рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Облік фінансових та капітальних інвестицій

Облік фінансових та капітальних інвестицій - раздел Журналистика и СМИ, Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств   4.3.1. Для Узагальнення Інформації Про Наявн...

 

4.3.1. Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутний капітал інших підприємств ведеться рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

 

4.3.2. Порядок обліку фінансових інвестицій і розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності визначається П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

 

4.3.3. Інвестиція, яку передбачається тримати на підприємстві більше року (довше операційного циклу) відноситься до довгострокової інвестиції і обліковується на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Крім акцій на цьому рахунку узагальнюється інформація про наявність і рух довгострокових інвестицій у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

За дебетом рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» відображають вартість довгострокових інвестицій, за кредитом – їх вибуття.

 

4.3.4. При інвестуванні коштів в акції асоційованого підприємства дебетується рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» субрахунок 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» і кредитуються рахунки 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики» тощо.

 

4.3.5. На суму отриманого доходу на акції (в сумі збільшення частки інвестора в капіталі асоційованого підприємства) дебетується субрахунок 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі» і кредитується рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» субрахунок 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства».

 

4.3.6. На суму нарахованих і виплачених дивідендів по акціях асоційованого підприємства зменшуються фінансові інвестиції в підприємство, що нарахувало і виплатило дивіденди. При цьому складається бухгалтерська проводка: дебет субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» і кредит субрахунку 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі».

 

4.3.7. У разі придбання акцій підприємства, на які інвестор не має суттєвого впливу, відображається в обліку: при придбанні акцій дебетують субрахунок 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» і кредит рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики» тощо.

 

4.3.8. Нараховані дивіденди по інвестиціях непов’язаним сторонам відображаються по субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» і кредиту рахунку 73 «Інші фінансові доходи» субрахунку 731 «Дивіденди одержані». Отримані нараховані дивіденди за інвестиціями відображають по дебету рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики» і кредиту субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».

 

4.3.9. Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій ведуть за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування.

 

4.3.10. Для обліку операцій за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначено Журнал-ордер № 4 Б с.-г. та Відомість № 4.9 с.-г. аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій.

Відомість № 4.9 с.-г. аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій ведуть в розрізі субрахунків і аналітичних рахунків із зазначенням залишку на початок місяця оборотів за дебетом і кредитом та залишок на кінець місяця.

 

4.3.11. Необоротні активи на підприємство надходять внаслідок здійснення капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції – це сукупність витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

 

При здійсненні будівництва господарським способом облік робіт і витрат на їх проведення ведуть на підприємстві за статтями витрат згідно з П(С)БО 16 «Витрати».

 

4.3.12. Первинними документами для відображення господарських операцій в розрізі статей витрат є: Лімітно-забірні карти (ф. № ВЗСГ-1, наказ Мінагрополітики від 21.12.2007 № 929) - на відпуск будівельних та інших матеріалів; Накладні (внутрігосподарського призначення) (ф. № ВЗСГ-8, наказ Мінагрополітики від 21.12.2007 № 929); Наряди на відрядну роботу, Табелі обліку робочого часу, Облікові листи тракториста-машиніста, Подорожні листи вантажного автомобіля (типова форма № 2, спільний наказ Міністерства транспорту та Міністерства статистики від 29.12.95 № 488/346), Відомість № 4.6 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць, Акти приймання-здачі виконаних робіт тощо. Перевірені первинні документи групують у Звітах про рух матеріальних цінностей, накопичувальних відомостях, та Зведеній відомості № 5.1 с.-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку витрат, дані яких заносять у Відомість № 4.8 с.-г. аналітичного обліку капітальних інвестицій.

4.3.13. Об’єкти, на яких закінчено будівництво, повинні бути прийняті спеціальною комісією і зараховані до складу основних засобів. На прийнятий об’єкт складають Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗСГ-1, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 № 701).

4.3.14. Придбані автомобілі, трактори, комбайни, робочі машини і обладнання у постачальників обліковують на підставі рахунків постачальників, товарно-транспортних накладних, податкових накладних.

 

4.3.15. При формуванні основного стада продуктивної і робочої худоби за рахунок вирощеного молодняку складають Акт на переведення тварин із групи в групу.

Придбану худобу сільськогосподарські підприємства одержують від постачальників на підставі Рахунку-фактури, Товарно-транспортної накладної, Податкової накладної, Племінного свідоцтва, Ветеринарного свідоцтва.

 

4.3.16. Для обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень застосовують такі ж первинні документи, як і при вирощуванні сільсько­господарських культур – Облікові листи трактористів-машиністів, Накладні (внутрігосподарського приз­начення) (ф. № ВЗСГ-8), Акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин (ф. № ВЗСГ-3), Акти на витрати насіння і садивного матеріалу (ф. № ВЗСГ-4) тощо.

Після закінчення робіт із закладання і вирощування багаторічних насаджень, при зарахуванні їх до складу незрілих довгострокових біологічних активів складають Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (ф. № ДБАСГ-1).

При досягненні багаторічних насаджень стадії зрілості і переведення їх з незрілих довгострокових біологічних активів в групу довгострокових біологічних активів рослинництва складають повторно Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію (ф. № ДБАСГ-1).

 

4.3.17. Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у Відомості № 4.8 с.-г. аналітичного обліку капітальних інвестицій в розрізі субрахунків, а також поділом інвестицій у капітальне будівництво, що виконується підрядним і господарським способом.

 

4.3.18. Облік капітального будівництва ведеться за фактичними витратами. Для визначення фактичної вартості кожного окремого об’єкта капітального будівництва, реконструкції, добудови, модернізації, модифікації, що здійснюються в кількох звітних періодах застосовується вкладний аркуш ф. 4.8 с.-г. із зазначенням назви об’єкта.

 

4.3.19. Синтетичний облік по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» ведеться в Журналі-ордері ф. № 4 Б с.-г..

 

4.3.20. Підставою для списання витрат по капітальним інвестиціям є Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. ОЗСГ-1), Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об’єктів (ф. ОЗСГ-2, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 № 701), Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію (ф. ДБАСГ-1), Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада) (ф. ДБАСГ-2), які розносяться у Відомість 4.8 с.-г. по кредиту рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Підсумок кредитового обороту по рахунку 15 із відомості 4.8 с.-г. розносять в Журнал-ордер № 4 Б с.-г..

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації Щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку Для сільськогосподарських підприємств

Методичні рекомендації... Щодо застосування регістрів журнально ордерної форми обліку...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Облік фінансових та капітальних інвестицій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення
  1.1. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (далі – Методичні рекомендації) розроб

Облік касових операцій сільськогосподарського підприємства
2.1.1. Приймання, зберігання та видача грошових коштів, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та інших документів, ведення касової книги, контроль за дотриманням касо

Облік операцій на рахунках в банку та вкладень
  2.2.1. Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій, призначено рахунок 31 «Р

Облік кредитів банків
  2.3.1. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з установами банку по кредитах регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та іншими но

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
  Облік розрахунків здійснюється у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 11 «Зобов’язання», Плану рахунків та Інструкції про його застосування. Розп

Облік розрахунків з підзвітними особами
  3.1.1. Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть в Журналі-ордері №3 А с.-г.. Аналітичний облік в цьому регістрі ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумо

Облік розрахунків за дебіторською заборгованістю
  3.2.1. Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю (крім розрахунків з покупцями та замовниками і розрахунків з підзвітними особами) застосовується окреми

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
  3.3.1. Для обліку розрахунків, відображених на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» призначений Журнал-ордер № 3 В с.-г. та Реєстр операцій за

Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями
  3.4.1.Для обліку розрахунків за зобов’язаннями (крім розрахунків з постачальниками та векселями виданими) призначено окремий бланк Журналу-ордера № 3 Г с.-г. та від

Облік необоротних активів
  4.1.1. Аналітичний облік основних засобів здійснюють в інвентарних картках (типова форма № ОЗ-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об’є

Облік довгострокових біологічних активів
  4.2.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додатков

Облік виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів
  5.1.1. Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів ведеться за центрами відповідальності (мате

Облік розрахунків за виплатами працівникам та відрахувань на соціальні заходи
  5.2.1. Облік оплати праці в системі рахунків – це визначення винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган здійсню

Облік виробництва
  5.3.1.Облік витрат виробництва ведеться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 30 «Біологічні активи». При веденні управлінського обліку у в

Облік формування витрат діяльності
5.4.1. Для обліку витрат діяльності використовують Журнал-ордер № 5 Г с.-г., де відображають операції за рахунками: 90 «Собівартість реалізації», 94 «Інші витрати операційної діяль

Облік формування доходів і результатів діяльності
  5.5.1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід»

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
6.1. Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал поділяєт

Облік поточних біологічних активів
7.1.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи визначає П(С)БО 30. До складу поточних біологічних активів відносяться поточні біологі

Позабалансовий облік
  8.1. Аналітичний облік в розрізі об’єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості позабалансового обліку ф. № 9 с.-г., в якій з регістрів аналітичного обліку за

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги