рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Умовах виробництва

Умовах виробництва - раздел Охрана труда, Життєдіяльності План Лекції 1. Аналіз Небезпек Життєдіяльності У Повсякденних Умовах...

План лекції

1. Аналіз небезпек життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва. Вибір найбільш небезпечних за умовами наслідків.

2. Поняття пожежі, умови виникнення пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів.

3. Класифікація об’єктів за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

4. Система забезпечення вибухопожежної безпеки об’єкту.

5. Нормативно-правові основи забезпечення безпеки життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва.

Питання для самостійної роботи

1. Несприятливі фактори виробництва харчових підприємств (згідно обраній спеціальності) та їх вплив на стан здоров’я.

2. Протипожежне водопостачання підприємства.

3. Пожежна безпека технологічного обладнання, систем опалення та вентиляції.

1. Аналіз небезпек життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва. Вибір найбільш небезпечних за умовами наслідків

Об’єктивно небезпеку життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва можна визначити на базі сучасної теорії безпеки життєдіяльності. Незважаючи на те, що безпека життєдіяльності існує з появою людини на Землі вона відноситься до наймолодших наук, теоретичні основи якої не складають розвиненої теорії, яка здатна відповідати сучасним потребам суспільства. Подальший розвиток теорії безпеки життєдіяльності (БЖД), безумовно, буде визначатися усвідомленням суспільства щодо необхідності підвищення індивідуальної та колективної безпеки. Така необхідність обґрунтовується наступними положеннями БЖД:

- небезпека реально існує в будь-якій діяльності людини, суспільства;

- людина постійно знаходиться у зоні дії небезпеки;

- існуючі і майбутні засоби захисту не гарантують стовідсоткового захисту людини від небезпек.

Наведені положення добре узгоджуються з загальноприйнятою у БЖД концепцією прийнятного ризику, тому що її сутність полягає у прагненні створити таку безпеку, яку може забезпечити рівень розвитку науки та техніки, моральний, соціально-політичний та економічний стан суспільства.

ДСТУ 2293-99 визначає термін "безпека" як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. Таким чином, цей нормативний документ установлює ризик як об’єктивну оцінку небезпек, а його значення як міру безпеки об’єкта господарської діяльності. Останній являє собою складну технічну систему техносфери. Елементами цієї системи є численні технологічні процеси, обладнання і їх комунікації. Тоді виходячи з аксіоми: "Джерелами технічних небезпек є елементи техносфери", можна констатувати, що кожна одиниця обладнання, кожний технологічний процес відноситься до джерела небезпеки. Небезпека об’єкта у цьому випадку, очевидно, буде сукупністю складових небезпек елементів об’єкта.

Виходячи з визначення ризику – "Ризик – це міра очікування невдачі, неблагополуччя в діяльності й існуванні; небезпеки, пов’язаної з погіршенням здоров’я людини, змінами у довкіллі, матеріальними втратами" – оцінку тої чи іншої небезпеки прийнято проводити або за чисельним значенням ризику, або за кількістю збитків, які заподіяні нею, тобто за наслідками.

У методології дослідження ризику це фаза ІІІ, за якою необхідно:

- визначити кількість токсичних речовин або енергії, що розсіюється у навколишньому середовищі;

- простежити шляхи поширення летальних токсинів і летальних подій;

- визначити шкоду здоров'ю і життю працюючих;

- провести оцінку майнових збитків.

Аналізуючи критерії цієї фази, неважко визначити, що пожежа на підприємстві є найбільш актуальною небезпекою. До такого ж висновку можна прийти при аналізі категорії серйозності небезпек і рівня ймовірності небезпек, які наведені у таблицях 5.1 і 5.2.

Таблиця 5.1 – Категорії серйозності небезпек.

Вид Категорія Опис нещасного випадку
Катастрофічна І Смерть або зруйнування системи
Критична ІІ Серйозна травма, стійке захворювання, суттєве пошкодження у системі
Гранична ІІІ Незначна травма, короткочасне захворювання, пошкодження у системі
Незначна ІV Менш значні, ніж у категорії ІІІ, травми, захворювання, пошкодження у системі

 

Таблиця 5.2 – Рівні ймовірності небезпеки.

Вид Рівень опис наслідків
Часта А Велика ймовірність того, що подія відбудеться
Можлива В Може трапитися декілька разів за життєвий цикл
випадкова С Іноді може відбутися за життєвий цикл
Віддалена D Малоймовірна, але можлива подія протягом життєвого циклу
Неймовірна Е Настільки малоймовірна, що можна припустити, що така небезпека ніколи не відбудеться

Таким чином, можна зазначити, що безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва у першу чергу буде визначатися рівнем пожежної безпеки об’єкта.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Життєдіяльності

Одеська національна академія харчових технологій.. Кафедра безпеки життєдіяльності..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Умовах виробництва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Додаткова
7. Купчик М.П., Гандзюк П.П. Основи охорони праці. К.: Основа. 2000. – 416 с. 8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Основи охорони праці” для бакалаврів денної та

ДСТУ 2293 – 99
Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на зб

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори (НШВФ), їх класифікація
Згідно ГОСТ 12.0.002 – 80 ССБТ умови праці визначаються сукупністю факторів виробничого середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини у процесі праці. Умовно ці чинники підрозділяют

Державна політика в галузі охорони праці
Державна політика України в галузі охорони праці почала активно формуватися в перші роки незалежності разом з менш активною розробкою законодавчої бази. Об’єктивною підставою для цього був існуючий

Законодавча база України про охорону праці
Законодавча база України про охорону праці розвивалась на підставі державної політики в галузі охорони праці з випереджаючими темпами по відношенню до загальної законодавчої бази. Так, закон "

Нормативно-правові акти з охорони праці
Нормативно –правові акти з охорони праці є невід'ємною частиною законодавства України про працю і призначені для конкретизації положень Законів про працю. Згідно зі ст. 157 Кодексу законів

Організація охорони праці на виробництві
Сучасні виробництва представляють собою достатньо складні технічні системи, які характеризуються багатомірністю, розгалуженістю і складністю взаємозв’язків і взаємодії їх елементів. Ефекти

Охорона праці як необхідний елемент системного підходу при розробці і проектуванні технологічних процесів та технологій
Сучасні харчові технології можна розглядати як складні технічні системи (СТС), тому що вони відповідають основним ознакам СТС, а саме: - багатомірністю системи (вел

Колективні засоби захисту небезпечних зон умовно розділяють на: огороджувальні, запобіжні, сигнальні, дистанційного управління.
Огороджувальні засоби бувають стаціонарними, знімними і переносними. Стаціонарні – постійно закривають доступ до небезпечної зони і демонтуються при огляді, рем

Заходи безпеки при проектуванні технологічних процесів та експлуатації технологічного обладнання харчових підприємств
Розробка заходів і засобів безпеки від відомих та вірогідних НШВФ – основне завдання при розробці і проектуванні сучасних технологічних процесів і технологій. Ідеологія цього завдання визн

Монтажні прорізи у перекриттях будівель повинні бути передбачені не менш ніж на 1 м більше габаритів змонтованого обладнання.
Основне технологічне та допоміжне обладнання повинно виготовлятися відповідно до наступних ергономічних вимог: антропометричних, психофізіологічних та естетичних. Відповідність антропометр

Вимоги безпеки при експлуатації обладнання під тиском
У технологічних процесах харчових виробництв широко використовуєть- ся посудини, що працюють під тиском. Це випарні апарати, автоклави, бродильні апарати, сепаратори, ресивери, котли, паро

Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи
Статистичні дані виробничого травматизму в Україні і за кордоном свідчать про те, що випадки уражень людини електричним струмом достатньо рідкі і складають приблизно один відсоток. Однак при цьому

Класифікація та значення чинників, що впливають на важкість ураження електричним струмом
Чинники, що впливають на важкість ураження електричним струмом прийнято класифікувати на: - електричні; - неелектричні; - виробничого середовища. Електри

Висновок. Постійний струм у 4 -5 разів безпечніший змінного.
Час дії струму зменшує опір тіла людини. Ця аксіома пояснюється зволоженням шкіри від поту та електролітичними процесами в тканинах. Неелектричні чинники:

Дія електричного струму на організм людини
Електричний струм при проходженні крізь організм людини чинить на нього термічний, електролітичний і біологічний вплив. Термічний проявляється в нагріві до високої температури крово

Основні причини і умови ураження людини електричним струмом
В безпеці праці прийнято ділити причини травматизму на технічні, організаційно-технічні, організаційні і організаційно-соціальні. В електробезпеці, як основному напряму безпеки праці, необхідність

Мережі „в” і „г” найбільш розповсюджені на підприємствах промисловості.
Схеми включення людини в електричні мережібагатоваріантні, але найбільш розповсюдженими і ймовірними схемами в мережі трифазного перемінного струму є: - між проводом і зем

Такий струм, безумовно, є летальним для людини.
При двофазному включенні сила струму, який проходить через людину, не залежить від режиму нейтралі, стану підлоги, взуття, опору ізоляції проводів. Навколишнє середовище може тільки посилювати дію

Захист від ураження електричним струмом
Захист від ураження людини електричним струмом представляє собою сукупність систематизованих засобів і заходів щодо електробезпеки, які систематизовані і поділені на технічні, електричні і організа

Поняття пожежі, терміни та визначення. Актуальність теми, умови виникнення пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів
Поняття пожежі, терміни та визначення наведено у ДСТУ 2272-93. Горючий матеріал –це матеріал, який під впливом вогню або високої температури запалюється, або тліє, або

Поняття пожежі, терміни та визначення. Актуальність теми, умови виникнення пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів
Поняття пожежі, терміни та визначення наведено у ДСТУ 2272-93. Горючий матеріал –це матеріал, який під впливом вогню або високої температури запалюється, або тліє, або

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги