рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права

Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права - раздел Социология,   Міністерство Внутрішніх Справ України...

 

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Навчально-методичний комплекс

Навчальної дисципліни

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА»

 

 

для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»

 

 

 

 

КИЇВ 2013

Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології 07…   Навчально-методичний комплекс схвалено на засіданні Вченої Ради Навчально-наукового інституту права та психології…

Витяг

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Магістр

напряму підготовки «Право» кваліфікації «Магістр права» Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 «Правознавство» здійснюється за умови наявності повної вищої освіти,…

Витяг

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

 

Державні вимоги до обов’язкового мінімуму змісту
та рівня підготовки фахівця за спеціальністю

8.060101 «Правознавство»


Система базових знань та вмінь магістра

Магістр повинен знати: 1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:  

І. ПОНЯТІЙНИЙ

Знання та відтворення понятійно - категоріальної інформації про об’єкти, предмети, властивості, процеси, методи та способи діяльності.

ІІ. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ

Знання теорій, законів, закономірностей, об’єктів, предметів, їх властивостей, процесів, методів (алгоритмів) і способів діяльності на рівні, достатньому для формування і впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому числі і в екстремальних умовах.

ІІІ. ПРИКЛАДНИЙ, ТВОРЧИЙ

  Магістр повинен уміти: 1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:

ІІІ. ТВОРЧИЙ

3.2. Постійне вдосконалення організації правової роботи завдяки використанню ефективних форм, методів, засобів та прийомів. Виробничі функції та вміння, якими повинен володіти випускник 1. Правотворча (нормотворча):

АНОТАЦІЯ

Змістом навчання є науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал згідно вимог Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні… Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену… Навчальна дисципліна «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» присвячена висвітленню проблем цивільно-правової…

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поглиблене засвоєння найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем цивільного права України забезпечується також викладанням окремих… В рамках курсу «Актуальні проблеми цивільного права України» деталізуються… Метою викладання дисципліни є:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

Київ 2011

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

 

 

КАФЕДРА

Цивільно-правових дисциплін

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

(набір 2012 року)

 

 

з підготовки студентів навчально-наукового інституту права та психології

 

з напрямків підготовки “Право”

 

зі спеціальностей 8.060101 “Правознавство

Київ 2012

  Укладачі: Бірюков І.А. професор кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного… Бірюков В. І. доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету, кандидат юридичних наук.

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент В. І. Лебідь

 

Розглянуто і схвалено методичною радою НАВС.

Протокол № 8 від 12.05. 2011 року.

 

 

Голова методичної

Ради НАВС, д.ю.н. Ю.Ю. Орлов

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Навчальний рік 2012/2013 2013/2014 2014/2015
Дата засідання кафедри   20.12.2012    
Номер протоколу   № 12    
Підпис завідувача кафедри        

 


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основна мета викладаннядисципліни «Актуальні проблеми цивільного права України» — це підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який… Навчальний курс охоплює основні положення чинного законодавства про право… Згідно освітньо-професійної програми курс «Актуальні проблеми цивільного права України» є дисципліною, яка присвячена…

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Змістовний модуль 1. Загальні положення цивільного права

Тема 1.

Актуальні проблеми визначення цивільного права: як галузі, як науки, як учбової дисципліни

Цивільне право можна розглядати в декількох аспектах: як галузь, як науку, як учбову дисципліну. В кожному із цих значень цивільне право має свої особливості.

Цивільне право є базовою галуззю права, яка регулює приватні правовідносини. Цивільне право як галузь приватного права регулює майнові відносини, відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності та особисті немайнові відносини, що передбачені цивільним законодавством.

Наука цивільного права – це система знань про закономірності становлення і розвитку цивільно-правових явищ, діяльність якої спрямована на здобуття нових знань щодо цивільно-правових понять, категорій, суджень та ідей.

Цивільне право як навчальна дисципліна має за мету, передусім, навчити цивільному праву і науці цивільного права, що передбачає пізнання цивільно-правових норм, практики їх застосування, прищеплення навичок і вмінь аналізувати наукові теорії, вирішувати конкретні життєві ситуації, що виникають у сфері цивільно-правового регулювання.

Ключові терміни та поняття до теми: приватне право, публічне право, імперативність, диспозитивність, цивільно-правова система (сім’я), основні компоненти цивільно-правової системи, уніфікація на міжнародному рівні, континентальне право, романська і німецька підсистеми, джерела континентального права, англо-американська система цивільного права

Тема 2.

Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин

Суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного права, називають цивільно-правовими відносинами. Учасниками цивільно-правових відносин можуть… Будь-які цивільно-правові відносини є інтегральним правовим явищем, що… Ключові терміни та поняття до теми: цивільне право, суспільні відносини, цивільно-правові відносини, правова держава,…

Тема 3

Проблеми визначення цивільно-правового статусу фізичної особи.

За чинним законодавством фізична особа може мати повну, неповну, часткову, обмежену дієздатність або може бути визнана недієздатною. Важливими… Ключові терміни та поняття до теми: суб’єкт цивільних правовідносин, фізична…

Тема 4.

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.

Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Ознаками юридичної особи є: організаційна єдність, майнова відокремленість,… Ключові терміни та поняття до теми: юридична особа, цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб, способи…

Тема 5

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.

Крім держави, у цивільних правовідносинах можуть брати участь територіальні громади і Автономна Республіка Крим. Названі утворення діють у цивільних… Від імені держави як суб’єкта цивільних правовідносин виступають її органи:… Ключові терміни та поняття до теми: держава, цивільні правовідносини, суб’єкт цивільних правовідносин, об’єкт…

Тема 6.

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав

В той самий час надаючи носію суб’єктивного цивільного права можливість вільного і на власний розсуд здійснення належного йому права, необхідно… Суб’єктивні цивільні права у разі їх порушення підлягають захисту. Захист… Ключові терміни та поняття до теми: здійснення прав, охорона та захист прав, зловживання правом, самозахист,…

Тема 7.

Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин

Необхідно звернути уваги на правилах щодо укладення правочинів у відповідній формі: усній чи письмові (простій або нотаріальній), шляхом здійснення… Важливим є аналіз класифікації правочинів на окремі види: односторонні, дво-… Ключові терміни та поняття до теми: правочин, односторонній правочин, договір, відплатний і безвідплатний правочин,…

Тема 8.

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.

Особисті немайнові права складаються з таких груп: 1) забезпечення недоторканності "духовних інтересів" особистості:… 2) індивідуалізують особистість (фізичну та юридичну осіб): ім'я (найменування), честь, гідність, ділова репутація,…

Тема 9.

Актуальні проблеми речових прав

Речове право є різновидом абсолютного права, тобто його власнику (право власності, право господарського відання, право оперативного управління та… Об'єктом речового права є індивідуально-визначена річ (майно). Тобто, речі… Ключові терміни та поняття до теми: річ, речове право, речі рухомі та нерухомі, речі, обмежені в цивільному обороті та…

Тема 10.

Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин

Ключові терміни та поняття до теми: поняття цінних паперів. Порівняльна характеристика цінних паперів та інших об’єктів цивільних правовідносин.…  

Тема 11.

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності

Законодавець виділяє особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності. Належний захист прав на об’єкти… При розгляді основних положень необхідно звернути увагу на строк чинності прав… Об’єкти права інтелектуальної власності можуть належати до об’єктів права промислової власності, чи авторського права…

Тема 12.

Актуальні проблеми зобов’язального права

Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. У зобов'язанні на стороні боржника або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб. Кожна із… Враховуючи значну кількість зобов’язань слід приділити увагу їх класифікації… В межах теми необхідно розкрити питання щодо виконання зобов'язань, суб'єктів виконання зобов'язань, зміни осіб у…

Тема 13.

Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань

У науковій літературі забезпечення виконання зобов'язання поділяються на зобов’язально правові (неустойка, порука, гарантія) і речово-правовові… Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен… За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручителем…

Тема 14.

Цивільний договір

В рамках теми підлягають розгляду такі питання як зміст, умови та форма договору. Особливої уваги заслуговують питання щодо порядку укладення зміни… Виходячи з того, що на практиці укладається значні кількість договорів їх… Ключові терміни та поняття до теми: договір, предмет договору, зміст договору, істотні умови договору, звичайні умови…

Змістовний модуль 6. Актуальні проблеми недоговірних зобов’язань і спадкового права

Тема 15.

Недоговірні зобов’язання

Недоговірні зобов’язання можуть виникати з різних підстав. Чинний ЦК України виділяє такі види недоговірних зобов'язань: 1) публічна обіцянка винагороди; 2) вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення;

Тема 16.

Актуальні проблеми спадкового права

Спадщина – це сукупність майнових прав та обов'язків померлого громадянина, які відповідно до чинного законодавства, можуть переходити у порядку… Спадкування може відбуватись за заповітом чи за законом. При розгляді питань,… Спадкування за законом відбувається характеризується наявністю відповідних черг спадкоємців. Варто розкрити…

Тема 17.

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності

При розгляді теми необхідно визначити загальні умови відповідальності, підстави настання і функції цивільної відповідальності Видами цивільно-правової відповідальності відносятьсяє: 1) договірна… Ключові терміни та поняття до теми:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

   

РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: “Актуальні проблеми цивільного права ” — це підготовка майбутнього фахівця в галузі приватного права, який би міг аналізувати наукову… Тому, приступаючи до вивчення курсу, студенти повинні володіти базовими… Методичне забезпечення:опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни…

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ВЛАСНСОТІ

 

Змістовний модуль 1.

Терміни та поняття до змістовного модулю 1:

Приватне право, публічне право, імперативність, диспозитивність, цивільно-правова система (сім’я), основні компоненти цивільно-правової системи, уніфікація на міжнародному рівні, континентальне право, романська і німецька підсистеми, джерела континентального права, англо-американська система цивільного права

Цивільне право, суспільні відносини, цивільно-правові відносини, правова держава, верховенство права, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, ініціативно-диспозитивний характер цивільно-правових норм, відновлювально-компенсаційний характер захисних засобів порушеного права, принципи цивільного права, функції цивільного права, цілі цивільного права, завдання цивільного права, майнові відносини, підприємницькі відносини, цивільне право, цивільне законодавство, система цивільного права та цивільного законодавства

 

Література:[21, 22, 45, 48, 51,58, 59, 72, 77, 78, 84, 87, 88, 90, 94, 95, 97, 99, 106, 107, 119, 120, 121, 145, 146-149].

Лекція. Тема 1

Актуальні проблеми визначення цивільного права: як галузі, як науки, як учбової дисципліни – 2 години

Цивільне право можна розглядати в декількох аспектах: як галузь, як науку, як учбову дисципліну. В кожному із цих значень цивільне право має свої особливості.

Цивільне право є базовою галуззю права, яка регулює приватні правовідносини. Цивільне право як галузь приватного права регулює майнові відносини, відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності та особисті немайнові відносини, що передбачені цивільним законодавством.

Наука цивільного права – це система знань про закономірності становлення і розвитку цивільно-правових явищ, діяльність якої спрямована на здобуття нових знань щодо цивільно-правових понять, категорій, суджень та ідей.

Цивільне право як навчальна дисципліна має за мету, передусім, навчити цивільному праву і науці цивільного права, що передбачає пізнання цивільно-правових норм, практики їх застосування, прищеплення навичок і вмінь аналізувати наукові теорії, вирішувати конкретні життєві ситуації, що виникають у сфері цивільно-правового регулювання.

Ключові терміни та поняття до теми: приватне право, публічне право, імперативність, диспозитивність, цивільно-правова система (сім’я), основні компоненти цивільно-правової системи, уніфікація на міжнародному рівні, континентальне право, романська і німецька підсистеми, джерела континентального права, англо-американська система цивільного права

 

Семінарське заняття. Тема 1: Актуальні проблеми визначення цивільного права: як галузі, як науки, як учбової дисципліни - 2 години

 

План:

1. Поняття цивільного права як галузі приватного права.

2. Цивільне право як наука і як навчальна дисципліна.

3. Місце цивільного права в системі права України.

4. Проблеми визначення предмета та метода цивільного права.

5. Осносвні засади цивільного права.

 

Питання для самоконтролю:

1. Чим відрізняються публічне право та приватне право? На яку сферу розповсюджується дія кожного з них?

2. Які галузі права відносяться до публічного права і приватного права?

3. У чому полягає ефект перетікання права?

Самостійна робота – 8 год.

Теми для самостійного опрацювання

1. Основні етапи розвитку приватного права в Україні та інших європейських державах.

2. Характристика суміжних (приватно-публічних) галузей права.

 

Тема 2: «Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин»

 

 

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття та характеристика цивільних правовідносин.

2. Види цивільних правовідносин.

3. Характеристика елементів цивільних правовідносин.

4. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних парвовілносин.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що цивільне правовідношення?

2. Які підстави виникнення правовідносин?

3. Що таке правосуб’єктність?

4. Які існують види цивільних правовідносин?

5. Що таке абсолютні правовідносини?

6. Зміст цивільно-правових відносин.

 

Самостійна робота – 8 год.

Теми для самостійного опрацювання

1. Співвідношення абсолютних і відносних правовідносин.

2. Співвідношення суб’єктивного права і обов’язку.

3. Елементи цивільних правовідносин.

Змістовний модуль 2.

Терміни та поняття до змістовного модулю 2:

Суб’єкт цивільних правовідносин, фізична особа, громадянин, фізична особа-підприємець, юридична особа, цивільна правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, повна, часткова, неповна, обмежена дієздатність, недієздатність, емансипація, безвісна відсутність, оголошення померлим, дрібний побутовий правочин

Юридична особа, цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб, способи створення юридичних осіб, установчі документи, філії та представництва юридичної особи, відповідальність юридичної особи, припинення юридичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи, господарські товариства, банкрутство, реорганізація, ліквідація, господарські товариства, командитне товариство, товариство з повною відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, виробничий кооператив.

Држава, цивільні правовідносини, суб’єкт цивільних правовідносин, об’єкт цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин, внутрішній суверенітет, зовнішній суверенітет, територіальна громада, цивільні правовідносини, суб’єкт цивільних правовідносин, об’єкт цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин.

Література: [21, 22, 45, 48, 51,58, 59, 72, 77, 78, 84, 87, 88, 90, 94, 95, 97, 99, 106, 107, 119, 120, 121, 145, 146-149].

Тема 3. Проблеми визначення цивільно-правового статусу фізичної особи.

Лекція: 2 год.

За чинним законодавством фізична особа може мати повну, неповну, часткову, обмежену дієздатність або може бути визнана недієздатною. Важливими… Ключові терміни та поняття до теми: суб’єкт цивільних правовідносин, фізична…  

Самостійна робота. Тема 3 – 8 год.

Теми для самостійного опрацювання

 

1. Поняття і характеристиска речових прав на чуже майно

2. Класифікація речових прав на чуже майно.

3. Поняття і характеристика сервітуту.

4. Поняття і характеристика суперфіцію і емфітевзису.

 

Питання для самоконтролю:

1. Чим відрізняються повноваження власника і користувача майном?

2. Підстави виникнення права користування чужим майном.

3. Види речових прав на чуже майно.

4. Правове регулювання користування чужим майном.

5. Право господарського відання як речове право.

Тема 4. Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.

Лекція. Тема 4: Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи. - 2 години

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.

Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Ознаками юридичної особи є: організаційна єдність, майнова відокремленість,… Ключові терміни та поняття до теми: юридична особа, цивільна правоздатність та дієздатність юридичних осіб, способи…

Задача 1

На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю було прийняте рішення про звільнення директора «такого, що не відповідає посаді». Але директор відмовився виконувати рішення загальних зборів учасників та залишив у себе печатку, штампи, документацію товариства. Банк, до якого був наданий протокол загальних зборів про звільнення директора, продовжує приймати платіжні документи, підписані директором, аргументуючи це тим, що «директор той, хто має печатку».

Яким чином примусити директора виконати рішення загальних зборів? Чи є правомірною позиція банку?

 

Задача 2

Засновник приватного підприємства громадянин А. вирішив продати його громадянину Б. За усною домовленістю покупець (громадянин Б.) зобов’язувався виплатити продавцеві (громадянину А.) за передане підприємство 800 тис. грн. До державної адміністрації для реєстрації змін до засновницьких документів були подані нотаріально засвідчена заява громадянина А. про вихід його зі складу засновників і заява громадянина Б. про введення його в якості засновника приватного підприємства. Громадянин А. передав покупцеві усю документацію підприємства, печатку та штампи. Громадянин Б. у встановлений строк не оплатив вартість підприємства у розмірі 800 тис. грн.

З яким позовом може звернутися громадянин А. для стягнення заборгованості з громадянина Б? Як правильно оформити відносини, пов’язані з відчуженням приватного підприємства? Що є об’єктом договору відчуження приватного підприємства – само підприємство, права засновника чи майно, належне підприємству?

Задача 3

Пан Пометун — голова правління відкритого акціонерного товариства
«Світанок» (далі — ВАТ) уклав договір купівлі-продажу одного з при­міщень, яке належало ВАТ на праві власності. Останнє звернулося з по­зовною заявою до господарського суду про визнання цього договору не­дійсним, мотивуючи це тим, що відповідно до статуту ВАТ Пометун не мав належно оформлених повноважень щодо укладення цього договору. Вирішення питань про відчуження приміщень є виключною компетенцією загальних зборів ВАТ. Рішенням господарського суду договір купівлі-продажу приміщення ВАТ громадянином-підприємцем С. було визнано не­дійсним. Останній не погодився з прийнятим рішенням і має намір звернутися з апеляційною скаргою до апеляційного господарського суду.

Яку рішення має прийняти апеляційний господарський суд?

 

Задача 4

Товариство з обмеженою відповідальністю «Досвід» (далі — ТОВ) було зареєстровано в Печерському районі м. Києва за адресою одного із засновників, Р, який пізніше вибув з числа учасників ТОВ. Останнє було змушено укласти договір оренди жилого приміщення з гр. В. по вул. Урицького 7/8, де розмістило свій орган управління. Решта підрозділів ТОВ були розташовані в інших місцях. За одним з договорів підряду ТОВ не виконало своїх зобов'язань, і контрагент направив пре­тензію ТОВ за адресою, де знаходився орган управління останнього. Не отримавши у певний термін відповіді на претензію, контрагент вирішив звернутися з позовом до господарського суду.

Вирішіть задачу.

Запитання та завдання для самоконтролю:

1. В чому полягають особливості юридичної особи як суб’єкта цивільних правовідносин?

2. Що таке підприємницькі товариства?

3 Які товариства є непідприємницькими?

4 Що таке статутні документи товариства?

5 Хто представляє юридичні особу у цивільному обороті?

6 Які є види юридичних осіб?

 

Самостійна робота – 8 год

Теми для самостійного опрацювання

1 Порівняльна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю і повного та командитного товариств.

2 Особливості цивільної відповідальності державних юридичних осіб і зокрема казенних підприємств.

 

Тема 5 Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.

Лекція – 2 год.

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.

Крім держави, у цивільних правовідносинах можуть брати участь територіальні громади і Автономна Республіка Крим. Названі утворення діють у цивільних… Від імені держави як суб’єкта цивільних правовідносин виступають її органи:… Ключові терміни та поняття до теми: держава, цивільні правовідносини, суб’єкт цивільних правовідносин, об’єкт…

Семінарське заняття. Тема 5 - 2 год.

План:

1. Поняття держави як суб’єкта цивільних правовідносин.

2. Ознаки держави і територіальної громади як суб’єкта цивільних правовідносин.

3. Форми участі держави і територіальної громади у цивільних правовідносинах.

Самостіна робота. Тема 5 - 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Дайте визначення держави.

2. Яким чином держава може бути суб’єктом цивільних правовідносин?

3. Які форми участі держави у цивільних відносинах?

4. Яким чином держава несе відповідальність за зобов’язаннями у цивільних правовідносинах? Дайте визначення територіальної громади.

5. Яким чином територіальна громада може бути суб’єктом цивільних правовідносин?

6. Які форми участі територіальної громади у цивільних відносинах?

7. Чи може територіальна громада бути суб’єктом особистих немайнових правовідносинах?

8. Яким чином територіальна громада несе відповідальність за зобов’язаннями у цивільних правовідносинах?

9. В чому полягає інтерес держави в цивільних правоідноинах.

Змістовний модуль 3.

Терміни та поняття до змістовного модулю 3:

Здійснення прав, охорона та захист прав, зловживання правом, самозахист, відшкодування збитків, реальні збитки, упущена вигода, моральна шкода.

Правочин, односторонній правочин, договір, відплатний і безвідплатний правочин, консенсуальний і реальний правочин, каузальний і абстрактний правочин, умовнийі безумовний правочин, відкладальна обставина, воля, волевиявлення, юридичний факт, нікчемний правочин, публічний порядок, заперечні (оспорювані) правочини, помилка у правочині, зловмисна домовленість представника однієї сторони з іншою, обман, кабальні умови, двостороння реституція, одностороння реституція

Право на ім'я; право на повагу до гідності та честі; повага до людини, яка померла; право на недоторканність ділової репутації; право на індивідуальність; право на особисте життя та його таємницю; право на інформацію; право на особисті папери; право на таємницю кореспонденції; право на життя; право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю; право на охорону здоров'я; право на медичну допомогу; право на інформацію про стан свого здоров'я; право на таємницю про стан здоров'я; права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я; право на свободу; право на особисту недоторканність; право на донорство; право на сім'ю; право на опіку або піклування; право на безпечне для життя і здоров'я довкілля.

Література: [21, 22, 45, 48, 51,58, 59, 72, 77, 78, 84, 87, 88, 90, 94, 95, 97, 99, 106, 107, 119, 120, 121, 145, 146-149].

 

Тема 6 . Проблеми здійснення та захисту цивільних прав.

Лекція. Тема 6. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав – 2 год.

Тема 6.

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав

В той самий час надаючи носію суб’єктивного цивільного права можливість вільного і на власний розсуд здійснення належного йому права, необхідно… Суб’єктивні цивільні права у разі їх порушення підлягають захисту. Захист… Ключові терміни та поняття до теми: здійснення прав, охорона та захист прав, зловживання правом, самозахист,…

Семінарське заняття. Тема 6 – 2 год.

 

План:

1. Поняття і форми здійсненн цивільно права.

2. Загальні положення про захист цивільних прав.

3. Способи захисту цивільних прав.

4. Особливості самозахисту цивільних прав.

 

 

Самостійна робота. Тема 6 – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Що таке фактичні та юридичні способи реалізації прав і обов'язків?

2. Яким чином особа має здійснювати свої суб’єктивні права та виконувати обов'язки?

3. Співвідношення понять суб’єктивне право та інтерес.

4. Що таке зловживання правом?

5. Що таке охорона и що таке захист прав?

6. Коли у особи виникає право на захист та які засобі захисту цивільних прав передбачені законодавством?

7. Яким чином особа може здійснювати самозахист цивільних прав?

8. Що таке збитки?

9. Коли виникає право на відшкодування моральної шкоди?

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Самозахист цивільних прав.

2. Відшкодування моральної шкоди.

 

Тема 7. Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин

Лекція.Тема 7.

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав – 2 год.

Необхідно звернути уваги на правилах щодо укладення правочинів у відповідній формі: усній чи письмові (простій або нотаріальній), шляхом здійснення… Важливим є аналіз класифікації правочинів на окремі види: односторонні, дво-… Ключові терміни та поняття до теми: правочин, односторонній правочин, договір, відплатний і безвідплатний правочин,…

Семінарське заняття. Тема 7 – 2 год.

 

План:

1. Поняття правочину.

2. Види та форма правочинів.

3. Умови дійсності правочину.

4. Поняття і види нікчемних правочинів.

5. Наслідки визнання правочину не дійсним

Самостійна робота. Тема 7 – 8 год.

1. Що таке правочин? Які його характеристики як юридичного факту? 2. Якою має бути правова ціль правочину? Що таке правовий результат… 3. За якими критеріями можна зробити класифікацію правочинів?

Тема 8. Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.

Лекція. Тема 8 – год.

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.

Особисті немайнові права складаються з таких груп: 4) забезпечення недоторканності "духовних інтересів" особистості:… 5) індивідуалізують особистість (фізичну та юридичну осіб): ім'я (найменування), честь, гідність, ділова репутація,…

Практичне заняття. Тема 8. – 2 год.

Яке рішення повинен винести суд? Задача 2.Громадянин А. звернувся з позовом до суду в якому просив заборонити… Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 8.

В засобах масової інформації було повідомлено про дорожно-транспортну пригоду, потерпілим у якій був названий син відомого громадського діяча М. Вважаючи, що згоден на таку інформацію потерпілий не давав М просить зтягти моральну шкоду завдану йому і його синові такою публікацією. М просив допустити його у розгляд справи як представника сина, який на день розгляду справи є непрацездатним. Дайте аналіз спірного правовідносшення. Вирішіть справу по суті.

 

Самостійна робота. Тема 8. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Класифікація особистих немайнових прав фізичної особи.

2. Джерела правового регулювання особистих немайнових відносин.

3. Теорії: а) єдиного особистого немайнового права;

б) множинності особистих немайнових прав.

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Зміст особистих немайнових прав фізичної особи;

2. Здійснення особистих немайнових прав фізичної особи;

3. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичної особи.

Змістовний модуль 4.

Актуальні проблеми речового права

Терміни та поняття до змістовного модулю 4:

Річ, речове право, речі рухомі та нерухомі, речі, обмежені в цивільному обороті та вилучені з цивільного обороту, речі подільні та неподільні, речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками, речі споживні та неспоживчі головна річ і приналежність, складні речі, продукція, плоди та доходи, майно, гроші та валютні цінності, цінні папери, підприємство.

Поняття цінних паперів. Порівняльна характеристика цінних паперів та інших об’єктів цивільних правовідносин. Загальна класифікація цінних паперів. Емісія цінних паперів. Видача цінних паперів. Публічний обіг цінних паперів. Індосамент. Перехід ризиків. Держані органи на фондовому ринку. Реєстратори цінних паперів. Депозитарії цінних паперів. Національний депозитарій цінних паперів. Момент виникнення права власності на цінні папери. Реалізація прав з цінних паперів.

Авторське право, суміжні права, автор, виконавець, фонограма, відеограма, аудіовізуальний твір, піратство, контрафактна продукція, плагіат, патент, сорти рослин, винахід, корисна модель, товарні знаки.

 

Література: [21, 22, 45, 48, 51,58, 59, 72, 77-84, 87-90, 94 - 99, 106, 107, 119, 120, 121, 145, 146-149].

Тема 9. Актуальні проблеми речових прав

Лекція. Тема 9. – 2 год.

Речове право є різновидом абсолютного права, тобто його власнику (право власності, право господарського відання, право оперативного управління та… Об'єктом речового права є індивідуально-визначена річ (майно). Тобто, речі… Ключові терміни та поняття до теми: річ, речове право, речі рухомі та нерухомі, речі, обмежені в цивільному обороті та…

Семінарське заняття. Тема 9. Актуальні проблеми речових прав – 2 год.

План

1. Поняття речового права.

2. Поняття, форми і види права власності.

3. Співвідношення права власності і обмежених речових прав. Види обмежених речових прав

4. Набуття права власності

 

Самостійна робота. Тема 9. – 6 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Яким чином Український народ здійснює належне йому право власності?

2. В чому специфіка права приватної власності у порівнянні з іншими формами власності?

3. Яке місце законодавець відводить праву державної власності?

4. Хто є власником майна, що складає комунальну власність?

5. Які є види права власності?

 

Реферати до теми:

1. Суперфіцій як речове право.

2. Особливості права власності на нерухоме майно.

 

Тема 10. Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин

Семінарське заняття. Тема 10. Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин – 2 год.

План

1. Поняття і правова природа цінних паперів.

2. Загальна класифікація цінних паперів.

3. Правова характеристика іменних, ордерних і цінних паперів на пред’явника

4. Цивільний оборот цінних паперів.

Самостійна робота. Тема 10. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Співідношення емісійних і неемісійних цінних паперів

2. Характеристика заставної.

3. Характеристика акцій.

4. Характеристика векселів.

5. Характеристика облігацій та інших боргових цінних паперів.

 

Реферати до теми:

1. Правова характеристика ордерних цінних паперів.

2. Правова характеристика складських свідоцтв.

3. Коносамент як цінний папір.

Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності

Лекція. Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності ‑ 2 год.

Законодавець виділяє особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності. Належний захист прав на об’єкти… При розгляді основних положень необхідно звернути увагу на строк чинності прав… Об’єкти права інтелектуальної власності можуть належати до об’єктів права промислової власності, чи авторського права…

Семінарське заняття. Тема 11. – 2 год.


План:

1. Поняття права інтелектуальної власності.

2. Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності.

3. Зміст права інтелектуальної власності.

4. Захист права інтелектуальної власності.

Самостійна робота. Тема 11. – 8 год.

1. Що є об'єктами права інтелектуальної власності? 2. Хто виступає суб'єктами права інтелектуальної власності? 3. Які особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності?

Змістовний модуль 5.

Актуальні проблеми зобов’язального права

Терміни та поняття до змістовного модулю 5:

 

Кредитор, боржник, суброгація, цесія, відступлення права вимоги, переведення боргу, валюта зобов’язання, абсолютне цивільно-правове відношення, відносне цивільно-правове відношення, суб’єкт зобов’язання, об’єкт зобов’язання, зміст зобов’язання, альтернативне зобов’язання, факультативне зобов’язання, дольове зобов’язання, солідарне зобов’язання, субсидіарне зобов’язання, добросовісність, розумність, справедливість, регрес, зустрічне виконання зобов’язання.

Поняття, загальна характеристика та види способів забезпечення виконання зобов'язань. Поняття, предмет, форми та види неустойки. Поняття та правова природа поруки. Договір поруки. Гарантія. Завдаток, Поняття, правова природа, предмет та підстави виникнення застави. Види застав. Іпотека. Загальна характеристика договору застави. Іпотека. Звернення стягнення на предмет застави. Реалізація предмета застави. Припинення права застави. Притримання, Порушення зобов'язання.

Договір, предмет договору, зміст договору, істотні умови договору, звичайні умови договору, випадкові умови договору, стадії укладення договору, оферта, акцепт, дериватив, презумпція оплатності, пролонгація договору, форвардний контракт, ф’ючерсний контракт, опціон, публічний договір, договір приєднання, попередній договір, альтернативний договір, факультативний договір, договір про наміри, юридична характеристика договору, консенсуальний договір, реальний договір, односторонній договір, двосторонній договір, істотне порушення договору, істотна зміна обставин, одностороннє розірвання договору, припинення договору; змішаний договір.

Література: [21, 22, 45, 48, 51,58, 59, 72, 77, 78, 84, 87, 88, 90, 94, 95, 97, 99, 106, 107, 119, 120, 121, 145, 146-149].

Тема 12. Актуальні проблеми зобов’язального права

Лекція Тема 12. Актуальні проблеми зобов’язального права - 2 год.

Поняття зобов’язального права. Суб’єкти зобов'язання. Множинність осіб у зобов’язанні. Солідарні зобов’язання. Субсидіарні зобов’язання. Класифікація зобов’язань. Кредитор, боржник, суброгація, цесія, відступлення права вимоги, переведення боргу, валюта зобов’язання, абсолютне цивільно-правове відношення, відносне цивільно-правове відношення, суб’єкт зобов’язання, об’єкт зобов’язання, зміст зобов’язання, альтернативне зобов’язання, факультативне зобов’язання, дольове зобов’язання, солідарне зобов’язання, субсидіарне зобов’язання, добросовісність, розумність, справедливість, регрес, зустрічне виконання зобов’язання.

Семінарське заняття. Тема 12. – 2 год.

План

1. Поняття зобов'язання. Відмінності зобов'язальних та речових правовідносин.

2. Елементи зобов'язального правовідношення.

3. Підстави виникнення зобов'язань.

4. Види зобов’язань.

Запитання до самоконтролю:

1. Які основні риси цивільно-правового зобов’язання?

2. Які відмінності між зобов’язальними правовідносинами та правовідносинами власності та особистими немайновими правовідносинами?

3. Яка відмінність між матеріальним та юридичним об’єктом зобов’язання?

4. Що таке цесія?

5. Яка відмінність між суброгацією і регресом?

6. Які є класифікації способів припинення зобов’язань?

7. В яких випадках недопустимо зарахування зустрічних вимог?

 

Самостійна робота. Тема 12. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Поняття регресних зобов’язань.

2. Характеристика підстав виникнення зобов’язань.

3. Система цивільно-правових зобов’язань.

Тема 13. Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань

Лекція Тема 13. Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань – 2 год.

Поняття, загальна характеристика та види способів забезпечення виконання зобов'язань. Поняття, предмет, форми та види неустойки. Поняття та правова природа поруки. Договір поруки. Гарантія. Завдаток, Поняття, правова природа, предмет та підстави виникнення застави. Види застав. Іпотека. Загальна характеристика договору застави. Іпотека. Звернення стягнення на предмет застави. Реалізація предмета застави. Припинення права застави. Притримання, порушення зобов'язання.

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.

1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань. 3. Неустойка, її види та форми.

Тема 14. Цивільний договір

Лекція Тема 14. Цивільний договір

Договір, предмет договору, зміст договору, істотні умови договору, звичайні умови договору, випадкові умови договору, стадії укладення договору, оферта, акцепт, дериватив, презумпція оплатності, пролонгація договору, форвардний контракт, ф’ючерсний контракт, опціон, публічний договір, договір приєднання, попередній договір, альтернативний договір, факультативний договір, договір про наміри, юридична характеристика договору, консенсуальний договір, реальний договір, односторонній договір, двосторонній договір, істотне порушення договору, істотна зміна обставин, одностороннє розірвання договору, припинення договору; змішаний договір.

Семінарське заняття. Тема 14. – 2 год.

План

1. Поняття, функції і значення цивільно-правового договору

2. Свобода договору

3. Загальна та спеціальна класифікація цивільно-правових договорів

4. Зміст цивільно-правового та тлумачення договору

5. Укладення цивільно-правового договору

 

Самостійна робота. Тема 14. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Поняття оферти і акцепту.

2. Наслідки порушення форми договору

3. Види договорів.

4. Поняття договору на користь третьої особи.

5. Поняття попереднього договору.

6. Підстави для одностороннього розірвання договору.

 

Змістовний модуль 6.

Актуальні проблеми недоговірних зобов’язань і спадкового права

Недоговірні зобов’язання, публічна обіцянка винагороди, вчинення дій у майнових інтересах особи без її доручення, набуття, збереження майна без… Спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, відумерлість… Види цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Склад цивільного…

Тема 15. Недоговірні зобов’язання

Лекція. Тема 15. Недоговірні зобов’язання -2 год.

 

Недоговірні зобов’язання, публічна обіцянка винагороди, вчинення дій у майнових інтересах особи без її доручення, набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, зобов’язання з відшкодування шкоди, моральна шкода, матеріальна шкода, джерело підвищеної небезпеки.

Практичне заняття. Тема 15. – 2 год.

Задача 1

Губенко, проходячи біля кар’єру, побачив, що в ополонці тонуть двоє дітей. Рятуючи дітей, він затратив багато зусиль і потонув. Вдова Губенка подала позов про відшкодування шкоди, завданої смертю чоловіка, до батьків врятованих. Заперечуючи проти позову, мати одного з врятованих сказала, що відповідати повинна адміністрація школи, в якій у цей час повинен був навчатися її син. Однак, в результаті того, що вчителька його разом з товаришем вигнала із занять, вони опинились на розташованому поблизу школи кар’єрі, де і сталася трагічна подія.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Вкажіть умови та порядок відшкодування шкоди, завданої особі, яка рятувала життя фізичної особи.

Задача 2

Осінньою повінню стало підмивати беріг річки, і це загрожувало будівлям і земельним ділянкам. Звягінцев вжив заходи для укріплення відходами залізобетонного виробництва і будівельними відходами, які купив у будівельного об’єднання. Одночасно він укріпив і берег, що прилягав до земельної ділянки і будинку Карпова, який постійно проживав у місті, а будинок використовував для відпочинку. На вимогу пропорційно розділити між ними понесені Звягінцевим витрати по укріпленню берега Карпов відповів, що на такі витрати він не уповноважував Звягінцева і не укладав з ним угоди. Більше того, якщо будинок був би знесений повінню, то він, як зареєстрований у ньому, мав би право на надання йому житла.

Які особливості зобов’язань, що виникають і могли б виникнути в наведеній ситуації? Як необхідно вирішити справу по суті?

Задача 3

У ніч на 25 вересня 2004 року було затоплено підсобне приміщення магазину, внаслідок чого пошкоджено 205 пачок дитячої суміші по 2 гривні за пачку, що складало 2460 гривень. На ремонт затопленого приміщення було витрачено 2500 гривень. Як вияснилось, наймач Соколова, яка проживає над приміщенням магазину, залишила відкритим водопровідний кран, що послужило причиною аварії. Соколова вважає, що вона не затоплювала магазин, оскільки вода була подана раніше, ніж це прийнято за графіком.

Дайте правову оцінку ситуації. Вирішить спір.

Задача 4

Андреєв вчасно заповнив і опустив у спеціальну скриньку квиток “Спортлото”. На цей квиток випав виграш. Зональне управління “Спортлото” відмовило Андрєєву у виплаті виграшу з посиланням на несвоєчасність здачі квитка на пошту, внаслідок чого він не міг бути врахований при підрахунку розміру виграшів. При розслідуванні цього випадку було встановлено, що затримка передачі квитків управління “Спортлото” відбулася через недбалість працівників поштового відділення. За рішенням суду сума виграшу була стягнена на користь Андрєєва.

Зональне управління “Спортлото” пред’явило позов про відшкодування зазначеної суми з органів зв’язку. При розгляді справи в суді виникло питання про те, чи була завдана шкода управлінню “Спортлото”.

Як розв’язати даний спір?

Задача 5

У перукарні з гардероба викрадена ондатрова шапка Григоренка. Замість неї залишена стара шапка зі штучного хутра. Григоренко пред’явив до ТзОВ, яке обслуговувало гардероб, позов про відшкодування вартості шапки і компенсацію моральної шкоди. ТзОВ, заперечуючи проти позову, посилалося на те, що в день зникнення шапки гардеробниця занедужала і не було ким замінити її. Григоренко не повинен був залишати дорогу шапку в гардеробі. У тому, що трапилось, він винуватий сам, і тому в позові йому слід відмовити, а як компенсацію він може взяти собі залишену в гардеробі стару шапку.

Як повинна бути вирішена справа?

Задача 6

По необережності 13-річного Ігора виникла пожежа, внаслідок якої згоріли чотири приватні гаражі, в тому числі, гараж, автомашина та інше майно подружжя Велихів. При з’ясуванні обставин справи було встановлено, що власниця одного із згорілих гаражів Коріна, від’їжджаючи у відпустку, довірила свій гараж, в якому знаходилися кролі, а також зберігався мопед та пальне до нього, Ігореві, щоб він під час її відпустки годував кролів. Коли Ігор намагався завести мопед, який належав Коріній, від іскри зайнявся бензин, яким були облиті підлога та двері гаража, що і було причиною пожежі. Подружжя Велихів звернулося до суду з позовом до батьків Ігора про відшкодування заподіяної шкоди. Суд цей позов задовольнив у повному обсязі.

Чи правильно вирішена справа?

Задача 7

До 14-річного Владислава звернувся 15-річний Олег з проханням дати відеокамеру для проведення відеозапису одного із шкільних торжеств. Владислав погодився і дав власну відеокамеру у користування на 6 годин. Однак шкільне товариство затягнулося, Олег повертався додому пізно ввечері і тому залишив річ у класному кабінеті. Вночі відеокамера була викрадена.

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 8

Учень 6-го класу Петро Сидір приніс до школи належний його батькові швейцарський золотий годинник, який він показував на уроці іншим учням. Учителька під час уроку відібрала годинник у Петра і поклала до шухляди свого столу. Після уроку клас поїхав на екскурсію, і Петро забув забрати годинник у вчительки. На наступний день до школи прийшов батько Петра і зажадав повернути годинник. Учителька пояснила, що годинник вона поклала в шухляду столу і забула про нього, а ранком, коли прийшла до школи, не знайшла його там.

Батько Петра пред’явив позов про відшкодування вартості годинника до районного відділу освіти і до вчительки, що відібрала годинник у сина на уроці.

Яке рішення повинен винести суд?

 

Самостійна робота. Тема 15. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

3. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.

4. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.

5. Загальні положення про відшкодування шкоди, співвідношення зі збитками.

6. Правові умови виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди.

7. В чому полягають ознаки та система недоговірних зобов’язань?

8. В чому шкода відрізняється від збитків?

9. Які умови притягнення до відповідальності за заподіяння шкоди і які підстави від її звільнення?

10. Що таке моральна шкода і за якими критеріями вона може визначатися на практиці?

Тема 16. Актуальні проблеми спадкового права

Лекція Тема 16. Актуальні проблеми спадкового права – 2 год.

Спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, відумерлість спадщини, виконавець заповіту, спадковий договір, відкриття спадщини, заповідальний відказ, секретний заповіт, обов’язкова частка у спадщині, спадкова трансмісія, прийняття спадщини.

Семінарське заняття. Тема 16. – 2 год.

План заняття:

1. Поняття та підстави спадкування.

2. Суб’єкти спадкових правовідносин.

3. Об’єкти спадкового права.

4. Порівняльна характеристика спадкування за законом і за заповітом

 

Самостійна робота. Тема 16. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Черговість спадкування за законом.

2. Спадкування за правом представлення.

3. Здійснення права на спадкування Що таке спадкування?

4. У якому зв’язку знаходиться відкриття спадщини з місцем та часом смерті спадкодавця?

5. Що таке поняття спадкової маси?

6. Хто має право на спадкування?

7. Що таке об'єкти спадкування?

 

Реферати до теми:

1. Поняття та значення спадкового права.

2. Спадкова маса.

3. Заповіт: види, порядок оформлення.

4. Спадкування у частці спільної власності.

5. Спадкування права на земельну ділянку.

6. Спадкування житла.

 

 

Тема 17. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності

Лекція Тема 17. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності– 2 год.

Види цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Склад цивільного правопорушення. Форми вини у цивільному праві. Змішана вина. Поняття та види санкцій у цивільному праві. Міри захисту і міри відповідальності у цивільному праві (проблема співвідношення). Відшкодування шкоди (збитків) як загальна форма цивільно-правової відповідальності. Спеціальні форми цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

 

 

Семінарське заняття. Тема 17. – 2 год.

План:

1. Поняття цивільно-правової відповідальності.

2. Підстави та умови відповідальності у цивільному праві.

3. Форми цивільно-правової відповідальності.

4. Відповідальність за невиконання зобовазянь.

5. Недоговірна відповідальнісь

 

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.

1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке санкції у цивільному праві та які їх види?

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

З дисципліни

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

1. Особливості методу регулювання цивільно-правових відносин.

2. Визначення поняття об’єкта цивільних правовідносин та їх кола у працях провідних юристів-науковців.

3. Європейські традиції приватного права.

4. Традиція приватного права в Україні.

5. Розвиток цивільного права та цивілістичної науки у радянський період.

6. Концепція цивільного права України.

7. Цивільний кодекс України як кодекс приватного права.

8. Проблема співвідношення цивільного законодавства з іншими галузями права (господарське, сімейне, земельне, житлове тощо).

9. Активізація розвитку цивілістичної науки в роки незалежності України.

10. Кодифікація цивільного законодавства України: історія та сучасність.

11. Основні напрямки реформування цивільного законодавства України.

12. Поняття людини як суб’єкта цивільних правовідносин та його еволюція.

13. Проблеми поняття правоздатності фізичної особи. Дієздатність фізичної особи.

14. Місце і значення особистих немайнових прав фізичної особи.

15. Проблема забезпечення дотримання майнових прав фізичної особи за законодавством України.

16. Юридична природа правоздатності фізичної особи у працях вітчизняних та зарубіжних цивілістів.

17. Місце проживання фізичної особи за радянським законодавством та сучасним законодавством України.

18. Форми участі фізичної особи у цивільних правовідносинах та підприємницькій діяльності та їх регулювання сучасним законодавством України.

19. Розвиток концепції особистих немайнових прав фізичної особи.

20. Поняття правочину за сучасним цивільним законодавством України.

21. Значення правочину у господарському житті, товарно-грошових відносинах та повсякденному житті фізичних осіб.

22. Проблемні питання щодо чинності правочину за цивільним законодавством України.

23. Проблемні питання інституту представництва в цивільному праві України.

24. Специфіка юридичних фактів у цивільному праві.

25. Співвідношення права власності на права на чуже майно.

26. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

27. Право власності за новим цивільним законодавством України.

28. Історичний розвиток права власності.

29. Право власності як приватне право та зв'язок його з публічним інтересом. Обмеження права власності.

30. Право власності на нерухомість.

31. Садиба як об’єкт права власності.

32. Цивільно-правові відносини власності у порівнянні з правовідносинами власності, урегульованими нормами інших галузей права.

33. Право на чужі речі за новим Цивільним кодексом України.

34. Сучасні проблеми регулювання права на чужі речі за законодавством України.

35. Доля речових прав в історії українського цивільного законодавства на початку ХХ сторіччя.

36. Земельне право і право землекористування. Проблеми співвідношення норм цивільного і земельного права щодо регулювання відносин, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка.

37. Види прав на житлове приміщення.

38. Проблеми побудови системи прав на чужі речі за Цивільним кодексом України.

39. Поняття зобов’язального права України та його система.

40. Роль договірного права для розвитку України як сучасної країни з ринковою економікою.

41. Сучасні проблеми договірного права України.

42. Вплив на регулювання договірних відносин законодавства про захист прав споживачів.

43. Обмеження принципу свободи договору в законодавстві України.

44. Особливості укладення договору дарування за Цивільним кодексом України.

45. Недійсність тіньових угод в контексті нового цивільного законодавства України.

46. Розвиток правового регулювання недоговірних зобов’язань.

47. Недоговірні зобов’язання у цивільному праві України.

48. Місце та роль спадкового права у сучасному цивільному праві України.

49. Сучасні проблеми регулювання спадкових відноси за законодавством України.

50. Еволюція видів спадкування у цивільному праві.

51. Спадкування за цивільним правом України: проблемні питання.

52. Порівняльна характеристика речового і зобов'язального права.

53. Співвідношення понять “право власності” і “право інтелектуальної власності”.

54. Поняття речового права як підгалузі цивільного права.

55. Ознаки і класифікація речових прав.

56. Загальна характеристика права власності.

57. Правова характеристика прав на чуже майно.

58. Поняття і зміст права власності.

59. Форми і види права власності.

60. Особливості права власності Українського народу.

61. Поняття і види спільної власності.

62. Спільна сумісна власність.

63. Спільна часткова власність.

64. Підстави виникнення та припинення права власності.

65. Набувальна давність як підстава виникнення права власності.

66. Конфіскація в цивільному праві.

67. Переважне право купівлі частки в праві спільної власності.

68. Особливості спільної власності в сімейних відносинах.

69. Корпоративні права в системі права власності.

70. Власність і право власності: співвідношення.

71. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.

72. Юридичні гарантії здійснення права власності.

73. Реєстрація речових прав: порядок та правове значення.

74. Суперфіцій як речове право.

75. Емфітевзис як речове право.

76. Сервітут і його види.

77. Поняття і характристика право господарського відання.

78. Особливості права власності на нерухоме майно.

79. Поняття і характеристиска речових прав на чуже майно

80. Класифікація речових прав на чуже майно.

81. Поняття і характеристика сервітуту.

82. Позов про визнання права власності.Поняття і характеристика суперфіцію і емфітевзису.

83. Самозахист речових прав.

84. Захист прав користувачів майна від неправомірних дій власника і третіх осіб.

85. Витребування майна з чужого незаконного володіння.

86. Права добросовісних володільців чужим майном

87. Зобовязально-правові способи захисту речових прав.

88. Речово-правові способи захисту речових прав.

89. Відникаційний позов як спосіб захисту речових прав.

90. Витребування майна з чужого незаконного володіння.

91. Негаторний позов як спосіб захисту речових прав.


Рекомендована література:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.

4. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 47 (21.11.95). – ст. 349.

5. Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом Української РСР від 30 червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983. – додаток до № 28. – ст. 573.

6. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 15 листопада.

7. Закон України від 7 лютого 1991 р. «Про власність» (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. - № 20. – ст. 249.

8. Закон України від 10 грудня 1991 р. «Про товарну біржу» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10 (10.03.92). – ст. 139.

9. Закон України від 22 грудня 1995 року «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3 (16.01.96). – ст. 9.

10. Закон України від 22 лютого 2000 року «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 20 (19.05.2000). – ст. 148.

11. Закон України від 10 квітня 1992 року «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30 (28.07.92). – ст. 416.

12. Закону України «Про оренду землі» в редакції від 2 жовтня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 10 (05.03.2004). – ст. 102.

13. Закон України «Про фінансовий лізинг» в редакції від 11 грудня 2003 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – 15 (09.04.2004). – ст. 231.

14. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001. - № 24. - ст.128.

15. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996. – 18. – ст. 78.

16. Закон України “Про транспорт” від 10.11.1994 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994. – № 51. – ст. 446.

17. Закон України „Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України,, 1996. – № 40. – ст. 183.

18. Закон України „Про трубопровідний транспорт” від 15 травня 1996 року // Відомості Верховної Ради України, 1996. – № 29. – ст. 139.

19. Закон України „Про транспортно-експедиторську діяльність” від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 52. – ст.562.

20. Закон України „Про автомобільний транспорт” від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 22. – ст.105.

21. Закон України „Про міський електричний транспорт” від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України, 2004. – № 51. – ст.548.

22. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 52. – ст. 377.

23. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21. – ст. 103.

24. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 1.

25. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” вiд 01.12.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 1. – ст. 1.

26. Закон України від 12 січня 2006 року «Про житловий фонд соціального призначення» // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 19-20 (19.05.2006). – ст. 159.

27. Закон України від 1 грудня 1998 року «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 2-3 (21.01.99). – ст. 20.

28. Закон України від 20 травня 1999 року «Про архітектурну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1999. – № 31 (06.08.99). – ст. 246.

29. Закон України від 19 грудня 1995 року «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 46 (14.11.95). – ст. 345.

30. Закон України від 6 квітня 2000 року «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 27 (07.07.2000). – ст. 212.

31. Закон України від 23 лютого 2006 року «Про цінні папери і фондовий ринок» // Голос України. – 2006. – № 69.

32. Закон України від 19 червня 1992 р. «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 36. – Ст. 524.

33. Закон України від 2 жовтня 1992 р. «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – ст.642.

34. Закон України від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. – ст. 313.

35. Закон України від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – ст. 383.

36. Закон України «Про захист прав споживачів» в редакції Закону від 1 грудня 2005 року // Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 7 (17.02.2006). – ст. 84.

37. Закону України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – ст. 207.

38. Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – ст. 30.

39. Закону України “Про авторське право і суміжні права” в редакції від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 32. – ст. 1450.

40. Закон України від 12 липня 2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 47. – ст. 251.

41. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України, 2000. – № 37 (15.09.2000).– ст. 307.

42. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993р. № 3688-XII (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - ст. 34.

43. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7 (15.02.94), ст. 34

44. Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 48 (01.12.92). – ст. 650.

45. Закон України від 25 червня 1993 р. “Про науково-технічну інформацію” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 33. – ст. 345.

46. Декрет Кабінету Міністрів “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – ст. 95.

47. Постанова КМ України від 19 квітня 1999 р. № 632 «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів» // Офіційний вісник України, 1999. – № 16 (07.05.99). – ст. 648.

48. Постанова КМ України від 6 квітня 1998 р. № 457 „Про затвердження Статуту залізниць України” // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р. – № 14. – С. 150.

49. Постанова КМ України від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» // Офіційний вісник України, 1998. – № 36 (24.09.98).-
ст. 1327.

50. Постанова КМ України від 25 серпня 1998 р. № 1340 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» // Офіційний вісник України, 1998.– № 34 (10.09.98) – ст. 1280.

51. Постанова КМ України від 22 вересня 2004 р. № 1243 «Про затвердження положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення» // Офіційний вісник України, 2004, № 38 (08.10.2004), ст. 2500.

52. Наказ Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» // Офіційний вісник України, 2004, № 10 (26.03.2004), ст. 639

53. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: Затв. Наказом Міністерства транспорту від 28 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 40.

54. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні: Затв. Наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 8.

55. Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом: Затв. Наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 17.

56. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів: Затв. Наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 р. з наступним змінами та доповненнями.

57. Положення про підрядні контракти у будівництві України. Затв. Науково-технічною радою Міністерства України у справах будівництва і архітектури: Протокол від 15 грудня 1993 р. № 9. // Все про бухгалтерський облік. – 10 травня 1999р. - № 43.

58. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах: затв. Постановою правління НБУ від 12 листопада 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Т. 1. – ст. 2707.

59. Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 16 грудня 1999 року № 46 «Про затвердження Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2000 р. за № 25/4246.

60. Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 14 грудня 1994 р. № 4 «Про затвердження Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями»

61. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики від 27 серпня 2000 року № 174 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)»

62. Постанова пленуму Верховного суду України від 12 квітня 1985 р. № 2 “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами житлового кодексу України” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України – Юрінком .- 1995 - № 1.

63. Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996р. / Постанови Пленуму Верховного Суду України. – 2000. – Т.1. – С.112.

64. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27 березня 1992 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К.: Юрінком, 1995.

65. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

66. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України “Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу” від 14 грудня 1993 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.

67. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням договорів про сумісну діяльність” від 28 квітня 1995 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.

68. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” від 1 квітня 1994 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: “ІВА”, 1997.

69. Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” від 29 лютого 1996 р. // Арбітражний процесуальний кодекс України. – Ужгород: ІВА, 1997.

70. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1941.

71. Агарков М. Предмет и система советского гражданского права // Советское государство и право. – 1940. - № 8-9. – С. 52-72.

72. Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. – Свердловск: Издательство Свердловского юридического института, 1972. – Т. 1. Основные вопросы общей теории социалистического права. – 396 с.

73. Ансон В. Договорное право. М., 1984.

74. Астановский Г.Б. Договорные отношения на эксплуатацию подъездных путей. Москва : Юрид.лит. 1984.

75. Базылев Б.Т. Ответственность в советском праве. Учебное пособие. - Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1977.

76. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. – М. : Статут, 1997.

77. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. – М., Статут, 2000.

78. Брагинский Н.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М.: Статут – 1999. – 254с.

79. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.- М., 1963.

80. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). - М.: Юрид лит-ра, 1976. - 216 с.

81. Вопросы теории и практики гражданско-правового регулирования.- Томск, 1987.

82. Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право України: - Київ, Юрінком – 2002

83. Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. – М.: Спарк, 1999.

84. Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. - М.: Юргиз, 1950.

85. Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий) / Под общей ред. Е. О. Харитонова. – Х.: ООО “Одиссей”, 1999. – 848 с.

86. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. отношения, 1993.

87. Гражданское право: учебник./ Под ред. А.Г.Калпина и А.И.Масляева.- М., 1997.

88. Гражданское право. Учебник. под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1-3. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. - 632 с.

89. Гражданское право: учебник./ Под ред. Е.А.Суханова.- М., 1998.- Т.1, 2.

90. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут»., 2000. (Классика российской цивилистики).

91. Дзера О.В. Загальні положення про правочин в новому цивільному кодексі України // Юридична Україна. – 2003 . - № 7.

92. Дзера О.В. Недійсність правочину (угоди) за новим цивільним кодексом України // Юридична Україна. – 2003 . - № 10.

93. Ем В.С. Договор ренты // Законодательство.- М., 1999

94. Зобов’язальне право/ за ред.О.Дзери.-К.: Юрінком Інтер.-1998.

95. Золотарь В.А., Дятлов П.П. Советское жилищное право – Киев: Либидь –1990.

96. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории “хозяйственного права”. – М.: “Статут”, 2000. С. 422 – 423.

97. Иоффе О.С. Обязательственное право, М.: Госюриздат, 1975. – 880 с.

98. Иоффе О. С. Советское гражданское право. – Ч.1-3 – Л. : Издательство Ленинградского университета,1958-1965.

99. Иоффе О. С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Очерки по гражданскому праву. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1957. – С. 21-64.

100. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. – М.: Наука - 1980. – 256с.

101. Кабалкин А.Ю. Договор бытового проката. // Российская юстиция. – 1998. - №8. – С.16-18.

102. Калмыков Ю.Х. Некоторые вопросы учения о гражданском правонарушении / Калмыков Ю.Х. Избранное: Труды. Статьи. Выступления. - М.: Статут, 1998

103. Канзафарова І.С. Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційному обігу. Автореферат дис. ... кандидата юр. Наук. – К., 1999 р.

104. Кодифікація приватного (цивільного) права України. /За ред. проф. А.Довгерта. – К., 2000.

105. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный). Изд. 3-е, испр. и доп. / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998. С. 480 – 508.

106. Корецкий В. И. Гражданское право и гражданские правоотношения в СССР. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 128 с.

107. Коссак В.М. Правовое регулирование сроков в договорных отношениях подряда на капитальное строительство: Автореф…канд.юрид.наук. 12.00.03, КГУ, К.: 1985, 27с.

108. Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие система, метод, состав и система). – Свердловск, 1961.

109. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.

110. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К.: Наукова думка, 1993. – 160с.

111. Ласк Г. Гражданское право США. М., 1961.

112. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.Статут: 1999.

113. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.189-200.

114. Матвеев Г.К. Основания гражданскоправовой ответственности. - М.: Юридическая литература, 1970. - 315 с.

115. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. –М., 1968.

116. Маслов В.Ф. Право на жилище – Харьков: издательство про Харьковском университете 1986.

117. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. І-П, М.,1997.

118. Морандьер Л.Ж.. Гражданское право Франции. -М., 1961.

119. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід.ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

120. Нерсесянц В.С. Концепция гражданской собственности // Советское государство и право. – 1989. - №10.

121. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954.

122. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Госюриздат – 1950. – 416с.

123. Онопенко В.В. Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства суверенної України: Авторефер. дис. канд. юрид. наук. - К., 1994.

124. Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві. – Дис...к.ю.н. – К., 2002.

125. Победоносцев К. Курс гражданского права. – СПб: Сунодальная типография, 1896. – Ч. I-III.

126. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.,1998.

127. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні / За відп. ред. Л. К. Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.

128. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М., 2001.

129. Рясенцев В. Форма сделок и последствия ее несоблюдения // Сов. юстиция.- 1974.- № 21.

130. Савельев В. А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты). – М.: Юрист, 1994. – 96 с.

131. Садиков О. Имущественные санкции и исковая давность //Сов.юстиция.- 1973.- №7.

132. Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М.: Статут, 1998.

133. Синицкая М.Е. Защита интересов граждан по договору бытового подряда М., 1973, 48с.

134. Советское гражданское право/ Учебник под ред. Маслова В.Т., Пушкина А.А. в 2-х частях, Ч. 1. –К.: «Вища школа», 1977. – 477 с.

135. Тархов В.А. Курс гражданского права. Понятие гражданского права. - Саратов, 1987.

136. Теория государства и права. Учебник / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: Издательская группа ИНФРА ▪ М – НОРМА, 1997. – 570 с.

137. Теория государства и права / Под ред. К. А. Мокичева. – М.: Юридическая литература, 1971. – 632 с.

138. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.

139. Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. – 1969. - № 1. – С. 32-36.

140. Толстой Ю. К. К теории правоотношения. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1959. – 87 с.

141. Толстой В.С. Исполнение обязательств. М., 1973.

142. Толстой Ю. К. Еще раз о правоотношении // Правоведение. – 1969. - № 1. – С. 32-36.

143. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – 351 с.

144. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право.Цивилистика: Учеб.пособие.-К.:АСК., 2001.

145. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах/ За заг.ред. Я.М. Шевченко. – Т.1, 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

146. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери та Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1, 2.

147. Цивільний кодекс України: Коментар. За заг. ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2003. – 856 с.

148. Цивільний кодекс України. Проект від 25 серпня 1996 року, прийнятий Верховною Радою в першому читанні 5 червня 1997 року // Українське право. – 1999. - № 1.- С. 31-612.

149. Шершеневич. Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995.

150. Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. - М. - 1981.

 


ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА №1. Актуальні проблеми визначення цивільного права: як галузі, як науки, як учбової дисципліни

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Загальні риси цивільного права як галузі приватного права

2. Предмет і метод цивільного права

3. Принципи (засади) цивільного права.

4. Система цивільного права.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література:   1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В Луця. – К.:…

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА №3. Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин.

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

2. Елементи та види цивільно-правових відносин.

3. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. — К., 2003.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 4. Проблеми визначення цивільно-правового статусу фізичної особи.

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Загальні положення про фізичну особу як суб'єкта цивільного права.

2. Цивільна правоздатність фізичної особи.

3. Цивільна дієздатність фізичної особи та її види.

 

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. — К., 2003.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 4. Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття, ознаки юридичної особи.

2. Класифікації юридичних осіб.

3. Порядок створення і припинення юридичних осіб.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. — К., 2003.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 5. Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття, ознаки держави, як суб’єкта цивільного права.

2. Поняття, ознаки територіальних громад і АР Крим, як суб’єктів цивільного права.

3. Форми участі держави, територіальних громад і АР Крим в цивільних правовідносинах.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. — К., 2003.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 6. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав.

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття і способи здійснення прав.

2. Зловживання правом.

3. Охорона та захист цивільних прав.

4. Самозахист цивільних прав.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. — К., 2003.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 7. Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин.

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття правочину.

2. Види та форма правочинів.

3. Умови дійсності правочину.

4. Поняття і види нікчемних правочинів. Наслідки визнання правочину не дійсним.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. — К., 2003.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 8. Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

Поняття та правове регулювання особистих немайнових прав

Види особистих немайнових прав

2.1. Права, що забезпечують природне існування людини

2.2. Права, спрямовані на індивідуалізацію особистості.

2.3. Права, спрямовані на забезпечення недоторканості внутрішнього світу особистості й автономії її в суспільстві.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408…

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 9. Актуальні проблеми речових прав

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття характеристика речового права.

2. Право власності як повне речове право.

3. Обмежені речові права.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408…

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття та характеристика права інтелектуальної власності.

2. Актуальні проблеми авторського права.

3. Актуальні патентного права.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408…

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 12. Актуальні проблеми зобов’язального права

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття та характеристика зобов’язального права.

2. Класифікація зобов’язальних відносин.

3. Договірні зобов’язання.

4. Недоговірні зобов’язання.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408…

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 13. Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття характеристика забезпечення виконання зобов’язань.

2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

3. Характеристика окремих способів забезпечення виконання зобов’язань.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408…

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 14. Цивільний договір

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття та характеристика цивільно-правового договору.

2. Класифікація договорів.

3. Порядок укладення, зміни і розірвання договорів.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408…

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 13. Недоговірні зобов’язання

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття недоговірних зобов’язань.

2. Класифікація недоговірних зобов’язань.

3. Характеристика окремих видів недоговірних зобов’язань.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408…

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 16. Актуальні проблеми спадкового права.

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття і принципи спадкування.

2. Спадкування за заповітом

3. Спадкування за законом

4. Прийняття спадщини.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408…

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 17. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності.

 

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право, Римське право.

 

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Поняття цивільно-правової відповідальності.

2. Форми і види цивільно-правової відповідальності.

3. Склад правопорушення та умови цивільно-правової відповідальності.

4. Підстави звільнення від відповідальності.

Заключна частина – 5 хв.

Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.:… 2. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 408…

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 1. Актуальні проблеми визначення цивільного права: як галузі, як науки, як учбової дисципліни.

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена навчально-методичним комплексом.

Виховна мета:удосконалити знання студентів, систематизувати їх, розвивати пам'ять, мислення та формувати гармонійно-розвинуту творчу особистість.

Розвивальна мета: активізувати процес мислення студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та керівництва заняттям, створити таку дидактичну систему, за якої студенти самостійно організовують проведення навчального заняття, розробляють алгоритм управління навчально-творчою діяльністю, що підвищує ефективність процесу засвоєння знань і формування творчого досвіду особистості.

 

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: дошка, крейда.

Наочні засоби:Цивільних кодекс України.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави і права; Цивільне право, Господарське право.

 

Навчальні питання:

План:

1. Поняття цивільного права як галузі приватного права.

2. Цивільне право як наука і як навчальна дисципліна.

3. Місце цивільного права в системі права України.

4. Проблеми визначення предмета та метода цивільного права.

5. Осносвні засади цивільного права.

 

 

Література:

Наукова:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова І. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасібо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — Т. 2. — 552 с.

Нормативна:

4. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.

Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.

Питання для самоконтролю:

1. Чим відрізняються публічне право та приватне право? На яку сферу розповсюджується дія кожного з них?

2. Які галузі права відносяться до публічного права і приватного права?

3. У чому полягає ефект перетікання права?

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 2. Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

План

1. Поняття та характеристика цивільних правовідносин.

2. Види цивільних правовідносин.

3. Характеристика елементів цивільних правовідносин.

4. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних парвовілносин.

 

 

Література:

Наукова:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова І. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасібо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — Т. 2. — 552 с.

Нормативна:

4. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.

Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.

Питання для самоконтролю:

7. Що цивільне правовідношення?

8. Які підстави виникнення правовідносин?

9. Що таке правосуб’єктність?

10. Які існують види цивільних правовідносин?

11. Що таке абсолютні правовідносини?

12. Зміст цивільно-правових відносин.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 5. Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 6. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав.

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 5. Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 9. Актуальні проблеми речових прав

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

План

1. Поняття речового права.

2. Поняття, форми і види права власності.

3. Співвідношення права власності і обмежених речових прав. Види обмежених речових прав

4. Набуття права власності

 

Література:

Наукова:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова І. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасібо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — Т. 2. — 552 с.

Нормативна:

4. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.

Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.

Запитання для самоконтролю:

1. Яким чином Український народ здійснює належне йому право власності?

2. В чому специфіка права приватної власності у порівнянні з іншими формами власності?

3. Яке місце законодавець відводить праву державної власності?

4. Хто є власником майна, що складає комунальну власність?

5. Які є види права власності?

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 10. Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

План

1. Поняття і правова природа цінних паперів.

2. Загальна класифікація цінних паперів.

3. Правова характеристика іменних, ордерних і цінних паперів на пред’явника

4. Цивільний оборот цінних паперів.

Література:

Наукова:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова І. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасібо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — Т. 2. — 552 с.

Нормативна:

4. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.

Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.

Запитання для самоконтролю:

1. Співідношення емісійних і неемісійних цінних паперів

2. Характеристика заставної.

3. Характеристика акцій.

4. Характеристика векселів.

5. Характеристика облігацій та інших боргових цінних паперів.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 12. Актуальні проблеми зобов’язального права

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

План

1. Поняття зобов'язання. Відмінності зобов'язальних та речових правовідносин.

2. Елементи зобов'язального правовідношення.

3. Підстави виникнення зобов'язань.

4. Види зобов’язань.

Запитання до самоконтролю:

1. Які основні риси цивільно-правового зобов’язання?

2. Які відмінності між зобов’язальними правовідносинами та правовідносинами власності та особистими немайновими правовідносинами?

3. Яка відмінність між матеріальним та юридичним об’єктом зобов’язання?

4. Що таке цесія?

5. Яка відмінність між суброгацією і регресом?

6. Які є класифікації способів припинення зобов’язань?

7. В яких випадках недопустимо зарахування зустрічних вимог?

 

Література:

Наукова:

7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.

8. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова І. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасібо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — Т. 2. — 552 с.

Нормативна:

10. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

12. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.

Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 14. Цивільний договір

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

План

План

1. Поняття, функції і значення цивільно-правового договору

2. Свобода договору

3. Загальна та спеціальна класифікація цивільно-правових договорів

4. Зміст цивільно-правового та тлумачення договору

5. Укладення цивільно-правового договору

 

Література:

Наукова:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. — К.: КНТ, 2006. — 498 с.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова І. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасібо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — Т. 2. — 552 с.

Нормативна:

4. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18. – ст. 144.

Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.

 

Запитання до самоконтролю:

1. Поняття оферти і акцепту.

2. Наслідки порушення форми договору

3. Види договорів.

4. Поняття договору на користь третьої особи.

5. Поняття попереднього договору.

6. Підстави для одностороннього розірвання договору.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 16. Актуальні проблеми спадкового права

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

К.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

Р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 17. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності

З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології… Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена…

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету навчально-наукового інституту права та психології НАВС

к.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

«___»________________2012 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Тема 4. Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Навчальна мета: допомога студентам опанувати теоретичні знання з дисципліни. … Виховна мета: Виховання у студентів власної точки зору на проблемні теоретичні питання з дисципліни.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету навчально-наукового інституту права та психології НАВС

к.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

«___»________________2012 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Тема 8. Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Навчальна мета: допомога студентам опанувати теоретичні знання з дисципліни. … Виховна мета: Виховання у студентів власної точки зору на проблемні теоретичні питання з дисципліни.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету навчально-наукового інституту права та психології НАВС

к.ю.н., доцент __________В.І.Лебідь

«___»________________2012 р.

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

Тема 15. Недоговірні зобов’язання

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Навчальна мета: допомога студентам опанувати теоретичні знання з дисципліни. … Виховна мета: Виховання у студентів власної точки зору на проблемні теоретичні питання з дисципліни.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

На самостійне письмове опитування виносяться питання, що викладені нижче та по яких студенту необхідно мати конспект. Контроль здійснюється шляхом письмового опитування на 10-15 хв.

Література для виконання самостійних робіт студента обирається зі списку літератури, поданої до відповідної теми в навчальній програмі дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

 

Самостійна робота Тема 1. – 8 год.

Теми для самостійного опрацювання

1. Основні етапи розвитку приватного права в Україні та інших європейських державах.

2. Характристика суміжних (приватно-публічних) галузей права.

 

 

Самостійна робота Тема 2. – 8 год.

Теми для самостійного опрацювання

1. Співвідношення абсолютних і відносних правовідносин.

2. Співвідношення суб’єктивного права і обов’язку.

3. Елементи цивільних правовідносин.

 

Самостійна робота. Тема 3 – 8 год.

Теми для самостійного опрацювання

 

1. Поняття і характеристиска речових прав на чуже майно

2. Класифікація речових прав на чуже майно.

3. Поняття і характеристика сервітуту.

4. Поняття і характеристика суперфіцію і емфітевзису.

 

 

Самостійна робота Тема 4. – 8 год

Теми для самостійного опрацювання

1 Порівняльна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю і повного та командитного товариств.

2 Особливості цивільної відповідальності державних юридичних осіб і зокрема казенних підприємств.

 

Самостіна робота. Тема 5 - 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Дайте визначення держави.

2. Яким чином держава може бути суб’єктом цивільних правовідносин?

3. Які форми участі держави у цивільних відносинах?

4. Яким чином держава несе відповідальність за зобов’язаннями у цивільних правовідносинах? Дайте визначення територіальної громади.

5. Яким чином територіальна громада може бути суб’єктом цивільних правовідносин?

6. Які форми участі територіальної громади у цивільних відносинах?

7. Чи може територіальна громада бути суб’єктом особистих немайнових правовідносинах?

8. Яким чином територіальна громада несе відповідальність за зобов’язаннями у цивільних правовідносинах?

9. В чому полягає інтерес держави в цивільних правоідноинах.

Самостійна робота. Тема 6 – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Що таке фактичні та юридичні способи реалізації прав і обов'язків?

2. Яким чином особа має здійснювати свої суб’єктивні права та виконувати обов'язки?

3. Співвідношення понять суб’єктивне право та інтерес.

4. Що таке зловживання правом?

5. Що таке охорона и що таке захист прав?

6. Коли у особи виникає право на захист та які засобі захисту цивільних прав передбачені законодавством?

7. Яким чином особа може здійснювати самозахист цивільних прав?

8. Що таке збитки?

9. Коли виникає право на відшкодування моральної шкоди?

 

Самостійна робота. Тема 7 – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

9. Що таке правочин? Які його характеристики як юридичного факту?

10. Якою має бути правова ціль правочину? Що таке правовий результат правочину?

11. За якими критеріями можна зробити класифікацію правочинів?

12. Які основні умови дійсності правочинів? Що таке законність змісту правочину?

13. Що означає вільне волевиявлення учасників правочину та його відповід­ність внутрішній волі? Які види волевиявлення?

14. З якого моменту правочин вважається вчиненим?

15. Яке значення має форма вчинення правочину і які наслідки недотримання вимог про форму?

16. Що таке державна реєстрація правочину? Коли необхідна державна реєстрація правочину?

 

Самостійна робота. Тема 8. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Класифікація особистих немайнових прав фізичної особи.

2. Джерела правового регулювання особистих немайнових відносин.

3. Теорії: а) єдиного особистого немайнового права;

б) множинності особистих немайнових прав.

 

 

Самостійна робота. Тема 9. – 6 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Яким чином Український народ здійснює належне йому право власності?

2. В чому специфіка права приватної власності у порівнянні з іншими формами власності?

3. Яке місце законодавець відводить праву державної власності?

4. Хто є власником майна, що складає комунальну власність?

5. Які є види права власності?

 

Самостійна робота. Тема 10. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Співідношення емісійних і неемісійних цінних паперів

2. Характеристика заставної.

3. Характеристика акцій.

4. Характеристика векселів.

5. Характеристика облігацій та інших боргових цінних паперів.

 

Самостійна робота. Тема 11. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Що є об'єктами права інтелектуальної власності?

2. Хто виступає суб'єктами права інтелектуальної власності?

3. Які особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності?

4. Які майнові права на об'єкти інтелектуальної власності?

5. Яким чином відбувається розпорядження правом на об'єкт інтелектуальної власності?

6. Поняття авторського права.

7. Поняття суміжних прав.

8. Поняття права промислової власності.

 

Самостійна робота. Тема 12. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Поняття регресних зобов’язань.

2. Характеристика підстав виникнення зобов’язань.

3. Система цивільно-правових зобов’язань.

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.

1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань. 3. Неустойка, її види та форми.

Самостійна робота. Тема 14. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Поняття оферти і акцепту.

2. Наслідки порушення форми договору

3. Види договорів.

4. Поняття договору на користь третьої особи.

5. Поняття попереднього договору.

6. Підстави для одностороннього розірвання договору.

 

 

Самостійна робота. Тема 15. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

3. Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення.

4. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.

5. Загальні положення про відшкодування шкоди, співвідношення зі збитками.

6. Правові умови виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди.

7. В чому полягають ознаки та система недоговірних зобов’язань?

8. В чому шкода відрізняється від збитків?

9. Які умови притягнення до відповідальності за заподіяння шкоди і які підстави від її звільнення?

10. Що таке моральна шкода і за якими критеріями вона може визначатися на практиці?

 

Самостійна робота. Тема 16. – 8 год.

Питання для самостійної роботи:

1. Черговість спадкування за законом.

2. Спадкування за правом представлення.

3. Здійснення права на спадкування Що таке спадкування?

4. У якому зв’язку знаходиться відкриття спадщини з місцем та часом смерті спадкодавця?

5. Що таке поняття спадкової маси?

6. Хто має право на спадкування?

7. Що таке об'єкти спадкування?

 

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.

1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке санкції у цивільному праві та які їх види?

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 

Індивідуальна робота. Тема 10. Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин. – 2 год.

Тема для опрацювання: Сутність оборотоздатності цінних паперів.

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ

 

Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції.

Важливе місце у вивченні студентами дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» відіграють лекції. Лекції слугують тим підґрунтям та… Робота над конспектами лекцій При підготовці до семінарських та практичних занять студент уважно читає складений ним конспект лекції та аналізує…

Види СРС

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються у процесі виконання різних форм СРС, вирізняються чотири основних види самостійної роботи:

· І – самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

· ІІ – пошуково-аналітична робота;

· ІІІ – наукова робота;

· ІV – стажування, практика на підприємствах та в організаціях або практичний тренінг.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Система поточного та підсумкового контролю.

 

В організації навчального процесу ННІПП застосовується:

поточний;

– рубіжний;

Підсумковий контроль.

Рубіжний контроль здійснюється для активізації систематичної роботи студентів та підвищення якості навчального процесу протягом семестру. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на… У процесі контролю поєднується традиційна чотирибальна (2-5) система оцінки успішності студентів з системою…

Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів

При комплексній оцінці знань викладач визначає види робіт та критерії оцінювання їх з урахуванням особливостей навчальної дисципліни, обсягу годин, що відведений навчальним планом, контингенту студентів.

Критеріями оцінки можуть бути:

=> при усних відповідях:

- повнота розкриття питання

- логіка викладання, культура мови

- емоційність та переконаність

- використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних - посібників, журналів, періодичного друку тощо)

- аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки

=> при виконанні письмових завдань:

- повнота розкриття питання

- цілісність, системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки

- акуратність оформлення письмової роботи

- підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних технічних засобів (плівок, слайдів, приладів, схем тощо).

Критерії комплексного оцінювання повинні доводитись до студентів на початку викладання навчальної дисципліни.

Для визначення ступеню засвоєння навчального матеріалу та подальшого його оцінювання, рекомендується врахувати певні рівні знань студентів:

I рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу.

II рівень. Студент володіє повним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формулювання висновків, порівняння теоретичних знань із практичними прикладами.

III рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі.

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано умотивувати.

Система поточного контролю

Викладач семінару веде облік відвідувань студентами семінарів, заносить у журнал, оцінює доповіді. Оцінки виступам виставляються в тих випадках,… Відмова від доповідей і відповідей на питання при обговорення внаслідок… Проведення колоквіумів по групах у спеціально відведене для кожної групи час з метою перевірки засвоєння навчального…

Рубіжний контроль.

  Форма ведення обліку поточних оцінок у балах ПІБ сту-ден- та …  

Система підсумкового контролю.

Оцінювання іспиту: Найважливішим принципом дидактики у вищій школі є принцип міцності знань, без… Іспит - заключна ланка навчального процесу.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА» Загальні положення

Виберіть одну вірну відповідь

1. Речове право є: а) абсолютним правом; б) відносним правом;

Виберіть одну вірну відповідь

  51. Суб'єктами сервітутних правовідносин можуть бути: а) держава і територіальні громади;

Чи має будь-яка зі сторін договору доручення право відмовитися від договору на підставі ЦК України?

Б) так, але лише повірений; В) так, але лише довіритель; Г) ні, жодна зі сторін не має такого права на підставі закону.

У якому випадку банк має право списати грошові кошти з рахунку клієнта?

Б) за розпорядженням клієнта; В) у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом; Г) всі відповіді вірні.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

З дисципліни

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

92. Особливості методу регулювання цивільно-правових відносин.

93. Визначення поняття об’єкта цивільних правовідносин та їх кола у працях провідних юристів-науковців.

94. Європейські традиції приватного права.

95. Традиція приватного права в Україні.

96. Розвиток цивільного права та цивілістичної науки у радянський період.

97. Концепція цивільного права України.

98. Цивільний кодекс України як кодекс приватного права.

99. Проблема співвідношення цивільного законодавства з іншими галузями права (господарське, сімейне, земельне, житлове тощо).

100. Активізація розвитку цивілістичної науки в роки незалежності України.

101. Кодифікація цивільного законодавства України: історія та сучасність.

102. Основні напрямки реформування цивільного законодавства України.

103. Поняття людини як суб’єкта цивільних правовідносин та його еволюція.

104. Проблеми поняття правоздатності фізичної особи. Дієздатність фізичної особи.

105. Місце і значення особистих немайнових прав фізичної особи.

106. Проблема забезпечення дотримання майнових прав фізичної особи за законодавством України.

107. Юридична природа правоздатності фізичної особи у працях вітчизняних та зарубіжних цивілістів.

108. Місце проживання фізичної особи за радянським законодавством та сучасним законодавством України.

109. Форми участі фізичної особи у цивільних правовідносинах та підприємницькій діяльності та їх регулювання сучасним законодавством України.

110. Розвиток концепції особистих немайнових прав фізичної особи.

111. Поняття правочину за сучасним цивільним законодавством України.

112. Значення правочину у господарському житті, товарно-грошових відносинах та повсякденному житті фізичних осіб.

113. Проблемні питання щодо чинності правочину за цивільним законодавством України.

114. Проблемні питання інституту представництва в цивільному праві України.

115. Специфіка юридичних фактів у цивільному праві.

116. Співвідношення права власності на права на чуже майно.

117. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

118. Право власності за новим цивільним законодавством України.

119. Історичний розвиток права власності.

120. Право власності як приватне право та зв'язок його з публічним інтересом. Обмеження права власності.

121. Право власності на нерухомість.

122. Садиба як об’єкт права власності.

123. Цивільно-правові відносини власності у порівнянні з правовідносинами власності, урегульованими нормами інших галузей права.

124. Право на чужі речі за новим Цивільним кодексом України.

125. Сучасні проблеми регулювання права на чужі речі за законодавством України.

126. Доля речових прав в історії українського цивільного законодавства на початку ХХ сторіччя.

127. Земельне право і право землекористування. Проблеми співвідношення норм цивільного і земельного права щодо регулювання відносин, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка.

128. Види прав на житлове приміщення.

129. Проблеми побудови системи прав на чужі речі за Цивільним кодексом України.

130. Поняття зобов’язального права України та його система.

131. Роль договірного права для розвитку України як сучасної країни з ринковою економікою.

132. Сучасні проблеми договірного права України.

133. Вплив на регулювання договірних відносин законодавства про захист прав споживачів.

134. Обмеження принципу свободи договору в законодавстві України.

135. Особливості укладення договору дарування за Цивільним кодексом України.

136. Недійсність тіньових угод в контексті нового цивільного законодавства України.

137. Розвиток правового регулювання недоговірних зобов’язань.

138. Недоговірні зобов’язання у цивільному праві України.

139. Місце та роль спадкового права у сучасному цивільному праві України.

140. Сучасні проблеми регулювання спадкових відноси за законодавством України.

141. Еволюція видів спадкування у цивільному праві.

142. Спадкування за цивільним правом України: проблемні питання.

143. Порівняльна характеристика речового і зобов'язального права.

144. Співвідношення понять “право власності” і “право інтелектуальної власності”.

145. Поняття речового права як підгалузі цивільного права.

146. Ознаки і класифікація речових прав.

147. Загальна характеристика права власності.

148. Правова характеристика прав на чуже майно.

149. Поняття і зміст права власності.

150. Форми і види права власності.

151. Особливості права власності Українського народу.

152. Поняття і види спільної власності.

153. Спільна сумісна власність.

154. Спільна часткова власність.

155. Підстави виникнення та припинення права власності.

156. Набувальна давність як підстава виникнення права власності.

157. Конфіскація в цивільному праві.

158. Переважне право купівлі частки в праві спільної власності.

159. Особливості спільної власності в сімейних відносинах.

160. Корпоративні права в системі права власності.

161. Власність і право власності: співвідношення.

162. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.

163. Юридичні гарантії здійснення права власності.

164. Реєстрація речових прав: порядок та правове значення.

165. Суперфіцій як речове право.

166. Емфітевзис як речове право.

167. Сервітут і його види.

168. Поняття і характристика право господарського відання.

169. Особливості права власності на нерухоме майно.

170. Поняття і характеристиска речових прав на чуже майно

171. Класифікація речових прав на чуже майно.

172. Поняття і характеристика сервітуту.

173. Позов про визнання права власності.Поняття і характеристика суперфіцію і емфітевзису.

174. Самозахист речових прав.

175. Захист прав користувачів майна від неправомірних дій власника і третіх осіб.

176. Витребування майна з чужого незаконного володіння.

177. Права добросовісних володільців чужим майном

178. Зобовязально-правові способи захисту речових прав.

179. Речово-правові способи захисту речових прав.

180. Відникаційний позов як спосіб захисту речових прав.

181. Витребування майна з чужого незаконного володіння.

182. Негаторний позов як спосіб захисту речових прав.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

 

Перелік навчального оснащення

    Види оснащення Найменування Кількість …  

МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ, ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ

Для організації вивчення теоретичного матеріалу дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» можуть бути використані такі види… - відеолекція. Лекція викладача записується на відеоплівку. Методом… Такі доповнення не тільки збагачують зміст лекції, але і роблять її виклад живішим і привабливішим для студентів.…

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48. 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної… 4. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– №…

– Конец работы –

Используемые теги: НАВЧАЛЬНОЇ, дисципліни, Актуальні, проблеми, цивільного, права0.09

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Цивільний процес. Загальні положення цивільного процесу
Програма навчальної дисципліни Рекомендовано до видання редакційно видавничою радою університету протокол від p.. л а д а ч і В В Комаров вступ розділи теми.. В В Баранкова теми..

Предмет и метод административного права, его соотношение с другими отраслями права. Система административного права
Данная проблема актуальна и для административного права, которое переживает существенные изменения в последние годы. Закрепление в Конституции.. Таким образом термин латинского происхождения (администрация - управление).. Регулированием отношений, возникающих в процессе этой деятельности и занимается административное право.

Робоча програма навчальної дисципліни загальна історія держави і права
Мені тараса шевченка.. нститут міжнародних відносин кафедра порівняльного і європейського права..

Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права
Действие уголовного закона в пространстве это вопрос определения территории на которой применяется уголовный закон определения места совершения.. территориальный принцип действия уголовного закона в котором находит.. исключение согласно ук представляют лица пользующиеся дипломатическим иммунитетом вопрос об уголовной..

Президент РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти как субъекты административного права: правовой статус, полномочия и правовые отношения
Это самая многочисленная из числа организаций группа субъектов административного права. Специфику любого органа государственной власти составляет то, что он.. Орган исполнительной власти – это организация, которая являясь частью государственного аппарата, имеет свою..

Понятие арбитражного процессуального права. Предмет, метод и система арбитражного процессуального права как отрасли права
Источники арбитражного процессуального права разнообразны и делятся на два основных вида законы и подзаконные нормативные акты в соответствии со.. выделяют несколько видов источников.. основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе основания и цель участия в арбитражном процессе органов..

З підготовки і захисту курсових робіт з дисциплін: історія держави і права України, теорія держави і права
Чорноморський державний університет.. імені петра могили.. юридичний факультет..

Имущественные права как объекты гражданских прав. Понятие и виды объектов гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских прав..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Понятие отрасли конст. Права, её предмет и метод, структура. Место конституционного права в системе росийского права
Следует различать межд дог ры и соглаш я закл РФ с др суверенными гос вами и внутр дог ры и соглаш я закл м у фед й и ее суб тами или м у.. юр прецедент также относится к числу исторически устоявшихся ист ков права.. под обычаем как разновид ю соц нормы понимается правило повдения сложившееся на основе пост и единообразного..

0.051
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам