “Надія” на 1.04. п.р.

Таблиця 9.3 - Реєстр господарських операцій ПП “Надія” за ІІ-й кв. п.р. № Первинний документ та зміст господарської операції …    

Бланки для заповнення

 

Рахунки бухгалтерського обліку

РАХУНОК №______________________________________ найменування рахунку   Сума, грн.   …  

Оборотно-сальдова відомість

Таблиця 9.4 – Баланс підприємства “Надія” на 1.07. п.р.

  ТЕМА 10 “ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”

БАЛАНС

На ________ 20 ___ р.

 

Форма № 1 Код за ДКУД

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво:    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні і відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
ІV. Необоротні активи та групи вибуття    
БАЛАНС    

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Сума страхових резервів    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    
залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом IІI    
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Необхідно: Заповнити статті Звіту про фінансові результати, в яких суми не проставлені.…  

За І квартал п.р.

  Завдання №4  

БАЛАНС

На ________ 20 ___ р.

 

Форма № 1 Код за ДКУД

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво:    
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості    
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи
Запаси:      
виробничі запаси    
тварини на вирощуванні і відгодівлі    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті    
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II    
III. Витрати майбутніх періодів    
ІV. Необоротні активи та групи вибуття    
БАЛАНС    

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I    
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Сума страхових резервів    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах    
залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї    
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом IІI    
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом    
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов’язання    
Усього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
БАЛАНС    

 

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

На підставі наведеної нижче схеми розкрити зміст облікової політики (див. рис. 10.1)

 

 


Рисунок 10.1 – Облікова політика підприємства

– Конец работы –

Используемые теги: Бухгалтерський, Облік0.046

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Бухгалтерський облік

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Опорний конспект лекцій навчальна дисципліна бухгалтерський облік
Одеський коледж транспортних технологій.. опорний конспект лекцій.. навчальна дисципліна бухгалтерський облік спеціальність бухгалтерський облік..

З дисципліни економіка підприємства 5. 03050901 Бухгалтерський облік
Державний вищий навчальний заклад.. миколаївський політехнічний коледж.. затверджую заступник директора..

Бухгалтерський облік за національними стандартами навчально-практичний посібник
Харківський національний університет.. м в н каразіна.. економічний факультет..

З дисципліни основи філософських знань бухгалтерський облік
Мелітопольський державний.. промислово економічний технікум.. методичний посібник..

З дисципліни бухгалтерський облік
Первомайський політехнічний інститут.. миколоївського національного університету.. ім ад макарова..

Конспект лекцій з дисципліни бухгалтерський облік в бюджетних установах
Запорізький національний технічний університет.. конспект лекцій з дисципліни..

Бухгалтерський облік
Харківський національний університет імені В Н Каразіна.. І А Косата.. Бухгалтерський облік..

Бухгалтерський облік
І А Краївська.. Бухгалтерський облік..

Бухгалтерський облік
Залізничного транспорту.. робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи студентів..

Бухгалтерський облік
С в крива.. бухгалтерський облік..

0.031
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам