рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ІІІ. ТВОРЧИЙ

ІІІ. ТВОРЧИЙ - раздел Социология, Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права 3.1. Вирішення Фахових Завдань Шляхом Застосування Нових Методів (Алгори...


3.1. Вирішення фахових завдань шляхом застосування нових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах.

3.2. Постійне вдосконалення організації правової роботи завдяки використанню ефективних форм, методів, засобів та прийомів.


Виробничі функції та вміння, якими повинен володіти випускник

1. Правотворча (нормотворча):


1.1. Підготувати відповідний нормативний акт.

1.2. Розробляти рекомендації (методики) щодо застосування нормативно - правових актів, що стосуються підприємницької діяльності, здійснювати наукові дослідження у цій сфері.

1.3. Обґрунтовувати пропозиції щодо внесення змін, доповнень до діючих нормативно - правових актів.

2. Правозастосовча:


2.1. Аналізувати та узагальнювати судову практику.

2.2. Здійснювати правове забезпечення виконання рішень судів та інших органів.

2.3. Неупереджено і своєчасно здійснювати виконавче провадження.
2.4. Розглядати заяви, скарги фізичних та юридичних осіб, роз'яснювати сторонам їх права і обов'язки, за довіреністю представляти та захищати інтереси в судах, господарських судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

2.5. Грамотно, лаконічно, обґрунтовано і відповідно до вимог законодавства складати позовні заяви, скарги, листи та інші юридичні документи.
2.6. Давати характеристику нормативним актам (правилам, інструкціям, положенням) підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

2.7. Розглядати господарські, цивільні, трудові та інші спори.
2.8. Готувати господарські договори, сприяти їх виконанню та забезпечувати їх.
2.9. Готувати документи, необхідні для легалізації підприємств.
2.10. Готувати документи до розгляду справ у судах, господарських судах.
2.11. Надавати письмові та усні консультації щодо правильного застосування діючого законодавства.


3. Правоохоронна:


3.1. Запобігати правопорушенням і виявляти їх.

3.2. Сприяти неухильному дотриманню чинного законодавства (зокрема, проводити роз'яснювальну роботу).

3.3. Аналізувати матеріали результатів проведення контрольних заходів, виявляти при цьому порушення чинного законодавства та вирішувати питання щодо притягнення до відповідальності осіб, що скоїли відповідні правопорушення.

3.4. Забезпечувати законність діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян.

3.5. Вживати заходів щодо запобігання порушень

 

4. Облік та систематизація нормативно - правових актів:


4.1. Аналізувати локальні нормативні акти підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відповідності їх чинному законодавству.

4.2. Вміти систематизувати нормативно - правові акти.

4.3. Своєчасно вносити до нормативних актів прийняті зміни і доповнення.
4.4. Вести облік нормативно - правових актів.

5. Організаційно - управлінська:


5.1. Створювати підлеглим сприятливі умови для навчання та розвитку, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
5.2. Контролювати системність і якість проведення занять, виконання навчальних планів і програм, наслідки навчально - пізнавальної діяльності, аналізувати якісні показники результатів навчання та його ефективності.
5.3. Організовувати роботу юридичної служби підприємства, організації, відповідних підрозділів правового забезпечення підприємницької діяльності, інших структурних підрозділів.

5.4. Вести стратегічне планування юридичної діяльності, використовуючи різноманітні наукові дослідження.

5.5. Налагоджувати взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, в тому числі з правоохоронними органами, судами, управліннями юстиції.

5.6. Проводити прийоми громадян.

5.7. Надавати консультаційні послуги.

5.8. Приймати відповідні управлінські рішення.

5.9. Аналізувати роботу підприємства, організації, відповідних юридичних служб та підрозділів, розробляти заходи щодо її вдосконалення.

5.10. Розробляти програмні документи, механізми їх реалізації, готувати звіти про результати діяльності відділу.

5.11. Координувати роботу юридичної служби, відповідного юридичного структурного підрозділу (відділу, управління, департаменту тощо) з діяльністю інших підрозділів органу, установи, підприємства, організації, закладу.

 

6. Науково - педагогічна:


6.1. Здійснювати наукові дослідження та розробляти поетапно за завданнями наукову тему відповідно до затверджених методик.

6.2. Проводити експерименти, конкретні соціологічні дослідження, вивчати, аналізувати, узагальнювати науково - технічну інформацію.

6.3. Забезпечувати наукове супроводження, запровадження наукових досліджень у практику.

6.4. Використовувати загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації.

6.5. Застосовувати наукові методи обробки інформації.
6.6. Використовувати наочність в оформленні результатів дослідження.
6.7. Забезпечувати зацікавленість працівників у навчанні та підвищенні кваліфікації.
6.8. Використовувати передові прийоми, дидактичні методи та інтенсивні технології навчання.

6.9. Проводити семінарські, практичні та інші види занять.

6.10. Розробляти необхідні навчально - методичні матеріали.


Здатності випускника, які вимагаються, та система вмінь,
що свідчить про їх наявність


1. Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації:


1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.2. Мати широкий світогляд у галузі міжнародного життя та політичних процесів.

1.3. У життєдіяльності орієнтуватися на загальнолюдські цінності та загальноприйняті правила поведінки.


2. Здатність займати активну життєву, професійну та громадянську позицію:

2.1. Захищати інтереси громадян, держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

2.2. Виконувати конституційні обов'язки.

2.3. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.
2.4. Захищати права людини і громадянина.

2.5. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації у колективі.
2.6. Володіти мистецтвом менеджменту, високими моральними рисами керівника правової служби підприємства, організації.


3. Здатність нести відповідальність за діяльність організації:

3.1. Дотримуватися загальнолюдських моральних норм і цінностей.
3.2. Взаємоузгоджувати особисті, суспільні та колективні інтереси.

3.3. Прогнозувати соціальні аспекти впливу ділової активності на працівників, споживачів, місцеві спільноти, суспільство.

3.4. Зміцнювати моральні засади суспільства, колективу.

3.5. Добровільно відгукуватися і робити позитивний внесок у розв’язання загальних соціальних проблем: захист довкілля, захист прав громадян, охорона здоров'я і безпека, захист інтересів споживача.

3.6. Дотримуватися етики ділового спілкування.

 

4. Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій:

4.1. Володіти високим рівнем спілкування державною та іноземними мовами.
4.2. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

4.3. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів як передумову ділового успіху.

4.4. Залежно від ситуації обирати відповідні інформаційні засоби та канали комунікацій.

4.5. Користуватися мережею “Internet”.

4.6. Створювати власний імідж, удосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі.

4.7. Демонструвати добрі манери, культуру мови.

4.8. Вести ділові переговори.

4.9. Доводити інформацію до виконавців, зацікавлювати їх у вирішенні проблеми.

4.10. Готувати і проводити усні публічні виступи в аудиторіях різного типу.
4.11. Добирати і використовувати психолого - педагогічні технології у професійній та іншій сферах життєдіяльності.

 

5. Здатність до здорового способу життя:


5.1. Пропагувати і вести здоровий спосіб життя.

5.2. Розробляти оптимальний режим роботи та відпочинку і дотримуватися його.

5.3. Фізично самовдосконалюватися.

5.4. Уникати стресових ситуацій.

5.5. Зберігати трудову активність в екстремальних ситуаціях.

5.6. Здійснювати саморегуляцію, підтримувати добрий настрій.

 

6. Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення:

6.1. Здійснювати самоаналіз, використовувати методи адекватної самооцінки.

6.2. Спокійно сприймати свої невдачі і збагачувати власний досвід.

6.3. Долати власні недоліки та шкідливі звички.

6.4. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково - технічного прогресу.

6.5. Долати стереотипи мислення і практики.

6.6. Використовувати різноманітні методи та прийоми самовиховання.

6.7. Розвивати лідерський потенціал, підприємливість і виправдано ризикувати.

6.8. Використовувати психотехнології у самопрограмуванні, самоутвердженні.

6.9. Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

6.10. Тренувати пам’ять.

6.11. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права

Міністерство внутрішніх справ україни.. національна академія внутрішніх справ.. навчально науковий інститут права та психології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ІІІ. ТВОРЧИЙ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КИЇВ 2013
  Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології 07 лютого 2013 р. (протокол № 2).

Магістр
за спеціальністю 8.060100 “Правознавство” напряму підготовки «Право» кваліфікації «Магістр права» Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 «Пр

Система базових знань та вмінь магістра
  Магістр повинен знати: 1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:   · історію державотворення укра

ІІІ. ПРИКЛАДНИЙ, ТВОРЧИЙ
Володіння методологією дослідження теоретичних завдань та проблем організації правової служби на підприємстві, в організації, сформованість вмінь та навичок творчого користування новітніми технолог

АНОТАЦІЯ
Навчально – методичний комплекс навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» є специфічною частиною освітньо-професійної програми підготовки магістрів права. Змістом

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Право власності як інститут цивільного права, є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни – однієї з базових навчальних дисциплін цивільно-правового циклу, які викладаються в науково-нав

Київ 2012
Актуальні проблеми цивільного права України // Навчальна програма навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права України . – Навчально-науковий інститут права та психології Націонал

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного права України» присвячена висвітленню проблем пов’язаним з правом власності. Основна мета викладаннядисципліни «Актуаль

Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
Цивільне право є базовою галуззю права, яка регулює приватні правовідносини. У сучасних умовах значно більшого значення набуває застосування засад цивільного законодавства до врегулювання приватних

Проблеми визначення цивільно-правового статусу фізичної особи.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Актуальні проблеми речових прав
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
Цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, т

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Актуальні проблеми зобов’язального права
Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші т

Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань
Відповідно до чинного цивільного законодавства виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, завдатком, заставою та притриманням. Усі правочини щодо забезпечення викон

Цивільний договір
Договірне право складає значну частину зобов’язального права. Воно врегульовує відносини, які виникають в результаті домовленості двох і більше сторін, щодо встановлення, зміни або припинення цивіл

Недоговірні зобов’язання
Недоговірне зобов'язанням є правовідношення, яке виникає на під­ставі правомірних односторонніх дій особи (правочинів чи юри­дичних вчинків), або неправомірних дій особи (правопорушень) наслідки за

Актуальні проблеми спадкового права
Спадкове право регулює відносини щодо переходу прав та обов'язків померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців) у порядку універсального правонаступництва. Спадщина – це сукупні

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
Цивільно-правова відповідальність – це санкції, що застосовуються до правопорушника через покладання на нього додаткових цивільно-правових обов’язків або позбавлення належного йому суб’єктивного ци

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  № теми Назва теми Всього Лекції Семін Пр.зн. Інд.робота Самост.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(за вимогами кредитно-модульної системи навчання) Мета: “Актуальні проблеми цивільного права ” — це підготовка майбутнього фахівця в галузі приватного пра

Лекція: 2 год.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав – 2 год.
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Самостійна робота. Тема 7 – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке правочин? Які його характеристики як юридичного факту? 2. Якою має бути правова ціль правочину? Що таке правовий резуль

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Практичне заняття. Тема 8. – 2 год.
Задача 1.В одній з газет, що видається у м. Дніпропетровськ у 2006 році була опублікована стаття у якій її автор доводив, що керівник Дніпропетровського підпілля під час Великої Ві

Лекція. Тема 9. – 2 год.
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Лекція. Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності ‑ 2 год.
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Самостійна робота. Тема 11. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що є об'єктами права інтелектуальної власності? 2. Хто виступає суб'єктами права інтелектуальної власності? 3. Які осо

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Актуальні проблеми недоговірних зобов’язань і спадкового права
Терміни та поняття до змістовного модулю 6: Недоговірні зобов’язання, публічна обіцянка винагороди, вчинення дій у майнових інтересах особи без її доручення, набуття, збер

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література:   1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцов

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Тема 2. Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 6. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 9. Актуальні проблеми речових прав
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 10. Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 12. Актуальні проблеми зобов’язального права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 14. Цивільний договір
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 16. Актуальні проблеми спадкового права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 17. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 4. Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 8. Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 15. Недоговірні зобов’язання
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції.
  Важливе місце у вивченні студентами дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» відіграють лекції. Лекції слугують тим підґрунтям та інструментом, що спрямовують студен

Підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку системності, ефективності самостійної роботи та рівня підготовлен

Система поточного контролю
Поточний контроль полягає у виконанні індивідуальних завдань на семінарських та практичних заняттях, прояву у студентів здатності до колективної роботи та активності студентів на практичних

Рубіжний контроль.
Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. Його завдання - сигналізува

Система підсумкового контролю.
Іспит (екзамен) є формою підсумкового контролю знань з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» за семестр та підлягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі

Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
Оцінка ECTS За національною шкалою Визначення А (90-100) відмінно ВІДМІННО – відмінне виконан

Виберіть одну вірну відповідь
  1. Речове право є: а) абсолютним правом; б) відносним правом; в) зобов’язальним правом;   2. Об'єктами речових прав є: а)

Виберіть одну вірну відповідь
    51. Суб'єктами сервітутних правовідносин можуть бути: а) держава і територіальні громади; б) тільки фізичні особи; в) фізичні та юридичні

Чи має будь-яка зі сторін договору доручення право відмовитися від договору на підставі ЦК України?
А) так, і довіритель, і повірений; Б) так, але лише повірений; В) так, але лише довіритель; Г) ні, жодна зі сторін не має такого права на підставі закону.  

У якому випадку банк має право списати грошові кошти з рахунку клієнта?
А) за рішенням суду; Б) за розпорядженням клієнта; В) у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом; Г) всі відповіді вірні.   4

Перелік навчального оснащення
з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»     Види оснащення Найменування

МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ, ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи передачі навчального матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. П

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141. 2. Цивільний кодекс України від 16

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги