рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дніпропетровськ–2012

Дніпропетровськ–2012 - раздел Право, Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право»   Методичні Рекомендації До Написання Курсових Робіт З Кур...


 

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу “Кримінальне право” для студентів ДДУВС. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012.

 

РОЗРОБНИКИ:

Дячкін О.П., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Соболь О.І., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Кириченко А.В., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Хорошун О.В., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Швидка А.С., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

 

1. Загальна ХАРАКТЕРИСТИКА курсової роботи

 

У професійній підготовці спеціаліста гуманітарного профілю значну роль відіграє курсова робота. Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів.Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових робіт з Кримінального права розробляється кафедрою кримінально-правових дисциплін відповідно до змісту навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і відповідати вимогам державних стандартів, стану та перспективам розвитку науки. Тематика курсових робіт затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається графіком.

Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань; оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень.

Уже на цій першій творчій спробі можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні (архівні) джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; вміння формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження. Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою дослідницьку роботу та оформити її результати.

Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження дає змогу виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

Основними завданнями виконання курсової роботи є:

- закріплення, поглиблення теоретичних знань та набуття вмінь самостійного вирішення конкретних ситуацій;

- набуття вмінь самостійного аналітичного опрацювання та обґрунтування конкретних проблем, що існують в науці кримінального права;

- розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати літературу з теми, оволодіння методикою досліджень узагальнень та логічного викладу матеріалу.

В курсовій роботі студент повинен:

- показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння їх застосовувати;

- обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки кримінального права, практичним завданням галузі;

- вміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, узагальнювати підібраний матеріал, робити висновки і пропозиції щодо вирішення конкретної наукової проблеми;

- надати характеристику історичних аспектів досліджуваної проблеми;

- уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи наукового дослідження, формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації.

Загальними вимогами до курсової роботи є:

· цільова спрямованість;

· чітка побудова;

· логічна послідовність викладу матеріалу;

· глибина дослідження і повнота висвітлення питань;

· переконливість аргументацій;

· стислість і точність формулювань;

· конкретність викладу результатів роботи;

· доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

· грамотне оформлення.

Структура курсової роботи включає:

Ø титульний аркуш;

Ø зміст;

Ø вступ;

Ø кілька розділів (до трьох) та підрозділів, що розкривають теорію питання та практичний досвід з досліджуваної проблематики;

Ø висновки;

Ø список використаних джерел;

Ø додатки.

Курсова робота повинна бути виконана державною мовою. Загальний обсяг курсової роботи – 35-40 друкованих сторінок. Текстовий редактор – Microsoft Word; формат сторінки А-4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова, поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; гарнітура – Time New Roman; кегель – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal; абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам.

У роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і формулювань, допускаються лише посилання на них. До захисту курсових робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та подали в установлений термін курсову роботу на кафедру для перевірки.

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації До написання курсових робіт з курсу «Кримінальне право»

дніпропетровський.. державний університет внутрішніх справ.. Кафедра кримінально правових дисциплін..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дніпропетровськ–2012

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Послідовність виконання курсової роботи
  Курсова робота має свою специфіку, її деталі завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності: 1. вибір

Визначення теми, предмета, об’єкта, мети та завдань курсової роботи
  Цей етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент обирає ту, яка найповніше відповідає його навчал

Джерела наукової інформації та їх роль у науково-дослідницькій роботі
Для складання списку джерел з обраної теми доцільно використовувати наявні в бібліотеках ДДУВС. Спочатку потрібно опрацювати каталоги, у тому числі електронні каталоги – це розташовані в певному по

Приклад аналізу вироків судів України у кримінальних справах
№ з/п Суд № справи, дата винесення вироку Кваліфікація, санкція норми,класифікаційна категорія Використання спеціальних

Методика написання вступу
Розпочинати вступ варто стислим розкриттям сутності і стану наукової проблеми, її значимістю, у тому числі і для автора роботи та обґрунтуванням необхідності проведення роботи. Далі подається загал

Перелік посилань та порядок їх оформлення
Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні

Вимоги до оформлення курсової роботи
Перед тим як роздруковувати з чернетки курсову роботу, її слід старанно ще раз перевірити, уточнити назви розділів, підрозділів, послідовність розміщення матеріалу, обґрунтованість і чіткість форму

Захист курсової роботи
Курсова робота у встановлений термін подається на кафедру загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту ДДУВС для перевірки і рецензування. На кафедрі робота реєструється. Науковий к

Тематика курсових робіт
Теми курсових робіт обираються за першою літерою прізвища студента   Початкова літера прізвища Номер теми, яку студент може обрати

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги