рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Виберіть одну вірну відповідь

Виберіть одну вірну відповідь - раздел Социология, Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права   1. Речове Право Є: А) Абсолютним Правом; Б)...

 

1. Речове право є:

а) абсолютним правом;

б) відносним правом;

в) зобов’язальним правом;

 

2. Об'єктами речових прав є:

а) індивідуально-визначені речі;

б) дії;

в) індивідуально-визначені речі і дії;

г) майнові права і дії.

 

3. Підставами виникнення речових прав можуть бути:

а) необмежене коло юридичних фактів;

б) лише договори;

в) делікти і договори;

г) лише правочини.

 

4. Суб’єктами речового права є:

а) виключно приватні суб’єкти;

б) фізичні особи та юридичні особи як приватного, так і публічного права;

в) держава, фізичні і юридичні особи;

г) держава, фізичні і юридичні особи і територіальні громади.

 

5. Право власності в суб'єктивному сенсі - це юридично забезпечена можливість для особи, яка привласнила майно на свій розсуд:

а) володіти ним;

б) користуватися ним;

в) володіти і розпоряджатися ним;

г) володіти, користуватися і розпоряджатися ним.

 

6. Види майна, які можуть перебувати лише у державній або комунальній власності, визначаються:

а) указами Президента України;

б) законами;

в) постановами Кабінета Міністрів України;

г) відомчими інструкціями.

 

 

7. Володіння річчю полягає у можливості вчинення сукупність дій особи, спрямованих на:

а) отримання з речі корисних властивостей;

б) зміна приналежності речі;

в) утримання, управління і забезпечення схоронності речі;

г) отримання з речі доходів.

 

8. Під правомочністю користування розуміється суб'єктивне право по користуванню майном в межах, встановлених:

а) законодавцем;

б) сторонами договору;

в) судом;

г) всіма способами, зазначеними в п. «а» і «в».

 

9. Розпорядження річчю виражається в дії, спрямовані на:

а) зміну власника речі;

б) вилучення з речі її корисних властивостей;

в) забезпечення схоронності речі;

г) утримання чужої речі у своєму інтересі.

 

10. Тимчасова втрата власником можливості своїми діями реалізувати свої правомочності щодо речі можлива внаслідок укладення договору:

а) оренди;

б) міни;

в) дарування;

г) купівлі-продажу.

 

11. Відчуження майна у власність іншої особи відбувається в результаті укладення договору:

а) дарування;

б) найму;

в) комісії;

г) довірчого управління майном.

 

12. Під первинними способами виникнення права власності розуміють підстави, які:

а) залежать від права попереднього власника;

б) не залежать від права попереднього власника;

в) обумовлюють право «слідування»;

г) відповідають усім умовам, зазначеним у п. «а» і «в».

 

13. Під похідними підставами виникнення права власності розуміють підстави, за яких право власності на річ:

а) ґрунтується на праві попереднього власника;

б) не залежить від права попереднього власника на цю річ;

в) зумовлює появу права «слідування» на річ;

г) відповідає всім умовам, зазначеним у п. «а» і «в».

 

14. До первинного способу виникнення права власності належать:

а) право власності на річ, отриману за договором дарування;

б) право власності на нову річ, яка виготовлена ​​за замовленням органу місцевого самоврядування;

в) право власності, на нову річ, виготовлену особою для себе;

г) право власності на нову річ, яка виготовлена ​​за замовленням юридичної особи.

 

15. До похідних способів виникнення права власності відноситься:

а) набуття права власності на безхазяйне майно;

б) набуття право власності на доходи, отримані в результаті використання майна;

в) набуття право власності на нову річ, виготовлену особою для себе;

г) право власності на нову річ, придбане на підставі договору купівлі-продажу.

 

16. Особа може набути право власності на майно, яке не має власника, у випадках і в порядку, передбаченому:

а) Конституцією;

б) ЦК;

в) Законом «Про приватизацію державного та комунального майна»;

г) Законом «Про іпотеку».

 

17. Право власності на новостворюване нерухоме майно виникає з моменту:

а) його створення;

б) його державної реєстрації;

в) підписання акту приймальної комісії;

г) завершення самочинного будівництва.

 

18. Право власності на предмети збору в загальнодоступних для збору місцях - лісах, водоймах або на іншій території - набуває:

а) держава в особі органу, що здійснює боротьбу з браконьєрами;

б) виконавчий орган місцевого самоврядування;

в) особа, яка здійснює їх збір чи видобуток;

г) власник місцевості, де здійснюється збір.

 

19. Особа, що здійснює самочинне будівництво:

а) набуває на неї право володіння;

б) набуває на неї право користування;

в) набуває на неї право розпорядження;

г) не набуває на неї права власності.

 

20. Право власності у набувача речі за договором за загальним правилом виникає з моменту:

а) її передачі;

б) підписання договору;

в) оплати вартості придбаної речі;

г) досягнення домовленості про передачу.

 

21. Якщо до моменту укладення договору про відчуження речі вона вже знаходиться у володінні набувача, річ визнається переданої йому з моменту:

а) оплати вартості речі;

б) укладення договору;

в) досягнення згоди про передачу речі;

г) моменту володіння цією річчю.

 

22. Річ, яка не має власника, або річ, від права власності на яку власник відмовився, є:

а) безхазяйною;

б) відмовний;

в) загубленою;

г) втраченою.

 

23. Орган, що управляє комунальним майном, може вимагати від суду визнати право комунальної власності на безхазяйне нерухоме майно протягом строку з моменту взяття його на облік:

а) одного року;

б) трьох років;

в) шести місяців;

г) трьох місяців.

 

24. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї з моменту заяви про свою знахідку, при відсутності відомостей про її власника, або останній не заявить вимоги про повернення речі протягом:

а) одного місяця;

б) трьох місяців;

в) шести місяців;

г) одного року.

 

25. Розмір винагороди за знахідку від її вартості становить до:

а) 10%;

б) 15%;

в) 20%;

г) 30%.

 

26. Заява в міліцію про затримання домашнього бездоглядної тварини має бути зроблено не пізніше:

а) трьох днів;

б) п'яти днів;

в) 10 днів;

г) 15 днів.

 

27. Бездоглядна домашня робоча або велика рогата худоба переходить у власність особи, яка її затримала і заявила про це, при відсутності відомостей про її власника:

а) одного місяця:

б) трьох місяців:

в) шести місяців;

г) одного року.

 

28. Бездоглядна домашня тварина, яка не належить до робочої або великої рогатої худоби переходить у власність особи, яка її затримала і заявила про це, при відсутності відомостей про її власника, через:

а) однин місяць:

б) два місяці:

в) три місяці;

г) шість місяців.

 

 

29. Розмір винагороди за затриману бездоглядну домашню тварину може становити від її вартості:

а) 20%;

б) 30%;

в) 15%;

г) 10%.

 

30. Абсолютний характер права власності означає:

а) власник зобов’язаний використовувати майно не на шкоду іншим особам;

б) власнику протистоїть одна особа, яка зобов’язана утримуватися від порушення його права власності;

в) власнику протистоїть невизначене коло осіб, що зобов’язані утримуватися від порушення його права власності.

 

31. Які види юридичних фактів притаманні для виникнення права власності:

а) основні і допоміжні;

б) первісні і похідні;

в) правомірні і неправомірні.

 

32. Що входить до змісту такого способу виникнення права власності як специфікація:

а) виробництво нової речі;

б) перероблення речі, в результаті якої утворюється нова річ;

в) отримання доходів від використання речі;

 

33. Який з наведених способів припинення права власності є одночасно і способом виникнення права власності :

а) спадкування;

б) споживання речі;

в) відмова від права власності

 

34. Конституція України передбачає такі форми власності:приватна, колективна, комунальна, державна;

а) приватна, колективна, комунальна, державна;

б) приватна, комунальна, державна, власність українського народу;

в) приватна, колективна, власність українського народу.

 

35. Суб’єктами права приватної власності:

а) може бути будь-який суб’єкт;

б) лише громадяни України і юридичні особи – резиденти України;

в) фізичні та юридичні особи.

 

36. Об’єктами права приватної власності є:

а) будь-які об’єкти матеріального чи духовного характеру;

б) будь-які дії (послуги);

в) будь-які об’єкти майнового характеру, за винятками встановленими законом.

 

37. За недержавними юридичними особами майно може закріплюватись на праві:

а) власності;

б) повного господарського відання;

в) оперативного управління.

 

38. Що характеризує правовий режим майна юридичної особи:

а) статутний капітал є власністю засновників;

б) статутний капітал є власністю юридичної особи;

в) майно, набуте за договорами, укладеними юридичною особою стає власністю засновників;

 

39. Суб’єктами права державної власності є:

а) держава;

б) відповідні державні органи;

в) український народ.

 

40. На який орган покладено за Конституцією України функції з управління державним майном:

а) Верховну Раду України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Президента України.

 

41. На якому праві закріплюється за державними установами державне майно:

а) на праві власності;

б) на праві оперативного управління;

в) на праві повного господарського відання.

 

42. Суб’єктами права комунальної власності є:

а) ради народних депутатів;

б) юридичні особи будь-яких форм власності;

в) відповідні територіальні громади.

 

43. Володінням річчю є сукупність дій особи, спрямованих на:

а) вилучення з речі корисних властивостей;

б) зміна належності речі;

в) утримання, управління і забезпечення схоронності речі;

г) вилучення з речі доходів.

 

44. Приховані гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності, є:

а) знахідкою;

б) скарбом;

в) безхазяйним майном;

г) втраченим майном.

 

45. Особа, яка знайшла скарб, за загальним правилом отримує право власності на:

а) весь скарб;

б) 25% скарбу;

в) 40% скарбу;

г) 50% скарбу.

 

46. Строк набувальної давності на рухоме майно становить:

а) один рік;

б) три роки;

в) п'ять років;

г) 10 років.

 

47. Право власності припиняється при відчуженні власником свого майна іншим особам, зокрема, у разі:

а) дарування;

б) оренди;

в) застави;

г) передачі у довірчу власність.

 

48. Права та обов'язки власника при відмові особи від права власності припиняються:

а) з моменту набуття права власності іншою особою;

б) до набуття права власності на нього іншою особою;

в) з моменту відмови від власності;

г) з моменту передачі майна іншій особі.

 

 

49. Дії щодо вилучення майна у власника в порядку, встановленому законом, з виплатою його вартості, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності у встановленому законом порядку, називаються:

а) конфіскацією;

б) реквізицією;

в) викупом;

г) націоналізацією.

 

50. Дії по безоплатному вилученню майна у власника за рішенням суду у вигляді санкції за скоєний злочин називаються:

а) арештом майна;

б) конфіскацією;

в) сервітутом;

г) реквізицією.

 

Поняття і характеристика прав на чуже майно.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права

Міністерство внутрішніх справ україни.. національна академія внутрішніх справ.. навчально науковий інститут права та психології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Виберіть одну вірну відповідь

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КИЇВ 2013
  Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології 07 лютого 2013 р. (протокол № 2).

Магістр
за спеціальністю 8.060100 “Правознавство” напряму підготовки «Право» кваліфікації «Магістр права» Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 «Пр

Система базових знань та вмінь магістра
  Магістр повинен знати: 1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:   · історію державотворення укра

ІІІ. ПРИКЛАДНИЙ, ТВОРЧИЙ
Володіння методологією дослідження теоретичних завдань та проблем організації правової служби на підприємстві, в організації, сформованість вмінь та навичок творчого користування новітніми технолог

ІІІ. ТВОРЧИЙ
3.1. Вирішення фахових завдань шляхом застосування нових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах. 3.2. Постійне вдосконалення організації правової роботи завдяки використанню е

АНОТАЦІЯ
Навчально – методичний комплекс навчальної дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» є специфічною частиною освітньо-професійної програми підготовки магістрів права. Змістом

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Право власності як інститут цивільного права, є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни – однієї з базових навчальних дисциплін цивільно-правового циклу, які викладаються в науково-нав

Київ 2012
Актуальні проблеми цивільного права України // Навчальна програма навчальної дисципліни Актуальні проблеми цивільного права України . – Навчально-науковий інститут права та психології Націонал

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного права України» присвячена висвітленню проблем пов’язаним з правом власності. Основна мета викладаннядисципліни «Актуаль

Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
Цивільне право є базовою галуззю права, яка регулює приватні правовідносини. У сучасних умовах значно більшого значення набуває застосування засад цивільного законодавства до врегулювання приватних

Проблеми визначення цивільно-правового статусу фізичної особи.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Актуальні проблеми речових прав
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
Цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, т

Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Актуальні проблеми зобов’язального права
Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші т

Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань
Відповідно до чинного цивільного законодавства виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, завдатком, заставою та притриманням. Усі правочини щодо забезпечення викон

Цивільний договір
Договірне право складає значну частину зобов’язального права. Воно врегульовує відносини, які виникають в результаті домовленості двох і більше сторін, щодо встановлення, зміни або припинення цивіл

Недоговірні зобов’язання
Недоговірне зобов'язанням є правовідношення, яке виникає на під­ставі правомірних односторонніх дій особи (правочинів чи юри­дичних вчинків), або неправомірних дій особи (правопорушень) наслідки за

Актуальні проблеми спадкового права
Спадкове право регулює відносини щодо переходу прав та обов'язків померлої особи (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців) у порядку універсального правонаступництва. Спадщина – це сукупні

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
Цивільно-правова відповідальність – це санкції, що застосовуються до правопорушника через покладання на нього додаткових цивільно-правових обов’язків або позбавлення належного йому суб’єктивного ци

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  № теми Назва теми Всього Лекції Семін Пр.зн. Інд.робота Самост.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(за вимогами кредитно-модульної системи навчання) Мета: “Актуальні проблеми цивільного права ” — це підготовка майбутнього фахівця в галузі приватного пра

Лекція: 2 год.
Розглядаючи питання правового статусу фізичних осіб, необхідно розкрити такі поняття як цивільна правосуб’єктність, що складається з цивільної правоздатності та цивільної дієздатності. Необхідно чі

Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
Юридичні особи, як і фізичні наділені правосуб’єктністю – тобто цивільною правоздатністю і дієздатністю. На відміну від фізичних осіб у юридичніх правоздатність і дієздатність виникають одночасно з

Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
Держава діє як суб’єкт цивільного права тоді, коли стороною у цивільних правовідносинах виступає не той чи інший відокремлений державний орган, а саме держава. Як правило це відбувається у випадках

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав
У науковій літературі під здійсненням суб’єктивного цивільного права розуміють добровільне вчинення уповноваженою особою відповід­них дій, спрямованих на використання можливостей, закладених у суб’

Проблеми здійснення та захисту цивільних прав – 2 год.
В межах теми необхідно дати визначення поняття правочину як дії особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та цивільних обов'язків. Необхідно розкрити умови дійсності пра

Самостійна робота. Тема 7 – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке правочин? Які його характеристики як юридичного факту? 2. Якою має бути правова ціль правочину? Що таке правовий резуль

Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
Ознаками особистих немайнових прав є те, що вони: належать кожній фізичній особі від народження або за законом; не мають економічного змісту; тісно пов'язані з фізичною особою. Більшість особистих

Практичне заняття. Тема 8. – 2 год.
Задача 1.В одній з газет, що видається у м. Дніпропетровськ у 2006 році була опублікована стаття у якій її автор доводив, що керівник Дніпропетровського підпілля під час Великої Ві

Лекція. Тема 9. – 2 год.
Право власності та інші речові права складають підгалузь цивільного права – речове право. Вказана підгалузь є невід'ємною частиною цивільного права будь-якої розвинутої держави. В чинному Цивільном

Лекція. Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності ‑ 2 год.
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Суб'єктами права інтелектуальної власності є т

Самостійна робота. Тема 11. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що є об'єктами права інтелектуальної власності? 2. Хто виступає суб'єктами права інтелектуальної власності? 3. Які осо

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Актуальні проблеми недоговірних зобов’язань і спадкового права
Терміни та поняття до змістовного модулю 6: Недоговірні зобов’язання, публічна обіцянка винагороди, вчинення дій у майнових інтересах особи без її доручення, набуття, збер

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література:   1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцов

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Заключна частина – 5 хв.
Рекомендована література: 1. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 960 с.

Тема 2. Проблеми визначення сутності цивільних правовідносин. Їхнє місце в системі правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Проблеми визначення цивільно-правового статусу держави і територіальних громад.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 6. Проблеми здійснення та захисту цивільних прав.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 5. Правочини і їх значення у виникненні зміні та припиненні цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 9. Актуальні проблеми речових прав
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 10. Актуальні проблеми цінних паперів як об’єктів цивільних правовідносин
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 11. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 12. Актуальні проблеми зобов’язального права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 14. Цивільний договір
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 16. Актуальні проблеми спадкового права
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 17. Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-науков

Тема 4. Проблеми визначення цивільно-правового статусу юридичної особи.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 8. Особисті немайнові права та проблеми забезпечення їх здійснення.
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Тема 15. Недоговірні зобов’язання
З дисципліни: «Актуальні проблеми цивільного права України» Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС Н

Самостійна робота. Тема 13. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Поняття та значення способів забезпечення виконання зобов’язань. 2. Класифікація способів забезпечення виконання зобов’язань.

Самостійна робота. Тема 17. – 8 год.
Питання для самостійної роботи: 1. Що таке міри захисту та міри відповідальності? 2. Які наслідки чекають на правопорушника у майновій сфері? 3. Що таке

Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції.
  Важливе місце у вивченні студентами дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» відіграють лекції. Лекції слугують тим підґрунтям та інструментом, що спрямовують студен

Підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку системності, ефективності самостійної роботи та рівня підготовлен

Система поточного контролю
Поточний контроль полягає у виконанні індивідуальних завдань на семінарських та практичних заняттях, прояву у студентів здатності до колективної роботи та активності студентів на практичних

Рубіжний контроль.
Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. Його завдання - сигналізува

Система підсумкового контролю.
Іспит (екзамен) є формою підсумкового контролю знань з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» за семестр та підлягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі

Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
Оцінка ECTS За національною шкалою Визначення А (90-100) відмінно ВІДМІННО – відмінне виконан

Виберіть одну вірну відповідь
    51. Суб'єктами сервітутних правовідносин можуть бути: а) держава і територіальні громади; б) тільки фізичні особи; в) фізичні та юридичні

Чи має будь-яка зі сторін договору доручення право відмовитися від договору на підставі ЦК України?
А) так, і довіритель, і повірений; Б) так, але лише повірений; В) так, але лише довіритель; Г) ні, жодна зі сторін не має такого права на підставі закону.  

У якому випадку банк має право списати грошові кошти з рахунку клієнта?
А) за рішенням суду; Б) за розпорядженням клієнта; В) у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом; Г) всі відповіді вірні.   4

Перелік навчального оснащення
з дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»     Види оснащення Найменування

МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ, ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи передачі навчального матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. П

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141. 2. Цивільний кодекс України від 16

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги