рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Життєдіяльності

Життєдіяльності - раздел Охрана труда, Міністерство Освіти І Науки України ...

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

Кафедра безпеки

життєдіяльності

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу «Основи охорони праці»

для студентів усіх професійних напрямів

підготовки денної та заочної форм навчання

 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО Методичною радою ОНАХТ Протокол № 1 від 29.09.2009

 


ОДЕСА ОНАХТ 2009

Конспект лекцій з курсу «Основи охорони праці» для студентів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. О.А. Нетребський/ - Одеса: ОНАХТ, 2009. - 61 с.

Укладач О.А. Нетребський, д-р. техн. наук, професор

Відповідальний за випуск зав кафедрою безпеки життєдіяльності О.А. Нетребський, д-р. техн. наук, професор

 

ДИСЦИПЛІНА "ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

ВСТУП

Дисципліна "Основи охорони праці" займає особливе положення у формуванні майбутніх фахівців харчової промисловості. Її особливість полягає у нормативному характері знань та умінь фахівців, які спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Вперше ця дисципліна була впроваджена у Московському інституті залізничного транспорту у 1929 р. До 1966 р. вона викладалося у межах окремих спеціальних та інженерних дисциплін.

3 1966 р. у вищих навчальних закладах технічного профілю почали створюватися кафедри охорони праці, а дисципліна "Основи охорони праці" була офіційно впроваджена у навчальні програми всіх інженерних спеціальностей.

В Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ) дисципліна "Основи охорони праці" (ООП) почала викладатися з 1936 р. на кафедрі технологічного обладнання зернових виробництв. З вересня 1984 р. вона викладалась на спеціально створеній для неї кафедрі "Охорона праці". З квітня 1992 р. дисципліна "Основи охорони праці" викладається на кафедрі безпеки життєдіяльності (БЖД), яка була створена на базі кафедри "Охорона праці" і циклу дисципліни з цивільної оборони.

Сьогодні дисципліна "Основи охорони праці" (ООП) є основною дисципліною кафедри БЖД. Вона викладається в ОНАХТ для бакалаврів усіх напрямків підготовки.

Перелік питань для самостійної роботи

Тема 1.1. Правові та організаційні питання охорони праці

1. Фізіолого-психологічні особливості праці.

2. Адаптація у трудовому процесі.

3. Показники важкості та напруженості трудового процесу.

4. Положення про розробку інструкції з техніки безпеки.

5. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

6. Закон України "Про охорону здоров’я".

Тема 1.2. Загальні вимоги техніки безпеки на виробництві

7. Сигнальні кольори і знаки безпеки.

8. Вимоги безпеки до розміщення технологічного обладнання, конструкції площадок і драбин.

9. Заходи та засоби електробезпеки.

10. Статична електрика.

11. Захист від ураження статичною електрикою.

Тема 1.3. Промислова санітарія

12. Параметри мікроклімату та їх вплив на організм людини.

13. Захист від шуму та вібрації.

14. Освітлення виробничих приміщень.

15. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва.

Тема 1.4. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва

16. Несприятливі фактори виробництва харчових підприємств (згідно обраній спеціальності) та їх вплив на стан здоров’я.

17. Протипожежне водопостачання підприємства.

18. Пожежна безпека технологічного обладнання, системи опалення та вентиляції.

Самостійна робота студента (СРС) займає 70% обсягу годин, які передбачені навчальним планом і для даної дисципліни є основним засобом оволодіння матеріалом.

Рекомендована література

Основна

1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документ- тів): У 4 т. – К.: Держнаглядохоронпраці, Основа, 1995. - 450 с.

2. Система стандартов безопасности труда.–М.: Изд-во стандартов, 1989. - 52 с.

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).- М.: Энергоиздат, 1998. - 640 с.

4. Балтук В.А. та ін. Охорона праці у галузі. – К.: Знання, 2006. - 551 с.

5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Каравелла, 2004. – 400 с.

6. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Каравелла, 2008. – 384 с.

Додаткова

8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу “Основи охорони праці” для бакалаврів денної та заочної форми навчання / Укл. О.А.… требський, І. А. Дюдіна, Н.О. Коваленко – Одеса: ОНАХТ, 2008. – 35с. 9. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1985. - 320 с.

То й мудрість би

Була своя.

Т.Г. Шевченко

Пам'ятка вивчаючим ООП

Незнання математики, фізики, хімії, технології тощо приведе в гіршому випадку до звільнення з роботи.

Незнання охорони праці може привести до кримінальної справи.

Системний підхід в охороні праці

Охорона праці відноситься до достатньо складної і багатомірної галузі знань, яка нараховує більше 10 тис. документів нормативно-правового характеру. Тому при її вивченні треба використовувати системний підхід. Він передбачає взаємодію людини, машини і середовища.

 

Методологічна основа дисципліни “Основа охорони праці”. Аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій.

На основі такого аналізу розробляються технічні і організаційні заходи для запобігання дії цих факторів на працюючих.

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Лекція 1. Охорона праці як динамічна система

ОБ’ЄКТИВних знань про безпечні методи праці

План лекції

1. Історичні аспекти розвитку охорони праці як науки.

2. Основні поняття в охороні праці, терміни і визначення.

3. Зв'язок охорони праці з іншими дисциплінами.

4. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори (НШВФ), їх класифікація.

5. Соціальні та економічні аспекти охорони праці.

Питання для самостійної роботи

1. Фізіолого-психологічні особливості праці.

2. Адаптація у трудовому процесі.

3. Показники важкості та напруженості трудового процесу.

Історичні аспекти розвитку охорони праці як науки

Історія розвитку людства із стародавніх часів визначена увагою до умов діяльності людині, у тому числі і охорони її здоров’я.

Деякі приклади розвитку науки про охорону праці у хронологічному порядку.

Гіппократ- вперше почав вивчати умови праці людини.

(460 – 370 рр. до Р.Х.)

Аристотель

(384 – 322 рр. до Р.Х.) -здійснив реформу античної медицини і показав

її зв'язок з умовами діяльності людини.

Парацельс- вперше вивчав шкідливі та небезпечні фактори,

(1493 –1544 рр.), що пов’язані з гірничою справою.

відомий лікар епохи

Відродження.

 

Quot;Все є отрута і все є ліки, і тільки одна доза (поняття концентрації) робить речовину отрутою або ліками".

Парацельс

Агрікола Георгій -вперше описав випадок виділення та вибуху

(1494 – 1555 рр.) рудничного газу.

Ломоносов М.В. -розробив теорію природної вентиляції шахт;

(1711 – 1764 рр.), - дав рекомендації з безпеки при використанні драбин

великий російський і сходин;

вчений - пропонував використання робочого одягу (як індиві-

дуального засобу захисту);

- розробив блискавковідвід;

-у 1742 р. видав книгу "Первые основания металлур-

гии или рудных дел".

Нікітін А.М. - вперше описав заходи попередження професійних

(1793 - 1858 рр.) захворювань та аварій;

- у 1847 р. видав книгу "Хвороби робітників із зазна-

ченням попереджувальних заходів".

Кірпічов В.Л. -вперше провів дослідження технологічних процесів

(1845 -1913 рр.), у машинобудуванні;

ректор Київського - у 1882 р. на з'їзді Технічного товариства зробив до-

політехнічного інституту повідь "Про заходи запобігання при поводженні з

машинами і приводами".

Ерисман Ф.Ф. - надрукував першу книгу про гігієну праці – "Курс

(1842 – 1915 рр.), гігієни" у 1887 р.;

професор Московського - видав 19 томів матеріалів з дослідження фабрик і університету заводів Московської губернії (це були перші роботи

з гігієни праці).

Сєченов І.М. -у 1901 р. розробив фізіологічні критерії, за якими

(1829 – 1905 рр.), установлюється тривалість робочого часу. Вони

академік Російської не втратили актуальність і в теперішній час.

академії наук

Жуковський М.Є. - розробив теорію розрахунку вентиляційних

(1847– 1921 рр.)., систем.

академік Російської

академії наук

Скочинський А.А. – вперше проводив дослідження пожеж та вибухів у

(1874 – 1960 рр.), вугільних шахтах.

академік Російської

академії наук

Зелінський М.Д. - у 1915 р. розробив принципову конструкцію

(1861– 1953 рр.), протигазу.

академік Російської

академії наук

Семенов М.М. -розробив теоретичні основи вибухів та горіння.

(1896 – 1986 рр.),

академік Російської

академії наук

Патон Б.О. -розробив ідентифікацію професійної небезпеки.

(р. 1918 - рр.),

академік Української

академії наук

Значний внесок у розвиток охорони праці як науки був зроблений рядом сучасних вчених – це С.В. Бєлов, В.В. Бєляєв, Ю.М. Бурашников, Я.Я. Васильєв, М.П. Гандзюк, Г.Г. Гогіташвілі, В.І. Дашевський, Г.Ф. Денисенко, Є.П.Желібо, В.Ц. Жидецький, Б.А. Князевський, М.П. Купчик, В.М. Лапін, А.С. Максимов, В.С. Нікітін, Д.Г. Сегеда, Л.І. Семенов, Д.А. Скверчак, М.О. Халімовський, А.С. Юдін та інші.

Таким чином, можна констатувати, що відомі вчені стояли біля витоків розвитку науки з охорони праці і розглядали її як необхідний чинник виробничої діяльності людини.

Основні поняття в охороні праці, терміни та визначення згідно

ДСТУ 2293 – 99

Виробнича санітарія – система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників… Гігієна праці – галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан… Небезпечний (виробничий) чинник – це такий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм,…

Зв’язок ООП з іншими дисциплінами

Основи охорони праці як прикладна нормативна дисципліна представляє собою комплексну систему питань правового та організаційного характеру, фізіології та психології праці, виробничої санітарії та гігієни праці, безпеки технологічних процесів та технологічного устаткування, пожежної безпеки виробництв. Як обширна учбова дисципліна ООП базується на теоретичних положеннях і висновках сучасних наук, а саме: природничих та їх вивідних технічних, суспільних і наук про мислення. Тому зв'язок дисципліни ООП з іншими дисциплінами можна навести у вигляді структурної схеми, наведеної на рис. 1.1.

 

Рис. 1.1 – Структурна схема зв’язку дисципліни "Основи охорони праці"

з іншими дисциплінами.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори (НШВФ), їх класифікація

- фізичні; - хімічні; - біологічні;

Питання для самоперевірки

1. Які відомі вчені стояли біля витоків розвитку науки з охорони праці?

2. Дайте визначення охорони праці, небезпечного і шкідливого виробничого чинника.

3. Назвіть базові для основ охорони праці дисципліни.

4. Відповідно до якого ГОСТу встановлена класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів?

5. На які групи діляться небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

6. В чому полягає соціальне значення охорони праці?

7. В чому полягає економічне значення охорони праці?

8. Якій характер мають причини виникнення нещасних випадків.

9. Розкрийте методологічні основи вивчення курсу «Основи охорони праці».

Література: [1, с. 220-222; 2, с. 35-36; 5, с. 9-13, 66-68, 97-98; 6, с. 9-12, 56-57, 86-87; 7, с. 11-17, 53-70; 8, с. 7; 9, с. 5-9, 86-92, 122-123; 10, с. 25-27; 11, с. 8-12; 12, с. 3-10, 35-37].

 

Лекція 2. Правові та організаційні питання охорони

Праці

План лекції

1. Державна політика України в галузі охорони праці.

2. Законодавча база України про охорону праці.

2.1. Основні конституційні положення з охорони праці.

2.2. Закони України про працю.

3.Нормативно-правові акти з охорони праці.

4.Організація охорони праці на виробництві.

4.1. Система управління охороною праці на підприємстві.

4.2. Організація роботи з охорони праці на підприємстві.

Питання для самостійної роботи

1. Положення про розробку інструкції з техніки безпеки.

2. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

3. Закон України "Про охорону здоров’я".

Державна політика в галузі охорони праці

Варто відмітити, що Україна на цей час користується стандартами безпеки праці, які базуються на методології стовідсоткового захисту працівників на… Відповідно до цієї методології державну політику в галузі охорони праці можна… - пріоритет життя і здоров'я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності;

Законодавча база України про охорону праці

2.1. Основні конституційні положення з охорони праці Найважливіші конституційні права громадян України викладені в наступних… - “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною…

Нормативно-правові акти з охорони праці

Згідно зі ст. 157 Кодексу законів про працю державні нормативно-правові акти про охорону праці (ДНАОП) - це правила, норми, регламенти, положення,… Залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими. Дія… Ці документи повинні обов’язково кодуватися, що дозволяє установлювати їх приналежність до певної галузі та вести…

А 3 4 5 1 2б 3 4 5

де 1- скорочена назва нормативного акта;

2а - група;

2б - група відповідно до класифікатора галузей господарської діяльності;

3 - вид нормативного акта;

4 - номер за порядком у межах даного виду;

5 - рік затвердження.

Рис. 2.1 – Схеми кодування міжгалузевих і галузевих нормативних актів.

Міжгалузеві нормативні акти мають цифрове позначення з трьох цифр, з крапкою після першої. Значення цифр залежить від державних органів, які їх затвердили:

- 0.00 – Держнаглядохоронпраці;

- 0.03 – Міністерство охорони здоров’я;

- 0.06 – Держстандарт тощо.

Галузеві нормативні акти мають цифрове позначення відповідно до класифікатора, складеного на основі "Загального класифікатора галузей народного господарства" Держстандарту України. Наприклад:

- 1.1.10 – електроенергетика;

- 1.3.10 – хімічна промисловість;

- 2.1.20 – тваринництво та птахівництво;

- 5.1.11 – залізничний транспорт;

- 7.1.30 – громадське харчування;

- 9.0.24 – пожежна охорона;

- 9.2.00 – народна освіта;

- 9.7.00 – органи державного управління та ін.

Види нормативних актів мають наступні позначення:

Правила – 1; Інструкції, керівництво, вказівки – 5;

Стандарти – 2; Рекомендації, вимоги – 6;

Норми – 3; Технічні умови безпеки – 7;

Положення, статути – 4; Переліки та ін.. – 8.

З 1993 р. в Україні було розроблено і впроваджено ряд державних стандартів України (ДСТУ):

- ДСТУ 2272 – 93 "Пожежна безпека. Терміни та визначення";

- ДСТУ 3038 – 95 "Гігієна. Терміни та визначення основних понять";

- ДСТУ 2293 – 99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять" та ін.

Ця група стандартів спрямована на заміну чинних ГОСТов Системи стандартов безопасности труда (ССБТ) колишнього СРСР відповідно до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці держав СНД, укладеної у грудні 1994 р. ГОСТ і ССБТ мають шифр системи 12 і поділяються на 5 кваліфікаційних груп, яким надано такий шифр (шифр підсистеми):

- 0 – організаційно-методичні стандарти;

- 1 – стандарти вимог і норм за видами небезпечних і шкідливих виробничих чинників;

- 2 – стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання;

- 3 – стандарти вимог безпеки до виробничих процесів;

- 4 – стандартні вимоги до засобів захисту працюючих.

Приклад позначення ГОСТ 12.1.005 – 88 ССБТ “Общие санитарно-гиени-ческие требования к воздуху рабочей зоны”: ГОСТ – Государственный общесоюзый стандарт; 12 – стандарти безпеки праці; 1 – шифр підсистеми; 005 – порядковий номер стандарту; 88 – рік затвердження або перегляду назви стандарту.

В Україні крім ДСТУ, ГОСТ і ДНАОП діють також санітарні норми (СН), строительные нормы и правила (СНиП), державні будівельні норми (ДБН), отраслевые нормы технологического проектирования (ОНТП) з питань пожежної безпеки, міжнародні норми ISO, ОНSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) згідно з Угодами про міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

Організація охорони праці на виробництві

системи, які характеризуються багатомірністю, розгалуженістю і складністю взаємозв’язків і взаємодії їх елементів. Ефективна і безпечна експлуатація… 4.1. Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) СУОПП є найважливішою підсистемою загальної системи управління підприємством, яка охоплює усі напрямки…

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Теми рефератів:

1. Аналіз законодавчої бази країн світу з охорони праці.

2. Державна політика країн світу з охорони праці.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні принципи державної політики України з охорони праці.

2. Назвіть основні конституційні положення з охорони праці.

3. Назвіть основні Закони України про працю.

4. Назвіть основні вимоги Кодексу законів про працю.

5. Назвіть основні розділи Закону України «Про охорону праці».

6. Назвіть види державних нормативних актів про охорону праці і дайте їм характеристику.

7. Дайте визначення системи управління охороною праці на підприємстві (СУОПП).

8. Якім чином роботодавець забезпечує організацію робіт з охорони праці на підприємстві?

Література:[1, с. 105-108, 315-350; 5, с. 35-37, 43-50; 6, с. 14-20, 34-41; 7, с. 18-33; 8, с. 10-11; 9, с. 69-71; 10, с. 12-15, 21-24; 11, с. 31-53].

 

Тема 2. Загальні вимоги техніки безпеки на виробництві

Лекція 3. Вимоги безпеки при експлуатації техноло -

Гічного обладнання виробництв харчової

Промисловості.

План лекції

1.Охорона праці як необхідний елемент системного підходу при розробці і проектуванні технологічних процесів та технологій.

2.Небезпечні зони обладнання, особливості їх експлуатації і засоби захисту.

3. Заходи безпеки при проектуванні технологічних процесів та експлуатації технологічного обладнання харчових підприємств.

4. Вимоги безпеки при експлуатації обладнання під тиском.

Питання для самостійної роботи:

1. Сигнальні кольори і знаки безпеки.

2. Вимоги безпеки до розміщення технологічного обладнання, конструкції площадок і драбин.

Охорона праці як необхідний елемент системного підходу при розробці і проектуванні технологічних процесів та технологій

- багатомірністю системи (велика кількість елементів); - розгалуженістю структури; - великою кількістю взаємозв’язків між елементами системи;

Небезпечні зони, особливості їх експлуатації і засоби захисту

Процес експлуатації основного і допоміжного технологічного обладнання передбачає безпосередній тимчасовий або постійний контакт людини з органами контролю і управління обладнання. В цьому просторі людина може потрапляти під дію НШВФ. В техніці безпеки простір, в якому постійно або тимчасово діють небезпечні та шкідливі виробничі фактори, отримав назву небезпечних зон. Небезпечні зони поділяються на постійні і змінні.Постійні характеризуються незмінними розмірами у часі, змінні змінюють розміри у часі.

Засоби захисту небезпечних зон згідно ГОСТ 12.4.011 – 75 ССБТ поділяються на колективні і індивідуальні.

Колективні засоби захисту небезпечних зон умовно розділяють на: огороджувальні, запобіжні, сигнальні, дистанційного управління.

Стаціонарні – постійно закривають доступ до небезпечної зони і демонтуються при огляді, ремонті та обслуговуванні робочих органів обладнання. Це… Знімні– установлюються в місцях періодичного доступу до небезпечних зон і… Переносніогородження установлюються на час виконання монтажних, ремонтних, будівельних та інших робіт.

Заходи безпеки при проектуванні технологічних процесів та експлуатації технологічного обладнання харчових підприємств

Ідеологія цього завдання визначена ГОСТ 12.3. 002 – 75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности (СТ СЭВ 1728-79) і ГОСТ… - усунення безпосереднього контакту робітників з вихідними матеріалами,… - заміну технологічних операцій і процесів, які генерують небезпечні і шкідливі виробничі фактори на процеси, в яких…

Монтажні прорізи у перекриттях будівель повинні бути передбачені не менш ніж на 1 м більше габаритів змонтованого обладнання.

Відповідність антропометричним вимогам визначається економією рухів, виключенням незручних поз, вибором параметрів конструкції з урахуванням… Психофізіологічна відповідність базується на властивостях аналізаторів людини,… Естетична відповідність визначається емоційним задоволенням людини від зорового сприйняття виробничого об’єкта за…

Вимоги безпеки при експлуатації обладнання під тиском

ся посудини, що працюють під тиском. Це випарні апарати, автоклави, бродильні апарати, сепаратори, ресивери, котли, пароперегрівачі, економайзери,… , (3.1) де А - робота адіабатичного розширення агента під тиском, МДж;

Питання для самоперевірки

1. Чому сучасні харчові технології можна розглядати як складні технічні системи?

2. Назвіть принципи системного підходу.

3. Що дозволяє принцип моделювання?

4. Назвіть критерії розвитку ТС.

5. Дайте визначення небезпечної зони.

6. Назвіть колективні засоби захисту небезпечних зон.

7. Назвіть загальні заходи безпеки при проектуванні та експлуатації технологічних процесів та обладнання.

8. Назвіть посудини та апарати першої групи, що працюють під тиском.

9. Які вимоги безпеки при експлуатації компресорів та холодильних установок Вам відомі.

10. Хто проводить опосвідчення посудин першої групи до пуску?

Література: [2, с. 20-22; 5, с. 298-307, 410-412; 6, с. 275-284; 7, с. 306-309, 339-348; 8, с. 19-23; 9, с. 205-235; 10, с. 135-152, 155-158; 11, с. 84-89, 150-174; 12, с. 195-202, 216-240].

 

Лекція 4. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

План лекції

1. Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи.

2. Класифікація та значення чинників, що впливають на важкість ураження людини електричним струмом.

3. Дія електричного струму на організм людини.

4. Основні причини і умови ураження людини електричним струмом.

5. Захист від ураження електричним струмом.

Питання для самостійної роботи

1. Заходи та засоби електробезпеки.

2. Статична електрика.

3. Захист від ураження статичною електрикою.

Актуальність теми. Основні визначення і нормативні документи

Актуальність навчання питанням електробезпеки в Україні обумовлена головним чином тим, що при чисельності населення України менше 1 % від світової… ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ Електробезпека. Терміни і визначення. Визначає… Головне джерело ураження людини електричним струмом на виробництві є електроустановки напругою до 1000 В. До них…

Класифікація та значення чинників, що впливають на важкість ураження електричним струмом

- електричні; - неелектричні; - виробничого середовища.

Висновок. Постійний струм у 4 -5 разів безпечніший змінного.

Неелектричні чинники: - шлях струму через людину; - індивідуальні особливості і стан організму;

Дія електричного струму на організм людини

Термічний проявляється в нагріві до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозок та ін., або у опіках окремих ділянок тіла. Кількість тепла, яке виділяється при проходженні струму крізь тіло людини,…  

Основні причини і умови ураження людини електричним струмом

Технічні причини включають: - недосконалість конструкції електроустановок і засобів захисту; - допущені недоліки при монтажі і ремонті електроустановок;

Мережі „в” і „г” найбільш розповсюджені на підприємствах промисловості.

- між проводом і землею (однофазне); - між двома проводами (двофазне); - між двома проводами і землею одночасно (двох- і однофазне);

Такий струм, безумовно, є летальним для людини.

  Рис. 4.6 – Двофазне включення

Захист від ураження електричним струмом

  Аналіз електротравматизму на підприємствах галузей народного господарства свідчить про те, що переважна кількість…

Питання для самоперевірки

1. Яке основне джерело ураження людини електричним струмом на виробництві?

2. Назвіть нормативно-правові акти, в яких викладені основні технічні і організаційні заходи електробезпеки.

3. Які чинники впливають на важкість ураження електричним струмом?

4. Які порогові рівні струму за характером дії на людину Вам відомі?

5. Чому постійний струм в 4-5 разів безпечніший ніж змінний?

6. Які категорії приміщень за чинниками виробничого середовища Вам відомі?

7. Які види електротравм Вам відомі?

8. Поясніть дію напруги кроку.

9. Пояснить принцип дії захисного заземлення.

10. Пояснить принцип дії занулення.

Література: [3, с. 410-415, 520-525; 5, с. 246-293; 6, с. 223-270; 7, с. 230-251; 8, с. 24-27; 9, с. 235-249; 10, с. 103-134; 11, с. 113-148; 12, с. 240-250].

Тема 4. безпека життєдіяльності у повсякденних

Умовах виробництва

Лекція 5. безпека життєдіяльності у повсякденних

Умовах виробництва

1. Аналіз небезпек життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва. Вибір найбільш небезпечних за умовами наслідків. 2. Поняття пожежі, умови виникнення пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості… 3. Класифікація об’єктів за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Поняття пожежі, терміни та визначення. Актуальність теми, умови виникнення пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів

Горючий матеріал –це матеріал, який під впливом вогню або високої температури запалюється, або тліє, або обвуглюється і продовжує горіти, або тліти,… Негорючий матеріал –це матеріал, який під впливом вогню або високої… Важкогорючий матеріал –матеріал, який під впливом вогню або високої температури запалюється, або тліє, або…

Класифікація об'єктів за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Категорія А (вибухонебезпечна) характеризується наявністю горючих газів, легкозаймистих речовин з температурою спалаху не більше 28 0С і в такій… Категорія Б(вибухопожежонебезпечна) характеризується наявністю… Категорія В (пожежонебезпечна) - горючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини, матеріали, здатні при взаємодії…

Система забезпечення вибухопожежної безпеки об’єкта

Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ вибухопожежна безпека об’єкта забезпечується системами попередження вибухів і пожеж, протипожежного та противибухового захисту, організаційно-технічних заходів. Блок-схема цих заходів наведена на рис. 5.3.

 

– Конец работы –

Используемые теги: життєдіяльності0.053

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Життєдіяльності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З ДИСЦИПЛІНИ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ Тема: Засоби індивідуального та колективного захисту працівників
КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ... Інститут енергозбереження та енергоменеджменту... Кафедра Охорони праці промислової та цивільної безпеки...

До виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Безпека життєдіяльності Тема: Оцінка хімічної обстановки при аваріях
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

Безпека життєдіяльності
У навчальному процесі застосовані... uuml традиційні методи словесні наочні практичні контролю і... uuml нетрадиційні які активізують навчально пізнавальну діяльність інсценування ділові ігри аналіз конкретної...

Секція безпека життєдіяльності людини
Тернопільський національний економічний університет... Факультет довузівської післядипломної та магістерської... Секція безпека життєдіяльності людини...

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Херсонський державний університет... Кафедра трудового навчання... Храпко Т А...

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Міністерство освіти і науки України... Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна... Інженерно технологічного інституту...

Конспект лекцій З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ... БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ... ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ та заочної ФОРМ НАВЧАННЯ...

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ... Дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної... КАФЕДРА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ...

З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

Запитання та відповіді до них з дисципліни Безпека життєдіяльності
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра безпеки життєдіяльності Запитання та відповіді до них з дисципліни Безпека життєдіяльності для студентів очної та...

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам